No. 99 Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. V H IJ H A Cr 27 APRIL BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Ryk T I,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Te'efooKHJianwer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. ALKNIAARSCHE COURANT In P r a n k r jj k, en vooral in Parijs, maakt zich een groote en wol wat overdreven angst van v-le lieden meester voor den 1 Mei. Men spreekt van alpemeene werkstaking, oproer, revolutie, ja van een herhaling van de commune van 1870, zoodat veel personen zich ruim schoots van levensmiddelen en andere behoeften voorzien, ten einde althans voor eenige dagen beveiligd te zjjn tegen hongersnood. Door de republiekeinen wordt de z.g. reaction naire psrs voor dezan angst verantwoordelijk gesteld, omdat zjj, met het oog op de verkiezingen, den bitnenlaudsohen toestand zoo somber mogeljjk voorstelt en met de zwartste kleuren afschildert. Misschien kan deze al te zwartgallige beschouwing wel eocigszins hebben bijgedragen om de reeds ongeruste gemoederen nog meer angst aan te jagen, maar zeer zeker zouden zij niet in staat zjjn geweest zóó den algsmeenen geest te be- beerschen indien niet gegronde reden tot ongerustheid bestond. Bjj het meer dan lakscbe optreden der autoriteiten in de stakende noordeljjke streken is men volstrekt niets verzekerd van voldoende bescherming en zekerheid wanneer bot op 1 Mei werkeljjk tot rumoerige betoogingen mocht komen. Dit is zeker wel de hoofdoorzaak van de vrees en de ongerustheid. In het stskingsgebied beerscht enders een tameljjke rust, ofschoon ongeregeldheden van minder belang hier en daar nog voorvallen. Zoo hebben zjj bjj Lens evn ge molens in brand gestoken als wraakneming tegen de bewoners, die aan de soldaten gastvrijheid hadden ver leend. In Italih is men over het algemeen weinig tevreden met hetgeen Quicciardini in den Smaat over de ver houding tot Duitschland en het Drievoudig verbond heeft gezegd. Men noemt het frezen, algemeenheden, meer nietj men had gaarne een uitlegging willen hebben over de houding van Italië op de conferentie vau Algeeiras. De Romeinscbe correspondent van de Neua Freie Presse verklaart over de Fransch-Italiaaneche overeenkomst over Tripoli te kunnen mededeelen, dat na langjarige onder- handelin en Visconti Venosta in 1900 die overeenkomst wist tot stand te brengen in den geeBt der belangen van het Drievoudig verbond. Dit laatste is voor Italië de waarborg gowoest voor de handhaving van het evenwicht in de Middellandsche Zee. Als Frankrjjk eigenmachtig was opgetreden in Tripoli dan was het zeker tot een Europee'chen, mogeljjk wel een wereldoorlog gekomen. De Fransoh-Italiaansche overeenkomst heeft Duitschland en Oostenrjjk van een zware verplichting ontheven en het oorlogsgevaar afgewend. In die overeenkomst heeft Italië Frankrjjk's overwe gende belangen in Marokko en Frankrijk die van Ital in Tripoli eikend. Beide hebben elkaar voorts een wel willende houding (benevola attitudine) beloofd ingeval zjj die belangen een van beiden op bjjzondere wjjze wilden d<enen. Onbegrjjpeljjkei wjjze heeft V.soonti Venosta de bond- genooten niets gezegd van deze overeenkomst, ofschoon zjj ze met vreugde begroet zouden hebben. Toen Prinetti de portefeuille van buitenlandscbe zaken overnam was de overeenkomst anderhalf jaar van krachtbjj beeft er niets aan veranderd en zjj is v&nda&g nog precies als in 1900. In 1992 meende Prinetti haar san de openbaarheid prjjs te moeten geven omdat bjj de hernieuwing van het Drievoudig verbond hg er toch mee voor den dag moest komen. Mot Delcaesé stelde fajj toen een verklaring op, die tegeljjkertjjd in de Franscho en Italiaansohe Kamers werd voorgelezen. Den volgenden dag reeds kwamen de Duitsche en Oostenrjjkscbe