No. H3. Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Voorbereidend militair onderricht. Nationale Militie. 1906 MAANDAG 14 MEI. BINNENL ANXX Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefooatraatwer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Grooto letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam O 9. Oproeping Verlofgangers. Uit Hof- en Hoofdstad. Uit de Pers. Gemengd Nieuws. ALKMAAR COURANT. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de aaaglfte tot deelneming aan bovengenoemd onderricht ter ge meente-secretarie moet geschieden vóór ltt «laai a.s., op welken datum de ljjst onherroepelijk wordt gesloten. Inlichtingen omtrent de regeling van het bedoelde onderricht worden ter gemeente-secretarie verstrekt. De Burgemeester van Alkmaar, G. RIPPING. Alkmaar, 12 Mei 1906. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden datin afwijking van het vroeger bepaalde, de miliciens-verlofgangers der lichting 1B03 van het 3e regiment huzaren in dit jaar voor hethalings-oefeningen onder de wapenen zullen moeten komen gedurende het tjjdvak 30 Juli tot eu met 10 Augustus. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 12 Mei 1906. G. RIPPING. Hofberichten. H. M. de Koningin-Moeder was bjj de zilveren bruiloft van den vorst en de vorstin van Bentheim-Steinfurt te Bnrg-Steinfurt te zumen met ZD. II. den vorst van Waldeck en Pyrmont en met den erfprins van Erback- Scböuburg. Den lOen Mei bracht H. M. van uit Honnef een bezoek aan de vorsteljjke familie Von Wied te Neuwiea. Te Honnef ontmoette H. H. de koningin van Zweden. H. M. nam den ronw aan voor den tjjd van drie weken wegens het overigden van Z. D. H. prins Hendrik van Reuss. Het bericht in sommige bladen, dat dr. Roessingh een bezoek ten paleize zon hebben gebracht, is volgens de N. R. Ct., onwaar, evenals dat omtrent bezoeken van dr. Pot aan H. M. de Koningin. Volgens ingekomon berichten bjj de intendance zal H. M. de Koningin-Moeder den 20en Juni het paleis te Soestdjjk betrekken. Het staldepartement en het gevolg van H. M. arri- veeren aldaar reeds op 16 Juni. (Gooi en Eeml.) Werkw(|ze der Tweede Hamer. Men schrjjft; aan de Tijd uit den Haag Naar ik dezer dagen uit goede bron vernam, wordt er door de voormannen der verschillende partgen hard gewerkt om het reglement van orde der Tweede Kamer aan een grondige herziening te onderwerpen. In geen geval zal bjj eventueele reglementswijziging de tegen woordige werkwjjze, waarover, en tereoht, door mannen van allerlei richting in de laatste maanden zoo is ge klaagd, behouden bljjven. Inderdaad een hoopvol voorteeken, de eenige manier om nn eens voorgoed uit het moeras van de verouderde werkwgze te geraken. Standenscholen. Den l&den Mei zal in een vergadering van de afdeeling van de Vereeniging van hoofden van scholen in Nederland te Amsterdam de vraag worden besproken of de samen smelting van standenscholen mogeljjk en gewenscht ie. De heer C. P. A. Zernike zal het onderwerp inleiden en de volgende stel iogen verdedigen 1. Bjj een goede schoolregeling zijn ten micBte twee soorten van lagere scholen noodig: a icholen, waar eind-onderwgs gegeven wordt; b. aoho en, waar het onderwjjs een voorbereid karakter draagt. 2. De bepaling, welke van deze beide icholen een kind zal bezoeken, behoort aan de onders te worden overgelaten. 8. Het beroep van de voorstanders der algemeene volksschool op de toestanden ten plattenlande heeft even min waarde als hun beroep op sommige buitonlandsche schooltoestanden. 