No. 121. Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ft WOENSDAG 23 MEI. BERICHT. Landweer. Stremming van verkeer. BÏNNENLAN dT Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele liijk t Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoossnaamer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote lettors naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COST EK ZOONVoordam C 9. Mei de Wegeus den Hemelvaarts dag verschijnt Donderdag 24 „Alkm. Ct." NIET. Rechtzaken. ALKMAARSCHE COURANT Ontheffing of vergoeding. BURGEMEE8TER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR, brengen tor kennis »nu belanghebbenden, dat b(j Kouinklfjk besluit van 9 Mei 1906 (Staadsblad No. 11!) eece regeling i« vastgesteld betrsffendo het toekenoun van de vergoeding, bedoeld in artikel 15b!s der Landweerwet, in verband waarmede door d«n Minister van Oorlog by besluit van 9 Mei d.a.v. ter bevordering van eene spoedige afdoening en daardoor van de belangen der verzoekers, het navolgende is bepaald le. Verzoeken om vergoeding, alsook verzoeken om ontheffing van den werkeljjken dienst, als kostwinner de laatste gericht tot de Koningin worden ingediend aan den Minister van Oorlog, door tusschenkomst van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, voor zoover zjj, die de verzoeken doen, wonen in de gemeente Alkmaar, ot, ingeval zjj buitenslands verbljjf houden, in het register van inschrijvingen van het personeel van de landweer dezer gemeente voorkomen. 2e. dat de bovenbedoelde verzoeken in het bezit van Burgemeester en Wethouders moeten zjjn gesteld binnen tien dagen na de dagteekening van deze openbare ken nisgeving- De verzoeken moeten zjjn onderteekend door hem, baar of hun, die vermeent of veriteeaeu daarvoor in aanmerking te komen, alsmede door den dienstplichtige. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Mei 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat wegens bat vernieuwen van een gaszinker, liveende door het NoordhoMandseh kanaal op rngoveer 14 Meter beuoorden bot midden van de Schermervlotbrng te Alkmaar, de scheepvaart op dat pant zal zjju UKftl'BIlBIl op Vrijdag 25 Hei a.s., van des vourasiddags» 4 uur tot des nawlddegs 7 uur. Bnrgemoester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 18 Mei 1906. DONATH, Secretaris. Tweede Kamer. Na hetgeeu wij in ons telegram van gisteren reeds mode teelden over de zitting van Dinsdag, kwam aan de orde artikel 1638 r (gevallen waarin schuldvergelijking op het loon is toegelaten), waarop een amendement is voorgesteld door den heer De Waal Malefijt c. a., strekkende om geen schriftelijk bewijs te vorderen van gedane voorschotten op het loon van den arbeider, met het oog op de belangen van den landbouwersstand. De heer De Waal M a 1 e f jj t (A.-R.) na eene korte toelichting van het amendement het regeeringsartikel besprekende, vroeg of in het artikel niet evenzeer het vereischte van schriftelijke overeenkomst kan vervallen ten aanzien van den huurprijs van woning, lokaal, stuk grond of gereedschappen door den arbeider in zijn bedrijf gebruikt, welke hem door den werkgever zijn verhuurd. De heer D r u c k e r (V.