nette, flinke JONGEN, C. H, BAHRE Co., ROOMBOTER P ERSQNALTA. mTSTktb ebichte n. A D V E R T E NT IE N. kost heden 05 cent de 5 ons. „DE BONTE KOE". Donkere kamer gratis disponibel. 4 Hoogstraat 4. J. BLAAUBOER. tie mengde Mededeelingen. IN li EZ UN li EK STCK KEN. BEURSBERICHTEN. Laatste Post. 81 76} 65 76 63} 86 100A 100} 67} 87 76} 77» 78} 73} 75} 80 105 49A 234 83} 142} 497 60} Lusteloos. 32» 41} 161 68} 144} 91} 101A 26} 43 A 43} 26 34A 89 102 65} 37 140 111 158} 262 97 83} 449 66 41} 15} 115 94 68} 134 81} 101} 26 A i- 32} 24A 30} 1- 88 H 102 65} 37} 130» 110} 284} 364 34} BURliÊKLIJKE" 8 T A nF Trekking van heden. 5e klasse 5e lgst, Nos. 7145 en 8603 elk f 1000. Nos. 6916 en 8395 elk f 400. Noe. 2505 en 11073 elk f 200. Nos. 1958, 2263 3167 8586 4545 4658 7916 15721 15869 19458 19508 elk f 100. LAATSTE BERICHTEN. MIENT, ALKMAAK, Vraagt Imperialplaten- „IVENS" celloiden papier. in fljne Vleeschwaren en Comestibles. Boter onder Rijkscontrole. Kaas en Eieren, Alcoholvrije dranken enz. Do koning van Italië kwam om half tien to Btieg, waar hg ontvangen word, door de leden ait don Zwit- serschen Bondsraad, welks presidentde hoer Forrer don koning met een handdruk begroette. Men dejeuneerde in een paviljoen. De genoemde president hield een tafelrede, waarin hg Koning Victor Emanuel als het eymphatieke hoofd van den bevrienden buurstaat in naam aan het geheela Zwit- sersohe volk op Zwitserschen bodem welkom heette en de hoop uitsprak, dat de voor alle eeuwen gebouwde Simplon-ljjn, dit groote gemeenschappelijke werk, ook aan de vriendschap tusschen de beide naties ijzeren duurzaamheid zal verleenen. De heilwensch van den Bondspresident gold het welzjjn van den Koning, van de Koninkljjke familie en de welvaart van het geheele Jtaliaansc.be volk. In zjjn antwoord dankte de Koning in de eerste plaats voor de aangename ontvangst, sprak van de groote sym pathie, welke hg heeft van het njjvere Zwitsersche volk en bracht hulde aan de echeppers van den tunnel. De Koning begroette vervolgens den Simplon-spoorweg als een waarborg voor de onverstoorbare hartelijke, vriend schap der beide naties en eindigde met een »Hoch" op den Bondspresident, den Bondsraad en het Zwitsersciie volk. Spoedig daarop vertrok men naar Domossolla en was dus op Italiaansch grondgebied aangekomen, waar de Bonds raad door den Koning werd ontvangen. De Koning hield de volgende redevoering: »Het is mg buitengewoon aangenaam, de hoogste be ambten van het kernachtige Zwitserland op Italiaanschen bodem te mogen begroeten bjj deze gelegenheid, die daar om zoo bjjzonder gelukkig is, wjjl de datum van de in- wjjding van den Simplon-tnnnel voor eeuwig gedenk waardig in de geschiedenis van de stoutste der meneche- ljjke ondernemingen zal bljjven. Ik ben verheugd, dat het vieren van deze overwinning van de wetenschap en den arbeid, twee volkeren vereend heeft gevonden, tusschen welke de wed jj ver naar vooruitgang een steeds steviger en krachtiger wederzjjdsch vertrouwen wekt. Als de geest der volkeren zich richt op vredelievende kunsten en werken als dit schept, dan wordt onze ziel zeker vervuld van de meest hoopvolle verwachtingen op een nog rjjkere toekomst van het menschengeslacht wat beschaving en geluk betreft. Ik verzoek u mjjnheer de president, en U mjjnheeren raden, met mjj op de eeuwige vriendschap tusschen Zwitserland en Italië te drinken.c De heer Forrer antwoordde, »Wij Zwitsers