No. 117. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. k ïr Nationale Militie. VRIJDAG 18 MEI. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk tl,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoo: er 3. Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOONYoordam O 9. Oproeping Verlofgangers. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de aangifte tot deelneming aan bovengenoemd onderricht ter ge meente-secretarie moet geschieden vóór 1& Jncl a.g., op welken datam de Ijjst onherroepelijk wordt gesloten. Inlichtingen omtrent de regeling van het bedoelde onderrioht worden ter gemeente-secretarie verstrekt. De Burgemeester van Alkmaar, G. RIPPING. Alkmaar, 12 Mei 1906. Itedeiyk museum Het Stedeljjk Museum is zonder vertoon van toegangs bewijs »oor onvermogenden kosteloos te bezichtigen op Zondag 20 Mei a.s., 's middags van 1—8 uur. Kinderen beneden 15 jaar worden niet toegelaten. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden datin afwijking van het vroeger bepaalde, de miliciens-verlofgangers der lichting 10OS van het 3e regiment huzaren in dit jaar voor heihalings-oefeningen onder de wapenen zullen moeten komen gedurende het tjjdvak 30 Juli tot en met 18 Augustus. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd 17 Mei 1906. G. RIPPING. hamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar. Onderstaand adres omtrent reorganisatie Kamers van Koophandel en Fabrieken is door de Kamer van Koop handel alhier verzonden. Aan Zijn» Excellentie den Minitter van Landbouw, Nijverheid en Handel, 'e Oravenhage, Met ingenomenheid namen wjj kennis van het voor nemen Uwer Excellentie om in gebreken en leemten te voorzien betredende de samenstelling, bevoegdheden en werkkring der Kamers van Koophandel en Fabrieken in ons land, teneinde den invloed dier Kamers ter bevor dering van handel en njjverheid in ons land beter te verzekeren. Wjj voldoen dan ook gaarne bp dezen aan het verzoek van Uwen Excellentie om korteljjk en con creet de wenschen onzer Kamer mede te deelen, die naar onze meening tot gemeld doel kannen leiden I. Wat betreft het kiesrecht, achten wjj het groote gebrek in de tot heden bestaande regeling, dat niemand ambtshalve op de kiezerslpten wordt gebracht, die niet reeds op de vorige kiezerslijst voorkwam, waardoor het aantal kiezers, dat op de gesloten ljjsten is geplaatst, bjjna overal niterst gering is in verhouding tot het aantal ingezetenen, dat inderdaad aan de vereischten van kiezer te zjjn voldoet. Wjj geven Uwen Excellentie in overweging te bepalen, dat kiezer zullen zjjn en ambtshalve op de ljjsten geplaatst znllen worden lo zjj, die kiezer zjjn voor den gemeente raad en bovendien gedurende minstens twee achtereen volgende jaren binnen het Rjjk bestuurder of medebe- stunrder of wel procuratiehouder van een bedrjjf van handel of njjverheid zgn of zjjn geweest2o zjj, die binnen het kanton Alkmaar, doch buiten de gemeente Alkmaar wonen en in hunne woonplaats ten minste twee achtereenvolgende jaren bestuurder, medebestuurder of proenratieboudor van een bedrjjf van handel of njjverheid zjjn of geweest zjjn: 3o zjj, d;e eenmaal kiezer voor de Kamer van Koophandel waren en ingezetenen van de gemeente zjjn gebleven. II. Wat de bevoegdheden dar Kamers betreft verdient het o.i. aanbeveling aan de Kamers van Koophandel nog toe te kennen de bevoegdheid om certificaten af te geven, de opdracht om voordrachten op te maken aan den ge meenteraad voor de benoeming van gemeente-ambtenaren en beambten, die voor de plaatseijjke inrichtingen van den handel en voot het marktwezen worden aangesteld, voorts het recht van enquete binnen het Kanton. III. Wat de financiën betreft, achten wjj varbetering in den bestaanden toestand van het grootste belang en komt bet ons voor de groote fout te zjjn geweest bjj alle vroegere pogingen, die in het werk gesteld werden om tot betere organisatie der Kamers te geraken, dat daarin niet op voldoende wgze voorzien werd. Zoolang do Kamer van Koophandel, wat de middelen betreft, die noodig zgn om hare taak te vervullen, geheel afhankeljjk blijft van den willekeur van den