No. 107. Honderd en achtsle jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1906 Uitloting. MAAMDAG 7 MEI. Straatwieden. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Ryk l I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefOOBiiswa»«r 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10- Bij groote contracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HEBMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelt» ge u. Uit de Pers. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat bij de heden gehouden uitlotla«? van obligaties in de geldleeningen ten laste dier gemeente, aangegaan krachtens raadsbesluit van 1. 29 Juli 1892, No. 1, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Noordholland bij besluit van 3 Augustus d. a. v., No. 14, zjjn getrokken de Mig. AO, 42, 62, 67, 81 en 86. (3j pet. leening) 2. 18 Januari 1893, No. 2, goedgekeurd door Gede puteerde Staten van Noordholland bij besluit van 25 Januari d. a. v., No. 14, zijn getrokken de Va. 12, 24, 64, 68, 72, 76, 90, 94, 96, 110, 114 en 200. (3£ pet. leening) 3. 9 Ootober 1896, No. 27, goedgekeurd door Gede puteerde Staten van Noordholland bij besluit van 16 Ootober d. a. v., No. 45, zijn getrokken de Nis 19 en 61. (3 pet. leen in g) 4. 1 Maart 1899, No. 3, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Noordholland bij besluit van 22 Maart d. a. v., No. 56, zijn getrokktn de Ka. 40 en 49. (3| pet. leening) 5. 30 Mei 1900, No. 4, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Noordholland bij besluit vau 6 Juni 1900, No. 33. zijn getrokken de Dia. 18 en 38. (4 pet. leening) 6. 16 April 1902, No. 4, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten van Noordholland bij besluit van 7 Mei d. a. v., No. 15, zijn getrokken de Ha. 14 en 74. (3J pot. leening) Welke obligaties, waarvan die van de leeningen sub 1, 2, 4 en 6 ieder groot duttend gulden en die van de leeningen sub 3 en 5, ieder groot vijf honderd gulden met de onversohenen coupons ten kantore van den Gemeente ontvanger te Alkmaar of de Kasveretniging te Amtterdam ter betaling aangeboden kunnen worden, die van de leeningen sub 1 en 2 genoemd, op of na 1 October 1906, die van de leeningen sub 3—6 genoemd, op of na 1 November 1906, van welke dagen tij geene rente meer afwerpen. Van de in 1905 uitgelote obligaties der leening genoemd sub 5 hierboven is Vr. 26 nog niet ter aflossing aangeboden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 3 Mei 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar herinneren bjj deze de ingezeteten aan het bepaalde bjj Art. 187 der Algemeens politieverordening dezer gemeente van 3 April 1889 (Gemeenteblad No. 15) waarbjj is voorgeschreven Elk hoofdbewoner van een peiceel, of als dit on bewoond of ongebruikt is, de eigenaar van het perceel, is verplicht de straat met de stoepen en goten rondom het peioeel geheel, en, waar overburen zjjn, voor de helft, of san pleinen tot 3 meter uit de stcep en langs het perceel van gras* ie zui veren, en dat overtreding van deze bepaling wordt gestraft met geldboete van ten boogste vijf guldea. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. 