No. 97 Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit in? totaal nit 2 uiafii. DERBY. WOENSDAG 25 APRIL, BUITENLAND. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefOGrauMier 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bjj groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HEKMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. ALKMAARSCHE COURANT. Na de laatste zeer rumoerige dagen is het thans betrekkelijk rustig in Noordelijk Frankrijk; de groote troepenontwikkeling belet den stakers hun on rustig bedrijf voort te zetten. Wat zullen we nog met elkaar rondtrekken, zei een staker tegen den correspondent van de Tempsop eiken hoek van de st aat en zelfs midden op 't veld loop je tegen een hoop soldaten aan. Als do regeering op 40.000 stakers 20.000 soldaten stuurt om ze te bewa ken, dan zit er niets anders op dan thuis blijven zitten. Of die kalmte blijvend zal zijn, moet evenwel nog worden afgewacht. In dee plaatsjes Le Bois en La Bataille, dicht bij Lens, kwamen gisteren 2000 man troepen, infanterie, dragondrs, gendarmes. Generaal Chomer leidde de bewegingen van de troepen zelf. Deze militaire macht bezette de plaatsjes. Op korte afstanden kwamen troerjes soldaten van 15 man 'e staan, gereed om bij het minste verzet aan te pakken. Toen er voor de bevolking geen verwrikken meer mogelijk was, klopten de gendarmes rustig aan de deuren van de lieden, waartegen een bevel tot aan houding was uitgevaardigd omdat zij verdacht werden van medeplichtigheid aan de plundering van het huis op het erf van den heer Reumaux. De aangehoudenen zeiden, dat zij onschuldig waren, maar zij gingen aan stonds gewillig mee, 28 in 't geheel, waaronder eenige vrouwen. Er stond een extra trein gereed, die de 28 naar de gevangenis van Béthune bracht. Te Lorient is het gisteren een onrustige dag ge weest. Te Denain was in de glasfabrieken en bij de hoogovens gistermorgen alles gereed gemaakt om weer een gewonen werkdag te beginnen. Maar dat was mis. Een enkele werkman kwam hier en daar opdagen, maar dat nam niet weg dat daar de staking van de fabrieks arbeiders nog onverzwakt voortduurt. De kans op onlusten in de streken waar stakingen zjjn, wordt steeds geringer. Er komen altjjd maar meer troepen aan. Tegen den len Mei verwacht men evenwel een bijna algemeene werkstaking over geheel Frankrijk. De Matin heeft een enquête ingesteld naar de plan nen voor 1 Mei, en verneemt dat er stakingsplannen bestaan bij de grondwerkers, de metselaars, de voerlie den, de slotenmakers, de timmerlieden, de dakwerkers, de meubelmakers, de verversmen spreekt ook van een staking der bakkers en van een spoorwegstaking. En dat alles nu de verkiezingen voor de deur staan. Geen wonder dat men zich ongerust maakt en dat partijen elkander de schuld geven van den meer dan ernstigen toestand. De z. g. reactionnairen verwijten den republikeinen dat zij heulen met de meest subver sieve elementen eu niet krachtig durven optreden tegen de oproerige menigte, terwijl de republikeinen van hun kant de reactionnairen verwijten dat deze het vuurtje aanstoken en door sensatieberichten de Regee ring in miscrediet trachten te brengen om in troebel water te kunnen visschen. De verkiezings compagne zal weer zeer stichtelijke lectuur opleveren. Het schjjnt dat |het in Italië toch niet geheel ihs Reine is tegenover Duitschland en dat er wel eenige reden bestaat voor het verwijt van trouweloosheid dezer SPORTROMAN DOOK U. IIJIJERFöllHTKIi. 