No. 104. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONDERDAG 3 MEI. Zitting van den Gemeenteraad BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door bet geheele Kijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoouuuier 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Orerzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. van ALKffiAAB, op WoensdagS Mei lttött, d?s namiddags 1 nar. (Vervolg). 6. Werklieden-reglement, Tweede Lezing. Door den Secretarie wordt de geheels verordening op nieuw voorgelezen. Bjj art. 3 merkt de heer Van B u y s e n op, dat biorbjj een aanvulling noodig is. In het boekje toch worden ook de straffen onder a en b in art. 21 genoemd aangeteekeed, en dat staat niet in dit artikel. Deze toevoeging wordt opgenomen. Van de overige artikelen geven enkele eveneens nog aanleiding tot opmerkingen, die meerendeels redactie wijzigingen betreffen. Art. 19 waarin onder meer wordt bepaald, dat het ziekengeld niet wordt uitbetaald, indien de werkman weigert om met behoud van zjja loon, andere dan zjjn gewone werkzaamheden, hom in overleg met zjjn genees heer opgedragen, te verrichten, wordt aangevuld met de toevoeging, dat de termjjn van 6 weken gedurende welke B. en W. een werkman anderen arbeid, dan waa-voor hg is aaugenomon, kannen opdragen hier niet van toe* passing is. Na dit artikel wordt op voorstel van den hesr Glinderman opgenomen het volgende Overljjdt een werkman tonder achterlating van eene weduwe of kindereu, jonger dan 18 jaar, wordt aan de rechthebbenden het loon. of wanneer ziekengeld is ge noten, het ziekengeld nitbetaald tot en met de week van bet overigden. Overljjdt een werkman met achterlating van eene weduwe ot kinderen, jonger dan 18 jaar, wordt het loon of ziekengeld uitbetaald a. indien bjj in vasten dienst was, gedurende de week van het overigden en 5 daaraanvolgende b. indien bjj in tjjdeljjken dienst was, gedurende de week van het overijjdnn en 2 daaraanvolgende. Indien het overigden recht geeft op eene uitkeering krachtens de ongevallenwet van 1901, wordt dit bedrag van het loon of ziekengeld afgetrokken. Eveneens wordt op diens voorstel in art. 21 (nienw 22) bepaald, dat uitgezonderd Zonen Christelijke feestdagen binnen 2 maal 24 uren na het opleggen van straf schrif telijk tegen ontvangbewijs aan den gestrafte daarvan kennis wordt gegeven, met opgave van redenen. De gecursiveerde woorden worden daartoe ingelascht. Over de in dit artikel genoemde straffen, bepaaldelijk de schorsing, wordt nog een eenigszins uitvoerige discussie gevoerd door de heeren Van Buysen en Cohen Stuart, die schorsing bjj onderzoek van een zaak, niet als straf wensohen beschouwd te zien. Dan meeneu rjj moet het loon worden nitbetaald. De Voorzitter is dit met hen eens, doch bjj meent dat schorsing toch ook straf kan zjjn, en dan is inhouding van het loon toch goed. De hesr Cohen Stuart meent, dat in zoo 'n geval schorsing geljjk staat met verwijdering. De heer Van den Bosoh is het met de heeren Van Buysen en Cohen Staart eens, torwjjl de hror Boelmans ter Spill meent dat er tweeërlei schorsing is, als straf en als tasschentoestand bij onder zoek. Do schorsing als straf met inhouding van loon wenscht hg daarom te behouden. Tenslotte wordt, nadat opgemerkt is door den Voor zitter, dat t>ö diefstal of dergelgke zaken, de justitie zal optreden, en dat in het artikel gesproken wordt van overtredingen van deze verordening, de rubriek straffen onveranderd gelaten, terwy 1 wordt toegezegd, dat indien bljjken mocht, dat omtrent sohorsing bjj onderzoek van een zaak nadere