zeide hg zullen Bteeds de aangenaamste herinneringen be> waren aan deze schoone dagen en de woorden niet ver geteu, die Uwe Majesteit thans wol tot ons heeft willen richten. Zg komen uit het hart, zg spreken tot bet hart. Zjj zjjn voor 'ons een kostbaar onderpand van vriendschap, die beide nnties verbindt, en welke wij een eeuwig bestaan toewenschen. Mogen zjj liet zaad van een vruchtbare toekomst zjjn en hunne verwezeljjking in onze vele betrekkingen vinden, met name in betrekking tot de wederzjjdsche bescherming van den arbeid. En nu is het oogenbhk, waarop wjj moeten scheiden, gekomen. Ik verzoek 1 we /Majesteit met mij en mjjn collega's te willen drinken op den dag, die ons opnieuw vereenigd vinden zal voor andere werken van den vrede, de vriendschap en den vooruitgang."! Het afscheid was zeer hartelijk. De grpze Keizer Koning Frats Jozel is te Boedapest, te midden van zjjn^ Hongaren aange komen. Onder zjjn beide rjjken begint de hemel weer bedenkeljjk bewolkt te worden. Zaterdagmiddag is onder voorzitterschap van den Keizer een kroonraad gehouden, waaraan de beide minister presidenten en alle ministers deeluamen. De kroonraad bracht evenwel geen verzoening en de heer Wekerló keerde terug naar Boedapest, waarheen de Keizer hem thans is gevolgd. Nu moet het Hongaarscho ministerie beslissen of het zjjn plan, om een autonoom Hongaarsch toltarief in te dienen, laat varen, of wel dat het 't bjj de handelsverdragen wil laten. In elk geval wordt een minister-crisis verwacht. O ver de gezondheidstoestand van den Paus loopen minder goede geruchten. De hartkwaal van Z. H. zon verergerd zjjn en de toestand zeer zorgwekkend. Zjjn ljjfarts verklaarde evenwel, dat de ongesteldheid bestaat in oen aanval van jicht aan de rechterknie, ge paard gaande met koorts. Ook uit een bericht in dit nummor bljjkt, dat dr. Lspponi van meening is, dat de ongesteldheid niet erg is. Carnaval in Mei. Een correspondent van 't Berliner Tagebl. schrjjft liet volzende: Wie herinnert zich nog het carnaval te Rome van het jaar tachtig? Eene afschuwelijke, fluitende,joelende menigte, hier en daar een confettigevecht, zóó ruw, dat verschillende lieden een bloedenden neus opliepen, in geslagen hooge hoeden, zooals te Berlijn in Oudejaars nacht, opstootjes en allerlei ongelukken, kortom, het kon niet meer den naam van volksfeest dragen. Dit ka- ribatuur van een carnaval is uit den dood herrezen, en heeft zich een werkmanskiel aangetrokkeneen «phrasen-masker» voorgedaan en doortrekt Rome, in naam van de sociale bevrijding. Fluiten en gillen is de muziek, steenen gooien, mes steken en kloppartijen zjjn de genoegens van deze be vrijders. 't Is inderdaad moeieljjk om in deze zoogenaamde «betoogingen» van het «proletariaat» een indrukwekkende optocht te ontdekken, het proletariaat zelf kan men er niet eens in vindenj want de betoogers, die door de straten trekken, de vensters inslaan, de soldaten en politie-agenten met steenen gooien of met messen aanvallen, om ei dan weer gauw vandoor te gaan, zjjn geen georganiseerde bond, maar een bende, die iedere partjj graag kwijt is. Sinds Donderdagmiddag ziet Rome eruit, alsof het ïr. staat van beleg verkeert. De vigilantes, zonder we ke men hier niet leven kan, zjjn als weggeblazen, een tram is nergens te zien. En daarbjj komt een hitte, alsof t midden in Juli is. 