No. 96 Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR AT,1TMA AR. EN OMSTREKEN. NATIONALE MILITIE. DINSDAG 24 APRIL. BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Ryk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoocnnw aaer Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HEKMs. COSTER ZOONVoordam C 9. 3 28 Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bij koninklijk besluit van 3 Februari 1.1. No. 54, is bepaald, dat de verlofgangers, behoorende tot de na te noemen lichtingen en korpsen op de daarbij vermelde tijdstippen voor herhalingsoefeningen onder de wapenen moeten komen, n 1.: ♦-» -C O Korpsen. Onderdeelen Datum van opkomst onder de wapenen. Datum van vertrek met groot verlof. Zij die krach tens art. 109 d. M.wet 1901 onder de wa penen zijn ge- houd. of ger. De overigen. Aanmerk. 1901 1ste regiment vesting-artiilerie 2de regiment vesting-artillerie ;3de regiment vesting-artillerie |4de regiment vesting-artillerie 1903 lste regiment vesting-artillerie s2de regiment vesting-artillerie 3de regiment Vesting-artillerie 14de regiment vesting-artillerie lste 2de 3de 4de 5de 6de7dei25 Juni en 8ste compagnie 9de en lOdecompagnie alle compagnieën alle compagnieën alle compagnieën (a) 30 April 1 October 1 14 Juli 19 Mei '20 Oct. 20 10 September 29 Sept. 1899 korps pantserfortartillerie. lste 2de 3de 4de 5de 6de 7de en 8ste compagnie 9de en 10de compagnie lste 2de 3de 4de 5de 8ste 9de en 10de compagnie 6de en 7de compagnie lste 2de 3de 4de 5de 6de 7de 9de en 10de compagnie 8ste compagnie (S) lste 2de 4de en 5de compag nie 3de 6de 7de 8ste 9de en 10de compagnie lste en 3de compagnie 2de en 4de 1901 korps lste compagnie pantserfortartillerie. 2de 3de 4de i 1903 korps pantserfortartillerie. lste compagnie 2de 3de 4de 1 October 25 Juni 25 3 September 25 Juni 9 Juli 25 Juni 9 Juli 16 Juli 23 27 Augustus 23 Juli 16 D 30 27 Augustus 16 Juli 2 v 6 Augustus 1900 korps torpedisten beide compagnieën 23 April 1902 korps torpedisten lste peloton lste compagnie 2de compagnie l^epebton^ 30 Juli 30 1904 korps torpedisten lgte compagniej lste peloton 2de compagnie j£e Pe'oton 30 13 Augustus 13 13 13 1899 regiment genietroepen Het pionierbataljon en de tech- 9 Juli i nische spoorwegcompagnie (voormalige lste tot en met 8ste compagnie van het korps genietroepen.) De miliciens-ljjnwerker van de 17 September l telegraafafdeeling (voorma lige 9de compagnie van het korps genietroepen). De overige miliciens van de 16 Juli telegraafafdeeling (voorma lige 9de (compagnie van hetl korps genietroepen) met uit zondering van de vesting-i telegraphistendie hebben voldaan aan het bepaalde in i j den eersten volzin van art. 6 van het sedert ingetrokken j Koninkljjk besluit van 29 Februari 1884 no. 13, 20 Oct. 14 Juli| 14 22 Sept. 14 Juli 28 14 28 Juli 4 Aug. 15 Sept. 11 Aug. 4 18 15 Sept. 4 Aug. 21 Juli 25 Aug. 5 Mei 11 Aug. 11 11 11 30 Aug. 30 30 30 21 Juli 29 Sept. 28 Juli 21 Juli 26 Mei 27 October 27 6 Plaats van opkomst 13de comp. frt. 3 November JPrins Fred.; 28 Juli 28 y> 6 October 28 Juli 11 Augustus 28 Juli 11 Augustus 4de comp. frt. de Ruyter; 5de comp. frt. Brielle (J) Plaats van opkomstfrt. b. Pannerden. 4 Augustus 11 22 September 18 Augustus 11 2b 29 September 18 Augustus 4 8 September 12 Mei 17 Augustus 17 17 D 17 s 15 September 15 i 15 15 28 Juli 6 October 4 Augustus Plaats van opk. Brielle. Plaats, v. opk. frt. de Ruyter ld. Hellev.sl. Id. H. v. Holl. Id. den Held. Id. frt. de R. Id. Hellev sl. Id. H. v. Holl. Id, den Held. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Piaataeljjk Bsstuur te Alkmaar brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bjj hem ingekomen en aan den ontvanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven het kohier der Bedrijfsbelasting No. 12, voor het dienstjaar 1905/6, exccntoir yerklaard door den Direoteur der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 20 April 1906 dat ieder verplicht is zjjn aanslag, op den bjj de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termjjn van zes weken binnen welken daartegen bezwaarschriften kannen woeden ingediend. Het Hoofd van het Plaatseljjk Bestuur voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING. 23 April 1906. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatseljjk Bestaar te Alkhaar brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bjj hem ingekomen en aan den ontvanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering ii overgegeven (Blot volgt het kohier der personeels belasting No. 7, voor het dienstjaar 1906, rxscntoir verklaa d door den Directenr der directe belastingen in Noordholland te Amsterdam den 21 April 1906; dat ieder verplioht is zjjn aanslag, op den bjj de Wat bepaalden voet, te voldoen en dat heclen ingaat de termgn van zes weken binnen welken daartegen bezwaareohriften kannen worden ingediend. Het hoofd van het Plaatseljjk Bestaur voornoemd( G. RIPPING. Alkmaar, 23 April 1906. In F r a n k r jj k is de toestand in het Noordeljjk Btakisgegebied nog weinig verbeterd. Al de bslangrjjke ponten van L;órin zjjn Zaterdag door de troepen bezet. De herstellingen aan de telegraaf- en teleioonlgren zjjn door de werkstakers weer vernield zoo snel als zjj gereed waren. Des namiddags wierpen deze weer straatversperringen op, maakten dwarsbalken op de rails vast enz. Er wer den drie officieren gekwetst, van wie een met gebroken been naar Lens werd vervoerd. Tegen den avond ver wachtte men nog acht bataillons troepen. Een locomotief waarmee een zwaar gekwetst officier in een goederenwagen werd vervoerd, werd van beide kanten van den weg met steenen bestookt. Des naohts is een spoorwegbrug en met dynamiet een wissel vernield, werden in den omtrek hooibergen en graanvoorraden in brand gestoken enz. Ziehier een staaltje van de plakkaten, die er ve-spreid worden >De werklieden zjjn schapen, de politieagenten honden de bnrgers herders. Waarom Leve de anarchie I Zjj die paleizen boawen, wonen in batten, die groote huizen bonwen, op de vlieringen er van. Denk nal Leve de ana'chie Een oorrespondent van het Journal geeft aldas zjjn indrukken weer van hetgeen bjj gezien en ondervonden heeft. »Voet voor voet rokten de soldaten voorwaarts, de barrikaden verwijderende. Zjj kwamen zoo tot aan de werken van sohaoht nummer 3 te Liévin. Het was op dit oogenblik dat ik, terngkeorend te Atrecht, waar ik de samenkomst van den minister met de arbeiders bjj- woonde, vernam wat er te Liévin gebeurde. Ik haastte mjj erheen. >In gezelschap van den heer Hnlenx, oommies op het stadhnis te Lens, dien ik ontmoette, steeg ik in een rjjtn g. De reis was ongemakkeljjk. Achter de soldaten hadden de stakers nienwe barrikades gemaakt en jjzer- draad gespannen. Daar de stakers Hnlenx kanden, liet men de draden voor ons naar beneden en de balken op zg. Men riep ons toe: »lave de staking, leve de revolutie »Het gehucht La Bitaille doorgaande, zie ik de op gewonden menigte. Men toont mg de kogels die de soldaten g-schoten hebben. Den geheelen weg langs zie ik de telegraafpalen omvergehaald. Eindaljjk, Haar zjjn we bjj pat 3 bjj Liévin. De troep, die zich weder aaneen gesloten heeft, wacht, het geweer bjj don voetde hnzareu, dragonders, kurarsiers, gendarmes wachten ook. Generaal Constnrier is bezig te o vei leggen. Ik vraag of ik pas- seeren kan »Op nw eigen risico* zegt hg. »Ik kan er das door, maar ik most mjjn rjjtoig ach terlaten. Met Hnlenx kom ik, door de bonwlauden tot aan het dorpje, dat een soort van bnirenwjjk van Liévin is. De menigte is er in groote opwinding. Men zingt de Internationale, men schreenwt>leve de revelatie.* De stakers omringen mg en roepen »De moordenaars hebben gesohoten. Wjj zullen ons niet overgeven. Wgznllen ster ven voor de vrgheid 1* Zjj hebben tragische getichton. Men gevoelt dat zjj geheel bniten zich zelf zjju. »Met moeite kom ik door het jjzerdraad tot in het hart van het dorp. •Vrouwen zwaaien roode vlaggen en schreeuwen >Leve de revolutie.