No. 98 Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit nier Maat i Mei DERBY, buitenland. DONDEEBAG 26 APRIL. FEUILLETON. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonBiuaiaer 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HBRMs. COSTBR ZOON, Voordam O 9. Algemeen Orerzieht. Gemengde Mededeelingen. ALKMAARSCHE COURANT. Tot op heden ie het in Fratkrgk nog rustig gebleven, want do groote troepenmacht belet alle ernstige ongeregeldheden; maar hoelang des* scbgnbare kalmte zal duren ia moeieljjk te zeggen. Een kleinigheid kan het smeulend vuur weer doen oplaaien. De troepen boezemen maar middelmatig gezag in want de stakers weten dat bet den militairen verboden is van hunne wapenen gebruik te maken. Deze wetenschap moet .natuurlijk hun driestheid eu bandeloosheid aanwakkeren totdat het zoo ver zal komen dat de troepen R^ongen znlbn zijn tot bloedig verweer, en dan zal bet bloedbad veel vreeseljjkor zjjn dan bg een krachtig optreden bg het begin der onlusten. Wie in deze omstandigheden wel bet meest gecom- promiteerd is, is zeker de minister Clemenceauwant tegenover de stakende mijnwerkers sloeg bg geen al te goed figuur. Hg dacht een diepen indruk op hen te maken, toen bg geheel alleen, zonder een,g offio eel gedoe, een redevoering hield op een hunner vergaderingen. Zg luisterden wel, maar zjjn woorden gleden oph^afals waterdroppels op een gummi-regenjas, zegt de Parpeche correspondent van de Fom. Ztg. Nog eens wilde bg een poging wagen en reisde voor de tweede maalraar Lenz. Thans werd zgn optreden grotesk Hg w-lde de mgn- werkers in hun woning opzoeken. De burgemeester ver- gezelde hem. 'a Morgans tegen acht uur k opte bg aan een deur. De deur werd geopend door een lieve gestalte in nachtgewaad, met blonde vlechten. De minister b*d den vrede verstoord in de nederige woning van twee jonge naaistertjes. In het hnis daarnaast woonde werkelyk een mgn werker. De burgemeester riep: .He.oaarl De minister van binnenlandsche zaken ,8 bier om jullie eens op te zoeken.* De langslaper bg had met de staking niets anders te doen - scheen noch verrast, noch buitengewoon vereerd. «Zoo, de minister? Hg komt wat vroeg. Ik moet me nog aankleeden.* - N,e. nee* riep de minister, «kom zooals je bent*. En de mgn werker JersLen werkeljjk in nachthemd. De minister drukte hem de ongewasschen hand en vroeg hem naar zgn oordeel over d« staking. De man in het hemd antwoordde kalmpjes, onverschillig: «Heel eenvoudig. Ik heb geen meèning. Ik staak, omdat de ande en staken Als de anderen weer aan bet werk gaan, dan zal ik het ook gr»Ben°]>'tevreden met je levensvoorwaarden tevreden °?»Dat ïïï/.co zoo, 't kon beter. Maar we moeten nemen wat we krggeo kunnen. Een anderen keer kun- nen we nog eens beginnen.» De minister wist genoeg. Hg ging toch nog naar een onderen staker, die hem even boeltjes ontving Wat was het gevolg van dit afdalen tot het volk. ülémenceau werd bespot door de mpnwerkers en de behoudende pers nam een loopje met hem, zoo raak sis hg het nooit met anderen deod tgdens zgn journalistieke loopbaan. En dat zegt veel. Hii bad een leger mobiel gemaakt als gold bet een veldtoobt27000 man voetvolk en rmterg stonden in het mijndistrict. En deze geweldige mocht ,s met in staat plunderen en brandstiohten te voorkomen, arbeids- willigen te besebermen tegen de aanvoerders, die hnn dwingen de werkplaatsen te verlaten en met de rebellen mee op te trekken, achter de roode vlag, tegen de mili- AUe rustige