't Is omgek te worden. De winkels zjjn gesloten, de apotheken ook, en wat 't ergste is, in «liquoriiti» en 'bierhuizen kan men slechts met moeite komen. De eenige voertuigen, die men aanschouwt, zijn een paar gele postkarren, door oude knollen getrokken, en door soldaten gëescorteerd, soldaten bestelden den dienst, daar de bestellers der brieven en postpakketten zich bjj de stakers hebben aangesloten- Overigens was 't in het centrum der stad verbazend amusant. Voortdurend reden! er eskadrons af en aan, die telkens Jmet fluiten en schreeuwen begroet werden en een regen van steenen achterna kregen. Op de Piazza Colonna staat 't publiek schouder aan schouder, hier en daar oen vechtpartijtje, een opstootje en dan hoort men plotseling een hoornsignaal en de soldaten maken een charge, 't gespuis vliegt uiteen, weer een steenenregen, geschreeuw en gegil. 't Mooiste is echter dat boven in 't café Aragno, „de chicdie zich daar veilig gevoeltden boel kalm aan zit te kjjken ietsdat noch van fijngevoeligheid noch van politieke rgpheid getuigt; als het plebs dat bemerkt wordt de elite 't mikpunt hunner projectielen wat de lieden daarboven beantwoorden met een regen van geldstukkendit maakt de menigte nog woester. Weldra echter kan men niet langer op 't balkon bljjveD, één edelman staat evenwel, trots alle doeltreffende schoten, waarvan drie hem treffan, pal en houdt den hooggeroem den, oud-Romelnschen patriciërs-moed hoog. 't Is Don Mario Torlonia, de nakomeling van de puuaelfike bankiersfamilie en zgn dapperheid verwondert ons niet, want in zgn aderen vloeit het bloed der Mac- cabeëera. Zooals alles in de wereld voorbjjgaat, yerdwgnt ook deze Mei-komedie en gelakkig behooren wjj niet tot die journalisten, die van de .grandiose betooging van het proletariaat*zonder horloge of dasspeld terugkomen. Dit is o. a. een redaoteur van 't democratische blad .Messagero* overkomen, dio door een zeer genialen be- tooger van zgn gouden horloge en ketting beroofd werd en «mjjnheer den dief" in roerende bewoordingen om de teruggave ervan smeekte. Het oorlogsschip der Duitsche vrouwen. De drang der vrouwen om zich met allerlei kwesties in te laten, heeft zich thans, zooals men weet tok op het vlootwezen gericht. Te Hannover werd voor eenigen tgd een vlootbond van Duitsche vrouwen opgericht en thans is ook een afdeeling Berlgn van dien bond in het leven geroepen. Men stelt zich niet meer of minder ten doel dan het verzamelen van geld onder de Duitsche vrouwen voor het aanschaffen van een oorlogsschip, dat aan de Duitsche vloot zal ten geschenke gegeven worden, 't Verdwenen Bruidspaar. Te Schöneberg is "en bruidspaar verdwenen, mej. Frida M. en de heer Heinrich Metzner. Zjj bevond zich meestal met haar vader, een rentenier, op reis. De bruidegom had zich voorgedaan als candidaat in de theologie. «Mjjnheer de candidaat» zooals hjj zich t liefst hoorde betitelen, leefde meestal op kosten van zjjn aanstaanden schoonvader. Hjj zeide mede te werken aan vele tjjdschriften en bladen. Hjj genoot het volle vertrouwen van zjjne bruid en haar vader, en deed zich dan ook zeer beminnelijk voor, tot hjj op zekeren dag een kennis ontmoette, die zijn toekomstigen schoon vader eens over zjjn vroeger leven inlichtte, waaruit o.a. bleek, dat hjj straatveger was geweest in Londen. Sinds dien dag is de man verdwenen benevens een groote som golds, twee dagen later werd ook de bruid vermist. Een slang in de rechtszaal. Te New-York werd 't publiek in de rechtszaal opge schrikt door een groote slang, die door de openstaande deur binnenkwam en zich in 't zonnetje neerlegde, t Publiek, waaronder zich veel vrouwen bevonden, vluchtte verschrikt voor 't beest. Politie-agenten wilden het met stokslagen afmaken, wat evenwel niet gelukte, waarna het door een der agenten door een welgemikt schot werd gedood, 't Dier was 2 voet lang en behoorde tot de soort der Zuid-Amerikaansche kruisotters. 