No. lil. Honderd en achtste jaargang. 190f» DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Bevolking. VRIJDAG Afsluiting Turfmarktsbrug. BINNEN LA ND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonmiwwpr 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, üroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij v,h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 11 MEI. ■er. Uit de Pers. en Bond Christen-de» Rechtzakeu. Doodslag. ALKMAARSGHE COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen te*1 algemeene kennis dat de Turl«arkt»brug, wegens vernieuwing van den bovenbouw, van Maandag 14 Met a.s. at' tot nadere aankondiging voor het verkeer met rij- en voertuigen ral z(|n afgesloten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 9 Mei 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Ai.kwaab vestigen de aandacht der ingezetenen op don inhoud der artt. 5, 6 en 7 van het Kouinklpk Besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad No. 141) luidende als volgt Zjj die hunne werkeljjke woonplaats uit een gemeente van het Rijk naar eene andere gemeente overbrengen, doeu hiervan eene verklaring aan het bestuur der gemeente, die zij verlaten en waar ijj in het bevolkings register zjjn ingeschreven met opgaaf der gemeente, waar zjj wensohen zich te vestigen. Ter plaatse, waar zjj hunne werkeljjke woonplaats overbrengen, doen zjj uiterlijk binnen eene maand na bnuno aankomst eene verklaring aan het gemeentebestuur, met overlegging van het aan hen afgegeven getuigschrift van werkeljjke woon plaatsverandering. Elk hoofd van een huisgezin geeft uiterlijk binnen é/ne maand kennis aan het gemeentebestuur van ieder lid dat in het huitgeein wordt opgenomen of daar uitgaat, inwonende dienst- en werkboden daaronder begrepen. Dezelfde kennisgeving geschiedt door afzonderlijk levende personen, wanneer zjj andere personen in hun huisgezin opnemen. Overtreding van bovengenoemde bepalingen wordt gestraft met geldboete van ten hoogste f 109 of veertien dagen hechtenis. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmsar, G. RIPPING Voorzitter. 10 Mei 1906. DONATH Secretaris. Tweede Mm Gisteren is de bespreking over de beide artikelen 1638 c (uitbetaling van loon bjj ziekte) en 1638 jj (verpleging van ziekte, inwonende arbeiders) tot een einde gebracht. Verschillende amendementen waren voorgesteld. De heer Van Wjjnbergen (R.-K.) lichtte een amendement-Aalberse c.s. toe, strekkende om bepalingen betreffende loonuitkeering bjj ziekte, ongeval of v ren dering wegens onbezoldigde wettelijke verplichtingen of zeer bjjzondere omstandigheden, te maken tot eene van dwingend recht. De heer Schaper (S.-D.) lichtte een amendement toe, om te doen vervallen de bepaling, dat geen loon wordt uitgekeerd als onzedelijkheid de oorzaak der ziek e is. Spr. verdedigde dit amendement in het belang van de hygiëne, want in het algemeen belang achtte hij het noodig, dat geslachtsziekten niet worden verzwegen met het oog op materieele belangen. De heer De Klerk (U.-L.) zich aansluitende aan het amendement-Aalberse c.s., trok zjjn amendement, om de geheele materie te maken tot dwingend recht, in. De heer D r u c k er (V.-D.) lichtte het amendement der Commissie van Rapporteurs toe, strekkende om, indien er geen opzeggingstermijn bestaat, te bepalen, dat de arbeider bjj ziekte enz. aanspraak heeft op loon uitkeering gedurende den termijn van hoogstens 6 weken. De heer T y d e m a n (L.) trok het amendement?, door hem en anderen voorgesteld, strekkende om de bepaling betreffende loonuitkeering bjj ziekte en ongeval geheel te schrappen, in, zich tevens verklarende vóór het amendement-Van Idsinga De heer Heemskerk (A.