STADSNIEUWS. Hinderwet. "'ingezonden stukken. Gemengd Nieuws. Mr. Glelcn*»"- t ÜedfDcnoht oTerleed na zjj» langdurige iiekte de Minister van Staat, Mr. Gleiohman, oad-minister financiën, voormalig president der 1 weed;- Ktme Tan het ellnnd W leringen meldt men ons Zondag gal de mnziekvereemging Harmonie voor t eerst een concert in de nieuwe, keurig afgewerkte muziek tent, haar door de vereeniging «Wieringer Belang* aan geboden en geplaatst in den boomgaard ?ao de Wed. Een tan tal belangstellenden waren op de Harmonie te hooron. Berkemjjer. been om de Toen mej. K. Doves, eierenkoopTronw, Vrpdag j.l. baar wagentje langs de Kolfstraat alhier voortduwde, kantelde plotseling, waarsobjjnlgk doordat een wiel in een knil kwam, de mand met e.eren en ontlastte naar inhoud op de straatsteenen. Alle eieren, er waren er zoowat honderd, waren tiatuurljjk stuk en de Trouw kon met een ledige mand huiswaarts keeren. tusschen behoefte dan een Vai Texel meldt men ons: Door het steeds toenemend goederenTeiToer Tixel en Alkmaar werd reeds sedert lang de gevoeld aan een beter en sneller Tervoormiddel tjalkschip, dat door zjjne afhankelijkheid ran wuer en wind en door zjja beperkt laadrermogen niet meer ten Tolle aan de eiscben Tan den tegen woo? di gen tjjd kan voldoen. Daarom rjjpte bjj den beer G. Mets te Ttxe), die reeds gedurende vele jaren een beurtteer tusscben de beide gemeenten onderhoudt, het plan, een stoomboot in de vaart te brengen. Spoedig dsarep werd op d< werf der Maaiscbappjj v. Scheepsbouw, voorheen J. J. Oroüs te IJlst, de kiel gelegd. Zondagmiddag j.l. is de boot, die den naam «Tf xelstroom* draagt, in de haven va» Texel gearriveerd. Aan boord bevonden zioh o.a. de directeur der werf, de heer B, Slikkerveer en een monteur van de fabriek te Leeuwarden, die de diagonaal-machine heeft geleverd. De boot is 28 M. lang en 17i voet broed, en maakt door den sierljjken vorm en het netto schilderwerk een aangrimmen indruk. De inrichting is zeer praktisch. Het groote ruim biedt voldoende gelegenheid tot het bergen van Bllerlei goederen, tsrwjil de voor- eo nchter- kajuit zoodanig zjjn ingericht, dat ook passagiers ver voerd zonden kannen worden. Bovendien is er »a» boord ruimschoots gelegenheid voor vee en »ijtu:gec. Woensdag '2 Mei a.s. zal de «Tixelstroom* haareeiste reis naar Alkmaar ondernemen. Medaille voor eohoonste geheel, Hoil. Bloembollen- kweekers. Genootschap. Ook Maandag brachten de treinen weer een groot aantal menschen naar huis. Het feest mag schitterend geslaagd heeten. Als een bewjjs welk een drukte er heeft geheerscht, kan dienen dat door één tol 22G0 fietsrgders de gemeente Zondag binnen kwamen. 5 t totaal aantal op deze beide dagen wordt op een 15.000 geschat. ■den zandbank. Voor den havenmond te Kalhorn is met de laatste Oostewinden een zandbank opgeworpon, en is een ondiepte ontstaan, zoodanig, dat zelfs de ansjivissloepeu aan den grond loopen. Een tuifijalk heeft drie etmalen op hoog water moeten wachten eer meu kon binnenloopen. Vooral de vele ansjovisvissohers hopen dat spoedig maatregelen zullen worden genomen, zjj toch moeten eiken dag uit en in raar hunne netten. Uit Oterleek meldt meu ons Door timmerlieden van de „Werf" te Heer Hugowaard wordt hier een belangrijk werk verricht. Daar de H.H. Waard met het bestuur van den Oterleekerpolder eene overeenkomst heeft gesloten, waarbij is bepaald, fat