Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VerjariDg m Schuldvorderingen. i\o. 95 MAANDAG 23 APRIL. Bedrijfsbelasting. B~ü ITENLAN D Deze Courant wordt 8lken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk tl,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefooan Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HBRMs. COSTER ZOON, Yoordam O 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. ALKMAAR URANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran ALKMAAR herinneren belanghebbenden er aan, dat de schuldvorde ringen over het jaar 1905, ten laste der Gemeente, inge volge de wet van 8 November 1815, Staatsblad No. 51, vóór of op den laatsten Juni n.s. moeten zjjn ingediend, bjj gebreke waarvan zjj verjaarden nietig zgn. Voorzoover vorderingen nog moeten inkomenwordt vroegtijdige inzending daarvan aanbevolen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 18 April 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat mee do uitreiking der beschtjjvingsbiljetten voor de bedrijfs belasting over het dienstjaar 1906/7 een aanvang zal worden gemaakt den eersten Mei a.s. en dat de aanslag regeling teneinde moet zjjn gebraoht op 1 October a.s. Zjj vestigen daarbjj de aandaoht der belastingplichtigen op de volgende bepalingen der Wet Art. 15 2. Ieder die optreedt als bestuurder of beheerend vennoot van eene hier te lande gevestigde vennootschap, onderlinge verzekeriugmaatscbappjj, coöpe ratieve vereeniging, of van eene vereeniging of stichting die een bedrijf of beroep uitoefent, of als boekhouder eener hier te lande gevestigde reederjj, is gehouden daar van schriftelijk binnen óéne maand kennis te geven b{j het bestuur der gemeente waar bjj woont. Art. 16. Hier te lande wonende beheerende vennooten van Nederlandsche vennootschappen en maatschappijen en van commanditaire vennootschappen op aandeelen, bestuurders van hier te lande gevestigde naamlooze ven nootschappen, coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekeringmaateobappjjen, als ook boekhouders van hier te lande gevestigde reedevjjen mogen niet tot het doen van uitdeelingen of uitkeeringen overgaar, al vorens daarvan aangifte gedaan en de over vroegere uitdeelingen of uitkeeringen verschuldigde belasting be taald te hebben. Bjj liquidatie mogen da hier bedoelde uitdeelingen of uitkeeringen niet geschieden, alvorens de daarover ver- sohuldigde belasting is voldaan. Art. 45. Bestuurders van naamlooze vennootschappen, ooöperatieve vereenigingen, andere vereenigingen en stioh- tingen, die een bedrjjf of beroep uitoefenen, onderlinge verzekeringmaatschappijen en sociëteiten, also k beheerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande gevestigde reederjjen, zjjn gehouden binnen veertien dagen na de vaststelling van balans of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichting der winst, uitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen aan den voorzitter der commissie van aanslag, die dezen moet regelen. Art. 47, 5 en 6. Hjj die daartoe gehouden, nalaat de verplichtingen na te komen bedoeld bjj artikel 15 2 der wet, wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25. Geljjke straf wordt opgelegd ingeval van ovei treding van artikel 45. Overtreding van artikel 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste J 400. Art. 34, le lid. Handelsreizigers, kramers en alle verdere personen, die hnn bedrjjf of beroep rondtrekkende uitoefenen, zjjn gehouden zich ter plaatse binnen het Rjjk, waar zjj zich na het begin van het belastingjaar het eerst bevinden, bjj bet gemeentebestuur echrifteijjk aan te melden, met opgaaf van bun naam, hunne woon plaats en hun bedrjjf of beroep. Ten bljjke dat zjj hieraan voldaan