bnrgers zgn verstoord op den heer Clémen- SPORTROMAN dook W. ■KIJEB-K5BSTKB 37) Daarna werd er over paarden gesproken en de gene raal verstomde. Honderd vreemdsoortige namen en zinswendingen vlogen heen en weer over tafel, eindeljjk draaide het geheele gesprek enkel om «Coriolana en den aanstaanden Derby. Men stiet met Brandes aan»Up Conolanen de generaal eveneens het glas opheffend, klonk dapper op «Coriolan® Het zou hem een tientje waard geweest zijn, indien hjj de beteekenis van dit merkwaardige woord had kunnen ontraadselen. Carlotta vertelde anekdotes, die de generaal noch de referendaris noch hun vrouwen begrepen. Kathchen glimlachte, maar de prins, in zijn stoel geleund zag den verteller met half gesloten oogen aan. Brandes dronk dikwijls en snel achter elkaar zijn glas leeg. Hjj bewoog zich als in een roes, schertste, lachte en dronk zijn gasten toe. r, «Ja, «Coriolan®Ais hg in Hamburg den Derby wint dan zijt gjj allen mijn gasten. Dan nemen wij een stoomboot en varen naar Helgoland of waarheen het gezelschap wil. Ik heb «Coriolan* laten schilderen. Door Emile Adam, u moet het zien, ik ga het halen. Hg stond op en voelde dat het hem moeite kostte om zich rechtop te houden. «Ik zal de schilderij halen.® Met vaste schreden ging hg door de zaal, de knecht opende de deur, de fluweelen portières werden wegge schoven en het heldere daglicht straalde hem tegen. Onwillekeurig keek hg op zijn horlogehet was zes c*au. Wanneer in het stakingsgebied de orde niet spoedig hersteld wordt, kan een uitbarsting van toorn van de openbare meeti ng tegen dozon minister niet uitblgven. Dan zal bg niet veel tot zgn verontschuldiging kannen aanvoelen. Zoials wg gisteren mededeelden is 11 a 1 i nog steeds, de trouwe bondgenoot van Doitsobland, altjjd volgens de verklaring door den minister van Baitenlsndsebe Zaken, Guicciardini. in den Senaat afgelegd. Het Drievoudig Verbond bljjft de grondslag van de Italiaanscbe staatkunde Of Doitsobland echter in tjjd van nood wel veel aan dien bondgenoot, zou hebben, mag betwijfeld worden, indien waar is wat dezer dagen werd gezegd over den toestand van de Italiaanscbe vloot. Deze moet zoowel wat de bepantsering als de bewapening zeer veel te wenschen overlatennaar men zegt tengevolge van schandeljjke misbruiken die l-jj den bouw en de beproe ving hebben plaats gehad. Moest dé bepantsering beproefd worden dan maakte men gebrmk van slechte proj'Ctielen werden deze beproefd dan geschiedde znlks op slechte pantserplaten, zoodat het allen acfajjn had dat èa projec tielen èn bepantsering in orde warej. Als het leger op dezelfde wjjze is gewapend als de vloot, ziet het et met de weermiddelen van Italië al zeer trenrig uit. In Duitsohland is de Rjjksdag weer bijeen gekomen, bg welke gelegenheid de president, graaf Bales rem mot nadruk wees op de voude historische banden en nieuwe sympathieën" die het Duitscbq Rijk en Italië vereenigen, en op de sbarteljjkn vriendschap en stam verwantschap" tusschen Duitschland en de Vsreenigde Staten bestaande. En hjj achtte zich gerechtigd de over tuiging uit te spreken «dat het Dnifsche volk in de zware beproevingen, die beide volken ondervonden, har telijk deelneemt." De loden van den Rgksdag hadden zich ten teeken van instemming van hnnne plaateen verheven, en be groetten de woorden van den president met luiden bg val. Inmiddels wordt er druk gesproken over do teing- roeping van graat Lanza, Italiës gezant te Berlijn. Volgens ommigen zon de graaf