No. 100 Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ZATERDAG 28 APRIL, BUITENLAND. BINNENLAND. l)eze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Ii;jk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Groote Telefooanuuaer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam O 9. Dit nummer bestaat uit 3 bladert. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. N i e u w s t ij d i n g e n. Gemengd Nieuws. Uen vergissing f ALKNIAARSCHE COURANT. Hoe meer da le Mei nadert, des te meer begint men zioh in Frankrijk ongerust te maken en vooral te Parjjs neemt de regeering uitgebreide voorzorgsmaat regelen. Het garnizoen, dat 15000 man stork is, ont ving naar de Ficjaro verneemt, versterking dooi het overplaatsen van 600 man cavalerie en 20.000 man in fanterie. Daar het verbljjf dier troepen niet van langen duur zal zjjn werden zjj in de beslaande kazernes en in de forten zoo goed mogelijk onder dak gebracht. De bevelen aan de troepen zullen door het plaatseljjk commando eerst worden gepubliceerd, wanneer er eenige zekerheid verkregen zal zjjn omtrent de plannen der leiders van de arbeiderspaitjj. President Fallières ontving gisteren oon deputatie van groot-induscrieelendie hem kwamen spreken over den moeilijken toestand waarin zjj door het optreden der arbeiderssyndicaten komen. Zjj deelden den president mede, dat er groote ongerustheid heersoht in de stad en dat vele winkeliers besloten, den 1 Mei hunne zaken te sluiter. Door do Matin wordt echter medegedeeld, dat de staking verre van algemeen zal wezen, en dat er geen gevaar bestaat voor de Parjjzenaars. Het blad verwacht, dat de verkeersmiddelen zullen big ven loopen, en dat er geen nood zal wezen voor gebrek aan levensmiddelen. Het heett er allen Bcbjjn van dat het in Egypte zal gaan spannen en niet zonder reden versterkt Engeland zjjn troepenmacht aldaar. Er schijnt evenwel meer aan de hand te zjjn dan een geschil met Turkjje over Tabah, een dorp of streek grenzende aan Akabah, dat onbetwist Turksch grondgebied ie. Het schijnt, afgescheiden daar van of daarmede in verband staande, dat er in Egypte roerigheid is onder »de inlandsohe bevolking.» De Engelsche bladen noemen de Egyptenaren altjjd de natives», de inlandeis, zooals b.v. in Natal de Engeischen de Natallers zjjn en de zwarten de »natives». En die stemming onder de Egyptisohe inlanders BChjjut niet vriendeljjk voor de Engeischen. Wat er achter schuilt meent de correspondent van de Iribune te Kaïro aldus te m.eten verklaren. «Onder den invloed van de pan-islamitisohe pers hier», zoo seinde bjj Woensdag, »die ophitsende artikelen ten gunBte van Turkjje en tegen Engeland bevat, toont de inlandsche bevolking bjj toensming teekenen van onrust.» Het be sluit om het Engelsche bezettingsleger ta versterken, staat, volgens hem, rechtstreeks met dien stand van zaken in verband. »De politieke toestand ia beslist on bevredigend.» De correspondent zegt verder, dat de Egyptenaren niets geven om die versterk ng van het EngelBohe bezettingsleger dat, volgens Reuter, nu 3000 man bedraagt en tot 5000 man wordt verhoogd zoo min als om een vlootbetooging in de Dardanellen waarvan sprake is. Dit laatste zou, naar veler oordeel, ten gevolge hebben, dat Turkge zjjn troepen het Sinsï. tische schiereiland inzendt. De laatste telegrammen uit Londen schjjnen er op te duiden, dat er reeds daden van vjjandeljjkheid bedreven worden. Zoo verneemt de Daily Telepraph uit Kuïro De Eayptische regeering heelt een telegram uit El Arisj ontvangen, meldende dat aan de grens