hebben, ontvangen zjj kosteloos een door of van wege het hoofd van dat bestuur onderteekend bewjjs dat zjj gehouden zjjn mede te onderteekenen en op aanvraag aan ambtenaren der directe belastingen te vertoonen. Art. 47, 7. Personen, die van een bewjjs voorzien moeten zjjn als bedoeld in artikel 34 en die in gebreke bljjven dit bewjjs op aanvrage aan bevoegde ambtenaren te vertoonen, worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste 25. Geven zjj ter bekoming van dat bewjjs aan bet bevoegd gezag een valschen naam, woonplaats, bedrjjf of beroep op, of maken zjj gebruik van bet aan een ander afgegeven bewjjs, dan worden zjj gestraft met eene geldboete van ten hoogste 150. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 April 1906. DONATHSecretaris. Frankrjjk heeft, wind gezaaid en oogst nu storm. De groote toegeeflijkheid der regeering tegenover de stakers in het Noorden het bevel aan de troepen om toch vooral niet van de vuurwapenen gebruik te maken of althans in de lucht to schieten, heeft de driestheid van de mjjnwerkers zoo doen toenemen, dat er een werkeljjke revolutie is uitgebroken, tot welker bedwinging een kleine legermacht op den been is gebracht. Talrjjke stakers waren Vrjjdsgmiddag uit Liévin uit getrokken. Vrouwen met de roode vlag liepen aan bet hoold van den optocht. Toen zjj Lens binnenkwamen, werd bun de weg door voetvolk en rniterjj versperd. De stakers werden teruggedreven, maar zjj wierpon de gaslantaarns en telegraafpalen om en legden die over den weg. Ook spanden zjj jjzeren draden, om de rui.ers het voortgaan te beletten. Vervolgens wierpen de stakers een barrikade op waarop zjj de roode vlag plantten. Van achter die barikade en de afsluithekken van den overweg van hot spoor wierpen zjj de soldaten met een hagel van steenen. Er werden versterkingen gevraagd. Twee compagnieën vas het 106de en dragonders kwamen aan en werden ontvangen mot het garoep van: Leve de omwenteling! Een afdeelicg infanterie naderde onder aanvoering van een luitenant de barrikade en trachtte m«t de stakers te parlemecteeren. De stoanenregen verdubbelde en de soldaten moesten aftrekken. De luitenant verzamelde zjjne manschappen. Een tamboer deed de gewone sommatie. Voor de derde sommatie liet de luitenant de geweren laden, maar verzocht zjjne soldaten in de lucht te schieten. Daar de derde sommatie geen uitwerking had gehad, werd »vuur 1" gecommandeerd. De soldaten schoten geljjk hun gezegd was, in de lucht en niemand werd gekwetst. Men trachtte opnieuw met de stakers te spreken. Een kolonel trad naar vorenhot regende steenen om hem heen. Opnieuw sommeerde meD en opnieuw schoot men da lucht in. Weer werd niemand gedeerd. Da stakers bleven achter hun barrikade, die een vrouw met de roode vlag besteeg. Maar onderwjjl waren de kurassiers in hun rug ge zonden en voerden een charge uit. Een regiment infanterie kwam nieuwe versterking brengen. Toen besloten de stakers terog te gaan. Orer een afstand van twee kilo meters wierpen zjj weer de straatlantaarns, telegraafpalen enz. om en op den openbaren weg. Te Prix-Saint-Lésrer in het arrondissement Valencien nes kwam het Vrjjdag eveneens tot een bloedige botsing. In den echtend verdedigde een eskadron kurassiers het buis van Thirot en een jjzersmelterjj tegen de benden stakers. De ritmeester ging hen tegemoet om hen tot heengaan te vermanen. Hjj werd met steenworpen en stokslagen ontvanger. Het escadron voerde toen een charge uit. De stakers antwoordden met steenen en stokken. Van de vier officieren werden er drie gekwetst. Den kapitein werd zjjn helm door een steen ingedrukt, een tweede steen trof hem tegen de borst, een derde maakte een bult in zjjn kuras. Aoht minderen kregen kwetsuren. Uit L évin