No. 125. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR AT,OfA AR. EN OMSTREKEN. Prijs der gewone advertentiën DINSDAG 29 MEI. Stremming van verkeer. BINNENLAND. Koning Alfonso's huwelijk. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefOöMBRmner 3; Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HRKMs. COSTEK ZOON Voordam C 9. Landweer, Ge m e n g d Nieuws. AARSCHE COURANT. Ontheffing of vergoeding. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR, brengen ter kennis ran belanghebbenden, dat bij Koninklijk beslnit van 9 Mei 1906 (Staadsblad No. 111) eene regeling is vastgesteld betreffende bet toekennen van de vergoeding, bedoeld in artikel 15bis der Landweerwet, in verband waarmode door den Minister van Oorlog bp beslnit van 9 Mei d.a.v. ter bevordering van eene spoedige afdoening en daardoor van de belangen der verzoekers, het navolgende is bepaald le. Verzoeken om vergoeding, alsook verzoeken om ontheffing van den werkeljjken dienst, als kostwinner de laatste gericht tot de Koningin worden ingediend aan den Minister van Oorlog, door tasschenkomst van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente, voor zoover zjj, die de verzoeken doen, wonen in de gemeente Alkmaar, ol, ingeval zjj buitenslands verbljjf houden, in het register van inschrijvingen van het personeel van de landweer dezer gemeente voorkomen. 2e. dat de bovenbedoelde verzoeken in het bezit van BnrgemeeBter en Wethouders moeten zjjn grsteld binnen tien dagen na de dagteekening van deze opsn bare ken nisgeving. De verzoeken moeten zjjn onderteekend door hem, baar of hun, die vermeent of verrreenen daarvoor in aanmerking te komen, alsmede door den dienstplichtige. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Mei 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat wegens het vernieuwen van oen gaezinker, liggende door het Noord hol landsch kanaal op ongeveer 14 Meter benoorden het midden van de Sohermervlotbrng te Alkmaar, de scheepvaart op dat punt zal zjjn OfiBTRKJHD op Vrijdag 26 Hel a.s., van des voormlddags 4 aar tot des namiddags 9 nar. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 18 Mei 1906. DONATH, Secretaris. Hofberichten. Zaterdag vertoefden ten paleize Het Loo in verband met de werkzaamheden voor de restauratie van het Oude I.oo, de heeren Cuypers, architect en de intendant Hoeufft van Velzen. Het Koninkljjk echtpaar bezocht Zondagmiddag Hoog-Soeren. De Koningin mende de schimmels. Gisteren kwam de grootmeesteres barones Van Har- denbroek op het Loo aan. De Belgische gezant bij ons Hof, baron Guillaume, is gisterochtend naar Bad-Kissingen vertrokken. De bijzondere Chineesclie missie, welke met weten schappelijke doeleinden ons land bezoekt, is gisterna middag te circa half twee in de residentie aangekomen. Twee groote doorloopende spoorwegwagens bevatten het uit zes en dertig personen bestaande gezelschap uit het Hemelsche Rjjk. De ontvangst had op vrjj eenvoudige wijze plaats. De minister van buitenlandsche zaken, jhr. van Tets, ontving gisterenmiddag te 5 uren officieel de Missie aan zjjn departement. Uit Madrid sohrjjft een correspondent van een Dnitsch blad over de feestelijkheden ter gelegenheid van het hnweljjk van Koning Alphonso ee Prinses Ena van Battenberg. Aan deze correspondentie ontleenen wij het volgende In Madrid maakt men zioh gereed om een groot leest te vieren. Als men er zich nn maar niet te veel van voorstelt. Op het programma staat anders nog al heel wat, daar zgn optochten, ritten door de stad, bloemen- feest, verlichtingen, parades enz. Een week zal er feest