No. 94 Honderd en achlsle jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, uit min Distaat uit 3 i ZATERDAG 21 APRIL. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnnwiaer Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. N iouwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT Gisteren schreven wij dat de stand van zaken in het Noorden van Frankrijk met den dag neteliger wordt en dat zeltde moeten wjj ook nu herhalen, want de berichten over ergerlijke baldadigheden, van ruw verzet, van plundering en vernielen houden steeds aan. Een bende van 100 stakers heeft Donderdag te Avion het huis van den ingenieur Longpré, van de mijnen van I.iévin, bestormd. Over den tuinmuur hebben zij het huis bestookt met een hagel van steenen, zoodat er weldra geen ruit meer heel was. Toen de gendarmes te paard kwamen aanrennen, vluchtte de troep in de straatjes, en vandaar wierpen zij met steenen naar het paardenvolk. De stakers geven aan hun roerige beweging den wijdschen naam van sociale revolutie. Leve Ce sociale revolutie riepen zij ook gisteren de gendarmes tegemoet. De prefect werd door de telefoon gewaarschuwd, dat er te Avion gevochten werd. Hjj gaf last alle samen scholingen te verhinderen, desnoods de blanke wapenen te gebruiken tegen de oproerlingen, maar zoo mogelijk van de vuurwapenen geen gebruik te maken. Een uur nadat de stakers bjj het huis van Longpré waren weggejaagd, verkeerde het huis van den brouwer Courtin te Avion in gevaar. De cavalerie was er hier vlug bjj, zoodat er geen schade werd aangericht. Het ziet er in de steden en dorpen van de mijnstreek somber uit. Overal soldaten en dragonders, en zoowel particuliere huizen als winkels houden overdag alle luiken toe. Ook te Salaumines is Donderdag gevochten, 's Mid dags om 2 uur viel een troep stakers van wel 500 man met steenen op een afdeeling dragonders en gèdarmes aan. De ruiters joegen de aanvallers uiteen met de blanke sabel. De gendarmes vuurden hun revolvers in de lucht af. Drie gendarmes zijn licht gewond met steenen. Later op den dag wilden de stakers te Sallaumines naar den ingang van mijnschacht 4, om de mijnwerkers op te vangen, die uit de mijn kwamen. De cavalerie stuitte de menigte. De stakers vluchtten in een kroeg, vanwaar zij steenen en ander werptuig naar de ruiterij smeten. De ritmeester liet zijn manschappen deels af stijgen en de kroeg ontruimen. Behalve eenige dragonders zijn hier ook eenige stakers gewond. In 't kort, het is niet veilig in de mijnstreek. De regeering staat voor een moeilijke taak. Het kolengebied is uitgestrekt en de mijnwerkersbevolking woont zeer verspreid. Er zijn meer dan 40,000 stakende mijnwer kers. En met die mijnwerkers loopt allerlei gespuis mee, dat van den toestand profiteert. De leiders der stakers willen het graag laten voorkomen alsof de plunderingen alleen worden bedreven door dat gespuis, dat aan de eigenlijke mijnwerkersbeweging vreemd is. De berichten luiden echter anders. De leiders kunnen het opgewonden mjjnvolk niet meer in bedwang houden. Maar niet alleen in het Noorden, ook in andere ge westen zijn ernstige stakingen, die tot allerlei geweld daden aanleiding geven en noch de minister Clemencpau te Lens, nóch minister Briand, die in het Loire-bekken was, vermochten de oproerige elementen tot bedaren te brengen. Gisteren vergaderde de ministerraad om over deze algemeen zich uitbreidende ^werkstakingen te spreken wat er besloten werd is niet bekend. Alleen weet men dat Barthou gemachtigd werd om de stakende postloopers, die nog niet zijn teruggekeerd, door anderen te vervangen. Naar gezegd wordt zijn weer 100 nieuwe loopers aangesteld. Rusland zal dan toch zijn leening in Frankrjjk geplaatst krijgen, want in den gehouden ministerraad