S T A D B N I W S. PERSONALIA. BUITENLAND. I N (I E Z 0 OEN STUKKEN. Algemeen Orerzicht. nend en tastend, heel langzaam voorwaarts en yiei met een diepen zacht op een stoel neder. »Ik ben zoo moei» fluisterde hjj en vervolgde: »Janke, kent ge me niet meer Ik ben Bareld-oom.'' De ontstelde moeder sprong overeind. »Ben jjj Bareld-oom? Ik dacht toch, dat je voor levenslang veroordeeld was >Ik heb gratie gekregen Janke I Omdat ik 35 jaar goed oppaste in de gevangenis, En nu kom ik maar weer hier, maar ik b-n zoo moei. In 36 jaar lang heb ik niet anders geloopen dan op de binnenplaats van de gevangenis eiken dag drie kwartier lang en non vsndcflg heelemaal van Leeuwarden naar Hontigehage. En ik ben ook al 70 jaar al een onde man .1» En toen bjj dat zei begon hjj te schreien, zjjn hoofd viel weer voorover en hjj weende dro.vig, en het klonk zoo innig weemoedig van zgn lippen vWaar moet ik nn heen Ik kan niet meer werken 1 En in de wereld is alles vreemd voor mg. Want ik ben een moordenaar Janke! Waar moet ik nn heen?» Moeder schreide ook. 't Was ook alles zoo bgzonder en zoo trenrig. 't Was al zoon ontdekking geweest voor haar, dat haar oom terng gekomen was. En nn zoo'n gebroken onde man. Wat was hg een flinke jonge kerel geweest, voordat die vroeseljjke dingen gebeurden, en toen hjj dear 35 jiar geleden tnsschen de politiedienaars geboeid werd wegge voerd. En nn een onde gebroken grjjsaard 1 Veel ging er in haar gemoed om I Ze dacht aan alles, aan haar man, aan zijn kleine weekgeld, aan haar kindertjes, aan den volgenden winter, als er misschien eens geen werk zon zgn zooals andere winters ze dacht over alles eens goed na of 't zon kunnen. Maar eindeljjk ging ze naar Bareld-oom beenze zag hem vriendeljjk aan, greep zgn bevende banden en zei Bareld-oom moet niet schreien 1 Bareld-oom mag bjj ons bljjven. Waar er acht kunnen eten, daar kunnen er ook wel negen eten I En de Hoere zal ons niet verla ten 1 Als dan de wereld niet meer mot Bareld-oom wil te maken hebben om dien moord, dan willen wjj nog wel voor je zorgen hoor Dan znllen we den gemak- keljjksten stoel bg de kachel zetten, en dan zal oom het best bg ons hebben tenminste zoo goed als wjj 't maar kennen geven, maar we bennen zelf ook arme menschen 1 En nis Bareld-oom dan niet meer werken kan dat hindert niks, want dau mag hjj gernst stil bljjven zitten. En zooveel vertrouwen heb ik wel in de goedheid van den Heere, dat Hjj ons niet verlaten zal Dat was een barteljjke ontvangst. Toen vader thniskwam, vond hjj het dadeljjk goed en beloofde hjj zoo hard te znllen werken voor Bareld-oom als hg maar kon, al zon hjj nn wel eens wat meer wil len verdienen niet voor hemzelf, maar voor Bareld-oom. En hoe dat nn van den winter zon gaan 1 Maar bet zon toch ook best knnnen dat er dezen winter nn eens werk was! 't Zon toch ook niet oltjjd eender bljj ven. Misschien zon er aanstaanden winter wel eens heide ontgonnen worden. Dat kou je nooit weten 1 Maar Bareld-oom was al vast verzorgd, en de Heero zou in de toekomst wel voorzien.» Kene teleurstelling. Mea schrjjit ons nit Sohagen Van de ljjst der verbeteringen bjj de H. IJ. S. M. is voor dit jaar weer geschrapt do zoo lang gewenschte verbetering van het station te Sohagen. Dat is wel eene onverwachte teleurstelling, die naar men hier hoopt een volgend jaar in blijdschap mag verkeeren door het be waarheid worden van rondgaande geruchten, die van een geheel nienw station spreken. Dal zon eene afdoende verbetering zgn. Deelbroed. Woensdag zal te Bergen weder het deelbrood uitge deeld worden dat vroeger op 24 Februari plaats had. Het is aardig om al die blonde kinderen te zien die dan komen om zoo'n witte broodbol. Een maand of wat geleden is reeds in ons blad een en ander hierover