No. 105. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 4 MEI. Gevonden ¥oorwerpen. B UIT EN LAND. B INN ENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk T I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoOBtumwer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON, Voordam O 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Per8. eens de drie bakens. N ieuwstijdingen. URANT. Een koralen armbandje, een bril in étni, een paar dameshandschoenen, een dop van een zuigflesch, een zilveren naairing, een gestreepte manchet, een potlood houder, een militair zakboekje, een haarkam, een mandje met eieren, een koralen kettinkje, een rozenkrans, een portemonnaie, een ja», een zilveren broche met portret, een zwart hondje met halsband, een kinderparapluie eh een vulrenhouder. Terug te bekomen aan het Politiebureau van 9—12 uur. Voorts wordt aan belanghebbenden bekend gemaakt, dat drie vaten vel, iudertjjd gevonden, thans ter voorkoming van bederf zullen worden verkocht. Deze drie vaten zgn aan de Stadswerf alhier te bevragen. Alkmaar, 2 Mei 1906. De Comm. van Politie, S. M. S. MODDERMAN. Rusland heeft het voorrecht als het onder de tegenwoordige omstandigheden al een voorrecht mag heb ben om de aandacht der wereld voortdurend op zich te trekkenen zoo houden alle bladen zich ook weer vooral bezig met het ontslag van den eersten minister, graaf Witte. Het Petersburgecbe Telegraafagentschap deelde gisteren officieus mede, dat Witte niet heengaat om politieke, maar om gezondheidsredenen en dat hg nog altjjd het vertrouwen van den Ozar bezit. Op offici- euse en officieele berichten uit Rusland kan men weinig staat maken en dat bljjkt ook wear in dit geval. De Petersburgsche correspondent van de Daily telegraph spreekt daar heel anders over en wat hjj zegt komt vol komen overeen met wat men reeds dagen en weken voor speld en voorzien had. Witte is niet om zijn gezond heid afgetredenmaar omdat de Czar niet met zjjn inzichten en politiek program instemt. Eergisterenmiddag seinde de correspondent, dat Daernowo ook aftrad, zonder dat Witte ervan wist, terwijl Doernowo ook onkundig was van Witte's val. In den avond verbeterde de corres pondent echter die lezing. Doernowo zon bljjven, onder Goremikin als eerste minister. De benoeming van dezen is door Trepol'8 partjj bedisseld. Daaruit bljjkt, dat de reactionaire bofpartjj weer volkomen zegepraalt en de hervormingspartij verdringt. De beraadslaging over de grondwet op Tsarskoje Selo had die zegepraal al aange duid. Als de doema nu bjjeenkomt zal er een bittere strjjd aanvangen tusschen het Russische volk en de bureaucratie. De regeering heeft drie millioen roebel toegewezen aan de geheime politie en zeven millioen voor militaire maatregelen in de provincie, waar weer boerenonlusten dreigen. De oorrespondent schildert irore- mikin's loopbaan allesbehalve vleiend en betchrjjft tegen welke sterke machten Witte, van het sluiten van den vrede van Portsmouth af, heeft moeten vechten. Reacti onairen in binnen- en buitenland smeekten den Keizer, Witte te ontslaan en de revolutionairen bedreigden dageljjks Witte en zjjn vrouw, alsook hun dochter en kleinkind te Brussel met den dood. Volgens den corres pondent is 't mogeljjk, dat Witte gezant wordt. Uit Moskou komt bericht dat in de gouvernementen Samora en Saratof cnder de landelijke bevolking onlusten zjjn uitgebroken. Ia het district Atkoust werden verschil lende adelljjke riddergoederen door boeren verbrand. Vooral in Samora bereikte de opstand een groote hoogte en worden vele huizen in asch gelegdden bewoners werd echter geen haar gekrenkt.