STA DSNIEUWS. BUITENLAND. Gemengd Nieuws. Wat Algemeen Overzicht. Over de recheiche beeft ook de sohrjj ter ni de Briefen uit de Hoofdstad aan de Knkhuizer Ct. het >Toen ik Zaterdagavond voor de Stadsschouwburg stond, knoopte ik met eenige rechercheurs een gesprek aan. «Meneer U schrjjft zooveel, kunt over ons ook niet eens schrjjven P" Ea toen vertelden deze mannen mjj, dat gedurende de feestdagen zeer zwaren arbeid van hen gevergd werd: Op mjjn vraag of zjj een en ander direct noodzakelps achte meenden zjj, dat met heel wat minder agenten en enkele politiomannen te paard evenveel zou kunnen worden bereikt. Letterljjk op afstanden van 10 man staan agenten langs den weg geschaard. Men vraagt zich af waartoe zulks dient. Men eerbiedige toch wat men het volkskarakter noemt en bedenke, dat men een volk beleedigt door te veel maatregelen van orde te treffen. Toen H. M. Maandag morgen slechts vergezeld van eenige rechercheurs en den Burgemeester in het niet afgezette Vondelpark wandelde, werd de orde toch ook niet verstoord. Waarljjk, breken met wat ouderwetsche begrippen in deze, is zeer geweuecht. Er dient een feeststemming te heerschen en deze wordt lioht verstoord, door het ruwe optreden van wat hard handige agenten (en daar kunnen ze in Amsterdam wat mee) of een flink aankomenden paardentrap." De A msterdamsche correspondent van de Prov. Geld. en ftijm. Ct behandelt een belangrijk onderwerp, waar over in Duitsche bladen in verband met de Berljjnsche t' ntoonstelling voor huis-arbeid veel is geschreven het confectiewerk. Een confectiegeest is zegt hjj sarcastisch de ware geest des tyds, daar ben je gauw cn goedkoop geholpen. «Goedkoop vooral, want zelfs in de grootste confectie- paleizen, waar groote spiegelruiten gelegenheid geven voor een permanente tentoonstelling aan den openbaren weg, waar de deur door een gegalonneerden groom wordt geopend, de «schneidige» winkelbediende duizende strykages maakt voor den #meheer« met polkahaar, grofgesehakelde horlogeketting en vereelte handen en de «mevrouw» met 't eenvoudige kapothoedje en de kaal-zwarte lange mantel, die kwasie onverschillig bin nenkomen, doch eigenlijk een beetje verlegen worden door al die «groosigheid» om hen heen, zelfs in die zaken kan men een compleet eostuum koopen, coupe en dessin volgens den laatsten smaak, voer f 6.50 netto a contant.» Dan wyst hy op de keerzyde van deze medalje «Maar slechts weinigen denken aan het zweet en bloed dat aan zjo'n zes en halve gulden-costuum moet kleven, aan het troostelooze afbeulen van werkster of werker om maar even niet van honger om te komen. Want al is de stof, waaruit het pak is vervaardigd nu de reinste katoen, het vertegenwoordigt toch enkele guldens waarde. De knoopen, de voering, al zijn ze ook van de gemeenste kwaliteit, ze kosten toch geld. De winkelier moet van eiken gulden ontvangst zijn percen tage rekenen voor zjjn verkoop paleis, voor zijn spiegel ruiten, voor z'n electrisch licht, voor z'n reclame, voor zyn gegalonneerden groomzijn buigende winkelbe dienden, zijn grof betaalde coupeurs. En waar hy al die soesah niet aan zijn hoofd zou halen, wanneer hy zelf ook nog aan die zes en-een-halve gulden geen klei nigheidje verdiende, is het niet ongepast te vragen «Maar wat kan den werkman voor zjjn arbeid nu zyn overgeschoten En vervolgens deelt hy mede, hoe er in het groote, rjjke Amsterdam, vesten worden gemaakt voor zeven stuivers, broeken voor 40 cent, jassen voor drie kwartjes. En van die bedragen moet nog afmachinehuur, zjjde, garen, naalden en andere kleine onkosten, daar moeten de pakken nog voor gehaald en gebracht worden, daar gaat nog tydverlies af door 't wachten, eerst bij 't uit- deelen van de geknipte en in rolletjes verpakte lappen, later by 't nazien of alles wel keurig is afgeperst, waarby ui et kloppend hart wordt gewacht, wyl altijd de