gelegerde Tur ken de Egyptische grenssteenen te Rafkeh hebben weg gehaald en vernield. Aan de Daily Chronicle wordt uit Alexandrië gemeld Het verluidt dat de Turksche troepen te Akaba langs de grens schansen graven. Zjj verwachten versterkingen uit Stamboel. De troepen in Akaba ljjden van de hitte die eiken dag een paar offers vergt. De Daily Telegraph verneemt uit KonstantinopelDe ministers van don Sultan zjjn nu zoo opgewonden tegen Engeland, dat zjj zich zelfs tegen den Sultan zonden verzetten, indien hjj wilde toegeven. De Tribune verneemt voorts nog uit Kaïro dat er ten Zuiden van Damascus een aanzienijjke Turksche troepen macht wordt samengetrokken. Heden zou te Londen een Kabinetsraad worden gehouden, waarschjjnljjk in verband met de Egyptische kwestien. Het door ons medegedeelde Russische grondwets-ontwerp vindt weinig instemming bjj de onaihankeljjke pers en de liberalo groepen. De professor in het staatsrecht Kowalewsky zegt, dat dit ontwerp een poging is om onder het masker van een constitutioneel bewind de autocratie te handhavenhet bevat geen bepalingen omtrent de ministerRele verant woordelijkheid, het beperkt de rechten der Doema en laat ruimte voor keizerlijke besluiten, die niet eens in over eenstemming behoeven te zjjn mot de bestaande wetten. In de Slowo wordt het ontwerp eveneens op zeer at- keurende wjjze besprokenhet wordt »een wanhopige poging* genoemd, »om de positie der bureaucratie te verzekeren, een poging, die leiden moet tot den val der dynastie en tot een bloedige revolutie.* In een bjjeenkomst van kiesmannen. Doemaleden en leden van den Rjjksraid in het Academie-gebouw te Petersburg werd scherpe critiek op het ontwerp geoefend. De bjjeenkomst besloot, in het parlement een oppositie- partjj te vormen, om elke reactionaire poging der regeering of van den Rjjksraad tegen te gaan en elk hervormings voorstel van de Doema krachtig te steunen. De Daily Telegraph meldt uit PetersburgDe thans vistgestelde grondwetten die eerstdaags bekend gemaakt worden, erkennen ook de bjjzondere rechten van Finland en verder de persoonlijke rechten, die bjj den oekas van October waren toegestaan. De Russen mogen voortaan elk christeljjk geloof vrjjeljjk omhelzen, de joodsche leer en den Islam echter niet. In den Duitschen Rjjksdag zjjn eergisteren de eerste beraadslagingen geopend over de beide wetsont werpen, strekkende het eene tot het toekennen van eon geldelijke schadevergoeding groot M. 3000 's jaars aan de leden en het andere om te bepalen, dat over den gang der zaken in den Rjjksd-ig voortaan zal kunnen besloten worden bjj meerderheid dor aanwezige leden en dat daar voor de meerderheid van het geheele aantal der Rjjks- dagsleden niet langer vereischt zal zjjn. Tegen dit tweede ontwerp verhief zich met nadruk de heer Singer (soc.-dom.), die vond, dat de Rjjksdag zich- zilf zou verlagon, indien hjj voor den ptjjs eener toelage zou gedoogen, dat de Regeering zich met dit ontwerp in het huishoudelijk reglement des Rjjksdags mengde. Spr. oordeelde, dat het hier geen partjjqua6stie gold, maar dat de waardigheid en het prestige des Rjjksdags op het spel stonden. Verscheidene sprekers van andere partgen vonden het verkeerd, dat volgens het regeeringsvoorstel een lid bjj afwezigheid van een zitting telkens 30 M. van zjjn toelage zou worden afgetiokken en toonden met voorbeelden aan, tot welke vreemde consequenties deze bepaling leiden kon. Ook het beperkt vrjj vervoer op de spoorwegen, toe gestaan alleen gedurende don zittingstjjd en acht dagen daarvóór en