wegens hoogen leeftijd bedankt hebben voor zgn post, volgens anderen zon sjjn aftreden in verband staan met de Algeciras-kwestie. Wat er van aan is zal wellicht spoedig bekend worden. Uit Rusland kwam gisteren weer het bericht van een opzienbarenden bom aanslag te Tiflis op de prinsen Amilatowari en Matsjabelli die zeiven ongedeerd bleven, maar waarbij twee hen vergezellende edellieden gewond werden terwjjl de daders ontkwamen. Men denkt dat het. een persoonlijke wraakneming gold. Een stout stuk is in den nscht van den 24 te Warschau uitgehaald. Een offioier van politie en zes agecten in uniform vervoegden zich aan de gevangenis der in voor- loopige hechtenis zittenden en vertoonden een bevelechrift om bun tien staatsgevangenen mede te geven, welke voor den krjjgsraad zonden gebracht worden. Zjj deden deze personen in een gereedstaan den celwagen stappen, die den weg naar de c'tadel insloeg. Den volgenden ochtend vond r» en den wagen ledig in een straat staan. De koetsier lag gekneveld er naast, benevens de uniforme», waarvan de gewaande politiedienaren zich met zooveel succes be diend hadden om hun makkers te bsvrjjden. Of Gapon door de revolntionnairen opgeknoopt ïb of niet, maakt nog altjjd het onderwerp van levendige pole mieken nit. Door sommigen wordt het feit ontkend, door andere met even reel beslistheid bevestigd. Van Gapon is evenwel geen spoor te vinden en wanneer het waar is dat hjj zich als spion door de politie liet gebrniken, is het volstrekt niet onwaarsehjjnljjk dat hg nit den weg is geruimd. Naschrift. De cabinetscrisis in S e r v i is op ■weg naar haar oplossingKoning Peter droeg aan den oua-minister Pasitsj de vorming van een nieuw kabinet op. Het geschil tusschen T u r k jj e met Engeland en Egypte over Akaba schjjnt hoe langer hoe ernstiger te worden. Egypte heeft troepen bijeengetrokken om het kanaal, teneinde deze zoo noodig ten spoedigste te kunnen inschepen en de commandant te Akaba heeft bevel ge kregen zich te houden aan de oude grens. Ondershands tracht de Khedive door persoonlijke tusschenkomst bij den Sultan de Porte tot toegeven te bewerken, maar deze schijnt niet geneigd het tot dusver, ingenomen standpunt te verlaten. In verschillende districten van de gouvernementen Orel, Tsjernigof, Saratof en Worones in Rusland zijn onlusten onder de boeren uitgebroken. uur 's avonds. Twee uur later zou Kathchen al ver weg zgn. Het koude zweet parelde hem op het voorhoofd en zgn oogen deden pijn door de verandering van licht. De zod nog hoog aan den hemel staande, wierp een gulden gloed over de reeks vertrekken die Brandes doorliep "als een slaapwandelaar. Eensklaps stond hjj stil en greep naar zijn hoofd. «Wat wilde ik ook doen? O, jaI De schilderij. Hij zag om zich heen. Daar stond de schil ierjj op den ezef gedrapeerd met bruin fluweei. Met zilveren letters stond op den beneden kant van de lijst: «Coriolan®. Eenige minuten bleef Brandes bg de beeltenis staan. De goudvos wendde den kop eenigszins op zjjde en keek zgn meester aan. «Coriolan.