^ De gouverneur van Samora heeft aan graaf Witte geseind dat hjj alle verantwoordelijkheid voor het hand haven der orde in zjjn gouvernement van zich schuift wanneer de Rjjksdcema uiteengejaagd of tegen den wil der afgevaardigden ontbonden worden mocht. Het geschil tusschen Engeland en Tnrkge over de Egyptisohe grenskwestie sohjjnt niet zoo spoedig geregeld zullen worden als wjj gisteren mededeelden. In het Engelsche Hoogerhui» heeft lord Fitzmaurice daarover eenige bjjzonderheden medegedeeld. De onder-minister van buitenlandache zaken zeide o.a. dat Tabah, 8 KM. van de zee afligt en. langs de grene, ongeveer 14.5 K.M. van Akabah, benevens een of twee andere posten in bet Sinaltische schiereiland door Turksche troepen bezet zjjn. Die posten, vervolgde hjj, worden geacht te ligRen binnen het gebied van het Egyptische bestuur. Het Sinaïtiche schiereiland is sinds lang in het werkeljjke en onbetwiste bezit van den Kedive geweest, schoon het geen deel uitmaakt van het eigenljjke Egypte De maatregelen, die de Engelsche regeeritig tot ver sterking van het bezettingsleger van Egypte genomen heeft, zjjn, naar Loid Fitzmanrioe Dinsdag mededeelde een bataljon gaat daarheen van Malta, drie compagnieën van Kreta en een regiment rniterjj en een batteijj ijjdend geschat ait Engeland. Nog een bataljon wordt op Malta gereed gehouden. Volgens den Kalroschen correspondent van de de Daily Telegraph, heeft de gezagvoerder van het Engelsohe oor logsschip Minerva, uitgezonden om te onderzoeken of er bjj El Arisj grenspalen verwjjderd zijn, reeds naar Londen geeeind, dat dat inderdaad gebeurd is en de Turksche troepen ze nog niet hersteld hebben. Ernstiger dan deze mededeeling klinkt oen bericht uit de Londensche Tribune, waarvan de juistheid evenwel moeieljjk te achterhalen zal zjjn, doch evenwel vermelding verdiend. Men leest daarin dan de volgende correspondentie: »Van twee zjjden heb ik vernomen, dat zoo Turkjje niet binnenkort toegeeft aan de redeljjke Engelsche protesten betreflende da bezetting van Tabah, en tevens een onomstooteljjk bewjjs geelt van zjjn oprechtheid door de terugroeping van do politieke agsnten uit Tunis en andere streken van Noord-Afrika, waar zg tegen Frankrgk onlusten stoken, niet alleen Frankrgk maar ook Italië zullen optreden in een gemeenschappelijke actie met Groot-Brittannië. »De toestand is zeer ernstig en het is zeker, dat geen der drie mogenheden op dit oogenblik de Oosteiscbe quaestie wenscht te openen. Maar Frankrijke pcsitie is moeilijk, niet alleen in Zuid-Tnnis, maar overal in zjjn Noord-Afrikaansche bezittingen. »Do twee Turksche garnizoenen van Ghadams en Ghat, die in het Hiuterland van Taais gelegen zjjn, vormen een centrum van oorlogszuchtige actie tegen de Fran«che verbindingsljjnen in Zuid-Tunis en de Sahara. Ware Frankrgk niet gebonden door de niet-gepubliceerde over eenkomst met Italië, dan zou de quaestie eenvoudig genoeg zjjn. Frankrgk heeft genoeg geleden onder de provocatie van Turksche agenten om daaraan een einde te maken door de garnizoensplaatsen Ghadams on Gbat te laten bezetten door Alg-rjjnsche troepen. Dio plaatsen zjjn echter voorposten (outposts) van Tripolis, en in verband met de overeenkomst tusschen Frankrgk en Italië moet Italië daar de rol van politieagent overnemen. «Italië heeft op dit oogenblik ra'uurljjk niet de minste lust een dnre Afrikaansche expeditie te beginnen. Doch als het Fransche rjjk in Noord-Afrika bedreigd wordt door het buitengewone zonderlinge optreden van Turksche garnizoenen in Tripolis, dan moet Italië toestemming verleenen tot Fransche Interventie, en dus in een moge- Ijjke verkorting van zjjn rechten, of het moet bjj Turkjje aandringen op het opgeven van de rol van »agent provocateur* in Tripolis en "bereid zjjn dien eisch m t de wapenen te steunen.