gemeenteraad en aan dien Raad rekenpliehtig is en zoolang allerlei regelingen, al- het maken van haar eigen reglement van orde, do goed keuring van den gemeenteraad behoeven, achten wjj het een jjdele hoop den invloed der Kamers op de belangen van Handel en Njjverheid te doen toenemen. In de meeste gemeenten en ook in Alkmaar behoorde de Kamer van Koophandel over een grooter bedrag te kunnen beschikken ter voorziening in noodzakeljjke ot wensoheljjke uitgaven. Hare werkzaamheden worden thans meermalen al te zser belemmerd, doordat voor het instellen van onderzoeken, betreffende den handel en njjverheid, voor het zich in verbinding stellen met andere Kamers en andere autoriteiten tot samenwerking bjj de pogingen om verbetering te verkrjjgen in sommige toe standen, die voor handel en njjverheid van belang zgn, niet beschikt kan worden over het noodige fonds, terwijl bg overschreidiag van het door de gemeente toegekende bedrag, hetzg aaumerkiogsn worden gemaaktbetzjj de leden zelf nog dienen bjj te betalen. Gok behoort zjj in staat te zgn den secretaris billjjker te bezoldigen, daar de bezoldiging van f50,— per jaar in geen verhouding staat tot de werkzaamheden, die bjj moet praestseren. IV. Ten einde samenwerking met andere Kamera te verkrjjgen wordt in overweging gegeven aan de Kamers de bevoegdheid toe te kennen om zoo dikwjjls zulks noodig mocht zgn alle andere Kamers nit do provincie, vertegenwoordigd door den President met den Seoretaris of een der leden op te roepen tot eene bjjeenkomst ter bespreking V3n gemeenschappeljjke belangen. Het wil ons voorkomen, dat, indien eene betere rege ling omtrent de samenstelling, bevoegdhoid en middelen der Kamers wordt gemaakt en daarbjj aan de bovenom schreven wenschen wordt voldaan, de Kamers zooveel meer ter bevordering van handel en njjverheid znllen kannen verrichten, dat hunne werkzaamheid en invloed in het algemeen beter op pijjs gesteld zullen worden eu dat vooralsnog de rechtspersoonljjkheid en eene regeling bjj de wet niet noodzakelijk zgn, zoodat wjj de bezwaren van andere zjjde tegen het voornemen van Uwen Excel lentie te berde gebracht praematuur achten. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar, (get.) A. PRINS Az., Voorzitter. J. VERDAM, Secretaris. H. n. de Koningin. Uit Apeldoorn meldt men aan de Avp. Voor 't eerst sedert enkele dagen nam de Koningin weer deel aan 't diner met de Koninklgke Hofhouding do dageljjkscha rjjtoar van H M. bljjft echter sedert een viertal dagen achterwege. De Ijjfarts van H. M., dr. Roessingh, bracht dezer dagen weder een kort bezoek ten paleize Het Loo. li. IA. H. de Prins. Prins Hendrik zal morgenochtend te 10.48 (G.T) per gewonen trein te Haarlem aankomen en 's avonds par extra-trein van 9.48 (G.T.) naar Apeldoorn terugkeeren. Tweede Hamer. Na nog eenige discussie over artikel 1638d (Justificatie van tantiemes) was gevoerd en na aanneming van de ameademanten-Talma (A.R.) en Plate (L.) (dwingend recht alleen voor provisiereizigers) werd het artikel in de zitting van gisteren aangenomen. Ook artikel 1638 f (uitbetaling van loon aan minder jarigen) werd met een kleine redactie-wjjziging aange nomen. Aan de orde was daarna artikel 1638g, dat luidt: Beslag onder den werkgever op het door dezen aau den arbeider verschuldigd loon is, indien het in geld vastgestelde loon 4 galden per dag of minder bedraagt, niet verder geldig dan tot l/s gedeelte van het in geld vastgesteld looc. Deze beperking geld niet indien het beslag dient tot verhaal van onderhoud, waarop de beslaglegger volgens de wet aanspraak herft. Overdracht, inpandgeving of elke andere handeling, waardoor de arbeider eenig recht op zgn loon aan derden toekent is slechts zoover geldig als een beslag op zgn loon geldig zou zgn. Volmacht tot invordering van het loon, onder welken vorm of welke benaming ook door den arbeider verleend is steeds berroepeljjk. Elk beding strjjdig met de bepalingen van dit artikel is nietig." Op dit artikel was een amendement voorgesteld door de heeren Limburg (V.D.) en J a n n i n k (U.L.) om achter den eersten zin van het artikel te doen volgen een nieuwen