mogelijkheid bestaat, dat de hij of zjj die zoo hard op de renten zat te wachten, in plaats van geld te ont vangen het werk weer terug zal krygen.» IJlt „Ue Kgmonilen." Reeds a.s. Donderdag, Hemelvaartsdag, opent het Hotel «Zeezicht*, eigenaar do heer E. J. van Schaik, het seizoen. Bjj die gelegenheid zal de Harmoniekapel «La- moraal van Egmond* van Egmond aan de Hoef eene matirés geven van 3 tot 5 uur in de muziektent op het terras van «Zeezicht*. Als het weer goed is, kan dit een aangename middag worden. Immers, het terras van Zeezicht levert een prettig zitje op en «Lamoraal* heeft, hoewel nog jong, al een heel goede reputatie. Het is te hopen dat het Mei-zonretjs den muziek liefhebbers, ook van elders, eens heel gunstig gestemd opdat de inzet van het seizoen 1906 van ons eerste Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergeteekenden, allen voerlieden te Callantsoog dat onder de werkzaamheden, die door hen worden verricht en die tot hunne broodwinning behooren, het rijden en bergen van aangespoelde strandgoederen een deel uitmaken dat in den verloopen winter en in dit voorjaar goe deren, die door hen van den Burgemeester-Strandvonder waren aangenomen om te bergen, door het werkvolk der Rijkswerken alhier over de duinen werden gedragen en verder per lorrie over het Iiijksspoor werden ver voerd dat zij door deze handelwijze van genoemd werk volk. dat huns inziens toch reeds een buitengewoon goed daggeld verdient en het dus niet om brood be hoeft te doen, ten zeerste in hunne broodwinning zijn benadeeld dat deze mededinging te meer oneerlijk is, omdat genoemd werkvolk kosteloos van de rijks vervoermiddelen gebruik maakt, terwijl zij rijpaarden en rijtuigen ten hunnen laste hebben redenen, waarom zij Uw Ex. beleefd verzoeken, maatregelen te nemen, om dergelijke concurrentie in het vervolg te voorkomen. Rijkstelegraaf. De directeur-generaal der posterjjen en telegraphic maakt bekend, dat, met ingang van 15 Juni, tot nadere aankondiging, te BovenkarspelGrootebroek een tjjdeljjk bijkantoor van do Rjjkstelegraaf, met aansluiting aan het interlocal:: telephoonnet, voor het algemeen verkeer zal zijn geopend: op werkdagen: van 7.30 voor- tot 8.30 nnr namiddagsop Zon- en feestdagen van 7.30 tot 8.30 nar voor- en 12 30 tot 1.30 aar namiddags. (Green- wichtyd.) de eierben en de cogstkar. koster er met de ben op eiers garen. Hg behoeft mede te deelcn. Spoedig IS badhotel goed is. de „Schoolbond" te Bergen. In de vergadering van «Schoolbond* te Bergen, vereeniging, die de kinderen der openbare school jaarljjks een schoolfeest geeft, is besloten dit- jaar met de 5e en 6e klasse een reisje te maken naar Artis en overige klassen een week later naar Egmond aan Zee. In diezelfde vergadering werden de heeren J. M. Natzjjl en Tb. A van Pelt herkozen als leden van het bestuur. Uit het verslag van den Penningmeester bleek, dat de voreenigicg einde 1905 op een flink saldo kon roemen. Flanten-kweekcn. Door «Volksbond» is te Bergen de gelegenheid open gesteld 4 stekjes van planten voor 10 ets. te ontvangen Deze stekjes moeten gekweekt, verzorgd worden om ze dan, tot schoone planten ontwikkeld, met den herfst terug te brengen op een Floralia-tentoonstelling. Dat we een flinke tentoonstelling kunnen verwachten zeer waarschijnlijk. Door 80 personen zyn 320 stekken aangevraagd. Binnenkort zal bekend gemaakt worden, wanneer en waar de stekjes gehaald kunnen worden. Het „Witte Kruis". Do afdeeiing St. Panoras van «het Witte Kruis" hield in het laatst der vorige week een bijeenkomst in het lokaal van den heer P. Greenw. Slechts een vijftiental leden waren opgekomen. Naar aanleiding van het jaarverslag, door den secretaris den heer T. Engel, uitgebracht, werden eenige woorden van dank gesproken door den voorzitter F. Smit. De rekening van den penningmeester werd door de daarvoor benoemde