mee gedeeld. Voor belangstellenden willen wjj nog even in 't kort herhalen de herkomBt van deze instelling. Op 8 Mei 1483 gaf Top Reinesz eenige landeigen aan de Bergerkerk op voorwaarde van het celebreeren van kerkeljjk diensten en dat jaailjjks op St. Matthjjsdag (24 Febrnari) aan de armen zon nitgekeerd worden drie zakken tarwe. Na de reformatie is dit door de protestanten, die een bepaalde som aan de erfgenamen afstonden voor de lan deigen, overgenomen als bljjvende verplichting en het brood, vroeger aan de armen, wordt nn aan de kinderen uitgedeeld. Ansjovis. Dat de ansjovisvangst soms zeer goede resultaten kan opleveren, mag bljjken uit het volgende feit. In den loop der voorgaande week liep te Broekerhaven een tjalk uit de Lemmer binnen, die in één nacht 150.000 stuks ansjovis had gevangen. Berekend tegen den prjjs van f 6.50 per 1000 stuks bedroeg deze vangst f 975. Voor waar een aardig buitenkansje! De aardbeienvelden. Naar uit Beverwijk gemeld wordt doen de aardbeien velden een goeden oogst verwachten. Vele planten bloeien reeds. De expediteurs sloten reeds mooie contracten af in het buitenland. Klndcrherstelllngs- en vacantlekolontes Te Wormerveer is opgericht eene afdeeling van het Centraal genootschap voor kinderherstellings en vacantie- kolonies. Reeds dezen zomer zullen eenige zwakke kin deren voor den tjjd van vier weken naar eene gezonde streek vertrekken. Jozef Israëls op reis. De grjjze schilder Jozef Israëls is, zooals men weet, een onvermoeid reiziger. Thans maakt hjj een uitstapje naar Oostenrijk-Hon garije en vertoefde volgens ontvangen berichteD, het laatst te Buda-Pesth. We scheurende AMsterdanschc Beurs. Bjj den linkerbovenhoek van het groote raam van de vergaderzaal der Kamer van Koophandel, in den voor gevel van het Beursgebouw, zoo meldt de Tel., zjjn gister middag eenige stukken zandsteen en baksteen naar beneden gevallen. Honderden menschen bleven voor het gebouw staan kjjken. Het gebeurde te ttendrlngen. Dr. Rupert, te Gendringen, die 4 Mei 11. door een patiënt zoo ernstig werd mishandeld, is weder op zjjn standplaats teruggekeerd en heeft de practjjk hervat. Eeo oude grafsteen. Een arbeider die op het kerkhof te Zontelande (Zeeland, twee nnr ten N. W. van Viissingen) aan het work was, stootte met zgn schop op een grafsteen, die ongeveer 25 centimeter onder den grond lag. Na den sleen ontbloot te hebben, was daarop het volgende grafschrift dnideljjk ziohtbaar: »Hier licht begraven den Eerwerdigen Johan nes van de Velde, in sjjnen leven renen Herder der Gemejjnte van Zontelande, die overleedt den 20 Mejje 1675." De steen zal vermoedelijk gelicht worden, zoodat deze zichtbaar zal bljjvon. Asch van den Vesuvius. Een abonné te 's Heerenbnrg schrjjft aan de Tel. »Na de laatste regens drjjft een laagje asch op't water. De aeoh heelt dezelfde klenr als die indertjjd van den Krakatau en ik ben er zeker van dat het vnikaan-asoh pd dus nit den Vesuvius is. Die asch-deelen in de atmos feer verklaren ook de hevige regens in den laatsten tjjd.» Inval in de Charlté. De Amsterdamsche politie heeft gisternacht een inval gedaan in het speelhol «Charité», in De Nes, gehonden door zekeren Samethini. De bezoekers werden naar het politiebureau gebracht en de ronlette in beslag genomen. Aan een groet gevaar ontsnapt. Een viorti. 