gezanten om nadere iuliohtingen. Prinetti beloofde toen een afschrift naar Weenen en Berljjn te zullen zenden, maar zei, dat het woordeljjk overeenstemde met wat in de Kamer was voorgelezen. De Duitsche en Oostenrjjksohe regeeringen hadden er na ontvangst niets over op te merken en zoo werd het Drievoudig verbond vernieuwd in den ouden vorm. Den vorigen zomer kwam Duitschland echter op de zaak terug, maar beweerde niet, dat Italië dubbel spel had gespeeld met het Drievoudig verbond. Dat had het trou- w»ns nooit gedaan, zooals blrek toen Prinetti in Septemter 19U2 te Berljjn was. De Rijkskanselier zei hem toen ietterljjk bjj t afsobeidnemen »Rappeloz-vous que les bons rapports enfre l'Italie et la France sont Anosyenx un complément de la Triple-alliance» (Onthoudt wel, dat de goede betrekkingen tusschen Italië en Frankrijk in onze oogea een aanvulling van het Drievoudig verbond zjjn) en hjj voegde er bjj>want het Drievoudig verbond is do vrede en Italië'a goede betrekkingen tot Fzankrck zjjn er de beste waarborg van.* Ital heett dientea.evolga de erereenkomst slechts als een waaiborg voor den vrede beschouwd en er te Alge eiras zjjn houding door laten bepalen. Italië heett niets tegen het Drievoudig verbond gedaan, zooals Gu cciardini met de stukken zou kunnen bewjjzon en Visconti Venosta heeft te Algeeiras het warmst de Oostenrjjksche bemidde licgsvoorstellen gesteund. Italië bljjft aan het Drievoudig verband getrouw, maar de neitige taal vau de Duiteche pers in den iaatsten tjjd beeft in Italië veel b.tterheid gewekt ea alom hoort men de vraag, wat men te Berljjn onder een verbond verstaateen aaneensluiting van gelijkgerechtigde krachten of den djuk van den een of ander. In allen gevalle behoorde die druk dan toch nog in hoffeljjken vorm te worden aangewend. Het getal afgovaatdigden in de Russische Rgksdoema bedraagt zonder die van den Kaukasus 462. Het Peterburgsche blad »Nasja Sjisnj* berekent nu, volgens de tot duiver bekende verkiezingsuitslagen, dat zelfs waaneer de nog te boaden verkiezingen slechts rechtsche leden brengen, nat natuurljjk zeer onwaarscbjjnljjk is, de linkBche oppositie in de Doema toch nog een belang- rjjke meerderheid zou vormen. De samenstelling van de linkerzjjde zon naar alle watrscbjjnljjkheid de volgende zjjn Sociaal-democraten .10 Sociaal-revclutionaairen .2 Boerenbond .50 Partjjlooze socialisten .20 Poohcho democraten .38 Joodsche partjj .10 L tousohe Volkspartjj .5 Constitutioneel democraten ,140 Partjj de; democratische hervormingen 5 Gezamenljjke oppositie 275 Rechtsche partgen .87 Partjjlooze boeren 100 Hoe men aan deze partjj-indeeling komt en wat men onder enkele groepen te verstaan heeft, is niet zeer duideljjk dat de Doema een zeer heterogeen boeltje is, blijkt er evenwel voldoende uit. Wat zjj zal kunnen uitvoeren, moet afgewacht worden, veel zal het wrl niet zjjn, als men althans mag gelooven wat Witte in den mond wordt gelegd, n.l. dat de Doema naar huis zal gezonden worden als zjj het wat lastig maakt, 't Zou echt Russisch zjjn en daarom ook zeer waarscbgnlgk. Zoo bericht men o.s. dat professor Gredeskoel van de Universiteit van Gharkoff is verbannen. Men denkt omdat hjj is opgetreden als eandidcat van de constitution eel- democraten. Een andere reden kan man cr niet voor vinden De Petersburscbe correspondent van het Berliner lage- blatt vreest voor nienwe onlusten in de hoofdstad. Hg deelt mede, dat de veertigduizend werklooze fabrieks arbeiders der stad een ultimatum bobben gesteld om hun terstond alle door de stad uit te voeren grondwerken voor de verbouwing van de eleotrische tram en al het technischs werk bjj den bouw der brnggen op te dragen. Mocht de stad dit ultimatum van de hand wjjzen wat waareohjjnljjk is omdat de middelen daartoe