-R.) lichtte amendementen toe: le om loonuitkeering niet te binden aan opzeggings termijn, maar aan korten naar billijkheid te berekenen tjjd; 2e om een wachttjjd van twee dagen op te nemen3e om de loonuitkeering te verminderen met het bedrag, dat de arbeider ontvangt krachtens ziekte verzekering of uit een ziekenfonds. De heer De Klerk (U.-L.) lichtte een amendement toe, strekkende om in het eerste lid van art. 1638c de woorden: «opzettelijk voor den werkgever heeft geheim gehouden», ter vervanging door «opzettelijk daaromtrent den werkgever valsche inlichtingen heeft gegeven.» De heer Roodhuyzen (U.-L.) lichtie een amende ment toe, strekkende om ook loon uit te keeren, wanneer de arbeider gebruik maakt van zjjn kiesbevoegdheid, maar niet voor de gevolgen daarvan. De heer Reg out (R. K.) lichtte vervolgens een amen dement toe, strekkende om de geheele vierde alinea van het artikel te doen vervallen, volgens welke het loon, uitgekeerd bjj verhindering wegens wettelijke verplich tingen wordt afgehouden de deswege uitgekeerde ver goeding voor tijdverzuim. Door den heer Van Idsinga (Chr. H.) was voorge steld om de twee eerste alinea's van art. 1638c (houdende bepalingen omtrent uitkeering van loon bjj ziekte of ongeval) te vervangen door het volgende: «Het bepaalde in het voorgaande artikel ontslaat den werkgever niet van de verplichting om den arbeider, die door ziekte of ongeval verhinderd is geweest zjjn arbeid te verrichten, zijn loon ten volle of ten deele uit te keeren overeenkomstig gewoonte of plaatselijk gebruik» Ten slotte lichtte de heer Schaper (S.-D.) een amendement toe, strekkende om te bepalen «Elk beding, waarbjj ten nadeele van den arbeider van de bepalingen van dit artikel (1638c i wordt afgeweken, is nietig.» De heer B 1 o o k e r (L.) ondersteunde het amendement Schaper c.s. om ook loon uit te keeren bij ziekte tenge volge van onzedelijkheid, vooral uit een oogpunt van volksgezondheid, daar de geslachtsziekten de gevaarlijk ste zijn. De heer T y d e m a n (L.) hers'elde als sub-ameudemant oode lezing van het derde amendement-Heemskerk. Do beraadslagingen worden gesloten en de ameude- menten in stemming gebracht. Het amendement-v an Idsinga (handhaving van het status quo in zake uitkeering bp ziekte en ongeval) werd verworpen met 51 tegen 25 atommeu. Hot amendement-H eemskerk (uitkeering van loon gedarende bstrekksljjk korten tjjd) werd aangenomen met 58 regen 19 stemmen. Het amendement der Commissie van Rapporteurs ver viel daardoor. Het amendement-Schaper (uitkeoiing van loon ook bjj ziekte veroorzaakt door zodeloosheid, werd verworpen m*t 47 tegen 35 stemmen. Het amendement-d o Klerk (opzetteljjk bedrog) werd zonder stemming aangenomen. Het sub.-amendement-T y d e m a n (herstel oorrpron- keljjke redactie derde amendement-H eemskerk) werd verworpen met 47 togen 30 stemmen. Het gewjjzigde amendement 3 van den heer Heems kerk (aftrek van elke uitkeering bjj ziekte of de bp arbeidsovereenkomst verplichtend gestolde verzekering) werd aangenomen met 64 togen 13 stemmen. Het amendement-H e e m s k e r k-R e g o u t (vervallen van de verplichting tot bjjslag, indion de vergoeding minder dan het loon bedraagt) werd aangenomen met 55 tegen 22 stemmen. Het amendement-R oodhnyzen (vergoeding van loon alleen bij uitoefening kiesbevoegdheid) werd zonder stem ming aangenomen. Het amendement-S c h a p e r (nietigheid van atwjjkende bedingen ten nadeele van den arbeider) werd verworpen met 57 tegen 2 stemmen. Het amendement-A a 1 b e r 3 e (dwingend recht bp ziekte, loon en vonulling wetteljjke verplichtingen) werd verworpen met 52 tegen 21 stemmen. Artikel 1638c werd zonder stemming aangenomen Hedenmorgen zijn aan de orde interpellaties, inlich tingen op adressen enz. Da heer D r u c k e rt (V.