't Is gisteren voor Frankrjjk de gewichtige dag der algemeene verkiezingen geweest. Hoe die zjjn afga- loopen kunnen wjj nog niet mededeele», hoogstens zonden onze laatste berichten den algemeenen indrnk kannen bevatten, daar het niet denkbaar is dat de eerste tcrutiu reeds overal een beslissenöen uitslag zal opgeleverd hebbes, terwjjl ook de kleinere en moer afgelegen kies- districten nog wel wat achteraan zullen komen met hun mededeelingen. Wg zullen dus nog een paar dagen moeten wscn.en eer de balans der uitgebrachte stemmen kan opgemaakt worden. Da Matin maakt zich nog erg druk over het zoogenaamd komplot. In Zga redevoering te Lyor. had minister Clemenceau een zeer bedekte toespeling gemaakt op een ondersteun,n der stakers in het Noorden en nu f8|i V. C*e A l toesP8Bngen betrekking zouden hebben op twee ge.chrrften, het eeno by 0Bn haf8zoeki in de wonrng van een Bonapartist gevonden, en oen ander, dat bg den monarchistische graaf Da Lanèvle in beslag >s genomen. In het eer.te komt o. a.'de volgende KinBnede voor: e «Indien u tegen middernacht verneemt, dat er een opstand 18 uitgebroken, moet u te 6 our 'd ochtends op de plaats van het oproer zjjn en oenigö uren latef d* leiders voor u hebbeu gewonnen. Bg graaf De Larrógle werd een opstel gevonden met den titel: «De toekomst van den opstand.* Het eindie* ongeveer als volgt: 8 «Ik geloof te hebben aangetoond, dat de revolutionnaire staking lgurecht naar de anarchie zal lgden en dat deze weder door den aan alle sociologen bekenden teragslag onmiddellijk de monarchie ten gevolge zal hebben en wei in den meest krassen vorm. «Ten einde nu deze nieuwe orde van zaken te bespoe digen is het voldoende, wanneer ieder burger z!cb ten volle bewust is van zjjn rechten en plichten.* Bovendien weet de Maim mede te deeleu, dat de jus titie heeft ontdekt dat de heer De Beauregard den vorigen zoruer papieren betreffende de organisatie van de werk- 'n ^ezit heeft gekregen tegen betaling van 70QU frs. Na is het wel mogeljjk dat de geïncrimineerde zin sneden betrekking hebben op de laatste gebeurtenissen maar of zjj daarmede ook in verband staan is oen andere vraag elke gedachte of elke overweging op het papier gezet, al is do stiekking tr van ook misdadig, is daarom nog geen bewjjs voor de misdadige bedoelingen der schrjj- verp, en daarom bewjjzen deze regels zonder meer, nog niet veel. Een bekend magistraat, wiens naam ons niet terstond wil invallen, moet eens gezegd hebben «Geel mjj twee regels schrift van iemand en ik laat bom hangen». Dat zou hier ook allicht van toepassing kun nen zjjn. In het Noorden neemt de w e r k s t a k i n g af, in Parjja daarentegen toe en ia Brest moet du toestand nog verre van geruststellend zjjn er wordt althans van daar bericht, dat verschillende patroons dreigbrieven van de revolutionnairen hebben ontvangen en de regeering daarom heeft besloten handelend op te ireden. Met een talrijke politiemacht werd de arbeidsbeurs omsingeld, daarop begaven zich een paar commisrarissen in bet gebouw, waar zjj het bestuur en eerige andere oproerkraaie: s gevangen namen. Er had een huiszoeking in de arbeids beurs plaats, waarbij, naar het schijnt, zeer interressante ontdekkingen zjjn gedaan. De muren in de versohillende zalen waren beschreven met allerlei opschriften, als: «Dood aan de politie», «Clemenceau is een bloedzuiger», «Het is beter te stelen dan te bedelen», «Weg met het leger» onz. en prijkten met tal van anti-militairistische teokenlngen, De arbeids beurs is gesloten. Bjj een aantal bekende anarchisten zijn vervolgens nog huiszoekingen gedaan. In deRussischeRegeeringsbode is de oekase verschenen waarbjj de Czar graaf Witte ontheft van zjjn post van voorzitter van den ministerraad. Bg die gelegen heid heeft de Czar aan Witte een brief gericht waarvan de ir.hond luidt al; volgt: «Uwe door boveumatigo inspanningen verzwakte ge zondheid gaf u aanleiding, om ontheffing van den post van voorzitter van den ministerraad te vragen. Toen ik n tot dezen gewichtigen post beriep, cpdat u mjjaa plannen voor de samenwerking van mjjne onderdanen aan de werkzaamheden der wetgeving zoudt uitvoeren, was ik overtuigd dat uwe beproefde staatsmansdeugden de ver