't Komt niet zelden voor, dat deze dieren met bananen-verzen dingen meekomen, en door 't warme zonnelicht uit hun schuilplaats worden gelokt. Groote brand. Uit New-York wordt gemeld dat hevige bosohbranden in den staat Michigan een oppervlakte van 30 vierkante mglen, n.l. zes dorpen en de 1000 inwoners tellende stad Quinnisec, hebben verwoest. Ook in Wisconsin woedt de brand hevig. Stanley, een stad met 5000 inwoners is in de asch gelegd. Sara Bernhardt. Sara Bernhardt sohgnt plan te hebben om, wegens parti culiere redenen, hare Parjjsche huishouding op te heften, daar zg er niet over denkt vooreerst naar Frankrgk terug te keeren. Herstemmingen la CraakrRk. PARIJS, 20 Mei. In 156 kiesdistrioten hadden heden herstemmingen plaats. Hier volgen eenige dor meest bekende resultaten: Te Parjjs werden gekozen: Viviani, socialist tegenover Auffrey, nationalist; Croussier, socia,- list, tegen kolonel Marchand, nationalist; MagnLud, bijgenaamd »le bon juge» (de goede rechter) radicaal- socialist tegenover Galli, nationalistAllemane, socialist tegenover Oogny, nationalist, Tournade, nationalist, tegenover Charpentier, socialist; Buisson, radicaa-socia list tegen Méry, nationalist; Dubois, socialist, tegenover GarrouyGuyot de Villeneuve, nationalist, de man van de »fiohes< (verklikkingen), werd geslagen door Depasse, socialist. ANGOULEME, 20 Mei. Mulac, republikein, is gekozen tegenover Deroulèie, nationalist. He crista in Iiallf. ROME, 21 Mei. Naar aanleiding van de orisis had de Koning een onderhoud met Finali, Giolotti en Gallo. Hen protest tegen de Tnrksche regeering. KONSTANTINOPEL20 Mei. De gezanten der mogend- heden dienden bjj de Porte eene nota in, waarin zij protes teerden tegen het nieuwe reglement, door de Porte gepu bliceerd, betreffende de buitenlandeche Naamlooze Vennoot schappen en Levensverzekeringsmaatschappijen. De koning van Hongarije. BOEDAPEST, 20 Mei. Da Keizer van Oostenrjjk, Koning van Hongarge, is heden hier aangekomen. Oert AMSTERDAM. pCfl 18 Nederland N. W. fclshuld...v. 1 ditoditoi dito, Oblig OoitenrjjkObl. in pap. fl. 1000 Febr.-Aug. 5 dito, dito April-Oet.. dito, Kronen 9000 bel.vrjie(Kronenr.)Mei-Nov. 4 dito, dito 9000 bel.rrije(Kronenr.) Jan.Juli 4 Portugal le eer. 3°/0 A 90-1005 dito, Se id. Amert. Sehuld 3*/. franei B00 4 Rutland, Iwang. Dombr. Oblig..4} dito, Binnenlandaehe 18944 iito, 1880 geeon». Z. R. 116-69613 Mei-Nov. 4 dito, 188» 1» A 9eeer. 1 Jan. 1 Apr. 1 JulilOet. 4 dito, 1894, Doneti-Spoorw dito, 1887/69 90-100 Mei-lor, Mei. 92} 93A 101} 21 Mei 78 99» 93} dito, Qroote 8pw. Oblig. 1861 dito, dito, i. R. 600 1898 dito, Tranie. 8pw. Oblig. 1. R. 196/696. dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 696 dito, 1889 dito, in goud 1884, 18 Jan. 13 Juli.,..* Spanje, Obl. Buit. Perpetuele Turkije, gepriv. Conv. leening 1890 P.eeep. geünificeerde schuld free. 600-9600.. Eryate, Obl. leasing 1876........ ISeiieo. Obl. Bimn. Seh. afloeb. oblig dito dito 1899 Venezuela Obligation 1881...... N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. N. w. A Pae. Hyp. Pdbr. Nederland, Cult. Maateeh. d. Voratel. Aand. 100} 67A 74+ï 77} 78 Door de traaa overreden. Aan de overzgde van het IJ had hedenochtend vroeg een ernstig ongeluk plaats. De tram van Alkmaar over reed bg de bocht te Buiksloot een 18-jarig meisje, Rikkert genaamd. De kwetsuren waren zoo ernstig, dat de dood spoedig intrad. Naar mon mededeelt, is het ongeluk te wijten aan onverzichtigheid van den kant van het slacht offer. Waar Stadhuis. Het gewichtige uur van den gewichtigen dag was gekomen. Vol hoop en moed waren ze opgegaan naar het stadhuis, waar de ambtenaar van d n burgerlijken stand hen verbeidde. Alleen ontbrak nog de moeder der bruid, die weldra per trein uit de provincie zou komen. Daarom wachtte men te zamen. Maar de tijd verstreek en nog was zjj niet gekomen op wie het wachten was. De heeren keken op hunne horloges en schudden het hoofd, ten teeken "lat hun begrjjpen hier ophield. En de bruiloftslach om den mond van de bruid vertrok tot een spjjtigen trek. Men dacht, men wist niet wat te denken. De tjjd verstreek en zjj gingen terug, ongetrouwd. Ten tweeden male, later op den dag, ging men weer, om te zien of de moeder met een lateren trein was gekomen. En nog, toen ze voor deu tweeden keer den terugweg afleiden, waren ze ongetrouwd. Schoonmoedar was niet verschenen. (N. Oron. Crt.) Hen openbare leeszaal te Alkmaar. Mijnheer de Redacteur Met warme belangstelling las ondergeteekende lezeres uwer courant over bovenstaand onderwerp j 1. Dindag een hoofdartikel in dit blad. Een openbare leeszaalWel daarvoor kan niemand koud blijven. Een leeszaal met daaraan verbonden bi bliotheek die iederen dag b.v. van 10 uur,'s morgens tot 10 uur 's avonds openstaat voor allen. Welk een genot zou dat wezen, hoevelen hierdoor gebaat zjjn «Maar de kosten, de kosten« roepen practische men- schen uitWelnu zouden die zoo groot zjjn Laat ons beginnen allen onze boekenkasten eens na te zien en bijeen te brengen wat best gemist ban worden. Zoo krjjgt men al gauw 'n aardige bibliotheek. Natuurlijk zijn er in 'n vooruitgaande stad.als Alkmaar menschen te vinden die gaarne voor eigen rekening eenige tijdschriften zullen zenden, de couranten volgen als vanzelf. Rest huur, vuur en licht, onderhoud enz. Zou dat nu zoo veel bedfagen, dat men dat niet klaar kan spelen Dat geloof ik niet. Waar voor zooveel gecontribueerd wordt, zal door velen hiervoor ook nog wel wat afgestaan willen worden. Zou het iets zjjn voor het Nutsdepartement (met zgn zeer rjjke spaarbank er als 't ware toe aangewezen) om deze zaak te steunen, dan wel zouden onze wakkere Alkmaarsche jonge dames niet willen ijveren voor dit goede doel? Vooral dit laatste hoop ik. Met dank voor de plaatsing. xt xT Mevrouw N. N. A., 20 Mei 1906. [Met genoegen plaatsen wjj dit ingezonden stuk. zooals wij trouwens gaarne andere stukken hetzij vyór of tegen deze belangrijke zaak, waarvan de belangstelling hier levendig schijnt te worden, zullen opnemen. W y behouden ons evenwel voor, binnenkort op dit schrijven van mevrouw N. N. terug te komen, en met name op haar vraag, betreflende de kosten. Red.] dito, dito, dito, dito, dito, TV Koloniale Bank; Aandeelen fid. Ind. Hmdilib. Auid3 Kon. Wed Mij. t. «pi. petr. br.A. Petr. Mij. Sumatra-Falembaug A. ano, Aand. Wed. Ind.Expl.Mij Amerika, New Orleana Railw. C. Cert v gew. Aand United Statos Steel Corp. Perm Peruvian Corporation Cert v. Aand.., Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. 