Honderd en achlsle jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. "lOemSyziST No. 118. 1906 ZATERDAG 19 M I* I. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoo^-BHK^ser 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f Q,I0- Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam O 9. Uit de Pers. Rechtzaken. Hen onbevoegd geneeskundige. Uemengd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT. Er heerscht- tegenwoordig in ons land een kritische geest waardoor aan den eenen kant veel goeds wordt tot stand gebracht, daarentegen ook veel gesegd en gedaan wordt, dat beter verzwegen of nagelaten was. De kritiek is te dikwijls afbrekond, te zelden opbouwend. Er is maar al te vaak in de kritiek der jongeren, hoe veel waars zjj ook moge bevatten, te weinig waardeering voor hetgeen tot stand gebracht is door wie vóór ons leefden. Het wil ons voorkomen, dat dit vorEcbjjnsel ook valt waartenemen ten aanzien van de Maatschappij tot Nnt van 't Algemeon.« »'t Nuf wordt door vele jongeren vergeleken bg een onde tante, die, nn ja, in haar besten tijd wel veel hoeft gedaan, die een welbesteed leven achter den rng heeft, doch die niet met haar tjjd is meegegaan en thans ljjdt aan de kwaal van den ouderdom verval van krachten. »'t Nut* heelt dit jaar dergeljjie beweringen, welke veelvuldig gehoord werden, door een daad gelogenstraft. Het heeft bewezen dat het wel oud, maar niet vorouderd is, dat het den moed bozit, oen groot werk aan te dnrven. De Maatschappij heeft ter gelegenheid van den honderd jarigen sterfdag van Jan Nieuwenbuyzen, jhaar stichter en daardoor zich zelf op waardige wjjze grëard. Er is een Nieuwenhnyzert-forids opgericht en men heeft ons verzocht op deze plaats van dit fonds het een en a-der te vertellen, wat wjj gaarne doen. Het fonds is bestemd voor het onderwijs. Wat de Maatschappjj, in haar veeljarig bestaan ten bate van het onderwijs heeft gedaan, is niet in enkele woorden te zeggen. Reeds op zeor jeugdigen leeftjjd schreef zjj prijsvragen uit en in de Martinikerk in de stad, waarin wjj tot voor kort woonden, is een gedenkteekeu geplaatst ter eere van Hendrik Wester, wiens verhandeling over de gebreken in do Burgerscholen en schoolboek over de vuderlandsche geschiedenis in de jaren 1793 en 1799 door de Maatschappjj werden bekroond. Zjj liet het bjj haar streven om het onderwjjs op hooger peil te brengen, evenwel niet bg het uitschrijven van prijsvragen, doch stichtte zelf scholen en ook kweekscholen voor onder wijzers. Haar «algemeene denkbeelden over het Nationaal onderwjjs* is een leiddraad geweest bjj het ontwerpen van de latere schoolverordeningen. ThanB wil de Maatschappjj op haar oude fundamenten een nieuw gebouw optrekken. Het is een giootsche onderneming, maar zjj heeft vertro .wd op da kracht, die er van haar uitgaat en op den steun, die zij van het Nederlandsche volk hoopt te ondorvinden. Het fonds, dat gesticht is, heeft een drieledige be stemming. Het moet dienen* voor het bevorderen van het lager onderwjjs, van het lager vakunderwjjs en van het hooger onderwjja voor het volk. In het »Plan van werkzaamheid inzake onderwjjs" wordt de bestemming breedvoerig toegelicht. Natuurljjk staat voorop het steeds door de Maat schappjj gehuldigde beginsel en het door haar inzake het onderwjjs ingenomen standpuntdat samengaan, ook met andersdenkenden, inzake onderwjjs, mogeljjk is en feitelijk behoort te geschieden. »Dit beginsel zoo lezen wjj in het Plan" is van ethisch-paedagogischen aard, het sluit niemand, om redenen van geloof, buiten de bedoelde samenwerking." De Maatschappjj wjj ontleenen dit aan hare toe lichting stelt zich voor aldus op te treden »lo. het openbaar lager onderwjjs te bevorderen »door alle baar ten dienste staande middelen, met name >in die plaatsen, waar, met of zonder medewerking van >de betrokken gemeente-besturen, de openbare school «dreigt ontvolkt of opgeheven te worden in de concur rentie met de nn velerwegen met het verhoogde «subsidie uit de Staatskas op te richten bjjzondere «scholen welke het karakter verkrjjgen van secte- scholen, wegens den bjjzonderen, dogmatischen grond- «slag, waarop zjj zjjn opgericht, zoodat soms in één «dorp drie onderscheidene tcbolon verrjjzen, die elk «vertegenwoordigen een eigenaardig geloofsstandpunt «waardoor de verdeeldheid van het Nederlandsche volk, «ook bjj de kinderen des volks, wordt bevorderd >2o. door, naast deze bjjzondere secte-scholen, op te «richten: bjjzondere, voor allen toegankeljjke Nntsscholen «op vrjjzinnigengrondslag, waar het onderwjjs wordt ge sgeven met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen «met name in die plaatsen in Nederland, waar de openbare «school, wegens de bovengenoemde concurrentietoch «wordt opgeheven of waar het onderwjjs, wegens onvol- «doend of ongeschikt personeel, gebrekkig leerplan of «gebrekkige klasse-indeelingbeneden het peil van «deugdeljjk lager onderwjjs in den geest van do Maat- «schappjj, daalt »8o. door te jjve:en vóó- en mede te werken asn de «verbetering van de opleiding van de orderwjjzors en ohderwjjzeressen bjj het lager onderwjjs.» Dit ton aanzien van hot Lager onderwjjs (A). Wat hot lager vakonderwjja (B) betreft, de Maatschap pjj wil: «in de scholen, cursussen en instellingen van hare departementen, voorbeelden stellen, van wat dit door den Staat later te regelen vakonderwijszyn moet. «Dat de Maatschappjj daar bjj het beginsel van het leerlingwezen, in verband met het onderwjjs aan de «vakscholen en vakcursussen, tevens toepasse en daarbij «o.a. bet toezicht op de leerlingen en op hun levensge drag evenzeer opneme als de cont öle op hot onderwjjs «van den patroon, ligt in de ethisch-paedagogische strek king van de gansche volksopvoeding, zooals de Maat schappjj zich tot taak heett gesteld deze te bevorderen. Het derde punt C. genoemd heeft betrekking op het hoogere volksonderwjjs. Hiermee is bedoeld wat men gewoonljjk met het E-gelsche woord Uairers'dy- Extension noemt, wetenschappelijke leergangen voor volwussener, tot voorbereiding in verstandeljjken en zedeljjken zie, van de velen, welke in de breode volks kringen vooraan komen te staan of invloed verkrjjgen. Esrljjx gezegd wjj baschoawen dit laatste punt als iets van véél geringer beteekenis dau de beide andere zoo hoogstbslangr jjke zaken. Ea wij hopen dat de M iat- schappjj, die A en B, en na B C heeft gezegd, ook nog D zal zeggen, en dat die D dan bstoekentoprichten en stennon van de openbare leeszalen en boekerjjen. Wanneer de Maatschappij deze zaak, op het voetspoor van het Departement Leeuwarden, dat, naar wjj meenen, het initiatief nam tot de oprichting van de door ons bodoelde inrichting in Prieslands hoofdstrd, even krr.chtiu terhand neemt, als zg zich voor. telt te doen met de drie andere, dan is zjj volgens onze meeniEg in de volste beteekenis der woorden, werkzaam tot het nut van 't algemeen. Wjj zeiden hierboven, dat >men« ons vroeg, over het Nieuwenhoyzenfonds te schrjjven. Die »men« is een commissie welke zich hier terstede heeft gevormd en bestaat uit de heeren J. Wieringa, J. W. P. Faith, G. D. L. Graafland, dr. Z. Th. Diehl, dr. Nugteren, J. P. Aukes, dr. G. Blokhuis, J. Krjjns, ds. J. F. Tornooy Apel, J. Cloeok, O. Bosman Gzn., P. V. Oamstede, J. Kloolsema, J. A. VerkoyJ, ds. A. G. de Regi, D. A. Wisselink, A. Pels, H. J. Boimau, C. G. Steen, ds. P. J. Glasz. Die commissie heett eenige honderden circulaires ver spreid, waarin de beteekenis van het Nieuwenhnyzen- fonds uiteengezet en een aanvrage om financieelen steun gr daan wordt, tetzjj als gill ineens, hetzjj als jaatljjksche bydrage. Want er is veel, veel geld noodig voor de vei wezenljjking van het grootscbe plan. Uit hot kapitaal der Maatschappij is een bedrag van f 10.000 bjjgedragen, door het Hoofdbestuur is reads f 20.000 verzameld, vele Nutsdedartementen (waaronder zeer kleine) stelden, even als enkele particulieren, geld beschikbaar. Maar het hoofdbestuur heeft duizenden gnldens noodig zal de «Nntscommissie voor onderwjjs» hare veelom vattende werkzaamheden kannen