wordt nog gemeld dat de gendarmerie belegerd vordten generaal Jacqaelot met haar ingesloten ia. Te Noeux-les-Mines trachtten 100 stakers telkens de kantoren van de maatecbappjjen aan te vallen, maar werden alle keeren teruggeworpen. Volgens nadere berichten uit Haveliny, zjjn daar bjj het handgemeen twje ritmeesters en ongeveer tien ruiters gewond en een onderofficier zwaar gekwetst. Verscheidene paarden kregen messteken. De opgewondenheid in heel de streek 'oljjft groot. Een telegram uit Atrecht van heden stelt het pantal gewonden van gisteren op 50 officieren en manschappen. Totdnsver is geen enkele werkstaker gewond. Over de ongeregeldheden te Lens van gisterenavond meldt een telegram van daar Toen de avond viel, leverde de stad een akeligen aan blik op. De muiters staken de afgebroken gaslantaarns aan, waarnit groote vlammen, als reusachtige toortsen, opstegen. Dank zjj een omsingelende beweging kon generaal Couturier de stelling veroveren en om half tien was hjj meester van de stad, die hjj met zjjne troepen doortrok, zeer langzaam, want overal moesten de troepen barrikaden afbreken, gevormd nit jjterdraad, telegraafpalen, uitge haalde lantaarns en opgebroken keien. Om tien uur namen de tToepen eenige rust en gingen daarna de barrikade op den spoorweg afbreken. Verscheidene officieren en soldaten zjjn min of meer erg gewond. Een officier van het voetvolk is zwaar ge wond met de ambulance naar het gasthuis van Lans vervoerd. De kapitein van het 3e genie is naar bet schjjnt door een steen ernstig get* oden. Een nieuwe bjjzondere com missaris is aangesteld te Lióvin, ter vervanging van den titnlaris, die ernstig ziek ib. De telegraaf- en telefoos- ljjnen tusschen Liévin en Lens zjjn door de oproerlingen geheel vernield. Generaal Conturier was om half elf geheel meester van de stad en is er gekamp erd. Deze is nu rustig en men verwacht dat de stakers, uitgeput door den strjjd, kalm zullen bljjven. Uit Lorient d.d. Zaterdag. De toestand ie hier erger geworden. De slagers en arbeiders in de fabrieken van verduurzaamde levens middelen sloten zich aan bjj de staking. De trams konden niet rjjden. Jagers nit Pontivy en dragonders nit Nantes zjjn aangekomen, alsook gendarmen. Alle winkels zjjn gesloten en het is onmogeljjk zich te voorzien van levens behoeften. Ook de kleermaaksters st&akten het werk, aangezien de stakers in de werkplaatsen drongen, om baar het werk te doen stilleggen. De bazaars, de kruideniers winkels en de groote magazjjnen werden gedwongen te slniten. De patroons werden uitgejouwd en een hunner geslagen. Zjj hebben de hulp van den burgemeester in geroepeD. Marinetroepen en voetvolk, dragonders en gendarmen hebben straten en pleinen bezet. Donderdagnamiddag heelt een bende van 1500 stakers, afgezakt van Derair', op wilde wjjze te Escauoines hars gehouden. Niet minder dan 10 hmzen in het dorp werden verwoest en leeggeplunderd. Al wat waarde had werd gestolen en weggedragen. In veel andere huizqn worden door de bende ruiten ingeworpen. Een waar schrikbewind heerscht in de streek. In Atrecht 50 officieren en manschappen gewond en geen enkele staker; dat teekent de toest.nd. De soldaten moeten zich laten verwonden, dooden zelfs want, van de vroeger gewonden is reeds een officier gestorven maar de oproerlingen mag geen haar gekrenkt worden. Als het waar is, zooals Debat» en ook de leiders der stakers beweren, dat de plunderaars, de barricaden opwerpers geen fatsoenljjke mjjnweikers zjjn, maar gespuis van allerlei aard, dat o eral in troebel water vnofct waarom dan op dat gespuis niet gescho en Of hat in Frankrjjk reeds zoover gekomen dat de regeering ook het gespuis moet ontzien Als dat waar is, mag men wel spreken van een Finia Oaliiae. Hoe