mwAieuw uitgevonden i* ll iger A, J. STSKKEL, Fabriek van Melkproducten „Wilhelmina Stoombootdienst „Alkmaar Packet.' I .1 8 Mf M, fJEB GEMBER-pflieoefler, Firma do Wijs Broers. Vraagt de extra fijne, IT J Prijs f O 75, gebonden fl.15. hhbhh Aki ElPlfSiB HOESTEN, 15 Cent per pakje De RËNTE-CASSA, DERBY. 1 KT. COHEN, MEC,DEJWTIST. DES EERSTE Verdronkenoord ©4, thans verkrijgbaar a f Ö.75 per 2 PRIJZEN NETTO A CONTANT. Filiaal: Laat 139. Bergen (N H VCOHDAM M. VAN REENEN—VóLTER. te J f? - I Nieuw Nieuw heerlijk van smaak, Geachte Clientèle. na 12 uur, GESLOTEN. By JANSEN en SMIT, Café-Restaurant FEUILLETON. Ifandel in Hulpmest TURFSTROOISEL. machinaal gesneden, bij JT. Brands Sz.s Prinsengracht 788 bij de UtrechtschestraatAmsterdam. Consult 9—10, 12—1, 3-5 uur, Zondag tot 2 uur. bevelen U aan kennis te maken met onderstaande merken ALOM VER K.H IJGB A AR-, Van ALKMAAR 6—, 8—, 10—, 230, 6.— uur AMSTERDAM 6,30, 930, 2.30, 4.— 8.- uur. p^GLOBE POETS FritaScfa tenschtjg |iy§§||i j Éllfeihi m a li s sLs TH. van der KLEI, Horloges - Pendules Bederit uw nachtrust niet door maar gebruikt van der Veen's HAVERSTROO-PASTILLES, dan hoest gij niet meer. Door feestelijke omstandigheden zijn de Bierbotterij en het Bierhuis „de OtterWoensdag- 3 >Iei, J. OTTER Sr. Grossiers, kan iog een JONGEN ge plaatst worden. LANGESTRAAT 60. UITGEBREIDE LEESTAFEL. Uitstekende consumptie. Billijke prijzen. Billard Toulet. Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen Aanbevelend LéON CHAULET. IE3 JNT hamipuk Ritsevoort, A 32. M AJR KT B ER I OHTE N. zijn de Kunsttandendie van natuurlijke tanden in kleur en vorm niet te onderscheiden zijn en zonder i verhemelteplaat vorvaardigd worden. Oude onbruikbare en slecht vervaardigde Kunsttanden worden l volgens een nieuw systeem weder degelijk bruikbaar en billijk verbeterd. Kunsttanden van af f 1.per tand. Gebitten van af f 20.-, met 10 jaar schriftelijke garantie. A&TIE St. Estèphe Medocf O-CO La Rose Ludon0.72 St. Emilion0-90 Petit Bourgogne0.99 Witte Bergerac0.90 Muscaat Prontignan„1.35 Graves Blanc0.72 Haut Sauternes„1.35 Wachenheimer0.63 Hochheimer„0.81 Oude Roode Portwijn1.08 Extra Oude Roode Portwijn „1.44 Extra Oude Roode Portwijn „1.80 Oude Witte Portwijn„1.08 Extra Oude Witte Portwijn 1.80 Fine Old Pale Sherry f 0.99, „1.22 Fine Madeira1.08 Madeira Superior1.44 Prima Rum Punch„1-25 Oude Genever0.72 r' - - 'v -y-'i tvV"v7 :~V" -• *»V :j' - tak-nllaiifelsili'iilibijj vk Mik COSTER k ZOON, Bergen in Woord en Beeld, DOOR iJUUlLl UlbllOl 7 AgcMnur der BnUsche Oost Afrik» I.I|o. Sn'lch!l»r» kantoor, Voormeer. ;??A"TT| fn~Tf Afcr-e ma an Ql in&.inudsstrce wéhmi mme* gmtAuaauia^^ KOOLTUIN, ALKMAAR. Grootste keuze ess. Reparation worden goed en spoedig afgeleverd. Aas bevelend, Achtend, üw. öw. dienaar. Alkmaar, 1 Mei 19C6. Itch aan te nelden It. ANSAIIHAtT 8. Mc). C. M. »««9SI», ,.1®!' I.eerares Plano en Theorl*. ^7 Mient C 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag,Donderdag en Vrgdfig van 1'2 urn. Heerengracht tï», (geb. Aaeooiatie-Cassa) Amsterdam. Kapitaal f l.OOO.OOO. Heserve-fonds t 1.035.8IÏ 48. Met ingang op Mei is de Beatevergoeiisg voor Gelden Deposito verhoogd als velg! Met 1 dag opzeggit 1 ®i/ pct. (bedragen tot f 5000.— direct te ontvangen). 1 Mot 10 dagen opzeggingI Voor 1 maand fixe Voor 2 en 3 maanden fixe 1 jaar fixo Prolorgatie-cotditie (tot beperkte bedrRget) '/s P°l- onder den prolongatie-kosis. Amsterdam, 30 April 19Ü6. SPORTROMAN door W. M BIJ KRF5H8TKS1. 