Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit et naslaat ail 2 Mailen No. 106. 1906 Uitloting. Prijs der gewone advertentiën ZATERDAG 5 MEI. Straatwieden. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Groote Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vlh. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Overzicht. Algemeen In Frankrjjk staat men de algemeene Verkiezingen die, zooals men weet, mor gen zullen plaats hebben. Gemengde Mededeelingen. N ionwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT TplpfoOiTH' s»v'*»*r 3. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennia van belanghebbenden, dat bij de heden gehouden ultloll"* v»n obligaties in de geldleeningen ten laste dier gemeente, aangegaan krachtens raadsbesluit van 1. 29 Juli 1802, No. 1, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Noordholland bij besluit van 3 Augustus d. a. v., No. 14, zijn getrokken de Nis. 4», 42, 62, 67, 81 en 86. (3t pet. leening); 2. 18 Januari 1809, No. 2, goedgekeurd door Gede puteerde Staten van Noordholland bij besluit van 25 Januari d. a. v., No. 14, zijn getrokken de l£s. 12, 24, 64, 68, 72, 76, 0O, 04, 06, 110, 114 en 200. (3£ pet. leening) 3. 9 October 1806, No. 27, goedgekeurd door Gede puteerde Staten van Noordholland bij besluit van 16 October d. a. v., No. 45, zijn getrokken de IMs. ÏO en 61. (3 pet. leening) 4. 1 Maart 1800, No. 3, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Noordholland bij besluit van 22 Maart d. a. v., No. 56, zijn getrokken de Mts. 40 en 40. (3) pot. leening) 5. 30 Mei 10OO, No. 4, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Noordholland bij besluit van 6 Juni 1900, No. 33, zijn getrokken de Ns. 18 en 38. (4 pet leening); 6. 16 April 1002, No. 4, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Noordholland bij besluit van 7 Mei d. a. v., No. 15, zijn getrokken de NTs. 14 en 74. (3J pet. leening) Welke obligaties, waarvan die van de leeningen sub 1, 2, 4 en 6 ieder groot duitend gulden en die van de leeningen sub 3 en 5, ieder groot vijf honderd gulden met de onverschenen coupons ten kantore van den Gemeente ontvanger te Alkmaar of de Kasvereeniging te Amsterdam ter betaling aangeboden kunnen worden, die van de leeningen sub 1 en 2 genoemd, op of na 1 October 1906, die van de leeningen sub 3—6 genoemd, op of na 1 November 1906, van welke dagen tij geene rente meer afwerpen. Van de in 1905 uitgelote obligaties der leening genoemd sub 5 hierboven is Nr. 26 nog niet ter aflossing aangeboden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 3 Mei 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar bermneren bjj deze de ingezeteren aan het bepaalde bjj Art. 187 der Algemeens politieverordening dezer gemeente van 3 April 1889 (Gemeenteblad No. 15) waaibjj is voorgeschreven Elk hoofdbewoner van'een perceel, of als dit ou bewoond of ongebruikt is, de eigenaar van bet perceel, is verplicht de straat met de steepen en goten rondom het perceel geheel, en, waar overburen zjjn. voor de helft, of aan pleinen tot 3 meter uit de stoep en langs het perceel wan gras te zui veren, en dat overtreding van deze bepaling wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf gulden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. aun den vooravond van In zijn Donderdag te Lyon gehouden en gisteren door ons medegedeelde redevoering zeide minister Clemenceau dat zij een trionf voor de Republiek zouden zijn, en hierin kan hij wel eens een goed profeet geweest zijn. Het is in elk geval niet denkbaar dat do gezamenlijke oppositie-partijen een meerderheid zullen verkrijgen, al