No. 92 Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. NATIONALE MILITIE. Verjaring van Schuldvorderingen. !1 DONDERDAG 19 APRIL. Plaatselijke Belastingen. B UITENL AND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnusaaer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij Vjh. HERMs. COSTER ZOON Yoordam C 9. g •»-< -£2 c reg. grenad. en jagers lste reg. infanterie 2de 3de 4de 5de Ode x> x> 7de x> 8ste 9de 10de x> 11de x> reg. grenad. en jagers lste reg. infanterie 2de x> 3de x> 4de x> 5de 6de x> 7de x> 8ste 9de i 10de 11de reg. grenad. en jagers lste reg. infanterie Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bjj koninklijk besluit van 3 Februari 1.1. No. 54, is bepaald, dat de verlofgangers, behoorende tot de na te noemen lichtingen en korpsen op de daarbij vermelde tijdstippen voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen, n I.: Korpsen. Onderdeden Datum van opkomst onder de wapenen. Datum van vertrek met groot verlof. Zij die krach tens art. 109 d. M.wet 1901 onder de wa penen zijn ge- lioud. of ger. Aanmerk. De overigen. 1899 1901 1903 j» X) X) X) X) lste 2de 3de lsto 2de 3de lste 2de 3de lste 2de 3de lste 2de 3de lste 2de 3de lste 2de 3de lste 2de 3de lste 2de 3de lste 2de 3de lste 2de 3de lste 2de 3de en 4de bataljon en 4de en 4de en 4de en 4de en 4de en 4de en 4de en 4de en 4de en 4de en 4de 6 16 23 30 16 |23 23 30 6 9 Augustus Juli Augustus Juli Augustus 18 August. 28 Juli 4 August. 11 28 Juli 4 August. 4 11 18 21 28 18 Juli j lste 2de lste 2de lste 2de lste 2de lste 2de lste 2de lste 2de lste 2de lste 2de lste 2de lste 2de 3de en 4de 3de en 4de 3de en 4de 3de en 4de 3de-en 4de 3de en 4de 3de en 4de 3de en 4de 3de en 4de 3de en 4de 3de en 4de 3de en 4de bataljon 3 September 30 Juli 113 Augustus '13 13 13 13 27 10 September 13 Augustus 10 September 10 August. 22 Septemb. 18 August. 30 30 30 30 |30 a 15 Septemb. 29 30 August. 29 Septemb. 29 25 Augustus 4 11 18 4 11 11 18 s 25 28 Juli 4 Augustus 25 September Augustus September n October September October 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de lste 2de 3de en 4de bataljon 3 lste 2de 3de en 4de 27 1ste 2de 3de en 4de lste 2de 3de en 4de lste 2de 3de en 4de lste 2de 3de en 4de :|0 1ste 2de 3de en 4de 10 lste 2de 3de en 4de 27 lste 2de 4de bataljon en de 10 lste 2de en 3de compagnie van het 3de bataljon 4de compagnie van het 3de bataljon lste 2de 3de en 4de bataljon lste 2de 3de en 4de lste 2de 3de en 4de September Augustus September Augustus September Juli September 22 Septemb. 6 October September October 29 13 13 13 13 13 29 13 September October 1899j lste en 2de comp. hospitaalsoldaten. 3de en 4de comp. hospitaalsoldaten 1901 1ste en 2de comp. hospitaalsoldaten 3de en 4de comp. hospitaalsoldaten 1903 lste 2de 3de en 4de compagnie hospitaal soldaten 1903 3de reg. huzaren 19 Maart 2 April (17 April 1 7 Mei 4 August. 18 Augustus 29 Septemb. 13 October 29 13 29 13 31 Maart. 7 April 14 April 21 5 Mei 26 12 Mei 2 Juni O M T3 J2. ■-1 CD 2 ■pj CD a m 10 September 29 Septemb. 13 October 6 Augustus 25 August. (Wordt vervolgd BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren belanghebbenden er aan, dat de schuldvorde ringen over het jaar 1905, ten laste der Gemeente, inge volge de wet van 8 November 1815, Staatsblad No. 51, vóór of op den lantstea Jnnl m.g. moeten zjjn ingediend, bjj gebreke waarvan zij verjaard en nietig zjjn. Voorzoover vorderingen nog moeten inkomenwordt vroegtjjdige inzending daarvan aanbevolen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 18 April 1906. DONATH, Secretaris. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatseljjk Bestuur teAr.KMAAE brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kannis der ingezetenen, dat bjj hem ingekomen en aan den ontvanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering ia overgegevenhet kohier der personeele belasting No. 4, voor het dienstjaar 1906, executoir verklaard door den Directenr der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 14 April 1906 dat ieder verplicht is zjjn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van zes weken binnen welken daartegen bez jaarschriften kunnen worden ingediend. Het Hoofd van het Plaatseljjk Bestuur voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, den 17 April 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen ter algrmeene kennis, dat het auppletoir kohier der Straat belasting, dienst 19155, door den Gemeenteraad vastgesteld den 4en April 1.1. en door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd den llen April d. a. v beden aan den Gemeente-ontvanger ter invordering is uitgereikt en gedurende vijf maanden op de secretarie in afschrift voor een ieder ter lezing is nedergelogd. Bezwaren tegen don aanslag kannen op ongezegeld papier bjj den Gemeenteraad worden ingediend binnen drie maanden na den dag der uitreiking van de aan slagbiljetten. Bargemeeater en Wethonders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 18 April 1906. DONATH, Secretaris. Nauweljjks zjjn de Fransohe Kamers uiteengegaan of de verkiezingscampagne is in vollen gang. Natuurljjk is er haast bjj het werk, want do Kamers zijn langer aan den arbeid geweest dan gewoonljjk zoodat de ver kiezingen tot het uiterste nippertje zjjn verdaagd, en toch valt er geen tijd te verliezen voor de candidaton die wat veel plaatsen moeten bezoeken om de kiezers te winnen. Er zollen heel wat beloften gedaan, heel wat woorden verspild worden om toch maar een zetel te mogen be houden of te veroveren. Van hetgeen er al zoo aan de politieke markt zal gebracht worden geeft de redevoering door den Voorzitter der Kamer, den heer Doumer te la Fère gehouden, een voorsmaakje. Hjj betoogde daarin dat de thans uiteengaande Kamer, hoewol zjj meer gewerkt, meer zittingen gehouden heeft dan hare voorgangster, toch bstrekkeljjk weinig eer had van haar werkeD, en dat zolks te wjjten is aan het ontbreken van oen leiden den wii bjj de Regeering, die drie jaren lang als ge hypnotiseerd was door de clericale quaestie. Wat do wet betreffende de scheiding van kerk en etaat aangaat, zeide bjj, nu die eenmaal tot stand kwam zooals zjj is, moet zjj worden uitgevoerd in zeer vrijzinnigen geest, met- de grootst mogeljjke verdraagzaamheid. Do wet betreffende den tweejarigen militairen dienst- tjjd moet in de bijzonderheden gewjjzigd en aangevuld worden door verbe'erng van het voorbereidend militair onderwjjs in het burgerlgke leven der toekomstige soldaten. Sterk en vastberaden te zjjn, dat is het eenige middel voor een volk om vjjandige aanvallen, om een oorlog te vermjjden. Het is van groot gewicht, het leger buiten den strjjd der partgen te houden, bet leger, dat de kracht der natie is en dat, in zjjn geheel, getronw is aan zjjn plichten, ondanks eenige persoonljjke afdwalingen. Vervolgens besprak de heer Doumer een aantal her vormingen, waarmee de nienwa