No. 102. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOB ALKMAAR EN OMSTREKEN. BINSDA& 1 MEI. ON DER WIJZER, Plaatselijke belastingen. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N |V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeel! n gen. Uit de Per 8. N ieuwst ij dingen. OURANT. Aan dn Vierde OcntmtMchnol t<* ALKX AIR (hoofd: de b'or 0. J REIZIGER) wordt govraagd een met bevoegdheid voor v»k J. De aanvang^jaarwedde bedraagt f 700, die na 5, 10, 15 en 20 dienstjaren in de gemeente telkens met 1 50 kan worden verhoogd tot f9 0. Het bezit of het ver kregen der hoofdakte geeft voorts aanspraak op e«n< ve hooding met f 1G0. Stak ken, (adres op zegel) in te zenden aan het Ge. meentebestuur 'óór 20 Mei a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen, in ve>band met de te verwachten drukke Zaterdsgsche Veemarkten, ter kennis van de aanvoerders van vee, dat de toegang voor vee tot bet Markt plein, oostel(|k van bet Waaggebouw, das bp de Spekbrag en de Hchapenbrugr, tot nadere asn- kond'girg zal zjjn verboden. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING. Voorzitter. 21 April 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brergen ter algemeens kennis, dat h»f primitief kohier van den hoofdeljjken omslag, dienst 1900, door d n Gemeenteraad vastgesteld den Hen April 1.1. en door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd den 25e» April d.a. v. beden aan den gemeecte-ontvanger ter in vordering is uitgereikt en gedurende vjjf maanden op de seoretarie in afschrift voor een ieder ter inzage is neder- gelegd. B:zwaren tegen den aanslag kansen op ongezegeld p pier bjj den gemeenteraad worden irgediend binnen drie maasden na den dsg der uitreiking van de aan* slagbiljetten. Burgemeester on Wethouders voornoemd, Alkmaar, G RIPPING, Voorzitter. 27 April 1906. DONATH, Secretaris. Na den grooten opbef, dis er in Frankrjjk gemaakt is ever het zoogenaamde kcmplot tegen den republikeicschen rrgeeringsvorm, de daaruitgevoegde huiszoekingen en wat dies meer zjj, verneemt men er nu, ca eer 'ge dagen, nog niet veel meer van den op den ce sten dag. Wel r ordt bericht dat zevrn bevelen tot inhechtenisnemingen zjjn uitgevaardigd, tegen Lvy, lid van den Arbeidsbond, Henry Bibat, Fromentin Griffschler, Xavier Feuillant, enz. maar dat zegt nog niet veel. Er is huiszoeking gedaan bjj graaf Beauregard en anderen. De inhechtenis neming is geschied onder beschuldiging van medeplich tigheid aan oproerige handelingen van anarchisten. Niemand neemt dat echter au terieux. Dat men h'er te doen zou hebben met een ontdekking, die voor de verklaring van de onlusten in Noord-Frank' jjk van belang zou rjjn, gelooft echter niemand. Zelfs de senator Race scbrjjft in het ljjfblad van Clemerceau, in de Aurore, dat fep h'elemaal niet san een samenzwering geloofr, al acht hp het mogelpk, dat de mijnwerkers zjjn opgezet door verdachte lieden, die hun best hebben gedaan olie in het vuur te gooien. Indien er werkeljjk iets van dien aord gaande was, zou de misister-pr sident in zjjn redevoering, Zondag te Parry ie-Monial gehouden en gisteren door ons mede gedeeld, er wel iets van gezegd hebben. Hjj zou, in een rerkiezings speech zaker zulk een scheone gelegenheid om steun voor de Republiek te vragen, niet hebben laten vootbjjgaan, indien er iets vfn de geheele geschiedenis aan was. Maar hjj heeft er geen woord van gerept, er zelfs niet op gezinspeeld, ook niet toen bjj over