Openbare Verkooping Openbare Verkooping nj e„ speKsiagerij, K. de BOER, Alkmaar. jongste Bediende jongste Bediende. Leesgezelschappen P ËR~SONALT A m ALLERLEI. ADVERTENTIE N. te Egmond aan Zee. J. VAN DER VEEN, Notaris Diverse Zaaizaden. Zit- en Slaapkamer. Kost en inwoning Ritsevoorst, A 32. J. Brands Sz. No. 1 k f 3,75 Walezers No. 2 4 f 2,50 No. 3 4 f 2,50. P. M E IJ U R. LAATSTE BERfCHTEN. MARKT BERICTtïTn! ?°d n !!L T,ette' 54 a 72 ct" 729 gelde VAN BEURSBERICHTEN* pCt 30 Apr. 1 Mei 78A 93A 93| 10 14 101+i 1004 1001 I 93} 93f 101f 100-A 69| 66-d» 86 784 79| 84 75} 764 664 884 1034 994 266 106| 84 1434 472 624 404 154 50 U4| 68+4 1394 81J 8 «4 looj 25} 414 40f 25+ 314 100 87 1014 644 364 156| 61 334 86t% 75 79J 80 84 774 67 78 6?rii 871 49} 317 834 1394 4li 16™ 494 68 140 904 1004 264 4/i 414 324 100 884 664 374 1584 161 544 160 83 te A lkmaar, Twee WONINGEN met Erven te Egmond aan Zee, kadastraal bekend Sectie A, no*. 545 Huis en Erf, groot 58 e.A. en 548 Huis en Erf, groot 54 c.A. te ALKMAAR, Resultaat van het onderzoek van een monster gepasteuriseerde melk, afkomstig uit de Fabriek van Melk producten „Wilhelmina" te Bergen (N.-H.) Tevens wordt om de 14 dagen een RO MAN verstrekt. A lkmaarsclie Gebruik de SIER-PROVIEL- en geperste CEMENTSTEEN. Handel in RIVIERZAND en PANNENenz. winkeliers den naam hunner zaak er niet aan willen geven en wanneer men de opgaat van de deelnemende Alkmaarsche winkeliers naziet, dan vindt men daarbij ook vele pas beginnende winkeliers die als gebiologeerd door den woordenvloed van den gelastigden en de be lofte van een zwerm klanten door dat systeem te zullen krijgen, zich op die wjjze hebben doen overhalen. Wat voor bombast in boekje en advertentie gedebi teerd wordt leze men verder Alle onze handelaren zjjn met zorg gekozen (Mijnheer liep alle winkeltjes af) onder hen die het goedkoopste verk open met weinig winst en de aanmerkelijke vermeerdering hunner clientèle, dank zij ons systeem (wat een geluk, dat die directie Alkmaar ook bezocht heeft), zal hun weldra nog veroorloven hunne prijzen te verminderen. Voor zichtigheidshalve heeft de directie één artikel uit de advertentie gelaten en wel dit Mag de kooper zonder reden zjjn cliënt weigeren op diens verzoek zjjn zegeltjes te geven, zoo wordt beleefd verzocht hiervan kennis te geven. Zegel winkeliers, ge ziet dus, dat ge totaal onder de macht staat van de Premiezegel directie, die zich ook geheel in Uwe zaken mengt, en als dank komt z(j wekelijks nog 5 percent van Uwe winst af strijken, en denkt ge nu niet dat zachtjes aan de oogen van de koopers toch open gaan? en door Uwe mede werking met die Amsterdamsche speculanten de koopers hunne cadeaux zelfs duur betalen, zooals den geachten inzender van het ingezonden stukje L. T. van 27 April in dit blad U toch duidelijk heeft voorgesteld. Daarom koopend publiek en winkeliers, begrijpt het goed dat het nog een groot verschil is met die firma's die in eigen boezem werken en van hunne zuiver be rekende winsten zelfs procenten of cadeaux uitkeeren, doch deze Premiezegel afiaire, die vreemdelingen hier willen invoeren, is geheel gebaseerd op winstbejag, ten kosten van winkeliers en koopers. Daarbij zou ik wel eens willen weten, welke bewijzen van soliditeit deze zegel directie kan overleggen Ik voor mjj zou op zoo'n zwakken grondslag niet zoo spoedig wekelijks 5 procent van mijne winst tegen die schoone beloften