zin, luidende»Bjj hooger loon is van het meerdere twee derde gedeelte vatbaar voor beslag'' en den aanhef van den volgenden zin te lezen >Deze beperkingen gelden niet" De heer T a 1 m a (A.R.) vroeg of dit artikel geen storing zal brengen in de invordering der belastingen. De heer van Doorn (U ,L.) merkte op, dat men door het weerloos maken van vermogen der arbeiders groote schade doet aan degenen die van hen iets te vorderea hebban. De voorstellers van het amendement gaan nog vorder dan de Regeering en willen bjj hooger loon ook nog een gedeelte weerlooo maken. Dat gaat toch niet aan. De Minister antwoordde aan den heer Talma, dat de belastingiavordering hier bjj dit ontwerp niet thuis behoort, maar bjj de Gemeentewet. Ten aanzien van hst amendement-Limburg-Jannink gaf de Minister den voor stellers dan ook in overweging hun amendement te ver eenvoudigen en een bepaald cjjfer te noemen. De heer De Savornin Lohman (C. H.) zei, dat natuurljjk de rechten der crediteuren maar zooveel moge- ljjk moeten worden verkorf. Laat de Kamer dat »mooie» amendement-Limburg maar unaniem aannemen. De heer D r u o k e r (V. D.) zei, dat de meerderheid der commissie van rapporteurs het amendement ontraadt. De voorstellers wjjzigdcn hun amendement in dien zin, dat gelezen wordt«bjj hooger loonen is op het meerder bedrag beslag onbeperkt toegelaten». De Minister had principieel geen bezwaar tegen het amendement en laat de beslissing daarover aan de Kamer over. Na nog eenige discussie werd het amendement aau genomen, daarna het artikel. Aan de orde was artikel 1638h, bepalende: De voldoening van het loon, voor zooverre het in Nederlandseh geld is vastgesteld, geschiedt in wettig betaalmiddel van het Rjjk van het loon, voor zoover het in gold van een vreemd Rjjk is vastgesteld, in geld of bankbiljetten in dat Rjjk gangbaar. Artikel 19 der Muntwet 1991 wordt niet toegepast. De heor P i e r s o n (U. L.) zeitegen het artikel te zul len stemmen. De heer R e g o n t (R. K.) zon ook zgn stem niet aan dit artikel kannen geven. Het [zou overlast goven aan de arbeiders in Limbarg en geen enkel voordeel. De heer P a t ij n (U. L.) ondersteunde het gesprokene door de heeren Pierson en Regout. Dit artikel haalt een streep door allo toekomstplannen om bet vreemde ge'd uit oub land te verdijjvon. De Minister bestreed de genoemde sprekers. De heer B o 1 s i u s (R. K.) gaf in overweging de be raadslaging te schorsen en den minister van Financiën te verzoeken hier zjjne zienswjjze te komen mededeelen. De Minister zei zgn ambtgenoot van Financiën niet over deze zaak gesproken te hebban, omdat hg haar niet beschouwde als een bepaalde muntquaestie. Kavllo -Telegraple. Tasschen de Ministeries van Oorlog en Marine eenor zjjds en het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid anderzjjds zjjn regelingen getroffen ten opziehte van de verhouding tasschen do marine- en militaire radiographische diensten en dien voor het openbaar ver keer bestem 1. De regeling stelt o.a. vast, dat over oprichting en verplaatsing van marine-radio-telegrapische stations over leg gepleegd wordt. Voor gemeenschappeljjke rekening der betrokken depar tementen wordt een reebtstreeksohe elrctrisohe verbinding over land tasschen het marine-kaststation te Amstordam en het Rijksstation voor het openbaar radio-telegraphisoh verkeer tot stand gebracht, desvereischt ook tasschen de vaBte militaire stations en het Rgksstation. I»e Minister In het kanp. De minister van oorlog, generaal Staal, heelt Woensdag het landweerkamp te Zvist bezocht. Hjj overnachtte te Zwolle en begaf zich gistervoormiddag naar het land weerkamp te Ommen, na vooral, omstreeks half negen vergezeld v-n den majoor van den generalen staf, W. F Pop, een bezoek te hebben gsbraoht aan de Broerenkazerne te Zwolle, en dit gebonw voornamelijk wat logiesruimton betreft in oogenschonw te hebben genomen. Sparen op school. De minister van binnenlandsohs zaken heeft het vol gende sohrjjven gericht tot de districts-schoolopzieners Bjj de behandeling van het ontwerp der Staatsbe groting van het loopende jaar is er vanwege de Tweede Kamer der