iNo. 91 Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR AT,KMA AR. EN OMSTREKEN. WOENSDAG 18 APRIL. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoocaoKawer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieuwst ij diDgen. ALKMAARSCHE COURANT. Het politieke nieuws wordt in Frankrjjk eohaarsch, want de Kamer ia uiteengegaan en wel voor goed. want de algemeene verkiezingen staan voor de deurals wjj dns weer over een Kamer in Frankrijk kannen Bpreken, zal het een nieowe zjjo. Hoe die er ait zal zien ia met geen mogelijkheid te gissen; er zjjn zoo reel beroerselen in de republiek goweeat dat allicht hier en daar de uitslag anders zal zjjn dan men verwacht. De staking van de bestellers te Parijs zal wel spoedig verloopen, het krachtig optreden van minister Birthon heeft baar spoedig den kop ingedrukt eu anderen den moed benomen zich solidair met de stakers te verklaren. De Duitsche Keizer h*eft het weer eens verbruid. 01 hjj in zjja jeugd esn enfant terrible is geweest zal zjjn latere biograaf misschien uitpluizen, maar nu versprak hg ziob, naar veler opinie, wel eenr. Hg schonk aan den Oostenrgkechsn gedelegeerde ter conferentie te Algeciras het Grootkruis van den Rooden Adelaar en zond hem daarbjj een telegram waarin de Keizer o.a. zeide: »Tevens gevoel ik mg gedrongen u harteljjk dank te ï0f?(?0n voor uwe krachtige ondersteuning van mjjne vertegenwoordigers, esn mooie daad van den trouwen bondgenoot. »Qjj hebt u een sohitterende secondant getoond bjj het tweegevecht, en kunt in een soortgelijk geval op det.zelfden dienst van mg rekenen.* Die woorden hebben kwaad bloed gezet, vooral bjj de Italianen, want zjj zien daar in een *Seitenhiebi tegen zich, omdat Italië meer naar Frankrjjks politiek overhelde. Men voorspelt er verder een einde van den Driebond uit. Misschien zon dit alles niet zoo euvel zgo opgonomon maar men ergerde er zioh in Italië over, dat de bond genoot Duitsobland nog geen enkel blgk van sympathie had gegeven bg de vreeseljjke ramp die door de uitbarsting van dent Vesuvius een gedeelte van Italië getroffm heeft. Deze oorzaak van onwl is nu evenwel opgeheven want de Dnitsche gezant te Rome heeft Maandag officieel den Italiaansohen minister van buitenlaudsofee zaken de doel neming van Duitschland betuigd, met de ramp die de om den Vesuvius wonende bevolking heeft getroffen, Na het grootste gevaar geweken schjjnt en men den omvang van de ramp kan nagaan, voelde de keizerljjke regeering, too wordt in het scbrjjven van den gezant gezegd, zioh gedrongen aan de Ital.sansche regeering en aan het Italiaansche volk deelneming te betuigen. Of het nu tengevolge van deze deelneming is, of dat een aantal bladen zich verpraat hebbm, zeker is het dat vele der voornaamste Itallaansohe persorganen een heel andere toon aanslaan en getn:gen dat men te vast over tuigd is van Duitschlands sympathie voor Italië, dan dat men aan het telegram voor Oos'enrjjk ooit een voor Italië minder aangename beteekenis zou kunnen geven. Gisteren deelden wjj in onze laatste berichten een moord in Rusland mede, gepleegd op den kozakken* officier Abramsof. Hier geldt het. zeker minder een politieken moord dan wel een wraakneming. Sommige telegrammen spreken van het ruwe optreden van Abramsof tegen Maria Spiridonowa, maar dit euphemisme gaat wel wat ver. Wjj znllen niet optreden ah verde diger van de moordonares Maria Spiridonowa, evenmin als van hen die nu den moord op den kozakken-offioier bedreven hebben. Evenwel beeft deze zich op znlk een beestachtige wjjze gedragen tegen de aan zjjn hoede toe vertrouwde Maria Spiridonowa dat men veeleer een gevoel van verlichting dan van