36) «Kathchen Zjj zag er wondermooi uit. Het fijne kopje was nog niet in de plooien van den bruidssluier gehuld maar het wit zijden kleed omgolfde reeds de gracieuse ge stalte. «Konrad, ik kom afscheid van je nemen. »Ja, nu. Als de gasten er zjjn, spreken we allicht elkaar niet meer.» «Ja, je hebt geljjk.» Zij nam zjjn hand en trok hem mede naar de vensternis. Een oogenblik waren beiden stil en keken zwijgend naar buiten. En in deze luttele oogenblikken herinner den ze zich alles, wat ze samen hadden doorleefd. Kathchen in het bruidskleed 1 Naast hem In het verleden lagen uren waarin lijj gedroomd had, dat het bekoorljjke meisje eenmaal naast hem zou staan als zjjn eigen bruidje. Een seconde vlamde het in hem op: Neem haar mede, red haarl Sluit haar in je armen, je hebt duizendmaal meer recht dan de nietswaardige mensch, die haar de zjjne zal noemen. Nog is het tjjd en stoot zjj je terug, bescherm haar dan in elk geval voor dezen man, voorkom deze verbintenis I Maar geen woord kwam hem o.er de lippen. Zjj spraken over allerlei overschillige dingen, alsof beiden bang waren, datgene aan te roeren wat hun ziel bewoog. «Mogelijk duurt het jaren voor we elkaar weerzien, zeide Kathchen. «Ja. Wie weet wanneer en hoe. Misschien ja, misschien nooit.» dagen door een Duitsch blad den bondgenoot toegevoegd. De Eclair verneemt uit Rome, dat Prinetti, de gewezen minister van buitenlandsche zaken, geïnterviewd is over een verdrag, dat tusschen Frankrjjk en Italië over Ma rokko is gesloten en dat Italië's houding in Algeciras zou hebben bepaald. Prinetti zeu hebben erkend, dat zoodanig tractaat tjjdens zjjn ministerschap was getee- kend, maar het was aangegaan onder Visconti Venosta, zjjn voorganger. Hjj ontkende echter, dat er later nog een verdrag was gesloten, dat niet aan de mogendheden was meegedeeld. Volgens de Frankfurter was de ondervrager de jour nalist en afgevaardigde Cirmeni. De correspondent van de Frankfurter bevestigt, dat Prinetti het bestaan van een tweede verdrag ontkende, maar erkende, dat hjj het onder Visconti-Venosta aangegane verdrag had ge zegeld en zelfs nog versterkt. Girmeni vindt daarin aan leiding om in de Stampa bitter uit te varen tegen de vorige regeering, die aldus Duitschland's zeer gerecht vaardigde verontwaardiging opwekte door er niets van te Berljjn mede te deelen. Gisteren zou de minister van buitenlandsche zaken in den Senaat een rede houden over het Drievoudig verbond, wjj zien die met spanning tegemoet. Tegeljjk met het bericht over de ministerieele crisis in S er vie deelddn wjj ook mede dat een 70-tal offi cieren, betrokken in den Koningsmoord, den minister van oorlog hun ontslag hebben gevraagd om daardoor, zoo heet het, de regeering een middel aan de hand te doen om tot een oplossing van de crisis te komen. Als dit bericht bevestigd wordt, zou het misschien de oplossing kunnen zjjn, want een nieuw Kabinet kan niet gevormd worden tenzjj de quaestie der konings moordenaars wordt geregeld. Wanhopige pogingen worden aaDgewend om een minister-president te vindenalles stuit steeds weer af op den eisch, dat de samenzweerders-quaestie wordt opgelost. De F ene Freie Presse meldt, dat de Koning zich wendde tot Woejitsj, den gezant van Servië te Weenen deze weigerde een opdracht te aanvaarden, zoolang die quaestie bestaat. De oud radicale ciub weigert het bewind te aanvaarden, daar zjj niet overtuigd is voldoenden steun te zullen vinden. De jong-radicale club, waarvan de Skoepsjtina- president Mikolitsj voorzitter isweigert zoolang de moordenaars-quaestie niet is geregeld. En zoo hangt alles af van het al of niet heengaan van deze samenzweerders. Men herinnert