dikwjjls zjjs er groote werkstakingen met wan oideljjkheden voorgekomen in da laatste jaren. Wat deed da wetgever, als het weer rustig was geworden Als hit wat, heel erg was toegegaan, als velen zeh aan straf bare feiten hadden schuldig gemaakt bjj een werkstaking, d n kondigde de wetgever amnestie af. Alles is ver geven en vergeten, zeiden regeering, Kamer en Senaat. Wat gebeurde er in de eerste dagen, bjj de tegen woordige onlnsten in Noord-Frank'jjk De ergste onrust stokers werden opgepakt en achter slot gezet. Maar als d- menigte dreigend kwam opzetten om de kameraden te bevrijden, dan duurde het niet lang, of de overheid liet genade voor recht gelden en de belhamels stonden weer •rjj op straat. Natuurljjk I Ds r geering was bang het bij haar steunpilaren te verkerven. Maar de kruik gaat zoolang te water tot ze breekt, van de roerigbeid in de mjjnstreek zjjn ernstige onlusten gekomen en de laatste beriohten maken melding van een warm opstand. Het schjjnt dat sommige journalisten nog altjj1 in h»t trekm van den len April staan, zooals b.v. de Pall Mall Qaiatta op wier gezag wjj hadden medegedeeld, dat de sultan van T u r k jj e op sterven lag. De Turksche legatie in den Haag spreekt dit sentie-beriotit ten stelligste tegen integendeel luiden de berichten omtrent den ge zondheidstoestand van den Sultan zeer gunstig. Hjj heeit nog na de laatste Selamik verschillende personen in audiëntie ontvangen. Eerst Keizer Frans Jozef, toen de Pans, nu de Sultan waarljjk de lust om reclame te maken met opvallend nieuws gaat wel wat al te ver. In Rusland wordt de moord, op den kozakken- luitenant Abramof, gepleegd in Borissoglebsk (gouver nement Tambof), in haast alle kringen als de voltrekking van een rechtvaardig vonnis beschouwd. Zooals men weet is de moordenaar ontkomen. Weken lang heelt de open bare meening de gerechte straf verlangd van den schurk Abramof. Uit alle oorden van 'c rjjk en zelts uit het buitenland kwamen adressen van mannen van naam, waarin van de regeering gerechtigheid geëischt werd, den misdadiger ter gerechteljjke verantwoording te roepen, maar te vergeefs. Abramof bleef vrjj rondloope». Na beeft de lynchwet bet vonnis geveld en voltrokken, waar de overheid dat verzuimde. In Odessa heerscht, vooral in nnivereiteitskringen, groote verontwaardiging over de huiszoeking door kozak ken en politieagenten gehouden in de oollegezalen en klinieken van de hoogeschool, benevens de woningen van professoren, naar bommen en wapmen. Men vond slecht wat oude kranten en een aantal verboden geschriften, to*-behoorende aan professor Kasanetsky. Het is de eerste maal, dat zoo iets in een autonome hoogeschool plaats heeft. In Marokko heerscht nog altjjd een toestand van anarchie, die bet zeer gewenscht maakt dat de politie, waartoe in Algeciras werd besloten, zoo spoedig mogeljjk in werking treedt. Er is in den omtrek van Tanger, in een buurt waar tal van Europeanen wonen weer een huis geplunderd door een rooverbende van vjjftig man. Eenige dagen geleden hadden lieden van de bende van Raisoeli een paar moorden gepleegd. De broeders van een der vermoorden, Mohammed el Chat, die in de bunrt van Tanter woont, had na den moord met zjjn geheele gezin zjjn huis verlaten. Dit huiB is Donderdagavond door een gewapende bende overrompeld, uitgeplunderd en in brand gestoken. Het is begrjjpdjjk, dat het de Euro peanen in de buurt bang om 't harte wordt. De slacht offers van de roovers behooren tot den machtigen stam der Andzjera's en men vreest, dat de leden van dién stam niet zullen nalaten wraak te oefenen, bloed om bloed. De beambten van het magzen verklaren zich niet in staat, zulke moord en doodslag te verhinderen. De Ramp van San Franoisco. De laatste