afkeer gevoelt nu dit monster een straf heeft ondergaan, die de rechtbank over hem had moeten uitspreken. Bambata sohjjnt niet. zoo gemakkeljjk te vangen te ■jjn als de Engelsche bladen wel geloofden. Da regeering van Tv a t al heeft 500 uitgeloofd voor de uitlevering dood of levend, van Bambata en £20 voor elk van zgn volgelingen. Man hoopt, dat de Zoeloe-opperhoofder, die tot nog toe meer in schjja dan in werkeljjkbeid mee hebben geholpen om Bimbata in handen te krjjgen, nu uit den hoek zullen komen. Meer en meer gelooft men aan Engelsohen kant, dat verschenen Zoeloestammen heimeljjk op Bambata's hand zjjn. Men meent dit reeds ite weten van Dinizoeloe, den zoon van Ketsjwajo, Hij ge bet machtigste opperhoofd der Zieles en eenige j .ren Neleden uit ballingschap van St. Helena teruggekomen. zjjaar 't beet, beeft Bimbata kort geleden een week in n kraal doorgebracht. De Engelsohen hopen spoedig met de algebeele onderdrukking van den opstand klaar te zgn, want als de inboorlingen in Zoe!oe!and en elders in de bnurt hun oogst in Juni binnen hebben kon de opstand zioh anders gevaarlgk uitbreiden. Nu reeds broeit het bg vele stammen. 1 f j kee^ alweer een ministerieelen crisisde laatste dagteekende nog maar van een maand geleden. Generaal Grofïos heeft verklaard niet. langer met zjjn kabinet te kunnen aanblgven toen de Koning een oekas, waarbg de verwjj tering der koningsmoordenaars uit het .Per ,.wer bepaald, weigerde te bekrachtigen. Maar er zgn diepere oorzakende kwestie met Oostenrijk, de kanonnenkwestie, de lsening en de handelsverdragen. Men weet, dat de Regeering voorstelde, de levering van bet nieuwe g-echut voor de eene helft aan Krnpp te E'sen, voor de andere aan Skoda te Pilsen te gunnen, doch dat de commissie uit de Skoepsjtina zich verzet heeft tegen de gunning aan laatstgenoemde, zgnde een Oostenrjjksche fi'ma. Ds 8ervisohe patriotten kunnen de O. H. Monarchie luchten noch zien Doch het gouvernement van Keizer Frans Jozef heeft te Belgrado doen weten, dat zjj de gunning van de kanocenbestelling aan di firma Skoda bssohouwt als een onvoorwaardeljjk bedina »oor de sluiting van het nieuwe handelsverdrag. Da O.- H. Monatchie heeft Servië economisch volkomen in haar macht, hetgeen laatst weder gebleken is, toen zjj hare grenzen voor den invoer van Servisch vee afsloot en het kleine Koninkrgk aan de Save daarmede een allergevne. ligsten slag toebracht. Het Kabinet-Groejits vindt ziob aldus treklemd tuBschen de onverzoenljjk anti-O .stenrjjk sche houding van de meerderheid der Skoepsjtina en de v-ees voor de gevolgen van Oostenrjjks verbolgenheid- Naschrift. Men schjjnt nu te weten waar Bam bata zitmaar met die wetenschap komt men niet veel verder en heeft men hem nog niet in handen. Hjj zou, naar aan de Köln. Zeit. wordt gemeld, een schuilplaats gevonden hebben bjj het graf van Ketsjewajo. In die omgeving huist nog een oud Zoeloe-hoofdman die altijd een vjjand van de Engelsohen is geweest, n.l. Signanda, een oud-vriend van Dingaan en Ketsjewajo, de twee meest bekende en dapperste hoofdlieden welke de Zoeloes ooit gehad hebben. Het graf van Kestjewajo staat in hoog aanzien en het is niet waarschjjnljjk dat de Zoeloes Bambata daar zullen uitleveren. Beuter seint uit Durban dat twee Zoeloe-hoofden ge weigerd hebben mede te werken om Bambata te vangen, en wanneer dit voorbeeld door andere gevolgd wordt en de oproerige beweging zich uitbreidt, wordt de toe stand der Engelsohen vrjj hacheljjk. De Vesuvius. Van de uitbarsting heden weinig nieuws. Zondagochtend werd te Rome in bulletins der groote bladen een nieuwe uitbarsting gemeld, maar dat werd 's avonds tegengesproken