Stoombootdienst „Alkmaar Packet." aangevangeo 1 April 1906, aa,, lnterc. Tel. No. 3. J1J Jl. itgéïoife collectie gebonden Koeken voor ieleren leefti Leesinrichting vier talen. wm- Weuw ni{gevonden -pi Vanillewafeltjes, p JJJ I s3 I „Crino floor C. ROMEIJN, Verfwinkel „De Omzet." Yalk's Bruinbrood DERBY, IhTr gITr l ij k e stand; Voordam 0 9. Zichtzendingen op elk gebied. HOESTEN, Hotel „NEUF Hypotheekbank De RENTE-C ASSA, i: Levering van alle Boeken en Tijdschriften in den kortst mogelij keu tijd. 3V. COHE3KT, Firma de Wijs Broers. Postpapier en Correspondentiekaarten iu doozen. BURGER-SOCIËTEIT. Voordam, Alkmaar, g Wit en geteerd touwwerk. - PAK- en BINDTOUW Café-Restaurant. Ahoi, Ahoi, Ahoi- poetscrême, meid, schiet op, loop om ii busje, in galop. te VEENDAM. A. WISSELINK, FEUILLETON. 6.—, 8.—, 10.—, 2.30, 6— uur. AMSTERDAM 6,30, 930, 2.30, 4 6.— uur. Van ALKMAAR Dagelijksche zendingen, directe verbinding met liet Buitenland. Plaatsing van Advertentiën in alle Couranten der wereld, zonder verliooging van prijs. zijn de Kunsttandendie van natuurlijke tanden in kleur en vorm niet te onderscheiden zijn en zonder verhemelteplaat vervaardigd 'worden. Oude onbruikbare en slecht vervaardigde Kunsttanden worden volgens een nieuw systeem weder degelijk bruikbaar en billijk verbeterd. Kunsttanden van af f' 1.per tand. Gebitten van af f 20.— met 10 jaar schriftelijke garantie. Prinsengracht 788 bij de UtrechtschestraatAmsterdam. Consult 910, 121, 3 5 uur, Zondag tot 2 uur. Bederit uw nachtrust niet door maar gebruikt van der Veen's HAVERSTROO-PASTILLES, dan hoest gij niet meer. Overlieerlylf gevuld met SLAGROOM, IS cent per ons. N.V. HERMS. COSTER A ZOON. VOORHAN DEUNT flej. c. h. uuneiv, Leenres PImo cm Theorie. Li D f) Voordeeligst adres voor L BRUINE TEER, KOOLTEER, CAR- BOLINEUM, MACHINE-OLIE, KLEEDENSMEER. WAGENSMEER Coucurreerende prijzen Een parlytje JU voor 90 Cent. c TH. van der KLEI, Horloges - Pendules LANGESTRAAT 60. Haarhersteller Speciaal voor herstel van Algeheele Kaalhoofdigheid en alle voorkomende HAARZIEKTEN. Te spreken eiken Vrijdag van 10—3 nur. Gedempte Nieuwesloot B 81, Alkmaar. De grootste voorraad Behangselpapier is in den Verfwinkel LAAT 133 ALKMAAR. kost 5é, 7 en 11 cents. in Effectente Alkmaa r SPORTROMAN door flKIJER— Kolt8TYlll Rentevergoeding voor Gelden it Deposito iur. Igrjitaur der Bultschc Ooat-Afrlka-l<i)i>. Inlichtingen kantoor, Voor meer. KV. Herms. Coster Zoon, II-1 Mill A LIU HU Ui in diverse smaken, ÏO en 13 centa per ons, welke boven alle andoren in smaak uitmunier. Aanbevelend, Mient C 15, ALKMAAR, yrreeknren Woensdag,Donderdag en Vrjjöag vr-n 12 unr. Ballotage van Nieuwe Leden op Zaterdag 12 Hel a.s. Zij, die lid wenschen te worden kunnen zich aanmelden bij 't Bestuur. Y1*»1CU. Pree. B. B. Hammen. Seer. Paleari <S C Cf O I KOOLTUIN, ALKMAAR. Grootste keuze Reparation worden goed en spoedig afgeleverd. UITGEBREIDE LEESTAFEL. Uitstekende consumptie. Billijke prjjzen. Billard Toulet. Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen- Aanbevelend LéON CHAULET. Naar de eischen des tijds zjjn Kaay's SIWAHKN verpakt in blikken kisten zonder varboogïng van prjjs, Neem proef- Eenig van aroma, vanaf f O 95. J 1.-, J 1.10, 1.20, 1.40, 1.50, J 1.75, f 2. 2.59 enz. per kistje van 100 stuks. Steeds voorradig goede kwaliteit rook-tabak vanaf 10 cents tot f 5.per pond. KA 4Ï, Kooltuin Alkwaar. Be Orlglneele X Attesten worden franco toegezonden. i} LiuuinuuJli 99- 99 NN»HllliAI»8CHfi Opgericht IS0O. Directie Mr. N. F. WILKENS en Dr. D. BOS. Geplaatst kapitaal f 2.000.000,— Gestort400.800.