-D.) voorzitter der Commissie van Rapporteurs, advies uitbrengende over de amende menten, zei dat de woorden «gewoonte of plaatselijk gebruik» in het amendement-Van Idsinga gevaar kunnen opleveren. Daarom adviseerde de commissie om die woorden te vervangen door de woorden, in het wetsont werp gebruikt. Verder kan bet moeilijkheden opleveren, wanneer in een gemeente de gewoonte bestaat cm geen loon uit te betalen. De commissie ontraadde voorts het amendement, omdat het te vaag en te zwak is. Het eerste amendement-Heemskerk c. s. werd door de commissie in menig opzicht aanbevolen, maar de redactie zal gewjjzigd moeten worden. De minister van Justitie ontraadde de aan neming vau het, ter elfder ure gefabriceerde amendement- Van Iisioga. De minister was volkomen tot toenadering bereid, maar bjj bleef aan het regeeringsartikel de "oor- keur geven boven het amendoment-Heemskerk. Tegen het amendement-Regouf, om de vierde alinea te laten vervallen, had de minister geen overwegend bezwaar, evenmin tegen het amondement-Roodhuyzen. Het amen dement-Van Wjjnbergen Sobaper betredende dringend recht, moest de minister ontraden. De heer De Klerk (U.-L.) wpzigde zjjn amendement ingevolge den door de Commissie van Rapp. gegeven wenk, in dier voege dat thans gelezen wordt „waar omtrent hp bjj het aangaan der overeenkomst den werk gever opzettelijk valsche inlichtingen heeft gegeven.» De heer Van Idsinga (Ch.-H.) verving in zjjn amendement de woorden «gewoonte of plaatseljjk gebruik» door «gebruik.» Da heer Heemskerk (A.-r.) trok zpn tweede amendement betreffende den waohttpd in en brsoht eenige redactiewijzigingen, in het eerste en derde amendement. iu hot garnizoen hunner keuze, terwjjl voor inljjving tot korte oefening (z.g. viermaandor) in de eerste plaats in aanmerking genomen worden de lotelingeu, die zoowel aan de eischen van militaire bekwaamheid als aan die van lichameljjke geoefendheid voldoen. De hier bedoelde oefeningen hebben plaats gedurende ten minste 4 uren per week en naar een programma, loopende over twee achtereen volgende wintertpdporken. Het spreekt van zelf, dat men de kans, om bjj bot examen het gewenschte getuigschrift to behalen, belangrijk vergroot, door het onderricht gelurende meer dan twee wintertjjdperken bjj te wonen, waartoe de gelegenheid bestaat, omdat men reeds op 16-jarigen leeftpd tot het onderricht kan worden toegelaten. Het examen ter verkrijging van een getuigschrift moet telken jare vóór 20 Januari afgeloopen zpn en vangt in verband daarmede op meerdere plaatsen reeds in het be gin van die maand aan. Hot gevolg daarvan was, dat tot nu toe zjj, die aan bet examen deelnamen, in het laatste wintertpdperk slechts gedurende 2 maanden wer den geoefend. Io dit euvel is nu door den Minister van Oorlog voorzien, door het voorbereidend militair onder richt reeds begin October te doen aanvangen. De aanmelding goschiedt bjj den Commandeerende- Offioier der Infanterie of der Vesting-Artillerie in plaat sen waar genoamde wapsns garnizoen houden in alle andere plaatsen bjj den Burgemeester der gemeente Wjj herhalen, dat de aanmelding ,n"le -kl Juni e.k. moet plaats vinden. in 1936 vóór 15 Helsherlnaerlngen van een oud-minister. Volgens den Haagschen correspondent van het Hbld. is dr. Kuyper voornemens ren beschrijving van zpn reis uit te geven in drie talen in 't PracBch, Eogelsoh en Duit8ch. De schrp7er zou een honorarium krpgen van 60.000 gulden. Het ontwerp-arbeidscontract voorlooplg