41) Glanzend als goud waren de haren van den vos en de meeste vrouwen beviel hij veel beter dan zijn geduchte tegenparljj. De mannen echter door de sportbladen opgevoed en ingelicht, vonden den vos »te lichts en achtten zjjn kans gering. Meneer Graham, de beroemdste aller jockr-ys zat in het zadel, meneer White, de trainer, leidde het dier aan den teugel. Naast hem liep Brandes. «Dat is Biandes Die daar Nog eenmaal richtten zich aller oogen op den grooten sportman, toen werd «Coriolan* losgelaten en in kalmen draf reed hij achter de zeven andere paarden naar het bemand keek meer naar Brandes, die langzaam de trappen der tribune opliep en in de middenlogeplaats nam. «Nu? Zenuwachtig?* vroeg lachend Carlottaen kalm luidde Btandes antwoord «Niet dat ik weet.» Hg was inderdaad niet zenuwachtig. Hg had zgn rekening afgesloten en ging in koelen bloede de naaste toekomst tegemoet. Binnen tien minuten zou hij een geruïneerd man zijn, naar huis rijden, en een afscheids brief naar Rusland zenden. Afscheid van Kathchen Als een zee bewoog zich de menschenmassa op de zadelplaats, de opgewondenheid had haar hoogtepunt beieikt. Van de tienduizenden die buiten op de Hornsche weilanden waren, vorsten en prinsen, officieren en sportliefhebbers, senatoren en kooplieden, arbeiders en kantoorklerken, kellners en schippers, was ieder hunner bij den grooten wedren betrokken. Een groo'.ere of kleinere som had wel ieder gewed en de vraag wie de zege zou behalen, was voor velen dezer opgewonden menschen de vraag van armoe lijden of een zekere welvaart genieten. De schrille toon vun een bel had bq de uiterste zenuwspanning der menschenmassa het effect van een electrische ontlading. Allen tegelijk stoven naar de barrières om beter te kunnen zien, de bel had het begin van den wedren aangekondigd. Een moment later werd het haast stil op het uitge strekte terrein, men sprak niet meer, men keek in schier ademlooze spanning. Dof klonk het getrappel der twee en dertig paarden hoeven op het elastische gras en voor den eersten keer reden de dieren langs de tribunes. «Lucifer* was nummer vjjf in den kleinen greep en Graham op «Corio!an« de laatste en wel vier lengten ten achter. De jockey zat zoo rustig en onverschillig alsof hij een pleziertochtje naar Btankenese deed. Jones, in zjjn schitterend rood zijden buis op «Lucifer* in het zadel, hjj was eveneens een jockey eersten rang zat voorover gebogen, met scherpen blik links en rechts spiedend. Daar klonk plotseling een gejuich op de tribunes. Enkele menschen klommen op de banken om beter te kunnen zien en zelfs zij, die van het rennen geen ver stand hadden, geraakten opgewonden. Jones had onverwacht den favoriet aangerpoord, was in vijf sprongen met zijn paard de anderen vooibg en aan het hoofd gekomen en steeds harder en harder rijdend liet hij allen achter zich. En waar bleef «Coriolan De zes andere paarden waren, dat zag ieder duidelijk, nu reeds geslagen maar waar bleef «Coriolan Hij bleef bij het zestal en meer steeds meer was de zwart vooruit. Als dat zoo voortging zou hg wel honderd meter voor de anderen de eindpaal bereiken. In loge III zag men een man op een stoel staan die als een razende gesticuleerde en aldoor luidkeels riep «BravoBravo Iedereen dacht dat de man krankzinnig was geworden. Uitsluitend Kantoor* VOORIEHR. Eiken marktdag te Alkmaar to spreken in bet Café »de Jager», aan de Kaasmarkt en Donderdags te Sohagen, in »de Posthoorn.» Por One. 088FAT010 40 Cts. ISAM1 24 r «!>K VLEEICH 24 HOTKRHAMWOHST ÏO 14 8AVC19IB DG BKLOGWH 22 HAAG8CHH LEfBIIWOESt 8 i» ROdkWOBIT ÏO PI.OKROB8T 14 TOKSBIVWOBIT 12 LHVGIU en BI.OKOWOB9I n Amst*rdx* 30 April De prgze* der Aardappel' ware» kade* als volgt Fnesche M. B. f 1 30 a l 60 id. bonten f 4 60 a f 4 40, ld. Bergers 1.—a 3.—, id« blaawen f 2.50 a .440, id Footers f 1.80 a 2 30, Zeacwscbe bonton f 1.25 a _.n, id. blauwen f 2.— a 1.50, id. Eigenheimers f 4.30 a 5 10, id. oooteri f 0.70 a 0.—, ünitsche Hamburgers f 4.50 a 5.20, id. roode» f 1.80 ft 2.00, id. blauwen 1.80 a 3.—, id, blanken f 1.50 a 2.—, Saksische jamsne» f 1.60 a 3 60, Zand EU-inkeimera f 1.40 a 2.60, Zandthomassen f 4.50 a 5.Geldersche bGuwea 2.