— Reserve287.350.55 Verstrekt GELDEN op eerste Hypotheek tegen matige rente, en geeft 4 pCt. en 3£ pCt'. Pandbrieven uit. Inlichtingen te bekomen bij 48) «Hebt u niets gehoord?» »Neen, wat?» Een schot l« «Een schot Met een paar passen stond Konrad bjj de deur van Brandes' kamer en rukte die open. «Meneer Brandes i« Geen antwoord. «LichtGauw De kellner kwam haastig nader met de flikkerende kaars, achter hem drongen de vreemden mede naar binnen. Zoekend keek men rond. «Waar «Daar l« Dicht naast het bed lag de doode, het gezicht op den grond, de linkerband in die van zijn kind. Bloemen waren afgegleden en sierden ook zijn ljjk. HOOFDSTUK XXII. Op het uitgestrekte plein voor de stoeterjjgebouwen te Hoppegarten had zien op een der laatste Octoberdagen een aantal heeren verzameld. Ze waren met een extra- trein van het Silezische station gekomen om de najaars veiling bjj te wonen. De auctionaris stond op de kleine trap aan de buitenzijde van het gebouw en de heeren hauden een grooten kring gevormd, waarin de paarden werden rondgevoerd die verkocht zouden worden. Het waren haast allen bekende gezichten ritmeester von Carlotta, graaf Benlow, de opperstalmeester, meneer Kalm, officieren van de Berljjnsche cavalerie regimenten en een aantal officieren uit de provincie, die er eenigs- zins ongerust bjj stonden en de handen op hun beurs hielden. Ze waren allen gekomen om paarden te koopen, maar goedkoop, zoo goedkoop mogelijk. Konrad stond in de tweede rjj zonder veol acht te slaan op den loop der veiling wat kon het hem eigenljjk schelen aan wie en voor hoeveel deze afgedankte, meerendeels waardelooze paarden verkocht werden. Het was een mooie herfstdagde lange ljjnen van de stoeterjjgebouwen teekenden zich scherp af tegen den helderen, blauwen hemel, de paarden hinnikten als ze uit den stal werden gehaald, en zelfs de geblaseerde heeren van de renbaan en de speeltafel genoten van dezen schoonen middag. Men lachte, amuseerde zich over de zonderlinge gezegden van Kalm en blies de sigarettenrook in fijne wolkjes door de frissche lucht. Eindeljjk was het verveiende eerste gedeelte van de veiling afgeloopen allen drongen naar voren om beter te kunnen zien en zjjn stem verheffende zeide de man op de trap «Nu komen in openbare verkoop zonder reserveprijzen zestien paarden uit de nalatenschap van den overleden heer Georg Brandes en wel het eerst «Lady Maria,» tweejarige, donkerbruine volbloedmerrie v. «Fiibustier» u. «Goldamsel,» over winnares in de Proef-rennen te Hannover. Wie biedt?» «Vjjftig «Vjjftig gulden ten eersten.» «Zestig «Zestig gulden ten eersten.» «Honderd Er werd een levendige strjjd om de merrie gevoerd en eerst bjj het bod van zesduizend gulden viel de hamer. Carlotta met sporen en sabel kletterend, ging naar Konrad toe en drukte hem de hand. «Hoe gaat het? Een goede prjjs, niet? Zesduizend, het is een enorme prjjs voor die kleine, smalle kat. Ik zou de merrie niet voor de helft willen hebben.» Ook de opperstalmeester kwam nader en knoopte een gesprek met Konrad aan. «Ik was destjjrls in Engeland, anders zou ik natuurljjk naar de begrafenis zjjn gekomen. Het is mjj na aan hjj hart gegaan, ik heb zeer veel van Georg Brandes ge houden, het was een uitstekend mensch.» «En een voortreffeljjk ruiter,» voegde Carlotta er bjj. Ook andere heeren kwamen Konrad de hand schudden en hjj, wetend dat hjj heden voor de laatste maal in den kring dezer hooggeboren mannen stond, verheugde