daarna, kon geen genade vinden. Baron Von Richthofen (conserv.) herhaalde uit naam van zjjne politieke vrienden, dat zjj tegen elke soort van geldeljjbe schadeloosstelling warm, doch desnoods met presentiegelden vrede konden hebben. De heer Knierski (Pool) zag in de wetsontwerpen hot streven dor Re gearing uitgedrukt cm den Rjjksdag voor een beetje geld onder den duim van het Pruisische absolutisme te krjjgon. De minister van Binnenl. Zaken, graaf Posadowsky, ver dedigde de beide zoo weinig in den smaak vallende wets- ontwei pen zoo goed en zoo kwaad als 't ging. Zjj worden ten slotte naar een commissie van 21 leden verwezen, die. volgens het zeggen van den heer Zimmermann (anti-sem.), >aan dit roosje nog wel eenige der overtal- rjjke doornen zal hebben al te snjjden.* De Ramp te San Francisco. De Correspon dent van den Berliner Lokal Anzeiger meldt aan dit blad het volgende „Van San Francisco is ruim een vierde gedeelte der oppervlakte verwoest. De waarde is echter beduidend meer, kan gerust geraamd worden op drie kwart. De behouden stadsgedeelten zijn de meor stille, waar niet het drukke leven woelt. Alles wat ik tijdens een vroeger verblijf van negen maanden van San Francisco zag, bestaat niet meer. Zonder eenigen twijfel zal de s ad weer opgebouwd worden. Doch in aanmerking dient genomen te worden dat het verlangen van den herbouw uitgaat van de zaken-wereld, gesteund door de pers, die het verlorene hoopt terug te winnen. De zeer vele particulieren, die ik sprak, wenschen bijna allen de stad voor altijd te verlaten. De spoorwegdirecties dee- len mede dat zjj sedert het begin der ramp 22.500 reizigers oostwaarts vervoerden, het meerendeel kinderen. Natuurlijk trokken er vele monschen de stad in, daglooners en handwerkslieden, die bjj den opbouw goed betaald zullen worden. In de mooiste stadswijken staan thans vele woningen leeg, waar alle dakloozen huisvesting konden vinden. Intusschen worden voor hen in plaats van tenten houten huizon gebouwd. Een raming van het aantal dakloozen is in dezen chaos niet te geven. In het Golden-gate park waren er nog een duizendtal. „De doorvoerhandel van het oosten naar New-York zal weinig lijden daar de spoorwegen weer rijden en de kaden weinig beschadigd zjjn. De gisteren aange komen stoomboot China werd weliswaar te Oakland ontladen, doch ligt thans weer aan de pier te San Francisco en neemt passagiers op voor het Oosten. De trams zullen spoedig weer rijden in de behouden stadswjjken. Doch in de verbrande gedeelten is hierop vooreerst geen kans, daar de puinhoopen nog dikwijls opvlammen, en er te weinig water is om te denken aan een volkomen blussching. „De ondersteuningsgelden zullen waarschjjnljjk ver deeld worden door de militaire autoriteiten, na advies van de gemeentelijke. Er wordt geprotesteerd tegen de bepaling door Roosevelt gemaakt dat het Roode Kruis zich met de verdeeling zon belasten. Eveneens is de weigering om gelden aan te nemen van niet- Amerikanen niet in goede aarde gevallen. „Watden vreemdeling dadelijk treft, zijnde quaes'ies die er rijzen tusschen de autoriteiten, waardoor de toch al ingewikkelde toestand nog verwarder wordt. Namens den Bond beveelt generaal Grely, namens den Staat de gouverneur en namens de stad de burgemeester. „De Staats-militie, die heden gelukkig San Francisco verlaten zal, is allerongelukkigst opgetreden. Zjj con- fisceerde maar raak, wagens en automobielen, zonder eenige reden. In naam is de staat van beleg niet afgekondigd, doch in werkelijkheid is de toestand nog erger. „Grely zegt