de onlusten in het Noorden des lands sprak. Tenzjj meer stellige beriohten ons van het tegendeel overtuigen, zuilen wij die geheele zaak als een verkiezing- manoeuvre bljjven beschotiwen, en nog wel als een zeer oshandige, want voor den 6en Mei, den dag der verk:e- zingen, zullen de prooesscn, verondersteld dat die er van komen, nog wel niet in behandeling zjjn. Van de stakirg in Frankrjjk vast weinig nieuw te vermelde». Te Anirquin hebben de stakers den asbeids- will'gen met geweld willen beletten in de mpnsn af te dalen, maar toodra de troepen aanrukten was het opstootje ten einde. De prefect van Pas-de Calais heeft bekend doen maken, dat op I Mei geen enkele betooging, geen enkele optocht, onder weikeu vorm ook, langs den openbaren wog aal worden toegestaan. Te Brest hebben 800 arbeiders Zondag een vergadering gehouden, waar is besloten met de uiterste wilskracht hunne eieehen door te zetten en op 1 Mei niet te werken. De stedeljjke arbeiders en de havenwerkers zouden heden bjjeenkomen om een besluit ta nemen in zake de nlge- meene werkstaking, die dan op Dinsdag zou beginnen. Da werven en fabri-ken worden door militairen bewaakt. Te Toulon zjjn alle koffiehuizen geslote». De stad ziet er dooöeeh en verlaten uit. Patrouilles gendarmen en solda.en bandhaven de orde. De dag van heden werd evenwel met veel spanning tegemoet gezien, maar met het oog op de groote samen trekking van troepen sobjjnt men in Parjje toch meer tot kalmte te komen. Uit Rusland komen geen nadere berichten over de Doema, maar wel andere, waarbjj gemeld wordt dat weer eer.ige Russische politie-beambten gedood of gewoed zjjn door bommen en revolver», de moordwerktuigen, waarmee de anarohisteu het liefst ~mgaan. Zaterdagavond te half zes weid in de Warschan-straat te Czontochau (d cht Lp Warschau) een bom geslingerd tegen het rjjtui? van den politiechef Piekur, die van ene begrafenis terugkeerde. Hjj werd ernstig aan een voet, een hand en bet hoofd gewond. Ook drie voorbpgacgers werden gewond. Te Odessa werden aanslagen gepleegd op twee ambte naren, berucht geworden door de Joden-vorvolgingen De chef van politie Pogrebnoi werd door anarchist n, die sa het plegen van de daad spoorloos verdwenen, doodgeschoten. Bjjna geljjkertjjk wierp een me sje met een bcm naar de politic-beambte Poltaw'ehenkn, die g. woud werd. Het meisje werd gearresteerd, doch had nog den tjjd een tweede bom te gooien, die eenige p litie agenten ve wondde. Daarop werd het meisje een voudig doodgeschoten, Zaterdagmorgen is door het 11 a 1 i a a n s c h e Konings paar de tentoonstelling te Milaan met grooten lnister geopend. Na de opening hebben Koning Victor Emanuel en zjjn gemalin te Milaan ve'schillende liefdadigheids instellingen bezocht. Da Bank van Leaning gaf te eere van do dag voor 10.000 lire aan kleine pandjes vrjj. 's Avonds had er tea hove een galnmaal eu in de Scala een galavoo; stelling van de Figlia di Jorio. Zondagochtend heeft in tegenwoordigheid van den Koning, dan kardinaal-aartsbissohop van Milaan en andere antoriteiten de eerste steenlegging vcor het nieuwe station plaats grhad, dat het tegenwoordige moet ver vangen omdat dit sedert de opening van de Simploc- tunnel te klein ip. Engeland staat nog voor groote moeieljjkheden in Zuid-Afrik». Aan de Daily Telegraph wordt Hit Pieter maritzbnrg geseind, dat Wools Simpson voortgaat overal met de kaffers in aanraking te komen. Hjj meent, dat er een algemeen? opstand ophanden