commissie in orde bevonden. Do uit gaven bedroegen f 723.49, de ontvangsten f 718.04$ alzoo is er een nadeelig saldo van f 5,44'/,. De begrooting voor 1906 werd opgemaakt in ontvangst en uitgaaf tot een bedrag van f 269. Als leden van het bestnnr werden herkozen de beide aftredende heeren P. Smit en K. Visser. Vjjf nieuwe leden werden door de vergadering aangenomen en een lid geroyeerd wegens wanbetaling: Met eenige woorden van dank aan de aanwezigen sloot de voorzitter de bjjeenkomst. Stakende voerlieden. Wij hebben indertijd melding gemaakt vau een staking van voerlieden te Callantsoog. Deze staking was een gevolg van de oneerlijke concurrentie der werklieden bij de zeeweringen aldaar. Thans hebben deze voerliedon zich gewend tot den Minister van Waterstaat met het volgende adres anderhalve meter hoog in de inoht de bom was door een winkelruit geslagen en had daar groote verwoestingen aangericht. De heele straat was in een oogenblik vol menschen. Wonder boven wonder, geen dooden 1 Wie t gedaan had weet niemand. Er worden in Rasland zooveel bommen geworpen, er wordt zooveel over aanslagen en bommen gesproken dat men er ten slotte cynisch onder kan worden en het woord „bom* met even groote kalmte aanhoort als «boterham.* Zoo ver ia het met bommen-besohonwing der Groningers echter nog niet gekomen. Een bom nit-de-grap van een troep straatjongens, die achter stoepen verscholen de uitwerking van haar revolntie-spelletje afwachten brengt ben nog in beroering. Een blikken doosje, gevnld met amorces op de tramrails gelegd had een knal veroorzaakt Het iB een soort spelletje, en er gaat een zekere bekoring van nit. Eerst is het geprobeerd op een open terrein, buiten, waar ze vrjj zyn, en later om zich te verkneuteren in den schrik van groote menschen wordt het kunststuk in een andere omgeving overgebracht. Dan tintelen hun oogen en glunderen ze van innige voldoening. Het is een bjjzondere soort grappen die de tjjdgeest meebrengt. (N, Qron. Ct.) Ken eigenaardig gebruik. Een eigenaardig gebrnik bestaat sedert eeuwen in de Lymors, de streek, waarin Zsvenaar gelegen is. Onder de emolumenten, aan de «kosterij» verbonden, behooren Omstreeks Paschen gaat de nit. Huis aan huis gaat hg het doal vau zyn komst niet genoeg komt de vrouw des huizes met een zeker aantal eieren, afbankeljjk van de gegoedheid, aandragen. Heeft ze toevallig geen eieren in huis, dan zgn een wittebrood, senige centen ook vol doende. Dat er op deze wjjs heel wat eieren gegaard worden, die hnn weg grootendeels naar de markt vin den, behoeft niet gezegd. In de Oogstmaand wordt de kar voor den dag gehaald. Bjj boer en borger wordt iets van den oogst gehaald. De eerste geoft wel eens een schoot graan, maar meest brood of geld; de laatste, die heel niet verbouwt, oflert zgn pasmunt. En het kan wel gebeuren, dat do koster een beteren oogst heeft dan de kleine boor. t Hert, B. Ct. Ken strafbare daad. Te Schore in de nabjjheid van Goes werd Zaterdag in arrest genomen J. B., verdacht van het onttrekken van goederen aan zgn faillieten boedel. Na een voorloopig verhoor door den burgemeester, werd bjj gevankelgk naar Middelburg overgebracht. mevrouw pas op uw hondje Een Haagsche dame had een hondje. D. w. z. zo had oen hondje gehadwant Polly was haar ontstolen. Troosteloos zocht de bondelooze dame door de straten der Residentiestad. Zag eindeljjk eon touwtje, aan het eene eind waarvan Polly, aan het andere een landloop°r- achtig heerschap. De laatste was geneigd den eerste af te staan voor 10 gulden, ten slotte voor 5. De dame won twee rijksdaalders nit het beursje nemen, als losprijs voor haar weggoloopon lieveling, 'n Slagersjongen, die bet toonsel aanzag, sneed flaks bel touwtje in tweiën gaf het eene eind met Polly er aan terug ar.n de dame, schold den ander met het stukje touw, uit voor «schooier*, wierp hem met steenen. De «schooier* rende den jongen na, mevrouw en Polly vlogen een veilige haven, een meiksalon, binnen. Ten slotte gaf de man de jacht op, ging vloekend af. De jongen kreeg nu iets uit de beurs, nam zgn pet af en zei «Dank u wel mevrouw. Ja, ziet n, ik dacht, ik kom hier nog maar eens terug om te kjjken of d-ie u nog na zat. Ik gooide 'm expres met steenen. Ik dacht dan zal d-ie mjjn wal nagaan eo mjjn ken d-ie toch niet krjjgen. En as ie me gekregen bad, dan had ik 'm over zjju d. gesnetö. Vjjf guide! Op z'n dooie gezicht!