dat het aantal dooden 277 bedraagt, de stedeljjke ljjken-schouw-dienst deelt echter mee dat er meer dan 300 lijken begraven zjjn. Met zekerheid zijn er meer dan 700 slachtoffers gevallen. „In het kort is de toestand aldns Terwjjl in San Francisco men druk bezig is de puinhoopen en ruïnen op le ruimen, begint men reeds met het meten en passen als voorbereiding voor den herbouw. Gelijkertijd echter vluchten met de dakloozen uit de laagers de bewoners der niet beschadigde huizen. De stad Oak land is thans de tijdelijke zaken-stad, waar elke groote firma van San Francisco een kantoor of filiaal gevestigd heeft." Bij den eergister vermelden aardschok van Woens dagnamiddag, waardoor o. a. oon aantal wrakstaande schoorsteenon instortten, is eene vrouw in haar eigen keuken doodgesl igen. Dienzelfden dag zijn voor 't eerst van elders komen den weer in de stad toegelaten. Yelen haastten zich naar de Chineesche wjjk en den Nob-heuvel om voor werpen ter gedachtenis aan de ramp machtig te worden. Postpapier en postzegels waren gister nog niet ver krijgbaar, maar brieven op manchetten, plankjes, speel kaarten of strooken linnengoed geschreven, werden franco verzonden. Woensdag zijn 349 440 portiën voedsel verstrekt. Er was zulk een overstelpende overvloed, dat men met bederfelijke waree geen raad wist. Catastrofen van eiken dag. O ader dit opschrift maakte Het Volle de volgende ▼ergeljjking De catastrofen van Italië en Californië, beide door de onbeteugelde revolutionaire werking van het binnenste onzer planeet verooorzaakt, hebben vooral wegens het verlies van honderden menschsnlevens de beschaafde wereld diep geroerd. Dat is altoos het geval met znlke plotselinge gebeurtenissen, die echter en gelnkkig spo radisch voorkomen. Het ware wel te wenschen, dat de wereld even sterk goroerd kon worden over de slachtofforsdie ieder jaar op gebied der moderne njjterheid vallen, voor een groot deel tengevolge van de onvoldoende maatregelen tot bescherming van des werkers leven. Maar die dingen laten de wereld vrjj- wel kond. Ia het gunstigste geval, schudt men bij Jjet lezen der jaarljjksche opgaven dier slachtoffers mede- ljjdend eventjes het hoofd. Maar een drukte als thans over de rampen van Napels en San Francisco wordt daarvan niet gemaakt, ofschoon de njj verheids-slachtoffers, die ieder jaar in elk industrieland worden gemaakt, vrjj wat talrgker zjjn dan die, welke hun leven pas in beide genoemde catastrofen verloren. Tegen een dergeljjke voorstelling komt do Residen tiebode op. Ze schrjjit Deze redeneeiing gaat leelijk mank. VooreerstWaarom vergeet het blad de groote ramp te Coorrères, waar tooh ook nog al wat «drukte" om gemaakt is en welke tot groot hulpbetoon aanlei ding gaf, niet bet minst van »bnrgerljjke" zjjde De berinnering aan deze arbeidersramp mocht zeker niet verstoren den indruk van het betoog, dat men heel wat minder >drnkte'' maakt over »njjverheidsBlacht- offers", want juist hiermede had men te Courrières te doen. Bovendien is het niet zeer natuurljjk, dat plotselinge catastrofen als het drietal, waarover wjj 't nu hebben, groote ontroering te weeg brengen, een ontroering, die intusschen spoedig afneemt, zoodra de eerste hulp ver leend, de eerste ellende gelenigd is? Niet aldus is het teu aanzien der «njjverheidsslacht- offers". Zjj vallen niet zoo opzienbarend met honderden en duizenden tegeljjk, maar men weet dót ze vallen. En daarom dan ook geen plotselinge opwellingen van sohrik en hulp, maar een voortdurend zorgeD, opdat het aantal slachtoffers der «risico van