bepalingen noodig zjjn, ceu wijziging zal worden voorgesteld. Het artikel wordt alleen in zooverre gewjjzigd, dat ook de schorsing als Btral in het boekje wordt opgeteekeod. Op voorstel van den heer Glinderman wordt nog ingelascht een nieuw artikel 22 luidende Voor de toepassing van de artt. 9, 10, 11, 17 en 21 wordt het getal werkuren per week geacht te bedragen per dag 10, per week 60 en het dagloon '/6 van het weekloon. De overige artikelen omtrent bet soheidsgereoht ondergaan geene wjjzigingen. De Voorzitter vraagt daarop, of een der leden stemming verlangt over de verordening. De heer Bosman is daar voor. Als geen ander lid stemming noodig acht verzoekt hy er nota van te nemen, dat bjj tegen stemt. Daar geen der leden hoofdei jjke stemming vrrlangt, verklaart de Voorzitter de verordening als aangenomen met één stem (die van den hesr Bosman) tegen. Geheime zitting. Alvorens over te gaan tot de behandeling van het laatste pnnt dtr sgenda: de uitbreiding van het stads ziekenhuis, gaat de read op voorstel van den Voorzitter over in een zitting met gesloten deuren. Na heropening der vergadering detlfc de Voorzitter mede, dat het laatste punt is aangebonden tot een volgende vergadering. Bondvraag. De heer Van den Bosch raakt een opmerking over de abri voor de stoomtram Alkmaar—Beigsn. De plaats daarvoor acht hij al zeer ongeschikt. Bovendien wjjst hg er op, dat er al heel weinig gebruik van wordt gemaakt door de reizigets, en doordat het gebouwtje ge bruikt wordt voor doeleinden, waarvoor het niet is bestemd is het gowoonlijk te vuil, om er bjj regen in te verbljj- ven. Nog voegt bjj er aan toe, dat, indien de nachtpolitie eens scherp toekeek, zjj terpla&he wel aanleiding zou kunnen vinden om proces-verbaal op te maken wegens het pieren van onzedeljjke handelingen aan den openbaren weg. Hjj vraagt daarom of verplaatsing van de abri niet mogolijk is, en of hot gebouwtje 's nachts niet kac worden afgesloten. De Voorzitter belooft, dat B, en W. de aandacht er aan zullen wjjdsn. De heer Bosman aoht verplaatsing niet gemakkelijk. Hjj vindt het eohtsr wel wesscheljjk, dat het gebouwtje kan worden af esloten, doch do Spoorwegmaatschappij achjjüt dear bezwaar tegen te hebben. Toch vindt hg wat de heer Van den Bosch heeft gezegd volkomen juist. Da heer De Wit acht het gewenscht, dat iu het openbaar ook wo'dt gezegd, waarem de uitbreiding van het Stadsziekenhuis is aangehouden. De Voorzitter heeft daar geen bezwaar tegen en deelt mede, dat het uitstel zjjn oorzaak vindt in de omstandigheid, dat de plannen nog bjj de gezondheids commissie in onderzoek zjjn. De heer Cohen Stuart acht het daarop noodig te zeggen, dat de plannen eerst onlangs door de oommissie zjjn ontvangen en er nog geen gelegenheid is geweest, ze te onderzoeken. Da Voorzitter merkt op, dat de oommissie ze 12 April heeft ontvangen. Daar niemand meer het woord verlangt wordt daarna de vergadering gesloten. Bjj de stemming over het ellaadje (Zie ons verslag van gis'oren) zjjn per abuis de namen der tegenstemmers weggelaten. Togen stemden de heerel Dorbeck en Glinderman. Nu de le Mei achter dec rug is, zal het voor valon in Frankrjjk een groote verlichting zjjn, en zjj, die bevreesd voor een revolutie, een staat van beleg, een coup d'etat of iets dergeljjks, zich rnim van levensmid delen hadden voorzien, zullen nog gernimen tjjd van den opgedanen proviant in alle gemoedsrust kunnen teren. Er is geen revolutie en ook geen coup d,etat geweest. Voor het eerste bestond het meeste gevaar en wanneer niet zulke uitgebreide voorzorgsmaatregelen waren ge nomen, weet