is. De Natelscbe regeericg sobjjnt zulks te beamen, aebt altham de stasd van zaken onder de k fiers aan de noordoostkust en in Swazielar.d bedenkeijjk, maar zjj verloochent de pogingen, die, naar men zegt, in 't werk worden gesteld om in Engeland een vrjjwilligerkorps aan te werven, De Natal- Iers gelooTen niet aan een algemeenen opstand. Er bljjft inmiddels groote schaarschte aan paarden voor de ruiterp en de regeering moet daarom de benoodigde komman deeren. Do Daily Mail verneemt uit Durban, dat de regeering het aantal oproerlingen in Zoeloeland op 80C0 sohat. Over de Egyptische kwestie is weinig nieuw. De Daily Mail verneemt uit K ïro: De Turksche regeericg heeft de Egyptische medegedeeld, dat zjj alle verant woordeljjkbeid voor het verwjjderen van grenspalen van ziob werpt en bevel heeft gegeven zo op hun plaats te herstellen, Servië heeft weer een nieuw Kabinet, do ministereele crisis is dus gtëindigd. Paejits is voorz'tter e» heeft buitenlandsche zake» Protits linnenlandsohePatsjoe fioanc'ëz; Nikolits eeredienstWestnits justitie generaal Poofsgh oorlog. Hoe het nu elgeeljjk gesteld is met de ontslagneming van de ia den m >ord op Koning Alt xander betrokken officieren, weet men niet recht duideljjk De meesten sobjjnen beslist geweigerd te hebben en Koning Peter te verstaan gegeven, dat hjj zjjn Kroon aan hen te danken heeft. Nu, dat weet de Koning ook wel, en dat maakt juist zjjn positie zoo precair en brengt zjjn rjjk in een zeer onaangename verhouding tegenover het buitenland. Naschrift. Gisteren heeft de minister Aquith in het Engelsche Lagerhuis zjjn begrooting ingediend. Bjj die gelegenheid zeide do minister, dat het afgelocpen jaar een jaar is geweest van gedurigon groei en voorspoed. Da uitvoer nam in de laatste vjjf jaar met 23 pereent toe, terwjjl in het afgeloopen jaar eveneens een aanmer- kaljjke vermindering van het percentage dor werkloozen was te bespeuren. Deze zelfde gunstige omstand'gheden deden z:ch met toenemende kracht in de eerste drie maanden van dit jaar voor. Minister A quith legde in zjjn rede den nadruk op de noodzakelijkheid van zuinigheid in het beheer en ver mindering van de staatsschuld, die thans feiteljjk hetzelfde beeld geeft als in 1871. Het bedrag van de vlottende schuld wa°, zeide hjj, een ernstige zaak. Het totale fonds tor aflossing van schuld gedurende hst begrootingsjaar 1906/1906 zou 13 500,000 bedragen, met inbegrip van 3,466,000 afkomstig van het overschot van hst vorige jaar- Da kosten van hot afscb: ffen van het uitvoerrecht op steenkool schatte hjj op 1,COO,OCO, en die van de vermindering van het recht op thee op 920,000. Ten slotte deelde de heer A quith nog mede dat een commissie zou worden ingesteld tot vaststelling van het percentage der inkomstenbelasting. Nu de Dunkerque met de geredden van bet Belgische sohoolschip Con,te de Smet de Nager te Hamburg is aangekomen, is men met de bijzonder heden van de redding der maesohap, niet met d e van het zinken van het schip bekend geworden. Wat de oor zaak is geweeit dat het schip zonk is nog onopgehelderd, alleen dit is zeker dat het niet is geweest ter oorzake van onzeewaardigheid of te zwaar mast- en zeilwerk, zooals in de Kamers der regeering verweten werd. De Petit Bleu heeft het verhaal van de schipbreuk van een der opvarenden gehoord, van den heer Van den Plassohe, leeraar der adelborsten. Het verhaal komt overeen met andere lezingen, en wjj mogen dus w 1 aannemen, dat bet