kunnen zij misschien hier en daar een zeteltje veroveren. Aan een overwinning gelooven zij trouwens zeiven nietveel meer spreekt er uit een zekere ontmoediging, wat natuurlijk zeer dienstig is voor een warme stembus haar bladen al niet campagne. Zonderling genoeg wordt in de redevoering van Clemenceau, waarvan trouwens de geheele inhoud Dog niet ter onzer kennis is gekomen, met geen enkel woord gerept van het zooveel besproken complot, waar van deze minister toch zoowat de ontdekker zou geweest zijnmen hoort er dan ook niet veel meer van, zoodat het, trots al het geschetter van den Matin zeker niet veel om 't lijf zal gehad hebben. Uit Rusland komen over het aftreden van Witte allerlei berichten, die een zeer somber licht werpen op den binnenlandschen toestand van het rijk, of nauwkeuriger gezegd, op de intriges, die aan het hof van den Csar een zeer weelderigen bodem schijnen te vinden, en een Macchiavelli eer zouden aandoen. Een zeer uitvoerig telegram van Dr Dillon, decorrespondent van de Daily Telegraph, en, naar het schijnt, een bijzondere vriend van Witte, geeft aan genoemd blad een uiteenzetting van den toestand, die in 't kort aldus kan samen gevat worden Witte protesteerde reeds langen tijd tegen zjjn machteloosheid tegenover den intrigeerenden Trepof, wiens invloed, sedert hij op Tsarskoje Selo geïnstalleerd is, voortdurend toeneemt, en tegenover Doernovo. die een willig werktuig is in Trepof s hand. Toen Witte eenigen tijd geleden zijn ontslag vroeg, werd hem verzocht aan te blijvenmen had zijn diensten noodig voor de verzekering der bnitenlandsche leeningen, en machtigde hem beloften te doen, die, wijl zij de rust en vrede in Rusland garandeerdon, het krediet dezer mogendheid versterkten. Bij de pogingen om deze beloften te vervullen, door de overeenstemming tusschen do Kroon en de nieuwe volksvertegenw ordiging te bewerken, stuitte Witte op de hevige oppositie der camarilla. Hij diende toen op 27 April opnieuw zijn ontslagaanvraag in, op grond van zijn sltchte gezond heid en van de hinderlijke verhouding tegenover Doer novo. Dit ontslag werd onmiddellijk verleend, en voor Witte verzwegen dat ook Doernovo aftrad. Geheime invloeden, waarvan Trepof het middelpunt is werken op Ruslands staatsbestuur. Ouder deze om standigheden zijn de miuisters eenvoudig tot klerken verlaagd, en hun heengaan, behalve dat van Witte, is zonder beteekenis, zoolang die invloeden werkzaam blijven en onvermijdelijk drijven tot een conflict tusschen de regeering en het volk. Omtrent den opvolger van Witte is officieel nog niets bekendalgemeen wordt echter genoemd de oud minister Goremykindeze staat als liberaal te boek, omdat uitlekte dat hij in den Rijksraad zich verzette tegen de bewoordingen van de zoogenaamde fundamen- teele wetten, waarbij de macht der Doema we d beperkt. Dat verzet, zegt Dillon, is juist; maar het was geen verzet in liberalen, doch in echt au'ocratischen geest. Waar de fundamenteele wetten den Tsaar de „opperste autocratische macht" toekenden, daar wilde Goremykin dit wijzigen in „onbegrensde autocratischemacht" en schoon Witte waarschuwde, dat binnen drie maanden de revolutie zou uitbarsten wanneer de Doema omtrent belangrijke punten, als het landbezit tot zwijgen en onmacht werd gedwongen, dreef Goremykin door dat de Doema geen wetten zal mogen behandelen terzake van landouteigening ten bohoeve der boeren, en ver anderde hij de bepaling„de eigendom is onaantast baar" in het zeker in Rusland veel sterkere „de eigendom is heilig." Dit karakteriseert den nieuwen premier. Zijn benoeming beteekent zeker niet dat de regeering denkt aan verzoening