* Dat klinkt vrjj ernstig. Of Turkge het evenwel zoo ver zal laten komen, is moeilijk ait te maken, maar er is een pau-'slamische beweging en wanneer het Maho- medaansche fanatisme oplaait, kannen er wel eens moeie- ljjkheden ontstaan, waartegen de Porte allicht machteloos zon staan. Over Venezaela weer eons wat nienws. Volgens den correspondent van de New- York Herald te Caracas, reist de heer Cordenae, secretaris-generaal van den president van Venezuela, over New-York naar Parjjs als gevolmachtigde van de Venozolaansche regeering tot het annknoopen van onderhandelingen betreffende het Fransch-Venezolaansche corflict. Dit zon erop wjjzen dat Castro met Frankrgk vrede sluiten wil. Hjj zou worden terzgde gestaai- door Cecilio del Castro, minister van financiën in Venezuela, die eveneens naar Parjjs zou vertrekken. Cordenas bevindt zieh reeds te New-York. Naschrift. In een te Lyon gehouden verkiezings redevoering herinnerde minister Clómencoau aan de groote moeilijkheden, die het ministerie bjj zjjn optreden heeft ontmoet: de conferentie te Algeciras, de inventarisatie en de groote stakingsbewegingen, die in het verborgen door reactionnairen zjjn uitgelokt. Door den verkeerden invloed van slechte raadgevers op de stakers was hjj verplicht de hulp der troepen in te roepen, wier zelf verloochening bew nderenswaardig was. Verder protesteerde de minister tegen de beschuldiging dat hg de vrjjheid van staken zou hebben aangetast Men moet den werklieden de waarheid weten te zeggen Hjj b klaagde zich over de houding der veroenigde soci- al'sten, die door radicalen eD radicaal-socialisten te be- strjjden in de kaart der reactie spelen. Toch zullen de verkiezingen een triomf voor de republiek zjjn. Gapon is dood. Gisteren deelden wjj onder een berichtje betreffende de onzekerheid waarin men ver keert over het lot van den veel besproken ex-pope, een officieel bericht mede van de Russische politie voortkomende, waarin verzekerd werd dat Gapon niet dood is, maar zich ergens in Finland verborgen houdt. Uit deze mededeeling blijkt alweer hoe weinig staat men kan maken op officieele Russische berichtenwant er valt niets langer aan te twijfelen Gapon is door de revolutionnairen ter dood gebracht. De redacteur van het Russische dagblad Nouoje Wremtja ontving n. 1. een brief, onderteekend „Het arbeidersgericht" waarin verklaard wordt, dat Georg Gapon in den beginne met hart en ziel de arbeidersbeweging was toegedaan. In den laatsten tijd had hij echter verraad gepleegd door te heulen met Doernovo en Witte en de Staatspolitie. Deze laatste beloofde hem voor het verklappen van gewichtige geheimen van de arbeiders beweging 24.000 roebel. Gapon is op dit aanbod inge gaan. Zijn onbetrouwbaarheid kwam echter spoedig aan het daglicht. Toen men hem ter verantwoording riep, betoogde hij dat hij streed voor zijnq,denkbeelden. Daarop besloot het arbeidersgerioht hem te doen ver moorden en dit be:-lnit is uitgevoerd De voorwerpen van waarde en het geld werden gezonden aan Gapon's advocaat Margolin, die tegenwoordig kan zijn bij de opening van de safedeposit van het Crédit Lyonnais, opdat de gedeponeerde sommen kunnen teruggegeven worden aan de eigenaars. Ten slotte belooft het arbei- dersgericht dezer dagen te zullen publiceeren hoe alles precies zich heeft toegedragen. Dit „officieele" stuk van de arbeidersorganisatie neemt eiken twijfel weg over het lot van Gapon. Daar om is de officieuse tegenspraak te meer bevreemdend. Waarom de arbeiders zich met de publicatie wendden tot de Nowoje Wremija, een halfliberaal, eenigszins reactionair blad, in elk geval niet een der arbeiders beweging vriendschappelijk gezind, is een raadsel. Doch daar tegelijkertijd weer geld gezonden is