den arbeid" steeds geringer worde. Waartoe anders Atboids- en Veiligheidswetten, met haar lange reeksen van voorschriften op zoo menig gebied Wil Het Volk zeggen, dat er meer voorschriften konden zjju, dat de bestaande scherper moesten nage leefd, dan kannen wjj 't eens worden. Maar met een valsche redeneericgals in bovenstaand stukje ligt opgesloten, kunnen wjj ons niet vereenigen. Listig is die redeneoring wel, maar het is niet lastig er het onjuiste van in te zien, voor wie even wil nadenken. En dit zullen toch de Foffc-lezers ook begrjjpon Ilr. Kuyper. Uit Tanger wordt aan de Kölnische Zeitung bericht, dat de Nederiandsche oud-minister Kuyper, op zjjn stu diereis door de landen aan de Middellandsche Zee, ver echeidene dagen aldaar heeft vertoefd. De Duitsche gezant, die tevens Nederlandsch belangen in Marokko waarneemt, gaf twee diplomatieke maaltjjden te zjjner eer, waar hg gelegenheid had, het diplomaten- korps te Tanger te leeren kennen. Ook met den vertegenwoordiger van den Sultan, Mohammed el Torres, wisselde bjj bezoeken, in tegen woordigheid van den Duitschen gezant. Donderdag vertrok dr. Kuyper over Melilla eu O ran naar Algiers IJlt de 8. I». A. F. In plaats van de heeren Wilbaut, Wjjnkoop en Loopuit, die zich voor de functie van dagelgksch bestuurder der S. D. A. P. niet herkiesbaar wenschten te stellen, zijn door de federatie te Amsterdam de volgende dubbeltallen gesteld Voor da functie van partijvoorzitter de heeren W Vliegen en F. de Roode. Voor de beide plaatsen van bjjzittende dagelijks bestuurders respectievelijk de heeren S. Sleel en G. Mannoury, alsmede F. U. Schmidt en J. G. van Kuykhof. Klnderhcrstelllngs- en Vacantlekolonies* He. Centraal Genootschap voor kinderherstellings- en vacantiekolonies heelt het jaarverslag 1905 uitgegeven waaruit big kt, dat het ledental zich gaandeweg uitbreidt Een poging om alle nog niot toegetreden vereenigingen voor gezonaheidskoionies hier te lande te bewegen zioh bjj het genootschap aan te sluiten, had zoo goed als geen succes. Het verslag meent, dat ook hier eenige centralisatie, 3 ornameljjk wat de verpleging betreft, verspilling van werkkracht en van geldmiddelen zou kunnen voorkomen. Hst vorig getal van vjjf afdeelingen is geklommen tot zestien. Aan den bouw van het ontworpen koloniehuis te Apel doorn valt voorloopig wegens gebrek aan fondsen niet te denken. Het verslag brengt de mededeeling, dat aan giften, op circulaire ingekomen, en aan toezeggingen, thans bjjna h t benoodigde bedrag bjjeen is voor een eenvoudig zomergebouw, zoodat weldra zal kunnen worden overge gaan tot het bouwen van het eerste koloniehuis te Egmond aan Zie. Hieraan kan nog wirden toegevoegd, dat na de hoofdbsstuursvergadering, waarin dit verslag werd be handeld, een gift van f 2500 is ingekomen, die, gevoerd bjj de reeds vermelde giften en toezeggingen, het bestuur in staat zal stellen nog etteljjke verbeteringen in het plan aan te brengen en het huis dezen zomer te doen bouwen. Er werdei in het huis te Egmond aan Zee van 1 Juli—24 Sept. 1905 drie kolonies, elk van ongeveer twaalf kinderen, verpleegd. Anna Paulowna. In verband met de dit jaar te houden legeroefeningen in de stelling Den Helder deelt men ons mede, dat er in deze gemeente alleen 600 man infanterie zal gelegerd worden voor het maken van oefeningen in het verdedigen van polders, grenzende aan de zee. Dat zal hier heel wat drnkto en misschien heelwat bezienswaardigs geven. Sigarenwinkels. De Bond van Sigarenwinkelbedienden te Haarlem bericht ons, dat de meeste der patroons