-D.) antwoordde den heer De Waal Malefijt, dat wij hier een ander geval hebben dan bij artikel 1637 j. Spr. had dan ook eerder ver wacht. dat er een voorstel was gekomen om de compen satie van loonen te beperken dan om haar uit te breiden. Spr. geloofde dat het belang van den werkgevor meebrengt om voor hem het bewijs van gedane voor schotten zoo gemakkelijk mogelijk te maken. De Minister van Justitie, de heer Van Kaalte, zeide dat men wel moet onderscheiden de vor dering die de werkgever tegen den arbeider doet gelden, die eene ganschelijk zelfstandige is en de vordering des arbeiders op den patroon die enkel en alleen uit de arbeidsovereenkomst voortkomt. Compensatie moet hier aan strenge regelen worden onderworpen. De patroon behoort bescherming te genieten. Spr. ontraadde het amendement. Het amendement De Waal Malefijt werd verwor pen met 33 tegen 31 stemmen en het artikel goed gekeurd. Artikel 1638 s werd aangehouden, waarna aan de orde kwam artikel 1638 t, luidende: „Indien het loon des arbeiders geheel of gedeeltelijk in inwoning, kost of andere levensbenoodigdheden is vastgesteld, is de werkgever verplicht dit, mits overeenkomstig de eischen van gezondheid en goede zeden, volgens plaatselijk gebruik te voldoen. Lik beding, waardoor deze verplichting des werk gevers zoude worden uitgesloten of beperkt, is nietig." Hierop zijn twee amendementen voorgesteld door den heer Ter Laan e. a., strekkende om het eerste lid van art. 1638 t te lezen „Indien het loon des arbeiders geheel of gedeeltelijk in inwoning, kost ot andere levensbenoodigdheden is vastgesteld, is de werkgever verplicht dit overeenkomstig de vereischten van gezondheid en goede zeden te voldoen en aan het eerste lid van art. 1638 t toe te voegen „Indien de slaapplaatsen van mannelijke en van vrouwelijke arbeiders zich bevinden in hetzelfde ver trek, wordt dit geacht in strjjd te zjjn met de ver eischten van goede zeden." Uitvoerig zette de heer Ter Laau (S. D.) uiteen, dat het Regeeringsartikel de toestanden onvoldoende rogelt en geen verbetering aanbrengt. Mede gaf spreker een uitvoerige schets van de slechte toestanden, die nog op het platteland bestaan, vooral in het Noordon des lands, en van het leven der dienstmeisjes in de groote steden. Spreker bepleitte het weglaten van het woord „plaatselijk gebruik" in het artikel, opdat het volle gewicht valle op de zedelijkheid. De heer Drucker, Voorzitter der Commissie van Rapporteurs, ontraadde namens de Commissie de aan neming van het eerste amendement. Ook het tweede amendemen* acht de commissie hoogst ongewenscht. De heer Van der Z w a a g (S. D.) wonschtte het tweede amendoment te steunen. De beer Ter Laan trok het eerste amendement in en bracht ie het tweede amendement het woord »ongc- buwde», zoodat do bepaling alleen slait op ongehuwde arbeiders. Nogmaals verdedigde spr. dit amendement. De heer De Savornin Lobman (C.-H.) beval het amendoment aan. De heer Heemskerk (A.-R.) gaf in overweging het woord ongehuwden te wijiigen door »niet met elk ander gehuwden». Na aenig debat werd het amendement in stemming gebracht en verworpen met 50 tegen 23 stemmen. Artikel 1688t werd goedgekeurd. Aan de ordo was artikel 1638a (vergoeding bjj tjjde- ljjke verhinuering om het loon in natara te voldoen). Door den hoer Van Doorn (U-L) werd een amon- dement op dit artikel toegelicht, strekkende tot redactie- verdnideljjking, wolk amendement door den Minister wordt overgenomen. Verworpen met 58 tegen 6 stommen werd een amea- dtment van den heer Van Idsinga (C.-H.) tot eene redactio-wjjriging. De artikelen 1638a en 1638», gelegenheid door den pa'roon te ge»en om Godsdienstplichten te vervullen, zoomede artikel 1638w, als regel geen Zendigsarbeid te doen verrichten, werden goedgekeurd. Op artikel 1638x (behoorljjke inrichting der werklokalen)lichtto de heer Van Wjjnbergen (R.