® Op de vier voeten van dit paard berustte Brandes toekomst. Op een dier dat door een struikelen, een ziekte, een verkoudheid, een niets op den Derby-dag buiten gevecht gesteld kon worden. Misschien zou de jockey slecht rjjden, of liep het paard niet goed of »Coriolan« had een grilligen dag of en dat was het meest te vreezen een ander paard liep beter, vlugger bijvoorbeeld dat paard van dien KalmEn dan, ja. dan was Gsorg Brandes een geruïneerd man. Het klinken van glazen en het lachen klonk tot hem door Brandes bleef onbeweeglijk staan. Toen boog hg naar voren en beschouwde met scherpen critischen blik de schilderjj. Het oog van den kenner ontging het niet dat de rug van het paard naar ver houding te lang was, slecht gesloten zooals men dat noemt - hij verschrok Zag «Coriolan® er werkelijk zoo uit of had de schilder verkeerd gekeken? Natuurlijk, de schilder had zich vergist, dat sprak vanzelf. Hij werd weer kalm zonder den blik van het paard te kunnen afwenden. Maar terwijl zjjn oogen werktuigelijk op de schilderij bleven rusten, trokken andere gedachten door zjjn ziel. Mocht het paard al winnen en iets van den vroegeren rijkdom terugkeeren, het oude geluk kwam toch niet weer. Over een uur ging Kathchen weg en bleef hg alleen achter. Zg was het eenige geweest dat zgn mooje De ramp van San Francisco. Mat non be- wonderenswaa'dige zelfbebeersching en een stalen geest kracht hebben de Amerikanen de ontzettende ramp, die Sin Francisco geti-iffen heeft, het hoofd weten te bied»n en nu eenmaal het vanr geblascbt is gaan zjj onverwijld weer aan het werk om de geleden schade zooveel moge- Ijjk te herstellen en een nieuwe stad t« bonwen. Om eDkele bewjjzen te geven, dat het leven weer nor maal wordtDe gerechtshoven zullen heden de zittingen hervatten. De kooplieden en winkeliers, wier hnir.en niet veel te ljjden hadden, heropenen langzamerhand hnnne zaken. De heer Sbaw, minister van fiiaociëo, heeft mede gedeeld, dat hg onmiddeljjk 15,000,000 dollars ter be- chikking zal stellen van de nationale banken van San Francisco en omliggende steden. Het Huis van Afgevaardigden heeft zich vereenigd met het voorstel van den Senaat om 300.000 p. sterling ie geven ten behoeve d*r s'aclftrffeis. In den lande is voor het ondersteuningsfonds reeds 14 millioen dollars gegeven. In de kerken van Washington en New-York werd Zondag 100.000 dollar gecollecteerd. De regeering heeft besloten dit jaar in San Francisco geen belastingen te beffen en de leerplieht-wet buiten werking te stellen, ook voor een jaar. Burgemeester Sobmitz heeft een oproep gedaan, waarbjj architecten teekenaars en arbeiders in het bouwvak gevraagd worden dadeljjk naar San Francisco te komen. Van dezen burgemeester gesproken, die zich zoo boven eiken lof geweerd heeftSinds 1902 neemt hg deze fnuctie waar. Voor dien was hij eerste violist in het orkest van het Colnmbia-theater. In Amerikaansche steden staat er dikwjjls een leidende kracht achter den burge meester en in San Francisco is de «boss" een rechter, Abraham Rnef genoemd. Het tegenwoordige gemeente- bestnur is van het Tammany type. De brand uitgebroken in de steeakolenpakhnizen ten noorden van het groote veerhuis, die zich gevaarljjk liet aanzien, zoodat zelfs gevreesd werd voor het behond der dokken, schjjnt gestuit te zgn. De natuur beeft nu einde ljjk geholpen; want aan de zware regenB die er vielen, moet het wijken van het gevaar worden toegeschreven. Eén kwade zjjde heeft deze regen toch gehad. De ge neesheer en vreezen dat er, ten gevolge van het omslaan van het weer na drooge warmte een natte kon vele menschen longontst-king zullen krjjgen. De tenten bieden natnurljjk onvoldoende bescherming tegen zolk weer. En algemeen wordt dan ook getracht de dakloozen te huisvesten in kerken, schuren en groote huizen. Majoor Krankot, die optreedt als chat van den nitdee- lingsdienst van voedsel eu water, heeft verklaard dat de voorraden