aldaar hun namen hebben geplaatst onder een circulaire, waarbjj zjj zich bereid verklaren te voldoen aan het verzoek van don Bond om de winkels op Zondag na 2 uur te sluiten en wol te beginnen met Zondag 13 Mei e.k. Zjj willen hiervan alleen uitzonderen de Paasch-, Pinkster- en Kerstdacen en eveneens de Zondagen in de Kerstweek en den Zondag voor St. Nicol&as. De Bond verwacht, dat ook de overige patroons gunstig over het verzoek zullen denken en gaarne ondersteunen wjj don wensch, dat aldus door algemeene toetreding de Zondagsrust, althans gedeelteljjb, ook voor dit vak zal worden ingevoerd en dit voorbeeld elders navolging zal vinden. Zeeweringen van gewapend beton. Bjj gelegenheid van de jongste overstroomingen in Zeeland maakte men melding van de goede resultaten, welke de nieuwe zeeweringen van gewapend beton aan de kusten van het waterschap Schouwen hadden opge leverd, waar deze, in tegenstelling met andere zeewe ringen, den strjjd met de elementen volkomen hebben weerstaan. Deze week werden de nieuwe zeeweringen bezocht door den heer jhr. mr. Van Foreest, lid van de Tweede Kamer, en eenige ingenieurs uit Noord-Holland. De djjkgraaf van bet watersohsp, mr. A. J. F. Fokker en de ingenieur van het waterschap, leidden de heeren rond. Ook de verschillende bemalingswerken werden bezocht. De ingelanden-vergadering van genoemd waterschap heeft besloten de nieuwe gloo ï.igen op uitgebreide schaal aan te leggen. Naar men verneemt, zullen aan de dui nen o.a. meer dan vjjfduizend vierkante meters beton- glooïngen worden aangelegd. Ook aan de djjken wor den binnenkort verscheidene groote oppervlakten van de nieuwe betonglooiïngen aangelegd. Maar de meening van een deskundige, kan de nieuwe methode vau aanleg dezer glooiïngen wellicht ook dienst doen voor de verdediging van zeehoofden, wat alsdan veel goedkooper zou zjjn dan de tegenwoordig gevolgde methode. De Loterijwet van Juni 1905 verbiedt o. a. »het op eenige wjjze openljjk bevorderen van deelneming in en buiten het Rjjk in Europa aangelegde loterijen.i Op dien grond zjjn thans in de Nederiandsche bladen de advertentiën betreffende die loterjjen verdwenen. De Koninkljjke Nederiandsche Posternen verzendt niet temin open brieven van eene firma uit Hamburg, waarin tot deelneming aan de Hamburger geldloterjj wordt opgewekt. Is dat nu geen «openljjk bevorderen*, waartoe de Nederiandsche Posterjjen medewerken Of is het eene vergissing vraagt Het N. v. d. D. Zoutzuur gedronken. Twee jongens te Musselkanaal gingen eene aldaar in aanbouw zjjnde woning binnen, waarin zjj eene gevulde flesih vonden. Denkende dat er sterke drank in was, dronk een hunner ervan, maar, daar de inhoud verzwakt zoutzuur was, verkeert de knaap thans in zeer gevaar- 1 ij ken toestand. Ongekeurd vleesch te Anssterdans. De Amsterdamsche politie heeft het in den laatsten tjjd voorzien op den invoer van ongekeurd vleesch aldaar. Gister werd een slager uit Zaandam, die per rjjwiel in een mand 13 K.G. ongekeurd rundvleesch wilde invoeren door haar opgemerkt en toen hjj trachtte te ontkomen, werd hjj door een surveilleerend agent per rjjwiel achterhaald en aangehouden. Het vleesch is daarna naar het abattoir overgebracht en tegen den slager proces-verbaal opgemaakt. Een onwillig land weer plichtl ge. De landweerplichtige Kriller te Haarlem, die weigerde en bljjft weigeren om zjjn plichten als landweerman te gaan voldoen, zal nu beschouwd worden als deserteur en als zoodanig eerstdaags worden gearresteerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1