volbrengen. Ea daarom zjjn er plaatseljjke commissies opgericht en daarom heeft de commissie hier ter stede zjjn circu laires geriebt tot een aantal ingezetenen, welke Maan dag zullen worden teruggehaald. Voor de Nutsvrienden die deze circulaires ontvingen, is een aansporing, om naar hun krachten in het Nieuwenhoyzen-fonds bjj te dragen zeker overbodig. Maar zjj, die sympathiseeren met het Btreven der Maatschappij, doch die geen circu laire ontvingen (de commissie kreeg er maar een beperkt aantal), zjj weten tbans welke heeren gaarne bereid zjjn ban giften of toezeggingen in ontvangst te nemen. H. JU. de Koningin-Hoeder. H. M. de Koningin-Moeder der Nederlanden is gisteren te S*. Bias ëa aangekomen en zal daar aeniga wekeu blijven vertoeven. H. M. heeft haren intrek geno men in het Hotel en Kurhans 8'. Blasiëa. H. H. de Koningin. H. M. de Koningin iB geheel wolvarend, bevindt zich dageljjks in hoar werkkabinet op het Loo en vetleentde gewone audiënties. Sinds twee dagen ging H. M. niet uit rjjden, als gevolg van het ongunstige weder. Morgen zal H. M. den kerkdienst in de hofkapel bjjwonun. Uit Apeldoorn meldt men Voor 't eerst sedert enkele dagen nam de Koningin gisteren weer deel aan 't diner met de Koninkljjke Hof houding de dageljjksche rjjtoer van H. M. bljjlt echter sedert een viertal dagen achterwege. De ljjfarts van H.M., dr. Roessingb, bracht dezer dagen wederj een kort bezoek ten paleize „bet Loo." Patrimoniumspreekt zeer beslist uit wat iedereen bg het lezen van dit bericht hoopt. Het blad z*gt: «Het is zoo. Onze geliefde Koningin heeft hope moeder te znllen worden. «De voorgenomen reis naar Daitschland is opgegeven. H. M. bljjft voorloopig rustig op het Leo.* Tweede Hamer. Bjj bot voorgezet debat over bet Arbeidscontract werden gisteren in overleg met de Regeering de artikelen 1G38 A, i en j aangebonden. Aan de orde was daarna artikel 1638A fcepaloude: Indien de plaats der voldoening van het loon niet bjj overeenkomst of reglement, of door hot gebruik is be paald, geschiedt de voldoening, hetzjj ter p aatse waar de arbeid in den regel wordt verricht, hetzg ten kau'.ore des werkgeiers, indien dit gelegen is in dezelfde gemeente waar de meerderheid c'er arbeiders woont, hetzg aan da woning der arbeiders ter keuze van den werkgever. Verder bepaalt het artikel, dat de uitbetaling van loon niet mag geschieden in een localiteit waar alcoholhou dende drank wordt verkooht of waariu eene andeio winkelnering wordt uitgeoefend, of die met zoodanige loculiteit binnenshuis gemeenschap hooft. Na eenige discussie stelde de heor Lobman (C.- H.) als amendement voor de geheele bepaling betreffende loonbetaling in kroegen en winkels uit het artikel te doen rervallen. Dit amendement ward aangenomen en daarna het artikel. O :k werd aangenomen artikel 1638/ (termjjnen van uitbetaling van het loon). Aan de orde wis thans artikel 1638Z bis, voorgesteld door de heeren Duymaer van Twist (A.-r.), Sohokking (Fr.G.H), VanAschvanWjjk (A.-r.) en Van Vliet (A.-r.), strekkende om te bepalen, dat de uitbetaling van loon alléén op werkdagen mag go- schieden. Da heer Duymaer van Twist, dit amendement toelichtende, wees er op, dat hst feit, dat meermalen op Zondag loon uitbetaald wordt, do noodzakelijkheid der voorgestelde bepaling bewjjst. De Minister van Justitie en de heer Druc- k e r (V. D.) ontraadden het amendement, wegens be zwaren er aan verbonden in de pruktjjk. De heer Duymaer van Twist wjjzigde het amen dement door daaraan toa te voegen de woordendeze bepaling geldt niet ten aanzien dsr uitbetaling van loon voor arbeid, oitslnitend op Zondag verricht. Na eenige woordenwisseling werd het amendement verworpen. De artikelen 1638,m 1638n en 1638o werden goed gekeurd. Aan de orde is 1638/r, luidende Bg uitbetaling zal bet geheele bedrag van hot ver diende loon worden voldaan, enz. Door den heer A a 1 b e r s e (R. K.) e. a. wns als amendement voorgesteld, inplaats het «verdiende* loon te lezen «het veischuldigdo loon*, daar het geval zich kan voordoen, dat aan