gevierd worden. Alfonso en Ena slniten een hnweljjk uit liefde, althans men zegt het. Waarom er san te twjjfelen Men krjjgfc immers zoo spoedig lief op twintigjarigen leeftijd. In Madrid maakt men zich bjjzonder drnk over dit hnweljjk. De Spanjaarden willen er een buitengewoon feest van maken. Reeds werden in alle straten op honderd meter van elkaar af overal bogen getimmerd. Maar men zal zjjn verwachtingen wel eenigzins te boog gespannen hebben. Madrid toch is in 't geheel g6en plaats waar men zoo nitbnndig feest kan vieren, als bijv. Parjjs of Rome. Gelukkig komt het Spanje op de kunst van ieestvieren der bewoners van Madrid alleen niet aan. Er zgn vele plaatsen die mede zullen feest vieren. Tnssohen de Pyreneeën en de Straat van Gibraltar woont een bonte rassen-mengeling, elk dezer rassen heeft het grootste deel van zgn oorspronkelijke eigenaardigheden behouden en de meeaten hebben beter lag vau feest vieren dan de bewoners van Madrid. Zjj hebben alle nog hunne eigen kleederdracht en zeden. Daarom zal zeker van alle nnmmars van het feestprogramma >de Regiona- des» het schoonste schouwspel aanbieden. De «Regionades» is de opmarsch der provincie-bewoners, die, als een eer- bewjjs aan de jonge Koningin, deze de vrachten van hnnnen aibeid de proeven van hun oogst zullen komen aanbieden. Oud-Castil'8 zal de rjj openen met zgn held Campeador, te midden van ridders, terwjjl de boeren van Avila en Segovia, de studenten van Salamanca en andere historische en landelijke groepen daarachter znllen volgen. Op een van de wagens van de provincie Aragon aal voor oogen worden gesteld de belegering van Sara- H. M. de Koningin heeft een specialen trein der Staatsspoor beschikbaar gesteld voor do leden der missie die heden door Haar op het paleis Het Loo worden ontvangen en deelnemen aan het déjeuner ten Hove. Ook de minister van buitenlandsche zaken en de Chi neesihe gezant bjj ons Hof, Lou Tseng-Tsiang, zullen met dezen trein medegaan. Van de missie komen Donderdagochtend 11 personen te Haarlem. Zjj zullen bezoeken het Museum van kunst njjverheid, het Koloniaal Museum en het Teyler Museum om daarna het dejeuner te gebruiken in Hotel Funckler. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de werf Conrad en het stoomgemaal de Cruquius te Haarlemmermeer, om ten slotte te bezichtigen het gebouw der Maatschappij der Wetenschappen alhier. Invoer van werktalgen. De minister van Financiën, heeft bepaald dat van 1 Juni e.k. af, vrjj ten invoer worden toegelaten a. de verschillende soorten van motoren, met uitzon dering van die. welke voor motorrijtuigen en motorrjj wielen kunnen worden gebezigdb. de dynamo'sc. de werktuigen, die bljjkens hunne inrichting door mechani sche kracht zullen worden gedrevend. de meet-, regis treer-, veiligheids- en andere Mergel jjke [toestellen, welke by de sub. a, b. en c. genoemde werktuigen behooren en tegeljjk daarmede worden ingevoerd ;|e. andere deelen van de sub a.. b. en c. genoemde werktuigen, ook wanneer die afzonderljjk worden ingevoerd, mits zjj als zoodanig worden aangegeven en er bjj de visitatie omtrent hunnen aard geen twjjtel bestaat. Spoorwegpersoneel Door den Anti-Sociaal-Democratischon Bond van Spoor wegpersoneel «Recht en Plicht» is bjj gelegenheid der feestviering vau zjjn 12Jjarig bestaan besloten, door het bestaar een adres te doen aanbieden aan de Koningin op een aan te vragen andientie. Men zal echter eerst ljjsten laten circnleeren op de stationsbnreanxwerkplaatsen enz. van het geheele Nederlandsohe Spoorwegnet, om het adres van een 20 a 80000 handteekeningen te