4. De vrjjheid, welke ten onzent het bjjzonder onder was geniet, zou invoering der algemeene volksschool noodzakelgk doen mislukken. "V ^8W0r'nfi dat de kinderen van armen en rjjken, indien zy op dezelfde schoolbanken zaten, goeden invloed op elkander zouden oefenen, is met alle ervaring in strjjd. 6. Als middel tot verzoening der maatschappelijke tegenstellingen zou de algemeene volksschool van geen nut zjjn. 7. 'tis op goede gronden vol le houden, dat in 't algemeen genomen, de kinderen der gegoeden meer intel lect bezitten dan die der mindere klassen. 8. 't Is zeer toe te juichen, dat aan begaafde kinderen van minder bedeelden de gelegenheid tot verdere studie wordt vergemakkelijkt. Tooh past te dezen aanzien groote omzichtigheid. 9. 'tls een grove dwaling te meenen, dat het geluk van den mecsch afhangt van den stand waarin hg ge plaatst is. 10. De mogelykheid tot samensmelting onzer le en 2e klasse scholen sobjjnt voldoende aangetoond. De wensche- ljjkheid van dien maatregel moet echter nog bewezen worden. 11. 'tls zeer wel te rechtvaardigen, dat de scholen, die voorbereiden tot verdere studie kleinere klassen hebben dan de andere scholen. 12. Samensmelting onzer 8e en 4e klasse scholen is ongewensoht. KxanencoMiNlisIe Cadettenschool. De minister van oorlog heeft benoemd in de com missie, door welke in de maanden Juli, Augustus e.k. het examen voor toelating van jongelieden als cadet bjj de cadettenschool alhier zal worden afgenomen lo. tot lid en voorzitterden luitenant-kolonel F. Tonnet, van het regiment grenadiers en jagers 2o. tot leden: den kapitein G. W. Fris, van hetlste regiment infanterieden lste-luitenant E. J. M. Och- sendorf, van het 9de regiment infanterieden kapitein R. W. van Wiei'ingen, van het 6e regiment infanterie den heer dr. H. A. J. Valkema Blouw, leeraar aan het gemeentelijk gymnasium te Haarlem den lste-luitenant van den staf der infanterie A. H. P. Blaauw, leeraar aan de cadettenschoolden heer W. ABuekers, leeraar aan de cadettenschoolden heer E. J. van Sonsbeek onderwijzer aan de Rijks kweekschool voor ondei wijzers te Haarlem den heer F. H. Delachaux, leeraar aan de Rijks-hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus alhier den heer L. Leydesdorff, leeraar aan het gemeentelijk gymnasium alhierden heer J. N. van Beek, leeraar aan de cadettenschool 3o. tot secretarisden lste-luitenant L. Kr|jfi, van den staf der infanterie, werkzaam bij de cadettenschool. De onder lo. en 2c. genoemde leden der commissie zullen, in de volgorde waarin zij aldaar zijn genoemd, respectievelijk examineeren inhandteekenenreken kunde; stelkunde; meetkunde; natuurkunde; geschie denis; aardrijkskunde; Nederlandsche taal; Fransche taalHoogduitsche taalEngelsche taal. Voorts zijn door hem in de bedoelde commissie be noemd a. tot plaatsvervangend lid en voorzitterde majoor J. C. Verspyck Mjjnsen, van het regiment grenadiers en jagers, voor handteekenen b. tot plaatsvervangende leden de lste-luitenant van den staf der infanterie J. A. Huisken, leeraar aan de cadettenschool, voor reken-, stel- en meetkundede heer C. van Buysen, leeraar aan de cadettenschool, voor natuurkunde de kapitein J. Smelt, van het 8ste regiment infanterie, voorgeschiedenis; de lste luitenant-adjudant P. H. J. van der Heem, van het 4de regiment infanterie voor aardrijkskunde; de heer H. A. J. van Swaay, leeraar aan de Rjjks-hoogere burgerschool met 5-iarigen cursus »Willem II«, te Tilburg, voor Nederlandsche taalde heer E. A. "W. Pauw, leeraar aan de gemeentelijke hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te Haarlem, voor Fransche taalde heer M. J. Verkozen, leeraar aan de gemeentelijke hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te