eerstgenoemde het water uit den Oterleekerpolder voortaan zal ontvangen door middel van een duiker, wordt ten Noorden van het dorp Oterleek eene ruime, diepe sloot gegraven, zwaar beschoeid en stevig over brugd. Belemmerende dammen zijn weggenomen en door sterke bruggen vervangengroote. ruime pompen of duikers geven gelegenheid om het water te doen afvloeien. Het oude, door zijn typisohen vorm zich van de groote strijkmolens onderscheidende Oterleeken kopmolentje zal nu weldra vallen onder de hand des sloopers. Ettelijke jaren heeft het met zijn slanke figuur, wijden rok en dunne middel, in de nabijheid van de forsche, zwaargebouwde watormolens van 't naburige waterschap, die met hun reuzen armen toch niet zoo snel kondon draaien als hij, de eer der oud- Hollandsche molentjes, zooals men ze op schilderstukkon en plateelwerk dikwijls ziet afgebeeld hoog gehou den en is het waardig, om, vóór het valt, door den kunstenaar vereeuwigt te worden. BloenebollencuKuiir. Mon fchrytt ons nit de Streek Zondag j.l. waren we in de gelegenheid de bloemen tentoonstelling te Latjebroek te bezoeken, georganiseerd door de Vereeniging vau bloembollen?weekers «Onderling Belang", gevestigd te Grootebrork. Deze vereeniging tteit zich ten doel de belangstelling levendig te bondon in en lust op te wekkeu tot de bloembollencultuur in ds Streek. Zjj zoekt dat doel te bereiken door de middelen, die daaraan bevorderlijk kunnen zjjn, zooals bet honden van tentoon'ellingen van algesneden bloemenbet organiseeren van groene en droge bloembollen veilingen en verder alles wat tot outwikkeling dor cultuur kan leiden. EvenalB hare voorgangster was dere 7e jaarlgksehe tentoonstelling weer keurig samengesteld. Wolk oen schoon gezicht, die bloemenpracht, die groote verscheidenheid in vorm rn kleur. En tutschen de paden wemelde het van bezoekers deels om zich te veilustingen in den aanblik, drels om zjjn kennis der bolgewassen te verrgkec. Zoo heeft de tentoonstelling zoowel eene schoons, als eene nuttige zjjde. Om de eentonigheid te veibreken, waren verschillende groepen sierplanlen ter opluistering ingezonden, terwjjl, hut «Welkom", de Naam dor Vereeniging, »bet Gemeoi-te wapen" enz. prachtig van tulpen waren samengesteld. Na de bloemenpracht bewouderd te hebben, even geno ten van de opwekkende muziek van het stedelgk muziek corps te Enkhuizen, dat met weinig bijdroeg om de gezelligheid te verhoogon. In heerlgk-zonnetje zaten dan ook zeer velen om do versierde ton* geschaard. Werkelijk mag deze tentoonstelling wederom zeer goed geslaagd beeton, on bet talrjjke bezoek was bet beste bewjjs, dat men bet work der vereeniging op prjjs stelt. Ken bollenaorteermachiae. De Leidsche correspondent van het Hbl. sehvjjft, Sedert jaren gaat bet verlangen der blosmboliockwee- kers en -handelaren uit naar een machine waarmede de bloembollen gesorteerd kannen worde». Bollen sorteere», dat is: ze rangsch;bken naar de grootte, geschiedt thans door de hand of door middel van zeven roet grootero en kleine openingen. Dit is een tydrooTer.de bezigheid en bovendien ongezond daar het stcf, dat zich onder deze bewerking vau de bollen scheidt, een zeer nade*ligen invloed uitoefent op wie er mee in aanraking komen. Voor eenige jaren weid een machine uit Engeland in de bollenstreek aangevoerd, die echter in de practjjfe niet voldeed. Vooreerst was hel toestel te hoog en te