zoo gegaan is als Van den Plassohe vsrtelt. Het was 19 April, en nog niet recht daglicht, toen men bemerkte, dat bet schip vol wa<er liep, zonder dat men ook maar «enigszins kon gissen, waar dat water vandaan kwam. Eerst werd de handpomp in werking gezet. Die brak. Toen de stoompomp. Maar die kon ook niet wecken, want telkens sloeg het zeewater tegen de buizen en daardoor werd do stoom gecondenceerd. Toen l et de kommsndant alleman waarschuwen, de qoipago werd op de hoogte gebracht van den toestand. Het was een roerend oogonblik, toen ieder wist wat er gaande was, maar niemand verloor zjjn tegerwoordigheid *an geest, ook de jongste adelborsten niet. Sloepen uitzetten. Ia de ver'e gloeiden nog enkele lichten van schepen Da laatste noodseinen van »de Smet de Na ys." werden e-hfer niet opgemerkt. Het water wies altjjd aan. Van oogenblik tot oogen- blik werd de toestand dreigender. De sloep aan stuurboord, aan het aebterschip, werd uitgezet. Ook «le achterste sloep aan bakboord wilde men uitzetten, n aar daar knapten de touwen van en de boot tuimelde met twoe man do zee in. Men wierp hun red dingsgordels toe, maar tevergeefs. De derde sloep ging goed neer, maar zjj stond halt vol water en dreigde telkens om te slaan doordit zjj te kort aangebonden was. Een matroos m 'akte met levens gevaar de touwen los en trachtte het water uit te schep pen. Eindeljjk was de boot vlot. Op dit oogenblik sprongen de adelborsten en matro zen in zee en zwommen naar de booten. Een-en-twintig man slagen er in, in de eerste boot te klimmen. Eenigen durven niet springen, zij wachten te lang en v orden door de golven die over het dek slaan, weg gespoeld. De meesten verdrinken, Een ziet men lang rond drijven, zich vstklemmeml aan een kippenhok. De Comte de Smet do Naeyer komt al dieper in het water te liggen. Cuypers, de aalmoezenier, geeft absolutie aan de stervenden. Hij weigert van boord te springen. Hij wil plaats openlaten voor andereu. De officieren en de kapitein blijven het laatst aan 1 oord. Dan springen op hun beurt de twee luitenants Wenmackers en Célis in de derde boot, die half vol water staat en zij slagen er in met de uiterste inspan ning naar de boot te roeien, waar de anderen inge klommen zjjn. Nog twee adelborsten en een bootsman worden na hen opgenomen. Voor hij den sprong neemt, drukt Wenmackers kapitein Fourcault de hand. De kapitein staat op de brug, rustig, vastberaden. Hij rookt een oigaret Hier namanls zullen wjj elkaar mogelijk weerzien, zegt hij tot afscheid. Dan kapte de boot de touwen. N«g een oogenblik schommelt de Comte de Smet de Naeyer op en neer en dan verdwijnt hij in de golven, met kapitein Four cault, met Cuypers den geestelijke, en nog enkele mannen. De mannen in de boot hoorden nog een enkelen noodkreet, en toen werd het aan alle kanten stil. De reddingsboot was te zwaar geladen, en lag diep in het water. Zij kon één zeil opzetten. Als levens middelen had men aan boord een vaatje water en drie pond chocolade. De Fransche knst leek bet naaste bij en daarom zette de boot koers naar het Oosten. Om 4 uur 's middags kwam er een zeilschip in 't zicht. Er werden tot in 't wanhopige seinen gegeven met een rooden zakdoek. Welk een angst hebben de overle venden van de schipbreuk in die bedriegelijke sobuit uitgestaan, met een vaatje water en drie pond choco lade aan boord, in volle zee, ver van de kust. Dat zeilsobip leek de eenige hoop. Werden de noodseinen niet opgemerkt P