wszenljjkiug van da nieuwe verkozen instellingen gemak keljjker zonden maken. Dank zjj uwe volharding en uwe uitnemende bekwaamheid, zjjn die instellingen nu gevestigd en zjjn zjj de openirg nabjj, in weerwil van de belem meringen van revolutionaire zjjde, tegen welke gjj de geestkiacht en vastberadenheid die u eigen zjjn, getoond hebt. Tegeljjkortjjd bont u, door uwe ervaring in financi eele vraagstukken, werkzaam geweest aan de opening van hulpbronnen voor den staat, door het slagen van de nieuwe leening te verzekertn. Terwjjl ik u het gevraagde ontslag verleen, voel ik de barteljjke behoefte, u mjjne oprechte erkentelijkheid voor uwa talrgke verdiensten te betuigen, en verbljji ik uw onverandeiljjk welgezinde en oprecht dankbare Nikolaas." Het PeterBb. Telfgraafagentsohap doelt verder mede, dat Witte de Alexander Nefaki-orde met briljanten beeft ontvangen, Ook Doernovo, de afgetreden minister van bionen- lundsebe zaken heeft een brief van dankbetuiging van den Czar ontvangen. Daarin wordt o.a. gezegd dat de krachtige en offervaardige werkzaamheid van Doernowo bjj de bedaring van de gemoederen heeft medegewerkt en de uitvoering van de verkiezingen voor de Doema en den Rjjksraad verzekerd. Na de uitvoering van de hem door de jongste gebeurtenissen opgelegde taak heeft Doeinowo om ontheffing van zjjn post gerraegd, welko de Keizer hem ook met oprechte dankbaarheid voor zijnen vrnchtdragenden vaderlandslie venden aibeid met benoeming tot staatssecretaris, handhaving als lid van den Rjjksraad en veileerang van de waaidigheid van senator, verleent. De brief eindigt met de woorden Ik blgf u onveran derlijk welgezind. Voor de beiden aan de dear gezette ministers zjjn die brieven een klein pleistertje op de wonde. Hoelang de de «onveranderljjke* welgezindheid van den Czar zal dnren, moet de toe' omBt leeren, Van moer gewicht voor de toekomst van Rusland dan deze beide brieven is allicht de vergadering van gedele geerden van de constitutioaeel-democratisohe partjj, welke te Petersburg is gehcudon meer dun 700 personen waren daarbjj tegenwoordig en prins Dolgoroekf hield de openingsrede en presideerde. De redevoeringen waren over bet algemeen zeer gematigd. Prins Dolgoroekof stelde in het licht, dat er weliswaar groote lonten zijn bega&o, maar dat in allen gevalle de Czar door de aikond ging van het manifest van 30 Oct. getuigenis heeft afgelegd den edelen wetsch te koesteren om het welzijn van bet volk te bevorderen en dat men zich wel dient te herin neren hoe moeiljjk de taak van den monarch is zocdat men hem moet helpen om zo tot een goed einde te brengen. Prof. Milioekof besprak daarna da te volgen politiek, waarbjj moist worden uitgemaakt of gteischt moet worden wjjziging van de kieanet, naar het beginsel van algemeen stemrecht, dan wel of men vrede zon hebben met de tegenwoordige wjjze van samenstelling van de lljjksdoema en daarmede trachten te bereiken wat het land ervan wenscht. Daarop behandelde bg andere belangrjjke quaesties, zooals de politieke amnestie, de afschaffing der doodstraf, de parlementaire erqröte over de tekortkomingen van de kureaacratie, de wjjziging van het reglement van 5 Maart, houdende beperking van de bevoegdheden v n de Doema, de stadie der agrariEche hervormingen enz. De professor gaf als zjjn meening te kenner, dat men aan een latere Doema de qua-stie vat de autonomie maar moest overlaten en dat bet vooral zaak is ieder conflict te vermgden, lenzjj de regeering dit mocht uit lokken doer de beperkingen, vervat in het regiemeit van 5 Maart, te willen invoeren. De heer Milioekof verklaarde le gelooven, dat de hooge autoriteiten zich rekenschap beginnen te geven van het geen