No. 123. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Lichaamsverzorging. Prijs der gewone advertentiën ZATERDAG 26 MEI, BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoOMntiSfiier 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON Yoordam 9. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Wij Nederlanders zijn in het buitenland bekend wegens onze zindelijkheid. In reisbeschrijvingen van vreemdelingen treft men geregeld een aantal bladzijden aan over het nette welverzorgde voor komen van onze gevels, over onze goedgedweilde stoepen, over onze heldergeschrobde straten. En van Justus van Effen's tijd tot den onzen toe wordt, en terecht, de zindelijkheid van de Ilollandsche huisvrouw geprezen. Het zou ondankbaar zijn, dit niet ruiterlijk te erkennen, alhoewel de schoonmaak tijd, dien we nu gelukkig weer achter den rug hebben, niet stemt tot dankbaarheid onder het sterkere geslacht. Gaarne nemen wij dus aan, dat de Nederlander een behoorlijke hoeveelheid water zeep „per hoofd" gebruikt. 'Maar hel is zoo en jammer, dat die hoeveelheden zoo weinig het hoofd en nog minder het lichaam ten goede komen. Wjj zijn in dit opzicht niet egoïstisch wij denken het laatst aan onszelven. Wij besteden aan ons eigen lichaam minder zorg voor reinheid en zindelijkheid dan aan onze omgeving. Wij mogen ten aanzien van de uiterlijke schoonheid men begrijpt wat we hiermede in tegenstelling met de gewone be- teekenis bedoelen in de rij der naties onder de eersten behoorenwanneer de lichamelijke rein heid als maatstaf geldt, nemen wjj een minder eer volle plaats in. En dat is jammer. Er is inder daad wel veel te zeggen voor de stelling, dat naar de boeveelheid zeep voor lichamelijk gebruik be schaving en ontwikkeling van een volk kan worden gemeten. Hoe meer zeep (het moge dan groene of geparfumeerde zeep zijn) hoe meer beschaving en ontwikkeling, hoe minder zeep, hoe lager een volk staat op de ladder, die naar hooger dingen voert. Een paar voorbeelden. In China, in onze dagen het achterlijke land bij uitnemendheid, is het zeopgebruik héél gering. Een goed Chinees behoeft maar één dag in het jaar goed gewasschen te zijn op den Nieuwjaarsdag. Stel nu daartegenover .Tapan, het meest beschaafde en hoogstontwikkelde van de gele rassen, waar de regeering op straat goedingerichte openbare waschgelegenheden open stelt, zoodat iedereen op elk oogenblik van den dag gratis zijn handen kan wasschen en waar het aan tal openbare badinrichtingen bijzonder groot is. En neem Amerika, het land van hoogen bloei Ieder, die wel eens een Amerikaan of iemand die lang in the land of the free and the brave heeft gewoond, gesproken heeft, weet hoe deze zich ver baast over de weinige badhuizen en de weinige badkamers in het zindelijke Holland. „Dat is zoo hoort men in den regel bij ons anders. Wij sparen geen water en geen zeep, wjj wasschen ons veel en goed, en de werkman zoowel als de milli- onnair." Eens hebben wij een aardige illustratie van deze bewering gezien. Het was in het jaar, waarin Barnum en Bailey zijn reuzententen met Amerikaansche snelheid in ons land opsloeg. Het ging er alles zeer Amerikaansch toe. 's Morgens om half zes kwam de eerste wagen op het terrein, en om zeven uur zaten we als gast aan den eersten maaltijd in de eettent, smulden we van de gerechten in de pas-opgerichte keuken bereid. We zaten aan lange keurig gedekte tafels en we aten allemaal het zelfde de hooge ambtenaren zoowel als de arbeiders. En de laatsten, die in hun werkpakje zoo smakeljjk en netjes aten, zoo onberispelijk mes en vork hanteerden, zij hadden voor den maaltijd even goed de handen gewasschen als de dames en heeren van deze reuzen-familie en ze zouden het na dien eveneens doen al gingen ze ook terstond weer aan het werk. Bij informatie bleek ons dat ze ette lijke malen per dag hun handen en hun gelaat wieschen. Zou het aanzitten van allen, zonder rang of stand, aan één disch mogelijk zjjn. als men zich niet zoo goed wiesch? De statistiek heeft zich nog