Kampen, voor Hoogduitsche taal; de heer J. H. A. van Ravenhorst, leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool met vijfjarigen cursu» te 's Hertogenbosch, voor Engelsche taal c. tot plaatsvervangend secretaris de eerste luitenant van den stat der infanterie P. Halberstadt, werkzaam bij de cadettenschool. Wjj stellen ons voor deze nieuwe rubriek eiken Maandag in ons blad op te neme». Z|j is een verzameling van da aardies'e en belangwekkenste gadeelton der brieven uit den Haag of uit Amsterdam, welke wekelijks voorkomen in verschillende provinciale bladen. Over de bekende geruchten ten aanzien van H. M. de Koningin d'elt dej Haagsche correspondent van de N. Qron. Ct. het volgende mede Reeds voor een paar weken kwamen mg bjj 't nemen van informaties naar de zomerplannen van H. M. de Koningin en don Prins der Nederlanden, de geruchten ter oore, die tgdens het verblgf van het Vorstslgk Echtpaar in de hoofdstad, een vaster vorm hebben aan genomen en die, zjj 't ook in gereserveerden en hoopvol- vragenden vorm, ook in de pers hun weg gevonden hebben. Nu een der buitenlandsche pers bureaux er zonder eenig voorbehoud melding van gemaakt heeft en derhalve in zeer wjjden kring is bekend gemaakt dat H. M. de Koningin in bigde verwachting verkeert, is er inderdaad geen reden meer om kiesheidshalve en uit vrees voor voorbarigheid, het zwjjgen er over te bewaren. Inderdaad, al wordt er in de hofkringen nog slechts fluisterend over gesproken, omdat 't tijdstip, waarop 't gobruikeljjk is dergeljjk heugljjk feit officieel aan Regeering, Vertegenwoordiging en Volk bekend te maken, nog niet zoo heel nabjj is, het schijnt niet aan twjjtel onder hevig, dat er alle gegronde hoop bestaat dat 't vurig verlangen van ons Koninklijk Echtpaar en van gansch do natie, in vervulling komen zal. Tot voor betrekkeljjk korten tjjd bestond bjj H M. en den Prins bet voornemen om na de Amsterdamsche een reis naar Duitschland en speciaal naar Dobbin, het land goed van den Prins der Nederlanden te ondernemen. Sedert het laatste bezoek aan de Koningin gebracht door dr. Roessingh, toen het Vorstelgk echtpaar nog op het Loo vertoefde is van dat plan afgezien en in verband met de zeer gelukkige omstandigheid, die deze reis onraadzaam deed worden moet H.M. ook zjjn aan bevolen zich vooreerst niet al te zeer te vermoeien. De Koningin geniet evenwel een volmaakte gezondheid en ziet er beter uit dan in de laatste jaren 't geval was. Ik ben overtuigd, dat ons geheels volk de bigde mare met innige vreugde vernamen zal en dat aller harten tullen bljjven vervuld vaa de vurigste weuschon voor een gelukkigen loop van de zoo lang voor Dynastie en Land verbeide gebeurtenis. Vaa de Haagsche briefschrijvers ontleenen wjj nog aan Rudolf in de Arnhemsche Ct. het volgende »Do volgende week gaai de Dierentuin zjjn ten i origen jare z jo welgeslaagde kermis herhalen. Kramen en spellen zullen daar verrjjzen, gevarieerde voorstellingen, café- chantant en wat dies meer zjj zullen de vermaaklievende menigte lokkon. Het succes der onderneming ljjdt geen twjjtel. Mei is hier een vrjj stille maand, daar 't met de Opera uit is en de Hoilandsche Schouwburg eerst daags ook sluiten gaat, ter wjjl het Soheveningsche seizoen paB op 1 Juni begint, behalve de Pier-concerten, die 15 dezer aanvaugen. Maar toch is die dierentuin-kermis a te keuren, omdat zjj toegankeljjk is voor ieder die een kwartje entree betaalt, dus weer een soort van privilegie schept voor bepaalde beurzen. Een goede 20 jaar geleden is de kermis afgeschaft, dus werd bet oude en geliefd3 volksvormaak