of aan vervulling der beloften van het October-manifest. Een particulier telegram uit Londen aan de N. R. Ct bevestigt implieiter boverstaande mededeelingen van Dr. Dillon. Er wordt daarin gezegd Geldbeleggers hier hebben herhaaldelijke verzekeringen ontvangen dat de Russische regeering voortaan een ver zoeningsgezind beleid in het binnenland zon volgen. Met Witte zonden, zoo heette het, alle andere ministers af treden en plaats maken voor vrjjzinniger bewindsmannen. Mocht echter achteraf bljjken dat de rol van Witte de triomf van de hofreactïe is, dan znllen die geldbeleggers het betreuren dat zjj op de Russische leuning hebben ingeschreven. Men zegt dat Witte naar Parjjs on van daar naar Vicby zal gaan. De geldmannen hebben zich dus leeljjk door de Rus sische regeering in de luren laten leggen. Naar uit Londen wordt gemeld begint het bjj de Engels che regeering ernst te worden tegenover Tarkjjezjj heeft eergisteren aan de Turksche regeeting een nota laten overhandigen die vrjjwel met een nltimatn.n geljjk staat. Zjj is Engeland's laatste woord over bet Turksche opdringen op het Schiereiland Sineï. Engeland eischt dat de Tmksche troepen teruggetrokken zullen worden uit bet Egyptisohe gebied. De Pranscho en de Russische gezanten te Konstantinopel steunen den Eogel- schen gezant O'Oonor in zjjne vertoogen betreflende de Tarksehe bezetting van 't gebied dat aan Egypte behooit Enkele dagen geleden werd gezegd dat Duitrcbland Tarkjje stjjfde in zjjn verzet, althans dat Duitschland op een of andere wjjze da handen in 't spel had. Deze beschuldiging scbjjnt, op ijjn minst genomen, zeer lichtvaardig te zjjn geweest, want nu wordt medegedeeld dat de Duitsche Keizer den Sultan zou aangeraden hebben te voldoen aan de reebtmatige eischen van Engeland en dat, zoo de Porta mocht weigeren, zjj in geen geval heoft te rekenen op den steun van Duitschland. Eau telegram uit Petermari tzburg meldt dat de magisstraat, van Mablabitini in Zoeloeland en oen politie-dienaar door de Zoeloes zjju vermoord terwijl tij bezig waren met het innen der belastingen; twee Euro peesehe vrouwen konden ontsnappen. Dit bericht zal er zeker niet toe bijdragen om den toestand in Zuid Afrika te verbeteren. Een telegram uit dezelfde piaats aan de Daily Telegraph meldt dan ok dat een lid van de Wet gevende Vergadering uit Zoeloelacd de vrees voor een algemeenen opstand van de Zoeloes heelt gen t. Hij kamt het beleid van de regeering at en zal in de Weigerende Vergadering aandringen op de heenzending van den onderminister voor kr-fferzaken. Vele kaffers van de Racdmijnen w llen dadeljjk naar huis, onder voorwendselen als ziekte enz. Zjj bieden aan, plaatsvervangers te stellen en zelfs hun maandloon in den steek te laten. Men verwacht spoedig ernstige gevechten in Zoeloeland. De Italiaanscbe ministerraad beeft z'ch Woensdag avond beziggehouden met het rappo t van de oommissie van enqoé'e betreffende de marine, waarin bjjna onguloofljjke staalijes van begunstiging en oplichterij worden mede gedeeld. De aankoop van kruisers, van kanonnen, van kolen en levensmiddelen hebben voortdurend aanleiding gegeven tot knoeierjjen, die begunstigd werden door hot gebrek aan toezicht van het hoofdbestuur dor marine on dikwjjls door de bescherming van hooggeplaatste personen. Volgens officieren "die erover kannen oordeelen is de vloot, hoe uitstekend het personeel ook moge zjjn, vol strekt met berekend voor haar t. ak, door de zeer slechte bewapening. Sedert 1898 zjjn alle contracten in het voordeel der leveranciers geweest. Do minister van marine, Mirabello, die het publiceeron van deze détails zeer