No. 93 Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR AT,KMA AR. EN OMSTREKEN. NATIONALE MILITIE. Verjaring van SchuIdvorderiDgen. 1906 VRIJ II AC ZO APRIL. Plaatselijke Belastingen. BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnnxsater 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam O 9. OPROEPIJNTG VERLOFGANGERS. If •3 4 Aug. "S Gevonden "Voorwerpen. Algemeen Overiieht. Gemengde Mededeelingen. ALKMAAR De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bj) koninklijk besluit van 3 Februari 1.1. No. 54, is bepaald, dat de verlofgangers, behoorende tot de na te noemen lichtingen en korpsen op de daarbij vermelde tijdstippen voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen, n.l.: J3 Korpsen. Onderdeelen Datum van opkomst onder de wapenen. 1900 j 2de regiment veldartillerie 3de regiment veldartillerie 1901 De helft der 1ste der 2de der 25 Juni 3de der 4de der 5de en der 6de batterij De helft der 1ste der 2de der 16 Juli 3de der 4de der 5de en der 6de batterij De helft der 4de en 5de batterij 2 De helft der 4de en 5de ,23 de 6de batterij Datum van vertrek met groot verlof. Zij die kraoh- tens art. 109 d. M.wet 1901 onder de wa penen zijn ge- koud. of ger. De overigen. Aanmerk. 1ste regiment veldartillerie 2de regiment veldartillerie De helft der 1ste der 2de der 3de der 4de der 5de en der 6de batterij De helft der 1ste der 2de der 3de ider 4de der 5de en der 6de batterij de 1ste de 2de de 3e de 4de de 5de en de 6de batterij De helft der 2e en 3e batterij veldartillerie De helft der 2e en 3e De helft der 4e en 5e t De helft der 4e en 5e do 6de batterij De helft der 1ste der 2de en der 3de batterij De helft der 1ste der 2de en der 3de batterij 13 Augustus 2 Juli 13de regiment 4de regiment veldartillerie 1902 lste regiment veldartillerie 2de regiment veldartillerie 3de regiment veldartillerie 1903 2de regiment veldartillerie 3de regiment tveldartillerie korps rijdende artillerie 1899 korps pontonniers 1901 korps pontonniers 1903 korps pontonniers 18991ste regiment vesting-artillerie 2de regiment vesting-artillerie 3de regiment vesting-artillerie 4de regiment vesting-artillerie 16 6 13 3 3 9 Een derde van hen, die van de regim. huzaren bij de treinafd. zijn overgeplaatst Een derde idem ken derde idem Een derde idem Een derde idem Een derde idem Een vierde idem Een vierde idem Een vierde idem Een vierde idem De helft der 1ste der 2de der 3de der 4de der 5de en der 6de batterij De helft der 1ste der 2de der 3de der 4de der 5de en der 6de batterij de 4de en 5de batterq de 6de batterij Een derde der le en 2e batt. Een derde der le en 2e Een derde der le en 2e lste en 2de compagnie lste compagnie 2de compagnie lste en 2de compagnie lste 2de 3de 4de 5de 6de 7de en 8ste compagnie 9de en 10de compagnie alle compagnieën alle compagnieën alle compagnieën 6 Augustus 5 Juni Juli Augustus i September Juli 6 Augutus 19 Maart 23 April 14 Mei 17 April 7 Mei 5 Juni 17 April 7 Mei 5 Juni 25 6 Augustus 27 14 Juli 21 Juli 11 Aug. 30 21 Juli 25 Aug. 23 Juli 4 Aug. 25 30 22 Sept. 22 28 Juli 25 Aug. 7 April 11 21 9 6 3 Juni Mei Juli Augustus September 27 Augustus 2 27 9 6 17 3 20 8 Juli Augustus Juli Augustus September j> Augustus October 12 Mei 2 Juni Mei 5> Juni Mei 23 Juni 14 Juli 5 26 23 5 26 25 Aug. 15 Sept. 30 Juni 9 28 Juli 25 Aug. 22 Sept. 8 j> 21 Juli 15 Sept. 28 Juli 18 Aug. 29 Sept. 15 30 Aug. 20 October 42: B O IS C5Q fl> 22 September 28 Juli 22 September 11 Augustus 125 Augustus 6 October 22 September I 8 27 October (Wordt vervolgd.) Vier huissleutels, een bontje, een rozenkrans, een gonden taeerenriog, twee zilveren broches, een pelskraag, een potlood, een rozenkrans in ótni, een lorgnet, een dolk mesje, een brootae, drie mnntstnkken, een zilveren kinder armband, een schilders diamant, een R. O. gebedenb ekje, een kaasrasp en een lederen ceintnnr. Terng te bekomen aan het Politiebureau van 9—12 unr. Alkmaar, De waarn. Comm. van Politie, 19 April 1906.W. J. DE WILDE. BÜRGEMEE8TERen WETHOUDERS van ALKMAAR herinneren belanghebbenden er aan, dat de schuldvorde ringen over het jaar 1905, ten laste der Gemeente, inge volge de wet van 8 November 1815, Staatsblad No. 51, vóór ot op