opgeheven. Voor dien maatregel was vrjj wat te zeggen, kermissen zjjn in sommigen opzichten uit don booze en de Haagsche kermis was inderdaad esn kweekplaats van onzedelijkheid en losbandigheid. Was eohler de radicale maatregel van afschaffing noodig om grove uitspattingen te beteugelen Dit is nog zoo zeker niet. Want het volk zjjn meest geliefd vermaak te ontnemen, is toch ook oen kwaad ding. Maar enfin, zjj was nu eenmaal afgeschaft. En nu herleeft zjj voor hen, die een kwartje per hoofd offeren, dus niet vorr het eigenljjke volk. Zoo iets zet kwaad bloed, daarom werkt hot slecht. Dit dunkt mij werkeljjk zoo iets belangrgks, dat, ware ik Raadsl d, de overweging bjj mjj zou post vatten, of een voorstel tot herstel der kermis niet beter zou zjjn, dan maar stilzwijgend die drommen kermisgangers te zien optrekken, die met hnn kwartjes zich datgene verschaffen wat voor de volksklasse onbereikbaar is en door haar nog steeds wordt betreurd." Valerius, de AmsterdaniEche briefschi jjver van de Opr. Haarlemsche Courant wjjdt oen gedoelto vu zjjn brief aan de Haarlemsche jongedames, die onze taal »van vreemde smetten vrjj* willen makep. »De stem der Haarlemsche meisjes, der Latinistjes, roepende om taalzuivering, is schrjjft bjj niet in de woestjjn geblevenzo haeft weerklank gevonden te Amsterdam. Een gelijkgezinde heeft in een ingezonden stuk in Het Nieuws van den Dag dezer week op het brandende vraagstuk, gesteld door de meisjes van het Haarlemsche Gymnasium, met ernst gewezen en er zjjn zegen over uitgesproken. Het zal onder aanvoering dezer jmgdige taalzuiverende Kocautj 's een verwoede taaioorlog worden. Geen Amster dammer zal meer bjj Brinkmann of bjj andere restau rateurs komen, als deze zjjne zaak «Restaurant» blijft noemen, in stede »zaal voor ververschingen» do Amster dammer zal «natje» noch «droochie» meer bjj Brinkmann nuttigen als hg halsstarrig bljjft weigeren «gaarkeuken» boven zjjn deur te schrjjven, en als hg niet te bewegen mocht zjja om het «menu» te noemen «spjjsljjst» en alle gerechten er in het Hollandsch op te vermelden. Geen Amsterdamsche vriendin zal bjj eene Haarlemsche meer op een theetje komen, als de Engelsche naam niet vervapgen wordt door vgl-unrs-thee», zjj zal niet bjj haar willen «logeeren», als ze niet «te waardschap wordt gebeden». Geen sterveling uit Amsterdam zal intrek in 't Hotel Fucckler meer nemen als er het woord «Hotel» niet vervangen wordt door «herberg» of door «Goed logies voor den reizenden man, als «logies» maar zniver Hollandsch ware. De Amsterdammer zal niet aan den middagdiech in «De Leeuwerik» meer aanzitten, alsnog langer op de deurposten staat«Table d'fcóte, zóó en zóó laat, in plaats: «Open tafel». Het laatste uur van den directeur van bet Brongebouw zal dra geslagen hebben, als bjj zjjne concerten niet onmiddelljjk «muziekuitvoe ringen» noemt. Maar wee, wee Amsterdam, als de Haarlemsche Lati nistjes daar eens ten oorlog optrekken en op den trommel slaan van «diredom-djjne", om het ook daar te zuiveren van «schuim van alle on-Duitsche woorden". In detiam zullen ze niet stappen voor deze schuif voertuig" of zoo iets heet en zich in de tram oumiddeljjk ergeren bjj het lezen van het malie woord «keukennitrnstingen" als of het een leger gold, in stede «Keukeninrichtingen'': ze ze zullen schreien van verdriet over al de coiffeurs, tail leurs, posticheurs en alle verdere «enra", en vol ontzet ting den conductenr pardon: «wagengeleider", aanstaren als bjj baar vraagt«dames, een passie?" voor: «jongejuffrouwen een overstapkaartje Eon conducteur, die in het openbaar, een jonge dame