Dankbetuiging. Prijs por fl. f 1.50, 6 fl. f 8. 12 fl. f 15. OPENING .aten in 11 een Scheepsteekenaar. -enz. welbeproefde SANGUINOSE Varkensslagerij. D. MAG-RÉ. 4 ,"0- 0 Machinaal gesneden P ERSÖNALI A A LL E R LEI. A1) V ER TEN TIEN. Dankbetuiging. Maakt eens kennis met ous nieuw middel „VIJGEW- ÜOMIG" voor hoestenden Te Tik m TaV "bij'"nIEROP SLOTHOUBER; SCHOUTEN Te Co.: ANSINGH «e MESMAN. PAYGLOP, 5. RUND-, HALFS- en VARKENSVLEESCH. J. BR1NDS Sz. EEN JONGEN GEVRAAGD. Postpapier en Correspondentiekaarten in doozen. <y Jc Te huur of te koop gevraagd Bij J. BRANDS Sz. BEURSBERICHTEN^ 101*} 100-1 lOOf 78* 93i 93A 93A 1001 694# ö9; 66A 87 77* 79* 73 83 76* 77 63A 105A 49* 104* 263 97| 143* 61* 31A 39* 15 49* 36* 78 87 77* 78} 82 75* 63} 96 A 312 143* 62* 31* 38* 14* 48} 139 81} 98} 101* 25* 39} 39} 25* 31* 87} 101} 101* 63A 62} 35} 163} 161*} 153** MARKTBERICHTEN. Het dempen en rioleeren van de SLOOT, langs het pad van Overdie en het rioleeren van den Konings-weg, met de leverantie van daaraan ontbrekende materialendoch met alle transporten, arbeidsloonen enz. De ondergeteekende heeft de eer het ge achte publiek te berichten, dat de OPE NING van zjjn zaak heden avond zal plaats hebben. LEVERT EERSTE KWALITEIT Ritsevoort, A 32. N.V. HERMS. COSTER 4 ZOON. banketbakkerij W. VAN DER VEEN. een beknopt TViuk:elliuia met gerief lijke Woning, op beslist lsten stand. geplaatst. Vraagt <le Extra fijne Per Ons. OSSENTONG 40 CsnL HAM 24 ROOKVLEESCH 22 BOTERHAMWORST 10 HAMSPEK 14 SAUCISSE DE BOULOGNE 22 HAAGSOHE LEVERWORST 8 ROOKWORST 10 PLOK WORST 14 TONGENWORST 12 LEVER- rn BLOEDWORST 6 Ritsevoort A 32. Hendriens Johannes Jonker en Anna Geertruida Elisabeth van der Goes, beiden albier^.eerstgen. onl. te Ambt-Doetinchem. - Wybrand Hontkooper en Maria Margaretba tan Doom. - Nicolaas Peperkamp en Johanna Agnes de Mnnk. Bernaidns Zonderhnis en Maria Johanna Nien- wenhaizen, wed. Jaeobns Fransen. o Bloemberg, te Avereest en Johanna Petrouella Koomeo alhier, onl. to Amsterdam. Pieter Mannel Zalm, alhier en Jnlia Schneider, te Brussel. Petrus Oudejans, alhier en Illasina Wokke te Heiloo, onl. alhier. GEBOREN: 3 Mei. Antje, d. van Jan Iedema, en Hittje Talsma, Gijsbertus Gerard us Wilhelm, z. van Geert Wilhelm Takken en Willemina Dorothea Hen drik» Enden. Gerardns Johannes, z. tan Theodorus Jacobus Boom en Anna Wennekes. 4 Johannes, z. van Willem Frederik Veltkamp en Christina Wilhelmina Blokdijk. Maria d. van Reinier Hendrik Gerardus Van der L'.et en Antje Klater. - Willem Petrus Cornells, z. tan Bartholomew Maria Jonkers en Geertruida Alida Maria de Boer. OVERLEDEN 2 Mei. Joanres Jaeobns Bruno 56 j. en 10 m. (Hei- plaatsing wegens misstelling 1 Tot lid van het Dagelijksch Bestuur van den Over- voensche Polder (N. H.) is herkozen de heer H. Beets Pz. te Ilpendam en tot Hcofdingeland de heer G. Groot te Purmerend. De seoretaris tan het waterschap »De Wgde Wormer de heer J. J. 