zich den opzienbarenden rol die de pope Gapon ia R n e 1 a n d gespeeld heeft bjj den zoo bloedi t onderdrukten opstand ten vorige jsr«. Over dit perso- uaadjn deelt de Petersb. corr. van de Manchester Guardian mede hetgeen hjj van een ooggetnige vernomen heeft. Hij begint met te zeggen, dat Gspon spoedig na zjjn terugkeer in Rusland als spion in dienst trad bg de politie, maar hjj g ng nog verder en trachtte ook een revolutionairen vriend over te halen zjjn voorbeold te voigen. Dit laatste besliste zjjn lot, want de revolutionaire partg veroordeelde hem deswege ter dood. Maar eerst moest hg openiyk aan de kaak worden gesteld. De vriend, die ook spion moest worden, deed alsof hg er wel ooren naar had en vroeg Gapon op 10 April voor verdere besprekingen naar een villa buiten de stad te komen. Daaraan gaf deze gehoor. Hg had een lang onderhoud met den psendo-vriend, dat geheel werd afge luisterd door vier andere revolutionairen die in een naburig vertrek waren verborgen. Gapon vernam, dat men wist, dat hg spion was en dat bg in 't openbaar ontmaskerd zon worden. «Dan zon ik doodgewoon ont kennen», zei de gewezen pope, «en niemand zon het gelooven.» Waarop de ander zei: >Dan moet ik getuigen »Nooit Met angstigen blik zag ze hem aan. Wat moest dat beduiden «Als de zaken definitief geregeld zjjn en dat is binnen eenige dagen het geval, zal ik moeite doen voor de een of andere betrekking. De werkzaamheden hier zjjn dan afgeloopen en ik kan toch niet zoo maar op je vaders zak teren. Dat gaat toch immers niet?» Met een snellen greep vatte ze zjjn handen. «Nooit, Konrad, dat moet je mjj belooven! Je verlaat hem nooitDat beloof je me Zjj beefde van aandoening en het bleeke gelaat, zoo bleek als het witte zjjden bruidskleed, naar hem toe buigend, zocht ze zjjn oogen. «Beloof het mjj, Konrad, zweer het mjj,« zeide ze zacht, met klem en hem diep in de oogen kjjkend. «Als ik weg ben heeft hjj nie nand meer, en hjj houdt zooveel van je. Het zou hem ongelukkig maken, dat weet ik. Beloof het, Konrad, beloof het.« »Ja, ik zal bljjven.« Meer zeide hjj niet, wat zou hjj ook hebben kunnen zeggen Met een teedere, lietkoozende beweging streek ze zjjn blonde haren van zjjn voorhoofd. «Beste Konrad. Weet je nog dien eersten dag van je komst bjj ons Dat was een der gelukkigste dagen voor vader. Je weet niet hoe lief hjj je heeft en evenmin hoeveel ik van je houd. Had ik een broer dan kon hij me niet liever zjjn. Je moet me schrjjven. dikwijls, heel dikwijls en ik zal jou ook schrjjven. Vertel me dan alles wat hier gebeurt en alles wat vader betreft. Wil je, Konrad Beloof je het mjj «Ja, zeker.» Zjjn hoofd naar zich toe trekkend, kuste ze hem. Evenals destjjds in het bosch toen ze broer en zuster waren geworden. Rjjtuig na rjjtuig hield stil voor Brandes' woning. De huwelijksinzegening had plaats gehad en boven in de groote zaal bogen de gasten, haar veel geluk wen- schend, voor de prinses von Reichenberg. Dan boden de heeren hun arm aan de dames, de roepsn.» Gapon lachte en vroeg spottend: »Wat voor getuigen zoudt gg willen roepen?» Toen vloog plot Bel >r, or de denr open en dc vier revo lutionairen vorsnhenen. En tot zgn grooten schrik bemerkte Gapon alras, dat zg niet alleen getuigen, maar ook zgn rechters en beulen waren. In een oogwenk was hg gegrepen, veroordeeld en gehangen aau de zoldering van de villa, waar hg volgens den correspondent waarschjjnlgk Bos hangt. De Raasisohe vrijheidsvrienden te London, zoo «eint ruen aan de N. R. Ct., laten zich niet uit over Gapon. Men weet dat msn aan» emt dat Witte hem