niet uitgestrekt tot het handen-wasschen van de Nederlanders. Had zij het gedaan of kunnen doen wij vreezen, dat zij droevige cjjfers aan het licht zou brengen. In zjjn laatsten medischen brief, klaagt der Schrijver in het Nieutus van den Day over het te weinig handen wasschen in ons land. „De hand zegt hij met misschien wel wat al te veel woorden verraadt uw afkomst, uw verleden, uw werk, uw willen, uw kunnen, verraadt den toestand van uw ziel en uw gemoed, uw smaak, uw lusten, uw ziekte Maar desondanks zorgen wij de Nederlanders in het algemeen alweer nog altijd onvoldoende voor de reinheid van onze handen. „Niet éénmaal, maar tien, twintig malen per dag moeten de handen met zeep jen borstel onder stroomend water gewasschen worden en vooral telkens als wijze als extra vies mogen aanzien." Twintig maal is zeker wel wat al te veel De Arbeidswet eischt, dat in sommige bediijven waschgelegenheden aanwezig zjjn. Vindt de inspecteur van den arbeid ze er niet de patroon kan beboet worden, Oi ze evenwel wel altijd gebruikt worden staat te bezien. En wat in de werkplaats als nood- zakeljjk wordt beschouwd, schijnt in de kantoren, in de scholen een overbodige weelde te zijn. En dit betreft nog maar het handenwasschon. Hoevelen niet, meenen dat ze goed gewasschen zijn als hoofd, hals en handen met water en zeep behandeld zijn. Welk een klein gedeelte vormen deze drie b's van een menschenlichaam. Hoe weinige malen krijgt het lichaam zelf eens een beurt Dit gebrek aan schoonheidszin (als we het zoo mogen noemen) is een kenmerk van alle standen, al doet het zich uit den aard in de hoogere in veel geringer mate gelden dan in de andere, luizen waarin goed ingerichte badkamers, zijn er in ons land heel wat minder, dan huizen met weel derige ontvangkamers. Waar openbare badinrich tingen zjjn, wordt er in ons land, naar verhouding van de bevolking, veel te weinig gebruik van ge maakt. En het aantal gevallen, waarin een wasch- tobbe een wasehkuip zoo goed mogelijk moet ver vangen, kan dit gebrek niet behoorlijk aanzuiveren. 3r gaat niets van afin reinheid op eigen lichaam staan de Nederlanders minder hoog dan in andere goede eigenschappen. Dat alles is zeer oud en zeer bekend maar can het wel vaak genoeg worden herhaald Hoe weinigen kennen toch b.v het genot van een frisch bad, na een langen flets- of wandeltocht Hoevelen besteden tienmaal meer aan parfum, dan aan badwater, aan fijne reukzeep dan aan badzeep Op de begrooting van menig huisgezin en van menig persoon zou de post „water en zeep voor eigen gebruik" heel wat kunnen worden verhoogd, ten koste van minder nuttigbestede uitgaven, zonder dat de begrooting daardoor te hoog werd. Er zal evenwel nog heel wat water door de Neder landsche rivieren moeten loopen,en heel wat arti kelen over dit onderwerp moeten worden geschreven voordat men in ons land tot dit inzicht komt. Dr. Schrijver wijst op het voordeel van het leeren aan de schooljeugd herhaaldelijk de handen te wasschen en aan een zindeljjken doek de handen af te drogen. Maar het zou zeker minstens ernstige overweging verdienen, nog een stap verder te gaan en het niet bij het verplichtend stellen van lianden- wasschen te laten, doch schoolbaden in te voeren, zooals dan ook reeds in enkele steden van ons land is gedaan. De oude Grieken schenen beter te be grijpen dan wij twintigste eeuwers, welken invloed de gezondheid (die immers ook door baden ten zeerste wordt bevorderd) heeft op het geestelijk leven. Zjj zeiden reeds, dat alleen in een gezond lichaam een gezonde geest kan huizen. Hst hoofdbestuur van het Algemeen Nederiandsch Ver bond geeft Z. Eio. als zjjas besliste overtuiging te konnen, dat elke wet, onverschillig welke, internationale belangen regelende, in onze taal kan worden vertaald. Hst hoofdbestuur van het Algemeen Nederlandscb Ver bond vraagt Z. Eic. om de eer en het voorreoht, telkens wanneer het departement van Baiteniandsche Zaken of Zjjner Exc.'s raadslieden zich onmachtig verklaren, om eenige internationale