afstaan. Dezer dagen werd mjj nog medegedeeld, dat men naar twee dergelijke onderne mingen geïnformeerd had bjj zeer vertrouwde kantoren en van de één luidde de informatie goed voor hoogstens twee duizend gulden en van de andere was niets anders bekend, dan dat zij zelfs maar een hoogvliegenden naam of firma had aangenomen, dus voorzichtigheid is de moeder van de porceleinkast en daarom winkeliers, die u nog niet bjj de zegel-directie hebt aangesloten, gebruikt uw verstand en laat ons om het algemeen belang met al dergelijke ondernemingen niet in. U mijnheer de Redacteur nogmaals dankende voor uwe welwillendheid. G. W. ■et Stads Ziekenhuis. Mijnheer de Redacteur Een bjjzonder voorval onder mjjn naasts familiekring, maakte het noodznk'ljjk, dat esne mjjner bloedverwanten ter behandeling en verpleging gebracht moest worden in het Stedelijk Ziekenhuis. Hoe zeer dit op zich zelf een weinig benjjdbaar geval is, verbljjd ik mjj er toch over, natuurlijk niet om de zaak zelve, doch om redeu ik nu door eigen aanschouwing de uitstekende en zorgvolle verpleging, welke de patiëntm daar g-nieter, kon waar nemen. Toch is er een maar! Wjj weten dat er plannen aanhangig zjjn tot uitbreiding van bet Ziekenhuis. Och, werden die plannen spoedig! werkelijkheid, het iB zoo noodig. Een stad als de onze, die zich schier dageljjks uitbreidt, zjj behoort een Zieken huis te bezitten dat aan alle vereischten voldoetwaar de medicus vindt wat hg behoeft, doch die ook door klassifi- catie plaats biedt aan paUënten uit allen rang en stand. Moge ons Gemeentebestuur, die zoo hoog ncodige voort- varenheid, hier vooral in bet bjjzonder toepassen. Met dank voor de plaatsing, Hoogachtend, P. H. RINGERS. Posterijen. Belanghebbenden wordt bekend gemaakt, dat de lichting van de bussen op den Djjk, aan den AcojjnsWen, de Vischmarkt, den Geestersingel en het Kennemerpaik, met ingang van heden is vervroegd van 8.35 m. op 8.20 mi Alkmaar, 1 Mei 1906. De Direeteur van h-t Postkantoor, S. VAN DELDEN. Aan den ontvanger der gemeente Beemster, den heer J. Schmidt, is door den Raad eervol ontslag verleend na ruim 30 jarige ambtsvervulling. Treinongeluk. PARIJS, 1 Mei. De transatlantische trein naar Cher bourg is op het station Andresy in botsing gekomen met een goederentrein. Er zjjn dooden en gewonden, maar bjjzondei heden ontbreken. Liter telegram. Het ongeluk is minder ernstig dan men denkt. De botsing bad plaats te 8 uur 40. De restaura'.ie-wagen kantelde. De hulpkok werd gedood, vier beambten van de slaapwagens werden gewond, evenals de machinist PARIJS, 1 Me?. Gemeld wordt, dat de machinist en de stoker van den bjj het station Andresy in botsing gekomrn transatlantische trein, gestorven zjje. Amsterdam, 30 April Ter veemarkt alhier werden heden aangevoerd Vette koeien le kw. f 0.69 a 0.72 2e kw. 0.65 a tui, a- 1 c 5„6■~'~, a P0r k8-. graskalv. en kalfkomen f 0— a 0143 nuchtere kalveren f 6, 11, 26 schapen f 23 a 26, 612 vette vark-ns Hollandache le kw. f 0.49 a 0.51, id 2e en 8e kw f 0,47 a 0 48 Overeescho en Geldersche le kw. f 0,50 en 3e kw. f 0,46 a 0,48. Rotterdam, 80 April Op de veemarkt worden aangevoerd 0 paarden 0 veulens 0 ezels 2460 magere en 366 vette rondereu, en 444 vetteen magere graskal veren, 0 nuch tere kalveren, 219 scbapeu en lammeren, 428 varkms biggen 0 bokken 0 geiten. Prjjzen per Kg Rundvl. le kw 70 a et., 2e kw 60 ot 3e kw 50 ct Ossenvl. le kw 68 of., 2e fe w. 62ct' 3e kw. 56 ct stierenvl. le kw. 60 et. 2e kw. 50 ct! 3e kw et. kalfsvl. f 1.00 2e kw. 0,90 3e kw 78 ct Schapenvl. 