berichten, die over dit ontzettend drama tot ons komen, luiden eenigszins bemoedigender men hoopt het vuur tot staan te hebben gebracht en zóó althans een ge deelte der stad te hebben behouden. Met bovenmenschelijk kracht en volharding, met een zelfverloochening en een opofferings gezindheiddie alleen eenige lichtstralen brengen in deze ellende, is er gewerkt om te redden wat te redden viel, om de tien en honderdduizenden die zonder dak, zonder kleeding, van honger en dorst, uitputting en angst geheel buiten zich zeiven waren zoo mogelijk van het allernoodzakelijkste te voorzien. Van den Burgemeester der stad, den heer Smitz en den bevelvoerenden officier der troepen tot den geringsten soldaat en brandweer man hebben allen zich van hun onmetelijk zwa'etaak gekweten met een ijver en toewijding, die allen lof te bovengaan. De geschiedenis van dezen brand zou oen boekdeel vormen en dagelijks komen nieuwe bijzonderheden zich voegen bij de talrijke der vorige dagen. Vreeselijke tooneelen, die alle beschrijving tarten, hebben zich daar afgespeeld. De verschrikkelijkste bijzonderheid van den brand is zeker de vernieling van het „Mechanics"-paviljoen dat ingericht werd voor een hospitaal voor gewonden, die niet iu staat waren te vluchten. Algemeen dacht men, dat dit gebouw niet door de vlammen bereikt zou worden. Vijftig geneesheeren waakten er, zich Diet bekom merend om wat er buiten gebeurde. Plotseling renden politieagenten binnen, de'tjjding brengende, dat binnen tien minuten de brand zou zijn overgeslagen op het paviljoen. En nauwelijks was deze treurmare gebracht of het dak brandde reeds. De doodmoede geneesheeren en veri leegsters wilden de zieken niet verlaten. Maar de politie duwde deze helden met geweld de deur uit. Vau de meer dan honderd patiënten worden er slechts tien gered. Het angstgeschreeuw van de achtorblijven- den was hartverscheurend. Zelfs de politieagenten, in deze dagen wel aan iets hards gewend, weenden in hun gevoel van absolute machteloosheid. De zware zieken, die niet loopen konden, meer dan negentig menschen, verbrandden allen. De groote vlucht had plaats naar het Golden-Gate- park, waar, luidens de jongste telegrammen, meer dan 200.000 menschen verzameld zijn. De meesten dezer kleedden zich met doeken, bedde- lakens, gordijnen, enz. Hoe groot het aantal omgekomenen bjj de ramp is, blijft nog steeds een raadsel. Het hoofd der politie moet hebben verklaard, dat hij aantal der slachtoffers niet hooger raamde dan 250. Dit klinkt gelukkig heel wat hoopvoller dan de getallen die eerst werden aan- gege en. Een correspondent, die de stad heeft doorkruist, zegt daarentegen dat het absoluut onmogeljjk is vooralsnog zelfs maar bij benadering, het getal der slachtoffers aan te geven. Er stond bijv. een pension aan de Zesde en de Missouristreet. Bij den eersten schok stortte het neer en iemand, die met den toestand van het huis van nabij bekend is, verzekerde, dat zioh daarin 600 personen bevonden, die allen onder bet puin bedolven werden. Ook de materieele schade wordt geschat op een som tusscben 500 en 250 millioen dollar. Een reiziger, die uit San Francisco te Oregon is aangekomen, deelt over het door hem in San Francisco doorleefde het volgende mede Ik had een kamer op de derde verdieping van het Palace Hotel. Ik ontwaakte, doordat brokken steen op mij neerkwamen. De schok kan hoogstens twee minuten hebben ge duurd. Het geheele ho el was plotseling in opschudding, de halls waren in een oogenblik vol zenuwachtige menschen. Mannen schreeuwden, vrouwen gilden of zeiden gebeden op maar geen van hen besefte recht, wat er eigenlijk gaande was. De meesten pakten i der haast wat kleederen bijeen en begaven zich naar de Marktstraat. Bij troepen