men nog niet wat te Parjjs zou gebeurd zjjn. Rustig is het in geene deele geweest en misschien is de stand van zaken op menig punt veel ernstiger geweest dan do berichten voor alsnog luiden. De oorres pondent van do N. R. Ct. te Parjjs zegt aan het slot van een brief Als men het gewicht van den dag van gisteren moest wegen naar het aantal personen, die in hechtenis zjjn gsnomen, dan is de 1 Mei van 1906 werkeljjk een ge denkwaardige dag geweest. Men echat het aantal opge brachte personen te Parjjs alleen op meer dan 2000. Veel meer dan 2000, want die opgave is van 's avonds 9 uur. Het is op het oogenblik zelf niet prettig, opgebracht te worden, maar het heeft toch ook zjjn onschatbare voordeelen. Een driftkop loopt op een herrie dag als gisteren altjjd gevaar om gedood of gewond te worden of om een ander te dooden of te wonden. Wordt bjj om een gering «ergrgp, als weigering om door to locpen, opgepakt, dan wordt bjj daardoor mogdjjk voor erger behoed. Gelegenheid om hensche wonden op te loopen is er gisteren genieg geweest. Als men de berichten van her en der zoo optelt is er nog heel wat ongerechtigheid te vermelden. Om half tien is er een wag*n van de kabel tram van Belleville omgegooid. De omgegooide tram moest als barricade dienst doen, maar de troepen hebben de betoogers spoedig verdreven. Tusschen de stations Ouest-Saint-Cyr en de Vaugirard is een bom gevonden. Bjj het kanaal Saint-Martin heeft een betooger op een ageer geschoten, Een andere betooger kreeg den kogel in den buik. Een politieagent cp een fiets is omsingeld door een troep, dio hem in 't water dreigde te werpen, toen de cavclerie hem b3vrjjden kwam. Er zjjn 's avond, bjj de charges van de ruitorjj, ver soheiden menschen gewond. Eu dit ljjstje van «ongerechtigheden" zou nog heel wat kunnen uitgebreid worden, maar het aangehaalde is voldoende om aan aan te foonen, dat het op sommige punten nogal aardig gespannen heeft. Over het veel goruohtmakende complot hoort men niet veel anders dan wat reeds de eerste dagen werd gemeld. Men heeft bg de haiszoekingen hier en daar beschreven snippertjes papier of naamljjsten van officieren, die bij de oppositie-partjjeu niet te best stonden aangeschreven, zelfs, naar men zegt, een verdeeling van miaisierieele portefeuilles enz,, maar documenten waar onweerlegbaar bljjken zon, dat er een aanslag tegoa de Republiek werd beraamdheeft men niet gevonden. Wel lammer voor den A/af»'» dia facsimila geeft van een dier snippertjes en andere compromitteerendet?) papieren Hoe de Matin daaraan kamt wordt niet gezegd en mea schjjnt er zicb ook niet om te bekommeren. Heelt bjj ze vBn den rechter van onderzoek of van den procureur van de Republiek, ot is hjj er op een of andere slinkeche manier achter gekomen Dit te weten zon wel interessant zjjn. In België maakt men zich nog erg druk over het vergaan van het eohoolschip «Comte de Smet de Nayer", wat wel verklaarbaar isofschoon hsel wat grootere scheepsrampen zjjn voorgevallen. De opgewondenheid wordt ovenwei voortdurend gaande gehouden door de rumoerige debatten in de Kamer, waar de oppositie liefst de reieoring er voor aacsprakeljjk zou willen stellen, i. Minister Frarcolte heeft in de Kamer de scheepsver- klaring voorgelezen, afgelegd door luitenant Wenmaeokers ton overstaan van den Belgischen vice-consnl te Ham burg. De scheepsverklaring bevat het ambteljjk verslag van de schipbreuk van de vComte de Smet de Mayer. Hat verhaal komt vrijwel overeen met hot verhaal, da1 wjj eergisteren mededeelden. Het schip is gezonken door dat het vol water liep. De scheepsvorklaring