Staten-Generaal bjj de Reg ering op aange drongen, dat zjj er toe zon medewerken om het sparen op school meer ingang te doen vinden. Ik heb mjj daartoe gaarne bereid verklaard, omdat ook ik overtuigd ben, dat de school in deze veel invloed ten goede kan uit oefenen. Bjj het onderwjjs zal de spaarzaamheid als maatechappeijjice deugd ter sprake komen, maar de onder wjjzer kan verder gaan en d9n kinderen het nut van het sparen en zgn toepassing leeren kennen. Sparen moet worden geleerd, onder de leiding van den onderwjjzer kan ook de schoolspaarbank op gelukkige wjjze dat onderdeel van de opvoeding tot zgn recht laten komen. Wil spaarzaamheid als volksdeugd algemeen zgn, dan moet reeds in de jeugd het begrip daarvan worden aan gebracht- en het sparen tot eene gewoonte worden gemaakt. Behalve dat van de schoolspaarbank een goede invloed te wachten is zoowel op de latere levensopvatting van het kind als op het gezin waartoe het behoort, is boven dien een dadeljjk voordeel ervan dat de snoepzuoht en het doen van onnutte uitgaven worden tegengegaan. Waar het sparen op school in ons land tot dusver nog maar weinig ingang schjjnt te hebben gevonden, zou het mij aangenaam zgn, dat door de laden van het Rjjks schooltoezicht het invoeren van scboolspaarbanken zooveel mogeljjk werd bevorderd. Ik heb de eer u te verzoeken deze zaak tot een on derwerp van behandeling te maken op de eerstvolgende door u met de arrondissements-schoolopzieners te houden driemaandeljjksche distriotsvergadering, om alsdan vast te stellen, welke de beste middelen zjjn om het hier beoogde doel te bevorderen. Ik zal gaarne zien, dat ver volgens op een der eerste met de onderwjjzers te houden arrondissementsvergadering aan het onderwerp oen op- zettelgke bespreking zal gswjjd wordeu". Be anti-these In den Gemeenteraad I In den gemeenteraad van Leiden is gisteren aangenomen het voorstel van den hoer Fookema Andre co, om do Stadsgehoorzaal ook weder des Zondags voor publieke vermakelijkheden open te stellen. Bij de debatten verweten verschillende heeren elkaar dat de anti-these in den gemeenteraad werd gebracht. Do uitslag van de stemming was dat er gestemd werd zuiver links tegen rechts (15 tegen 9), Kederlandsche Blladenbond. Te Rotterdam is gisteren de elfde algememe vergade ring gehouden van den Nederlandschen Blindenbond. Zser vele blinde mannen en vrouwen waren uit alle deelen des lands opgekomen. Voorzitter was de heer N. M. Schild van 's Gravenbage, die in zgn openingsrede opmerkte dat da blindenwereli wel rjjk aan opgewektheid maar arm aan geld is. De armoedige blinden moeten geholpen worden, b.t is de plicht der gemeenschap, hen de helpende band toe te steken. Die hulp kan het best worden verleend, door de verschillende instellingen van den Bondde ondersteuningskas, de Blindenstichting en het Tehuis voor alleenstaande blinden krachtig te steunen. Hierna was de bonds-secretaris, de heer G. J. van Oort van Haarlem aan bet woord tot het nithrengen van bet jsarveislag 1905. Op 1 Januari 1905 telde de Bond 280 gewone leden, 103 buitengewone leden en 97 donateurs, deze getallen waren op 31 December 1.1. 322 gewone leden, 143 buitengewone leden en 107 donateurs, een vermeerdering alzoo van 42 gewone, 40 buitengewone en 10 donateurs. Het aantal eereleden bleef stationair. Voor de ziekenkas werd in den loop van 1905 ia het geheel 65 leden ingeschreven met een totaal van 256 weken ziekengeldaan 29 leden werd een geljjk bedrag ter Ltgemoetkoming in de woninghuur uitgekeerd. Uit de rekening en verantwoording van den penning meester, den heer V. E. van Tienen van Delft, bleek dat er over 1905 een voordeelig saldo van f 3444.78 was makende met het voordeelig oversohot over 1904 een totaal vau f 4499.78. Onder applaus der vergadering deelde de voorzitter hierna mede, dat bg hem van den hoer M. Mees te Rotterdam een gift was ingekomen van f 450 voor de instellingen van den bond. Op voerstel van den voorzitter werden tot leden van den bondsraad benoemd mr, J. Lee van 's Gravenbage en M. A. Heunier van Deventer, ter vervanging van de heeren J. M. Clans van Zevenaar en mr. C. A. Marobant