Zou dat schip zijn koers voortzetten zonder naar de scbipbrenkelingen om te zien Dat zou gelijkstaan met een doodvonnis. Het heeft twee uren geduurd voor de Dunkerque, het zeilschip, de boot van de Comte de Smet in het oog kreeg. De schipbreukelingen werden allen door de Dunkerqne binnengehaald en allen roemen om 't zeerst de hartelijke ontvangst, die hun te beurt viel. Officieren en manschappen van de Dunkerque stelden hun kleeren ter beschikking der natte verkleumde Een pleizierboot verongelukt. Uif Londen WOfdt van gisteren geseind dat de pleizierboot Courier 'er hoogte van het eiland Sark gezonken is. Eerst meerde men dat vier-en-veertig personen verdronken ware», maar een later beticht br cht dit aantal tot vier terug. Nog altjjd Gapon. Da verhalen over den ex- pope Gapon beginnen hoe langer hoe vreemder te worden. Sadert veertien dagen is Gapon nit Petersburg verdwenen en nu meent men uit Berljju e3a aanwjjzing te hebben om hem op het spoor te kernen. De p'ocuiour Margolin heeft dezer dagen een pakje ontvangen, dat der> 25 April oit Berlijn was verzonden. In dat pakje zat een oude brieven tasch en een door een vrouwenhand geschreven niet onderteekende brief van een volgenden inhoud»Er zjjn 1300 roebel in de brieventasch verder pap-eren en de sleutel voor loket EO. 114 van de bracdkluis in het C édit Lyonnais, als mede een kwitantiealles toeboboorende san George Gapon. Wees zoo goed daarover te beschikken Alles bevond zich in bet pakje, behalve het geld. Onder de papieren bevindt zich een schuldbekentenis voor 45 roebel, get,eekend op den 11 April, den dag van Gapon's verdwjjnen. De politie te B rljjn weet niets af vaa een verbljjf van Gapon in de Duitsche ho> fds'ad en meent stellig, dat het zesden van het p kket uit Berljjc g-gebied i» om de Peterbnrgscha politie op een dwaalspoor te brengen. Van de Vesuvius. In bot gebied van den Vesuvius heeft een nieuwe ramp plaaats hehad. Groote lawines van zand, atch en tintels zjjn door den storm van verleden week losgeraakt en hebhet Somma er Santa Arastas'a geteisterd. Op vertehillende plaatsen hebben overstroomingen groote sohade aangerob', zjjn bruggen vernield en wegen onbruikbaar gemaakt. Hoew<-l er aan stonds militairen heen tjjn gezonden om bnlp te bieden en te hers!elleD, moesten de vier entomobieien, waarin de koning van Engeland, de koningin en bet gevolg zaten, na een bezoek aan Bosoo Trecsae terug wegens de aangerichte verwoestingen. Het was trouwens ellendig weer, den geheelen dag. Ongeluk in een mjjD. Een ernstig ongeluk is gebeurd in ren steenkolenmijn bjj Dowlais, in Wales. Nadat do werktjjd om was, wachtten do mjjnwerkers op de lilt, die hen naar boven zou brengen, toen een twin tigtal wagentje», met steenkolen beladen, kwamen aan rollen, met ontzettende snelheid, naar de plaats waar zjj z oh bevonden. Deze wagen jas varen losgeraakt door het breken van een koppelstang. Drie arbeiders werden da 'eljjk gedood. Osmidd-djjk daalden g-neesheeren af, die de gewonden verbonden en vervolden naar het ziekenhuis to Cardiff. Zeven man zjjn zóó ernstig gewond dat er geen hoop bestaat hen in hot leven te kannen boaden. Eenigen zullen een arm of been moeten missen. To aal werden twintig arbeiders meer of minder ernstig gewond. De Rembrandt-feesteu. De Standaard behelst de navolgende driestar t Het comi'é voor de Rembrandt-feesten sobjjnt ons niet zeer gelukkig in zjjn werk. Toen het zjjn Rombrandt-album de we'eld inzond, kwamen daar de mannen van de kunst tegen op6 mocht men Rembrandt niet vhuldigen.