om «passie" vraagt, door den lang te Haarlem gewoond hebbenden Neder- landschen proza-schrjjver G. Busken Huet genoemd «geen olie in de heilige lamp der deugd De oorlog der Latinisten tegen het gebruik van vreemde en het bezigen van verkeerde woorden, zal langer duren dan de tachtigjarige, want de strjjd tegen opschriften in vreemde taal znllen zij uitbreiden ter verdelging van alle onjuiste eu on-Hollandsche woorden «daarstellen", van-af, hopeljjk, «een-, twee, of drie-akter" in de «tach tiger jaren", enz. Ze znllen zelfs nog te strjjden hebben tegen het gebruik van vele woorden, tegen welke een beroemd man, eens ook leerling aan het Gymnasium te Haarlem,[Nicolaas Boet», gestreden heeft, in rjjm ea onrjjm. Ik herinner b.v. aan dit Verlos ons van de «daadzaak", Waarover ik mjj kwaad maak, enz. En spreekt ea schrjjft men, zoovele jaren later, niet nog van daadzaak voor feitMaar wio weet wat de Haarlemsche jongejeff ouwen van de Latjjnsche school vermogen in het belang van het zuivere Nederlaudsch. Als haar stem gaat galmen: jongejuffrouwen van Neder land, vereenigl u 1" en de geheele Nederlandsche jnffor- scbap aau den strjjd voor zuiverheid van taal toeneemt, wie zal h»ar weerstaan Da toekomst is aan de vrouw 1 Zjjo zjj solidair... («een-en-oenig"), dan: Als haar machtig woord het wil, Heel het taalgeknoei staat stil 1 Da medewerker van de Prov. Gron. Ct. in de hoofdstad heeft tgdens het Koninklgk bezoek een «ontdekking* gedaan «Tot de traditioneels bezoeken behoort een rjjtoer door de Wiliemstraat, de meest bekende Oranje-volks buurt van Amsterdam. Toen ik hier bjj de komst van het Vorstelgk Echtpaar stond af te wachten vlak bjj de tribune, waar eenige honderden kinderen H. M. een welkomstlied zouden toezingen, ontdekte ik voor een der open ramen den romanscbr jjver Israël Qaerido, te midden zjjaer Jordaansche vrienden en vriendinnen, wier leven hg nn reeds bgkaes een jaar dag-in, dag-nit mee maakt zooals zjj het leven. Met verbazend groote belangstelling zien de letterkundige vrienden naar het «epos van den Jordaan», dat deze kunstenaar bezig is te schrjjven, uit. Met arendsoogen observeerde bjj het bonte gewemel aan zijn voeten vóór de komst van het Koninkljjk rjjtuig. Nu eens rustten zjjn blikken op de mooi-aangekleede kinderen met Oranje-sjerpen versierd, dan weer keek hjj naar de politie-autoriteiten, die in groot-tenue de orde handhaafden om kort daarop al zjjn aandacht te wjjden aan de met blikjes en lintjes versierde bestuurderen der Oranjs-Vereenigingen, nu en dan vlug iets in zjjn notitie boekje neerkrabbelend. Zonder twjjfel zullen wjj van dezen taalvirtuoos in zjjn werk een geweldige beschrjjving van dit Koninginnebezoek tegemoet kannen zien en niet onaardig zal het tegen dien tjjd zjja in een onzer ge- illastreeerde weekbladen een kiek van hem te reprodu- ceeren, die een collega van hem nam zonder dat hjj er natuurljjk iets vanaf weet.» In verband met de benoeming vau mr. J. Simon van der Aa, hoofd-directeur van het gevangeniswezen en vau het Rjjks tucht- eu opvoedingswezen, tot hoogleeraar aan de Groningsche Universiteit schrjjft het Tijdschrift voor Armenzorg tn Kinderbescherming o.m. «Daar ging van mr. Simon van der Aa een groote „pushisg power" uit en zoker zal hjj het betreuren, dat de omstandigheden hem niet hebben veroorloofd, de taak, die bjj zich ten aanzien van de rjjksopvosdings. gestichten had gestald, te voltooien. Van de groote en algeheels reorganisatie dezer ge stichten, die hjj zich gedroomd had, is tot heden niets gekomen. Men heeft zich uit financieels overwegingen bepaald tot het „tant bien