ont breken dan dreigen de gezamenljjke arbeiders van Petersburg de eischen der werkloozen doo- een algemeene staking te ondersteunen, tot zjj het werk gekregen hebben. In de voorsteden zjjn reeds zooveel troepen bijeenge bracht dat Petersburg zich feiteljjk in staat van beleg bevindt. In Egypt u is het niet pluis. Men seint althans uit Londen dat de generale staf van generaal French te Aldershot gisterenavond bevel gegeven heeft, om de eerste divisie te mobiliseeren, hetgeen velen in verband brengen met de Natalsche crisis, maar Egypte is waarscbjjnljjk de bestemming der troepen. De Inniskilling-dragonders te Belfast hebben ook bevel gekregen zich gereed te houden voor inscheping naar Egypte. De telegrammen vandaar luiden steeds dreigender. De Tribune verneemt uit Katro De Egypteaaren spreken geringschattend over de aangekondigde vermeerdering van de Engelsohe bezettingstroepen, alsook oyer een vloot- betooging in de Dardanelles De Egyptische pers bevat steeds Btukken tegen de Engelectaen en voor de Turken. Naschrift. In antwoord op de vraag over de uitbreiding van het Britsche garnizoen in Egypte zeide de minister van buitenlandscho zaken Sir Edward Grey, dat de Bterkte van dit garnizoen in 1904 was verminderd, maar dat Lord Cromer mot het oog op de in Egypte beerschende onrust, die voor een deel moet worden toe geschreven aan de handelwjjze van de Porte in zake de gressquaestie, van meening is, dat het wensoheljjk is het garnizoen te verste kendit zal geschieden, maar de na dere bijzonderheden worden nog overwogen. Het is on mo geljjk te zeggen voor hoe langen tjjd die versterking noodzskeljjk zal zjju, dit hangt natuurljjk af van omstan digheden. Nader bljjkt, dat de voorgenomen uitbreiding der Briticha legermacht in Egypte ongeveer 2000 man zal bedragen, waardoor de sterkte van het garnizoen op 5000 man zal zjjn gebracht. De Olympische Spelen. In Athene, de prachtige moderne hoofdstad van het Koninkrijk Griekenland, gebouwd ten Noorden en ten Oosten van den Akropolis, met zijn heerlijken Zeus- tempel, eens het middenpunt van het oude Athene en van de geheele Grieksche cultuur der Oudheid, heeft binnen zijne muren een herleving bewerkt van de oude zoo beroemde Olympische Spelen, en allen die aan eenigerlei sport doen, waar ter wereld zij ook wonen, zijn daarheen gesneld om in de verschillende prijskampen naar den eerepalm te dingen. Misschien kan het onzen lezers belang inboezemen iets naders te vernemen over den oorsprong en de beteekenis van deze Olympisohe Spelen, aldus geheeten naar het oude Olympia. Daar dringt zich dan in de eerste plaats de vraag op, waarom deze spelen dan toch wel in Athene en niet, overeenkomst de traditie en de gesohiedenis en den oorsprong, in Olympia worden gehouden. Het zeer afdoende antwoord is, dat Olympia niet meer bestaat. Olympia was bovendien geen stad, maar een heiligdom, het nationale heiligdom van geheel Griekenland, zoowel van Athika als van Lacedemonitl, van Ioniers Doriërs en alle volksstammen en rijken, die het oude Griekenland uitmaakten. Olympia was een in het midden van het Peloponesi- sche landschap Elis gelegen dal, ongeveer 19 km. van de zee gelegenhet was dus geen stad, geen dorp, geen vlek, want het had geen andere woningen dan die dor priesters welke verbonden waren aan de ver- sohillende heiligdommen in het dal opgericht; de dui zenden die hier kwamen deelnemen aan oi toeschouwers waren vau de beroemde spelen, legerden onder tenten, al den tijd van den duur der spelen. Waren deze voorbjj dan was het dal weer eenzaam, voor zooverre het niet bezocht word door de vele pelgrims, die naar de heiligdommen optrokkenwant in Olympia waren schatten vnn kunst opgehoopt om en in de heiligdom men, daar gebraoht door alle stammen en alle