deelden de ministers van buitenlandsche zaken en van financiën mede, dat de onderhandelingen over de toe lating der Russische leening geëindigd zijn. De regeering te St. Petersburg beloofde, de opbrengst der leening slechts te zullen gebruiken voor de uitgaven, die in de begrooting voor 1905/1906 wettelijk zijn vastgesteld. Indien de Russische regeering, deze be,ofte, deze verplichting nakomt, kan het groote bezwaar, dat de constitutioneelen en democraten tegen de leening hebben, niet langer worden volgehouden. Het schjjnt dat allengs een gematigder optreden door de regeering wordt ingevoerd, althans komen verschil lende berichten melden dat politieke gevangenen in vrjjheid worden geste'd, en waarlijk het wordt tijd, want de gevangenissen zaten opgepropt vol van per sonen, die zonder vorm van proces en zonder zelfs verhoord te zjjn, achter slot en grendel werden gezet. In Servië schijnt de positie van koning Peter zeer moeilijk te worden. De mogendheden willen met Servië niets <te doen hebben, zoolang de koningmoor- ders nog ambten en functies bekleeden en Peter, die aan hen zijn kroon te danken heeft, kan of durft aan dien eisch geen gehoor te geven. Bovendien houden de samenzweerders zich krachtig aaneen zij weigeren vrjjwilllig heen te gaan. En de oud-minister Guentssjitsj heeft den koning te verstaan gegeven dat het ontslaan van de samenzweerders een gevaar voor de dynastie zou opleveren. Maar door het niet te doen, stelt koning Peter zich aan niet minder groot gevaar bloot. De Temps verneemt, dat de beide radicale groepen, hoewel zij niet verbonden zijn, dezelfde meening koes teren ten aanzien van de moordenaars zjj zullen hunne verwijdering eischen. En wanneer de verkiezingen voor de Skoepsclitina, zooals te verwachten is, een radicale meerderheid brengen in de vertegenwoordiging, zal die eisch krachtig worden gehandhaafd. Een telegram uit Belgrado aan de Hamburger Heueste Nachrichten zegt, dat de crisis daardoor acuut geworden is, en dat zelfs de positie van den koning gevaar loopt. Gisteren liet de koning voor zjjn persoonlijke veilig heid, 200 gendarmen uit de provincie naar Belgrado komen. Uit T u r k jj e komt een zeer zonderlinge en onver wachte tijding door de Pale Mall Gazette het eerst in de wereld gestuurd, n.l. dat de sultan in een uiterst hachelijken toestand verkeert en het bericht van zijn dood elk oogenblik kan verwacht worden. Van een ernstige ziekte des sultans werd niet vernomen, zoodat dit bericht voor alle gissingen de deur open zet. Ook in Egypte schijnt de toestand niet zonder bedenking te zijn, althans zal de Engelsche bezetting aldaar versterkt worden. Of dit in verband staat met het grensverschil tusschen Egypte en Turkije, wordt niet gemeld, maar is toch waarschijnlijk. De correspondent van de Daily Telegraph te Maritz- burg verneemt dat de Natalsche regeering besloten heeft, Dinizoeloe's aanbod van hulp af te wjj zen, daar zij overtuigd is dat juist uit samenwerking met hem een algemeene opstand van de Zoeloe's zou kunnen voortkomen. Natal zal een groote zelfstandige blanke krijgsmacht in het veld zenden. Geen oorlogscorrespon denten mogen de expeditie vergezellen, terwijl de plaatselijke pers geen bijzonderheden mag melden. Overtredingen van de bepalingen op de censuur zullen streng gestraft worden. De Kaapkolonie heeft Natal ook hulp aangeboden, zoo noodig hare geheele strjjdma-.ht. Naschrift. Uit Rijssel wordt geseind, dat een ernstige botsing heeft plaats gehad tusschen stakende mijnwerkers en een afdeeling cavalerie, die op weg was naar Haveluy. Een soldaat werd gedood, twee worden vermistde dragonders waren gedwongen af te zitten en carré te formeeren. Do ramp van San Francisoo. Nog altjjd stroomen de berichten over de