No. U9. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MAANDAG 21 MEI. Landweer. Stremming van verkeer. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheelo Kyk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefooBMHmmer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam O 9. Uit, Hof- en Hoofdstad, ALKMAAR Ontheffing of vergoeding. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR, brengen ter kennis Tan belanghebbenden, dat bjj Koninklijk besluit Tan 9 Mei 1906 (Staadsblad No. 111) eene regeling is Tastgesteld betreffende bet toekennen van de Tergoeding, bedoeld in artikel 15bis der Landweerwet, in verband waarmede door den Minister Tan Oorlog bjj besluit Tan 9 Mei d.a.v. ter beTordering van eene spoedige afdoening en daardoor van de belangon der Terzoekers, het navolgende is bepaald le. Verzoeken om Tergoeding, blsook verzoeken om ontheffing van den workelijken dienst, als kostwinner de laatste gericht tot de Koningin worden ingediend aan den Minister van Oorlog, door tusschenkomst van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, voor zoover zjj, die de verzoeken doen, wonen in de gemeente Alkmaar, of, ingeval zjj buitenslands verblijf houden, in het register van inschrijvingen van het personeel van de landweer dezer gemeente voorkomen. 2e. dat de bovenbedoelde verzoeken in het bezit van Burgemeester en Wethouders moeten zjjn gesteld binnen tien dagen na de dagteekoning van deze openbare ken nisgeving. De verzoeken moeten zjjn onderteekend door hem haar of bun, die vermeent of verrreenen daarvoor in aanmerking te komen, alsmede door den dienstplichtige Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Me! 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat wegens het vernieuwen van een gaszinker, liggende door het Noordhoüandsch kanaal op ongeveer 14 Meter benoorden het midden van de Sehermervlotbrng te Alkmaar, de scheepvaart op dat punt zal zjjn UKITBKH» op Vrijdag 2A Hel a.s., van des vooratlddags 4 uur tot deB uaatlddags 7 aar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 18 Mei 1906. DONATH, Secretaris. Z. K. H. de l'rlns te Haarleas. Zaterdag heeft Prins Hendrik een bezoek gebracht aan de Spaarne8tad. Even voor 10 uur kwam Z. K. H. gekleed in klein admiraalsuniform daar aan, op 't perron ontvangen door enkele autoriteiten, als mr. G. van Tienhoven, Commis saris der Koningin in Noord-Halland, en jhr. Boreel van Hogelanden, burgemeester van Haarlem. Na een korte verwelkoming werd een bezoek gebracht aan de werf Conrad, welke door den Prins in ruim anderhalf uur tgda met zichtbaar welgevallen werd bezichtigd. Daarna werd een rjjtoer gemaakt door het Schoter kwartier, een der nieuwste stadsgedeelten en te twaalf uur begaf men zich naar de woning van mr. van Tien hoven, waar de lunch werd gebruikt. Te half een werd naar het gebouw der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, aan het Spaarne gelegen, gereden, waar de Prins, die Prot ctor is dezer maatechap- pjj, de algemeene vergadering bgwoonde. Den Prins werd hier het welkom toegeroepen door den voorzitter mr. van TienhoTen, die tevens met een korte rede do bjjeenkomst opende en daarna het woord gaf aan den secretaris, prof. Bosscha, die in zgn jaarverslag memoreerde, dat wordt voortgegaan met do uitgave der werken van Christiaan Huygens, waarvan reeds 10 deelen door de Maatschappg in druk zgn gegeven. Goedgekeurd werd een voorstel van de commissie ad hoe om het subsidie groot 1 500 voor de bevordering der studie van een belangrijk wiskundig werk toe te kennen aan den Amsterdamscben student C. de Waard