en terecht geljjk gisteren ochtend bleek. Professor Mrtteucci zendt voortduren de meest geruststellende berichten de seismografnche toe stellen bljjven rustig. Ten oosten en ten noorden van den Vesavins valt nog steeds wat asoh. De alarmeerende verhalen bleken ontstaan door een zenuwachtig telegram van een spoorwegbeamb'e uitSoafati, die dringend om hulp vroeg voor de in gevaar ver- kearende bevolking. Bg de prefectuur te Napels is bericht ontv-iogen. dat. de lavastroomen te Bosoo reale, Bosco Treoase en Torre Annunziata tot staan zgn gekomen en als 't ware gestold zjjn, Aardbeving op Formosa. De berichten, to Tokio van Formosa ontvaren, bevestigen de ontzettende verwoesting, te Kagi aangerioht door de na-db*»itig. In één district, zjju 1191 huizen geheel, 749 ten dooie ingestort. Na Kagi is Doko het zwaarst beproifd. Men haeft reeds 109 ljjk«n gevonden en er zijn veel zwaar gewonden, maar aangezien er uit de ve-sch1 llende streken nog maar weinig berichten gekomen zjjn, vreest men dat het verlieB aan mensobenlevens veel aanzienlijker zal zijn. Er is ook groote sohade aangerioht door grondverschui vingen en dijkbreukende gedaante van het land is hier en daar geheel gewijzigd. Nog pas een maand geleden zgn in hettelfdn gedeelte van Formosa 1200 menschen gedood en 2300 gewond bg een aardbeving. Mui. e r ij. Omtrent do muiterij op een Portugeesch oorlogsschip melden de Engelsche bladen de volgende bijzonderheden. De „Vasco da Gama" was bij Lissabon geankerd. Vrijdag werd groote onrust aan boord van het schip bemerkt, een sleepboot stoomde er heen, doch werd met geweerschoten ontvangen, zoodat zij moest terugkeeren. Andere schepen, 0. a. het fregat „Don Carlos," werden op dezelfde wijze begroet. Wel dra liep het gerucht, dat de muiters aan boord van de „Vasco de Gama" een luitenant haddon gedood, toen deze een matroos had neergesabeld, die een der kanonnen op de kust wilde riohten. Een der Portugeesche bladen bevestigt den moord op den officier, en deelt verder mede, dat de „Vasco da Gama" voortdurend seinen wisselde met de »Don Carlos I", waar op 9 April muiterij uitbrak. Hetzelfde blad vertelt, dat ook de bemanning van de torped 1- jagers „I ejo" en „Don Fernando" oproerig was. Er zijn krachtige maatregelen genomen door de militaire autoriteiten. Op de berichten omtrent de oproerige beweging wordt censuur uitgeoefend. Pc 1 ots Ztg. mjldt van 9 April omtrent de muiterij aan boord van de „Don Cirlos I" De bemanning was reeds langen tijd zeer ontevreden over de al ts strenge discipline. In de laatste dagen werden de gemoederen wegens eenige zeer strenge bestraffingen uiterst opge wonden. Zondagsmiddags kwam het tot openlijk verzet. Do commandant en de officieren waren aan wal gegaan, aan boord bevond zich slechts één officier, met de 300 man sterke equipage. De muiters overmanden den 0 ticier, bonden dezen en brachten hem aan wal. Zjj keerden daarop aan boord terug, het schip werd toen in staat van verdediging gebracht. Toen de comman- ant en de officieren terugkeerden, werden zij door de gewapende bemanning teruggezonden. Hierop begaf zich schout bij nacht Sousa aan boord. De bemanning verklaarde den vlagofficier, dat zij de harde behandeling moe e was. /ij eischte de verplaatsing van comman- an en olfieieren en dreigde, indien aan dezen ei ch me werd voldaan. Lissabon te zullen beschieten en het schip te doen zinken. Uit het Reuter telegram van Zaterdag blijkt, dat de manne-autonteiten er in geslaagd zijn de muiterij aan van het admiraalschip te bedwingen, en dat zij een vervolging tegen de muiters hebben ingesteld. Jloe de oproerige beweging is bedwongen blijkt niet. bieroCrrlUnUtrdooCrJtetla[e°nrl00pig mededeelingen R 6 °wh \n e D k 8 r k Zon(Ug fa<M0n in de Üp l *9nI0?