vreeseljjke verwoestingen d e het vuur in de geteisterde stad aanricht, in overwel digende en schrikbarende hoeveelheid toe, soms elkander herhalende aanvallende of tegensprekende, maar toch allen ean tafreel van hartbrokende ellende ophangende. Woens dagnacht hebben de vlammen verscheiden groote gebouwen vernield. Het vanr is toen overgesprongen naar verschil lende deelen van de stad, het heeft de wjjk langs do noordkust aangetast en heeft zioh in zuidelgko richting verspreid over het havenkwartier heen naar het strand van de baai, en over de heuvels naar de 3a straat en,de Townsond streot. De geheele wjjk in het zuidelgko ge deelte van Market street is geheel vernieldhoe ver het vuur in het zuiden voorbjj Channel street doorgedrongen is, kan men nog niet bepalen, daar dit gedeelte van de st>d geheel afgesneden is van bet verkeer. O a negen uur Donderdagochtend seinde een correspon dent van de Kalnische Zeittng uit OaklandDe brand woedt to Ban Francisco nog altjjd voort, en het is niet mogeljjk hot vuur te beperken voordat er gebrek aan braudstof ontstaat. De stad is aan vernietiging prgsge' geven, hoewel de overheid telkens nog huizon laat ver nielen met dynamiet, in de jjdole hoop, aldus een Blagboom te karnen opwerpen tegen de vlammen. Maar de voorraad ontploffingsiniddelen raakt al op, on zelfs kruit is er bijna niet moer in het tuighuis. Een uur later: Er bestaat geen hoop meer, eenig gedeelte van de stad San Francisco te redden. Zjj die tot dusver nog verwacht hadden dat de brandweer de overwinning zou behalen, hebben nu alle hoop opgegeven en ontvluchten in vertwij feling de vlammen. Uit New York werd Donderdag geseind: De ramp te San Francisco eischt telkens nog nieuwe slachtoffers; het aantal doodea, met inbegrip van die te Santa Rosa, wordt nu al op 5000 begroot. Veel menschen ?.jja onder de puinhopen begraven, of ingesloten in ge bouwen, waaruit zjj niet gered kunnen wordenzjj moeten dan dood in de vlammen vinden. De brandweer heeft heele rjjen huizen laten springen m omgetrokken, maar tevergeefs. Meer dan honderdduizend menschen hebban den (jacht onder deu blooten hemel doorgebracht. Den heelen nacht bowoog zich een stroom van menschen de stad uit naar de plaatsen in den omtrek. Burgemeester Schmitz heeft dea gouverneur opgedragen, ervoor te zorgen dat de bakkotijan in de kleine plaatsen in den omtrek zooveel mogeljjk door bljjvec bakken. Onder do dakloozen is een hongersnood onvermjjdeljjk. Een juweelendief is met een bajonetstoot gedood. Van ochtend vond men op straat drie .jjken van dieven. Van andere zjjde komt het bericht, dat de herbergen alle gesloten zjja op last van de politie. Patrouilles blijven de stad doorkruisen, om plundering te beleiton. Niemand wordt in de stad toegelaten. Da pers laat zich door de ontzettende ramp niet lang storen. De verschillende directiën geven nu bjj onderling overleg één dagblad uit, dat gesteld, gezet en gedrukt wordt op het bureau van de S. F. Chronicle, die haar eigen bedrijiskracht heeft. De banken en andere groote instellingen zjjn er vlug bij gaweost om hun geldswaardige zaken naar de heuvels buiten de stad te brengen, waar ze streng worden bewaakt. Donderdagmorgen bereikte de correspondent van de Chronicle Oakland, komende van San Francisco. Hg stak de golf over, in gezelschap van honderden die, door pa- nischen schrik bevangen, uit de stad vluchtten. Het tooneel was gisteren verschrikkelijk, dooh toen hedenmorgen de dag aanbrak was de ramp onbsBchrjjfeljjk. Vier wgken staan thans in brand. De geheele stad wordt bedreigd. Het vuur sprong snel over naar het Golden-Gate-park. 1 wintig duizend vluchtelingen, die hierheen de wjjk namen en niet weg kunnen, verkeeren in levensgevaar. De vlammen zullen hen