tengevolge van den legenwoovdigeu toestand dringend ttoodzakeljjk is, maar dat zjj zich daarvan niet voldoende rekenschap geven, anders zou immers het aftreden van een minister niet gevolgd zjjn coor het optreden van een ander ministerie, samengesteld uit niet populaire elementen. Da afgevaardigde van Jaroslaf en nog versohillende andore spiekers lieten zich in denzelfden geest uit. Een afgevaardigde uit, Charkof wjjst op d verbanning van Gredeskoel, het gekozen Doema-lid voor die stRd. Met algemeene stemmen nam de vergadering oen motie aan, waarbjj de invrijheidstelling van Gredeskoel wordt ge eischt en hem hulde wordt betuigd. Het congres zal do beraadslagingen voori zetten tot de opening der Doema Het krasse optreden van Engeland heeft zjjn uit werking niet gemist en de Turksche pers begint reeds een toontje lager aan te slaan, men gelooft dan ook algemeen dat Tatkjjo het niet tot bet uiterste zal laten komen en aan de eischen van Engeland toegeven. Nu de Sultan weet dat hg niet op den moreelen steun van Dnittchland kan rekenen en bovendien ziet dat Frankrjjk en Rusland zich aan de zgde^van Engeland scharen, zal hg wel inzien dat hij zich in een gevaarljjk avontnur zou wagen door langer zich te verzetten tegen Engeland Dit zet evenwel zjjn krijgstoerustingen door en te Malta zullen nog mtor tio.pen worden ingescheept. Uit Piotermaritsburg verneemt de Daily Mail dat de overheidspersonen die belast zjjn met de inning van het hoofdgeld, voortaan niet met de heffing zullen beginnen voor zjj de kaffets, wat hun gezindheid betreft, gepolst hebben. Ook zullen zjj zonder voldoend geleide nergens meer heengaan. Ter aanvulling van het bericht, dat de magistraat van Mahlabitini in Zoeloeland (dicht op de grens van Vrjj- heid) en een politieagent bjj het innen van belasting door Zoeloes gedood zjjn, seint Reuter uit Pietermantz- burg, dat de magistraat vergatold was van zjjn vronw en nog een dame. Hot ophalen van de behsting was kalm in zjjn werk gegaan en het gezelschap keerde huiswaarts. Toen zjj aan deu ce 'er van de Witte Oem volosi-rivier waren gekomen, losten plotseling inboorlingen eeu salvo en verdwenen. De magistraat werd zwaar ge wond (van den politieagent is in dit bericht geen sprake). Het gezelschap kwam te Mshlabititi, dat een 15 K.M. verder lag, en daar stierf de gewonde. Debommenontploffing. De Parjjsche bladen zjjn natnurljjk vol van het voorgevallene in 't Boia de V.noennes, waarvan wg gister het voornaamste reeds hebben medegedeeld. Uit de breedvoerige berichten dien aangaande stippen we nog de volgende bjjzor.de; heden aan. Een ooggetuige zegt, Stri. a tn Sokolof even vóór de ontploffing met een derden perseon gezien te hebben, die zich vervolgens terstond uit de voeten had gemaakt. Welnn, Vrijdagochtend is niet ver van de plaats waar Striga omkwam het ljjk gevonden van een ongeveer dertigjarig man van een sterk slavisch lype, die ziob met oen revolver van 't leven had beroofd. Papieren werden bg hem niet aangetroffen. De gissing ligt voor de hand, dat dit de bedoelde derde persoon en een mede plichtige is geweest. Sokolof heeft bjj zjjne ondervraging verklaard dat de bommen, door zjjn kameraad gedragen (en waarvan bjj eerst verzekerde niets geweten te hebben), geenszins bestemd waren om in Frankrjjk gebruikt te worden, maar om aan revolationnairen in Rusland te worden toegezonden. Volgens sommige geruchten nameljjk hadden zjj mottin dienen tot een aanslag op President FalLères, ten einde dezen le strtffen voor zjjne toestem ming tot h6t aan do markt brengen van ce Russische leen.ng. De socialistische (Rasiiachf) Twintigste Eeuw had trouwens in heftige taal er op aangedrongen, dat