van Velp. Onder laide toejuichingen werden hierna tot eereloden van den bond benoemd mevr. R. G. van Waardt van Haarlem en mej. C. Schippers van Brenkelen, nadat de voorzitter vooraf de verdiensten van beide dames voor de vereeniging in den breede had uiteen gezet. Het lid van den bondsraad, de heer van W. van Tienen, dat aan de beurt van aftreding was, werd bjj acclamatie herkozen. Door don voorzitter werd vervolgens iets medegedeeld omtrent den staud van het onderzoek, in hoeverre het sigarenmakersvak geschikt zou zjjn voor den blinden- arbeid. Dit onderzoek heeft tot zulke ongunstigo resul taten geleid, dat de proef door het bondsbestuur is gestaakt. Bssloten werd de volgende algemeeno vergadering te 's-Gravenhage te boaden. Na ailoop der algemeene vergadering bad nog een vriendschappeljjke samenkomst plaats, waarbjj gemusi ceerd eu gezongen werd en die besloten werd met een gemeensohappeljjken maaltjjd, waarbjj het zeer opgewekt toeging. Hen ontrouwe chef. De firma De Boer te Haarlem had reeds eenige jaren als chef van een harer filialen in dienst J. L. v. d. Kroft. Ds man verdiende f 6 per week met den kost. Hjj ontzag zich echter niet, zoowel van de winkelwaren als van het geïnde geld ten eigen bate te gebruiken. De heer De Boer meent wel voor f 5000 te zgn bestolen maar beklaagde schatte het bsdrag op nog geen f 100. Gisteren werd tegen den ontrouwen chef 7 maanden gevangenisstraf geëischt. Hollandsche Hypotheekbank. De pleidooien in de gisteren kort vermelde zaak van de firma Van Marle contra de Hollandsche Hypotheek bank zgn Donderdagmiddag voortgezet. Mr. Caroli, de pleiter der firma, betoogde in den breede dat de vorde ring tot verhoor op vraagpunten niet-ontvankeljjk moest worden verklaard. Boter wetovertredlng. Te Njjinrgen is door den Kantonrechter een koopman in margarine veroordeeld tot f 600 boete, subsidiair 4 maanden hechtenis. Hjj had met margarine gevent, op de verpakking waarvan het woord »margariae« niet was aangegeven. Hen lastige reiziger. Een 25-jarige handelsreiziger te Zutphen, die indertjjd tussohen Amsterdam en Uitgeest een meisje in den trein lastig viel, is wegens feiteljjke aanranding der oerbaarheid, door da rechtbank te Zutphen, veroordeeld tot 9 maanden onder aftrek der preventieve hechtenis. nishandeling en beroovlng. Twee personen uit Ngkerk, die op den 27 Januari jl. den veekoopman G. Landman hebben overvallen, mishan deld en beroofd zjjn door de Zwolsche reohtbank ieder tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Be moord te Dordrecht. Men zal zich herinneren dat voor eenige dagen te Dordrecht in een der achterbuurten een bekend straat figuur, bjjgenaamd »de Vlooi'', vermo.rd in zgn woning werd gevonden. Zgn broeder, de sjouwer Albertus T. werd hiervan verdacht en in hechtenis genomen. Thans wordt gemeld dat deze bekend heeft den moord op zgn broeder Johannes te hebben gepleegd. Van het eiland Wlerlagen. De lammerenmarkt was Woensdag j.l. druk bezooh*. Door de hooge prjjzen, ze varieerden van 12 tot 14 galden, deden de boeren hun waar vlug van de hand. Met de ansjovis-vissoherjj, die zioh in het begin nog al gunstig liet aanzien, gaat het minder goed. Er wordt niet voel gevangen, teiwjjl de prjjs gering is. Aaubestedlngeo. Hot prov. bistuur van Noordholiand heeft bg enkele inschrijving aanbesteed, het maken en onderhonden van werken ter verdod-ging van de Noordzeekust in Noord- bol and, benoorden strandpaal 9.800. Raming f 113,000. Minste was W. de Jong, Den Helder, f 117,490. II. Het versterken van den kop van bet Noordeljjk hoofd aan den mond van het buitenkanaal te IJinniden R uning f 25,500. Minste was G. Vissei Gz., te IJmniden, f 26,490. ticen blerteaten. Het anti-revoluticnnaire Rotterdamsche raadslid J. E. v. d. Graaf breit bjj de behandeling van het voorstel tot openbare verpachting van 27 staanplaatsen cp het ker misterrein voorgesteld geen staanplaatsen Ie verpachten aan exploitanten van biertenten. Zeker zal zich hierover wel eenig debat in den raad ontstaan. Het is echter de vraag of de heer v. d. Graaf succes zal hebben.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1