IJSHANDEL. O KOOTK UITVERKOOP Stalhouderij Jb. DE JONG Zn., Boek-llanèlsttteri v|li IIERMs (MI I Zoon, Bergen in Woord en Beeld, Stoombootdienst „Alkmaar Packet." lienst aangevangen I De Lange de Moraaz, RIJWIEL-BANDEN! Alle ZONWERENDE ARTIKELEN, OPENING Kruideniers- en Grutterswaren, Baas boven Baas! Agentschap der Credietvereeniging 3Vz De Lange en de Moraaz. Geen bluf. Waarheid, L. BOOM, Laat D 51 en 177 Prijs f O 76, gebonden f 1.15. De Firma FLAMENT Jr., VALK's Bruinbrood DERBY. Hotel „NEUF", D BLAAUW, Baangracht 15-16-17-18, wegens verbouwing van het perceel. ET HUIS MOET R Haast U! 15oef uw voordeel. MONSTERS VOORRADIG. LIMMERHOEK D 1. Algem. Bfederl. Informatie- en Incasso -Hureau KantoorSINGEL 278AMSTERDAM. M. VAN REENEN—VöLTER. B. BLAAUW, baangracht 15-16-17-18 te Alkmaar. bii het Ontbijt. J. LEVERT, Hekelstraat 18. FEUILLETON. Keurig Engelsch RIJWIEL Café-Restaurant. Zaterdagavond a. s. HEEREN-RIJWIEL, Prijs f 62.50. J. C. LEVERT, Hekelstraat 18. Ondergeteekende bericht, dat hij bij zijn BIERBOTTËLAIUJ en MINERAAL- WATERFABRIEK'een handel in helder, zuiver Duinwaterijs heeft opgericht. Concnrreerende prijzen en vlugge bediening. Voor bniten agenten gevraagd. Beleefd aanbevelend, leverancier van den Alkmaarsehen Slagershond, welke het ijs na onderzoek heeft goedgekeurd. Van alle voorradige MEUBELEN tegen veel verminderde prijzen Dus voor jongelui welke gaan trouwen en voor hen die schoongemaakt hebben, is dit beslist het voordeeligste adres Tevens bericht ik mijnen geachten begunstigers, den alleen-verkoop voor Alkmaar en Om streken der bekende OIRSCHOT-STOELENhierdoor ben ik in staat deze stoelen tegen denzelfden prijs der labriek te leveren. Het is dus voor het publiek voordeeliger ze van mij te betrekkenaangezien ze door mij franco aan huis worden geleverd. De OIRSCHOT-STOELEN zijn bijzonder goedkoop en zeer geschikt voor tuinen, lunch rooms en zalendaar zij onverslijtbaar zijn. Aanbevelend het oudste en soliedste Meubelhuis van Transporten van verhuizingen, met en zonder inpakken van en naar alle plaatsen, garantie gewaarborgd, gelegenheid tot berging van inboedels. TBLBFOOINr 15J2 Belast zich met het tegenspreken van faillietaanvragen. Beschermt hare leden tegen finantieelen ondergang. Verdedigt hen voor alle rechtbanken en kantongerechten. REGLEMENT OP AANVRAGE GRATIS. ALOM V3SRK.RIJGBAAR. Van ALKMAAR 6.—, 8—, 10—, 2.30, 6— uur AMSTERDAM 6,30. 9.30, 2 30, 4.-, 6.- uur. Agentuur der Bultsche Oost-Afrika-l.ijn. Inlichtingen baatoor, Voormeer. sedert 1838 gevestigd Thorbeckeplein 18 te AMSTERDAM, bericht aan hare geachte clientèle dat zij de vertegenwoordiging harer firma voor Alkmaar en Omstreken heeft opgedragen aan den Heer Hollandsche Sociëteit van Levens verzekeringen HYPOTHEEKBANK te A L K M A A R. TH. van der KLEI, Horloges - Pendules 44) Adres Hekelstraat 18, LANGESTRAAT 60 UITGEBREIDE LEESTAFEL. Uitstekende consumptie. Billijke prijzen. Billard Toulet. Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen Aanbevelend LéON CHAULET. n.l. Rolschemen, Marquises en Jalousieën, JONKER A Co. van de nieuw opgerichte zaak in Vee voetier, enz. O. MODDER Az. De rente voor gelden a deposito is met 1 Mei j.l. VERHOOGD tot voor 3 maanden vast. MI U I i De Directie: A. CORN ZN ZELLE. L. N. DUIN. DOOR Correspondenten der bevelen zicb aan voor het sluiten van verzekeringen op het leven en lijfrentes. Het 9e Dividendbewijs is met f 5,betaalbaar ten kantore der VENNOOTSCHAP, alsmede bjj de Firma: DE LANGE DE MORAAZ te Alkmaar, de AMSTERÜAMSCHE BANK te Amsterdam. AMSTERDAMSCH WISSELKANTOOR te Amsterdam de HeerenVAN HARPEN RODENBERG te Amsterdam. JOLLES Co. te Amsterdam. MEEKHOF JURRIAANS te Amsterdam. BOONEN DUIJMAER VAN TWIST te Arnhem. VAN RANZOW Co. te Arnhem. M. LAMME te Beverwijk. LUYKX VAN HASSELT te Bergen op Zoom. VAN DER ELST LEBRET te Dordrecht. W. P. COSTERUS Pz. te Edam. E. ELDERINK te Enschede. FURNEE Co. te 's Gravenhage. J. VAN DAM ZOON te Groningen. HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING (firma TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ) te Haarlem. P. GROEN ZOON te den Helder. F. VAN LANSCHOT te 's Hertogenbosch. HELMONDSCHE BANK te Helmond. J. H. VAN DER DUSSEN Jr. te 'Kampen. A. BLOEMBERG!N ZONENS BANK te Leeuwarden. HERING VRIJTHOFF Co. te Maastricht. OSCAR SMIT te Purmerend. DISCONTO-MAATSCHAPPIJ te Rotterdam. J. VAN DER MA ATEN te Schagen. II. J. VAN OGTROP ZOON te Schiedam. A. BLOEMBERGEN ZONENS BANK te Sneek. JAN BLIJDENSTEIJN ZOON te Utrecht. AMSTERDAMSCH WISSELKANTOOR t6 Utrecht. CORNs. ATEN te Wormerveer. P. F. C. BRUNINGS Co. te Zutphen. DOIJER KALFF te Zwolle. NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CREDIET te Alkmaar. NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CREDIET te Delft. NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CREDIET te 's Gravenhage. NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CREDIET te Hoorn. NOORDHOLLANDSCH LANDBOUW- CREDIET te Leiden. Alkmaar. De Directeur 4 Mei 1906. J. F. M O E N S. ïle beste banden van den tegenwoordlgen <Ud, welke 15 «taanden gegarandeerd worden, koopt «ten bij Eerste tints van mf de Steenenbrug BBWÉBiiRsSs KOOLTUIN, ALKMAAR, örootato keuze enz. Reparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. SPORTROMAN dook W. ÏKIJBR-FÖH^TUB «En ik wil u nog wat zeggen, eerljjk en oprecht. Brandes is de schuld van alles. Toen hjj den Derby won, had hg me moeten schrjjven«Lieve Nikolaus, kom terug.» Wij hadden weer te Berljjn gewoond en als Brandes wat zuinig-voor zichzelf wilde zijn, zou dat best kunnen. Dan zou alles goed zjjn. Maar wat be kommert meneer Georg Brandes zich om andere men schen Die denkt alleen aan zichzelf. En terwjjl meneer Georg Brandes zich te Nizza en te Parijs amuseert, kan ik me hier vervelen. Konrad wilde vragen «En uw vrouw? Is er van haar geen sprake Maar hg bedwong zich en merkte enkel op «U beoordeelt meneer Brandes zeer onrechtvaardig.» «Laten wjj er niet over spreken.» viel de prins hem snel in de rede, «ik wil niet dadeljjk n.jjn goed humeur bederven. Want waarachtig, meneer Eckert, u weet niet wat het zeggen wilweer een mensch te zien Om acht uur twee en dertig minuten reden ze de grooie poort van Gienowo binnen. «We hebben het in twee uur achttien minuten ge reden,» zeide de pi ins, «een goed record. Ik rijd hier geregeld met het horloge in de hand en soms gaan mjjn buren en ik weddingschappen aan wie met die ellendige