* Ken „wilde" regen. In Zeeland heeft de regen der laatste dagen veel goed gedaan. Daar was gebrek aan water en door den regenval zullen de bewoners weldra zelf in hun behoefte aan drinkwater kunnen voorzien. Wat dat beteekent bljjkt uit het feit, dat de drinkwater-aanvoer te Oud-Vossemeer ^van Bergen op Zoom eerst per schip, vervolgens per as) per dag f 50 kostte. Deze kosten zullen waarschijnlijk door het Rijk worden gedragen. De maatregelen, genomen voor de gezondheid, zjjn tot heden doeltreffend gebleken. Op de akkers valt helaas geen ontwikkeling waar te nemen. Zoo meldt het Hbld., dat het nette Vossemeer, met zjjn rjjke beplanting, die ook verdwijnt, daar ligt als een «doode streek», te midden van bloei en) wellust van andere polders. Qoed afgeloopen. De verver Jan Lason, stond Zaterdagmorgen Ie Gro ningen op een ladder tegen een huis, ongeveer 10 512 meter boven den beganen grond. Een voor een groen tewagen gespannen paard, dat op hol geslagen was, wierp de ladder omver. De ladder viel om, Lason viel op de straat en bezeerde zich niet. Want in zoo'n geval telt men een paar onbeduidende schrammetjes niet en meer letsel had hjj niet bekomen. De man ging onmid delljjk weer aan het werk. Scheepsongelukkea. Het schip Johanna, schipper E. Duinkerken, thuis be hoerende te Avereest, was door den vloed te laag voo de haven van Stavoren gekomen en daarna door het over den wind gaan te boog geloopen, waardoor het even ni het, met te Ophensden met steenen geladen jjzeren tjalkschip de Hoop, schipper Casper Krombrink, thuis behoorende te Meppel, in de haven kwam met het minder aangename gevolg, dat het met laatstgenoemd schip zoo danig in aanvaring kwam dat daaraan, aan den achter steven van bakboordzjjde, eene schade werd toegebracht die op eenige honderden guldens wordt getaxeerd. Het Belgische stoomschip Flandria, van Grinby naar Gent bestemd, is op den Banjaard (banken en droogten in den mond der Ooster-Schelde) gestrand. Een sleep boot was ter assistentie vertrokker. Het schip is zonder hnlp vlot gekomen en naar Nenzen opgestoomd. Ken nalatige examen-commissie. Naar we vernemen, zgn twee dames behoorende tot de geslaagden voor de onderwijzersexamens in de provinoie Groningen, niet opgeroepen voor het examen voor vrjje- on orde oefeningen. De examen-commissie heeft de dames vergeten. Voor de dames is dit feit leeljjk, omdat die bevoegdheid geëischt wordt tegenwoordig en voor de examen commissie niet minder. Men heeft zich tot den voorzitter van de commissie gewend. (Ais, Ct.) is Kxamen antwoorden. ExaminandusWie is lenig P Candidaat: Een jong meisje en een clown. Examinandus«Van liefde blaken «blaken Candidaat («en Rotterdammer)Als een jong mensch 's middags tusschan 2—5 unr de Blaak op en neer loopt op een meisje ExaminandusGloren wat is gloor 1 Geef er een ander woord voor. CandidaatSterk water (Utr. Dgbl.) Het liospltaalscbip „de Hoop". In het begin van Aug. hoopt ds. F. Visser, Ned. Her?, predikant te Den Hoorn op Texel, naar Schotland te vertrekken, teneinde voor ongeveer 6 wekon d'enat te dpen aan boord van het hospitaal-kerkschip de Hoop. 