eeuwen Tempels, altaren, schatkamers, godenbeelden, beelden van de overwinnaars in de spelen, offergaven in gond, marmer, brons, kunstwerken van onschatbare waarde, waarvan de opgravingen der laatste de deceniën enkele meestal zeer geschonden voorwerpen, na eeuwen be dolven te zijn geweest, weer aan het daglicht hebben gebraoht. Olympia had bovendien een groote staatkundige beteekenis. Deze heilige plek was onschendbaargeen oorlog, geen krijgsgewoel stoorde haar rust en plech tigheid. Daar hoerschte, wat wjj zouden kunnen noe men een eeuwige Godsvrede, en onder deze schutse stelden zoowel de Staten als particulieren hun gewichtigste oorkonden, als de veiligste de meest onaantastbare bergplaats, en deze Godsvrede strekte zich ook tijdens den duur der spelen uit over alle landen en staten van Hellas het tegen woordige Griekenland, al wat Helleen was, was onschendbaar als hij optoog naar Olympia ter bijwo ning der spelen. Het oudste heiligdom was hot K r o n i o n, een aan Kronos gewijd heiligdom, m ar het voornaamste, het nationaal heiligdom van geheel Hellas en van al wat Helleenscho taal sprak, was de heerlijke tempel van Zeus, den Vader van Goden en menschen, zooals de Helleenen hem noemde. Niet minder beroemd en geëerd was de tempel van Hera. Demeter en deze drie heilig dom van Kronos, Zeus en Demeter, ware het midden punt van den geheelen eeredienst, waarom zich nog tempels, aan mindere goden gewijd, schaarden als zoo veel eerewachten om dit nationaal trio. De eigenlijke heilige stee, de Altis was een ommuurd vierkant van ongeveer 220 m. lengteen 180 m. breedte in 't oosten laarvan lagen de gebouwen en inrichtingen voor de beroemde spelen, het Hippodroom en het Stadion. Ongeveer in de 4e eeuw na Chr. hielden de Olympische spelen op en daarmede geraakte allengs- alles in verval en vergetelheid en deels door cr enschen handen, deels door aardbevingen en overstroomingen werden alle kunstschatten verwoest of bedolven en een aardlaag van 35 meter dikte bedekte aldra alle bouw- en kunstwerken. Vijfhonderd jaar was Olympia verlaten en vergeten, totdat in 1829 een Fransche expeditie opgravingen liet doen op den plek waar de Zeus tempel moest gestaan hebben en waar men inder daad een deel der fondamenten en ook eenige beeld houwwerken vond. Sinds dien tijd is men voortgegaan met de opgra ingen en zijn tal van kunstwerken enz. te voorschijn gekomen. Tot zooverre eenige bjjzonderheden over Olympsa. Na over de spelen. Bjj de onde volken gingen de godsdienstplechtigheden gewoonljjk vergezeld van spelen, en deze uewoonte gaf waurscbjjnljjk ook de eerste aanleiding lot de Olympische spelen. Deze spelen hadden om de vier jaar of, zooals de Grieken zich uitdrukken, in het vjjfde jaar plaats en begonnen met de eerste vollemaan na de zomer-nacht- evening (begin Jnli). De historische viering der 01. spelen dagteekent van het jaar 776 v. Ohr. toen de Eleër Koroenbos den prjjs in het wedloopen verwierf, van welk tydstip af een onafgebroken opteekening van de over winnaars heeft plaats gehad, en van toen werd ook in geheel Hellas de tjjdrekecing naar de Olynpiaden gebonden. In de eerste jaren nam slechts een gedeelte der Helleenen aan de spelen deel, maar toen in 744 v. Chr. de Spar tanen zich ook hjj die van Elis, Messenië, Aohaïa aan. Bloten, volgden weldra alle Helleenen en in de 7e eeuw voor Chr. was het feest een pan-helleenisch feest, d.w.z. voor alle Grieken, geworden, en bleven dit tot onder de regeering van keizer Theodonus I (394 u. Car.) toon zjj ophielden. Da wedstrjjden, aan welke ieder Helleen mocht deel nemen met-Grieken waren uitgesloten tot op den tjjd van de Romeinsche heersch ippij duurden met inbegrip *an de uitreiking der prjzen kranzen van den wilden Oljjfboom aan de overwinnaars, vjjf