dco laataten Juni o.a. moeien zjjn ingediendbjj gebreke waarvan zjj verjaard es nietig zjjn. Voorzoover vorderingen nog moeten inkomen, wordt vroegtijdige inzending daarvan aanbevolen. Bnrgemeeater en Wethonders voornoemd' Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 18 April 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen ter algemeens kennis, dat het suppletoir kohier der Straotbelaatlng, dienst 1906. door den Gemeenteraad vastgesteld den 4en April 1.1. en door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd den Hen April d. a. v. heden aan den Gemeente-ontvanger ter invordering is nitgereikt en gedurende vjjf maanden op de secretarie in afschrift voor een ieder ter lezing is nedergele^d. Bezwaren tegen den aanslag kannen op ongezegeld papier bjj den Gemeenteraad worden ingediend binnen drie maanden na den dag der uitreiking van de aan slagbiljetten. Burgemeester en Wethonders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 18 April 1906. DONATH, Secretaris. Het begint in noordeljjk Frankrjjk leeljjk te giBten. Gisteren deelden wjj reeds een en ander mede over toe nemende gewelddadigheden in het kolendistriot van Pas dn Calais, maar dat was nog slechts een enkele greep genomen nit de vele daden van geweld en verzet, die met den dag toenemen. De stemming wordt er bepaald gevaarljjk zoodat minister Clemeneean daarheen is ge togen om te trachten de gemoederen tot kalmte te brengen of bjj daarin zal slagen staat te bezien Men zal zich herinneren, dat reeds bjj het begin der staking de beer Clemeneean zich naar Lens had begeven en de bevolking had aangemaand rnstig en ordeljjk te bliiven, io welï eeval er geen troepen zonden gezonden worden. Nanwetjjks echter bad de minister zjja voeten gel cht of he' l e»e leventje van verzet en oproer begon, zoodat. er ten spoedigste troepen gezonden werden. Of de minister nn beter zal slager, na de gemoederen zoo opgewonden zjjn, valt wel te bstwjjfelen. Het was rnstig geweest in de mjjnstreek den nacht van Dinsdag op Woensdag, maar Woensdag hebten de stakende mjjnwerkers zich woest gedragen. De stakers maken zich vooral sohnldig aan het stoppen van treinen en het planderen van woningen. Woningen van mjjn werkers, die niet aan de staking meedoen, zjjn tegen woordig niet veilig. GiBteren zon het hms van Renmanx, den direet-nr der mjjnen van Lens, er aan gelooven. De naam Renmanx wordt veel genoemd bjj deze staking. Hg is de sroretaris van de vereeniging der mjjnbonw maatschappijen en als zoodaniv voert hg de correspon dentie tnascfaen de vertegenwoordigers der stakende mijn werkers en de maatschappijen. Renmanx is voor de mjjnwerkers dezer dagen de patroon bjj uitnemendheid, de onwillige, die de eischen der mjjnwerkers telkens van de hand wjjst. Naar het hnis van Renmanx trokken de stakers, die den marktdag van L'évin hadden opgeschept» Mevronw Renmanx was de eenige van de familie die thnis was. Zjj wist door een achterdeur te ontkomen. De soldaten hebben tronwens het hnis van Renmanx voor plundering kannen bewaren, Zjj kwamen echter niet bjjtjjds om te verhinderen, dat de portierswoning is nit geplunderd. Alles wat de stakers daar vonden is stukgeslagen. Het heeft wel moeite gekost, de wilde bende te verjagen. Voetvolk en reiterjj kwamen er bjj te pas. De stakers bezetten de spoorlgnen van de mjjnbonwmaat- Bchappij van Lens. Voor de leiders der beweging is het woeste optreden der kndde een teleurstelling. Men begint in Italië een weinig kalmer te denken en te spreken over de verhonding met en tot Doit°ohland. Of de deelneming, betnigd met de ramp van den Vesnvins, daartoe beeft bjjgedragen, dan wel of een deel der pers dat een storm n een glas water heeft opgezweept, nn het dwaze van znlk een bedrjjf inziet en tot betere inzichten komt, zeker is het dat men tracht goed te maken wat door te groot geschreeuw bedorven was. De Tribuna noemt het heorsohende misverstand »een onweer, dat snel voorbjj zal zjjn en den hemel helderder zal maken als voorbeen.