had omgekocht om spion te spelen. De Petersburgsche berichtgever van de Daily lelegraph twijfelt aan het verhaal, ofschoon de revolutionairen het heefen te bevestigen, torwg! de man van de Tribune het onzin noemt. Wat er in Egypte broeit is tamelgk duister, maar toch schgnt er iets gaande te zjjn dat t-t omzichtigheid, zoo niet tot bezorgdheid noopt. De Standard verneemt uit Kaïro: De houding van Morcbtar pasja werkt do Moslimsohe beweging, die in Egypte onbetwistbaar een nitgebreiden omvang heeft aangenomen, geenszins tegen. Moechtar staat rechtstreeks met den Sultan in verbinding, die zich op den Balkan en elders vrgsr voelt na Rosland's tegenspoeden in Oost-Azië. Hg meent dan ook dat het oogenblik gekomen is, om kraohtiger en zelfstandiger op te treden en wordt daarbg misschien heimelgk door Duitschland aangemoedigd. De Engelsohen gelooven niet dat de Saltan bet tot het mterste zal laten bomen, maar »chten voorzorgsmaatregelen in elk geval noodzak» lgk. Daartoe behoort de verstorking van de Engelsche bezetting in de Ngl-delta. Naschrift. In den Italiaanschen senaat verklaarde minister Guieciardini gisteren in antwoord op een dor regeering gestelde vraag, dat de afloop van de conferentie te Algeciras alle mogendheden bevredigde. Italië trad verzoenend op, de internationale toestand is ongewgzigd. Er is geen enkele reden om wgziging te brengen in een staatkunde, die bevorderlijk was aan de belangen van Italië. Het evenwicht in Europa is niet verbroken, de banden door het Drievoudig Verbond gelegd zijn niet losser geworden. Het Drie voudig Verbond blijft de grondslag van de Italiaansche staatkunde. Het waarborgt de belangen van Italië in den Balkan en het Middellandsche Zeegebied, zonder een nauwere aansluiting met Engeland of toenadering tot Frankrijk te beletten, en het blijft het element voor den vrede in Europa. (Toejuichingen.) De Ramp van San Francisco. Gisteren bracht de telegraaf h«t verontrustende bericht dat den vorigen avond te 10.30 weferom een hevige aardschok werd gevoeld die drie seconde aanbiold en van het Oosten naar bet Westen gebracht was, zonder dat daardoor evenwel schade werd aangericht. Het sohgnt evenwel dat men op znlk een naschok gerekend had en er zich das niet zeer bezorgd over maakte. Of de nieuwe uitbarsting van den brand, dien wg hebben medegedeeld, nog ernstig gevaar oplevert voor de stad, is tot dnsver nog niet gebleken, maar waar- schgnljjk is het niet, want in dat stadsdeel staat behalve het groote Veerhuis nog maar heel weinig overeind >'t Is al een hoop pain. De post heeft haar verzendingen hervat. Postzegels en zelfs omslagen worden voorshands niet vereieebt. De hoofddirecteur van de postergen, begrgprnde dat alles vleugeldeuren van de eetzaal werden geopend, een zee van licht straalde de binnentredenden tegemoet, nu sloten zich achter het laatste paar de deuren en por- tières. Buiten lag het Königsplein in hellen zonnegloed, de prachtige eetzaal echter was door dubbele en drie dubbele fluweelen gordjjnen voor het daglicht hermetisch afgesloten. Een stroom van licht viel over de gouden uniformen, de fijne, teer getinte toiletten der dames, over de groote verscheidenheid van kleuren, die zich aan alle kanten om de tafel groepeerden. Diamanten schitterden en in tallooze kristallen braken zich glinste rend de lichtstralen. Het was een aanzienljjk gezelschap, dat zich nog eenmaal aan Brandes' gastvrjje tafel vereenigd had. Naast de regimentskameraden van den bruigom zag men de uniformen van de beroemdste cavalerie-regi- menten en tusschen hen heeren in