die eenigen tjjd geleden enkele gedeelten van Beeckman's joursaal, bewaard in de prov. Zeeuwsche bibliotheek te Middelburg, publiceerde en daardoor in breedo kringen belangstelling wekte voor dit werk, dat kostbare corres pondenties bevat van den geleerde Dexartes, die in 't begin der 17e eeuw in het Zuiden van ons land vertoefde. Tevens werd een commissie benoemd die zal onder zoeken in samenwerking met den heer De Waard, of het wenscheljjk is, bedoeld handschrift voor rekening der Mpjj. uit te geven. Aan den heer H. L. Gerth van Wgk te Middelburg werd de gouden medaille toegekend voor zgn artwoord over een plautkandig woordenboek. Het antwoord is een bewerking van de letters L. en O. De letter O geeft alleen 208 kwarto-pagina's met 16000—20.000 botanisohe namen en uitdrukkingen. Prof. J. C, Kaptejjn uit Groningen hield vervolgens een rede over een astronomisch onderwerp en daarna volgde de benoeming van eenige wetenschappelijke mannen in binnen, en buitenland tot leien der Maatschappg. Na afloop der vergadering zat Prins Hendrik met direoteuren en leden aan het middagmaal in het gebouw der Mpjj. dan, tijdens hetwelk mr. v. Tienhoven een dronk uitbracht op H. M. de Koningin en ook op den Prins braoht00* faarteIyk9 bewoordingen dank liet vertrek van den Prins volgde omstreeks 10 uur des avonds. Haarlems bevolking juichte hem tgdens zün verbJjjf aldaar harteljjk toe. Het Vredespaleis. - De jury voor de prjjsvraag voor den bouw van het Vredeipaleis heelt uit eigen beweging aan het bestuur der Üarnagiestichting medegedeeld, dat zjj het terrein, voor het Vredespaleis gokozen, buitengewoon geschikt vindt voor het doel. Hes Oeensche zending. 23 Juni wordt te 'sGravenhsgo verwacht een speciale missie, om aan H. M. de Koningin mededeeling te doen van de troonsbestijging van den nieuwen Koning van Denemarken. Me vredes-conferentie. Het schjjnt thans zoo goed als zeker te zjjn, dat ds tweede Vredesconferentie eerst in het laatst van Mei Tan het volgend jaar te Den Haag zal bjjeenkomen: Internationaal scheidsgerecht. Door de regeering is ingediend een wetsontwerp om trent voorbehoud der bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten betreffende de toetreding van Mogend heden, die op de In ernationalo Vredesconferentie van 1899 niet vertegenwoordigd zgn geweest, tot het op 29 Juli 1899 te 's-Gravenhago gesloten verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen. Tot de voorgenomen conferentie zgn uitgenoodigd een aantal Staten, die aan de conferentie van 1899 niet heb ben deelgenomen. Daar het nu aan ernstig bezwaar onderhevig is, dat deze Staten zouden deelnemen aan de be aadslagiogen en aan de beslissingen over wjjzigingon in het verdrag, voor de vreedzame beslechting van inter nationale geschillen, waarvan zjj geen partgen zgn, is het noodig dat die Staten eerst tot gemeld verdrag kun nen toetreden. Ten einde nu deze, met het oog op de werkzaamheden der conferentie onmisbare toetreding mogeljjk te maken, heeft de Russische Regeering aan alle Mogendheden, die het gemelde verdrag onderteokond hebben, voorgesteld, dot Hare gevolmachtigden dadeljjk bjj de opening van de Tweede Vredesconlerentie een protcool zullen onder teekenen, strekkonde om te bepalen, dat de Mogendheden die ter Eerste Vredesconlerentie niet vertegenwoordigd waren, doch tot de Tweede werden uitgenoodigd, zullen worden beschouwd als te zgn toegetreden tot het verdrag voor de vreedzame beslechting van internationrle geschil len van het oogenblik af aan, waarop zjj aan de Noder- landsche Regeering haar toetreding tot gemeld verdrag zullen hebben