zegt het op haar beurt. Het is eeu opmerking als van een docter, die op de vraag, waaraan de patient overleden is, ant woordt Gebrek aan asem Toen de minister klaar was met do voorlezing van de scheepsverklaring en de Kamerleden nog eenmaal het verhaal van de droevige gebanrtenis hadden aangehoord, voegde minister Praccotte er nog een woordje aan toe: Het sebjjnt das vast te staan, dat het schip niet omge slagen is, maar dat het onder het gewioht van het water is bezweken. En hg vervolgdeMen weer nog niet, hoe het water er in gekomen is, maar ik ben vast besloten de belofte te vervullen, die ik in de Kamer heb afgelegd, uit te vinden, wat ('aar de oorzaak van is. De minister ging daarop meededeelcn, in hoeverre de regeering zich met het opleidingsschip bad bemoeid. Onder meer verklaarde de minister dat hg nooit van den gozagvaerder Fouroault een mededeeling had ont vangen, dat hot schip ongeschikt was voor zjjn bestem ming. Wel is het juist en dat heelt aanleiding gegeven tot verwarring dut Fourcault, geheel volgens gebruik, na de eerste reis aan de reederjj verslag heelt gedaan, wa-.rbjj hjj zjjn aanmerkingen op het schip maakte. Er waren te weinig matrozen aan boord, zegt men. For.rcault had zeil om vermindering van het aantal matrozen verzocht. Op de Duitsche opleidingsschepen zjjn ook maar weinig matrozen. Met deze verklaringen was evenwel de oppositie niet te vredentwee liberalen-leden, Iljjm&ns en HuysmanB wilden de (takken kennen, die de regeering ontvangen had voor het schoolschip de terste reis ondernam. Het is de Kamer vooral om het, rapport van een zekeren Pierard te doen, zeiden zjj. Minister Francotte maakte zich er af met te zeggedat het zgn gewoonte niet was, administratieve stokken aan de Kamer over te leggen. Hymans wees op do tegenstelling in de houding des ministers. Da minister verklaarde de Kamer te zullen inlichten, en meteen weigert cij de Kamer in te iichten. De minister zoekt een uitvlucht. Francotte verklaarde dat hjj bet stuk van Pierard lezen zou, maar het open* aar maken, dat weigerde hg beslist. Do groote interpellatie over de schipbreuk, aangevraagd door Boyl en van Damme, is vastgesteld op Dinsdag a. s, Rusland raakt minister Witte kwjjtdit is het belangrijkste nieuws dat heden uit het Czarenrjjk komt volgens verschillende bladen zou bij in den Maandag ge bonden ministerraad, daarvan mededeeling hebben gedaan. Natuurljjk heet het om gezondheidsredenen, maar als eigenljjke reden voor zgn aftreden werdt in de bladen genoemd het verschil van gevoelen dat in Tsarskoje Selo bjj de beraadslaging over de Russische grondwet bleek te bestaan. Zou het geschil tusschen Engeland en Turkjjn met een sissertje afloopen Het schjjnt zoo, want Turkjje zal zeker eieren voor zijn geld koopen en niet met Engeland aanbinden, althans de Daily Telegraph verneemt uit Kaïro het volgendeMoeobtar-pasjs, de hooge commissaris van Tatkjje, heeft aan een verslaggever gezegIk ben in de Tabah-kwestie slechts de uitvoerder van den wil van den sultan en de Forte. De aanspraken, die de Porte op Tubah laat geldon, zgn volkomen rechtmatig. Daaiom geloof ik, dat de zaak in der minue geregeld zal worden. De Egyptenaren behoeven niets te vreezen, al bevonden zich drie Turksche le.erkorpens aan de grens, want Turkjje zal geen maatregelen van geweld nomen. De Porte bouwt op zjjn recht, niet op geweld. De menschen die tot oorlog ophitsen handelen tegen de beste belangen van Egypte, Turkjje en Engeland. Er zal een conferentie noo dig wezen. De Porte zal de besluiten daarvan eerbiedigen, want de Sultan wil d n vrede. De