® prestige ongeregeldheden plaats gOQ&ü. XvQ8Sl£chc IftVnintinnairur? ti_ „a i> winoiigu uH^oreKoianeaan piaaTB gehad. Russische ïevolutionaireu hielden in de ketk een e ooging t0K0u den Rneaischen gezant in Zwitserland. Geheime politic-beambten kwamen tussohea beide. De revolutionairen wilden hen met revolverschoten terug dreven, maar zjj beantwoorden het vour. V crschilleuds personen werden gewond en eenige arrestaties hadden plaats. De gezant Jadowsky heeft zich bg de Bindsregoering HekLagd, dat bg niet voldoende beschermd wordt; de Russische revolutionairen daarentegen beklagen zich, dat zjj voortdurend op last van den heor Jadowsky worden bespionneerd. Ontploffing. Aan boord van het Amerikaansohe oorlogsschip vKsarsage" heeft bjj Cabebra in Waft-Ind B door onbekende oorzaak een kruitontplofiing plaatsgehad. Het juiste aantal slachtoffers vau deze ramp is nog niet bekend, maar te Washington is reeds bericht ontvangen, dat een luitenant en vjjf matrozen werden gedood en dat een officier en vele manschappen mm of meer ernstig ijje gewond. Blanken en Zwarten. Te Sprincfitld in Mis souri zgn twee negers gelyaoht. Dit feit heeft onder de negerbevolkiog groote opgewondenheid veroorzaakt en op het oogenblik s aan negers en blanken gewapend tegen over elkaar. De troepen zgn thans onder de wapenen om een bloedige botsing tnsschea de beide rassen te voorkomen. Volksverdeelilheld. Onlangs heef» Het Vod. prof. mr. D. P. D. Fabius uitgenoodigd te verklaren of hg het al dan niet goedkeurt dat ons volk al meer en meer in het dag-ljjksche leven gesplitst wordt en dat de antithese doorwerkt in voreeni- gingen wa3r de godsdienst totaal butea staat. In het nummer van De Bott van Zaterdagavond is prof. mr. Fabins in eene bespreking van die vraag getreden. Hjj merkt op, dat men ook naar zga oordeel te ver zon kannen gaan met nitdrnkkeljjk een positief-godsdienstigen grondslag te kiezen voor maatsohapp-ljjko werkzaamheid. Mair hjj voegt daar een en ander aan toe. Ea wel in da eerete plaats dat voor zoover in dit opzicht de ljjnen der godsdienstige tegenstelling meer worden doorgetrokken dan in het algemeen wenschejjjk is, aanleiding daartoe niet zelden juist door hen gegeven w>rdt. die voor samenwerking op broeder schaal pleiten. Herhaaldelijk toch betoogt prof. Fabius deed zich voor, dat, terwijl was voorgespiegeld een blijven op neutraal terrein' weldra zioh eei zeer weinig neutrale geest openbaarde, en zich m er en meer van het geheel eene richting meester maakte, waardoor het aan menschen *an christelijke levensovertuiging onmozeljjk werd langer mede te doen. Dientengevolge werd z.i. de christelijke grondslag soms noodig, althans begrjjp-ljjk, alleen om het gevaar te k-eren van zioh weldra te zien bloot gesteld aan de werking van weinig gewilde, ga*sch niet neutrale, in-loeden. In de tweede plaats geeft prof. Fabius te kennen, dat er z. 1. p-enig terrein is, waarop de diepste beginselen zich slechts in tamelgk beperkte mato doen gevoelen, b. v dat van onze gemeenteraden en Provinciale Staten en dat ten aanzien van deze lichamen in het algemeen de praktjjk der liberalen is gewe-st om zoo mogelijk daaruit iederen anti-rev. te weren. En in de derde plaats is hot, naar de meaning van prof. Fabius ook hierom wel wat vreemd, als juist van vrijzinnigen kant over het verder doorvoeren van de godsdienstige grensljjnen dan noodig is, geklaagd wordt, »daar immers een groot deel van den stigd en de verbittering onder ons volk ia de laatste eeuw hieruit is voortgekomen, dat de vrgzinnig- heid stelselmatig geweigerd beeft de beteekenis der gods dienstige grenslgaen te erkennen ook waar zg wel ter dege in aanmerking kwamen.