er zich over dat al deze inenschen het werkelijk zoo goed met hem meenden. Na Brandes' dood bestond er immers geen enkele reden meer om den jongen man vriendschappeljjk te behandelen. »Parcifal,« vier-jarige hengst v. «Robert the Devilk u. «Annie Laurie,» overwinnaar in talrjjke wedrennen. Wie biedt?» Men had nu geen tjjd meer om zich met Konrad te bemoeienaller oogen waren op den mooien hengst gevestigd. Carlotta streek hem langs de beenen en de opperstalmeester wjjdde al zijn aandacht aan den gang van het dier. «Driehonderd «Vierhonderd I» «Vjjfhonderd Het eene bod volgde op het andere en eerst na het overschreden van de duizend ging het langzamer. De prjjzen waren werkeljjk enorm, dubbel zoo hoog als Konrad verwacht had. Feiteljjk ging het hem weinig aan want de opbrengst van Brandes nalatenschap ten minste als er nog een te goed zou zjjn viel ten deel aan verre bloedverwanten, een rentenier te Stade en een professor te Jena. Natuurlijk waren beide bjj de veiling tegenwoordig, maar ze stonden op eenigen afstand van den kring heeren en hadden den indruk of ze in een gekkenhuis vertoefden. Toen echter de prjjzen tot zulk een hoogte stegen, begonnen ze op merkzaam te worden en de koopers met andere oogen te beschouwende wangen van den professor werden steeds rooder en ieder die een hooger bod deed zag hjj vriendeljjk, haast teeder aan. «Dat is opwekkend,» fluisterde hjj den rentenier in en deze knikte zenuwachtig. «Hoe is het mogeljjk dat er voor dieren, huisdieren, neerengracht 179, (geb. Associatie-Cassa) Amsterdam. Kapitaal f l.OOO.OOO. Heserve-fonds f 1.035.87218. Met 1 dag opzeggingi g (bedragen tot f 5000.— direot te ontvangen). I Met 10 dagen opzeggingj Voor 1 maand fixej 1 Voor 2 en 8 maanden fixe31/, 1 jaar fixe31, pet. Prolongatie-conditie (tot beperkte bedragen) pot. onder den prolongatie-koers. Venhulnen. Van 1—30 April. Ondertrouwd. ohannes Portegies (Grootebroek) en Grietje Laan. Piater Mol en Geertje Krap (Óade Niedorp). Getrouwd. Pieter Knol en Pietertje Swagerman. Jacob Laan (Blokker) en Maartje Raven. Pieter Kool en Aaltje Boot. Cornells Aarse (Zwaag) en Trjjntje Visser. Cornells Houter (Sjjbekarspel) en Aaltje Visser. Geboren. Alfra d. v. Jacob Neefjes en Maria Zwart. Overleden. Margaretha oud 10 jaar, d. v. Theodorus Klaver en Maartje Laan. Neeltje Best. ond 67 jaar eohtgen. van Cornells Water. Alfra, end 1 dag d. v Jb. Neefjes en Maria Zwart. O ter leek. 1—30 April. Getrouwd: Herman Kramer, alhier, en Martina de Geus, te Warmenhuizen. Winkel. Geboren: 5 xlpril, Hendrika, d. van Gerbrand Vader en Neeltje Bouwen. 17 id., Cornelis, z. van Arie Geel en Trjjntje Dekker. 27 id., Cornelis, z. van Cornelis Koster en Jansje Schaap. Overleden: 15 April, Klaas Bruin, echtgen. van Grietje Slikker, 62 j. 25 id., Marjjtje Zon, echtgen. van Pieter Doves, 76. j. 28 id., Galt je Derk Geert- sema, echtgen. van G. A. Melchior, 79 j. Oude Niedorp. Ondertrouwd 6 en getrouwd 24 April, Klaas Bos, alhier, en Elisabeth Pluister, te Opmeer. Geboren: 4 April, Pieter Hendrik, z. van J. M. Bakker en Maartje Leegwater. 19 id., Maria Agatha, d. van Pieter Mul en Agatha Groot. 25 id., Macelis Govert, z. van Maarten Kind en Gjjsberdina Cornelia van de Werken. Overleden: 3 April, Aafje Veldman, wed. van H. Stjjgers, 73 j: Akersloot. Ondertrouwd en getrouwd: 12 en 25April, Bertus Kerssens en Sjjtje Prjjs, beiden alhier. 12 en 26 id., Jan Ridder, te Oudorp, en Jannetje Zjjp, alhier. Ondertrouwd: 12 April, Arnoldus van Schaik, te Zjjpe, en Agatha Schoorl, alhier. 