60 a 70 ct., 2e kw. 55 a ct., 3e kw. 50 a Varkens»1. le kw. 56 a —et., 2e kw 54 a et 8* kM. 50 a ct.. Hoorm 30 April Op de hedon gehouden voorjaarsiaaikt werden aangevoerd 2618 runderen. Prjjzen waren als volgt. Melkkoein f 180 a 280. kalfkoeien f 170 a 250. geide koeien f 160 a 200. pinken f 130 a 180. Handel vlug. PüRMiBiND, 1 Mei. Aaagev. 896 runderen, waar- f 110 a 270, 1. prjjs stug, 22 stieren, 329 vette kalveren 70 a 90 ct stug, 555 nuchtere f 10 a 22, matig, 17 paarden, venlens, 2273 schapen, 450 lammeren, f 7 a 16, prjjsb. stug, 203 vette varkens 47 a 51 ctstug, 95 magere dito f 18 a 82, matig, 276 biggen f 9 a 13 matig, zak appelen f a 0 zak peren f 0.— Kaas. 129 Kleine f 30.—, 8 middelb, f 28.—, co missie, f—a aangev. 132 stapels, 1687 kg. boter f 1.10 a 1.20, kipeieren f 2 90 a 3 40, eendeiet en, 3.75 algem'ate irjjs hoogste prjjo f 4.—, per 100 stuks. OlflclPele Marktprijs der Eendeneieren Is f 3 75 per ÏO». )art AMSTERDAM. Nederland, N. W. Sshuld3 dito, dito.....S dito, Oblig3 OostenrijkObl. in pap. fi. 1000 Febr.-Aug. 5 -iito, dito April-Ost.. 5 dito, Kronen 2000 bel.Triie(Kronenr.)Hsi-NoT; 4 dito, dito 2000 bel.rrjje(Kronenr.) Jan.-Juli 4 Portugal 1» ser. 3°/0 M 20-1003 dito, 3e id. Amert. 8ehuld 3"/. franes 500 4 Rnslsad, Iwang. Dornbr. Oblig dito, Binnenlandscba 13944 iito, 1880 geeons. Z. R. 1Ï5-62518 Msi-Nov. 4 dito, 18891» A Se ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 4 4 4 8 4 5 I dito, 1894, Donets-Spoor* dito, 1807/69 20-100 M*i-Sov dito, Groote 8pw. Oblig. 1861 dito, dito, Z. R. 600 1898 dito, Transs. 8pw. Oblig. Z. R. 125/615. dito, Zuid-W. 8pw. Oblig. Z. R. 625 dito, 1889.. ditc, in goud 1884, 18 Jan, 13 Juli...., SpanjtObl. Buit. Perpetuele4 'urkije, gepriv. Couv. lwaing 1890 Reeep. geünificeerde schuld fres. 500-2500 "?ypts, Obl. leeaing 1878 *oTieo, Obl. Binn. 8eh. afiosb. oblig dito dito 1899 7enexuela Obligation 1881 V. V. Noord-Holl. Grond-Grediet. Pandbr., V. W. Ss Pae Hyp. Pd'or Nederland, Guit. Maatecb. d. Voratel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandtelen dito, Bed. Ind. Hsndslah. Aand dito, Kon. Med Mij. t. oxpl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. 8umtra-Palembang A- dito, Aand. Bed. Ind.Expl.Mjj Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew. Aand. United States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Gert v. Aand.., „v. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Nee. Centr. 8poonr. Aand. f 250 dto, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1876/80 geit. .alie, Spoorweglaening 1887/89 2 dito, Zuid-Ital. 8poorweg-Obl.I "olen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland,Wladik. 1885 ik Z.R. 625 Oblig.... 4 Amerika, Atchison Topska Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 ■Rock Island eomp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand...,.s dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Gert, v. Aand... dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss Kan». Texas Ger v. Aand., dito, dito, le Hyp......if..if 4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp......... 5 dito South. Pacific, gew. Aand,g dito, Southern Railway gew. Aand Iito, Union Pac. Hoofd. O. v. A't [Tnion Pac. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. t. pref. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 100....;°.8 Hongarije, Theiss Loten4 lostenrjjk, 8taatsl. I860...,,.,.,6 dito, dito 1864 t nsland Staatcleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito.»6 Turkije Spoorwegleening Markt willig. He apentaal. Terwgl tal van geleerden pogingen doen, de talen van beschaafde en onbeschaafde volken na te gaan heeft pro fessor Garner in Australië de apentaal tot zjjn studie verkozen. Hjj heeft hierover een dik boek geschreven en is ook nu weer vertrokken om zjjn theoretische be schouwingen over de taal der vlerhanders doo praktische onderzoekingen uit te breiden. Van tjjd tot tjjd zendt bjj korte mededeelingen, die steeds fraaier worden en meer verwachten doen van de vorderingen zjjuer apea- taalBtudifin. Volgens een dier laatste mededeelingen is hjj met een fonograaf gewapend een oerwoud binnenge trokken, heeft daar zijn toestel geopend en de nieuws gierig naderende apen niet alleen gefonografeerd maar ook gehypnotiseerd en gevangen. Deze en dergeljjke mededeelingen en vooral de koene gevolgtrekkingen, die professor Garner nit zulke oerwoud onderzoekingen maakt, ecbjjnen ons echter een weinig fartastisch. De vraalzuchtfgheld der slakken is gemakkeljjk te verklaren, daar deze dieren een, in verhouding tot hunne grootte, groot aantal tanden be zitten. De gewone tuinslak heeft in 150 rjjen 21,000 scherpe tanden en de groote nachtslak, die men dikwjjls op straat-- en landwegen aantreft, 26,000 tanden. Oud-Hollandsche raad aan reizigers. Toen de zoon van Pie'er Gorneliszoon Hooft, in 1649 een groote reis zon ondernemen door Duitsohland, Zwit serland, Ital en Frankrijk, kteeg hg van zrn moeder (het wa3 al na den dood van zjjn vader) enkele wjjze lessen mee, die van uiterst practischen, feitelyk wel wat 41 te practischen aard waren. Er waren o.a. deza wenken bjj; vNoyt, laeten bljjken dat men veel geld he ft of kan hebben „Geleden ongeljjk (voornaemljjck van grooter) en mis noegen op een ander (voornaeraljjk als fjj sterker sjjn) moe men ontvrjjnsen.'' »Doet alles verswijgen, dat niet nnt ghekondi^ht is ook tegen u vrienden, want dat verandert licht." >De njjdt moet men trachten te binsscheo, ook met vejjnsen.'' »Vo°laat u op degeen, die n van doeu her ft." Ieder is beholpen met vrientljjck bejogent te weser." »De wrevele geesten moet men alleen te vriendt hou den, opdat s« niet sobaeden.'' »L"ght alijjdt toe op vrienden te maeckenvoornaem Ijjck als men met kleycen dienst groeten gunst en danck behalen kan. Dit weet yeder, maer betricht men te weyaigh.'' »Hanght personen aen, die geest, aenhangb en stout- hrydt hebben, daer men dienst van kan hebben en die van aensien sjja." Welk tollet weegt 'i Blast t Dat eener danseres, 't Bedraagt nameljjk aan tr.cots 1134 gram; 5 balletroijes met toebehooren 254 gram; 1 paar dansschoemjes 118 gram een eorset 227 gram de geheels garderobe zou öus 7071/» gram, nog niet l1/, pond wegen. ■ea steen als baroaseter. Iu t Noorden van Fmnland is een steensoort, die door de inwoners als barometer gebruikt wordt. Deze steen namelijt, dien men in F-nnland «Hma'kuri noemt, vertoont bij aanstaand, slecht weer een zwarten kleur is er eohtor goed weer op handen, dan wordt hjj bjjna geheel wil, Een verlovingsring. De gewoonte om den verlovingsring aan den vierden vinger van de linkerband te dT«geu komt daardoor, dat men vroeger meende, dat uit dien vinger onru ddeljjk