waarscbjjnljjk de zee indrjjven, die slechts drie mjjlen verwjjderd ligt van het westeljjk gedeelte van het park. De correspondent sprak vele mannen, die gisteren zeer rjjke kooplieden waren, bankiers van de bloeiende city, die nu bedelaars geworden zjjn, Zjj deden verhalen van verschrik kei jjlimr tooneulen, van mannen en vrouwen, die, vluchtend voor de vlammen, uitgeput neervielen en levend verbrandden. Honderden menschen zjjn in de vlammen omgekomen. De nog levenden ljjden door dorst de gruwe lijkste ellende. De massa is afhankeljjk wat de water- verdeeling betreft, van de soldaten. De Chronicle verneemt dat het paleis van justitie, in do nabjjheid van de Chineesche wjjk gelegen, dat vol was met gevangenen, vlam vatte vroeg in den morgen. Enkele gevangenen verbrandden, voor zjj vervoerd konden worden. De correspondent van de Chronicle keerde Vrjjdagmor- gon terug naar Oakland, na een bezoek gebracht te hebben aan Blackpoint, aan de Golden Gate, ongeveer twee mjjlen van Nobhill, de eenige nu veilige plaats op de noordeljjk gedeelte van het schiéreiland. Daar was hjj getuige van do meest hartverzcheurende tooneelen. Hij zag er gillende vroowen, die zich vastklemden aan de halzen van hare echtgenooten, vaders. Kleine kinderen schreeuwden. Allen bedelden op ontroerende wjjze om water en voer sol, terwjjl de soldaten, gedwongen door de harde noodzakeijjkheid, steeds het volk dreven met de bajonotten, naar de open plaatsen. Er is een omstandigheid die recht goeft tot het ver moeden dat in da wijken waar de aansienljjke huizen stonden, het aantal slachtoffers betrekkelijk zeer gering zal bljjken te zjjn. Heel anders toch dan bjj vroegere groote rampen van dezen aard, te Lissabon bijvoorbeeld, heeft de verwoesting van de stad San Francisco niet plaats gehad binnen enkele minuten of zelfs uren. De aardt e ving, of liever de eerste groote aardschok, heeft wel enkele groote gebouwen vernield, zoodat eenige menschen d&arbjj op slag gedood zjjn, maar de eigenlgker verwoesting van de stad heeft noch rechtstreeks door do aardbeving, noch door oen vloedgolf plaats gehad, maar door brand. Verre weg de meeste bewoners der aanzienljjke buurten hebben zich ongetwjjfeld gamakkeljjk kunnen redden. Deze opvatting vindt in sommige berichten steno. Zoo bljjkt dat zelfs uit het brandende Palaco-hotel do gasten gered zjjn, en andere berichten vermelden dat de straten vol stonden met meubels en koethaarheden, die de be- wonors dus tjjd gehad hebben, uit de huizen te brengen. De vernieling van de stad door brand is zoo geleidolgk gegaan, dat alle voorzorgsmaatregelen genomen konden worden. Anders moet 't gesteld geweest zjjn in do armenwijken en in de Aziatische wjjk. Juist de slechte en oude huizen hier zijn »als kaartenhuizon* in elkaar gestort en daarna in brand geraakt. Het etadsgodeelto dat zich van den waterkant naar do 10e straat uitstrekt, lag Donderdag reeds in puin; hier woonden 150,000 menschen die alles kwjjt zjjn, zoo zjj or al hot leton afgebracht hebben. Tot de bekende groote gebouwen die vernield zjjn, be hoort Cliff House, prachtig gelegen aan den Oceaan. Volgens een te Londen ontvangen bericht zijn daarbjj eenige gasten meegesleurd door den vloedgolf, en verdronken. Daarentegen is de Munt gespaard gebleven, het eenig gebouw in den wjjden omtrek. Een ambteljjk telegram van den bevelhebber van het Pac fiake smaldeel neemt alle ongerustheid weg ten aan zien van die schepen. De kruisors Chicago en Marblohead zjjn onderweg uit Long B:ach naar San Francisco; do kruisers Boston on Princeton liggen nog te Long Beach. Zjjn de berichten over de verwoesting te Saa Francisco zeil al moedjjk te overzien uit den omtrek, waar hier en daar toch erge schade veroorzaakt is, zjjn zo al heel