zoo groot zjjn, dat de regeering niet méér behoeft te zenden. De chef van den gezondheidsdienst beeft te kennen gegeven, dat er in San Franoisco genoeg dck'oren zjjn. Meer heeft bg eu niet noodig. Zg zonden slechts sta-in dan wag's zjjn. Op den regen, die het ljjden der arme slachtoffers zooveel zwaarder maakte, is warm zonnig weder gevolgd. Wagenladingen lakens en dekenB zgn aangekomen en verdeeld ouder hen, die tot dusver in de open inoht hadden moeten slapen en andere wagens bewegen t ch door da volgepropte parken, beladen met tenten, die worden opgespannen om de arme verdrevenen een eenigs zins beter ondeidak te verschaffen. Ten einde do verzorging met proviand met den ver- eischton spoed te doec gesobieden zgn alle automobielen opgecommandeerd. Overal in de stad zgn de maren beschreven met infor maties, aan verschillende familieleden of vrienden over <le plaats, waar de schrgvers zich bevinden. Reeds worden flinke maatregelen genomen voor den herbouw der stad en slechts korte tgd zal verloopen alvorens da verschillende bouwarbeiders weder aan het werk zullen tggen en de stad uit hare asch doen herrijzen. Burgemeester Sohmitz beeft bepaald, dat de nieuwe Cainee8Che stad zal verrgzen te Hunter's Park, aan bet zotdelgk eind van de baai, een aantal mglan ver van de tegenwoordige stad. Alle Cbineezen, die de stad hebben verlaten en thans terugkeeren, zullen op dit pont worücn bjjeeugebracht of bij Fort Mason. De eenigszins barre afwjjzing van steun voor de be woners van San Franoisco vanande>edan Amerikaansohe zgde beeft, nog al verbazing, ia hier en daar zelfs ont stemming gewekt. President Roosevelt heeft dan ook gemoend zjjn houding in deze te moeten toelichten en doen bekend maken, dat de Amerikanen en hjj zioh zeer vereerd gevotl n met de betuigingen vau deelneming en de aanbieding van steun, maar dat ze dit aanbod hebben gemeend van de hand te moeten wjjzen, opdat Amerika zelf der wereld zou kunnen toonen, dat het zgn plicht begrjjpt en zich gaarne groote opofferingen getroost om zgn benarde landgenooten te hulp te komen. Eene internationale postzegel. Eene commissie uit het internationale postcongres te Rome heeft zioh na langdurige beraadslaging vereenigd met het voorstal van het Engelscbe postbestuur, om een inter nationalen oonpon in te voeren] die in het eene land gekocht, en in het andere land voor een postzegel inge ruild kan worden. Onlusten onder stakers. Te Meissen hebben zioh onder de stakende metaalwerkers ernstige ongeregeld heden voorgedaan. Waarschjjnljjk geërgerd door het feit, dat het aantal arbeidswilligen steeds toenam hebben de werklieden eener naaimnchinefabriek formeel beleg gesla gen voor de woning van bun directeur en bet huis met steeoen bekogeld. Toen vervolgens de politie de straat ontruimde, werden 2 a.enten door steenworpen gekwetst. Ds rnstveistoorderswaren hoofdzakeljjkvresmde werklieden, vermoedelgk uit Dresden afkomstig. Men vreest nieuwe gewelddadigheden. Ter wille van het bier. De inwoners van de stad Bonn zgn ten zeerste verstoord over het feit, dat de vereeniging van caféhouders aldaar besloten heeft den prjjs van het bier met 25 pOt. te verhoogen, in afwachting van de bieraccjjns, die door het balasting- 'omité uit den Rijksdag in beginsel is aangenomen. Ba- halve dat de goede B nners na zelf hun biertje zooveel dnurder zullen moeten betalen, vreezen zjj ook, dat de boogere prjjs van invloed zal zgn op het bezoek van studenten aan hnnne universiteit. Creoolsche vrouw hem op aarde had achtergelaten en dit lieve, dierbare meisje was hem ontnomen door een geruïneerd, gebroken man. Hij kreunde van smart. «KathchenKathchen, ik laat je niet gaan.