Egyptenaren moeten kalm brljjven, dat is in hun eigen belang en zjj behooren dat als ordelievende onderdanen van den sultan te doen. Naar de Daily Chronicle uit Alexandrië verneemt, legeren tnrksche troepen voor de poorten van El Arisj. Tas'chen Turkjjo en Perzië zal het grensgeschil ook wel zonder oorlog g regeld worden. De Porte heeft nameljjk Maandag aan den Perziscben gezant verzocht zgn regeering voor te stellen Perzische Commissarissen naar Pdssoah te zenden, waar zjj een door dec Saltan benoemde commissie zullsn ontmoeten. Daar zullsn de kaarten van de Engelscb-Russische giensoommissie vau 1865 worden voor den dag gehaald, de Tuik.-che troepen uit het bewistc gebied naar huis gezonden en de beide commis sies samenen overgaan tot de afbakening vanhet onzjjdig grondgebied. Naschrift. Witte zal workeljjk heengaan. Het Peterebnrgscke Telegraafagentvchnp meldt dat de Keizer lijke oekase, waarby Witte van zijn ambt ontheven wordt, nog heden zal gepubliceerd worden. Niet om politieke, maar om gezondheidsr. denen zou Witte, die nog ten volle bet vertrouwen van den Czar beeft, heengaan. Naur uit Parjjs wordt geseind heeft het bureau van het patroons-syndicaat bekend gemaakt, dat de algomeene staking is misluktde algemeene toestand is daardoor veel verbeterd. De Duitsobe Rjjksdag beraadslaagde beden in tweede lezing over hel voorstel van het Centrnm betreffende vrjjheid van godsdienstoefening. De eerste paragraaf werd met bet amendement van de Vrjjzinnige Volkspartjj aangenomen. Volgens deze paragraaf wordt de volledige gelofso- en genetensvrjjheid in bet Rijk a.n ieder ge waarborgd het genot van bnrgerijjks en staalkundige rechten is onafhankelijk van de gelcofsbelgdenis. Verder nam de Rgksdag, overeenkomstig een amende ment der sociaal-democraten, een bepaling aan, die verbiedt een kind tegen den wil zjjner ouders eenig religieus onderricht of een godsdienstoefening te doen bjj wonen. Hennig ter dood veroordeeld. Zich van den galg vrijspraken geldt als een unicum in overtui gende welsprekendheid, en zoo ver heeft Hennig, niet tegenstaande zijn kalmte en onverstoorbaar aplomb, het toch niet gebracht. De jury heeft, na een beraadslaging die drie kwartier geduurd heeft, hem schuliig aan den moord op den kellner Giesnoth verklaard en diens volge is het doodvonnis over hem uitgesproken. Alvorens de jury naar do Kamer ging, waar zij zou beraadslagen, hield Hennig nog een zeer lange toespraak tot haarhij hielde staande dat hij onschuldig was aan den moord, maar wel aan diefstal en al het aadere wat hem ten laste werd gelegd. Hij werkte op het christelijk gevoel der jury, door te zeggen dat het niet christelijk was hem den weg tot verbetering af te snijdenmaar dat alles moeht niet baten, de jury ver klaarde hem schuldig. Waarlijk het heeft niet aan hem gelegen dat het zoo is afgeloopen en dat hij niet een lichtere straf beliep. Hij wist zich zoo schrander en brutaal schoon te wassehen dat het O. M. van hem verklaarde„Gij allen zult hier den indruk gekregen hebben dat men niet licht weer een beklaagde, van zoo iets ernstigs beschuldigd, zal vinden, die zich met zoo groote kalmte, handigheid en stelligheid weet te verdedigen, zoodat hjj voor den ambtelijken verdediger niet veel te zeggen overlaat." Nadat de voorzitter van de reehtbank het doodvonnis had uitgesproken, spoorde hij Hennig aan door een berouwvolle bekentenis zijn geweten te ontlasten, maar Hennig bleef bij zijne verklaring dat hij onschuldig was aan den hem ten laste gelegden moord. Vier maanden onder de roovers. Een zekere Nafiz, oen jongen van goeden