— a f 2 75, Malta s es 9 ct. per k.g. Aanvoer 8 ladingen. Bsokk op Lansendijk, 30 April. Wortelen, f 0.30 a 0,40 oer 50 K.G. Renzenbloemkool f 0.—. Roode kool f 2.50 a 9.— Gele kool f 2.50 a 7.50. Witte kool f 2.00 a 7.—. Koolrapen f 1 00 a f 2.00. U'en f 0.60 a 0.80. Bieten fÓ a 0 per 1000. Schiedam, 30 April. Moutwgn per Ned. en zonder fust (8 75 Jenever id. 12.75 zonder belastingen. Notrering van do Beurscomissiën Mnulwgn f 8»'t a per HL., zonder fust en zonder belasting. Stemming vast. Rowe Spiritus f 7 i Spoeling commissie f 1.— maar toen als een loopend vuurtje het gerucht de ronde deed. «Dat is meneer Kalm, de eigenaar van den zwart,* toen vond ieder zijn wijze van doen licht verklaai baar. En Brandes Doodsbleek, met half geopenden mond leunde hij in zijn stoel. De tooneelkijker was aan zjjn hand ontglipt en met een slag op den grond gevallen. Binnensmonds prevelde hg «Corry, Kathchen, Corry. Zij hield zooveel van het paard.* Tvintig lengten voor de anderen galoppeerde «Lucifer,* het rood 7.gden buis schitterde en straalde in den zonne- schgn, maakte zulk een prachtig effect op den zwarten hengst, dat de dames neen ze wisten geen woorden om aan haar bewondering lucht te geven. Daar ging het als een uitroep van schrik over net uitgebreide terrein. «JonesDe zweep l« Wie kon zich zoo iets voorstellenJones nart de zweep gegrepen l «Lucifer* kreeg de zweep l «Lucifer» die twintig lengten vooruit daarheen vloog als de zekere overwinnaar 1 M Het waren echter geen twintig lengten meerliet waren er nauwelijks meer vijftienNiet meer tien 1 Niet meer vijf! «Coriolan Het klinken van stemmen en uitroepen als het ge rommel van den donder. «Coriolan l« Ver, ver achter waren de overigen gebleven, «te goudvos echter had zonder inspanning Grahams lichte aansporing gehoorzaamd en was nu ternauwernood twee lengten achter den favoriet. Zoo kwamen de beide paarden de baan op, de tri bunes langs. Al de duizenden oogen waren op de strgilende dieren gericht, niemand keek naar de jockeys, anders zou men gezien hebben hoe een glimlach om meneer Grahams lippen trilde toen hg voor den laatsten aanval zich gereedmaakte. Hn was zoo volkomen zeker van zgn zaak. En heel gemakkelijk, belachelijk gemakkelgk haalde de goudvos den zwart in, zgn jockey wrerp een spt- tenden blik naar zgn wanhopigen tegenstander wiens arm met de zweep draaide alsi een molenwiek, dan reed hij voorbij en wendde het hoofd even naar link. wilde hij tot de duizenden op de tribune zeggen «Zoo wint een jockey eersten rang. Een jockey, die rijn paard weet te taxeeren en zich met ophoudt met ffrapies zooals die van den goeden Jones.» Ingehouden, langzaam galoppeerend, reed «Coriolan» twee lengten voor den totaal uitgeputten tegenpartg de eindpaal voorbij. u Nog nooit had een paard zoo bespottelijk gemakkelgk den Derby gewonnen. De kolossale spanning der toeschouwers loste zich op in een waanzinnig, oorverdoovend bravogeroep. «Coriolan «Brandes «BravoI» ITT Niemand zag hoe de man in loge ill bgna van zgn stoel viel en schuimbekte van woede; ieder vloog naai de baan om den goudvos te bekgken en men drong door de menigte hein, om Brandes de hand te drukken Door duizenden omgeven reed meneer Graham de zadelplaats in en bij het oorverdoovend gejoel en bravo geroep had de kleine Engelschman dezelfde gewaarwor ding/die op de tribune in den kring der gelukwen- schenden, Biandes ondervond. «Kathchen! Waarom is juffrouw Kathchen vandaag niet hier? Zij hield zooveel van «Corry* en wilde hem op den Derby-dag zelf met bloemen versieren Hg klopte het dier op den hals. \Ut trmenS'band schreef Qeorg Brandes op een blad daarluchtigheid, de prinses von Reichenberg. Grenowo Ld. bjj Grenesao, Ruslanc Wordt vervolgd Stoomdruk van Herms. Costar Zoo* Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4