men deswege in Rusland alle Fransche waren ia den ban zou doen. Een neef van Sokolof heeft gewoond in 't zelfde huis met eene Sophie Speranski, een Russisch meisje van 22 jasr, dochter van een bjj den Czar zosr gezieuea Staats raad, sedert negen maanden te Parjjs, en ten hunnent zjjn vele chemical.8a (welke echter voor bommen ciet dienen kannen), papieren en adretljjsten gevonder. Beiden werden in hechtenis genomen. Verder zjjn huiszoekingen gedaan Lij een Russischeu dr. Roubanoiitsj, wiens naam kaartje bjj Striga gevonden was en bjj wien brieven en een pleidooi voor een paar in Rusland ter dood gebrachte revolationnairen zjjn in beslag genomen. Deze hter, aan 't laboia'.orium-onder wj,s in de scieikunce aan de Sur bonne verbonden en directeur der Tribune russe, heeft verklaart zich Striga niet te herinneren en alle «propaganda met de daad* af te kernen, behalve in een zoo willekeurig bestuurd land als Rusland. Revolationnairen uit Rash.nd hebbeu eveneens naar Parjjs geschreven dat de bommen niet voor Frankrjjk waren bestemd, maar dienen mcesteu voor een aanslag op dtn Czar. Een bandietenstreek. Woensdagavond is te Brussel eene ongehoorde bandietenstie.k gepleegd, waar van men tot nu toe nog geen voorbeeld kende. E-n steen kolen handelaar, M. K ontdekte dat hg voor 1100 fr. bestolen was. Hjj verdacht, zekere Gielen, die nog maar eene maand in zjjn dienst was en ontsloeg hem. Nu Woensdagavond rond half 7 op de le verdieping in zjjn bureoi aan zjjn lessenaar zittende, zag M. K. hom met verwondering binnenkomen om etn bewjjs van eer lijkheid en goed gedrag ie vragen, hoewel bjj zeli bekende de dief der 1100 fr. te zjjn. De patroon weigerde G.ehn deed alsof bjj wilde henen gaan, doob bjj de deur zjjnde, draaide hjj die op Bloten stak den sleutel in den zak. En toen, den patroon eene revolver onder den neus houdend, bedreigde hg hem met den dood, indien hjj niet aanstonds het gevraagde certi ficaat op firmapapier gaf, alsmede een wissel in blanco teekenda. M. K. gehoorzaamde. Toen zegde de bandiet Gij zult mjj doen aanhouden en, om u dat te beletten, zal ik u binden. Dcch op veizoek van het slachtoffer zag hjj hiervan at en bevredigde zich met M. K. in zjjne slaapkamer op te sluiten. Rond 7 uur kreeg de boekhouder van het huis, M. B., wonende in de Pat cries traaf, een telegram, gateekend K., waarin hem verzocht werd, dadeljjk naar het bureel te komen. Toen B. bet kantoor binnon kwam, vond hjj Gielsn, die hem op het trapportaal wachtte met een revolver in de eene en een dolkmes in de andere hand. Ik moet geld hebben, zegde hg. Geeft het mij of ik dood u 1 M. B. schudde zjjne portefeuille leeg, derwjjza dat de dief het zakje niet zag, waarin zes briefkens van 1C00 fr. slaken. Toch kreeg hij zoo nog 510 fr. ea daarop ging hjj henen, zeggend dat zjju meester boven opgesloten zat. Toen de dief vertrokken was, ging de boekhouder den patroon verlossen en beiden verwittigden de politie. Er werd een onderzoek begonnen en toen bg een tweede bezoek in da bureelen de agenten in Giolen's scheurmand een kopie vonden van eenen briel, dien hij naar eene bank van Luik had gesoheven, ha&stte men zien deze, alsook de politie dier stad te verwittigen. Te Luik was middelerwijl een vreemdeling per auto mobiel aangekomen en afgestapt aan het Hótel de Stéle. Hjj liet zjjn automobiel daar en reed in een hnnr- rjjtnig naar de bank, waar hjj eenen wissel van 27,500 fr. aanbood, geteekend K. De Bink had in den morgeu een bericht ontvangen, dat die wissel zou worden aangeboden, mot verzoek van hem uit te betalen. Mrar eenige minuten nadien kwam een dejéehe van M. K. der Bank verzoeken, de betaling te weigeren, daar de wis-el in