zwaar het gebruik, doch wat erger was, do bollen werdon onder de bewerking beschadigd, wat vooral bleek een volgend jaar, toen de door de machine gesorteer e bolle» niet zoo goed als anderen in bat gewas wilden komen Tbana is door de firma M. G. Schouten Or. alhier zulk een raschiuo uitgedacht, waarbjj rekening is go houden met de gebreken en leemten in soortgelgke werktuigen van vroeger, en bljjkbaar alle bezwaren zjjn ondervangen. Deze machine is betrek kei gk liebt. zjj kan door twee man gemakkeljjk worden gedragen. Zjj wordt door een jongen in beweging gebracht en de bollen worden door de bewerking in het minst niet beicbadigd wat door p<oeven met van was vervaardigde bollen bljjkt. Da maohine sorteert in 10 soorten zóó nanw ktutig, dat in elke mand bollen van baast geheel dezellde grootte terrcht kom-in, zeer we nig verschillend tan die in andere manden. Daar er nu nog geen bloembollen zjjo, worden de proeven genomen met uien, dio voor °dit doel z'or goed kunnen worden gebruikt. Per uur woi den 12 H L. verwerkt waarvoor slechia eeu man en een joegen noodig zjje. 381ste Mtaatilotcrjl. Trekking van beden. 4e klasse 2e Ijjst. No. 17855 f 25,000 No?. 16182 on 16469 elk f 1000; Nos. 10244 en 16889 elk f 400; No. 3019 f 200; Nos. 9745 en 17133 elk f 100. De Stct. no. 100 bevat de door den minister van Justitie goedgekeurde reglementen va» orde tan den voogdgraad van Alkmaar. We ontvingen van de zangvereenigingen «Alematia* en «Excelsior* de som van f 139 54, hot netto-bedrag van het door deze vereenigingen gegeven Liefdadipbeids- cancert ten bate van de weduwe De Vries in de Bloem- straat. Dit geld zal «venals het andere, opgebracht door dn »vftrke»tjc?«-coll»ete, naar de Nutsspaarbmk worden g«bracbt. Wjj hebben indertijd vermeld hoe de toen bij eengegaarde som, der weduwe zou worden afbetaald. Is deze som uitgeput dan zal bepaald worden welke uit- keeringen aan de weduwe zullen worden godaan van deze t 139.54. Wjj vestigen er de aandacht, op dat hedenavond om Lalt negen door de Alkmaarsche Winkeliersvereniging em openbar vergadering zal gehouden worden op do bovenzaal van café «Central.* Daar zal door het bestuur de kwestie van ds premie-zegels worden ingeleidver volgens zal er gelegenheid worden gegeven om daarover van gedachten te wisselen om zoodoende do hooding te kernen bepalen, die de Alkmaarsche Winkeliersvereniging tegenover de premiezegel maatschappij zal nemen. Ie J. Warning2i vorm. K. B. Hos, G. J. 3. van Zarlohe; 2e Th. Slecht Bloemeofeest te Uitgeest. De bloemenfeesten te Uitgeest hebbm het Zmdag en gisteren goed met htt weer gotri ffjn ze mogen dsn ock goed geslaagd w rden genoemd. Het is er drnk ge weest, fietsers en bezoekers met bet spoor kwamen van alle plaatsen uit, den omttek. De treinei vooral na den middag (Zondag) zaten dan ook vol, z o zelfs dat aan enkele stat'ons reizigers moesten wachten bjj gebrek aan plaat r. De bloempe.ken en versieringen maakten over het al gemeen een besten indruk en gaven het bewjjs, dat er kosten noch moeite gespaard waren m <en goed figuur te maken. De nitplog van den versieringswedstrgd was dat bekroond werden voor beplante perken bloembollen de heer D. Krjjgsmai. perken af-gesneden bloemen: le J. Schoebnyp, 2s W. Tw'sk, 3e J. Warning, eerv, vermelding D. IVinterstejjn D. Krjjgsman en S. de B oiie; bloemstnkken 3i mej. N. Rol; planteninzending K. S eyn, eerv. verm.j