Russische knollen het vlugst weg komt. Dit, mijn waarde vriend, is onze sport, is mijn Derby.» Weer gleed een grimmige lath langs zjjn trékken, maar Konrad lette niet meer op hem. Dit was dus Gienowo I Waar Kathchen Brandes sinds een half jaar als Russische vorstin den schepter voerde. Rechts en links hutten van leem en lange, bouwvallige schuren, een ruim erf waarop hier en daar verspreid landbouwwerktuigen, eenige honden, snaterende ganzen die naar het vierspan waggelden, een vgver waarin een dienstmeisje linnengoed spoelde, op den achtergrond het heerenhuis, een lang gebouw van een verdieping, massief en goed onderhouden met een kleine portiek en korte oprijlaan. Men ontbeet zonder de prinses, een opulente nuaaltjjd met kaviaar en champagne. «Ik ben nooit een smulpaap geweest,» zeide de prins, «maar hier zou men er een worden. Dat is ons tijd verdrijf. Als ik nog eens ooit naar het Westen ga, zal ik voor meneer Uhl en zjjn collega's eenige recepten medebrengen.» Konrad werd naar zjjn kamer geleid en na een bad genomen te hebben, tegen elf uur door de prinses ontvangen. Was dat Kathchen Dat tengere schepseltje dat in de sombere kamer op hem toetrad en hem beide handen reikte «Kathchen Het klonk als een angstkreet. Hij had zich niet kunnen beheerschen, de schrik was te groot, de ontroering te hevig geweest. En zij begreep het. De lichte zonneschijn die de vreugde over het weerzien op haar trekken had gespreid, doofde bjj zjjn woord. Een oogenblik slechts. Toen keerde hjj weer. «Ben je dan eindelijk hier, lieve Konrad Ze stak hem haar mond toe en hjj kuste de bleeke lippen. «Nog precies als vroeger, beste Konrad. Maar nog flinker en deftiger. Je bent ook nog zoo jong. Kom, geef me je arm, dan gaan we naar de hoekkamer.» Zjj nam hem mede naar een venster en ging zoo zitten, dat haar gelaat in de schaduw bleet. «Dit is mjjn lievelingsplekje. Daar ginds is het Westen, daar gaat de zon onder, daar ligt Duitschland. Vertel nu. Heb je een goede reis gehad? Hoe lief van je om te komen Och, was maar eens eerder hierheen gereisd. Kom, vertel eens veel van papa.« En hjj vertelde urenlang. Zij leunde in haar fauteuil met gesloten oogen alsof ze sliep. Maar ze was klaar wakker en luisterde scherp. «Spreek aldoor, lieve Konrad, je stem klinkt als muziek. Niet, weet je, omdat ze zoo zacht en lieflijk is« ze glimlachte met iets van de oude schalkschheid «maar omdat de klank mg zoo lief en eigen is. Alsof ik nog thuis was.» Eerst laat sprak hij over het èt^enljjke doel van zjjn komsthaar te zien en te vragen hoe het haar ging. Ze knikte heel kalm. Terwille mijner gezondheid zijn wij in Februari vier weken in Moskou geweest, een zeer kostbare reishet was heel attent en vriendelijk van rnijn man. Wij hebben drie of vier doctoren geraadpleegd en die schreven me allen hetzelfde geneesmiddel voorrust. Het scheelt aan mijn hart, daar is iets niet in orde. Dikwijls bonst het met een vreeselijk geweld en dan kan ik geen adem halen en is het alsof mijn hart stilstaat, even maar en dan is het weer over. Kijk me eens aan, Konrad, ik ben veranderd, is het niet Hij antwoordde niet. Zjjn keel was als dichtgesnoerd, geen geluid kon hem over de lippen komen. Niet bjj machte zijn diepe