19 id., Pieter de Haan, alhier,1 en Janna Dekker, te Alkmaar. 20 id.. Jan Visser, te Graft, en Aaltje de Haan, alhier. 26 id., Cornelis Poppen, te Nieuwer-Amstel, en Maartje van der Oord,» alhier. 27 id., Daniël Meyer, te Uitgeest, en Hillegonda Bakker, alhier. Pieter Bakker, te Cas- tricum en Grietje Buur, alhier. Geboren: 2 April, Johannes, z. van S. Damiaans en Aaltje Los. 10 id., Adriana Maria, d. van P. Hol- lenberg fen C. M. van der Heyden. 14 id., Pieter, z. van P. Speelman en Anna Reik. 26 id., Joannes Cornelis, z. van J. Putter en M. Zoon. 27 id., Catha- rina, d. van O. Tiebie en G. Veldt. Overleden: 6 April, Engeltje Krujienaar, wed. vné Cornelis Baltus, 74 j. 25 id., Levenloos aangegeven kind van A. van der Wal en C. H. A. Djjkhout. Noordsehar wonde. 1 —30 April. Getrouwd: Jan Schilderwednr. van Maarlta Bakker, en Maartje Bos. wed. van Jan Rjjkes. Gerrit Grootjes en Sjjtje Potter. Geboren: Catharina Maria, d. van Franciscus van Straaten en Geertruida Duyvis. Johannes, z. van Pieter Korver en Margaretha Bommer. Pieter, z. van Gerrit Langedjjk en Maria Pranger. Overleden: Augustina Maria, d. van Jan Oojjevaar en Aaltje Romein, 3 w. Oudkarspel. Getrouwd: 5 April, Jan Bier en Grietje Kroon. 9 id., Pieter Bakker en Elsje Kuilman. Geboren: 4 Aprh, Maria Geertruida, d. van Jan Paarlberg "en Gerritje de Wit. 9 id., Adrianus Cor nelis, z. van Cornelis Mattbjjs Kroon en Grietje Kuiper. 10 id., Anna Catharina, d. van Cornelis Kruysve'd en Trjjntje Berkhout. 11 id., Aagje, d. van A. de Vet en Aafje Kramer. 17 id., Johan, z. van Dirk Schujjt en Francina Jansen. 30 id., Adriaantje, d. van Arie Mar- tinus Thomasz en Grietje v. d. Molen. Overleden: 28 April, Trjjntje Huisman, wed. van Jan Klerk, 67 j. zulke hooge prjjzen besteed worden,» merkte de geleerde op, maai de andere verzocht hem dit niet hardop te zeggen. Waarschjjnljjk vreesde hjj dat de meening van den professor invloed op de koopers zou hebben. «Alarick,» driejarige vos, v. «Albert Victor» u. «Mary Anna.« Wie biedt «Ja. de laatste keer,» dacht Konrad. «De laatste keer dat ik hier buiten ben; de laatste keer dat ik al deze menschen zie en spreek. Een bladzjjde van mjjn levens boek wordt omgeslagen, afgesloten en een nieuw begint.» Hoe dikwjjls was hjj met Brandes hier geweest, en links, aan gene zijde van den muur achter de ahornboo- men verhief zich de witte toren van Brandes villa. Alles als vroegerde menschen, de bladerlooze hoornen, het witte huis. Maar Georg Brandes en Kathchen komen niet meer terug. Ze slapen naast elkaar, twee pelgrims, vermoeid, afgemat door 's levens strjjd, en rustend voor eeuwig. Voor Brandes was het goed, zeer zeker. Welk een drukte en gedrang was er geweest, hoe koninklijk had men den gebroken man naar zjjn laatste rustplaats geleid. Het rjjtuig was te klein voor al de kransen, en vorsten en graven waren mede in den stoet geweest die het ljjk naar het kerkhof hadden begeleid. Konrad schrikte wakker uit zjjn gepeinzen. «Coriolanriep de auctionaris, zjjn stem nog meer verheffend, «vjjfjarige voshengst, v. Buccaneer u. Rhe- nania, overwinnaar van den Noord-Duitschen Derby, overwinnaar van den Badensche Toekomstprjjsover winnaar van het Zilveren Schild van zjjn Majesteit den keizeroverwinnaar van den Hongaarschen Leger-prjjs te Budapestoverwinnaar van nog zeventien andere wedrennen. Wie biedt?» Een staljongen leidde den hengst in den kring rond. Wordt vervolgd). Stoomdruk vu Herms. CosterSk Zoo» Aikl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4