orereankomst naar den eisch in 't Nederlandsch te vertalen, alsdan voor de vertaling te mogen zorgen. Het pariyhestuur der sociaal democra tische arbeiderspartij. Het partijbestuur is voor 1906/07 samengesteld als volgtW. H, Vliegen, J. W. Sleef, J. G. van Knijkbof, W. P. G. Helsdingen J. H. Schaper, H. Spiekman en P. J. Troelstra. Aan het referendum werd deelgenomen door 131 af- deelingen en 39 verspreide leden. Pensioenfonds voor biirgerlyke ambtenaren. Op een vraag, gedaan in bet verslag der aideelingen, o»er een aanvullende begrootisg van het Pensioenfonds, deelt de minister van financiën thans in een nota mede, dat ongeveer 15 600 lagere onderwijzers thans deelge- rechtigd zjjn in het Pensioenfonds voor weduwen en weezen tan burgerlijke ambtenaren. Nederlandsch Iiandbouwcomité. Door het Nederlandsch Landbouwcomité is d.d. 22 Mei, inzake koopvernietigende gebroken in den paarden- en veehandel, een adres verzonden aan den minister van justitie. Het bestuur voornoemd, meent in overweging to mogen geven om ten bate van den uitgebreiden handel welke in paarden en vee, als producten van onzen landbouw, in ons land gedreven wordt, al hetgeen betrekking heeft op koopvernietigende gebreken, bp de wet zoodanig te willen regelen, dat daaromtrent de zoo boog noodige eecJatEéénheid en als gevolg daarvan rechtszekerheid ver kregen worde. Van dit schrjjren is bjj afschrift kennis gegeven aan den minister van landbouw, njjverbe:d en handel. van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin, blijkt dat het getal der verpleegden in 1905 vermeerderd is met 28. Het 200-tal is nu oversoh'eden. Een afdeeling Hilversum kwam tot stand en afdeelin- gen te Rotterdam, te Haarlem en e Deventer worden voorbereid. Financieele steun is zeer gewensoht. 't Door gangshuis te Bussnm zal alweder moeten worden uitge breid door veler aanvraag om plaatsing. Er is ontvangen f17123 en nitgegeveu f 7326. De begrooting voor 1906 is in ontvangst en uitgaaf vastge steld op f8647. Als nieuw bestuurslid is gekozen de heer Mejjers te Utrecht. Daarna besprak de Voorzitter der Haageche afdeeling, de heerSchmidf, hoe de Kinderwetten werken eu hos de vereeniging tot liet welslagen daarvan kan meewerken. Uljkepotitspaarbank en minderjarigen. lu verband met de wjjzigingen in de wat op d» Rijkspostspaarbank, die thans in voorbereiding zjjn, heelt de Nationale Vrouwenraad van Nederland, bestaande uit oen 30-tal voresnigingen, zich tot H. M. de Koningin gewend met het volgende verzoek le. dat ook de moeder, staande hnweljjk, in verzet kan komen tegen de terngbetaling van het op hst spaarbankboekjs van haar minderjarig kind rarschnldigde 2e. dat alleen din de vader of moeder recht van terugvordering op het spaarbankboekje van hnu minder jarig kind bekomen, zoo ook de andere ouder zjjn of hare torstemming heeft gegeven tot de afname van de opgevraagde so n 3e. dat bjj ontstentenis of gebleken onmacht van eeu der oudeis terugbetaling eerst kan plaats hebben, eveu- uls thans voor minderjarigen boven de twialf jaar, nA machtiging van den kantonrechter in de gevallen eu op de wjjie als bepaald in art. 451 Bargerljjk Wetboek Verkiezing Gemeenteraad St.-Paneras. Bjj de stemming van een lid voor den Gemeenteraad te St.-Pancras op gisteren, waren van de 181 stemge rechtigden opgekomen 158 stemmers, hiervan werden uitgebracht op den heer Jn. Wagenaar Cz. liberaal 101 en op den heer P. Gootjes antirev. 50, van onwaarde 7 stemmen, zoodat tot lid van den Raad gekozen is de heer Jn. Wagenaar Cz. Hofberichten. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Neder landen woonden op Hemelvaartsdag, met gevolg de godsdienstoefening bij in het kerkgebouw van het Neder landsch Lntheisch Genootschap, onder gehoor van ds. Bergman, Lutheisoh predikant te Rotterdam. Van H. M. de Koningin-Moeder is thans ook bericht ontvangen dat zjj de onthulling van het standbeeld van Rembrandt op Zaterdag 14 Juli a.s. wenscht bjj te wonen. Dr. Kuyper te Madrid. Bijjkens een bericht in de Impartial van Madrid is dr. Kuyper, door den minister van Baiteniandsche Zaken geleid en vergezeld van onzen gezant, jhr. Testa, ter audiëntie toegelaten bjj den Koning van Spanje en bjj de Koningin-Weduwe. C*ntr. Invoering van een wettel y ken tyd. Bjj do Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp dat slechts de volgende 4 artikelen bevat Art. 1. De wettelijke tjjd in Nederland is de middelbare zonnetijd van den meridiaan op vjjftien graden Oosterlengte van Greenwich. Ar'. 2. Aile uurwerken, door of vanwege het openbaar gezag beheerd, worden naar den in artikel 1 genoemden tjjd geregeld. Art. 3. Waar in wetten, algtmeene maatregelen van bestuur of Koninkljjke beelnifen, of iu verordeningen van provinciale», gemeente- of waterschapsbesturen een bepaald uur wordt genoemd, wordt dit geacht volgens den in artikel 1 genoemden tjjd te zjjn gesteld. Art. 4. Deze wet treedt in werking met den aanvang van eeu n euw etmaal volgens de in artikel J. aangegeven tijdsbepaling, op een nader vast te stellen tjjdafip. Onze Taal. Het hooidbestuur van het Algemeen Nederlandsch Veibond heeft ten adres aan Z. Exo. den Minister van Baiteniandsche Zaken gezonden, waarin 't zjjn leedwezen cr over uitdrukt, dat bij de indiening van 't wetsontwerp tot goedkeuring der internationale sanitaire overeenkomst, d;n 3en December 1903 te Pavjjs tusschen eeniga staten, waaronder Nederland, gesloten, onder de bjjbgen de NederlandEche vei taling ontbreekt. In de Memorie van Toelichting zegt de regeering dat het leveien van eene ju ste overzetting van ver scheidene technische termer, wooiden vau collectieve teteekenis enz., op ernstige, moeilijk te overkomen be zwaren zcq sin ten en dat dit ook het oordeel was van den ter zake der vertalirg geraadplergden afgevaardigde ter oon leien tie, den heer dr. ftnyacb. Boerenleenbank Men schrjjft ons uit de Streek Dezer dagen hield de Boerenleenbank een a'gemeene vergadering in café Boon, die door bjjna 100 personen was bezocht. Uit de rekening van den kassier bleek, dat aan spoor- geld was ingelegd f 437.26.76, teruggevraagd f 573.79.83. De verleende voorschotten bedroegen f 215-50.afge lost werd f 14986.40. De totaalomzet bedroeg dit jaar f 127.077.32, terwjjl het reservefonds klom tot f658.28. Als lid van den Raad van Toezicht werd herkozen de heer K. Buisman, terwjjl tot voorzitter werd gekozen de Weleerw. Heer G. M. A. v. Leeuwen, pastoor aldaar. Na afloop der vergadering werd door den voorzitter een lezing gehouden over «spaarzaamheid,® welke met volle aandaent door de aanwezigen werd gevolgd. IJlt Heer-Hagowaard. In de op Woensdag gehouden vergadering der ver eeniging «Getrouw Schoolbezoek® werden tot bestuurs leden benoemd de heeren D. Schilder, Jb. Zuurbier. P. Meereboer en C. Veen. Behalve 73 leerlingen die 1 Mei 1.1. werden toegelaten mogen 388 kinderen aan het schoolfeest deelnemen 345 leerlingen die in het afgeloopen jaar nimmer de school verzuimden, ontvangen bovendien een prjjs. Waarschjjnlijk gaan de kinderen, evenals vorige jaren naar Schoorl. Het vischwater in den polder Heer-Hugowaard heeft f 185.kunnen opbrengen, een beduidend lager bedrag dan vorige jaren. Algemeene vergaderingen. Op Hemelvaartsdag zjjn er eea reeks algemeene vergaderingen gehouden, waarvan wjj gisteren, wagons gebrek aan ruimte, geen verslagen konden opnemen. V™" komen er daarom neg kort even op terug. In do algemeene vergadering van den Band van Tiohnici, te Utrecht gehouden, werd besiotsn tot oprich ting van een ondersteuningsfonds en een fonds tot uit keering bjj overljjden. De Bocd van klerken bjj do Registratie en Domei nen evtntens te Utrecht vergaderend, beiloot eon adres te richten aan do Twesde Kamar der Staten Generaal waarin aangedrongen zal worden op positie rerbeterisg der klerken bg de Registratie en Domeinen. De Nederl. Bond van Horiogemaxers heeft op zij Bondsdag, ock al te Utrecht gehonden en o. m.goedgekeurd het denkbeeld om een internationalen Bond van Horloge makess-bonden op iederatieve grondslag met het .oog op internationale vakbelangen op te richten. Op de 10de jaarvergadering van Handels- en Kan'ooi bedienden werd meegedeeld, dat het aantal leden gedaald was tot 609. Een tieuwe afdeeling was opgericht, n.l. Alkmaar. Aangenomen we:d met 20 tegen 19 stemmen een voorstel van het hoofdbes'unr om tot samentmelting over te gaan me; den Boid Meicurius te Rotterdam, onder voorwaarde dat de statuten en reglementen van den Nationalen Bond den grond zullen votmen van nieuwe statuten en reglementen. Uit het jaarver»lag der veterniging tot opvoeding Gemengd Nieuw a. Gezinsverpleging. Namens de propaganda-commissie voor Gezinsverpleging in de lassis Alkmaar, bestaande uit de predikanten Werner van Slompetoren, Kjjlstro van Oterleek en Kanis van Oude Niedorp. hadden op Hemelvaartsdag in de Herv. kerken te Rjjp ('s middags 2 nur) en te Groot- schermer ('s namiddags 64 uur) uitvoeringen plaats, voor- nameljjk ten doel hebbende de gezinsverpleging in deze streken bekend to maken en tot steun voor dezen arbeid op te wekken. Da heer Later veer, solozanger uit Leiden en de be kwame organist de heer G. Groen uit Medemblik luis terden deze samenkomsten op door hun schoonen zang en welluidende orgelbespeling. Verscheidene mooie stukken werden door den heer Laterveer ten gehcore «bracht zooals eenige Bas-Aria's uit sPaulus® van F. Mendelsohc-Bartholdy, uit Oster- morgen» van S. Ncukomm, en uit Die Zauberfïöte® vau Mozart; voorts „O Heer die daer des hemels tento sprejjt® (Valerius) »Ick w 1 nu gaen vertroosten® (Ned. Volks liederenboek) sGedald® (Cath. v. Rennes) »Het uurwerk® (Dr. Loewe) »2 liedekens® van Guido Gezelle »IIeer, mjjn hert is boos on schuldig® en >Gjj badt op een berg alleen* (Cath. v. Rn nes.) Wjj onderstellen dat het gehoor, dat ia beide plaatsen talrijk was, zeer zal hebben genoten van zjjn beerljjk volle basstem. En ook de heer Groen, die in deze streken al geen onbekende meer is, en die ook reeds vroeger zjjn gaven voor de gezinsverplrging belangeloos beschikbaar stelde, kan overtuigd zjjn dat de schoone orgelstukken, die bg met zoo vaardige hand ten gehoore bracht, door het publiek ten zeerste zjjn gewaardeerd. Ds. Werner uit Stompetoren hield vanwege de propa ganda-commissie een opwekkende rede, deelde 't een en ander mede over de beteekenis, den oorsprong der gezins verpleging, het beginsel waaruit ze voortkwam, de wjjze waarop ze zich uitbreidde en waarop zjj werkt, berprak daarna dt wen schel jjkheid van wjjjk verpleging, ook in deze omgeving, een wenscheljjkheid voortspruitend uit den aard van het werk, en uit den gezegenden invloed, die van oen goede pleegzuster kan uitgaan op den zieke en zjjn gezin. Dit werd met voorbeelden uit de praktijk der znsters toegelicht. Voorts schetste hg de gesohiedenis en de inrichting van de diaconale gezinsverpleging in de classis Alkmaar, constateerde haar snellen voomitgang en de zegenrjjke werking die van haar nitgaat en riep dringend de hulp van diaconieën en particulieren (ook van Doopsgezinden) in voor dezen goeden arbeid. De collecten in beide plaatsen aan den uitgang der kerk gehouden, brachten te zamen een som vau pl. ut. f 35.op. Mogen bijeenkomsten als deze er toe bij dragen om den arbeid der gezinsverpleging populair te maken en voor le beieiden in plaatsen waar men dien arbeid nog niet van nabjj kent. Uit Bergen. Hedenmorgen had een klein ongeluk met de tram plaats. Door eeu vergissing met den wissel liep de personentrein op een goederenwagen, zoodat van de achterste personenwagen de koppeling gebroken werd en men met één personenwagen naar Alkmaar moest rijden. Motor dlen&t. De vereonigingen „Vooruitgang" te Wijdenes eu „Venhuizens Belang" te Venhuizen hebben zich ver bonden om pogingen in 't werk to stellen tot de totstandkoming van den motordienst Broekerhaven— Amsterdam. Alsnu wordt in overleg getreden met tuinders te Andijk. Zoo ook deze zich aansluiten is de totstandkoming van den dienst verzekerd. ALKMAARSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1