-K.) een amendement toe, strekkende om aan de nagelaten betrekkingen van een arbeider, die in de uitoefening zjjnor dienstbetrekking letsel hoeft be komen, die den dood ten gevolge heeft, een rechtsvorde ring tot schadeloosstelling te geven, tenzjj de werkgever hewjjza, dat het eigen schuld van den arbeider is. Da hceren De Savornin Lobman en Van de Velde (A. •R.) bestreden dit amendement. Celebes. Bjj het departement van koloniën is ontvangen het volgende aanvallend telegram van den Gonvernenr-Generaal van Nederlandsch-Iadië, betreffende de vermeestering van de rotsstelling Bonto Batoe in het landschap Doeri op Celebes »Bij Bonto Batoe zjjn, behalve de reeds geseinde verliezen, onzerzjjds gesneuveld 4 en gewond 29 inlanders. De vijand liet in onze handen 37 dooden, 4 gewonden en 8 gevangenen. Da voornaamste hoofden van bot verzet zjjn gesneuveld. Versterkingen zjjn geslecht. Het „speetwetje". Naar Het Vad. verneemt, is op het departement van Landbouw, Handel en Nijverheid een wijziging van het bekende „speetwetje" in voorbereiding. Ziekteverzekering. De N. Ct. meldde dat de indiening bjj de Tweede Kamer van het ontwerp op de ziekteverzekering door den Minister van Binnenlandsche Zaken tot een later tjjdstip is uitgesteld. Het Vad. voegt hieraan toe, dat het ontwerp de vorige week van het Departement (van Landbouw, Handel en Njjverheid, niet van Binnenlandsche Zaken) naar den Ministerraad is verzonden (üouverneur-Ueneraal Tan Heatsz. De geruchten welke hier te lande waren verspreid omtrent het ovorwacht ontslag van den Gouverneur Generaal van Ned.-Indië, den Generaal Van Heutsz, kwamen overgewaaid uit Batavia, waar in de laatste weken allerlei kwaadaardige praatjes omtrent den Land voogd de ronde deden, welke echter allen grond missen. Yrydom van zoutnccijns. Ter uitvoering van het Kon. besluit van 25 April 1.1. omtreut den vrjjdom van aoojjns voor zout, gebezigd voor de zouting van groenten en noten, die naar het buiten land worden uitgevoerd, is door den minister van finan ciën o. a. het volgende bepaald Evenals tot dusver is de vrjjdom beperkt tot het zout, dat gebruikt wordt voor de zouting van groenten en noten, die naar het buitenland won en uitgevoerd. De bevoegdheid tot inslag vau zout waarvoor vrjjdom kan worden genoten, zal niet meer cfhankeljjk zjjn vac eene vergunning van den Minister; ieder die de vrjjdom verlaDgt zal ten kantore van den ontvanger slechts aan gifte behoeven te doen van de panden, die hjj voor zjjn bedrijf bezigt en zekerheid moeten stellen voor den accjjns voor de hoeveelheid zout, die hjj wensoht in te slaan. De inslag vtn het zout zal, evenals nn, onder toezicht van ambtenaren geschieden. De zouting der groenten en noten behoeit echter niet rneor in bjjzjjn van ambtenaren plaats te hebben. wegingenieur in Italië en volgde later zijn vader als hooid van het bekende bankiershuis op. Hjj werd in 1880 wegens diensten aan het land bewezen, als Fransch- man genaturaliseerd. In 1881 word hjj lid van de Kamer. Deu Gen is hjj bij do verkiezingen geslagen. Een advocaat uit Nizza is boven hom verkozen. Deze nederlaag heeft hem ziek gemaakt, hjj heeft zich gehaast terug naar Parijs, doch daar nog maar enkele dagen geleefd. Belgische bezoekers. Da leden van de Belgische »Ligus du liVimentv, die de gasten zjjn van den Nederlaadachsu Aannemersboad, zullen Rotterdam, Schaveningen, Amsterdam, het eiland Marken, Voleadam, Edam en Haarlem bezoeken. Zrler- dag keeren zjj naar hun land terug. Nfy verlmtdstco toonstelling Omtrent de aldaar te houden njjverheidstentoonstel- 