dat Gapon toebehoorde, uit Berlijn naar Petersburg, wordt de waarschijnlijkheid van het vermoorden werkelijk grooter. Maandagmorgen kreeg advocaat Margolin uit Berlijn 1300 roebel gostuurd. ter aanvulling van de eerste geheimzinnige zending, waarvan wij indertijd melding gemaakt hebben. Deze brief was te Berljjn gelijktijdig met den eersten afgezonden. Hjj bevatte twee Russische bankbiljetten, elk van 500 roebel en drie van 100. Zij waren netjes opgevouwen in oen half formulier van een Finlandsche tol-declaratie. Dit laatste kan er op wijzen dat de moord geschied is in Finland. Zeer merkwaardig is de overeenkomst tusschen het slot van de officieuse tegenspraak en dit vermoeden De brief was met vijf zegels gelakf. De stempels vertoonden een adelijk wapon. Dyuam iet-ontploffing. Dinsdagochtend is, volgens een Renter-telegram nit Stockholm, de dynamiet- fabriek bjj Vinterviken door drie ontploffingen vernield. Vier werklieden zjjn er mee om 't leven gekomen. Verlaagd wereldport. Ward, do postmeester- Beoeraal van Nienw-Zeelaod, heeft gisterenochtend uit Rome een telegram gezonden aan Henniker Heaton, den bekenden apostel van het stuiversport, van den volgenden inhoud »De door mjj ingediende motie ten gunste van den wereldstuiversport i« verworpen. Amerika, Egypte en Australië stemden voor. Groot-Britannië en een paar andere landen onthielden zich. De vertegenwoordigers der meeste andere mogendheden stemden tegen.» Japan stelde daarop voor een wereldport van twee stnivers. Ook dit werd verworpen. Een voorstel van den gedelegeerde Walkley om het tegenwoordige port van 12$ cent voor vjjftien gnm te handhaven, maar voor elke bijkomende vjjftien gram slechte een stuiver meer te rekenen (in plaats van, zoo als tot nu toe, telkens opnienw 12$ cent) is daarna met één stem meerderheid aangenomen. Een wegzinkend dorp. Volgen» een bericht nit Brussel aan de Vos*. Zeit. is het zoo lief gelegen dorp Glain bjj Luik ten ondergang opgeschreven. De drie kolenrojjnen aldaar zjjD zoo diep uitgegraven, dat de aardlaag, waarop het dorp staat, de last niet meer kan torsen en de grond sinds langen tjjd aan het zinken is en overal scheurt. Een aantal huizen zjjn reeds ineen gestort andere staan scheef en dreigen ineen te vallen, zelfs sterke woei „gen, dio eerst voor korten tjjd zjjn gebonwd. De eenigszins bemiddelde bewoners verlaten dan ook het dorp en vestigen zich in don omtrek, veelal te Lnik. Een vorsteljjke doode. De gewezen Duitsohe gezant te Weenen, prins Hoinrich VII Renss, J. L., is gisteren op zgn landgoed Trebschen bjj ZüHichau ge storven. Hjj werd den 17den Juli 1825 te Klipphausen (Saksen) geboren, trad in 1849 in militairen dienst en ging in 1853 in de diplomatie over. Hq was gezant te Mttnoben en Petersburg. Toen hjj in 1876 met prinses Maria van Saksen-Weimar huwde, een zuster van den vader van den thans regeerenden hertog, nam hjj zgn ontslag, doch werd het jaar daarop weer gezant te Kon- stantinopel en daarna te Weenen, waar bjj tot 1894 bleef. Sinds dien tjjd woonde hjj op zgn landgoed. Hand in hand met zgn promotie in den diplomatieken dienst ging zjjn bevordering 4 L «uite bjj het leger. In 1884 werd hjj tot generaal-commandant van de cava lerie benoemd. Hg heeft vier kinderen. Prins Heinrich XXXII, luitenant ter zee, Prins Ileinrich XXXIII, lui tenant bjj de draBonders, prinses Sofia en de 17-jarige Prins Heiorioh XXXIV. Wjj hebben medegedeeld hetgeen do Zutph. Ct. had aan te merken op de door de Stand, gestelde drie bakens. Volgens het blad stond niet bjj allen vast, als zjjnde daar over geen verschil van meening, wat De Stand. opsomde en dies erkende de Zutph. Ct. niet de door De Stand, gestelde bakens, als zoodanig. In antwoord