een arbeider loon (ziekengeld) verschuldigd is, dat bjj, strikt genomen, niet heeft ver diend. Nog was een amendement voorgeiteld door den heer De Klerk (U. L), strekkende om te doen vervallen de bepaling in bet artikel, dat bjj stukloon volstaan kan worden mot uitbetaling van ten minste drie vierden van bet loou, tot het stuk is afgewerkt, daar deze b'psling ontduiking van het minimam loou in de band zou kunnen werken. De heer D r u c k e r zei dat de Commissie van Rap portenrs het amendement-Aalberse aanbeveelt, doch het amendement-De Klerk niet kon steunor. De Minister nam het amendement-Aalberse over, doch bestieed het amendement-Da Klerk. De verdere beraadslaging weid veidaagd tot Maandag halftwee. rif betaling van arbeidsloon. Het hoofdbestuur van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, heeft zich met een adres gewend tot de Tweede Kamer, in verband met de verbodsbe paling van art. 1638 k v«n het wetsontwerp tot regeling van het Arbeidscontract, volgens welke geen loo en zullen mogen worden uitbetaald in localiteiten, waar alkoholhoudonde drank wordt verkocht of waarin een andere winkelnering wordt uitgeoefend. Het hoofdbestuur wijst orop, dat door dit voorschrift onmogeljjk zal worden de uitbetaling van loon in de koffiehuizen van den Volksbond, waar van alkoholhou donde dranken alleen bier van laag alkoholgehalte verkrjjgbaa' is en waar alle dwang tot verteren is uit gesloten terwijl tal van deze inrichtingen als uit- betalings'okalen zooveel nut stichten in hot belang van tallooze werkmansgezinnen. Op grond van een en ander wordt verzocht, eene uitzonderingsbepaling in het leven te willen roepen voor localiteiten van vereenigingen, die zich de bo strijding van het drankmisbruik ten doel stellen, of de regeering de bevoegdheid te geven, ontheffing te ver- leenen van de bepaling van art. 1638 k. Uniform-vereenvoudiging. Bij het departement van oorlog worden, naar wij vernemen, maatregelen overwogen tot vereenvoudiging der uniform van het korps rijdende artillerie (de gele rjjders). ■Ie Hinderwetten in de Tweede Haner. Het Weekblad van het Recht behandelt de interpellatie de Ridder over de uitvoering der Kinderwetten. Waar de minister klaagde over de weinige toeschie telijkheid, van den kant van de particuliere gestichten ondervonden, wjjst het blad erop, dat art. 154 van het Koninkljjk Besluit ten doel heett geen ander dan om bjj volkomen overeenstemming tusschen Regeering en gestichtsbesturen, aan deze laatste eenige ruimte van tijd le gunnen om hunne gestichten te doen beantwoor den aan de door de Regeering gestelde eischen. Wanneer de gestichts besturen zich niet wiilen ver binden, om, zij het ook misschien eerst na langeren tjjd, voorwaarden te vervullen, waartegen hun bezwaren gericht zyn, dan kan men, betoogt het blad, dit moeieljjk beschouwen als een gemis aan concilliante gezindheid, als het zich onthouden van de verlangde medewerking. Wil de regeering hare verklaring omtrent haar ge zindheid tot medewerking in daden omzetten, dan moet zjj voor zichzelf de vrjjheid terugnemen, die zjj zich ter kwa'er ure heeft ontnomen. »Eene aanvullingsbepaling in het K. B., waatbjj de Regeering zich het recht voorbehoudt tjjdeljjk of voorgoed vrijstelliug te geven van het vervullen van bepaalde voorwaarden en van het afleggen van ver bindende verklaringen te dien opzichte, en de zaak is gezond. Dan kan iedere vereeniging aangoven, tegen welke voorwaarden zjj principieel bezwaar heeft en de minister kan overwegen of er ten opzichte van die vereeniging recht en grond bestaat die voorwaarden te laten vallen. Dan kan een oordeel worden gevormd op grond van elk gesticht in het bijzonder. De voorwaarde van nach telijke afzondering kan worden prjjsgegeven voor het gesticht, waar streng en behoorlijk toezicht over de slaapzalen verzekerd iszij zal met aller instemming gehandhaafd moeten bljjven voor die gestichten, waar de waarborgen voor zoodanig toezicht ontbreken. Wij weten, dat op die wjjze de taak van den minister en van zjjne ambtenaren niet gemakkeljjker wordt, omdat zjj nu zullen moeten schiften en keuren. Toch meenen wjj, dat slechts op deze wjjze een goede toestand zal worden verkregen. Laat daarom de minister niet blijven volharden bjj zjjne afwachlende houding. Wat hij van de gestichts besturen verlangt, zullen zjj niet kunnen geven, zonder dat zjj hunne beginselbezwaren opofleren. Een een voudig aanvullingsartikel in den door ons aangegeven zin zuivert den toestand, brengt licht in de duisternis en geeft gelegenheid recht te doen wedervaren aan alle bjjzondere belangen.