te kennen gegeven. Blaar het oude stelsel terug. Naar men verzekert moet het in 't voornemon liggen het door de benoeming van mr. Simon van der Aa tot proffessor te Groningen opengevallen ambt van hoofd directeur van het gevangeniswezen en van het Rjjks Tucht- en Opvoedingswezen niet meer te vervullen. Ook zou 't in de bedoeling liggen bjj dien tak van dienst geen verder personeel meer aan te stellen. Ucnecntehelangeo. De Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen hield Zaterdagmiddag in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag eene buitengewone algemeene vergadering, onder voorzitterschap van den heer P. B. 's Jacob, oud-burgemeester van Rotterdam, in welke vergadering door den heer Auth. van Dojn, hoofdinspec teur van de Nieuwo Eerste Nederlandsohe te 's-Graven- hsge, werd ingeleid de bespreking van de vraig: op welke wjjze voldoen de gemeenten het best en het voor- deeligst aan de geldeljjke verplichtingen, welke de On gevallenwet 1901 haar oplegt Uitvoerige besprekingen volgden op deze inleiding, waarvan het resultaat was, zooab de voorzitter aan het eind der vergadering constateerde, dat ieder wenscht zoo weinig mogeljjk te betalen en dat men dus, waar men de premiön der Ryksbank te boog acht, uit het verband der Bank wenscht te gaan. Theoretisch acht men eigen risico het bear. Doch waar dat voor ileine gemeenten te bezwaarljjk is, dient men zich op andere wjjze te verzekeren. De meeste sprekers waren evenwel uitgegaan van de stelling, dat de risico voor alle gemeenten geljjk is. Ware dit het geval, dan ware onderlinge verzekering het be t. Doch zoodra men bedrjjven beheert, is dit niet meer het geval. Laat dus zeide de voorzitter, elk in zgn gemeente het risico nagaan en als het een nood risico is, niet tot onderlinge verzekering overgaan. Want bjj on derlinge verzekering moeten de goede risico's de slechte dragen. Cursus voor acten land- eu tuinbouwkunde ln Woord-Holland. In September zal in Noord-Holland een nieuwe cursus worden gehouden tot opleiding van onderwgzers voor do akten land en tuinbouwkunde lager onder wjjs. De duurvan d-n cursus is bepaald op 3 jaar met 100 lesuren per jaar. De cursus wordt gehouden op die plaats welke het best is te bereiken voor de meeste deelnemers. De lessen worden gehouden op Woensdag- en Zaterdagmiddag. Commissie aanneming adelborsten. Bjj Kon. besluit is bepaald, dat de commissie van aanneming voor adelborst der 2e kl., 3e atdeeling, bg het Koninklgk Instituut voor de Marine te Willemsoord in dit jaar zsl zgn samengesteld als volgt: lid, tevens voorzitter de kapt. ter zee Q. F. Tydeman, commandant van het Kon. Instituut voornoemd; leden: de kapt.-luit. ter zee F. Bauduin, de luit. ter zee der le kl. S. F. Nolst Trénité, de heer G. J. Boys, directeur der H. B. S. met 5-jarigen cursus te Amersfoort, de heer A. L. J. Bouten, directeur der 2de H. B. S. met 5-jarigon curBus te Amsterdamplaatsvervangend lid de heer H. J. Bol- dingh, buitengewoon luit. ter zee der le kl. bjj de Kon. Marine-reserve, leeraar bjj het Instituut voornoemd secretaris aan de oommissie toegevoegd de luit, ter zee der 2e kl. A. van der Sluis. Rudolf, do Haagscho briefschrijver van de Am. Ct. schijft in zijn laatsten brief ovor de prijsvraag voor het vredespaleis. Natuurlijk schrijft hij zien wij met belangstelling naar de expositie der ontwerpen uit. Nog nieuwsgie riger zijn wij naar de beslissende keuze van het ter uitvoering bestemde plan. Want no. 1 van den wed strijd is nog niet de uitverkorene voor de uitvoering. Oetuige onze Amsterdamsche Beurs (twijfelachtiger