van de baan I Uit de Tweede Kamer wordt gemeld, dat er bp som mige leden van de Tweede Kamer het voornemen moet bestaan, een voorstel te doen, om de behandeling van het ontwerp-arbeidscontract te schorseneerst andere ontwerpen te behandelen en daarna te zien, of er in Juni nog tijd over is met het arbeidscontract voort te gaas Voorbereidend militair onderricht. Men verzoekt ons bet volgende te melden Bljjksns de jongste aflevering van het «R-caeil Militair heeft de Minister van Oorlog bepaald, dat voortaan het Voorbereidend Militair Onderricht, hatwdk in de laatste jaren gegeven werd van aanvang November tor, einde Februari, voortaan zal plaats virden van begin October tot einde Januari en dat de aanmelding tot deslneroiog aan dat onderr cht voortaan moot geschieden vóór Uani, doch met het, oog op den korten nog beschikbaren tgü het jaar 1906 bjj uitzondering kan plaats hebben tot j in en met 15 Juni e.k. Wjj brengen hierbjj in herinnering, dat het voorbe reidend militair onderricht o.a. len dool heeft, aau toe komstige militiepliehtigen de gelegenheid te verschsff u, om de geschikiheid te verwerven tot het voldoen aan de eischen van militaire bekwaamheid en zooveel mogeljjk ook aan d e van lichameljjke geoefendheid, bedoeld bjj art. 104 van de Militiewet 1901. Ü3 lotelicgen, die aan eerst- óf laatstbedoeld» ei3C'aen voldoen, worden, voor zoover zjj daartoe geschikt be vonden zjjn en dit met de belangen van den dienst is overeen te brengen, ingeljtJ bjj het korps en geplaatst Unie en Bond Christen-democraten. Da Tijd, het bekende Katholieke Orgaan, sohreof dezer dagen «Het huweljjk van m'nheer Bind sn juffrouw Unie is tot nog too nn juist niet van de gelukkigste gsweest.» «Na de wittebroodsweken was 't al gauw «hommeles» en sinds dien is 't voortdurend twisten en kjjven geweest. «M'nheer is boos, omdat mevrouw er »un mésage a trois» van wil maken. Dat doet geen vrouw, die zichzelf respecteert.» Het Vaderland, de bovenbedoelde trant onder de Unie liberalen en Vrijzinnig-democraten besprekende, meent dat de geheele kwestie slechts een persoonlpk karakter draagt «Men heeft hier weer te doen», aldos het blad, «met het gewone verschpnsel. dat zjj, die het dichtst bjj elkaar staan, elkander bjj het minste geschil het felst bestoken. Als er straks weer gevaar mocht dreigen, zal men dezolfde mannen, die thans elkander bevechten, weder als brooders zien samengaan. Als de heer Treub weer eens in de noodzakeljjkheid is om in den strijd tegen allen, die de vrgzinuig democratische beginselen uit den booze achten, steun te zoeken, dan zal hjj dien niet zoeken bp den haar Van Honten en de zjjnen, maar bjj dezelfde Unie liberalen, die thans door hem gesmaad en bonedea den heer Van Houten gesteld worden. Maar al mag men bet twisïgssehrjjf waarvan men tegenwoordig getuige is, niet al te ernstig opvatten, te betreuren is het 'och in hooge mate.» Het is dan ook in hooge mate betreurd in een ver gadering van de Kamerfractie dsr Unie-liberalen. Op deze vergadering moet volgens een bericht groot mis noegen geopenbaard zpn over de wyze, waarop de Vrjjzinnig-domoeraten meermalen met betrekking tot de Unie optreden. Een deal der vergadering was van oordeel, dat daarin verandering dient te worden gebracht, des noods door een beslist onafhackeljjke houding. Vooral moet er ontevredenheid bestaan over da wjjze, waarop over mr. Goeman Borgesias wordt gesproken en geschreven. Door enkele afdeeliugen van don vrjjzinnig-democra tischenbond» moet zelfs geschreven zpn aan afdeelingen der «liberale Unie», met verzoek zich bjj den vrijzinnig democratiechen bond aan te sluiten. Tot motivearing van dat