buurtversieringecle Schevelstrait, 2e Meldjjk, 3a Hoog nn weg gevel- en (oortversiering Wi.aröjjk, 8e C. Rol; eerv. Tbjjn en D. Krjjg man étalsppwedstrgdE B E, 3e H. Kabel; eer», verm. G. J. Waardijk, K. Bz. Hos, Jb. Slnys, P. Starreveld, H. Tiomp. Eerepoortvn: le Spoorwegpaisoneel, 2e J. Roozendaal, 3e H Kluft. Eerv. verro. buurt Hoogenweg, Wilhelmi- nastraat, A. Smit, poortcomroissie J. Zoet c. idem J, Schoenmaker, idem L. Zonneveld perken binnensbuis, sebietvereeniging 2a pr. Zondagmiddags bad ten aanhooie van duizenden een mnziek- en zanguitvoe'ing plas'». Had reeds dit alles aller verwachting zoo niet over treffen, dan toch zeker niet teleurgesteld Zondagavond kwam nog iits treffends seboo» door de verlichting. De uitslag van dezen verlichtrogswedstrjjd was: le K. Bz. Hos, 2e bnnrt Meldjjk, 3e J. Roosendaal, eer», vermelding G. J. Waardjjk en buurt Schevelstraat Gistei middag had een optocht plaats waaraan 20 met een of meer bespannen wagens deelname» Do uitslag wae dat van de vereenigingen bekwamen den lfn pijjs de toeneelvereeniging «Vondel*, 2en Bloem- bollenk weekers-Gei ootschap in loting met de Geheel- onthondersvereeniging, die daarop den 3s verwietf Par- ticnlieren le p;ija D. Krjjgsman, 2e Kabel en Kluft, 3e L. Zonneveld; eervolle vermelding Vertr eulen (spaket- en wagenmakerjj in werking) T. Slecht, S. van Tbjjn Fietsen: mej. G. Voorn (met alle punten); 2e pr Bakker; eerv. vermelding G. Rol. Kleine voertuigenG. Berghuis; H. Schonk; J. van L gten J. Hos. Ele IMru llonaé Vil. Van do sleepboot «Dien Donné VII*, welke Dondar- dagnamiedig raar Dordrecht weid gesleept tusBchen twee lichterschepen, is, naar gemeld wordt, bet wrak aangekocht door den heer Rijsdjjk, zoodat het Saoogst- waar-cbjjnljjs te Hendi ik-Ido-Ambacht gesloopt zal worden. Zaterdagmiddag zovan uur werden da beide ketels, welke waren ach'eigeblsvec, en die gevaar opleverden voor do scheepvaart aldaar, met goed gevolg gelicht. Voorts eobrjjlt de Dordr. Ct. «Ds ljjkeu van alle vier ds leden der bemanning van de sleepboot «Dien Donné VII*, d e in den vroegen ochtend van 12 dezer uabjj do spoorwegbrug van Baan- boeb, tengevolge tan het springen van den ketel in ds rivier de MeiwaJe zona, zijn ifcacs gevonden. Zooalv vroeger gemeld, w»sden iwee daaivan onder Papendrrcht opgevircht. Hedenochtend is daar ook het Ijjk gevonden van den kapitein, terwjjl ook hedenochtend in de machi nekamer der sedert gelichto en op den Bietbatch alhier aaupebrcohte boot, bet Ijjk werd gevorden van den 19 jarigen 2en machinist Gjjsbert Klootwijk, toon van den geredden len machinist,. Dit 1< attte Ijjk is gekist en naar Papendrech; gebracht om daar bjj die der drie andere lachtcffers te worden ter aarde besteld*. acht vorsten. In Friesland heeft 't gisterennacht, kolossaal gevroren. Het jjs ligt in da slooten. Schoolreisjes. Da Vereeniging ter bevordering vsn bat onderwjjs te Venbuizen heeft besloten met do oudste leerlingen der O L. S. eoa reisje te maken naar Amsterdam, tarwjjl de jongste kinderen een bezoek zullen bremen a.