1 ug meldt meu uit Leeuwarden De gelegenheid tot het reserveeren van plaatsruimte voor de in Juli en Augustus alhier te houden tentoon stelling is gisteren definitief gesloten. Het is gebleken dat ook van de zjjde van exposanten veel animo voor deze tentoonstelling bestaat. Het resultaat van de inzendingen is toch geweest, dat niet alleen de geheele beschikbare ruimte ia do onderscheidene gebouwen te zamen een oppervlakte van ongeveer 30C0 vierk. M. beslaande, is ingenomen, doch dat het uitvoerend comité zelfs genoodzaakt was, aan de geprojecteerde gebouwen nog meer uitgebreidheid te geven. De catalogus zal omstreeks 300 nummers van inzen dingen bevatten, verdeeld over de navolgende af 'eelingen Machines en we ktuigen van het kleinbedrijf. Am bachtswerktuigen niet door machines gedreven. Njjver heidsproducten. Visscherij. Kunst en njjverheid. Volks huisvesting. Opvoeding en onderwijs. Vervoermiddelen. Sport. Verplegingsartikelen. Het Nederlandsch Verbond. In het jaarverslag van het algemeen Nederlandsoh Verbond wordt gowaagd van de «frissche nieuwe richting in ons stamleven.» En van den groei van hot verbond, dat daaraan leiding en steun g»efc. Het aantal leden bedraagt thans 8077, tegen 997 een jaar geleden, aldns verdeeld: groep Nederland 4750, groep Bslg 1409, groep Ned. Iadië 1'237, groep Sari- name 302, groep Nederlandsche Antillen 281, afdeeling Konatantinopel 14, afd. Chicago 31, afd. Chicago Rose- land 53. Na tweemaal een prjjsvraag voor een reclameplaat te hebben uitgeschreven, kroeg het hoofdbestuur de overtui ging dat hot doel van het verbond eigenijjk niet in een reclameplaat ie te belichamen. Ook in het afgeloopen jaar moest het hooidbestonr zioh omtrent het vraagstuk van de vereenvoudiging der schrjjfbaal uitspreken, toen wederom werd aangedrongen op steun der vereenvoudiging Nog altjjd gevoelt het hoofdbestuur zich niet verantwoord stelling te nemen, hetzjj dan er voor of er tegen. Da ontvangsten waren in 1905 f 17,503,12). De uitgaven bedroegen f 14,149,32, o. a. voor de uit gave van Neerlandia f 4253,73), algemeone onkosten f 1703,80, twee studiebeurzen voor Curs qio f 450, subsidie aan groep Belg f 584,26, aan den tak Luik f 500, voor leestafels in de Waalsche provincies f 100, aan de Leidsche stndentenafdeeling voor muziek-uitgaven en vscantie-leergangen f 806,22), aan de Boekencommissie f 1700, voor den Nederlandschen cursus te Smyrna f 600, prjjsvraag reclameplaat f 177,25. Het overschot op 31 December 1905 bedroeg f 3353,80). Hen Hollander ln den vreemde. Te Parjjs is overleden de afgevaardigde Bischoffsheim. lange jaren lid der Fransche Kamer. De heer Bischoffs heim was in 1823 te Amsterdam geboren, werd spoor- Arrondlssemente-Heclitbank te Alkmaar. Uitspraken van gisteren. De rechtbank uitspraak doende, in de zaak van Johan nes Nicolaas R., ontslagen klerk-incasseerder der gemeente- gasfabriek te den Helder, verklaarde beklaagde schuldig, aan het hem bjj dagvaarding ten laste gelegde en ver oordeelde hem tot een gevangenisstraf voor den tjjd van 10 maanden. De eisch was 1 jaar en 4 maanden. Jacob L., Wieringen, mishandeling, 5 dagen gev. Jan V., Callantsoog, diefstal, niet bewezen, vrjjgespr. Pieter W., Winkel, mishandeling, f 5 boete sub. 3 dagen hechtenis. Cornells D., Bovenkarspel, mishandeling, 3 weken gev. Zitting van Dinsdag '22 Mei. Een ontrouwe reiziger. Als eerste beklaagde stond heden terecht de 53 jarige ex-reiziger in naaimachines en rjjwielen van den Heer A. Hildering, alhier. Deze beklaagde, genaamd