schjjnt te betreuren, zeide dat het rapport zeer overdreven was- Hjj had bjj de besprekingen de Kamer krachtige maatregelen willen beloven, zonder bjjzonderhrdou te treden. Da voorzitter van den ministerraad bleek echter niet v,<,n dezelfde meemng te zjjn. Dientengevolge spreekt men thans reeds van een mogelgk aftredon van den minister van marine. Naschrift. De bladen deelen mede, dat het ulti matum aan Turkije tien dagen tijd laat. Verder be vatten zjj een telegram uit Mal'a met het bericht dat het geheele Middellandsche Zeeeskader gisteren eensklaps bevel heeft gekregen dien avond in z'ee te steken met onbepaalde plaats van bestemming. Nader wordt bovenstaand bericht officieel bevestigd. Het Malta-eskader bestaat uit vier kruisers benevens de vloot van torpedovernielershet is gisterennacht naar den Piraeus vertrokken. Uit Petersburg wordt gemeld, dat de gouverneur van Saratof Stolyfin derwaarts is ontboden men meent dat dit in verband staat met zijne benoeming tot minister van binnenlandscbe zaken. Hongerloonen. Woensdagmiddag hebben prinses Henry van Battenberg. zuster van koning Eduard en haar dochter prinses Ena de tentoonstelling van huis arbeid geopend, die de Daily News in Queen's Hall, Langham Place, W., hebben ingericht in navolging van de bekende Berlijnsche tentoonstelling. Daar is gedurende deze maand te zien wat en hoe de armen thuis werken en voor welk loon. Een aanzienljjk gezelschap was, met de prinsessen bjj de opening aanwezig. Ook bleek, evenals bjj de Berlijnsche tentoonstelling, welke hongerloonen worden uitbetaald aan de huis nijverheid. Deze tentoonstel line is onder dit opzicht zeer leerzaam. Men ziet daar 44 mannen, vrouwen en kinderen bezig met het werk, dat zij gewend zijn thuis te doenen verder allerlei voorwerpen en goed dat zjj en anderen gemaakt en bewerkt hebben, met de prjjzen er bjj aangegeven, die er voor dat werk betaald wordt. Ziehier eenige voorbeelden Een vrouw is bezig kinder broekjes te naaien. Ze krijgt daarvoor f 1.10 het dozijn. Een andere ziet men franje voor sjaals maken. Als ze zeventien uur per dag hard werkt, verdient ze f 3 in de week. Een bloesemaakster brengt het op die manier even ver. Een knap schoenmaker is er bezig, die met 14 uur werk per dag nog geen f 0.60 daags verdient daarbij moet njj zelf zjjn naalden koopen. Er is ook eene oude vrouw, die borstels maaktze krjjgt f 0.32? voor duizend gaten die ze vult en kan het niet boven de f 3.60 in de week brengen. Dat werk doet ze nu 57 jaar. Een mensch went aan veel. Met het vouwen van Bjjbels verdient een vrouw met ingespannen werken f 4.50 in de week. Een andere vrouw toonde zich zeer handig en smaakvol in de bewerking van zuigelingen mantels. Zjj krijgt 0.50 voor het stuk. De mantel wordt verkocht voor 8.90, Prinses Henry van Battenberg liet zich rondleiden en praatte met de arbeiders en arbeidsters en toen zjj hoorde, hoe lang die schepsels dag aan dag werken en wat zjj er mee verdienen, zeide zjj telkens: »Oh ter rible, terrible, terribleen nShockingshocking shocking l« Minister Samuël, die ook bjj de opening tegenwoor dig was, zeide dat de regeering zeer ernstiig ov erwoog hoe deze huisarbeid zou kunnen geregeld worden. Door leeuwen aangevallen. De Daily Express verneemt uit Blantyre, in Engelsch Midden-Afrika, dat de stad Chorumo daar op een nacht in Maart aangevallen werd door een troep uitgehongerde leeuwen. Het waren cr tusschen de vijftien en twintig. Elf inboorlingen werden door de Deesten verscheurd en verslonden bovendien deden zq zich te goed aan geiten en ander vee. Een deel der inwoners vluchtten in kano's op de rivier; de anderen