-n de Enkbuizer kermis. D*t dergoljjke nitetapjas door de jeugd op prjjs worden gesteld, behoeft zeer zeker ge^u betoog. De pokken te Groningen. Zondagavond zgn twoa der pobkenljjders te Groningen overleden. Hier en daar hebben zich nog twjjfelaobtige govallen voorgedaan. In de gistermiddag gt houden vergadering der Gezond heidscommissie is besloten, B. en W. te adviseeren, de kermis te GronirgeD, met het oog op het voorkomen van pokkcngevallen, niet te doen dooigaa». De veigttdering werd bjjgewoond door den Inspsoteur der Volkegezondheid. Gisteren is te VI ssiogen nog een geval van pokken voorgekomen, bjj Van S., landbouwer in do Prinseatraat. De patient is opgenomen in het huis voor besmette- Ijjke zieken. (M. Ot.) Da heer D. J. Gavers alhier, verkocht dezer dagen 12 koeien (schotten) aan den heer Bakker to Beemster. Deze koeien zjjn bestemd om naar Zuid-Afrika te worden gezonden. Arrondissement* -Wechtbank te Alkmaar. Uit sprake» van heden. Pieter Gsorg Clemens R., gedetineerd, diefstal, bjj reci dive, 1 roaa.d gev. Rons Jörgens F., den Helder, diefstal, vrjjgespioke». Barend Jans de R., den Heldor, diefstal, vrjjgrsproken. Jans de R., den Helder, diefstal, vrggesprokeu. Cornells Simon de W., den Helder, diefstal, vrijgesproken. Cornells K den Helder, heling, 5 daten gov. Pieter K., Roinardus M. en Jan V,, Wieringe», ver- dnisteriog, de le en 2e f 10 boete, Bubs, 5 dagen hecht., de 3s f 15 boete, enbs. 8 dagen heoht. Jan N., Wieriugen, heling, vrjjgosproken. R»jjer L., Wierugen, verduistering, f 10 boete, subs. 5 dagen hecht. Alkmaarsche Liefdadigheid jegens landgenootea en vreemden. II. Den 21 Januari 1807 werden bij den Raad gelezen 2 extracten uit het register der besluiten van de gedepu teerden uit het Departementaal Bestuur van Holland van den 17 en 18, betreffende het verleenen van hulp aan de noodlijdenden ten gevolge van het springen van een kruitschip te Leiden, en diensvolgens besloten op de Kamer van Finan-.iën tot den 7 Februari een register te leggen voor het opnemen van inschrijvingen en een besloten kist te plaatsen tot het ontvangen van offers, den j26 en volgende dagen door da Kamer van Wet houderen eene collecte langs de huize,i te houden, de leeraars der verschillende kerkgenootschappen uittenoo digen om na de godsdienstoefeningen op den 24 en 25 hunne hoorders tot betoon van liefdadigheid op te Wekken, en om van stadswege, op het voorbeeld van hetgeen door andere steden was geschied, 2000 ol 2200 ponden kaas tot uitdeeling onder de behoeftigen naar Leiden te zenden. Aan inschrijvingen werd niets gedaan, maar de collecte en de kist verschaften het aanzienljjk bedrag van f 4333 15 Den 25 Mei van hetzelfde jaar vergunde de Kamer van Wethouderen ook aan gecommitteerden van Gies- sendam het houden eener collecte voor de door den zwaren brand aldaar ongelukkig geworden ingezetenen voor hen werd opgehaald f 279 9 Ter voldoening aan den last van Koning Lodewjjk tot eene algemcene collecte voor de noodlijdenden, vooral in Zeeland, door den storm en watervloed van den 15 Januari 1808, werd een gesloten kist in de Schermeer kamer ten stadshuize geplaatst en den 2 Maart een rondgang langs de huizen gehouden als opbrengst zond de burgemeester den 11 Maart aan den drost van het tweede kwartier van Armtelland in contanten f 514 6 8, 12 stuks vreemde muntspeciën en 4 stuks fransche as signaten elk van 100 francs. In Januari van het volgende jaar veroorzaakte ijsgang op de rivieren groote overstrooming en ellende. Wederom werd eene algemeene collecte verordend en het dage- ljjksch bestuur besloot den 15 Februari, die den 27 daor wethouders en vroedschappen met open schalen te doen houden, een inschrijvingsregister en een besloten