't Hoen, heeft tegen 1 Juni e. k. eertol ontslag aangevraagd. Bp Koninklpk Besluit zgn in de provincie Noordholland benoemd tot heemraad tan het waterschap te Schermeer, J. Koning, te Zuid- en Noord-Schermer j tot heemraad tan den polder de Zeevang, P. Kleen, te Kwadjjktot heemraad tan den Zu dpolder bp Edam, S. Buis, te Edam tot heemraad van den polder Waard en Groet, G. Blauboer, te Barsingerhorm tot heemraad tan het waterschap de Beemster, K. Zjjp, IJ. Otjes, A. de Goede Hz., H. Schmidt en C. Heynis, allen te Beemster, en H. Honing Oz., te Koog aan de Zaan; tot dgkgraaf tan het waterschap de Wijde Wormer, S Klomp, te Wgde Wormer; tot djjkgraaf van den polder Waard Nieuwland, op Wieringen, K. Breobaart Jz., te Winkel. AMSTERDAM. pCt 3 Mei. 4 Mei. nsrt Nederland, N. W. Sehuld.J dito, ditoS dito, Oblig OostenrijkObl. in pap. 8. 1000 Febr.-Aug. 5 dito, dito April-Ott.. 5 dito, Kronen 9000 bel.trije(Kronenr.)Mei-Not. 4 dito, dito 9000 bel.vryeïKrononr.) Jan.-Juli 4 Portugal le ser. 3M 90-1008 dito, 3e id. Amert. Sehuld 3franes 500 4 Rusland, Iwang. Dombr. Oblig4j dito, Binnenlandsebe 18944 dito, 1880 geeons. Z. R. 115-89515 Mei-Not. 4 dito, 18891* A9e ser. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 dito, 1894, Doneta-Spoorw4 dito, 1867/69 90-100 Mei-lot,4 dito, Groote 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 18984 dito, Transe. Spvr. Oblig: Z. R. 195/695. S dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 6954 dito, 1889... dito, in goud 1884, 18 Jm. 13 Juli»*»** Suanje, Obl. Buit. Perpetuele.....4 Turkije, esprit. Cont. mening 18904 Reeep. geünificeerde schuld fres. 500-9500.. 4 Egypte, Obl. leening 1876...,4 Kexieo. Obl. Binn. Seh. aflosb. oblig6 dito dito 1899 5 Venezuela Obligatiön 1881...4 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 4 N. W. A Pae. Htp. Pdbr Nederland, Cult. Maatseh. d. Voratel. Aand dito, Koloniale Bank Aandeolen ■ed. Ind Handelsb. Aand....... Kon. Ked Mij. t. expl. petr. br.A. Petr. Mij. 8u3ratra-Palembang A. u,w, Aand. Ked. Ind.Erpl.Mij Amerika, New Orleans Railw. C. Cert t gew. Aand' United States Steel Corp. Peru, Peruvian Corporation Cert t. Aand.., Aand. Nederland, Expl. 8t. Spw. Aand dito, Nee. Centr. Spoorw. Aand. f S50 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gen italia, Spoorwegleening 1887/89 5 dito, Zuid-Ital. 8poorweg-Obl.. Polen, Wars.-Weenen Aandeel. Rusland,Wladik. 1885 5 Z.R. 695 Oblig.... 4 Amerika, Atchison Topeka Cert. t. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 Rock Island eomp. Cert. t. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rro Grande gow. Aand dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. Aand dito, Kansas City South. Railw. Aand dito, Miss. Kans. Texas Cer t. Aand.. dito, dito, lo Hyp.«v»4 Norfolk k Western Cert. t. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito South. Paeifie. gew. Aand dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pae. Hoofd. C. t. A.S Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. v. pref, Aand... NederlandStad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theis» Loten4 OostenrijkStaatal. I860j 5 dito, dito 18643 Rusland Stsateleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito5 Turkije Spoorwegleening.. dito, dito, dito, dito, 100* 26 39* 24* 30} 87} 160* 161 Zeer flauw. AüSTsaDi,* 3 Mei De prjjxca d«r Aardappeie* r aren «eden a's volgt Friesche M. B. 1 130 a 1.60 id. bonten f 4 60 a f 4.40, id. Bergers f 1.—a 8.