rok en witte das, de meeste bekende sportmannen van geheel Duitschland. Van de dames waren in verhouding maar een klein aantal verschenen en in het bizonder werd de algemeene aandacht getrokken door gravin Benlow, die in haar goedkoop, eenvoudig mousseline costuum er zoo be- koorljjk en voornaam uitzag als ooit. Ook waren nog vier of vjjf jonge meisjes met haar ouders aanwezig. Kostschoolvriendinnen der bruid, die niemand kende en wier voorstelling betrekkelijk veel tjjd kostte. De eene was de dochter van een referendaris bjj het ministerie van binnenlandsche zaken, een andere de dochter van een gepensionneerden generaal der infanterie en terwjjl de meisjes zich spoedig in het vreemde ge zelschap thuis gevoelden, zaten de ouders tameljjk stil en verlegen. De generaal, een welgesteld man, gaf in zjjn kring den toon aan, hier echter was hjj misplaatst en poogde tevergeefs aan het algemeen gesprek deel te nemen. Naast Brandes zat do oude bankier Goldschmidt die in het begin der volgende maand deze woning betrekken zou, naast dezen Konrad. Beiden nuttigden zwjjgend hun maal, slechts nu en dan wisselden ze een paar woorden. Wellicht waren zjj alleen in staat den waren toestand van den huize Brandes en de ware reden van dit huwelijk te beoordeelen, geen der andere gasten had er eenig vermoeden van. Wel begrepen allen hoe wqkeo mout voor de dringende noodz-tkelytaeid, de on geruste batrekkingen op de hoogte te brengen van het lot der bannen, heeft bepiald dat nog geen port geheven zal worden, en aangezien de winkels waar papier en omslagen verkocht werden, meerendeals verbrand zgn, zal er ook niet bgzonder gelet worden op den vorm van den briefal wat maar als leesbare tnededeeling gelden kan, wordt aangenomen. Zro zullen eenige van deze eerste brieven als posr-merkwaardighrden beschonwd worden bordpapier, hont en zelfs leer doet als briefpapier dienst, natanrlgk zonder enveloppe. De vraag, hoe men aan water voor al de dakloozen komen moet, blgft, met de hygiënische kwestie, het ernstige vraagstuk. Maar er wordt hard gewerkt aan het herstel van de voornaamste buizen der waterleiding en men hoopt dsarroës binnen eenige dagen klaar te komen. Ook herstellingen aan de riolen zgn dringend noodig, want deze zgn op veel plaatsan gescheurd en verspreiden zeer onaangename geuren. Voordat het rioolstelsel (dat in het oude San Fra-cisco niet ai te goed vas) weer zoowat in orde gemaakt is, moet alle vnilnis begraven worden met ontsmettingsmiddelen hiervan is een groote voorraad aanwezig, die steeds wordt aangevnld. Allo vuren, ook buitenshnis, moeten met zonsonder gang gedoofd worden, en zelfs het aansteken van een sigaret in het park kan iemand te taan komen op heoh- tenis of op een slag met een geweerkolf. De voetgangers worden tegen den avond zooveel mogelgk van de s.raat verwgderd, deels nit vrees voor ongelukken, en ten deele omdat de stad 's nachts in het pikduister ligt, en er nog groot gevaar is van allerlei gespms. Ia het Fresidio-hospitaal liggen omstreeks 800 ge kwetsten. De verpleegster doen al wat zg kannen. Tot dusver is slechts één gewonde gestorven. In het hospitaal is ook een gebouw ingericht als kraam kamer en zoigelingen-asyl. Tjjdens de panirk zjjn een aantal poklgdara wol 50, zegt men veidwenen en nog niet teruggevonden. Men heeit nu de voorzorg gebruikt, de menschen in de kampen zooveel mogelgk in te enten. Te Bekeley is het Gampns in een groot kampement voor dakloozen herschapen en er weid gisteren naar San Fraooisco geseind dat nog 2000 vluchtelingen ge- Oorgen konden worden. Fresno, in