* »Zjj sleepen mjj mede tot aan den spoorweg. Daar is oen enorme barrikade. Verscheiden dnizenden mannen staan langs den spoorweg opgehoopt en zingen de Inter nationale. >Iq ecus hoort men den galop van een chargo. Do knrasslers gaan met getrokken sabel de barrikade nemen. Een stortvloed van steenen hondt hon tegen in hnn ren. Man hoort de projectielen op de knrasssn kletteren. Men ziet oen officier en versobe'dene rniters van hnn paarden vallen. Driemalen wordt de charge hervat. Driemaal worden de rniters teruggeslagen. De menigte schreeuwt •Bravo, victorie 1* Dan in eens hoort men de horens schallen. De sommaties. Men gaat schieten Neen 1 Na drie sommaties, dnrven do offioieren niet tot het niterste komenzg willen geen dooden zjj schieten nietzjj gaan heen. Dan gaan vrengdekreten en jniobtocen op. Daar komt langzaam een locomotief aan. De Btakers weigeren den weg te ontruimen, en de machinist dnrit de ongelnkkigen niet verbrjjzelen, stopt en wjjkt terng. In R n s 1 a n d is alles nog onzekerheid en willekeur. De Standard verneemt nit St. Petersburg, dat een con ferectie van Rnssische staatslieden op Tsarskoje Salo het aan den Osar voorgelegde ontwerp van een grondwet voor bet Rnssische rjjk heeft nagegaan. Het eerste hoofdstnk omschrjjft de macht van den Csar, waartoe behoort het nitvuardigen van oekasen zonder medewerking van de Doema. De titel des Csaren van autocraat bljjft bestaan, maar het woord onbeperkt vervalt. Het tweede hoofdstnk machtigt tot schorsing dar wet ten op de persoonljjke vrgheid on handhaaft de bestaande bepalingen der dictatnnr totdat zg met goedkeuring van den Csa; zjjn afgeschaft. Het derde hoofdstnk bepaalt, dat de Csar alleen wjjzi- gingen in de grondwet mag voorstellen en machtigt den Csar en zjjn ministers om wetgevende beslniten te nomen in den tjjd, dat de Doema niet zit. Het vierde hoofdstnk handhaaft den Rijksraad en be perkt het begroot,ingsreebt van de Doema. Hat. vjjfde hoofdstuk beperkt bet recht van interpel latie van de Doema door te verklaren, dat de ministers enkel verantwoordelijk zjjn tegenover den Csar. Dat zal nn wel een mooi constitutioneel land worden, waar do grondwet nog oen autocraat bllsecheerscher erkent en de Doema aan allerlei banden wordt gebonden. Het is dan ook te voorzien, dat de Doema niot veel zal nitrienten, want al zon zjj willen, zjj kan niet, terwjjl bovendien reeds nn alles in 't werk wordt gesteld om do politieke meerderheid, de Cmtsf. Dom. of zoogenaamde cadetten verdacht te maken. Io eon brief nit St. Peters burg aan de Polit. Correep, word hun positie dan ook als onhondbaar beschrevenondanks hnn weergaloore zegepiaal bjj de stembns. Hnn sncces verklaart de schrjjv6r door de onsernpn- lenze wjj ze, waarop de verkiezingsagenten der par tg er rechts en links maar op los hebben beloofd aan de kiezers, horwei zjj voornit kooden weien, dat de gekozenen die beloiten nooit na zonden kn ncn komen. Aan de boeren werd de lang begeerde grondverdeeling toegezegd aan de Joden de vurig verlangde gelijkstellingaan de arbeiders de achturige werkdag. Maar de boeren hebben meerendeels de voorwaarde gesteld, dat aan de Joden niet de door dezen begeerde gelijkstelling zal worden verleend. Ingeval de Kadetien dat doen onttrekken de boeren hen hnn st.ennook sis de beloofde grondver deeling uitbljjft. Zoo staan de Kadetten bjj voorbaat al voor het f it altjjd volgens den zegsman der Polit Corr. dat-zjj óf tegenover de boeren öf tegenover de Joden hnn woord moeten breken. Witte sebjjnt door zjjn politieke speurders daarachter gekomen te zjjn en er de hoop uit te potten, dat hot met de krachtige positie, die de Kadetten voor 't oogen blik innemen en hnn popnlariteit spoodig gedaan zal zgn dat de nn nog noodige verkiezingen het bewjjs znllen leveren, dat de dubbelzinnige bonding der consti- tntionrele democraten den kiezers klaar begint te worden. Ingevolge de nienwe pogingen van nit St.