dagen. De mede strijders m398ton zich dasrtoe gedurende 10 maanden zorgvuldig voorbereiden en de laatste 30 dagen in het Gyinnasion te Elis-zelt. De feesten begonnen dss avotd° met groote offers, de e.genljjke spelen met het aanbreken van den volgenden dag. De oudste manier van wedstrjjd was de eenvoudige wedloop, waarbjj de 200 M. lange renbaan (Stadion) eenmaal moest doorloopm worden, dnarbjj kwam in do 14e Olympiade de duboelloop (Diaulos) sedert de 15a Olympiade de afstardloop (Doiichos). Sir ds 708 kwamen daarbjj de worstelstrijd en het vuistgevecht, zoodat men toen vjjt wedstrjjden (Pentathlon) had; wedloop, wtdaprong, worstelen, discos (schjjf) werpen an speerwerpen, later in 688 nog vuistrechten, 680 vedroeieu, 648 een verbinding van worstel- en vuistkamp en ook hat wedrennen. De overwinnaars, die men Olympionieken noemde, werden met den overwinningskians getooid en met palmtakken in de hand aan het volk voorgesteld. Daarbjj worden zjj in lofzangen verheerljjkt ea door beeldzuilen vereeuwigd. Kwam zulk ean oveiwinnaar in zjjn vader stad terug, dan werd hjj op oen r? et vier witte paarden bespannen zegewagen ingehaald; hjj had bjj alle openbare feestelijkheden een eereplaats en werd vrijgesteld van alle openbare lasten terwijl zij in Athene bovendien nog in het Prytauenm geapjjzigd weiden en een geschenk in geld ontvingen. Al was dus de eigenljjke prjjs van weinig stoflfaljjke waarde, zoo was er toch aan het overwinnaai schap zeer groote en bljjvende voordeelen en wat wel het zwaarst gold veel roem en eer vei bonden. De Eleërs, die da eerste inrichters waren geweest, bleven ook 'ater de onbetwiste regelaars van de spelen. Zjj bepaalden den d.g en kondigden den wapenstilstand af voor den geheelen Paloponesus en de onschendbaarheid van uilen die naar de feesten togen. Da ongeveer een jaar te voren benoemde kamprechters ontvingen de aan meldingen van de deelnemers en onderzochten of deze wel vrjjgeboren Helleenen waren enz. en beëdigden ze, opdat alles bjj de kampspelen eerljjk in zjjn werk zon gsan. Ziedaar eenige kleine bijzonderheden die nu wel haar belangrijkheid hebbenhoe het thans te Athano gaat, zullen wjj ter plaatse en tjjde mededeelen. De Ramp te San Francisco. De meeste bladen bevatten nog kolommonlange berichten van hnnne cor respondenten over de ramp, maar veel nieuws is daaruit niet te potten bet zjjn alrjjd dezelfde verhalen in een anderen trant opgemaakt, zoodat er niet veel meer valt te zeggen dan wat reeds gezegd ie. Het harde en streng9 optreden van de geregelde en militie-troepen hoe goed het ook in do eerste dagen werkte begint nu de mentchen te vervelen. Waar scbjjnljjk is dit voor het grootste gedeelte toe te schrjjven aan het misbruik maken van de macht. Ds burgemeester, toegevende aan den drang der bevolking, heeft generaal Kocter, den commandant der militie gesohreven, dat na de staat van beleg was opgeheven geen burgers meer gedwongen mochten worden werk te doen in de straten. Dit oprnimtngs-werk behooren de militaren te doen. De bnrgers hebben thans andere dingen aan het hoofd. Thans worden de straten gezuiverd van puin de muren, die nog staan, worden door middel van dyna miet vernield opnieuw geplaveid, opdat de eleotrische tram weer zoo spoedig mogeljjk zal kunnen roden en gezorgd kan worden voor de eleotrische ve> lichting. Een aantal van de meest notabele bnrgers hebben eer gisteren vergaderd om te spreken over den herbouw der stad. Men zal waarscbjjnljjk beginnen aan Hen waterkant, waar nieuwe kaden en pakhuizen zullen verschjjnen, welker kosten geraamd zjjn op 25 millioen dollar. Da Californische Vrouwenvereniging heeft beBloten gelden van niet-Amerikanen aan te nemen voor de slacht offers ran San Francisco. Op een vergadering werd door