ontroering te bedwingen, sloeg hg als een kind de handen voor het gelaat. En evenals men een kind troost, nam ze zacht zjjn handen in de haren, en haast glimlachend zooals een moeder glimlacht, zeide ze gelaten «Of dat een paar jaar langer of korter duurt is immers precies hetzelfde.» Later toen ze samen door den tuin wandelden de prins sliep sinds uren als een marmot vertelde zjj Konrad heel bedaard en heel eenvoudig de kleine ge schiedenis van haar huwelijk. «De prins is altijd goed en vriendelijk voor mjj, maar hg is zelf een verloren meusch. Over dag slaapt hjj en 's nachts rijden ze naar Raston of Orel om te gaan spelen. Wat moet hjj ook anders doen Hjj kan immers niets, en is zelf even ongelukkig.» In den tuin, naar Fransche wjjze aangelegd maar sinds lang verwaarloosd, zocht ze naar de eerste voor jaarsbloemen, maar ze kon niet lang loopen en moest al gauw gaan zitten. race-me een toonbeeld van Kracht, Vorm en Af werking. Men 1DHAAL R1JW1ML voor elkea jongen krachtlgen Wielrijder. eerste huls vanaf de 8teenenbrug. Aanbevelend J. C. LEVERT. worden in den kortstmogeljjken tjjd ooncnrreerend en soliode g e f a b r i c e e r d en gerepareerd aan de Werkplaatsen aan de BAANGRACHT. Men lette vooral op de nieuw tie vinding der Marqvi-e». Kantoor, voorloopig BA AIM WH ACHT 4. Aanbevelend VKAABT P R 1.1 «OPGAAF. Hopende door soliede en nette bediening een ieders gonst waardig te worden, Hoogachtend, Uw dw. dienaar, Ken prachtig, reusachtig sterk, nieuw voorzien van een Wettig gepatenteerd CIo- ckenlager I». B. G. JH. Slo. 198764. UBS GMMN NAMAAK. BANDEN en MACHINE een jaar schriftelijk gegarandeerd. Verkrijgbaar aan den Rijwielhandel en Re paratie-Werkplaats van Kerste huls vanat de Steenenbrug. TM ALKMAAR, Kantoor Breedstraat A 48. «En zoo zullen we verder leven, rustig, ieder voor zich. Al te lang zal de last met mjj niet duren, want dat met het hart kan er ineens een einde aan maken. Maar, weet je, Konrad, iets komt er altjjd tusschen en dat is afschuwelijkgeld.» Zjj stond op en nu pas zag Konrad, dat haar vertoon van kalmte een masker was. «Geld l Achttien jaar lang heb ik niet geweten wat geld is, terwjjl alle andere menschen er door vervolgd en gekweld werden. Nu wreekt zich dat. Nu komt het en doodt mjj.« Het was avond. Konrad had zich gekleed voor het diner. In gepeinzen verzonken bied hjj nog op zjjn kamer vertoeven, de akkers beschouwend waarover de ondergaande zon haar laatsten gloed wierp. Kathchen had hem zooveel verteld, maar hoeveel zou ze hem verzwegen hebben Daar ginds in de Fransche salons werd nacht op nacht gespeeld en gefeest en ge dronken en den volgenden morgen kon de gemar telde vrouw zorgen voor geld om de speelschulden te betalen. Zjj had immers een rjjken vader, en telkens als ze hem in doodsangst om geld gesmeekt had, was het immers gezonden. Waarom dat nog niet een keer gewaagd I En nogmaals «Overigens is hjj goed en vriendeijjk voor mjj,» had ze gezegd. «Goed en vriendelijk l« Een vrouw die nog geen jaar geleden als een bloeiend meisje hem geschonken was en die nu reeds ten doode was opgeschreven. «Goed en vriendeijjk l Wordt vervolgd). Stoomdruk va* Hernus. Gorter Zoo* Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4