schaarsch, Merkwaaidig is, in verband met de ervaring bjj de tegenwoordigs aardboving, wat prof. Rein over de nieu- werwetsche, in een stalen geraamte gebouwde torenhuizen medodeelt. Men weet, schrjjft hjj, dat in den jongsten tjjd de bouwspeculatie in de groote Noord-Amerikaansche steden leeljjke koloisen van huizen te voorschjjn heeft geroepen, welker duizelingwekkende hoogte in schroeu- wende tegenstelling staat tot het nauwo grondvlak. Het hoogste gebouw van dieu aard to San Francisco (in '98) is het Glaus Speckles Baildiug (door den bekendon sei- kerfabrikant gebouwd), op deu hoek van Market street en de 3e Straathet verheft zich op een vierkant grond vlak ter hoogte van bijna 97 m9ter, met 19 verdiepingen. Men was nu zeer nieuwsgierig, te vernemen hoe dat huis zich gehouden had bjj de aardbeving en maakte zich ongerust over de bjwoners. Nu bevindt zich op de 17o verdieping de San Francisco Club, en oenige leden waren op het tjjdstip der aardbeving daar aan 't biljarten. Zjj bemerkten de beweging wel, maar konden zonder noemenswaardige storing hun spel voortzetten en toen de deskundigen den volgenden dag het gebouw onderzochten bleek het niet geloden te hebbon. De schattingen van het aantal slachtoffers loopcn zeer uiteen. Generaal Famton houdt staande dat het meer dan duizond is, terwjjl het hoofd van de politie verklaart dat het niet moer dan 250 kan zjjn. Bjjzonderheden uit de omliggende streek bevestigen den ernst van de ramp, ofschoon de verwoesting niet zoo groot is als eeist werd gemeld. Alle steden wedijveren in de uitzending van hulp, geld on proviand. Het laatste nieuws, gedateerd van 20 April 10 uur 30 's morgeus, zegt dat behalve in hjt district tusschen Nob Hill en de N. W. waterzjjde schjjnen de vlammen overal in hun verderen loop gestuit te zijn. Voor bet westeljjk gedeelte van de stad wordt thans hot gevaar als geweken beschouwd. Een merkwaardige vondst. Te Nimes is het uitstekend bewaard gebleven graf van een jong meisje, nit den Gallisch-Romeinschen tjjd, ontdekt. De sarcophaag bevatte een prachtige albasten vaas met de asch van de gestorvene, een kistje met een gouden halsketting met edelstoenen, een gouden ring met een camee er op, waarin een Eros met pjjlkoker was gesneden, voorts een ivoren borduurraam, speelgoed, een spiegel, enz., alles met de eigenares begraven. Het gral en de voorwerpen zjjn in het museum te Nimes geplaatss. De 8. D. A. P. contra Han. Het Vaderland wijdt een artikel aan het feit, dat de georganiseerde Nederlandsche sociaal democratie ophot jongste congres te Utrecht uitspraak heeft gedaan in het geschil tusschen de orthodoxe Marxisten en de aanhangers van mr. Troelstra, een geschil, dat in sterke mate den uiterlijken schijn droeg van oen per soonlijk geschil, maar in den grond van veel dieper bejeekenis was. De beslissing, die ten voordeele was van laatstge noemde groep, doet het blad schrijven Dit bewijst, dat de critiek, in hoofdzaak vau „burgerlijke" zijde op het stelsel van Marx geleverd, haar weg heeft gevonden ook binnen de palen der Nederlandsche sociaal-democratie. De verwording van het Marxisme is scherp aan het licht getreden en daarover kan men niet anders dan zich verheugen. De mogeljjkheid van een tijdeljjk réveil is evenwel geenszins buitengesloten. Men heeft dit aanschouwd in Duitschland, in mindere mate ook in Frankrijk, men kan het ook nog wel eens beleven in Nederland. Dit hangt af van do sociaal politieke ontwikkeling hier te lande. Dat (hans mr. Troelstra het heeft gewonnen van zijn tegenstanders, is te begrijpen. In de eerste plaats uit don in Nederland bestaan- den toestand. Het Marxisme mot zijn kern van den al scherper wordenden klassenstrijd is een stelsel, dat past voor de arbeiders-organisatie