't ffui nacht Zondagavond ongeveer kwart voor twaalf. Mjjnheer en mevrouw donken er over zich ter ruste te begeven, zoon en dochter slapen al. Hoewel reeds 20 Mei, brandt de kachel nog en verspreidt een behageljjke warmte in 't vertrek, zoodat ze er tegenop zien sieh naar de kille slaapkamer te begeven. Enfin, zjj zullen er toe motten overgaan. Maar tot hun schrik bemerken ze dat de kruk van de deur stuk is eu de deur dicht, zoodat ze opge sloten zgn. Gerukt, getrokken, geduwd, 't geeft niets. De deur is en bljjft vast, ze kunnon er niet uit. 't Raam uit, maar dit zou niet geven, want (de voordeur°is im mers reeds op slot. Dan maar aan 't bonzen en schreeuwen. Niemand schijnt 't te hooren. Ja toch, eindeljjk krjjgt de doohter er besef van, dat er iets bjjzonders aan de hand is, vliegt 't bed uit, hals over kop de trap al, hoort vader en moeder roepen. Zo nadert en staat voor de deur. Aan gene zjjde zgn papa en ma, die vertellen, dat ze er niet uit kuunm. De dochter in nachtgewaad, op bloote vooten bibberend van kon en slaap, zal 't eens aan den buiten kant probeeren. Maar jawel na vele vruchtelooze pogingen moet ze 't opgeven, de deur wil niet open Daar staan ze nu, ieder aan een kant, te beraadslagen. De vader neemt een kloek besluit en wil 't raam maar uit. De dochter zal de deur vau 't nachtslot doen. Ge zegd, gedaan. Maar daarmee is de moeder nog niet ge holpen ze heeft niet veel zin om door 't raam naar buiten te gaan. Dan maar een hamer gehaald en de schar nieren los gemaakt. De vader zoeken naar een hamer, vindt er eindeljjk een en slaat de pennetjes uit de schar nieren. Nu weer duwen aan den esnen kant, trekken aan den anderen 't schijnt nog niet te gaan nogmaals en nogmaals beproefd eindeljjkde deur begint te bewegen. Dit geeft moednog maar eens geduwd en getrokken en bons, met een plotselingen ruk vliegt de deur er uit en gaat de familie onder een onbedaarljjk gelach naar bed. andere volgnummers hunner begrooting voor 190 ondervond bjj de commissie vaor de belastingzaken en geen bezwaar, waarom zij den raad voorstelt de gevraagde machtiging te verleenen. «BoamMMMVs Vastslelllag van hel primitief kohier der straatbeUsflng, dienst 1909. B. en W. hebben den raad aangeboden het voljaarsch kohier der straatbelasting, dienst 1906, zooals dat door hen is opgemaakt tot een invorderbaar bedrag van f 12638.35. Zjj noodigen den raad uit om over te gaan tot vast stelling van bovengenoemd kohier. Rekening van het stedelUk Muziekkorps dienst 1BOA. Het onderzoek der rekening van het stedeljjk muziek korps, dienst 1905, heeft der commissie voor de belasting zaken enz. geene aanleiding gegeven tot het maken van bedenkingen of opmerkingen. De gezamenljjke uitgaven bedroegen f 3812.86, waar tegenover een ontvangst staat van f 3798.91 wegens toelage uit de gemeentekas en f 13.95 wegens diverse ont vangsten, totaal f 3812 86, geljjk aan liet bedrag der uit gaven. Het verhoogde bedrag der subsidie werd gebruikt ter bestrjjding van het nadeelig saldo der rekening van 1904 ad f 145,78 en van eene verhooging der tractementen. De commissie adviseert den raad de rekening goed te keuren. Boekaankondiging. jDe Prins" van deze week bevat een foto van S. J. Bouberg Wilson, den directeur der tooneelschool, met kiekjes van deze inrichting, in verband met het 25jarig jubilé van den direc'eur. Eenige foto's van de Olym >ische spelen van San Franciscovan de Koloniale teserve te Nijmegen van het Koninklijke bezoek aan Amsterdam en het Prinselijk gezoek aan Egmond eu ten slotte portretten van min of meer bekende mannen. Witte Krols. In de week van 14 tot 19 Mei zjjn in het badhnis van het Witte Krnis genomen: 51 kuipbaden, 79 regenbadeu la klas, 139 regenbaden 2e klas, te zamen 269 baden. Ken bom 1 te zien dat hjj Het waB hem aan te zien dat hjj overtuigd was van den ernst der zaak die hg ons vertelde Zgn oogen waren groot-open en haastig sprak hjj alsof hjj vreesde dat de woorden zgn gelachten niet zouden kannen bjjhouden. Een bom geworpen I Een helsche machine in een onsohnldig sardines-blikje, waar