vlogen de verschrikte gasten uit het Palace en het Grand Hotel naar buiten en daar ston den ze na als Bchapen, die niet weten welken weg ze uit willen. Ik bleef een uur in de nabijheid In alle richtingen zag ik het branden en iedere minuut stortte een huis in. Een ander bevond zioh in het Mo Connick House. Zijn kamergenoot werd door den schok oen eind weg geslingerd. Daarop hoorden ze een vreeselijk kraken van deuren en vensters, waartussehen het geluid van brikend glas klonk en gedurende een oogenblik konden ze zelfs zich niet voortbewegen door de kamer. Ze zagen de daken van de gebouwen aan de over zijde neerploffen en zoo snel als hunne voeten hen konden dragen snelden ze de straat op. Ds Marktstraat achter de Derde straat was drie voet gezonken beneden bet peil van de Tweede Straat. Het water dat uit de baai naar binnen werd gejaagd had een diepte van bjjna 8 dnim en er lag zooveel pain, dat we een grooten omweg moesten maken om de veerpont te bereikeD. De mensohen stonden opeengepakt in de straten, nu en dan zich voortbewegend zonder preoies te weten waarheen. We konden nog overvaren met deze pont, maar de volgende was zoo vol passagiers, dat de autori teiten weigerden ze te laten vertrekken. Een ander reiziger, die indertjjd getuige was geweest van de aardbeving te Charleston in 1886, zeide, dat die ramp niet te vergeljjken was met hetgeen te San Fran cisco was geschied. Hjj verhaalt»Ik was te Sacramento en voelde duide- ljjk den schok. Ik werd er, als het ware, zeeziek van. Hjj dunrde tusscben 40 en 50 seconden. Ik zag den koe pel van het Kapitool wegslingeren en de telegraafpalen been en weer bewegen als in een zwaren storm.* Het ergste was voor de benarde stad, dat ze zoo plot seling van de wereld was afgesloten, terwjjl ze het ver keer toch zoo noodig had om in de njjpende behoefte aan levensmiddelen en andere benoodigdheden te voor zien. Volgons het laatst ontvangen Renler-bericht, waarin eerst wordt medegedeeld, dat het terrein, waarover de brand zich uitstrekt, thans gelukkig is beperkt tot een klein gedeelte van den waterkant een halve mjjl benoor den het veerstation eu de aangrenzende blokken, is het aan de Southern Pacific Company in den afgeloopen nacht voor het eerst sinds de aardbeving gelakt een trein naar San Francisco te brengen langB de knstljjn van Los Angeles en San José. De treinen loopen thans weder betrekkeljjk regelmatig en een talrjjke ploeg arbeiders is druk bezig de ljjn te herstellen, zoodat de hoop wordt gekoesterd, dat ze spoedig geheel en al in orde zal zjjn. Andere aardbevingen. Het schjjnt alsof alle verborgen kraenten in den aardbol opgehoopt, ter zelfder tjjd z ch een nitweg naar buiten willen banen. Zoo wordt uit Cleveland gemeld, dat daar vrjjdag middag in ver schillende deelen van de stad lichte schokken van aard beving zjjn gevoeld. Ook op Sawa.ï, een der aan Duitschland toebehoorende Samoz-eilanden, is in de Jaatate wonen een steikere vul- caniecbe woikzaamheid waargenomun. Sedert Auzustus werkte daar reeds de vulcaan, maar de uitbaisting wordt thans ernstijer. Een lavastroom beeft reeds de kust be reikt. Tot dusver zjjn vier dorpen geheel en al door de lavu verwoest. Menscheulevens zjjn niet verloren gegaan, maar vele gezinnen zjjn dakloos. Da regeering heelt reads maatregelen genomen om den van alles leroofden hulp te veileenen eu waarscbjjnljjk zullen in de aanstaande zitting van den Iijjisdag de noodige credieton voor land aankoop en kolo natie der door de ramp getroffenen woiden aangevraagd. Brand te Antwerpen. Een voor de gelegenheid opgetimmerd houten gebouw in den tuin der Harmonib- maatscbappjj nabjj de Warande, waar sinds eenige dagen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1