een kanaal nuar 't hart voerde; die verbinding stond dus met de liefde in de nauwste verwantschap. ■ensehenverkwlstlng In onde lijden. De oude volken, die slaven hielden, verkwistten de arbeidskrachten op versckrikkelijke wjjze. In Egypte vooral was die veikwistirg ongeloofeljjk groot. Aan één fyrumidé werkten 360 000 mannen 20 jaar lang. 2000 mannen waren er noodig om één enkel s'eenblok binnen 'rie jaar van Elephantine naar Saïs te vervoeren en bjj 't aa- leggen van 't onde kanaal van de Roodezee kwamen 120.Ö00 arbeiders om. Van die Igden kan mon dus werkeljjk van lyiannie spreken. De arbeid der rivieren. Da tivieren voeren een onbegrjjpeljjke hoeveelheid aarde en andere sUffm naar zee stiffen, die in 't water aanwezig en toch onzichtbaar zjjn. Natnurljjk wisselt deze hoeveelheid af in verhouding tot de snelheid der rivieren en in Terhouding tot de wolgesteldheid, daar na een bevigen plasregen b.v. veel meer aarde wegstroomt dan anders. Volgers berekeningen van Prof. Geikie schaart de Theems jaarljjks ongeveer 57.000 kubieke Meter land af, terwul do Mississippi jaarljjks omstreeks 30 milll-en kubieke Meter meevoelt. Daar een geograptiische kub. mjji uiet minder dan 421.875 millioen kub. M. bevat, moet de rader der stroomeu steeds 14 062 jaren wei ken cm een stuk van twee nut lengte, breedte en diepte in den Oceaau te voeren. Deze massa wordt echter door aanslibbing in dezelfde mafe aangevuld. Chlnersehe zeeroovers. Op een stoomschip, dat langs de Chineesohe kust voor, bevond zich md*r de passagiers ook een dame, die plotseling beweerde, dat haar een kostbare steen ontstolen was. Na een jjverig onderzoek deelde za echter verh ugd mede, dat zjj de juweel tereggevonden had. Als kleine straf voor de veroorzaakte oniu<t, sloeg eer der passagiers voor, dat de dame 't geheele schip op thee zou trakteeren. Scbjjnbaar er toe genoodzaakt stemde zjj toe. T >en allen echter de drank genuttigd hadden, vielen zjj van den kapitein tot den koksjongen toe in een diepon slaap; slechts eenige mannen, een paar sluwe zeerooveis, en bovengenoemde dame, die met hen in 't oompiot was, bleven er vrjj van. Ze plunderden op hun gemak 't schip, begaven zich daarna in een der reddingsbooten en voeren met bun buit weg. Hnziek en naag. De restauratie-houder in de Tbi oloor-Thomas Concert gebouwen te New-Tork, verhaalt ons over muziek en maag 't volgorde >Het is merkwaardig, hoeveel invloed muziek op een monsohpn-maag uitoefent Op de avonden, waarop 't orkest Wagner's muziek ten beste gaf, ve' kocht ik tmeemaal zooveel b'er e's ander. Op do »Mendelaohn-Aronden« kocht niemand broodjes met vleesch, ham, kaas, of iets dergcljjksdaarom heb ik niet veel mot dien heer Mendelsohn op. Johau Strauss is de oompenist, die den wjjn doet vloeien. De mencchen zjjn in zulk e^n goede stemming, wanneer zjj Strauss-walsen hooron, dat zjj onmiddelljjk wjjn estellen. D«n 14den Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders C. FRIEDT Wz. en E. FHERES hunne 30 Jailge Erhtvereenlglng te her denken. Hunne dankbare kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. H. J FRIEDT. M. FRIEDT Rulsibobch, W. C FRIEDT. A. FRIEDT - Brdinsma. E. NOORDBUIS—Fkhdt. H. NOORDHUIS. G. FRIEDT. Alkmaar, Mei 1906 Voor de vele bewjjzen van belangstellingbjj ons 25 jarige Echtvereeniging ondervonden, betuigen wjj onzen hartelgken dank. HeeThutrowaard, Jb. PLEVIER. Mei 1906. St. PLEVIER—Akkerman. Voor