® Ds minister heeft vjorts ovarweging toegezegd van do door de heeren Regont en Talma te berdo gebrachte bezwaren, betreffende de subsidieering van vereenigingen, die zicb bereid verklaren ds voogdjj te aanvaarden over kindersn, wier ouders zgn ontzet of ontheven. «Wjj hopen, dat hg dat zeer spoedig zal doen en wjj hebban de overtuiging, dit hg zich dan eorljjk gewonnen zal geven. Dj wet dwingt niet tot de tbans aan het departement gehuldigde opvatting en gelukkig behoeft geen enkele letter in het K. B. te worden veranderd, om een andere toepassing mogelijk te maken. Voor de toekenning van subsidie ten bate van ds ver waarloosde kinderen behoeft de Rsgeering slechts de overtuiging te hebben dat haar geld goed is besteed verantwoordelijkheid voor die kinderen draagt zjj niet. Die verantwoordelijkheid rust op de leden van bet be stuur der met de voogdij bolaste vereeniging volgers hot vierde lid van art. 421 W. Ook wat het toezicht betreft, worden in het B. W. de noodigo voorzieningen getroffen. Hst van regeeringswege uit te oefenen toezicht kan dus een veel beperkter karakter dragen dan ten aanzien van de aan de Regeering toevertrouwde kindereu en de gelijkstelling in art. 178 lid 2 van het K. B, is daarom eene piincipieele fout. Intnsschen ook dat voor- scbriit kan worden nageleefd, al is het kind geplaatst in een ander gesticht dan in dat van de subsidie trek kende vereeniging. Toegeven aan het verlangen, door mr. Regont, met kracht en oveituiging.uitgesproken, is dus mogeljjk, is noodzakelijk, is urgent tevens. Mogen de deiatten vanj.l. Vrjjdag er toe leiden, dat de H uister, beter ingelicht, spoedig kome tot een beter besluit." G.sferen werd voor 't kantongerecht te Njjmugon be handeld do zaak tegen R. H., wien ten laste was gelegd het beroep van goneeskandige te hebben nitgeoelend zonder daartoe bevoegd te zjjn. Als getuigen werden gehoord drie personen, die be klaagde hadden geraadpleegd. Een hnnner een politie agent verklaarde dat bjj op last van den Commissaris van politie beklaagde had geloond een gebrek aan twee zjjner vingers, dat beklaagde huidziekte had genoemd en waarvoor hij zalf en pillen had gegeven, zonder dat om geneesmiddelen was gevraagd. Hjj bad voor zgn hnlp f 2,50 gevraagd. Da ambtenaar van het O. M. wees er op, dat beklaag de reeds voor een dergeljjk feit veroordeeld was en na zjju vestiging papieren had vei spreid om reclame te maken. Overtredingen als deze worden zelden geconstateerd, omdat de geholpenen dankbaar zgn en zg die geen baat vonden, zich veelal schamen hulp van een onbevoegde te hebben ingeroepen. Van een politiedienaar was gebruik gemaakt om te onderzoeken of door beklaagde geneesmiddelen werden verkocht of generskundige raad en bjjstand werden verleend. Hjj achtte de geleverde feiten voldoende om te con- stateeren dat hier 't bedrijf van geneeskundige werd uitgooefend en eischte vooi beklaagde, als recidivist, 2 maanden hechtenis. I Mr. Püfff, verdediger, vroeg vrgspraak. Uit vlle Bgnonden" Vriendeljjk daartoe uitgenoodigd, bezochten we nieuwe pension «Duin- en Z:ezicht« van Mevrouw de Wed. D. Vos, op het terrein «Nieuw-Egmond*. Het gebouw, ontworpen door den architect E. Kalverboer en gebouwd door den heer J. Blaauboer, maakt reeds van bniten een soliden indruk. De veranda aan de zeezjjde zal in het seizoen een aangenaam zitje aanbieden. De vestibule met baar doorslaande deuren waarin geëetst

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1