huize te Saloniki, is daar teruggekomen na vier maanden in handen van roovers te hebben gezeten. Hij is niet ontsnapt, maar losgelaten nadat zijn ouders 30.000 francs losgeld hebben betaald. Op uitdrukkelijk verzoek van dezen werden de roovers niet nagezet door troepen omdat men in dit geval vreesde voor het leven van den gevangene. Nu wordt er jacht gemaakt op de schelmen maar dezen zitten al lang in de haast ontoegankelijke Balkan passen. Nafiz werd 's avonds vóór het slapen gaan gebonden en dan tusschen zijn ontvoerders neergelegd, den meesten tjjd op den kouden grond in de bossohen. Groote brand. Het groote badhuis te Binz op bet eiland Rügon ia gisterochtend afgebrand. Het gebouw was voor 400,000 mk. verzekerd, de nieuwe meubelen die er in stonden, grooiendeels oog niet. Men vermoedt dat de brand aangestoken is. Op expeditie tegen de ratten. Sedert jaren berokkent de rattenplaag op Samoa aan het bestnur en de planters in de kolonie voel zorg. De daar in ontelbare menigte voorkomende ratten klanteren tegen de caoaoboomen op, knabbelen aan de loten en vernietigen dea oogst. He: haalde!jjk zjjn pogingen gedaan, om de ratten nit te roeien, zonder merkbare uitkomsten echter. Men heeft na besloten een Bsrljjnaoh kamerjager, Ritters- liofer genaamd, tot beatrjjding van de plaag naar de kolonie te zenden. Hjj hoopt de ratten deels met hehulp van vergift, deels door middel van ljjm, waarmee de boomen bestreken zollen worden, nit te roeien. Er zgn proefnemingen met die ljjm in den Berljjnschen dieren tuin genomen, dio goed geslaagd moeton zgn. Ook prof. Robert Koch heeft de meening uitgesproken dat het middel van den kamerjager het eenig afdoende is, daar van het inenten van de ratten met een smetstof op den daar geen heil te verwachten is. De kamerjager zal vjjf tot tien maanden op het eiland blgven, om da ratten te beoorlogen. Altjjd nog Gapon. Daar de ex-pope Gapon nog altjjd zoek bljjlt, gaat men allengs aan zgn dood gelooven nadat men dien eenigo dagen geleden, sterk betwjjfeld, ja tegengesproken had. Maar bos en waar hg den dood gevonden heeft bljjft nog altjjd een dmster raadsel, dat misschien nooit zal opgelost worden. Eerst heette het dat hg door zgn vroegere vrienden, de revolutionairen, in een villa buiten Moskou was gelokt en daar opgehangen. Later, een paar dagen geleden, werd weer gezegd dat bjj heimeljjk door de politie was nit don weggeruimd, omdat men oompromittecrende onthullingen van hom vreesde nu meent de Petersbnrgscba oorr. van de Daily Telegraph te kansen bevestigen dal Grpm werkeljjk opgeknoopt is, en wel te Tereiki, bet eerste Fiuscho station bjj Peiers- bmg, nadat Gapon beproefd bad een ïevoiutionnairen machinist om te koopen, om zgn kamerad n, d e bommen geworpen hadden, aaa de Russische regeeriag uit te leveren. Het Peterbnrgsche lelegraaf-agentschap seint echter van gisteren De veiligheidspolitie kent de verbljj'plaats van Gapon niet, maar zg beeft reden om aan te nemen, dat hg leeft en zich in F.nland ophoudt. We Herobrandt-fcesten. Naar aanleiding van de door ons veimelde driestar van De Stand, brengt het Hbl. n herinnering, dat er drie Rembrandt-commissiëu bestaan. De algemeene commissie ter herdenking van Rembrandt's 300-jarigen geboortedag, waarvan de burgemeester van Amsterdam eere-»oarzitter en prot Qaack voorzitter iseen centraal comité voor een nationale Rembrandt-hulde, dat uitsluitend ten doel heeft de verspreiding van het bekende Rembrandi-ilbam een centraal-crmitó van Amsterdamsohe veroenigingec voor de Rsmbrandtfeesten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1