reputato!), waarvoor het eerst bekroonde ontwerp van den nu ook eerst bekroonde afkomstig was, doch niet uitgevoerd werd, voornamelijk wegens de kosten. Het had om en bij de 5 millioen moeten kosten, terwijl Berlage's bouwwerk ongeveer IJ millioen geëischt heeft, Reeds wordt verteld, dat het in dit geval wel even eens zal gaan, namelijk dat het beschikbare kapitaal zijnde pl. m. 4 millioen verre van toereikend is, te meer daar een deel van het geld voor do biblio theek moet dienen. Maar kan men dan, mits wijzelven óók meedoen, geen beroep op de mogendheden doen om het ontbrekende aan te vullen Hiervoor is allicht een vorm te vinden, die aan onze waardigheid geen afbreuk doet, mits wjj tevens van eigen bereidvaardig heid nogmaals blijk geven, nadat wij reeds den grond tegen hoogen prijs hobben aangeboden. In ieder geval schjjnt mij dit minder bedenkelijk dan hetgeen, volgens sommigen, reeds gebeurd is maar mij vrij wel onge loofljjk toeschijnt. Er zou namelijk onzerzijds reeds een bescheiden wenk (feitelijk een zeer onbescheiden wenk) aan den heer Carnegie gegeven zijo, dat het door hem geschonken kapitaal te klein voor het doel is, zoodat men hem beleefdelijk (I) polste, of hij ook geneigd was nog wat meer te geven. Als de groote Goetho nog leefde zou bij misschieu met een glimlach zijn beroemde uitspraak „uur die Lumpen sind beschei den" herbalen. De heer Carnegie zou, niet onbegrijpe lijk, doof vooi het aanzoek gebleven zijn. Ook op dit punt zal wel spoedig wat meer licht opgaan, maar wat er van zij, de verrijzing van dozen vredostempel zal misschien nog vrij wat onvrede stich ten. Aan critiek zal het b. v. de jury, die de bekro ningen deed, wel niet ontbreken, in dc kunstwereld is men voor een scherp oordeel gewoonlijk niet bang En, eerlijk gezegd, het niet tot de kunstwereld behoo- rende groote publiek, d. w. z. wij zeiven, doet gewoonlijk hard medo aan het afbreken van zoowat alles, wat voorgesteld of ondernomen wordt. De waardeerende zin is meestal in Nederlandsche kringen maar klein. Welk ontwerp ten slotte ook dienen moge, aangenaam was echter het bericht dat de loden der jury de gekozen plek allen geroemd hebben. De ongerepte schoonheid van het park Zorgvliet moge dan niet lang meer duren, de deskundigen verklaarden zich ingenomen met het terrein dat de Nederlandsche Staat ten geschenke geeft, een cadean van 7 ton alzoo toch iets meer dan een bagatel uitmakende. Ondersteld dat de nieuwe Conferentie eerst in den zomer van 1907 bijeenkomt, zal de uitvoering dan toch wel begonnen zijn, zoodat het plan eener plechtige eerste steenlegging door de afgevaardigden dor mogendheden althans zal kunnen d-orgaan." Da Hollanders zjjn echte rookers. Een vreemdeling heeft eens van ons gezegd, dat wjj als elfde vinger aan onze banden een sigaar hadden. Men rookt in ons land te pas, maar ook wel eens te onpas. Aan dat te onpas rooken ergert zich de gemoedeljjke konter van de Prov. Oron. Ct., die zjjn boosheid in de volgende woorden lacht »Wat den buitenlander die naar hier komt, dikwerf verbazen en hinderen moet, is de onhebbeljjke gewoonte om in alle openbare gebouwen het tabak rooken toe te staan. Dat zwak gaat zóó ver, dat zelfs examen-com missies familiaar met dampende sigaren hare taak ver richten en onlangs een der slachtoffer zich daarover ter dege in een der Haagsche couranten beklaagde. In het postkantoor gebeurde het mg onlangs, in de lange rg staande om een aangeteekenden brief in ontvang te nemen, dat mjjn voorman ontzaglgke rookwolken uit blies, welke, door toevalligen tocht, langs mjj streken en my een zeer geringen dank