kist gedurende 4 dagen op het stadshui; te doen plaatsen also k, volgens h' oger last, op woensdag den 22 in alle kerken een dank- en bedestond met collecte voor de noodlijdenden te houden. In de Nuts vergadering van den 8 was alreeds na eene door Jan van Panders voor gedragen opwekking tot liefdadigheid, met goedvinden der meerderheid en onder bepaling dat zulks aan de van hooger hand bevolen cellecte geen afbreuk zou mogen doen, f 326 verzameld. Een vierde der leden, regeerings- f osten bekleedende, onttrok zich, het in strjjd keurende met de algemeene bedoeling, en 2 bedankten zelfs voor hun lidmaatschap. De burgemeester gaf den 3 Maart aan den minister van binnenl. zaken bericht van he? ingekomeneop het register was niets geteekend, in de kist aan |geld en coupons gevonden f 179:11 =8, langs de huizen in geld en coupons vergaard f 3139:4: rn in de kerken f 708 6 6 dus te zamen f 4027 114. Sedert werd nog ontvangen van den portretteur Joh. Anspach f 84, van eenige ingezetenen als opbrengst van 2 tooneelvoorstellingen f 42 en van C. Berghuys de op brengst vaa een orgelconcert. In Juni van hetzelfde jaar verbrandde der. c. kerk op Oostdorp te Bergen, waarbjj de alkmaarsche brandweer en een detachement gewapende burgers hulp verleende. Voor den herbouw van kerk en pastorie werd alhier giften. De commissie berichtte den 7 Januari 1814, dat f 100:8:ontvangen en den 13 dat bjj sluiting van de kist daarin f 45:6:8 bevonden was. Do^burgemeester schreef den 10 Maart de commissie en hare thesauriers en laatstgenoemden nogmaals den 22 aan om, ter vol doening aan bekomen last, aan den commissaris-generaal van de financiën opgaven te verstrekken nopens het ingeschreven* e» ontvangene. Men had niet stil gezeten, want reeds den 24 werd het verlangde ingezonden. In het g-h el was bekomen aan inschrjjvingen f5218:15:8 (met uitzondering van f 300 van den generaal C. F. de Jonge alles van ingezetenen), 1 russische coupon van f 50; 2 zilveren tabaksdoozen te gelde gemaakt voor f 49 en 5 giften buiten inteekening van samen f 1010:8. De commissie had bij den ontvanger Daey gestort f 4533:6:, aangezien de heer Fontein Verschuir daar zelf zjjne storting van f 200 had gedaan. A. G. du Tour f200, J. C. du Tour f 200, J. du Tour f 100 en J. T. Boogaard f 7 na herhaalde herinnering niets van zich hadden doen hojren en G. A. de Lange f 38 te kennen had gegeven het fournissement op andere wjjze te willen doen. Op uitnoodiging der correspondeerende commissie van de Maatschappij ter inzameling van penningen tot on dersteuning van behoeftige landgenooten, die door de gevolgen van oorlog en overstrooming buitengewoon geleden hadden, droeg de burgemeester den 18'Maart 1814 wjjkmeesters op, daaraan met toevoeging van ge schikte personen, door het openen eener inschrjj ving of het houden eener collecte te voldoen. Met 8 andere ingezetenen vormden wjjkmeesters den 23 eene commissie, welke weder inschrijvingsbiljetten. vergeze'd v&n eene aanbeveling van 6 blz. in 8"., rondzond. Eerst den 19 Augustus 1815 maakte de burgemeester bekend, dat de commissie hare rekening en verantwoording bad aange boden en daaruit een ontvang van f2006 10:8 gebleken was. Bij al het over 1814 vermelde valt nog te her,n' neren, dat reeds in Februari wjjk- en buurtmeesters ook waren rondgegaan, om inschrijvingen voorlwekeljjksche bijdragen ten behoeve van de gezinnen