que mal" aanpassen der bestaande gestichten aan de nieuwe door de kinder- wetton in het leven geroepen toestanden. Het rijksopvoedingsgesticht te Montfoort verkeert in on houdbaren toestand. Het gesticht te Alkmaar voldoet niet meer aan den eisch. Ook het gealioht de Kruisberg te Doetinchem is nog voor veel verbetering vatbaar. Dat alles roept om een kloeke, wel ervaren hand. Moge de regeering gelukkig zjjn bjj de keuze van den man, die geroepen zal worden de taak van mr. Simon van der Aa verder af te werken en de regeering ter zjjde te staan bjj het overwinnen, der vele mooie- ljjkheden en bezwaren, die het in werking treden der nieuwe wetten aan alle zjjden doet rjjzen." Ken beroemde dammer. Wjj ontvingen het tweede nummer van het Maand blad Het Damspeluitgegeven door het voreenigd Amsterdamsch Damgenootschap. In dit nummer komt o. a. eon foto met bijschrift voor van den heer Aris do Heer, den gedurende 50 jaar onoverwinnelijken, nu overleden, damspeler. De heer De Heer, geboren den 30 December 1806 te Schermerhorn, is zeker wel de sterkste en meest beroemde dammer, die in ons 1 nd geleefd heeft. „Hij was de bescheidenheid in persoon en de kalmte waarmede hij steeds speelde dwong be wondering af - zoo lezen wjj in Hel Damspel. Zijn houding voor het bord was steeds kaarsrecht en onbe weeglijk. Vluggertjes speelde hij nooitzette hjj zich voor een partjj, dan wist men reeds vooraf dat het een serieuze zou zijn en dat hjj het bord niet dan als overwinnaar zou verlaten, of minstens een remise zijn deel werd, want verliezen deed hij nooit. In geheel Noord-Holland heerscht dan ook onder alle dammers een groote vereering voor wijlen Aris de Heer. Wjj hadden het genoegen in Noord-Holland te spelen met zeer sterke oude amateurs, die het in hun tjjd als een groote eer beschouwd zouden hebben, met Aris de Heer slechts een Kamper (remise) te hebben gemaakt. De heer S. de Heer te Schermerhorn, zoon van Aris de Heer, wiens gastvrije woning aan eiken dammer zij aanbevolen, deelde ons mede, dat zjjn twee broeders K. en C. de Heer eveneens dammers van enorme kracht waren. Wjj kunnen u nu de kracht van Aris de Heer niet beter schetsen, dan door u de volgende mededeeling weer te geven, die men ons deed. Wie geen onbekende in de damwereld is, kent den heer A. Zomerdijk te Beemstor. Deze, ondanks zjjn hoogen leeftijd, nog heden een onzer sterkste spelers, was zwakker dau K. de Heer. Als men nu weet, dat K. de Heer op een internatioualen Wedstrijd te Amiens (15 Augustus 1886) den 3den prijs behaalde, waar Fransche meesters als Dusseaut en Barteling respectievelijk eerste en tweede pTijswinnaar waren, en dat die weer iets zwak ker speelde dan Ar s, dan heeft men een kleiu idee van de krach' waarover Aris de lieer beschikte." Ue Hembrandtfeesten. Hoewel da vereeniging V. V. V, V. te Hoorn afwijzend heeft beschikt op het verzoek van enkele heeren Predi kanten en Pastoors om hst a.s. Rembrandtfeest niet op Zondag te willen bonden, hebben eenige Pastoors nogmaals zich met bet zelfde doel tot de veieeniging bovengenoemd gewend. Zjj wjjzen er op, dat zjj het vieren van Rsm- brandtfeesten ten zeerste toeju cben, doch dat zij zich op alle mogsljjke wjj zo zoo krachtig mogeljjk zullen bljjven verzetten tegen het feestvioren,der V. V. V. V. op Zondag moederliefde. Men scbijjft ons uit de Streek: Toen de vrouw van J. S. te Lutjebrotk toevallig buiten kwam, bemerkte ze dat baar 4 jarig zoontje te water lag, en reeds in zinkenden toestand verkeerde. Zonder zich een oogenblik te bedenken sprong de moeder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1