Tjiesse IJ., geboren te Dokkum, is thans gedetineerd in h it huis van bewaring alhier. Hem werd ten laste gelegd, zich te hebben schuldig gemaakt aan verduistering van gelden ten nadeele van den Heer Hildering. Beklaagde was in het eind van September van het vorig jaar bjj den Heer H. gekomen en had hem zjjn diensten als reiziger aangeboden, uit. sluitend op provisie. De Heer Hildering, die aanvankelijk niet veel lust gevoelde een reiziger te engageeren, be sloot ten slotte toch het met hem eens te probeeren. In plaats hem echter alleen provisie te geven, besloot hjj hem een salaris toe te kennen van 8 gulden per week, met dien verstande, dat hjj feitelijk 10 procent provisie genoot, doch ingeval hij niets verkocht, hjj dan even goed wekeljjks 1 8 ontving, en kwam hjj door deze percentage boven dit bedrag, dan kreeg hjj iulks nog bovendien, waardoor hij, volgens verklaring van get. H. heden op de zitting, meermalen kwam tot een wekeljjksch inkomen van f 10 a f 12 en sonu f 14. In den beginne maakte bekl. goede zaken en voldeed zjjn patroon in alle opzichten, plaatste verscheidene naaimachines over eenkomstig een verkoopsvoorwaarde door II. gesteld, n.m. op afbetaling en zorgde 's avonds geregeld voor afrekening van het ontvangen bedrag. Dat de verhouding en het vertrouwen niets te wenschen overliet, blijkt uit het feit dat bekl. met Febr. j.l zelfs als commensaal bjj hem kwam inwonen. Op den 4on April ging bekl. als gewoonlijk uit om zijn route te maken, doch bleef tot groote verwondering van (zjjn patroon drie dagen en nachten weg, zonder iets van zich te laten hooren. II. kreeg hierdoor achterdocht en werd gesterkt in zijn ver moeden door praatjes die hem ter oore kwamen. Den 7en daaraanvolgende kwam bekl. boven water. H. nam hem onder handen en hierover niet gesticht, ging hjj naar boven, kleedde zich aan en vertrok, nogafgevendo een bedrag van f 9.50 wat, volgens hem, afbetaald was door Mej. Hallï te Egm. aan Zee. Dat onmiddellijk een onderzoek naar beklaagdes manier van handelen werd ingesteld, laat zich begrijpen en al heel spoedig bleek op welke onrechtmatige wjjze hjj te werk was gegaan. Heden o,i de zitting werd alles in den breede door 12 in deze zaak gedagvaarde getuigen weerlegd. Allen toonden hun contractboekje waarop de afbetaling ge schiedde en waaruit dan ook, vergeleken met de boeken van Hildering, ten volle bleek dat beklaagdes misdrjjf hierin bestond dat hjj het afbetaalde bedrag bjj de af rekening 's avonds niet geheel voldeed. Zoo hadb.v. mej. Halfi een naaimachine gekocht bjj Hildering zelf voor f 40 en niet terstond betaald. Deze julïr. betaalde aan bekl. at op 9 Januari f 20, welke som hjj den patroon afdroeg, doch de op 26 Jan. ontvangen f 5.en op 4 April géinde f 15 hield hij voor zich, alleen bjj zjjn vertrek overhandigde hjj t 9.50, dientengevolge bleef bedoelde juffr. in de boeken van H. open staan voor het nog verschuldigde bedrag van f 10.50. De O. v. J. het woord verkrjjgende tot het nemen van zjjn requisitoir, achtte het feit in allen deele bewezen, na de volledige bekentenis van bekl. en de verklaringen der getuigen. Bekl., eenmaal op deze misdadige wjjze aan den gang, wilde het eene met het andere aanzui veren. Wel wordt door hem aangevoerd dat hjj te weinig verdiensten had, doch dit wordt door Z.E.A tagengesproken. Dat het mis zou loopen, had bekl. toch' zeer goed kunnen begrjjpen, daar in de bewuste con tractboekjes nog wel art. 322 van het W. van S. was opgenomen; een artikel dat juist i p b kl. van toepassing