® Maar Kathchen behoorde hem al niet meer. Hjj stond op en liep door al de kamers weer terug naar de zaal. Voor de deur, waar het gelach gedempt door de fluweelen portières hem tegenklonk, bleef hjj staan. «Neen, niet naar binnen Ik kan niet naar binnen.® Schuin, reikhalzend als een bedelaar stond hjj luisterend «Sprak Kathchen daar niet?« Weer ging hjj terug en bleef voor de schilderjj van het paard staan. «De rug is te lang. Mogelijk heeft de schilder geljjk.® Hij ging zitten en liet zijn hoofd op zjjn handen zinken. Zóó zat hjj lang en zóó, in gepeinzen verdiept, vond Kathchen hem. «Papa?® «Ja «Papa, bent u ziek?® «Neen.® «U kwam niet terug. U zoudt de schilderjj halen.® «Ja, dat is waar. Kom, Kathchen, kom nog eens naast me zitten.® «Zjj ging op zjjn knie zitten en sloeg haar armen om zjjn hals. «Lieve, lieve papa Met schier bovenmenscheljjke kracht drong hjj zjjn tranen terug en poogde op rustigen toon over de aanstaande reis te spreken, over haar verbljjf in Rusland en of ze hem dikwjjls schrjjven zou. Met de armen om zijn hals en het hoofd aan zjjn borst zat ze heel stil als vroeger toen ze nog een klein meisje was en op haar vaders knie in slaap viel. Ze was echter geen klein ding meer in korte rokjes dat men zonder haar wakker te maken in bed kon leggen, maar een jonge viouw wier zjjden sleep zich plooide op het tapjjt en die over eenige minuten voor goed de vaderljjke woning verlaten zou. Uren later zat Brandes nog op dezelfde plaats. Het was doodstil in huis, het ratelen der rjjtuigen verstomd de gasten vertrokken, Kathchen weg. Kathchen weg HOOFDSTUK XVII. Juffrouw Griotte had in een korten, slecht gestelden brief Konrad verzocht haar eens en zoo het mogeljjk was spoedig te komen opzoeken, omdat ze hem om raad wou vragen. Bjj vroeger vergeleken had hjj nu weinig te doen, de groote huishouding was opgebroken en Brandes en hjj woonden nu in het «Kaiserhot.® Op een mooien Junimiddag kort voor zjjn vertrek naar Hamburg, ging hij er heen en vond juffrouw Griotte alleen thuis. De goede vrouw had hem wel niet zoo spoedig verwacht en was heelemau.1 van streek toen ze poogde de wanorde in haar kleeding en in haar woning te verontschuldigen. Een onaangename geur van zeepsop vervulde beide kamers, een kuip met linnen stond in het midden en juffrouw Griotte met pantoffels, roode onderrok en hoog opgestroopte mouwen maakte geen al te gunstigen indruk. Ze was totaal in de war, vluchtte achter een gordjjn en kwam weer te voorschjjn, trok aan de kuip om ze weg te schuiven en slaagde er enkel in groote gulpen water over den grond te storten, wreef over een stoel die druipnat was en brak ten slotte door schrik en angst overweldigd in tranen uit. Het kostte Konrad moeite haar gerust te stellen en nog grooter moeite, om te weten waarom ze hem ver zocht had te komen. Er viel veel te klagen. Eerst over Griotte die met open oogen in het verderf liep, vrouw en kind onge lukkig maakte. »VVij hebben alles beleend,® snikte ze, «mjjn gouden broche, zjjn zwart pak en gisteren zelfs het bed. Hjj verkwist alles.® Konrad verschrok en vroeg verbaasd: «En meneer Griotte was toch vroeger de zuinigheid in eigen persoon, is het niet? Iemand die nooit iets voor zichzelf uitgaf Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1