daarop schrjjft, De Stand, in een driestar: Nu staat- het volgens de Zutph Ct. dus niet vast, dat de vrijzinnigheid bezuiniging op legeruitgaven be'oofde, en minister Staal met die bezu nigiog den spot dreefj niet vast, dat men den van zgn klompen tot zgn pet belasten arbeider met de Tariefwrt bjj den neus heeft gehad; niet vast, dat do vrjjzinnigheid onder minister Harte tegen 5 opcenten was en onder min s'er De Meester er 10 goedkeurde? Nu, we kunnen begrjjpen, dat de Zutpheniche daarin geen bakens wil zienwant de redeneering van de vrjjzinnigheid: »wat voor ons niet vast staat, sl44t niet vast*, is zóó bekend, dat het ons zeer zou ver wonderd hebbon, indien de Zutphensche er anders ovtr geoordeeld had. Zjj zal bet in ons moeten dragen, dat wjj intu»schea het door ons genoemde wel degeljjk voor vastttianie feiten houden, en d'arentegeo wat zjj nosu tie als bakens, van niet de minste beteeken s achten. Als bakens moeten waarschuwen tegen gevaar op de politieke kast, dan wordt zulk een gevaar niet aan gewezen door een onjuiste mededeeling op eene of andore kiezersrergadering, of door een rechterlijke uit praak, die trouwens volstrekt niet aantoonde, dit de bewering van het rekensommetje fantasie zou zjjn heel de wereld weet, zegt Het Christelijk Schoolblad dat het geen fantasie i» neen het gevaar op de politieke kust wordt aangewezen door feiten, die bswjjten hoe do vrjjzinnigheid in haar geheel allerlei aan de kiezers heelt b:loofd, en haar beloften niet heeft gehouden. Eu zulke feiten, dat zjjn bakens op de politieke kust Het hoofdbestuur van den Bond van vergunninghouders heeft aan c'e afdeelingen oen concept-adrrs doen toekomen, hetwelk aan den minister van binneniandsche zaken zal worden gericht in zake wjjziging d*r Drankwet. Dit concept zal mei do daarbij gevoegde aanteekeningen worden behandeld in een op 25 Mei te Amsterdam te houden vergadering van afdelingsbesturen. Tweede Hamer. Gistermiddag kwam de Kamer weder bjjeen en werd de be aadslaging voortgezet over het Arbeidscontract. Aan de orde was de voortzetting der beraadslaging over art. 1637qi»s (Sanctie op het verbod van gedwongen winkelnering). De voorzitter stelde voor om de algemeone beschouwin gen over art. 1638c (loon bjj ziekte) en over arl. 1638jj (verpleging bjj ziekte) tsgeljjk te openen en te sluiten wegens het nauw verband tusschen die artikelen. Daartoe werd besloten. De b raadslaging over art. 1637qów werd alsnu voort gezet. De beer van den Bergh (Helder) verheugd zich over de wijziging, welke door de Regeering in het artikel is gebracht, waardoor zjjn bezwaren zgn vervallen. Hg trok daarom de door hem voorgestelde amendementen op dit artikel in. De heer Troelstra bleef zgn amendement verkiezen ook boven het gewjjzigde regeeringsartikel. Na de wjjzi ging in dat artikel zal echter ook het amendement ge- wjjzigd moeten worden, hetgeen spr. deed. In het amen dement is voorzien in het geval dat de derde die met, den arbeider heeft gehandeld, ter goeder trouw heeft gehandeld. Spr. groote bezwaar tegen het regeeringsartikel was, dat aan den arbeider alleen de geleden schade wordt vergoed en er geen strafbepaling is opge-omen die pre* ventief zou kannen worken. Het gewjjzigde regeeringsartikel luidt thans Indien de arbaider ingevolge een ongeoorloofd en nietig beding als bedoeld bjj art. 1687m met den werkgever eenige overeenkomst heeft aangegaan ontstaat daaruit geenerlei verbintenis. De arbeider is gerechtigd bet reeds te dier zake op zgn loon in rekening geledene of door hem betaalde van den werkgever terug te vorderen, zon der gobondeh te zjjn tot teruggave van hetgeen hem ter voldoening aan de overeenkomst is verstrekt.j Niettemin is de rechter bevoegd bjj