verzoek moet dan o.a. gewezen zpn op de volgens de «vrpzinnig-demooraten» incorrecte houding van mr. Borgesius. Uit het vrijzinnig-democratische kamp laat zich ook een persstem hoeren en wel die van V. D., welke stem geregeld in tal van bladen wjj noemen do Arnh. Ct., de Middelburgsche Ct,, en de N. Winschoter Ct. gelijk tijdig klinkt. Die mond spreekt over «theorie en practpk», doch behandelt niet de bovenstaande quaestio maar een andere. Allereerst wordt gewezen op hot teit dat de oppositie in het eerste jaar van bet Kabinet—de Meester bijzonder roerig s. Terwjjl bet eerste jaar van het Cbristeljj* ministe rie vredig en kalm werd doorbebracht en er zelfs bjj de oppositie een soort berussing werd waargenomen. Tegen het kabinet wordt wel do meest krasse bestrjjding uit geoefend door het democratische deel van do rechterzijde. D,t schgnt den sch'jjvar zonderling, want, meent bjj, voor hen most toch de uitslag van de verkiezingen in Juni 1905 oen ware verademing zjju geweest. «Vast geeuioed aan het cousarvatievo blok, waarop do Minister Kuyper moest steunen, hadden zjj van 19011905 wel veel hooron redenreren over demo oratischa hervormingen, hadden zij wel eenige parade paarden zien optuigen, maar van democratisch regeo- ringsbeleid zagen zjj met veel en toch waren zjj aan den gemeenen wortel d6S geloofs schuldig om te blijven medeloopen in het ministerieele gareel en moeston zij, om der voorzichtigheidswille, ze fa verzwjjgen wat er opsteeg in hou gemoed. Welk een opluchting voor hun domocratisch hart mort het dus geweest zjju, dat zij weer èa anti-revo'iutionnair èi democratisch koudon zpn, dat zjj weer konden getuigen vau al wat er leefde in hun gemoed zonder te vreezon door ean onvoor zichtig woord of een verkeard uitgebrachte stem schade te berokkenen aan het bloc, dat wè! ObriBteljjk, maar alles behalve democratisch was Dat zou ineu theoretisch zoo denken, maar in de practpk ging het andere. En dan betoogt de schrjjver dat bjj de provinciale verkiezingen in 1907 «alles wat tot het Kuyper-Moe behoorde, weer als één man in het vnur moeten om do Chrisleljjke beginselen te doen zegevieron.dat wil zeggen om de huidige Eerste Kamer te behouden." V. D. beklaagt de «arme democratische anti-revolution- nairen", die om de «theorie der eenheid van de rechter zijde no: onaangetast te doen schgnen," hunne demotratie ten offer moeten brengen. Vervolgens echrjjft hjj: «Theoretisch zullen zjj derhalve democraten z(ju, practisoh zullen zjj de democratie motten helpen tegen houden. Dit is ook het lot geweest van hunuen grooten voorganger. De conservatieve part.jj heeft hjj met zpu zeldzaam talent van spreken en schrjjveu weten nit elkander te slaan, maar het resultaat van al zpn arbeiden i» op het oogeublik de triumf van het conservatisme althans in de Eerste, misschien ook tpdelpk in de Tweede Kamer. Gaan de anti-revolutionairen door in de richting, die zjj in de laatste :aren hebben ingeslagen, dan zullen zjj niet kunnen ontgaan het lot, dat de ond-liberalen heeft getroffen, van n.l. het vertrouwen te verliezen van dat deel des volks, dat thans nog aohter hen staat. Tpdelpk mogen zjj dan aan de reactie de overwin ning hebben bezorgd, dit zal een triumf zpn in theorie, want de vertegenwoordiging des volks moet op den duur volgen wat er leeft in het gemoed van het volk en most luisteren naar do teekenen der tjjden, en hou sterke coalities ook gemaakt worden om den voorait- gang tegen te houden, de practjjk des levens stoort zich niet aau deze voortbrengselen van de studeer kamer. Als de tjjd daar is, komt elke hervorming er. Do practpk des levens zegeviert steeds over alle