voorzien. De Bond verwacht veel adhaesie ook onder de ambtenaren der hoogere rangen. In het adres wordt met alle gevoelens van eerbied trouw en aanhankelijkheid Hare Majesteit verzocht een wetsvoorstel aanhangig te maken tot wjjziging der spoor- wegovereenkomsten in dien geest dat de pachtopbrengsten znllen aangewend worden tot verbetering in alhier voor gestelden zin van hun onderdoms-, invaliditeits-, weduwe- en weezenverzekering. Invaliditeits- en ouderdousverzckerlng. Door de vertegenwoordigers van een aantal Christe lijke werklieden-organisaties is een motie aangenomen, waarin zij het betreuren, dat de regeering het wets- ontwerp-Kuyper, betreffende invaliditeits- en ouderdoms verzekering, hoeft ingetrokken en den wonsch uitspreken, dat het ministerie het toegezegde ontwerp met zoo danigen spoed zal indienen, dat het nog in deze parlemontaire periode kan worden ten e'nde gebracht. Verder wordt verzocht, dat de voorstellen tot ver krijging van de middelen, zoo tijdig worden ingediend, dat de invoering der wet geworden regeling, tot geene vertraging leiden zal. Houd van U.K. Kiesvereenigingen. De Algemeene Bond van R.-K. Kiesvereenigingen in Nederland te Utrecht vergaderende, heeft besloten een goesa. Uit een andere znllen twaalf dans-paren stappen om vóór de tribune van het Koninkljjk paar de >Jola« te dansen, dat is de meest rythmiBohe, bevalligsto en sierljjkste der Spaansche dansen. Verder in den stoet znllen volgen bewoners van andere provincies en de Spaansche eilanden in groote hoeveelheid, terwjjl achter aan Nieuw Castilië komt. Alle afdeelingen znllen met elkaar wedjjveren in mooie kleederdracht en dansen, om aan de nienwe heerscheresse te doen zien dat ze nn in eon land leeft, waar het licht een volk bestraalt van van schilderachtige schoonheid. Dit zjjn slechts de rnwe trekken van dezen optocht. Reeds wanneer dit alles slechte half in vervniling komt, zal het geheel een prachtig ongewoon gezicht zjjn; men zal er ook in knnnen gadeslaan wat Spanje's provincies voor schoone vrouwen bezit en er znllen vele schoonen onder zgn. Natnurljjk zullen de Madridsche vrouwen bjj deze niet achter willen staan en zjj znllen tegen haar zusters den strjjd aanbinden. Zjj znllen dan weer in de heerljjke nationale kleederdracht verschjjnen, die geheel in onbruik is geraakt en hier plaats heeft moeten maken voor de karakterlooze Parjjsohe modedracht. Voor de bruiloftsweek znllen das de slnier en de mantilla weder in haar recht hersteld worden en wel de witte mantilla, die men ook aan het bof zal dragen. Deze dracht is voor de groote stierengevechten verplicht gesteld. Voor deze stierengevechten zgn 11.000 personen, 6000 heeren en 5000 dames nitgenoodigd. De heeren moeten in uniform verschjjnen en de dames worden niet toege laten zonder witte mantilla en bloemen in het haar. Ook de jonge Koningin zal zich aan dit voorschrift onder werpen. In het jachtslot El Pardo, waarin Koningin Ena de vjjf dagen vóór haar intocht in de hoofdstad zal verbljjf houden, hebban bezoeken en diners plaats. (Heden) 29 Mei zal er in het slottheater een voorstelling gegeven worden, die de hofbsambten heel wat moeite heeft bezorgd. De zaal is te klein, veel te klein voor al degenen, die naar geboorte en gewoonte recht hebben er de voorstelling te gaan bjjwonen. Dit bezwaar gaf aanleiding tot heel wat drnkie en allerlei conflicten, want de kwestie van de zitplaatsen en rangen is iets waar men aan het hof te Madrid niet licht over denkt. Maar er was niets aan te doen een commissie te benoemen van vier leden, aan welke wordt opgedragen de