de vele bewtizen van harteljjke deelneming onder vonden bjj het overljjden van mjjn geliefden echtgenoot, den heer P. J. SCHAAPS, betuig ik mjjn oprechten dank. Mevr. de Wed P. SCHAAPS—Swabers. A km&ar, Mei 1906. Heden overleed onze Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer iWATGRS. Uit aller naam, 29 April '06. J. K. SWATERS. is voornemess op Donderdag 17 Mei 1900, 'e voor middags 10 uur, in het café v.tn den heer J. HALFF, te Egmond aan Zee, in bet openbaar te verkoopen Eigendom van het Gaethaisfonds ie Egmond aan Zee. Ioliohtingeu wo den verstrekt ten kantore van ge noemden Notaris, Oudegracht 156, te Alkmaar. Nederland in het algemeen en Alkmaar Kooltuin 7 in het bgzonder is het adres van goedkoope en toch fijne kwislltelt 810ARJE3I, eenig lekker vanaf f 0.95, J 1.—, J 1.10, 1.20, 1.40 f 1.50, f 1,75, f 2.2.50 enz. per kistje van 100 stuks. Steeds voorradig goede kwaliteit rook tabak vanaf 10 cents tot f 5.per pond. Cl. HAAIJ, Kooltuin 7, Alkaaar. op Vr(|dag 1 Mei 1900, des middags 19 nar aan de Achterstraat, in het achterhuis van het psrcsel Kaasmarkt 38 aldaar van Een partg Tarwebloem, Voertarwe, Javarjjst, Fjjne Rjjst, Rgstmoel, Gort, E wten enz. Voorts: 2 Handwagens, 2 Basoui* met gewichten 2 Hiltmudsmaten, Vrachtslede, Paardentuigen enz. enz Geëmailleerde Salon-vulkachel. Een en ander op den verkoopdag te bezichtigen van 8-12 uur H. J. HAASBROEK, Deurwaarder. E«n DAME h. b. b. b. vraagt nette gemeuoilrerde Brieven letter A 12 Bureau dezer Courant. AAMCIBBOWIi]])}, in klein gez n, met vrjjo kamer. Ook gelegenheid voor twee vrienden. AdresPAYQLOP 5a. Soortelijk gewicht bij 15 «Oi l,O30. Vetgehalte l,IO'/o. Gehalte droge stof 11,80 J. F. W illi, Apotheker. Op een KASSIERSKANTOOR alhier kan een geplaatst worden. Leeftjjd niet beneden 14 j. Br. lett. Zit. bureau van dit blad. Gedeeltelijk gemeubileerdegroote Zit- en Slaapkamer aangeboden, met gebruik van keuken. Fr. br. lett. D., postkantoor Bergen. Beleefd aanbevelend, H./V. Scheepswerf en Machinefabriek, 0't Hondsbosch", vraagt voor baar Kantoor een N./V. BOEK en HANDELSDRUKKERIJ v/b Herms. Ooster *Sc Zoon. Voordaaa C. 9, ALKSAAB. per kwartaal, (ATalexers f 1,75), bevat Gids. Elsevler's Maandschrift. Eigen Haard. Revue des Deux Mondes. Illustration. Tour du Monde. Magasin d'Educatiou. Nord und SUd. Ulustrlrte Zeitung. Gartenlaube. Fliegende Bl&tter. Cornhlll Magazine. Graphic. Punch. worden ten allen tyde aangenomen. Voor hen, wien het er niet aan gelegen isof zjj de tjjdschriften wat later ontvangen staat THN ALLEN TIJDE de gelegenheid open eene portefeulll e te ontvangen met de tijd schriften en romans No. 1 4 f 1,75 en met die van Ns. 2 en 3 4 f 1,35 per kwartaal. Voor geabonneerden bul ten de stad kanzoo noodig, de verwisseling van deze portefeuille op Zater dag worden bepaald. per kwartaal, per kwartaal, (Naleners f 1,35), bevat t (Naleners f 1,35), bevat t Gids. Elsevler's 'Maandschrift. Holl. Revue. Nederland. Humoristisch Album. Eigen Haard. Fliegende Rlütter. Gartenlaube. Ueber Land nnd Meer. London News. Ue verwisseling der tijdschrlftea WOKHVDBAttB plaats. Voor nummers 2 en 3 ls gelegenheid tot aansluiting. Gidsl Elsevler's Maandschrift. Onze Eenwi Tijdspiegel. Humoristisch Album: Eigen Haard i Fliegende Bltttter. Gartenlaube. Ueber Land nnd Meer. Illustration. heelt des Vraagt prijsopgaaf. Aanbevelend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3