—id. blauwen f 2.50 a .440, id. Poolers f 1.80 a 2.80, Zeecwscbe bonten f 1.a 1.10, id. blauwen f 1.60 a 1.50, id. Eigenheimers f—.0 a 5.10, id. poolers f 0.70 a 0.Duitscke Hamburgers f 4.50 a 5.20, id. rooden f 1.80 a 1.90, id. blauwrn 11.80 a 8.id, blanken f 1.50 a 1.40, Ssksiscse jammen f 1.60 a 3.60, Zand Eigenheimers f 1.40 a 2.60, Zandtbomaeeen i 4.50 a 5.Geldersche blauwen f 2,— a f 2.75, Malta's 7* en 9 ct. per k.g. Aanvoer 9 ladingen. Broïk op Langendijk, 3 Mei. Wortelen, f 0.30 a 0,40 per 50 K.G. Reuzenbloemkool 0.—. Roode kool f2.— a 8.Gele kool f 2.a 6.Witte kool f 2.00 a 5.Koolrapen f 0.— a f 0 Uien 0.60 a 0.80. Bieten f0 a 0,per 1000. Alkmaar, 4 Mei. Aanvoer: stapels wegende kilogrammen Kleine kaas f 30,50, commissie f 80.Middelbare 31. Alkmaar, 4 Mei. Aanget. 147 mudden. Tarwe£5.75 a 0.—rogge f 0,— a 0.gerst (ohet.) 475a 6.40 haver 3,80 a 4.30 paardeboonen f 0,— a 0— bruine id. 12.50 a 10.50, citroen id. f 15.50 af 16,50 witte id. f 15.a 17,kanariezaad f 0.a rood mosterdz. fa erwten: groene f grauwe f f vale fa Huopnamen. Een Hindoekind ontvangt een naam, wanneer 't twaalf dagen oud is, en deze wordt gewoonlijk door de moeder bepaald wenscht de vader eens een anderen naam, dan worden beide opgeschreven en boven iederen naam een lamp gehangende naam waarboven een der lampen 't beste brandt, wordt dan gekozen. In Egypte kiezen de ouders de namen voor hun kind, doordat zij drie waskaarsen aansteken, die ieder een naam bevat't kind krijgt dan den naam naar de kaars, die 't langste brandt. De Mohamedanen schrijven nu en dan de verlangde namen op kleine papierstrooken en leggen dezen" in den koran, waar t boek bij t opslaan openvaltde naam, die hun in 't heilige boek Jan 't eerst voor komt, wordt 't kind gegeven. De Chineezen beschouwen pasgeboren meisjes als zoo gering, dat zij baar in t geheel geen naam geven, maar haar volgens den ouderdom een, twee, drie enz. noemen. Een jongen staat echter hooger bij hen in waarde en wanneer men een Chineesch vader, die één zoon en verscheidene dochters bezit, vraagt, hoeveel kinderen hij heeft, zoo antwoordt hij van de duizend keeren negen honderd negen on negentig maal„Maar één zoon." Hoe de Mgyptenaren de steenen blokkea voor hunie obelisken verveerden De kolossale sleenen beelden der Egyptenaren bestaan nit raw graniet; bp de pninhoopen van Athene bevindt zich nog een half voltooide obeli-k, die nog met andere steensoorten verbonden is; de ruwe omtrekken en de sporen der steenhouwers zgn nog zoo dnidelgk zichtbaar, dat men zon denken, dat de arbeiders zooeven hnn arbeid in den steek gelaten hebben en elk oogenblik w*er torng znllen keeren. Dit kolossale s'eenen blok toont ons, hoe de ooden zulke zware blokken van rnwe steensoorten ontdeden en vervoerden. Aan den onderkant van den steen zgn paralelloopende rgen gaten geboord, die zonder twpfel dienden tot opname van boomstammen, welke, goed gedroogd, in de gaten gestoken werden, dan bevoch- t'gd werden, zoodat, de zwellende houtmassa den steen deed springen. Het blok werd nn op boomstammen, die als walgen dienst deden, naar den Njjloever en op een getimmerd vlot gerold, dat vlak aan den waterkant lag. Hier bleef 't nu liggen, tot de overstiooming plaafs bad, waardoor 't vlot door 't water opgetild en in den Npl gebracht werd, die 't naar zgn bestemmingsplaats transporteerde. Daar aangekomen, waren onmiddelljjk duizenden,s'gewillige handen gereed, die 't door