de menschen met een boog om heen liepen midden in do Heerestraat. Niemand duifde 'tding oprapen. Een tram vol men schen naderde 't paard trapte er op met een der voorpooten een oorverdoovende slag, een met hooge vuurstraal, de grond beefde. Het trampaard vloog Be „Olga." Tegen de wal van het Victoriapark lag Zaterdag een schoener gemeerd, waarop veler oogen zich met groote belangstelling zullen hebben gevestigd. Daar lag toch de Olga van den heer Kapteijn, zooals de vlag, die hoog aan de mast wapperde, verkondigde. De lezers van dit blad kennen deze motor-schoenerjacht, die misschien nóg sierljjker was, als ze iets langer was gemaakt. Wy behoeven dus niet weer mede te deelen, hoe practisch, hoe rjjk dit jacht (een stuk werk van de werf Nicolaas Witsen van de heeren W. F. Stoel en Zoon om er trotsch op te zjjn) is ingericht. Dat wy er thans over schrijven vindt zjjn oorzaak in de omstand:gheid, dat de Olga door de heeren W. F. Stoel en Zoon, in een nieuw zomerpakje is gestoken. Zij heeft verleden jaar menig tochtje gemaakt en ten slotte kwam zjj in Deutz bjj Miillhiem, waar rook en roet van de vele schoor- steenen haar teer kleedje dra bezoedelden. Thans, na door «Nicolaas Witsens eens geducht onder handen te zijn genomen, ziet zjj er weer keurig uit Zjj maakt e n indruk van groote voornaamheid, vooral wanneer haar harmonische kleurenpracht schittert in de zon, omdat de tinten met smaak zjjn gekozen. De hee ren Stoel hebben dan ook met het opschilderen onge twijfeld weer veel eer ingelegd. Heden zou de Olga haar eigenaar weer zjjn genoe gens in uren doen meten, m. a. w. zou met de zomer tochtjes een aanvang worden gemaakt. Hekenlng algemeene bewaarschool, dienst 1SO&. De rekening der algemeene bewaa: school over 1905 vermeldt in ontvang f 2305.77 en in nitgaaf f2305,03), zoodat de dienst, welke reeds aanving met een nadeelig saldo van f 6.22, slait met- een nadeelig saldo van f 29.26). Een buitengewone uitgaaf van f49.70, in verband met de vacature van hoofd der school, is oorzaak dat het nadeelig saldo eenigszins is verhoogd. De uitgaven werden bestreden door het verhoogde sub sidie van de gemeente Alkmaar ad f 1500.door de jaarljjksche bjjdragen ad f 307.75, door ontvangen schooi en overbljj(gelden ad f 490.63 en door diverse ontvangsten ad f 7.39. De commissie tot de belastingzaken onz. bevond bjj haar onderzoek de uitgaven voldoende verantwoord, adviseert den Raad de rekening goed te keuren. Be American Petroly-t'ompany te Alkmaar. Bovengenoemde petroleammaatschappjj gevestigd te Rotterdamheelt Zaterdag onderhands aanbesteed het houwen van kantoor, stallen etc. te Alkmaar. Laagste inschrjjver was de heer W. Swager, alhier, voor f 11,790. Baldadigheid. In de Popelmanslaan zgn hedennacht eenige ruiten veibijjzeld van de woning van de wed. De Wjjs. l>e politie doet onderzoek naar de daders. At- en overschrijven op de begrooting van het burgerlek Armbestuur, dienst 190&. Het verzoek van regenten van het burgerljjk Arm bestuur om machtiging tot afschrjjving van een bedrag van f 929.19 van 2 en overschrijving daarvan op 3 De Russische Rijksraad is thans ook gereed gekomen met haar adres van antwoord aan den Tsaar op de troonrede. Het luidt in zijn geheel als volgt „De doir den wil van U. M. hervormde Rijksraad betuigt U. M. zijn getrouwen dank voor de genadige, tot hem gerichte woorden van bgroeting on voor de instelling van een volksvertegenwoordiging. Waardoor Rasland thans is opgenomen in de rij der parlementaire staten. Door uw genadige woorden heeft U. M. a-m de nieuwe instellingen de richting aangewezen, die ze moeten volgen. Als de rijksraad thans zich gaat bezig houden met de uitvoering der door U. M. aangewezen problemen, dan zal hij daarbij het welzijn van het geheele volk in het oog houden en al zjjn krachten inspannen in dienst van het dierbare