kwestie van het kiesrecht aan een nauw keurige studie te onderwerpen, daarover een uitvoerig rapport uit te brengen en dit in te leveren bjj het bestuur, uiterljjk binnen zes maanden na heden. Dit rapport zal door het bestuur, al of niet voorzien van zijn opmerkingen, ter bespreking toegezonden worden aan de aangesloten Kiesvereenigingen, teneinde een vruchtbare discussie op de eerstvolgende algem. ver gadering mogeljjk te maken. Kaascontróle. De vereeniging het Kaascontróle-station Noord- Holland", besloot in haar jongste vergadering op 1 ■luli a. s. met de controle van kaas aan te vangen. Verblijdend is zeer zeker de mededeeling van enkele der grootste kaaBkoopers, dat zjj er geen bezwaar in zien gecontroleerde kaas te koopen. De heer C. J. van Overzee, directeur te Hoorn is bereid meerdere inlich tingen te geven. Het Woningvraagstuk. De Bouwinaatschappjj tot Vorkrjjging van Eigen Wonin gen heelt zich met een adres tot den Gemeenteraad van Amsterdam gewend naar aanleiding van het verzoek, door de Vereeniging Da Amsterdamsehe Woningraad" aan den Raad gedaan om in verband mot de behoefte aan volkswoningen, den erfpachtscanon voor de daarvoor bestemde terreinen lager te stellen, Adressant zegt dat zg zich in hoofdzaak vereenigt met het gedaan verzoek en alzoo op ernstige ovorweging daarvan aandringt, maar tevens meent zg, dat het bouwen van arbeiderswoningen dient te geschieden door vereenigingen, die zich de verbetering van volkshuisvesting ten doel stellen en niet door particulieren of z.g. eigenhouwers. Internationale Hak her (j-tcn toonstelling te Amsterdam. Het oomité van de tentoonstelling wenscht de aan de tentoonstelling verbonden oudheidkundige afdeeling zoo belangwekkend mogelijk te maken, en verzoekt daarom ieder, die meent, iets te bezitten, dat voor genoemde afdeeling belangrjjk kart zgn, daarvan zoo spoedig mogeljjk opgave te willen doen aan het kantoor van het uitvoerend comité, Paleis voor Volksvljjt, Amsterdam. Inzendingen voor de oudheidkundige afdeeling zgn geheel gratis, terwijl inzenders gedurende den gehea'en duur der ten toonstelling vrjjsn toegang hebben. Behalve de offioieele bekroningen zjjn nn reeds vele medailles en eereprjjzen toegezegd, waaronder twee zilve ren medailles van Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden. Op het terrein is men reeds drnk bezig aan den bonw van drie bakker gen in werking, waarvan twee links en rechts van den toegang van het gebonw naar den tuin en een rechts in een der bestaande bjjgebonwen in den tuir. Mot den ovenboaw zal deze wsek eon aanvang worden gemaakt. In hetzelfde bijgebouw in den tuin, waarin een bakkerjj wordt ingericht, zal ook een uitgebreide inzending bak- kerjj-machines te zien zgn. Amngeteekende expresse-brieven. Naar men aan de Tel. meldt, kannen voortaan aan- geteekende expresse-brieven met aangegeven geldswaarde van ten hoogste f 3000 aan het aangegeven adres worden uitgereikt. Tot heden werden slechts aangeteekende brieven met een geldswaarde van ten hoogste f 600 aan den geadresseerde per expresse bes'eld. gedeelte van hen die recht hadden de voorstelling bjj te wonen, werd bericht dat zjj niet konden worden toege laten. De afgewezenen lieten het daar evenwel niet bjj maar wendden zich tot den Koning met het verzoek als figuranten een plaatsje op het tooneel te mogen innemen. Dit verzoek is toegestaan. Na vjjf dagen van «zelfonderzoek en boetedoening» in het jachtslot, verlaat prinses Ena des morgens van den zesden dag het Pardo om Koningin van Spanje te worden. Voor dezen uittocht had Karei V iets zeer bjjtonders bedacht, iets romantischIn een eenvoudig voertuig zonder gevolg of militairen reed de braid als een gewone Edelvrouw langs den landweg naar Madrid. Zjj moest voortrjjden tot daar waar een eenzame ridder te paard den wagen tegemoet kwam. Met krijgshaftig handgezwaai stortte de ridder zich op de paarden en bracht deze ter stond tot staan. Deze rniter was niet-meer-of-minder dan de Koniskljjke bruidegom, die op deze wjjze de uitver korene zjjus harten «veroveren» moest, om met haar de stad binnen te rjjden. 