de San-Joaqain- vallei, heeft voor 8000 dakloozen plaats. Oakland is al stampvol, naar er wordt niet geklaagd, ofschoon er bjjna geen gezin is zonder gasten. Aan hnlp is geen gebrek. Men raamt thans de ont vangsten aan bgdragen van bniten-af op £4.154.000. Reeds is gewezen op het verlies van kunst-schatten van groote waarde. Zoo is bet geheele Hnntington-mosem gesticht door den overledenen spoorweg-magnaat Hun tington en door hem vermaakt aan het Metropolitan- museum in New-York verwoest. Eveneens is de beroemde Sutro-bibliotheek vernield, dte 225,000 1 uekduelen bevatte, waaronder vele oade mannskriptsn uit Beiersche kloosters, een complete col lectie van Shakespaere folio's, Guttenberg- en Gaxtoo- drnkknn, oude Hebreïsohe rollen, jaargangen van Duitsohe. Engelsche en Franscha kranten nit de achtiende eenw* Na'anrlgk ontbreekt hot komische element niet* Zon, dag hielden in de veld-laagers geestelgka godsdienstoefe ningen voor geïmproviseerde altaren. Een grgze priester hield oen aandoende preek aToen kwamen vele gtëu- gageerdo paartjes zich aanmelden om getronwd te worden. In deze dagen tooh waren de meisjes geheel afhankelgk van haar aanstaanden. En deze tronw-pleohtigheden, in der haasthadden iets komisch in al die droefheid. Gevraagd naar hnn woonplaats, antwoordden alle paartjes «veldleger ia die of die straat". De Vesnvinsspoorweg is tot het observatorium heropend. Met den eersten trein, die weer reed, gingen het met de finanties van den prins ongeveer stond, dit werd immers duideljjk gekenschetst door de ver huizing naar Rusland. «Brandes heeft dien schoonzoon gekocht,» was het algemeen oordeel. «Het huweljjk met den prins is de kroon op zjjn fabelachtig geluk.» Wellicht was er nooit een schitterender huwelijks feest geweest als dat van den geruïneerden prins von Reichenberg. De zeldzaamste bloemen verwelkten onder de warme stralen van ontelbare lichten en de tong van den meest verwenden fijnproever voelde zich aangenaam gestreeld door een wjjnsoort, die jaren geleden in Frankrjjk en aan den Rjjn gerijpt was. De dragers der aanzienljjkste namen en der beroemdsten uniformen bogen voor de bruid en toch lag over al dien glans en schittering en glorie een lichte, haast onmerkbare trek van het onechte. Wie was deze bruid? Een burgerljjke, die voor eenige uren tot vorstin was verheven. En wie de vader? Een man van energie en talent, opgeklommen tot de hoogste sporten van den ladder, een parvenu. Vanwaar kwam die pralende rjjkdom? Van de speeltafel en de renbaan. Waar waren de dames van den hoogsten adel, wier tegenwoordigheid den stempel van ware voornaamheid op dit feest gedrukt zou hebben? Maar enkelen waren verschenen. En tenslotte, wie was de bruidegom Een ten gronde gericht man. Hadden de feestgenooten kunnen weten dat al den glans en grootheid, die hen omgaf het laatste armzalig schjjnsel van een ondergaande gelukszon was hoe geheel anders zou dan de stemming geweest zjjn De gesprekken waren in het begin niet zeer opzewekt men toastte op het bruidspaar en sprak over Rusland, over Moskou dat belangwekkend en Petersburg dat mooi was. De infanterie generaal die geruimen tjjd aan de Russische grenzen in garnizoen gelegen en een en kelen maal beide steden bezocht had, kon eenige minuten het gesprek beheerschen en wenschte in alle stilte, dat zjjn kennissen uit de Bülowstiaat een blik hier binnen konden werpen om te zien hoe hjj hier, bjj prinsen en sportmannen, evengoed den toon aangaf als in de Biilowstraat bjj de theekransjes. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1