* Voorts oordeelt prof. Fabius, dat zoo lang van liberalen kant veigenlgk in *ile kerkelgko gftdeeldheid strijd m«t gevaar voor de volkseenheid wordt gezien allo kerk een aectarisoh element wordt geacht, dat die eenheid sohaadt," zelfs de pogingen van die zjjda om tot »meerdere« verbroedering te komen op het zorgvuldigst te toetBen zgn. Dooh, vervolgt hg, zoo het den vrgzinnigen inderdaad ernst er mee mocht zgn om de godsdienstige soheidingsljjaen te beperken tot haar eigenlgke terrein, dan kannen sn nochtans daartoe veel bijdragen. Zjj kannen daartoe medewerken eindigt proi Fabius door gveriger er op toe te lien, dat wit neutraal terrein heet, niet dienstbiar worde aan gansch niet neutrale machten, die medewerking van wie op christelijken bodem staan, onmogeljjk maakt; door mioder stelselmatig uit alle openbare batrekking vin eenigon invloed te weren ieder, die niet bet vrgzinnige beginsel deelten eindeljjk door, waar de tegenstelling van diepete beginselen doorwerkt, niet langer heil te zoeken in staatsinstellingen, waike daarmsde niet rekeuen maar de werkeljjkbeid van hot leven te aanvaarden ook al is die anders dan zg wenschenniet door dwang te trachten die werkelijkheid te vervormen, maar w-senlgke vrjj heid te gnnnen, zonder een-ge bevoorrechting of achterstelling van welke groep ook. Wordt die gedragsljjn van liberale zgde gevolgd, dan zullen zjj vermoedelgk ontwaren, dat de landsvrede aanmerkelijk toeneemt, en voor splgtzwam de bodem mmder gunstig wordt. Ta Wildervank en Franeker haeft zich eene afdeeling gevormd der Internationale Vereeniging Vredetentoon- stelling. Me zaak Edelwsn Traanhet g. In De Bode wordt meegedeeld, dat in de vergadering van het hoofdbestuur van den B il van Ned. Oader- wjjzeis, op 8 April, gehouden mededeelins? werd gedaan van een missive van den minister van Binnenl. Ziken, als antwoord op het hooger beroep in zake het ontslag 'an do onderwjjzers Edelman en Traanberg, houdende bericht, dat voor tusschenkomst der Regeering geen termen zjjn. Geneeskundig schooltoezicht. Verschenen zjjn, in boekvorm, de rapporten en disous- S'ëa, in den Geneeskund gen Kring gehouden, over het geneeskundig schooltoezicht voor Amsterdam. Eerst het rapport van de oommissie, benoemd in Deo. 1903, om te onderzoeken, hoe het hygiënisch toezicht 00 de lagere scholen alhier het bsst kon worden ingericht. Het bestuur benoemde tot voorzitter, den heer J. I isinga en tot leden mej. A. P. Cath. van Tussenbroek, en de hoe en II. G. Ringeling, A. P. Duinker en G. J. Sohoute, welke laatste met het secretariaat werd belast. Het rapport dezer commissie, waaraan een vrjj uit voerig historisch overzicht voorafgaat, werd in April 1905 uitgebracht en, nadat het in eenige vergaderingen een onderwerp vaa bespreking had u'tgemaakt, in handen gesteld van een commissie, met de opdracht, een nienw rapport samen te stellen, waarbg rekening werd gehouden met de gevoerde discessies. Deze commissie beBtond uit de boeren dr. C. de Rooy, dr. H. Burger, dr. A. Oidtmann, dr. O. F. So'ireve en dr. G. Dorn8eiffen. Volgens de plannen dezer commissie zoude 't genees kundig schooltoezicht moeten omvatten a. het jaarljjksche toelatings onderzoek van de sohool- recruten b. het periodieke onderzoek van reeds schoolgaan le kinderen, b.v. in het 4de en het laatste leerjaar en c. het bezoek van iedere sohool ééamaal per week of ten minsts ééamaal in de 14 dagen voor het onderzoek van kinderen, hersteld van een besm^ttelgke aandoening, of voor wie het onderzoek gewenscht