middel van walsen op een hoogte rolden, waar het voor een tempel opgericht werd. Op den 15den Mei a.s. hopen mgne geliefde Ouders J. JONKER eu G. SLOTEMAKER hunne 25-Jarige Mchtvereenlglng te her denken. Hunne dankbare zoou SIMON. Koedjjk, Mei 1906. Receptie van 101 uur. ift; O ndertrouwd; K. BOS en A. SCHOEN. Alkmaar, 3 Mei 1906. Ondertrouwd: NICOLAAS PEPERKAMP en ANNA AGNES DE MÜNK. Alkmaar, 3 Mei 1906. Huwelijksvoltrekking Dinsdag 22 Mei d. a, v. Het gezamenlgke personeel der Bierbottelary en Mineraalwaterfabriek van den Heer J. OTTER, betuigt haren hartelgken dank voor het feest, haar aangeboden, ter gelegenheid van zjjn 40-jarig Huwelgk. Onzen hartelgken dank voor de vele blgken van be langstelling, den len Mei j.l. ondervonden. A. M. HAZES en Echtgenoote. CATO HAZES. Zaadmarkt 049. Voor do vele bewgzen van deelneming ondervonden bg bet overigden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Groota.oeder Mejuffrouw N. HOOT, geb. Hxiligrks, betuigen wg onzen hartelgken dank. P. A. KOOT, Alkmaar. O, J. TEN TBIJE, Utrecht. A. M. TEN THIJE-Koot, en Kleinkinderen. Ondergeteekende betuigt zgu hartelgken dank aan ambtsnaren en beambten der H. S. M. en vrienden en bekenden voor de vele blgken van belangstelling op 1 Mei j.l. ondervonden. D. DE BOER, B.steller H. S. M. Alkmaar, 4 Mei 1906. De ondergeteekenden betuigen, meèe namens hnnre kin deren, hunnen bartelgker. dank aan d»n WeiEdelen Heer P. J. DE SONNAVILLE, als eigenaar, te 'e-Gravenhsge, en aan zguen Administrateur, den WeiEdelen Ho. r J. M. DE SONNAVILLE te Alkmaar, voor het fraa'e cadeau en de groote gnnsf, die zg van hen hebben genoten, als veertig jaren huurders vat de plaats »Cranenbroek." Jb. VERDUIN en Echtgenoote. Heiloo, 1 Mei 1906. Ondergeteekenden betnigec hnn oprechten dank voor de vele bewijzen van belangstelling den 24en April ontvangen. J. KLERK Hz., Stompetoren. en Echtgenoote, en Kinderen. fl. KLERK Jr., Wormerveer. en Echtgenoote. Een verdriet in de lente. Wanneer het lieve voorjaar komt en ieder zich opgewekt moest gevoelon, dan juist hebben de bloedarme gestellen een gevoel van vermoeidheid en lusteloosheid. Alles is hun te veel. Zg zien op tegen het mins!». Zg zgn dade.gk moede; zg klageo over hoofdpgnde eetlust ontbreekt; kortom het is een echte verslappingstoestand.. Dat is een echt verdriet Maar geeft den moed niet op 1 Gg behoeft niet moedeloos en niet lusteloos te zgn. Wanneer gg de ■ebruiken wil, juist in bet voorjaar; en wanneer gij vermoeid zgt en u lasteloos gevoeld; dan zult git eens zi'en hoe heerigk u de SANGUIN03E helpt. Gg die er belang bg hebt, lees eens .t mejuffrouw JACOBA KLEIJN uit Katwijk a/Zee n uit hare eigene ervaring mededeelt. Zö was ook gedurig moede; en lnsteloo»; en alles was haar te veel. Maar de SANGUINOSE heelt haar den moed en de levenslust teruggegeven. ,Ik kan u mededeelen,* zoo schrgft zg, »dat nwe SANGUINOSE bg mg uitstekend heelt erkt Ik was lgdeude aan eene hevige zenuwzwakte; ik was gedurig vermoeid en lusteloos; ge moe^ wa5 er ait; want ik had revn'treefs allerlei middelen tot herstel geprobeerd. Door een U lokkig toeval hoorde ik van nwe SANGUINOSE en, sinds ik nu dit middel gebruik, is mga iVLt.Ltand zooveel verbeterd, dat het mgzelve bijna een wonder is. Ik gevoel mg dan ook