't Is maar gelukkig dat dit alles, dat den echjjn van een ontvoering heeft, door Karei niet natnnr-gelrouwer is nitged&cht, bjj bad om den indruk te verhoogen immers ook wel er bjj kunnen voegen een degenstoot, hulpge roep, en meerdere handelingen die in de werkeljjkheid jj eene ontvoering niet ontbreken. Hoe het zg, deze gedichte van Karei viel bjj de land genoten van Don Juan, die zich geen ware liefde knnnen denken zonder een baikonscène, geheimzinnigheden, avon- tnren en allerlei griezeligheden, zoo in den smaak, dat alle Koningen, na Karei de Vde zich hun bruid op de beBchroven wjjze moesten «veroveren». Alfonso zal met dit oude gebruik wel breken, en dat in de eerste plaats wel, omdat zgn bruid den weg naar Madrid in een auto mobiel zal afleggen. De poging om de voortstnivende machine tot staan te brengen, zou voor den ridder in dit geval slechts de oorzaak zjju dat hg een figuur zou maken, dat onwillekeurig aan de ridderdaden van Don Qaichot zou doen denken. En voor de rossinant van den Koning zon 't ook zeker minder aangenaam zgn, naast het voertuig met de veroverde bruid de stad te moeten binnenrjjden, zooals dat eertjjds triona fan teljjk geschiedde. AIb de prinses dan in haar automobiel de stad heeft K. H. Kiesvereenigingen In Zeeland. Op een Zondag te Middelburg gehoudeu vergadering van afgevaardigden van R. K. kiesvereenigingen in Zeeland, is in beginsel besloten tot oprichting van een bond van katholieke kiesvereenigingen in die provincie. Ucmeentrrasd Harlngcnrspel. Den 28sten dezer vergaderde de Raad dezer gemeente. Nadat verschillende mededeelingen waren gedaan, die alle voor kennisgeving werden aangenomen, besloot de Raad tot het aangaan eener geldleening van f 1500, om daaruit te kunnen bestrjjden de kosten van het verbouwen van de school te Waarland en het aan schaffen van nieuwe banken voor die school, voorzoover die kosten althans uit de gewone middelen niet konden worden bestreden. De aflossing zal geschieden in jaai- Ijjksche termijnen van f 250, en te beginnen in 1907. Voor het nazien der gemeenterekening voor 1905 werd eene commissie benoemd, bestaande uit de heeren J. Burger en J. Slot. De nooistekers voor deze gemeente, de heerenC. Wink, A. Hoogvorst, P. Hoedjes en P. Tesselaar, dit jaar periodiek aftredende, werden voor het eerstvolgend driejarig tjjdvak herkozen. De vergadering werd door zes leden bjjgewoondde heer Boekei was door ongesteldheid verhinderd. Lanneiennarkt Texel. Op de tweede lammerenmarkt, gisteren op Texel ge houden, werden aangevoerd 7118 lammeren. De prjjzen waren evenals de vorige week hoog. Men besteedde voor matige lammeren f 12 óf 13, betere golden f 14 i 17. Enkele brachten f 18 op. Handel vlug. De ziekenfonds-kwestie te Gouda. Zaterdagavond had in het hotel De Zalm te Gouda de vergadering plaats van de afdeelingsraad dor afdeeling Gouda en omstreken van de Nederlandsohe Maatschappg tot bovordering der Geneeskunde met het bestnur van de Gondsche Coöperatieve vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp. In verband met een enquête, die