is. Beklaagde, die vroeger opperman was, trachtte zich in een dergeljjke betrekking te werken om een betere maatschappelijke 'positie te verkrjjgen, doch Z.E.A. gaf den raad hier verder maar van af te zien en liever op een eerlijke manier als opperman in zjjn onderhoud te voorzien. Z.E.A. requireerde ovureenkomstig artt. 322 en 56 van het W. v. >S. beklaagdes veroord eling tot een gevan genisstraf voor den tjjd van 3 maanden. I e ambtshalve toegevoegde verdediger, mr. K. A. Cohen Stuart, wees op het goede verleden van dezen beklaagde. Slechts éénmaal, wegens een mishandeling van onbeteekenenden aard, is hjj met de Justitie in aan raking geweest. Releveerende dat bekl. bjj den aanvang van zjjn betrekking zoo goed voldeed en niets op hem viel te zeggen en dat hjj zich thans al bjjna 2 maanden in preventieve hechtenis bevindt, riep pleiter de clementie der rechtbank in. Mishandeling. Daar de boerenknecht Petras Namas, in dienst vau den te Ooster-Blokker woonachtigen koopman Cornelis Zw. Dinsdagnamiddag 10 April nog niet thuis was van zjjn reis naar Purmerend, besloot de baas hem eens te gaan opzoeken en vond hem in beschonken toestand in de herberg van Schuurman te Westwoad. Hierover in woede ontstoken gaf hjj hem met een stoel zulk oen klap, dat Naman op den grond tuimelde, daarbjj uit roepende volgens geL Naman »'k Wil met dien smeerlap niets meer te doen hebben De get. N. ver klaarde heden niet de minste aanleiding gegeven te hebben, terwijl bekl. in het midden bracht over het lange weg- bljjven kwaad geworden te zjjn en toen hg zag dat Naman zich in staat van dronkenschap ber nd, aldus in drift heeft gehandeld. De Ambtenaar van het O. M. het wettig en overtuigend bewjjs gelererd achtend, noemde het, al waren er recht- mat'ge grieven, een onrechtmatige wjjze van uitvoering en eischte ter zake van mishandeling f 15.boete, subsidiair 7 dagen heenteni Beleediging. Op Woensdag dea llers April vervoegde zich de in do vorige zaak mishandelde Pretus N., bjj zjja baas om zjjn zohter gebleven goed te halen en bood hem tevens aan voor f 5 de zaak >blaaw-blaaw« te laten en van de mishandeling geen aangifte te doen. De baas, Oom. Zwagorman, wilde hier volstrekt niets van weten, waarop N. hem toevoegde: »Dan zal ik ja 's wat anders zeggen, leeljjke smeerlap, haverdief! Je hebt bjj Pieter Haan en Jrn Groot zieke varkeis verkocht L Het w»s voor get. Zwagerman niet moeiljjk getuigen te vinden, die hat toevoegen vau deze minder vleiende woorden koudon bevestigen. En daar bekl. zelf bet feit bekende, achtte de O. v. J. het wettig bewjjs in deze eveneens geleverd en eischte ter zake van eenvoudige beleediging 1 7.boste, bjj niet voldoening daarvan te vervangen door 7 dagen heohtenie. Vernieling. Niet verschenen was Jacob Br., mutselaar, te Bergen, zoodat zijn zaak bjj verstek word behandeld. Hem was bij dagvaarding ten las'e gelegd, zich in den nacht van 16 op 17 April te hebben schuldig gomuakt aan ver nieling vau een glasiuit in de herberg van Nicolaas Wegers, aldaar. Het was dien avond uitvoering geweest van een laaLrecorps en toen beklaagde om 12 uur de zaal nog niet wilde verlaten, word hjj door den gemeente veldwachter van der Kerk op straat gezet, waar bjj, buitengekomen, met zijn vuist een glasrait aan scherven sloeg. Dan volgenden dag haastte beklaagde zich f 2 schadevergoeding te biergen, doch niettegenstaande dit requireerde de O. v. J. het tenlaste grlagde bewezen achtende, f 6 boele of 4 dagen hechtenis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1