gedrongen dit uit dankbaarheid bekend te maken. Ik weet uit oudervinding dat de SANGUINOSE wezoniyk en dengdelgk helpt. Hatwjjb afZee. JACOBA 5LU Sf. Eiia JACOBUS HAZEBBOBK rStóMc ontbonden verklaard door echtscheiding De procureur van den eiscner, Mr. A. PRINS. Alkmaar, 4 Mei 1906, BURGEMEESTER "n WETHOUDERS ALKMAAR ..Z «P OonderA.u I» '«-*» 1 ure, ten Gadbuize aldaar, in het openbaar AAM BBITHOKIV: Aanwyzing zal geschieden op Maandag ld Mei, te vorendes namiddags 2 aur, aanvangende bg het Overdlepad. Bestek en teekeningen zgn tegen betaling van t 1.— ter gemeer te-secretarie verkrggbaar. De gezegelde insohrgvingsbiljetten, door aannemer en twee solide borgen persoonlgk onderteekeud, moeten op den dag der aanbesteding vóór des middags 12 nur, (Amstord. tgd) ter gemeente-secretarie bszoigd zgn. Inlichtingen zgn te bekomen aan het kantoor der gemeente werke eeBter en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. (Voorheen BVIilLiJIN}) Ingericht volgens de nieuwste eischen des tyds. Aanbevelend Voor licht werk wordt voor de Bloenristerj) en het Bloemenmagazijn vnn H. J. TBUKINH en ZOON, V O O R e A N DEN: A1I0 UM PHüJ®H81 INI MM MTAIjAöM. Beleefd aanbevelend PBOBMMRT MM HMCIaAME-IaMVMHM OUST SA CTB. PMH A »M ____-__^^mjJgJHJUL mfïtITT rftj' gff-J *4 cent per o ns. _Xh ii i nnwii jrMwrmrrrrr-it-man- W. V. Scheepswerf en Machinefabriek Hondsbosch" vraagt onmiddellijk Huurprjjs t f 600 lot f SOO. Briefen met volledige opgaven order letter BI2, bureau »Alkmrariobe Conrant''. Bg onderbandsche akte d.d. 30 April 19C6 is tusechen HENDRIK GINGNAGEL, en CORNELIS JAN WILLEM BAAN, schilders en be- hangers beiden wonende te Alkmaar, aangegaan erne Vennootschap van koophandel onder de firma „(IINUNAUEI. en BAAN". De vennootschap is gevestigd te Alkmaar zg beeft ten doel onder een gemeenscbappelgken naam handel te drgven in verfwaren en aanrrrwante artikelen, het ge- zamenlgk en voor gemesnEohapp: lgke rekening uitoeienen van het beioep van huis- en decoratieschilder, glazen maker en kamerbshanger. Zij begint den eersten Mei 1906 en eindigt den 31 December 1915. Indien bet tegendeel niet big kt door 3 maanden voorafgaande sohrif- telgke opzegging, door den eenen vennoot aan den anderen gedaan, zal de vennootschap daarna steeds van jaar tot jaar stilzwggend worden voortgezet. Beide vennooten voeren het beheer. Het kantoor dor vennootschap zal gevestigd zgn ten huize van den vennoot Hendrik Gingnagei, alwaar alle betalingen zullen moeten geschieden. Voor het opnemen van geld3D, het disconteeren van handelspapier, het bezwaren of bevrjjden van eigendom- mor, het koopen en vorkoopen van vaste goederen en het verrichten van alle handelingen niet rechtstreeks met het doel der vennootschap in verband staande wordt de medewerking van de beide vennooten vereiechtook wordt de toestemming van de beide vennooten vereiecht voor het aancemen van werkzaamheden boven een bedrag van vgttig galden. Een veelzijdig ontwikkeld, NIMT PMHSOtfNf, met de Daitsche en Fransche taal tamelgk bekend, vlag op Remington werkend en gedarende 4 jaren op drnkke kantoren werkzaam, zag zich gaarne Uitstekende relerentiBn staan ten dienste. Franco Br. aan het Bar. der Alkm. Courant, onder letter F 12.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3