door de afdeelings raad wordt gehonden in zake bet geschil tusschen de doktoren en het ziekenfonds, werden door den raad, bestaande nit artsen van bniten de stad, verschillende vragen aan het bestaar van het ziekenfonds gericht, dat alle gswenschte inlichtingen verschafte. De enquête duurt voort, daar alle partjjen zullen worden gehoord. Gtratle gekresen. In de N. Rott. Ct. schrjjft Dr. J. A. Visscher af en toe gevoelige artikeltjes «Van de Friesohe Heide". Gisteren bevatte het blad een dergeljjk artikeltje, onder den titel van: Gratie gekregen! Een uittreksel laten wjj hier volgen. Moeder had 't verbazend drnk! Zjj haalde al haar goed eens flink naar buiten om het eens lekker te laten drogen, 't Was ook zoo'n heerljjke dag, vol kiemen en vrooljjk sohitterend zonnelicht, zelfs haar kleine hutje, dat anders zoo «omber scheen, leek nn vriendolgk. Rondom haar drentelden haar kleine dreumesseu, die 't ook allemaal even drnk hadden, 't waren er een stuk. of zes, de oudBte pas 10 jaar, de jongste 7 maanden en ze moesten toch allemaal gekleed en gevoed worden. Vader en moeder hadden das heel wat te bescharreleu en te doen. Toen ze daar zoo op hnn erfje bezig waren, ging hnn oen vreemdeling strompelend voorbjj, hnn stolpje binnen. Toen moeder dat zag, ging ze bem achterna en hielp hem, hjj ging met de handen langs den mnar sten- bereikt, gaat ze naar het ministerie van marine, waar haar hofhouding en brnidstoet ingaan. Hier vindt zjj ook de zes toiletten, die de Koning haar, ook al weer volgens een ond gebruik, benevens dertien goudstukken, aanbiedt. Dete zes toiletten zijn in Madrid vervaardigd, waaronder ook het bruidskleed van wit met zilverdraad bestikt atlas. Da daarbjj behoorende aan de scbonders te be vestigen mantel, die in een Parjjsob atelier ïb gemaakt, is vier meter lang en eveneens van wit atlas. Er is een rand om heen, vrjj breed en zeer fijn ge borduurd met zilver. In het midden is het wapen van Spanje aangebracht:van echte parelen, omgeven door de ketting vau het Galden Vlies. Zoo gekleed en volgens het voorschrift van Karei den Vden met een diamanten kroontje op het hoofd en den scepter in de hand zal de blonde Ena in de met acht witte muildieren bespannen galakoets stjjgen, voor de verzorging waarvan een groot aantal stalmeesters een pages is aangewezen. Zjj rjjdt evenwel alleen. De Koning van zgn kant heeft terzelfdortgd het slot verlaten en neemt, terwjjl de kanonnen bulderen en alle klokken luiden, een andereu weg naar hetzelfde doel. Zgn koets geljjkt veel op die van de Koningin, alleen zgn er ter onderscheiding niet aont witte muildieren, maar even zooveel witte paarden voorgespannen. De stoet van den Koning zal echter veel grooter zjjn, het zal een bonte rjj zgn en velerlei kleeder dracht zal het effect van het geheel zeker nog verhoogen, De Koninkljjke karos wordt door niet minder kan één en veertig andere galarjjtuigen gevolgd. Hiervan zjjn er negentien van het hof, twaalf van de Spaansche grooteu en tien van leden van de Cortes. Al de rjjpaarde* van Koning Alfonso zjjn in den stoet, prachtig opgetuigd. Zoo, ieder afzonderljjk, begeren de brnid en bruidegom zich naar de kerk en eerst vóór dit gebouw zullen ze elkaar ontmoeten. En als zg dan een uur daarna het kerkgebouw arm aan arm verlaten, dan zullen Alfonso en Ena even gelnkkig zgn als deze of gene Hansdie zgn Grietje naar 't altaar heeft gevoerd en daarop in een eenvoudig huisje haar binnen leidt. En daar mogen alle brave menschen, die toevallig geen Koningen zgn, trotsch op wezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1