8pw. Aand........... dito, Nes, Centr. Spoorw. Aand. f 960 dito] N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 geat. (talie, Spoorwegleening 1887/89 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl Polen, Ware.-Weenen Aandeel Rutland,Wladik. 1885 4 Z.R. 695 Oblig.... 4 Amerika, Atehiton Topeka Gert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obf. Rock laland eomp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Deav. Rio ürande gew. Aand dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. Aand....«3 dito, Kantat City South. Railw. Aand... dito, Mitt. Kant. Texa» Cer v. Aand.; dito, dito, le Hyp4 Norfolk Weetern Cert. T. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le byp5 dito 8outh. Paeifie. gew. Aand dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pae. Hoofd, C. A Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Wabath Ct. v. pref. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 100....V.... Son£&rüoThoiiR Lotan.J OostenrijkStaattl. I860.»...5 dito dito 18648 Jutland Stautaleening 1864 Loten«5 dito dito 1866. Dito.3.e Turkije Spoorwegleenlng. In de den 18den gehouden terechtzitting van de arron- dissements rechtbank (burgerlijke kamer) te Groningen nam de president der rechtbank het woord om den heer Mr. H. J. H. Modderman, officier van justitie, geluk te wenschen met zjjne benoeming tot officier van justitie te 's Gravenhage. Namens de balie sloot de heer Mr. B. Cohen, deken van de orde van advocaten, zich bij die gelukwenschen aan. De heer Mr. H. J. II. Modderman bedankte de beide sprekers voor hun gelukwenschen. Bij de verkiezing voor een lid van den Raad der ge meente 8t. Pancras op Vrijdag 18 Mei, zjjn twee eandi- daten gesteld, de heeren Jn. Waizenaar Cz., liberaal, en P. Gootjes Jnz., anti-revolutionair. De stemming hier voor zal plaats hebben op Vrjjdag 25 Mei a s. 381ste Staatsloterij. Uouverncor-tJeneraal Van He ut sa. 's GRAVENHAGE21 Mei. In verband met de loo- pende geruchten, omtrent ontslag van den Gouverneur- Generaal van Indië, valt mede te deelen dat, den Minister van Koloniën hoegenaamd niets bekend is van een ontslag aanvrage van den Gouverneur-Generaal Van Heutsz, nooh van inwilliging noch van het aanbod van het ambt aan een ander. [Bedoelde geruchten wilden dat generaal van Heutsz om persoonlijke [redenen als gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indië zou afgetreden en aan den gouverneur van Suriname, den oud-minister van Koloniën Idenbnrg, telegrafisch de opvolging op den Bnitenzorgschen troon zou zjjn aangeboden. Het gerucht van het heengaan van generaal Van Heutsz was reeds eenige dagen geleden, in verband met een betreurenswaardig voorvalin Den Haag verspreid.) De toestand van den Paus. ROME 20 Mei. De Paus heeft een matigen nacht doorgebracht; de pjjnen verminderen. Z. H. zal vier of vjjf dagen het bed moeten honden. De opzwelling van de knie verminderde. MLarokkaansche xeeroovers. LONDEN 20 Mei. De nieuwsbladen bevatten draad- berichten uit Gibraltar van heden, volgens welke de roover Valiente zich bg Centa van het Eugelsche zeil schip «Consneloc meester maakte, 3 man van de beman ning nam hg als gevangenen mee. De eigenaar der .Consuelo» diende een protest in bg de regeering en vroeg onmiddellijk hnlp en bescherming. Hen tegenspraak. LONDEN, 20 Mei. De Observer verklaart, dat het bericht van de Standard betreftande de Engelsch-Rus- sische overeenkomst een puur verzinsel is, rechtstieekeche onderhandelingen zgn nog niet aangeknoopt en worden nog niet aangeknoopt. Alknaar. GEBOREN 20 Mei. Elisabeth Barbera Allesrouda, d. van Antbonius Hermanns Mnsen en Franciica Johanna Ilazes Johannes Gerardns z. van Jan van der Stok en Grietje Hoogland. 