in landen van sociale con trasten, waar kapitaal en arbeid zeer scherp tegen over elkander staan, waar de wetgevende machine het koorn maalt op den molen der rijken, geljjk in sterke mate in het straf protectionistische Duitschland het geval is. In zulke landen zullen de arbeiders zeer toegankelijk zijn voor een leor, die eoa staag wassend klassen antagonisme als hoofdstelling heeft. Maar in Nederland zjjn heel andere toestanden do klove tusschen kapitaal en arbeid, tusschen rijk en arm, gaapt hier heel wat minder diep en het is dus begrijpelijk, dat voor hot overgroote deel der Nederlandsche arbeiders het Marxisme bljjven moet oon onbegropon theorie. Het is dan ook wel merk waardig, dat geen der arbeidorspropagandisten dor S. D. A. P., mon denke aan mannen als Schaper, Hels ringen, Vliegen, tot de groep der Marxisten be hoort dat deze uitsluitend uit theoretici als Gorter, Van der Goes, mevr. Roland Holst, Pannekoek is samengesteld. Een tweedo verklaringsgrond van mr. Troelstra's overwinning is natuurlijk zijn persoonlijkheid. Er is niemand, die hem als politiek en parlementair leider zou kunnen vervangen on or zjjn maar weini gen, die kunnon wijzen op zulk eon staat van dienst tegenovor do S. D. A. P. als hij bezit. Het gevoel, dat men dezon man, die zóóveel voor de sociaal- democratie in Nederland hooft gedaan, reeds uit dankbaarheid niet mocht loslaten en dat men hem daarenbovon niot kon loslaten, omdat dit een niet te herstollon vorlios zou hebbon beduid, dkt gevool hoeft op het sociaal-democratisch Paaschfeest zeker ook zijn rol gespeold. De vraag is nu, of de thans ingetreden toestand oon van bestendigheid zal zijn. Het antwoord is niit mot zekerheid te geven. Het is mogelijk, dat ook uit de rijen der Neder landsche Marxisten oen loider opstaat, Troelstra's evenknie, waardoor dions onmisbaarheid zou komen to vervallen. Het is verder mogelijk, dat do sociaal politieke constellatie verandert, dat een democratisch-vrfj zinnig Ministerie, als het kabinot De Meester, plaats moet maken voor een moer behoudend kabinot, hetzij van rechts of van links. In zulk een geval zou natuur lijk de sociaal-democratie „der lachende Dritte" zjjn en zou, waar do arbeiderszorg op don achtergrond geraakte, de schorpste vorm der sociaal democratie, het Marxisme, waarschijnljjk spoedig hot terrein herwinnen, dat ze thans verloor. Maar zoo dit alios niet geschiedt, wat dan Of er oen zich sociaal democratisch noemende arbeiderspartij op den duur, op den langen duur, zal blijven bestaan, zal hiervan afhangen of audere partijen er al dan niet in slagen haar to verdringon. Daarvoor zijn twee dingen van noodeeen krachtige sociale politiek en een onbeschroomd op zij zetten van alle vrees voor de democratie. Do sociaal-democratie, los van het Marxistisch fundament, hangt in do lucht, zij is als een schip zonder roer, en wat baten goode stuurlieden als hot roer ontbreekt? Blijft de thans ingetreden toestand, waarbij aan het Marxisme de leiding ontnomen is, bestaan, dan zal hot eenvoudig van de kracht eu de tactiek der andore politieke partijen afhangen, wat op den duur het lot zal zjjn van de S. D. A. P. Hst departement van buitenlandsche zaken stelt pogingen in het werk om zoodra mogsljjk inlichtingen te ontvan gen nopsns het lot tan de te San Francisco verblgtends Nederlanders. Tot duster zjjn uit den aard der zaak nog geen be richt; n ontvangen. Brongas en reinheid. In het onlangs vermelde omtrent de uitlozing van Brongas in het Sehrinkaag-poldertje, is een kleine echter veelbeduidende vergissing geslopen en wel een nulletje werd vergeten. Opbrengst per uur is niet 500 maar 5000 liter per etmaal dus in plaats 12000 120000 liter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1