van 's mans rook tuig gaven. »Zoudt n zoo vriendeljjk willen zgn", vroeg ik, »uw sigaar elders te rooken de prikkelende rook brengt mü aan het hoesten." De rookersbaas nam me brutaal van 't hoofd (ot de voeten op en ging nu rög harder aan het trekken. In het buitenland is het rooken in dergeljjke openbare gebouwen streng verbodenniemand zal er dan ook aan denken, het postkantoor met eene brandende sigaar in te Btappen. Hier rookt zelfs een kind van 3, 4 jaar en BchooljongenB gaan heel gewoon met eon sigaretje in den mond naar school." Valerius van de Oprechte Haarl Ct. beeft het nog eens over de meisjes van het Haarlemsch Gymnasium, wier streven, om in alles, in 't bjjzonder in de taal, Hollandsch te zgn, ook door den heer H. Smits, predikant te Heken dorp is gesteund. Maar men moet riet overdrjjven: 'Reeds de dichter P. C. Hooit heeft er de moeilgkbeid van ondervonden, zgn schrjjven „Vernufteling* voor Ingenieur,* »Tichelhoven* voor 'Tuilerieën* heeft geen stuk gehouden. Later heelt Stadhouder Willem V in zjjne pogingen om het Nederlandech van onzuivere woorden 'be smette woorden* zou men kunnen zeggen de groote moeiljjkheid er van ondervonden. Men verhaalt, dat Z.H. eens aan een persoon uit de hofhonding gevraagd zon hebben naar een verslag over een geleverden zeeslag en veldslag, onder de bepaalde voorwaarde, dat hem dit in zuiver Hollandsch, zonder een enkel vreemd woord zon worden medegedeeld b. v. wie zoo al genen veld waren enz. De verslaggever kweet zich toen zoo kranig van zgn taak, dat het verslag voor den Prins geheel onverstaan baar werd. Hg zei o.a. het volgende: »Uwe Hooghoid moet weten, dat er gesnenveld zjj a 2 bewonderenswaar diger: (admiraals), 2 algemeenen (generaals), 1 onder officier (sergeant), 4 lichameljjken (korporaals), 10 gewone manschappen (militairen) en ten slotte hier lette men bjjzonder op 1 ten slotte ookDen Herziener o HeerI De Prins ten einde raad, verzocht den hoveling althans de laatste uitdrukking te verduidelijken, doch de ver- s'aggever bleef er bg, dat het goed verstaanbaar Hol landsch was. Toch moest hg eindeljjk zwichten voor den aandrang en verklaarde toenWèlDe Herziener, o Heer dat isDe Remonstrantsche Dominé, onze veldprediker, die ongelukkigerwijs mede gesnenveld is.* Men hebbe hier te denken aan het LatgnscheRe- monstrare is 'Herbewjjzen of Herziener* en aan Dominé (Vocativns of vjjfde naamval) is o Heer I Men gevoelt al dadeljjk zoo zal 't toch niet gaan we zullen andere woorden moeten smeden of kiezen, of de oude nog zoo lang behouden. Wanneer de graden of rangon niot tnsschen haakjes, in den oorspronkoljjken vorm waren geplaatst, zon het velen gegaan zgn als deu Prins. Zjj hadden niet begrepen wat 'Bewonderenswaar- digen" enz. beteekende.'' Ten slotte wordt Valerius ernstiger. >Als we nu komen tot de vorechillendo vakken of ambten, dan krijgen du predikanten ook een beurt. En dan vraag ik in hoogen ernBt, zullen wjj eu voortaan nog schriftuurplaatsen geen teksten opgeven nit GenesisExodus enz. of znlleu wjj spreken vanHet boek der Scheppinghet boek van den Uittochtde Levitenwet, do Volkstelling en ds Tweede Wet. En wat bet Nieuws Verbond aangaat, moet dan »het Evangelie Tin Mattbuna" niet worden: »De bigde boodschap naar Mittheus'', on zoo verder van de drie anderen Bljjde Boodschappers (geen Evangelisten). Ik voor mjj zon 't van ganecher harte toejuichen en 't een zegen gelooven beide voor hooiden en harten in onze gemeenlen het wordt dan begrjjpeljjk en aan bevelenswaardig. Met veel genoegen las ik dezer dagen, dat bjj de uit vaart van den B.aechop der Oud