verschansten zich in hun hutten. Verlaagd wereldsport. Volgens den Itomein- schen berichtgever van de Times is de door ons gisteren op gezag van een ander Engelsch blad medegedeelde wijziging in het port voor buitenlandsche brieven op zijn minst voorbarig. Juist is, dat het voorstel van Nieuw-Zeeland tot invoering van wereldstuiv«.rsport ver worpen is. Behalve Australië stemden er slechts voor de Vereenigde Staten en Egypte. Het voorstel van Japan (en Engeland) tot invoering van wereldubbeltjessport viel met geringer meerderheid. Een tweede Engelsche voorstel om het port te laten op 12) cent voor de eerste 15 gram, maar het voor elke volgende 15 gram op een stuiver te bepalen, is nog niet aangenomen maar genoot veel steun en komt nader in behandeling. De kans op aanneming schijnt groot. Een bommengeschiedenis. I 'onderdag liepen er om goed twee uur twee jongelui door de rue de Saint Mandé, te Charenton, in het bosch van Vincennes, bjj Par jjs. Het leken wel een paar studenten, keurig gekleed tusschen 25 en 30 jaar. Daar ^klinkt een geweldige knal en de beide jongelui liggen op den grond. De menschen op straat snellen toe, er zjjn dadeljjk een paar agenten bjj. Een van de twee ligt languit, de buik open, een been stuk, een hand heelemaa! weg. Hij is stervende. De ander is naar het schijnt slechts licht gewond. Wat was er gebeurd De zwaar gewonde had een bom in zjjn zak gehad en die was ontploft. En hij had nog een andere bom bjj zich, die de agenten voorzichtig op den den grond legden. Behalve die bom werd er nog een revolver, zwaar kaliber, in zjjn zak gevonden. Men vroeg den lichtgewonde om opheldering over het geval. Hjj verstond geen Fransch, wel Duitsch. In het Duitsch zeide hjj dat hjj niet wist, waarom zjjn kameraad bommen bij zich droeg. De jongelui heeten. voorzoover de politie thans kan nagaan, Striga en Sokolof. Het zjjn Russen, bekende anarchisten, die de politie had willen inrekenen, maar die zich schuil hadden weten te houden. Girard, de chef van het gemeent-ljjk laboratorium, heeft de bom, die in den zak van Striga gevonden is, op den weg laten ontploffen. Moord in een kerk. Een verschrikkeljjke moord heeft in de Jezuietenkerk San Domingo te Marcia in Spanje plaats gehad. Juist toen Donderdag de Jezuiet Pedro Morales de mis gelezen had snelde de kapelaan Foribio Matinez op hem toe en loste twee revolverschoten op hem. Beide kogels drongen Morales in het hoofd, zoodat hij dood aan de treden van het allaar neerstortte. De aanwezige geloovigen drongen in de hoogste mate on'steld op den moordenaar aan, doch deze had zjjn revolver reeds opnieuw geladen en joeg zich zelf een kogel door de borst. Tot dosver weet men nog niet wat de aanleiding tot deze daad is geweest. Het ftoffeljjk overschot van mr. Johan George Gleioh- man is gisteren voormiddag op Ond-Ek en Duinen ten grave gebracht. Barones Barlha vou Suttner te Weenen, heeft het eerelidmaatschap der Vereeriging «Vrede tentoonstelling* aanvaard. De Onderlinge Vee- en Pa «rden-vei zekering Maat schappij »Helpt Elkander* te W'oringen boekte van 1 November 1905 tot 1 Mei 19061 103 paarden ter verzekerde waarde groot f 22955. Het getal sterften bedroeg 1 stuks, ter waarde van f 130.