-Petersbnrg aangewend om de Kadetten en andere radicale elementen bjj de bevolking verdacht te maken verwacht men een felle opflikkoring van den strjjd, die een oogenblik wat scheen te lnwen. Andere berichten zeggen, dat de K. D's. voortgaan sncces te hebben. Een daideljjk beeld van den toestand zal men eerst kijjgen als de Doema er is. Hoe het in Znid-Afrika zal afl >opsn is nog met geen zekerheid te zeggenen als er geen zeer krachtige maatregelen genomen worden, dan vreest men voor een grooten oorlog van de inboorlingen tegen de Engeleohen. Het Ijjkt nn al, op de geschiedenis van 1893, waarop een cruweljjke slaohting onder de Zoelres is aangericht. De Natalsche regeering w l Bambata straffen, 't is niet dnideljjk waarvoor; dat b t-ekent voor hem levenslange verbanning of de dood. Hg is daarop gevlucht en heet nn opstandeling. Troepen tjjo hem achterna en 500 is op zjjn hoofd gesteld; de stammen, die helpen hem te vangen, krjjgen zjjn vee. Wie niet meehelpen worden oproerig genoemd, nn zoo worden de inboorlingen ge dwongen tot een verdedigingsoorlog, geljjk met de Boeren het geval was. Nu 't zoover gekomen is, zegt de Labour Leader, moet de rjjksregeering door een commissie nit Engeland een volledig onderzoek laten instellen. Een onderzoek in 1893, na den oorlog gehonden, bracht aan 't I cht, dat de beschnldiginaen, waarop men deu oorlog had willen rechtvaardigen, volkomen ongegrond waren. De regeering moet een herhaling voorkomen. Naschrift. In Servië is de ministerieels crisis uitgebroken. Da president van den ministerraad deelde aan de Skospsohina mede dat het kabinet aftrad de zitting werd verdaagd. Naar laid van een beticht nit Belgrado hebben 70 officieren, die allen tot de partjj der samenzweerders behooren, in een brief aan den minister van oorlog verklaard, dat zjj bereid zjjn hnnno betrekkirgen neer te leggen, als zg daardoor kannen bjjdragen tot bet scheppen van een gnnstiger toestand voor den Koning en de regeering Uit het Noorden van Frankr ijk bericht men het volgende: Te Henneb >rt, bjj Lorient, hebben de werklieden van twee groote fabrieken zich bjj de werkstakers aangesloten. De ba'gemeester heeft, om onverwjjlde afzending van troepen geseind. Te Lorient worden de bruggen, de wapenwinkels, enz., door de troepen bewaakt. In het kolenbekken van Pas-de Calais hebben de stakers gisteren den dag doorgebracht met het honden van vergaderingen. Overal werd besloten, de staking vol te honden. Sedert het begin van het oproer hebben de troepen de volgende verliezen geledenofficieren1 gedood, 6 zwaar en 8 licht gewond; manschappen: 5 zwaar on 100 licht gewond. Deze cjjfers betreffen enkel hen die hnn dienst hebben moeten staken. De prefect van Pas de Calais heeft bepaald, dat in de geheele mjjnstreek alle openbare lokalen 's avonds gesloten moeten worden. De Ramp van San Francisco. Een hard - roerend verhaal word verteld door Margaret Underhill van San Francisco, die te Los Angelos aankwam. Drie malen, zei hij, hiold ons troepje s il in straten om te kampeeren in de straat, die veilig schoen voor de vlammen. Doch eiken keer moesten wij toch voor het vuur vluchten. Op een plaats waren soldaten en brandweerlieden bezig oen man te bevrijden, die be klemd zat in het puin en smeekte om uit zijn ellende verlost te worden. Zijn hoofd en schouders bevonden zich buite het puin. Hij trachtte met zijn vrijen arm de redders te helpen door de balken weg te duwen. Een voor oen werden de mannen door de naderende vlammen verdreven, totdat slechts één soldaat overbleef, die door de hitte verzengd werd. „Vaarwel", riep de soldaat. Toen de vlammen om de hoeken van bet gebouw speelden nam de soldaat zjjn goweor op en maakte zich gereed om weg te gaan. Waar wij stonden konden wij zien dat de man, die nog steods door do balken werd ingesloten, in do vlammen lag, zoodat zijn haar en zijn baard reeds verzengden. „In Gods naam, schiet mij dood," smeekte hij. De soldaat keerdo zich om en zeide iets wij niet konden verstaan. Toen hjj opnieuw aanstalte maakten om heen te gaan, riep de man opnieuw„Schiet mij toch dood, voor gij heen gaat." De soldaat keerde zich snel om, wij hoorden het knallen van het schot, en wisten dat hij gedaan had, wat hem gevraagd was." Een politieagent schoot op zijn verzoek een anderen man dood, die op soortgelijke manier beklemd was. Een andere vluchteling, die door do Chineesche stad liep, toen de aardbeving plaats had, zeide dat alle Chineezen, schreeuwende, gesticuleerende door de straten rondliepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1