quaestie gestolen was. De LuikEche politie werd nu in h:nderlaag gelegd en toen Gielen den wissel aanbood, werd hem de som neer geteld. Hjj teekende de quitantie en wiid6 henen gaan, doch liep in de armen van vier politie-agonten, die hem bjj den kraag vatten. Men vond in zjjn bezit een dolk, een revolver en een 50-tal kegels. M. K. en zgn boekhouder B. zjjn nu naar Luik ge roepen, om met den dief geconfronteerd te worden. H. v. Antw. Aanval op een gevangenis. Partjjganger8 van den beluchten roovcr Van-mao—mao die een gevan genisstraf van 20 jaar in de gemeentelijke gevangenis te Sjanghai ondergaat, hebben gisteren eon aanval op de gevangenbewaarder gedaan. De directeur van de gevan genis werd met eea sabelhouw ernstig gewond en twee Indische bewaarders werden ook deerljjk toegetakeld. Het verzet werd snel gebroken. Van-mao-mao en een andere Chinees zijn gedood ea vjjf Chineezen gswond. Ondernardsche werking. Da vnurspnwende berg Stromboli werpt mat zware knallen asoh oo steenen op. Do bevolking in do buart is er zenuwachtig van, omdat dergeljjke beroeringen in het ingewand van den Stromboli dik wjjls samengaan met aardbevingen in Calabrif, Noodlottig gevecht. Te Montpollier zgn giste ren katholieke jongelieden, die uit een vergadering kwamen, aangevallen door een bende, met messen en ploerten- dooders, gewapende stakers. De jongelieden antwoordden met revolverschoten. Een man, die aan de zjjdo van de katholieken meevooht, heeft een steen tegen zgn hoofd gekregen, schedelbreuk, dood. Het is een" treurig sterf geval, eeu vader van 4 kinderen. Ontploffing. In een der gebouwen van de Com pagnie des forces motrices de Joux et Orbe, te Mont- eherand (in het kanton Waadtland), waarin een pomp en een dynamo stonden, zgn twintig dynamietpatronen ontplolt. Een werkman is in stokken gescheurd eu een opzichter werd ernstig aan het hoofd terwond en verloor een paar vingers. De dynamo en de pomp werden be schadigd, waardour het stadje Orbs slechts gedeeltelgk van drinkwater voorziea lan worden. ïïe nieuwe I jjd groei* in de 8. .4. P. Zooals men weet heeft ook de heer van der Goes zich niet beschikbaar willen stellen voor de functie van lid van het partijbestuur der S. D. A. P. In een entrefilet zegt Het Volk van deze weigering met leedwezen kennis genomen te hebben. De heer Van der Goes zoo her innert het blad heett zich candidaat laten stellen en had dus blijkbaar eerst geen bezwaar om het lidmaat schap van het partijbestuur te aanvaarden. Nu te bedanken, staat, meent Vet Hoik, geljjk met een weigering van zjjn heele groep, om aan de partij leiding deel te nemen, en dat is een handeling tegen den wensch van congres en partjj in. Dusdanige hande lingen doet men z. i. slechts bjj uiterste noodzaak en niet zonder opgaaf van redenen. Het gevolg van deze wjjze van doen, die veel op obstructie ljjkt, zal zjjn eindigt Het Volk zjjn en trefilet dat deze groep partijgenooten niet in het nieuwe P.B. zal zjjn vertegenwoordigd, dat hun raad en voorlichting zal worden gemist, hun wenschen niet gekend zijn en dus vaak onbedacht zullen bljjven, waaruit noodwendigerwjjs veel strjjd moet voortvloeien. Wjj zouden hun ernstig willen vragen of zjj dit, na wat achter ons ligt, voordeelig achten voor de partjj Of zjj zichzelf daardoor niet zullen brengen in den reuk van zelf niet handelende, doch eeuwig critisee- rende lieden, die door de arbeiders al spoedig als wel lastige, maar weinig nut brengende elementen worden aangezien Wjj hopen dat deze partjjgenooten, die op het congres in de minderheid bleven, nog eens ernstig zullen overwegen of ze nu wel op den goeden weg zjju.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1