-. De premio bedraagt f 0.50 psr f 100.verzekerde waarde Tweede Hmer. In de zitting van gisteren werden de aleemeene be schouwingen voortgezet over de artikelen 1638c en I638jj. De heer Van Wjjnbergen zei tegen het beginsel in- het artikel neergelegd, absoluut geen bezwaar te hebben. Slechts één opmerking. De vergoeding voor tjjdverzuim bjj vervulling eener door de wet of overheid opgelegde verplichting moet naar sprekers oordeel niet door den werkgever betaald worden. Is de vergoeding onvoldoende, dan moet het tarief voor die vergoedingen herzien worden. Aan de Regeering vraagt spreker, wat hare plannen zjjn aangaande de ziekteverzekering, want het is gevaarlijk gedurende eenigen tijd den arbeider in gunstige conditie te brengen en die later weer te veranderen. Duideljjk en onomwonden moet de Kamer de voornemens der Regeering te dien aanzien kennen. Spr. achtte het noodig, dat de gansche bepaling van dwingenden aard is. In het oorspronkelijk ontwen was dit aldus en van de zjjde der Kamer bestond hiertegen slechts zeer weinig bezwaar. Deswege begreep spr. niet, waarom men de dwingende strekking thans heeft laten vervallen. De arbeider zal zich bjj afwijkend beding verongelijkt gevoelen, temeer waar vermoedeljjk juist de groote ondernemers bij hun reglementen de bepaling ter zjjde zullen stellen. Wil men toch af wjjking toelaten, dat men dan ook mondelinge atwjjking gedooge. De heer Duymaer van Twist vreesde dat het artikel hen, die hun dienstplicht moeten vervullen, in ongunstige omstandigheden zal brengen. Nog voorzichtiger zullen de patroons worden bjj het in dienst nemen van militie- plichtige arbeiders. Als straks de landweeroefeningen zullen worden gehouden, zal dit bezwaar zich nog sterker doen gevoelen. Hoe staat het met de vergoe dingen, krachtens de Landweerwet? komen de kosten van tjjdverzuim uitsluitend ten laste van de werkgevers. De heer Schaper is wel degelijk voorstander van dwingend recht in dit artikel en de heer Tydeman mocht dit niet afleiden uit het ontbreken van een soc.-dem. amendement. Integendeel, zonder dwingend recht is dit artikel van nul en geener waarde. De groote patroons zullen er van profiteeren. De heer Zjjlstra vond, dat de verplichting tot ver pleging van inwonende aibeiders te zeer ingrjjpt in het gezinsleven. Daarom wil hjj het mogelijk maken schrif- teljjk van die verplichting af te wijken. Men had rekening moeten houden met den aard van arbeid, die de inwonende verricht. Het uitbesteden van zieken is ten platte lande zeer bezwaarlijk. Spr. heeft een amendement voorgesteld om dit euvel af te wenden. Wordt deze bepaling (1638 ij) aangenomen, dan zal het gevolg zjjn dat men hoe langer hoe minder inwonende arbeiders houdt. De heer Tal ma was zeer ingenomen met de artikelen thans aan de orde. De geest waardoor zij zjjn ingegeven, behoort in dit ontwerp te worden gehuldigd. Trina llrniirlU naar Hfaoud. Naar we nader vernemen, brengt Z. K. H. de Prins alleen een bezoek aan de Prins-liendnk-stichting; een officiëel bezoek aan de Egqjonden zal in den loop van dezen zomer gebracht worden en wel door H.M. de Koningin in hoogsteigen persoon met Z. K. H. De Burgemeester van Egmond genoot op de audiëntie van deze week te Amsterdam de( eer, dat H. M. het bezoek zoo goed als zeker toezegde. Met heel veel belangstelling werd verder door H. M. naar de Egmonden gevraagd. Dit is werkeljjk een verrassend en zeer v reerend teeken van belangstelling voor de jonge badplaats van de hoogste persoon in den lande. De Egmonden zullen dan ook wel de Vorstin en haren echtgenoot met bljjgejuich ontvangen. Hoewel dus het bezoek van Maandag dat ongeveer 2 uur duren zal meer een intiem karakter draagt, mag Egmond zich toch gevleid voelen, eene inrichting te bezitten, die de belangstelling van Z. K. H. zóó trekt, dat hij zelfs zjjn bezoek aan de hoofdstad even afbreekt om kennis te maken met deze werkeljjk hoogst nuttige en alom bekende stichting. Beslist geen bljjder gezichten Maandag dan die van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1