* Misschien was er tegen deze critiek wel iet» steek houdends in te brengen. Dooh rils men het feest program, zooals het voorloopig werd goedgekeurd, beziet., zou men waarljjk zeggen, dat bec-1 de opvatting van bet Comi'é op zjjn minst genomen zeer zonderling is. Daarin doet nu niets u aan Rembrandt denken zelfs niet aan de Hollandsche schilderkunst in het algemeen. Niets dan een reeks ordinaire pretjes, die evengoed of even slecht bij iedere gelegenheid kunnen worden vertoond. En wat niet micder ergerlijk is, en ons in de hoog ste mate stnit, die gansche reeks van nietszeggen de pretjes is ontworpen voor Zondag 15 Juliwaar door we een Zondagsentheiliging zullen zien in Am sterdam op groote schaal, als wjj zelfs hier niet gewend zjjn. Of bij dit ontwerp met de Zondagswet is rekening gehouden, behoeft men zelfs niet te vragen ernstig hopen wjj, dat da bevoegde autoriteit de vergunning tot het maken van al dat spektakel op Zondag niet verleecen zal. Ook deze Zondagsoatbeiliglng doet weer zien, hoe we'nig deze foesten met Rembrandt hebben uit te staaD. Reeds de »anb. f van de Zondagswet had het comité kunnen leeren, dat men op deze wjjzo allermii st Rembrandt en zjjn tjjd hnldigt. Heel ons Christeljjk volksdeel wordt op deze wjjze met die feesten zeer ernstig gpg iefd onze sympathie met deze >hnldiging« wordt, zoosls het nu gaat., tot nul teruggebracht. Vrede- tentoonstelling. Den 27 April had in de zaal der Nedsrlandsohe Kamer van Koophandel te Parjjs eene vergadering plaats dor Internationale Vereeniging »Vrede-tentoonstelling.« De vergadering bstuigde hare irstemming met 't doel der Internationale Vereecig'nts. De heer»n L. Sinron, voor zitter der Nederlandsche Kamer van Koophandel te Parjjs, en J. Stortenbeker war, n zoo bereidwillig de leiding vau het voorloopig comi'é op z;ch te willen nemen om de stichting van een oomi van Hollanders te Parjjs, onder bet Nederlandsch Nabonaal Bestuur der Internationale Vereeniging voor to bereiden. Witte Kruis. De afdeeling Parmerond van het »Witte Kruis* heeft besloten de Bad- en Zwem nrichtiag, die eorige jaren op haar initiatief aldaar werd gebouwd, niet langer voor hare rekening te - xplo teeren, daar de ix.doitatie en het ocderhoud te bszwaread worden voor de kaa van do afdeeling. De eerste twoe jaren W6rd *an de Bid- en Zweminrichting flick gebrnik gemaakt, do laatste ja eo bepaalde zich de belangstelling rot enkele personc. Het begluur is gemachtigd de inrichting gratis orer ts dragen san eene combinatie die haar met he'z-.lfdo do?l zou willen i xplo teeren of haar voor afbraak te veikoopon. Arbeldslupectle. Het kon. fcesl. van 14 April 1906, Stbl. no. 64, heeft tengevolge, dat, de grenzen van de beide arbeidsinspecties, waaiin Noord-Holland thans verdeeld is, werden gewjjzigd. De nieuwe 5e inspectie zal met ingang van beden omvatten het reebtsgebi-d vin de kantoagsrecltsn Am sterdam 1, II, III en IV. S'andplitats Amsterdam, inspecteur van den arbeid J, H. L. van Deinse. De nieuwe 6e inspectie zal zich uitstrekken over geheel Noord-Holland, behalve het rechtsgebied van de vier kantongerechten Amsterdam de standplaats van den inspecteur S cco R, Smit, thans te Alkmaar, zal met ingang van 1 Mei e.k. sjjn te Haarlem. Het bureau der arbeidsirpectie zal te Haarlem in bet perceel Nieuwe Gracht 3 gevestigd worde».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1