* De Popoio Romano bespreekt de volkomen eerljjkheid der Italiaansobe diplomatie in Algeciras, en zegt dat de leidende kringen in Berljju nooit aan die eerljjkheid getwjjfeld hebben. Maar ook Dnitschland reikt Italië de hand. De Berljjnsohe oorrespondent van de Popoio Romano seint, nit gezaghebbende bronnen vernomen te hebben, dat Balow voornemens was in den Rjjkadag te antwoor den op de redevoering van baron von Hertling en de volkomen loyale bonding van Italië op de conferentie reeht te doen wede*varen. Door zjjn aanval van bewus teloosheid werd bjj belet dat voornemen nit te voeren. Dezelfde correspondent meldt, dat in Dnitsohland wei ontstemming beersobt, maar niet over de hooding van Italië, doch over den toon van de Italiaansche pers. De Duitsche gezant te Rome beeft officieel het leed wezen zjjner regeering nitgesproken met de ramp te Napels. En de Corriere della Sera begroet dien stap met de woorden vbeter laat dan nooit.* Het zwjjgen van Duitschland bad een zeer onaangenamen indruk gemaakt.* Le Corriere doet ook een beroep op de beide landen, om e vroegere haiteljjke betrekkingen te herstellen; het blad hoopt dat Dnitschland dan meer begrip toonen zal voor de bjjzondere positie van Italië, en dat in Ital de radicale pers zich wat matigen zal in haar oordeel. Wat het nieuwe Kabinet in Hongarjje zoowat Voornemens is uit te voeren heeft de minister-president Wekerle eergisteren nogmaals dnideljjk gemaakt aan een depntatie van de stad Tewesvar, die hem een zetel in den Rjjksdag kwam aanbieden. Wekerle zei, dat de politieke meeningsverschillen tnsschen de leiders der coalitie onderling ter zjjde waren gesteld opdat- allen ge durende den overga* gs'jjd samen konden werken op den bereikten wetteljjken grondslag. De legeering, verklaarde Wekerle verder, heeft geen verplichtingen op zich go- nomen tot goedkenring van het verhoogde recrnieneon- tingent. Ingevolge de verhonding tot Oostenrjjk en de vreemde rjjken is Hongarjje door do afgesloten verdragen in een gedwongen toestand geraaktmaar het moet daarin berusten als het zjjn economische belangen niet aan g oote gevaren wil blootstellen. Da regeering streeft er naar tntschen Oostenrjjk sn Hongarjje in plaats va" een tolverbond een tolverdrag tot stand te b engen. Wil Oostenrjjk daar niet in toestemmen dan zal de regeering op grond van de wet van 1899 de verhonding tot Oos- tenrga regelen op den grondslag van wederkeerigheid. Het meest aangewezen hnlpmiddei voor de economische en indnstrieele ontwikkeling des lands zon zjjn de regeling van het geld- en credietwezen. Wekerle slelde een belas tinghervorming in modernen zin in uitzicht. De her vorming van het kiesrecht heeft ten doel onder band- having van de onaantastbaarheid der Hongaarsche staats idee alle factoren, in 't 'uizonder de arbeidersklasse, de vrjje uitoefening van het kiesrecht mogelgk te maken. Het kiesrecht zal algemeen en voor iederen burger toe gankelijk zjjn en in zoo klein mogelgke plaatselgke krin gen worden uitgeoefend. De toestand in Natal wordt met de dag ernstiger, want de Kaffer-hoofdlieden leggen zeer weinig voort varendheid aan den dag om de Engelschen te helpen in 't ot sporen van Bimbata, die zjj veeleer een handje schjjnen te helpen, als zjj er kans toe zien. De Natalsche regeering heeft een strenge censnnr op telegrammen nges'old. Zjj verheimelijkt d toezendingen zooveel mogelgk. Uit de telegrammen bljjkt echter, dat de hulp van rjjkstvoepen wel voorbereid wordt maar nog niet ingeroepen is. Voorloopig w I de regeermg voor Zoeloeland alleen militie, politie en vrijwilligers gebruiken. De Daily Mail vernoemt uit Fietermaritzborg, dat er op de bladen streng censnnr wordt geoefend, hetgeen noodig is, omdat vele Zoeloes in de stad heimelgk brief- wisselen met Zoeloes in het binnenland. Naar 't heet staan 50U0 Boeren gereed om onmiddeljjk naar Zoeloeland te rakken. De Standard verneemt uit Pietermaritsbnrg, dat er zich nit heel Znid-Afiika vrijwilligers aanbieden, vooral nit Vrjjbeid en van den Rand. Voorshands neemt de regeering er slechts vjjfhonderd aan de besten worden uitgekozen. Da correspondent van de Daily Express te Pieterma- ritzbarg kraakt kwade noten over den toestand der rjjkstroepen in Zaid-Afrika. Van de 20,1)00 zonden er in geval van nood slechts acht- of negenduizend bruik baar zjjn. Het geechut is meest verouderd, De rniterjj is onbruikbaar, omdat