Kamer zich zal kunnen bezig honden, alsverandering van h' t verkiezingsstelsel, van de belastingen, van het rechtswezen, enz. In Italiö zjjn alle ''laden en ook alle politieke per sonen het nog volstrekt niet eens of de houding van Italië op de conferentie vau Algeeiras een verandering zal brengen ten opziohte van Hen bondgenoot Duitsch- laud, ja dan neen. Terwjjl de Ptirseveramabet orgaan van Visoonti Venosta zeRt, dat Von Biilow volkomen op de hoogte was van de houding die Italië zou aannem-n, zoodat daardoor geen verkoeling kan ontstaan zjjn. Is men in Duitschland verstoord, dan kan het alleen komen door de houding van de Italiaansche pers tjjdens de conferentie. Geheel anders redeneert de oud.minister Feraris in een artikel in de Ntiova Antologia. Deze staatsman meent dat ItaliB den Driebond nmt meer noodig heeft. Toen dez? in 188i werd in 't leven geroepen, stond ItabB in gc'gael andere verhoudingen tegeaoyor Frankrijk dan thans en toen was een aansluiting bjj Duitschland niet slechts gewenscht, maar ook noodzakcljjk. Het eerste verdrag werd voor vjjf jaren gesloten en zou na afloop van eiken termjjn voor een nader te bepalen aantal jaren hernieuwd worden. De laatste hernieuwing zou in 1902 en voor zeven jaren hebben plaats gehad, zoodat in 1909 het einde van den Driebond zou aan' reken. Natuurljjk laten de Duitsche bladen niet na, ItaliB eens onderhauden te nemen over deze en soortgelijke uitlatingen. ♦ItaliB, zoo betoogt de Vos». Ztg., moet thans beslissau. Het moet kiezen tnsschen Frankrijk - of Duitsohland. Het moet weten, of het voornemens is luchtkasteelen te bouwen in Noord-Afrika, dan wel zjjn Eu'opeescbe positie te versterken of het meer in overeenstemming is met zjjn gevoel van eigenwaarde de geljjke bondgenoot van twee machtige rjjken te zjjn. dan wel zich op genade of ongenade over te leveren aan Frankrjjk. »Tot nog toe heeft ItaliB nog weinig voordeel gehad van zjjn flirt met Frankrijk. Het Handelsverdrag, dat de nieuwe periode van de Frenncb-Italiaansche betrekkingen opende is een lege schil gebleken, en in Noord-Afrika moet ItaliB nog altoos de gevolgen van zjjn politiek af- waohten. Daarentegen mag ItaliB wel eens stollen de voordeelen die het Veibond met Duitschland en Oostenrjjk het bracht Waar het nu voor de keus staat te beslissen over de politiek der toekomst, zou de Vos». Ztg. het ongepast echten invloed te oefenen voor Duitschland is het om bet even, hoc ItaliB beslist. Maar Duitschland heeft er recht op te weten, wat bet aan ItaliB heef»: Hat antwoord daarop behoeft de Voss. Ztg niet af te wachten. De gebeurtenissen hebben het gegeven. ItaliB zelf gaf hel, in zjjn houding, in zjjn bladen. Vele artikelen in de pers dragen het opschrift >Het einde van het Drievoudig Verbond.'' Dj afgevaardigde Barzilai zeide tot een correspondent vaa den Matin Daitsohlard laat ons zwaar bosten voor onze overeen komst met Frankrjjk en Engeland; maar wjj zullen ons zonder Duitschland leeren behelpen. Als Frankrjjk, En geland en Rusland ons waarborgen kunnen geven tegen Duitsohland'e verlangen naar Tripoli en Oostenrjjk's be dreiging in Macedonië en Albanië, dan zal zonder twjjfel he' Drievoudig Verbond niet herni'uwd worden." De toestand in het koleogebied in en or Lsns wordt met den dag bedeakrljjker, daar de stakers meer ou meer aanvallend optreden. Een groot aantal soldaten en gen darmen werden ernstig gekwetst tn het valt mueiljjk de orde te handhavon en de stakers