baar het volgende besluit genomen: »De weigering van president Roosevelt om geld aan te nemen van de Ham burgAmerikaljjn en andere gevers heeft veel misnoegen gewekt. De gegrondhed erkennende van de redenen, waai op deze weigering bernstte nameljjkdat het Amerikaansche volk zelf voldoende in staat is om voor de Blachroffor8 te zorgen achtten wjj het toch voor verkeerd en echadeljjk het recht te kort te doen om mede te helpen ter wille van nationaliteits-quaesties. Er be staat voor zoo'n weigering geen precedent. Het groote aantal vreemdelingen in San Francisco is een reden om zoo'n hnlp van buiten wel aan to nemen. BovendieD werd het geld van Amerikanen nooit versmaad, wanneer het gezonden werd naar het buitenland, om daar ellende te verzachten. President Roosevelt heeft aan bet Congres een boodschap gericht, waarin bjj aanbeveelt, 300,000 dollars besohikbaar te stellen voor werkzaamheden aan de marinewerf op Mare-eiland bjj San Francisoo, om de wetkloozen aldaar aan verdiensten te helpen. Tegeljjkertjjd wordt een crediet verlangd voor vernieu wing van den voorraaad van het leger te San Francisoo. De nieuwe schokken van aardbeviug, den 25 waarge nomen, zullen ongetwijfeld veel onrust baren, want men is volstrekt niet verzekerd dat deze de laatste zullen zjjn. Op den opbonw der stad kon deze vrees voorloopig wel een nadeeligen invloed uitoefenendaar bet meer dan waarschjjnljjk is dat de in aanbouw zjjnde buizen aan een niewen schok geen weerstand zouden kunnen bieden. Een knap beslnit. Het gemeentebestuur van Elbeifeld heeft een besluit genomen van tameljjk groote economische beteekenis. Om voor alle, ook de kleinste, aaiinnmnrs de mogeljjkheid open te stellen aan gemeente werken deel te nemen, in overleg met de betrokken patroonsvereenigingen een ljjst opgesield van de stan daardprijzen voor werken tot bet onderhoud van stedelpke gebouwen. Op den grondslag van dit tarief zullen thans allen die naar stedelijk werk plegen in to schrjjven aan het werk worden gezet, terwjjl dit vroeger bjjna uitsluitend in henden was van enkele groot-onder- nemeis. Het vaststellen der standaardprijzen biedt bovendien nog dit voordeel, dat het meeningaverschillen tusschen het stadsbestuur en de handswerklieden over het te betalen loon voorkomt. Een merkwaardig proces. Voor het Ober- landesgericht te Keulen is e3n merkwaardige zaak aan hangig geweest. Een huiseigenaar in Sr. Jobann eischte schadeloosstelling van de gemeente, wegens de oprichting van oen gashouder in de nabijheid van hem toebehooren- de huizen. Hij voerde aan dat die hu zen en de daarbjj gelegen onwgroad in waarde gedaald waren tengevolge van de nabgheid van den gashouder, die brand- en ontploffingsgevaar oplevert, een ongezonden stank ver spreidt en ean leeljjfe uitzicht biedt. Het hof heeft den huiseigenaar zjjn eisch toegewezen, daarbjj overwegende dat de gashouder niet in een iabrieke- wjjk lag, zooals gedaagde beweerde, maar in een wjjk met woonhuizen. Verder is het bewjjs geleverd dat de gashouder de buizen in den omtrek in waarde heeft doen dalen, daar de stank van het gas tot 1- de slaapkamer van den ei cher te ruiken was. Gedaagde moet den eieoher dus de schade vergoeden die deze door waardedaling en verminderde verkoopbaarheid van zjjne eigendommen heeft geleden. Generaal Stoessel. Bjj het geding tegen deze veidedigiog van Port Arthur moeten zonderlinge dingen aan 't licht komen. Zoo zou thans gebleken zjjn, dat de generaal op 1 Januari 1905 de ontruiming gelastte van drie buitengewoon gewichtige stellingen in Port Arthur, n.l. Batteig B, de Koeropatkin lunette en het Arends nest. Daardoor kwam de heele oude stad feitelijk in han den der Japannners, d. w. z. dat deel, waarin de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1