der personen, die vrjjwillig waren uitgetrokken naar het Zand, ter afdui'ing van het. nog door de fransche troepen bezette den Helder of naar elders ter verdediging des Lands. Den 5 Mei 1815 werd alhier, op uitnoodiging der hoofdcommissie te Amsterdam ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Neder landen, eene hoofdcommissie gevormd, welke bij den vernieuwden krijg tegen den van Elba teruggekeerden Keizer Napoleon, in de opwekking van den secretaris van staat voor de binnenl. zaken van den 4 Juli aan leiding vond om, mot verandering in het doel der commissie, alle inkomende giften aan den Koning te zenden, om te strekken tot onderstand der verminkte en gekwetste -krijgslieden en de nagebleven weduwen en weezen der gesneuvelden. Den 14 kondigde zjj de rondzending van inschrijvingsbiljetten aan, de ophaling der gelden geschiedde 1419 Augustas en de opbrengst beliep f 1725 15: 1 conpon Nat. Schuld k f 1210 en 4 coupons elk groot 20 fl. van Weener bank-obli- gatiën. Maar reeds tijdens den slag van Waterloo, den 17 Juni, had de burgemeester de ingezetenen uit- genoodigd tot het bijdragen van alles wat de gewonden tot hulp kon verstrekken, en het gevolg daarvan was, volgens bekendmaking van 5 Juli, geweest de inzending van 503 hemden, 90 beddelakens, 17 ellen nieuw lin nen, 1 onderbroek, 4 slaapmutsen, 5 handdoeken. 2 stropdassen, 118 ponden scheurlinnen, 65 ponden pluksel, 3 ponden compressen, '/i pond vlas, 1 randsel en f 236 14 aan geld. Ingevolge aanschrijving van Ged. Staten werd den 23 October 1816 eene collecte gehouden voor de nood lijdenden in Zuid-Holland en Gelderland door het mis lukken van den hennep- en aardappelenoogst door gedurigen regen, waarvan de opbrengst f 656 was. Wordt vervólgd). Bij de hervormden f 426 17 de roomschen f 191 15 de doopsgezinden f 34, de remonstranten f 30 en de israë-, lieten f 25 14 6. Bij de lutherschen was door ongesteldheid van den predikant geen godsdienstoefening gehouden. Witte Krols. I» de weak vau 23 April tot 28 April zjjn in het badhuis van bet Witte Kruis genomen: 52 kuipbaden, 77 regen- baden le klas, 340 regenbaden 2e klas, te zamen 269 baden. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het aan hon ingediende verzoek met bijlagen van TH. VAN SPALL, in zjjne hoedanigheid van directeur der Alkmaarsche jjzer- en metaalgieterij, om vergunning tot het oprichten van oen reservoir voor samengeperste lncht tot een spanning van hoogstens 8 atmospheeren, dienende tot het drjjven van hamers, in het perceel aan de Voormeer, kad. bekend in sectie B, no. 3491. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden inge diend ten r-adhuize dezer gemeente, mondeling op Maandag 14 Mei e.k., 's voormiddag» te elf nur en schrif telijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hg, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 30 April 1906. DONATH, Secretaris. Geen retourkaarten voor kinderen. Van 1 Mei af zullen, naar de N. R. Ct. verneemt op de stations van de H. IJ. S. M. geen retourkaarten ▼oor kinderen meer worden aigegever. In ln een meubelwagen. een Gtdderscbe gemeente ging Zaterdag een paaitje 't gemeentehuis om te trouwen, met den ganschen trouwstoet gezeten in een meubelwagen. Voor het feest- rjjtuig waren gespaonen een paard en een hit. Om het geheel een meer feeetelgk aanzien te geven, w«.s de zweep met bloemen vetsierd. IV og eens