bobben de markt te Lievain geplunderd. Mevrouw Raumaox, de echtgenoo e vau dan directeur dsr mjjnsn te Lans, wier door de stakers werd belegerd, kon zich slechts redd-n door een overhaaste vlucht. De postbestellers te Parjjs. Een deputatie uit He nog stakende brieven bestellers van Parjjs, die ge steund worden door de organisatie van arbeiders in de staats-lucifersfab rieken, heeft gepoogd een onda houd te hebbrn met den minister-president, Sarrien en den minister van financiën Poincaid. Die poging bleef echter vruchteloos, daar do ministers niet aanwezig waren. Zjj znllen heden schrifleljjk antwoorden of zjj te spreken zjjn. De secretaris van het verbond van werklieden in staatsdienst, de heer Gnvaize, heeft medegedeeld dat, wen- neor dit antwoord niet in bevredigenden zin ia, hjj trachten zou een staking te bewerken onder alle staats-werklieden (arbeiders van de lucifersfabrieken, werkzaam bjj de tabaksregie, bjj de arsenalen, bjj do douane otc Er was toch sprake van dat zoo'n beweging begonnen zou worden met den eersten Mei, om dan het recht te eisohen van organisatie voor de rjjks-worklieden. Doch wordon de verzoeken der stukende brievenbestellers niet spoedig ingewilligd, dan zon nn reeds deze algemeene staking geproclameerd worden. Waarschjjnljjk zal minister Barthou zich niet door znlke bedreigingen laten bang maken. De staking in Frankrjjk. Te L:évin, Pas de Galais, zjjn Dinsdag vrij ernstige werkstakingsongeregeld- heden voorgekomen. De vronw van een tot werken ga- zinden arbeider werd door een menigte, welke voorna- meljjk nit stakersvrouwen bestond, mishandeld en toen daarop vier levenmakers in hechtenis werden genomen, belegerde een menigte het gebouw der gendarmerie. Zjj bood lang weerstand aan alle sommaties, ook toen de cavalerie, de prefect en de generaal kwamen en wierp met steenen onder het geroep: Leve de staking I Leve de revolutie 1" Eindeljjk gaf de prefect last tot in vrg- heid stellen van de gevangen genomenen, die nn in triomf werden gedragen naar een lokaal waar een vergadering werd belegd. In 'alle mijnwerkersplaatsen van Noord-Frankrjjk zjjn Maandag arbeiders vergaderingen gebonden, waarin wetd besloten, nn de patroons verklaren niet» meer te willen toegeven dan z{j reeds deden, bjj de werkstaking te vol harden en vast te houden aan den eisch van 7.18 fr. dagloon en een andere regeling van de loonen. Te Saint E oy les Mines hebben thans ook 500 mijn arbeiders het werk gestaakt en men vreest voor een algemeeene staking in bek geheele district. Muiter ij op de Portugeesoho vloot. De correspondent van de Koln. Ztg. deelt eenige bjj zonder heden mede over het beëindigen van de muiterij aan boord van het Portugeesoho oorlogsschip Don Carlos. Zooals wij meedeelden brak op dit schip de muiterjj op 8 April uit. Eenige dagen lang ble«en de muiters meester aan boord, daar hot optreden van sohout bij nacht Souza geen succes had. De Duitsche correspon dent ver elt nu, dat admiraal Ferreira do Amaral, die ten slotte last kreeg de moeiljjke quaestie op te lossen, op 11 April, dus drie dagen na het uitbreken van het oproer, aan de muiters bevel gaf zich aan wal te begeven. De lieden antwoordden, dat zjj hieraan niet dachten, tenzij hun straffeloosheid werd verzekerd. De admiraal, vroeger commandant van de Don Carlos en oud-minister van marine, een energiek oifioier, ging toen zelf aan boord. Hjj verklaarde den oproerlingen dat er van pardon geen sprake kon zjjn