vaderland, in het vaste geloof aan de schitterende toekomst van het hervormde, ongedeelde en ondeelbare Rasland. Bij zjjn onbeperk'e en ijverige bereidwilligheid tot samenwerking met de Rijksdoema, hoopt de Rijksraad, dat de nieuwe wetgevende instellingen, doordrongen van liefde tot het vaderland, gemeenschappelijk zullen arbeiden tot handhaving van orde en vrede in den staat, tot invoe ring van algemeen volksonderwijs, ter verdediging van de rechten en vrijheden van het volk, waardoor alle krachten van het land tot ontwikkeling zullen komeu en tot verzekering vau de welvaart van alle klassen der bevolking, maar in het bijzonder van de zoo tal rijke boerenklasse. De Rijksraad is vast overtuigd, dat de invoering van het beginsel van een met de eigenaardigheden der talrijke nationaliteiten van ons groot vaderland rekening houdende zelfregeering in de plaatsen, waar ze tot dusver nog niet was ingevoerd, ertoe zal bjjdragen om een welgevestigde, goede organisatie van een beschaafden staat in tiet leven te roepen, tot roem van U. M. en tot heil der vrije burgers van het Russische rjjk. Groot en onuitwischbaar zal de dag zjjn van de hernieuwing van Rusland door het initiatief van U. M. en zjjn eerste stap op den weg van de vrjjheid en de orde, steunend op het recht. Gedurende eeuwen lang zyn alle groote historische gebeurtenissen in Rusland in de volksher innering gegritt door daden van genade van zjjn souvereinen jegens gevangenen en misdadigers. En daarom heeft de Raad, hoewel diep verontwaardigd over de misdaden, begaan in de opgewondenheid, door den politieken strjjd gewekt, maar indachtig aan het bui tengewone groote belang van dit oogenblik, besloten aan de genadige beslissing van U. M. het lot van hen te onderwerpen die onder den aandrang om het oogen blik der bevrjjding zooveel mogeljjk te verhaasten of van hen, die de door de wet gestelde perken te builen zjjn gegaan, maar zich niet hebben vergrepen aan het leven of eigendom van anderen.» Verwacht wordt, dat de heer Moeromziew, de president van de Doema, en graaf Salski, president van den Rjjksraad, gelijktijdig door den Tsaar zullen worden ontvangen. Gisteren hadden in Frank rjjk de herstem mingen plaats. Voor zoover uit onze «Laatste Be richten* is na te gaan, is de nederlaag van de rechterzjjde Zondag nog versterkt. Wij zouden haast durven zeggen, dat de neder'aag voor de nationalisten verpletterend is. Het >bloc,< het verbond van de linksche partgen, waar onder de meer gematigde zoowel als de iöar vooruit strevende elementen, heeft een schitterende overwinning behaald. Het kabinet-Sarrien-Clémenceau heeft den volke een program aangeboden, waarmede de overgroote meer derheid genoegen heeft genomen. Het ministerie was in de eerste plaats aangewezen om aan de verkiezingen leiding te geven. Die taak heeft het thans volbracht. De kans ljjkt ons dan ook groot dat de heer Sarrien, «de kleine man van het groote ministerie» zooals hg spottend werd genoemd, de ministerieele portefeuille zal neerleggen en dat de heer Olémenceau, die de ziel van het ministerie was, een nieuw kabinet zal samenstellen. Trouwens zekerheid is er hier omtrent absoluut niet. De mogeljjkheid is geenszins uitgesloten dat de oude gijjze heer Combes die een krachtige persoonlijkheid is nog eens weer achter de ministertafel komt. Een plechtigheid welke zeer zeker van groote politieke betekenis ia, verdient hier vermeldingdo Opening van den Simplon-tunnel. Den 28, 29 en 30 Mei zullen de eigenljjke feestelijkheden plaats hebben, bjj de inwjjding van den spoorweg door den tunnel. De Zwitsersche bondsraad, de kantons Geneve, Waadt en Wallis hebben tal van gasten uitgenoodigd. Intusschen is Zaterdag de tunnel door den koning van Itaiit) en een deputatie uit den Zwitserschen Bondsraad officieel in- gewjjd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2