Premlexegels. Mijnheer de Redacteur, Nu er volgens de advertentie, voorkomende in de Alkmaarsche Courant van Zaterdag 28 April j.l., zooveel zegelbewaarders in onze stad zijn aangesteld, zou ik U nog eens beleefd willen verzoeken om eenige p'aats- ruimte, want die heugelijke tjjding kan ik niet voorbjj laten °aan zonder in aansluiting op mjjn ingezonden stuk van 26 April, alsmede van den geachten inzender L. T. van 27 April nog eenige aanmerkingen en waar schuwingen te geven ten opzichte dier wettig gedepo neerde Premiezegels. Waaraan is het nu toe te schrjjven dat er door de vogelaars nog eenige vogeltjes in hun net zjjn ge vangen? Naar mjjn bescheiden meening niet anders raig door onnadenkendheid en behendigheid van den eene collecte gehouden, welke, volgens den 4 September gevolmachtigde der Premiezegels die hun de gelegenheid door den burgemeester aan den Raad gedane mededeeling, ontnam om over die zaak eens rijpelijk na te denken f 613:13:14 heeft opgebracht. Voegen wij hierbjj, dat in Augustus tot ondersteuning der stadskas, wegens de f 2839:12:8 bedragen hebbende kosten ter aanwerving van het bjj kon. besluit van den 19 vereischte getal vrijwilligers, nog f 1376 11 4 geofferd werd, dan valt gereedteljjk te erkennen, dat de burgerjj zich in 1809 bovenmate heeft gekweten. Voor de hulpbehoevenden ten gevolge van moord en plundering te Woerden op den 24 November 1813, door uit Utrecht door den franschen generaal Molitor ge zonden troepen, werd, iDgevolge een vandaar gekomen verzoek, den 29 December, bij inzameling door d-. wjjk- en 4 beurtmeesters f 842:15:12 verkregen. Ter voldoening aan den wensch van den Souvereinen Vorst, dd. 11 December 1813, dat aan alle warme vader- lan ers gelegenheid zou worden gegeven tot ondersteu ning van het herstelde vaderland, berichtte de maire den" 20, dat de stortingen op alle werkdagen konden plaats hebben in eene kist ter kleine burgemeesters kamer maar den 27 maakte hjj bekend, dat de storting was bepaald op 4 dagen 's weeks, aanvangende 3 Januari, en dat hjj eene commissie (van 6 municipale raden) had benoemd tot surveillance op de inzameling der vrijwillige en wanneer ik dit zeg, dan spreek ik uit eigen onder vinding. Bjj mjjne eerste bespreking met dien heer deelde ik hem mede dat het mjj toescheen dat die zaak wel levensvatbaar kan zjjn, waarop hjj mjj direct een contract of iets dergeljjks voorlegde met verzoek om mjjne hanlteekening daaronder te plaatsen, welke goochelarjj mjj wel wat te vlug in zjjn werk ging en ik daarom mjjn besluit tot den volgenden dag uitstelde. Mjjne berekeningen in't vorig stuk hebben doen zien wat na rjjpeljjk overleg het resultaat van mjjn uitstel is ge weest. Ik vermeen daarom stellig te kunnen constateeren dat als de bevoorrechte? winkeliers dien zelfden weg hadden gevolgd zjj niet in de kooi zouden gevlogen zjjn, enfin het deurtje staat nog geheel open dus die wil kan er uitvliegen en ik geloof dat hjj die dat doet nog de wjjste partjj kiest. Zeer opmerkeljjk bevat het reclame boekje geen enkele advertentie uit andere plaatsen dan juist uit Amsterdam en ziet men het getal deelnemers na in HaarlemUtrecht en andere steden dan kan degene die in deze plaatsen bekend is wel zien dat daar bjjna alle winkeliers van de tweede rang hunne adhaesie hebben betuigd; wel een bewjjs dat de groote

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2