Katholieken van Haarlem het 'Dies irae* in het Hollandsch was gezongen. Men vergelyke ons gezang 158 vers 2. t Zal, dnnkt mjj, goed zgn als over een en ander eens kalm en ernstig van gedachten kan gewisseld worden. Ik sprak daarom mjjne mtening uitwant daar moet toch iemand beginnen. Den Haarlemsohen meisjes de eer,dat zjj begonnen zgn. Laat ze in stilte, zonder burengerucht verder gaan, door onderen middelen doen beramen om wat henr op het het harte léi, nader te ontwikkelen, niet op een meeting, maar in een vergadering. Waarom toch steeds het vreemde woord door de meesten uitgesproken alsof er Tan de saamgekomonen de maat moet worden genomen, terwjjl het Hollandsche woord vergaderen of vergadering zoo goed de bedoeling weergeeft. IJver eu liefde voor eigen taal, kan men niet hoog genoeg aanslaan. Als Nederlanders geljjk de Engelschen overal hun taal gebracht hadden, zon er thans door vele millioenon meerhet Nederlandech worden gesproken en zon de taal, als het beste bolwerk Toor bezit, kolonidu behouden hebben die nu voor Nederland verloren zjju gegaan Aan den heer Peters, afgetieden rechercheur, brengt de Amsterdamsche correspondent van de Prov. Oron. Ct. hulde 'Onze Amsterdamsche recherche heeft dezer dagen een van haar talentvolste en handigste gpeurdors verloren, gelukkig niet door den dood, doch door het overgaan in eene particuliere betrekking. Welke journalist kent PeterH niet, den man die in elke moordzaak of diefstal of flesschentrekkerjj of valsche munt-makerjj «werkte» met een ambitie, die achting en eerbied afdwong zoowel bjj zgn superieur, den opper-speurder Chr. Batelt, als bjj den officier van justitie, mr. Von Baumhauer en zjjn substituut?, die zich speciaal met strafzaken bemoeien Dan eens zag men hem met zgn hoed of pet op een oor, de handen op den rug gevouwen, kalm weg door onze hoofdstraten kuieren, overal loerend of er iets onge rechtigds gebeurde om een andermaal hem te herkennen in het pakje van glazenwasscher, koetsier, melkboer, huis knecht of iets dergoljjks, onder het publiek luisterend naar wat niet voor zgn oorea be3temd was, en zgn voor deel doende met wat bjj vernam. Zgn diensten zgn door de regeering erkend mot de zilveren medaille der Oranje-Nassau orde en menig extratj-i in contanten heeft bjj door zgn handigheid en spourzio op den kop weten te tikken. Een zjj ter laatste kranige daden is geweest het aanbrengen aan het parket van do moordenaars der weduwe Djjxhoorn, het oude vrouwije nit de Dnbbele Buurt, die door Muiselaar c.s. verradeljjk met een bjjl werd doodgeslagen, nadat alle kasten un laden opengebroken waren en zjj om hnlp begon te schreeuwen. Maar bovenal heeft hg zich verdienstelijk weten te maken in de dagen, dat de beruchte bende van de 'Vriendenkring» uit de St. Nicolaasstraat Amsterdam en omstreken dag-in, dag-uit onveilig maakten. Er is toch een tjjd geweest, midden in den zomer, dat er schier eiken nacht hier of daar door deze brntale, voor niets terugdeinzende kerels ingebroken en gestolen werd. Ver scheiden dezer heeren zjjn door toedoen van Peters voor eenige jaren veilig en wel achter slot en grendel gezet. Thans geniet hjj een pensioen van da gemeente en is wat men noemt particulier detective. Hjj houdt zich eohter niet op met het nagaan van gangen van dames en heeren hjj noemt dat 'vuiligheid* maar bjj doet 'groot werk» en heeft hiermede voor vertchillende maatschap pijen en instellingen al weer goede diensten bewezen. Ons keurkorps van rechercheurs kan zich aan dezen oud-collega in alle opzichten spiegelen I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1