en dat zij onmiddelljjk hadden te gehoorzamen. Op de kraohtige toespraak van den admiraal gehoorzaamden de muiters en zonder verder verzet lieten de mannen zieh naar wal brengen, waar zjj over de verschillende kazernes werden verdeeld. Wij geven thans den correspondent verder zelf het woord„In heerlijke naiviteit," zoo zegt hij, „deelden de bladen mede „Zoodra de muiters aan land kwamen, werd hun het middagmaal opgediend, waarbjj het ge wone rantsoen van 2/5 liter wijn niet ontbrak. Daarop werd den lieden gevraagd wie wensoh'e uit te gaan en naar verlangen werd verlof verloend tot 9 uur, 11 uur 's av nds of 6uur van den volgenden morgen." De regeering besloot nu eindeljjk„Streng onderzoek naar do gebeurtenissen aan boord van de Don Carlos. Pensioneering van den al te toegeeflijken schout bjj nacht Sousa. Handhaving van do door de matrozen als onbemind aangewezen officieren, met uitzondering van den aan wal gezetten luitenant Marinho. Weigering van verlof aan de 500 muiters." Zoo heeft dus de regeering drie dagen noodig gehad, om tot het besef te komen, dat, indien het den mannen aan boord van de Don Carlos had behaagd Lissabon te bombardeeren, deze beschieting gemakkeljjk had kunnen plaats heb ben. Dat de schout bjj nacht thans als zondebok moet dienen, is al te dwaas. Want daar het geheele mini sterie van marine en het havencommando drie dagen lang in angst en vreeze den loop van zaken hebben afgewaeht, is wel bewezen, dat de andere autoriteiten niet minder verlogen waren hoe in deze moeiljjkheid te handelen, dan de eerstgenoemde officier. Gelukkig hebben de manschappen geen kwaad in den zin gehad. Portugal is een te vreedzaam land, dan dat men er voor een revolutie behoeft te vreezen. Maar wat een officier van zijn manschappen heeft te verwachten als hij eenmaal ernstig het woord discipline gaat gebruiken heeft deze jammerljjke geschiedenis bewezen." Volgens den correspondent van de Vos». Ztg. wordt de weinige krachtige houdi g der regeering algemeen sterk veroordeeld. Waarschijnlijk zal de minister van marine genoodzaakt zjjn, af te treden. Brand in een Duitsche mgr. Ia de afdeeling II van de mjjn Dudwerisr i. |b tjSaarb kken is een brand uitgebroken, die zware gevolgen had kunnen hebben, zonder de tegenwoordigheid van geest door eenige mjjn- werkers betoond. De arbeiders bemerkten n.'. Vrjjdag een brandlacht cn 8 hunner vielen plotseling in onmacht, bedwelmd door de giftige gasseu. Een ai beider zorgde er voor, dat do reddingstoostellen kwamen. Twee anderen trachtten de levensgeesten bjj bunne kameraden op te wekken maar zo sebgnen met do behandeling der toe stellen niet in voldoende mate vertrouwd te zjjn geweest, want ze vielen zeil in zwjjm. Daar de toestand intus- schen kritiek was geworden, achtte een andere mijnwerker den tjjd gekomen de wiaddeuren te openen. Daardoor kon dm bewustenloozen hulp worJeo'geb acht. Krachtige armen pakten hen op en brachten ben «oor dood bovou. Na langdurige moeite echter mocht het gelukken alle tien weder in bet leven terug te roepen. De geredden bevinden zicb, naar omstandigheden, rodeljjk wel. Hei blosscbings.verk wordt geregeld voortgezet, maar vordert slechts langzaam, daar de mannen wegens de opstjjgonde giftige gassen na eenigo minuten telkens af gelost moeten worden. Het staatsmjjnbestnur heeft dadeljjk een algemern onderzoek naar do mjjntoestanden in het geheele Saur- bekken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1