theoretische scheidingen. Do Christen-democratische partij moge nog een klein troepje zpn, haar ontstaan en uitbreiding doen zien, dat ook oncijr hen, die tot de democratisch aangelegde anti-revolutiounairen behaoren, iets woslt es gist, dat niet meer is te keeren. Het volk in al zjjn geledingen begrjjpt, dat er iets gedaan moet worden, dat er genoeg getheoretiseerdjie. Er is een nieuwe geest wakker geworden i n geheel ons volk. Het wee', dat er veel gedaan kan worden om de bestaande ongelijkheid voor zoover die niet nit de natuur voortvloeit, weg te nemen. In elke partjj doet zich het versohpnsel voor, dat men roept om reaal-politiek, om practisohe politiek, en elke partjj, die het goed meent met land en volk, zal daa ook wil dosn met niet meer te hechten aan kunstmatige scheidingslijnen, maar mede te werken aan klaarheid on duidelijkheid iu de nationale staat kunde, opdat het volk kan zien, waarheen men stuurt. De sociaal-democraten hebben dit bljjkens bun congres zeer we! begrepen- Voor de vrpzinnig-demooraten zjju praotiBohe politiek en vertrouwen in da natie uitgangspunt van hun bestaan ou richtsnoer voo' hun beleid. Wat zullen de democratische anti-revolutionoaireu moeten doon?» Juist dszsr dagen is er te 'sGravenhage ean afdesling van de Chr. üem partjj opgericht. In de biginselver klaring wordt gezegd, dat, de Christen-demooraten de opperhoogheid van God Almachtig erkennen, dat de richtsnoer voor hunne staatskundige gedragslpn niet alleen is b-t verstand, de zeden, het geweien, maar ook de allereerste plaats, dat wat God in zjjn Woord heeft geopenbaard als zjjn wil ook voor 't volksleven, en dat zjj de overheid eerbiedigen als GodsJienaresson en recht- matigen invloed van hst volk, in al vijs rangen en stan den, op de wetgeving des la ds. Voorts ontleenen wjj aan die beginselverklaring het volgende «Zjj verwerpen de klas-e-heerschappp, zoowel die eener revolutionnaire democratie als die eener revolntionnaire aristocratie, en vragen van de overheid geljjke bescher ming der rechten en vrpheden voor^ alle staatsburgers met krachtigen steun voor het zwakke hulpbehoevende zoowel op geestelijk als op maatsohappelpk torrein. «Eenerzpds erkennsnde dat de huidige economische grondslagen onzer samenleving hebben geleid tot zeer ernstige crietiek, achtte zjj anderzpds het sociaal econo misch vraagstuk niet tot voldoende rjjpheid gekomen en zich thans niet- bevoegd in beginsel uitspraak te doen ovor wjjziging van die grondslagen. «In dit verband verklaren zjj zich tegen ioderon pre diking van des klassenstrijd en tegen klassebevoorrech- ting, verlangen knotting van de maoht van een zondig kapitalisme en, waar megeljjfc, wogneraing v >n <is maat schappelijke oorzaken eener wreele ongeljjkoeid, rooi» door verbetering dor ontwikkelingavoorwaardeu voor de ec'somsch minder bedeelden. «Overwegends intusscbsn bos Je ervaring heeft geloerd, da' de algeuesn cbristeljjze bolpdenis moor eo meer wordt misbruikt, om te dikken een onohristelpke politiek, zoo verlangen de christen-democraten van hunne candi- daten volledige instemming met hun program van uc'ie en verklaren zjj voorts in beginsel, bjj voorkeur die staatkundige r.chting ei caud-daten te zullen steunen, welke in de practisohe politiek het messt aan de eischen van dat program beantwoorden. Hst gerechtshof te Arnhem bevestigde gistermorgen het vonnis van de rechtbank te Tiel, dd. 8 Maart^ waarbjj A. v. d. B.landboawer te Hei- en 3oeicop, wegers doodslag, geploegd op zpn stiefscboonzoon, ver oordeeld werd tot 12 jaar gevangenisstraf met ve rn-n- uoring echter dor straf tot iO jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1