21 Aafje Oatharina, d. van Johannes Leonard Klugt en Mina Wit. OVERLEDEN 19 Mei. Johannes, z. van Simon de Groot en irgntje Megering, 2 j. en 7 ra., wonende te Heer Hugc- waard. Wilhelmus Jacobus, z. van Cornells Philippns Jacobus Bleeker en Trgntje Windt, 1 j. en 7 m. Uithoofde van den Hemelvaartsdag, ral de lnsclirjjvlng voor huwelijken In plaats van op 84 Hel kannen geschieden op Woensdagavond 83 Hel, tusschen »]-! uar. Heerbugowaard. April. Getrouwd: Gerrit Zjjp en Stjjntje Pjjper. I ieter Konjjn en Grietje van der Velden. Pieter Zuurbier oil Jausje Konjja. J&ö Koelemey en 1 rijütjö Gelder. Jan Koonis en Agatha Leek. Ondertrouwd: Johannes Stet en Cornelia bruin. Jacobus Kunst en Dieuwertje Appelman. Johannes Kamp en Catharina Prinz. Christiaan Swinkels en Trgntje Komen. Jan Oudeman en Guurt je Groenland. Johannes Oudhuis en Neeltje de Boer. Geboren: Elisabet, d. van Pietar Lodder en Jacoba Spaan. Aafje, d. van Piater Bakker «n Aalbertje Bom. Johannes, z. van Lodewijk Frederiks en Maarfje Buur. Guurtje, d. van Cornelia WilbelmuB Offringa en Grietje Hinke. Matthgs Cornelia, z. van Jacob Laan en Maria Koopman. Oornelis, z. van Jan Llom en Maartje Overveen. Dienwertje, d. van Jan Boots en Maartje Hoogland. Anna, d. van Jan Dudink en Trgntje Vlaar. Jan, z. van Simon Hocgvorst en Grietje Pauw. Overleden: Aafje Groot, echtgen. van Pieter Koppes, 35 j. Jantje, d. van Jan Brink en Pietertje Borst, 12 w. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze zeer ge liefde en zorgzame Moeder HAU1JTJH BHAAUDOHK, Wed. van den heer AHAZUERUS PHILIPPHS BURGER, in den ouderdom van bjjna 73 jaar. Fam. BURGER.. Alkmaar, 18/5 1906. Verzoeke van penoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. IjöoT dezen batnigen wjj onzen hartelgken dank aan familie, vrienden en bekenden, voor de vele blgken van belangstelling, bjj de herdenking van ons 25-jarig huwe lijk ondervonden. g J. JONKER en Echtgenoote. Koedjjk, Mei 1906. BH vonnis der Arrondissements Rechtbank te Ai.kmaah van den 17 Mei 1906, is HENDRIK SCHENK, Schoen maker en Winkelier te Uitgeest, verklaard Instaat van faillissement, met benoeming van den EA.Heer Jbr. Mr. M. A. DE SAVORNIN LOHMAN tot Rechter- Commiesaris en van den ondergeteekende totiCnrator. Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN, Advocaat. Kantoor: Gedempte Nienwesloot No. 46 Alkmaar. HHH8TH RWALlTMlf onder rjjkscontrdle', Aanbevelend', Telefoon 174. Direct gevraagd een om in het kruldenlersvah te worden opgeleid, bg A. BRUIN, Luttik-Oudorp h. St. Annastraat. Tegen half Juni beveelt Elcli een net Persoon aan om Zondags en avonden In de week TE BEDIENEN. Br. fr. lett. D 13 bureau dezer courant. Alkmaar 21 Mei. 4 koeien en ossen f 180. a f 250, 109 vitte kalveren f 45 a 104, p. ned. pond f 0,90 a 1.C0, 49 nuchtere kalveren f8a 16,46 vette schapen f 25 a 29, 4 Lammesen f 10 a 14 182 vette varkens p. ned. pond 47 a 50, 44 magere varkons per stuk f 18 a 22. SPECIALITEIT Aanbevelend

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3