de meeste paarden oude knollen nit den Boerenoorlog zjjn. En dat alles niettegenstaande er zooveel geld voor uitgegeven is. De correspondent van de Tribune te Pretoria verneemt, dat de Natalsche regeering Dmizoeloe uitgenoodigd beeft tot een samenkom-t, om zoo zjjn betronwbaarheid te te toetsen. Weigert bjj te komen, dan zon er een expeditie tegen hem uitgezonden worden. Die zou echter onmogeljjk zjjn zonder de hnlp van rjjkstroepen. Wat er in Portugal broeit is moeieljjk te zeggen, er wordt streng toegezien dat de bladen niet te veel verklappen en zoo lekt er niet veel nit over de mniterjj die aan boord van verschillende oorlogschepen is uitge barsten. De Vasco da Gama heeft 164 manschappen aan wal gezet die door een regiment infanterie naar een fort zjjn gebracht. Of daarmede er met de Don Carlos nn olie verzet en alle muiterjj bedwongen is, weet men niet; het scbgnt evenwel dat er ook aan boord van andere schepen ernstige dingen zjjn voorgevallen, die men zooveel mogelgk traoht te verheimelijken. N a 8 o h r i f t. De berichten nit het Noorden van Frankrjjk worden voortdurend ernstiger. De bonding der stakers neemt steeds in hevigheid toe, steeds meer troepen worden ontboden. Minister Clemeneean was gisteren op het terrein der Btaking. Het is nog onzeker welke uitwerking zjjn kranig optreden gehad heeft. La Presse meldt dat hg te Denain uitgejouwd is. Een der gisteren door de steenen der stakets gewonde offioieren is over leden. Uit Natal wordt ambteljjk gemeld, dat de gonvrnenr van Natal het aanbod van den Boerencommandant Cherry Emmett, om een commando van 250 Boeren uit het district Vrjjheid ts leveren, om deel te nemen aan de krggsverrichttingen tegen de Zoeloes, heeft aangenomen. De Ramp van San Francisco. Verschrikke lijk zjjn de berichten die over deze ontzettende ramp tot ons komen, alhoewel het onmogelijk is om uit de verschillende tijdingen ook maar eenigszins een over- zioht over het geheel te verkrijgen, te meer daar het vuur nog altijd in de ongelukkige stad fel woedt en zijn vernietigingen voortzet. Honderden mensohenlevens zijn waarschijnlijk verloren gaan en de stoffelijke schade, die reeds millioenen dollars bedraagt, is onmo geljjk te overzien. De stad San Franeiseo staat op den noordelijken spits van een landengte, die de langwerpige, aan den oceaan evenwijdige baai van San Francisco bijna afsluit van de zee, zoodat de zoogenaamde Gouden Poort slechts een betrekkelijk smalle gemeenschap tnsschen biai en zee tot stand brengt. In noordoostelijke rich ting wordt heel die wjjd gebouwde stad doorsneden door een rechte, 5 kilometer lange hoofd-verkeersweg, de Market streetdaar langs en ten oosten ervan' staan de voornaamste openbare gebouwen. Ongelukki gerwijze schijnt juist dit gedeelte van de stad het zwaarst getroffen te zjjn. De telegrammen n.l. ver melden dat de ergste verwoesting aangericht is tnsschen Market street, de Third street (in het noordoosten; en de Ninth street (in het zuidwesten) een rechthoek van bijna 100 H. A oppervlakte, die o. a. bevat de St. Patrickkathedraal de Akademie van Wetenschappen, het gebouw van het Historisch genootschap, en dé Muntlangs of bij Market street staan voorts nog het stadhuis (in het Buena Vista park), het S. Ignatius college, het Tivoli hospitaal, Pioneer Hall, de Alcazas schouwburg, enz. Het vuur heeft in die wjjken de grootste verwoestingen aangericht. Maar daarmede is niet gezegd dat het overige doel van San Francisc maar weinig geleden heeft, of gespaard gebleven is, want de aardbeving die volgens de eerste berichten een brandpunt had bjj Market street, zal ook tal van andere gebouwen verwoest of beschadigd hebben. Ten zuidoosten van Market street schijnen vooral slecht gebouwde nieuwerwetsche huurkazernes vernield te zjjn, maar ten noordwesten ran deze hoofdstraat moeten de arbeiderswijken zwaar geleden hebben. In Market str et zelf zouden de gebouwen der twee voor naamste d gbladen van San Francisco, de S. F. Call en de S. F. Examiner, vernield zijn; als dat waar is, moet de sky scraper van een verdieping of zestien, waarin het eerstgenoemde dagblad gevestigd is, inge stort zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1