isin tjj 'en van epidemieën meermalen. Da csmmissie meent den gemiddelden duur van hot geneeskundig onderzoek pe- kind op 10 minuten te mogen stellen, waarbg dan tevens de ko te aantenkeuingen op het formulier kunnen worden gehouden. Den duur van bet schoolbezoek sub e weet zij niet te schatten zjj ond-rstelt minder dan ééa nar per sohooler kannen dan in één sobooltjjd 2 of 3 scholen bezocht worden. Om het onderzoek op de door haar gewenschte wjjze te kunnen verrichten zullen 18 schoolartsen noodig zgn. Elk van hen zon in het geheel op ongeveer 2500 kin - deren toezicht hebben te oefenen. De jaarlgkeoha kosten van het geneeskundig school toezicht worden gesohat op j aan bezoldigiag van 18 sohoolartsen f 14 410 aan toelage van voorzitter en ssore- taris f2000; aan drukwerk, bureaukosten enz. f 1003, te zamen f 17 400. Dit rapport maakte een onderwerp van d'scussie uit in de vergadering van dsn Geneeskundigen Kring van 27 Febtua i 1906. Het werd toon goedgekeurd mot 21 tegen 4 stemmen. Het boekj-q dat bovengenoemde rapporten en bet ver slag van de vergadering van den Geneeskundigen Kring bevat, en omstreeks 240 bladzjjden telt, is voor f 2 bg de firma J. H, de Bassy verkrijgbaar. Fruitteelt. Men sohrjjft ons uit de Streek Hoewel we in een der bladen lazen, dat er eon motor- dienst zal geopend worden van Broekerhaven op Am- B'erdam ten behoeve van het fruitvervoer uit onze om ga ring naar 't Veilingsgebouw der Vereenigda Tuin- bouwers, kunnen wa thins uit de meest vertrouwbare bron melden dat genoemde motordienst niet tot stand komt. De vereeniging bovengenoemd durft de ris'co er van niet aanvaarden, met het oog op de geringe toe- zegg.ng van zendingen door marktveraenigingen uit onze naaste omgeving. Met het oog op het transport naar de >Hil< valt dit besluit zeer zeker te betreuren. Anti H11K»lrt»Bsc. De vlnternationale anti-militairistische Vereeniging* heeft te Utrecht een congres gehouden onder leiding van den heer F J. Hildsbrand, uit Amsterdam. Uit de mededeelingen vaa den secretaris bleek, dat het aantal afdeelingen 28 bedraagt, 't aantal leden 900. Ingekomen wss een betuiging van sympathie van het Franeche nationale comité van de anti-militairisten. Deze pympithiebetuiging werd telegrafiirh beantwoord. Tjjdens de a. 8. Vr»d88COnferontie in D n Haag zal aldaar een internationale me-t ng worden georganiseerd, waarin ook buiteaiaadscho anti militairisten als sprekers zulien optreden. Freasie-toekenBlDg. Aan de volgende e gonaars van stieren is eene prem;e van f25 tocg kand. Daardoor zjjn de s'ieran roede aan gewezen om op de centrale keuring te Alkmaar te ver- Bohjjnen. •Djftriga en oudere stieren. 1. P. Jongong en J. Baurs, Btemsier. 2. Stieran- vereeniging te Abbekerk, Buliestiek te Twiak, 0. Mears te Winkel, Buliestiek te Twiak. 2-jarige itiersn. P. Jongens en j. Baurs, Baamstar, J. Boemstarboer, Venhuizen, J. L. T. Gronemsn. Wieringvrwaard, J. Rny- ter, Oosterblokker, D. Hoogeboom, Partner, D. Lian, Berkhout, C. Posch, B.scenwjjzend, G. van Scherpenz-ek, Diomeu, Stierenvereeniging Wognum, W. de Geus, Ursem, Fokvereeniging Noord-Zgpe, D. L >an, Parmer, O. Reyae te Krommenie, Stierenvereeniging te Abbekerk, Wed. A. C. Bikker, Wier.ngerwai.rd, P. Vader te O erleek, J. de W.ldt te Wgk aan Zes en Duin, G. Yff Gz. te Assendelft, D. Schnrmorhorn te Ru tanburg, K. J Givers te Stompetoren, Stierenvereeniging te Latjebroek, A. k eutel te Schagen, B. Udo te Haarlamroerm-er, S ieren- vereeaigmg «e Hoogcarspel, T. Dekker te Alkmaar, G. C. 0;ter te Wesspercarspel, I. M. Koelman te Schagen, O, Broers te Nienwer-Amstel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1