toewijzing van de vordering des arbeiders, de veroordeeling te beperken tot zoodanig bedrag als hem. met het oog op de omstandig heden van bet geval billjjk zal voorkomen, doch niterljjk tot de som, waarop de door den arbeider geleden schade door hem wordt gewaardeerd. Heeft de arbeider ingevolge een ongeoorloofd en nietig beding als voormeld, met een ander dan den werkgever eenige overeenkomst aangegaan, dan heeft hg recht het bedrag van hetgeen hjj uit dien hoofde heeft betaald of nog verschuldigd is, van den werkgever te vorderen. De bepaling van het tweede lid is ook ten deze van toe passing. Ieder vo-deringarecht dee arbeiders kraohtens dit artikel vervalt na verloop van zes maanden. De heer De Savornin Lohman betoogde de onbilljjkheid om den arbeider bet genotene (bjjv. een kelder vol aardappelen) te laten behouden en hem tevens nog eens het loon uit te betalen. De minister van Justitie beval bet regeeringsartikel ongeamendeerd aan. De heer Heemskerk vond in het amendement-Troelstra iets, dat bem aantrekt, nl. dat de arbeider kan procedeeren tegen den man den zetbaas b.v. die hem de goe deren geleverd heeft, terwjjl het Regeeringsartikel alleen gewag maakt van den werkgever. Daa-entegea heeft bjj bezwaar om geljjk het amen dement wil de bevoegdheid van den rechter te laten vervallen om met billjjkheidsomstandigheden rekening te houden. In het belang eener zuivere stemming gaf bjj deu beer Troelatra iu overweging het amendement te splitsen. De heer Troelstra voldeed hieraan en splitste het amen dement in drie deelen. De heer Heemskerk stelde als sub-amendement voor op het derde amendi.-Troelstra te bepalen De bepaling van het tweede lid bljjft ook ten deze van toepassing. Io stemming kwamen nn achtereenvolgens de drie deelen van het amendement-Troelstra (actie van den arbeider ook tegen derden van wien hjj in gedwongen winkel nering heeft gekocht). Verworpen met 47 tegen 17 stemmen. Hst gedeelte van het amendement (laten vervallen het «wtedo gelid van het Regeeringsartikel) werd daarna verworpen met 59 tegen 5 stemmen. Het derde gedeelte van het ametdement-Troelstra ver viel hiermede. Hot Regeeringsartikel 1637 q bis geljjk hat hierboven is medegedeeld werd aangenomen met 59 tegen 5 stemmen. Aan de orde was de derde afdaeling (van de ver- plichtingon van dan werkgever). Artt. 1638, 1638 r, en 1638 b werden goedgekeurd. Artikel 1638 e bepaalt in hoofdzaak dat de arbeider tjjdens ziekte zjjn loon niet verliest voor een tjjd niet langer dan de opzeggingstermijn art. 1638 jj, dat g'ijjk besloten is geljjk in behandeling komt, bepaalt in hoofd zaak dat de werkgever vorplioht is, voor verpleging van arbeiders te zorgen zonder de te maken kosten der eerste 4 weken op hen te kunnen verhalen (de verpleging .slaat op inwonende arbeider»). De heer Van Dedem had bezwaar tegen de bepaling omtrent ziekteverpleging. Ziekenverpleging is een zaak van barmhartigheid die niet in dn wet thuis behoort. Bovendien zou de voorgestelde bepaling oorzaak zgn dat zwakke arbeiders niet worden aangenomen of aan den djjk worden rezet. Voorts zou de geneesheer bjj operatie enz. geen rekening honden met de financieele draagkracht van den arbeider maar die van den werkgever. Verder zal simulatie kannen voorkomen. Eindeljjk wees spreker op de vele voorrechton, die de arbeider nu reeds geniet. Door den heer Tydeman werd toegelicht oen amende ment door hem en vier anderen voorgesteld, om in ariikei 1638 c te doea vervallen de volgende bepalingen vEzen- wel verliest de arbeider niet zgn aanspraak op het naar tgdruimte vastgesteld loon voor eeaen tgd, niet langer dan de opzeggingstermijn, wanneer hjj tengevolge van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1