1 kinderen speelden eergisteren te Groningen op do spoorbrug, toen de trein nit de richting Nieuwe- schaas aankwam. Drie der kinderen gingen van de rails af, maar een kindje van 2 jaar bleef er rnstig doorspelen, Een agent van politie bemerkte het en trachtte de aan dacht van den machinist te trekken't gelukte hom, on de trein stopte nog jnist op 20 c. M. afstand van de kleine. Zjj werd door den agent opgenomen en naar hare ouders gebracht. Hen groot legast. Do heer J. J. Dnmas, te Arnhem overleden, heelt aan bet christ. volkslogoment en werkverschaffing Welkom» te Arnhem, eene som van f 18,000 vermaakt. Boord. In een deel onzer oplage konden we gisteren nog medodeelen, dat te Waddinxveen een moord is gepleegd op zekeren Corn. Alphenaar door een Joh. G. Tiele. Uitvoeriger meldt men thans. Zaterdagavond omstreeks half elf ontstond, nadat veel gedronken was. tusschen Cornelis Alphenaar on Johannes Gerrit Tiele, beiden te Waddinxveen. een twist in de herberg van den heer N. Uitman. Na oenige woordenwisseling verlieten beiden de herberg. I oen echter stak Tiele plotseling Alphenaar mot een mes in de borst. Eenige oogenblikken later bezweek het slachtoffer. De dader die wist te ontkomen, werd des nachts om drie uur door de eroepen politie uit hot bed gehaald en opgesloten. Men zegt dat de heele snijpartij haar ontstaan to danken had aan een geldkwestie. De broeder van Tiele werd des avonds eveneons onder don invloed van sterken drank door de politie opgepakt en naar het dorp overgebracht. Het lijk van den verslagene was inmiddels naa het huis van diens ouders gebracht. Verdronken. Te West-Graftdjjk is Maandagmorgen het ljjk van den vermiste M. S. uit het Noordhollandsch kanaal op gehaald. Sedert den 21 en werd hjj vermist. Dien dag is er van 's morgens tot 's avonds in het kanaal ge dregd, op dezelfde plaats, waar het ljjk nu gevonden is. Ongelukken. G stermiddag werd naar h> t Ziekenhuis te Rotterdam gebracht de rnim 4-iarigen L. H. M. Door eene nood lottige vergissing had de grootmoeder van het kind, het in plaats van medicjjnen, eenige onverdunde carbol inge- gevoo, tengevolge waarvan hot kind inwendige brand wonden bekwam. Te Alterveer (Gr.) is eon 3-jarig kind van den heer Peterson in een gracht geraakt en jammerljjk ver dronken. Zondagmiddag is aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam nit do Koningshaven opgehaald het lijkje van den 5-jarigen J. H. T., welk knaapje daar bg ongeluk in hot water geraakt en verdronken was. Ie Ejjs (L.) is iemand met zgn fiets tegen den mnur van de spoorwegbrug gereden, met het gevolg, dat hjj meer dood dan levend in een herberg werd binnenge bracht, waar hem door een inmiddels ontboden geeetelgko de saorementen der stervenden werden toegediend. Op de Domaniale steenkolenmjjnen te Kerkrade geraakte de koolkapper Willem Jansen onder een neer gaand gesteente en werd onmiddelljjk gedood. De verongelukte laat een wednwe met 2 jeugdige kin deren achter. Een knaap wilde Zondag op den Zeebnrgerdjjk te Amsterdam op een tram springen. Hg sprong mis en werd een eind medegeslenrd. Met een hoofdwonde werd opgenomen en nadat de heer W. L, J. van Eekhont, die den cursus van Eerste Hnlp bjj Ongelukken had gevolgd, hem had verbonden, is hij per raderbaar naar bet O. L. Vrouwengasthnis gebracht. Gistermorgen kreeg een bsreden politie-agent het met zjjn paard te kwaad op de Marnixstraat te Amster dam. Onverwachts ging door onbekende oorzaak het paard stjjgeren, de agent viel op straat, het paard werd gegre pen, de rniter bekwam geen letsel. Voor het examen voor hulp-kenrmeester van vlecsch en visch is te Maastricht geslaagd onze stadgenoot de heer K. Stuit. Verordening tot regeling der belooningen van het personeel der Burgeravondschool. De behandeling van het voorstel van B. en W. d.d. 23 Februari 1.1., werd in de raadsvergadering van 7 Maart 1.1. aangehouden, in verband met een van de heeren Aukes, van der Ploeg, Boot en List ingekomen adres, waarin werd b itoogd, dat in de ontworpen re geling der belooningen van het onderwjjzend en be dienend personeel aan de burgeravondschool niet voldoende op hunne belangen was gelet. Naar aanleiding daarvan hebben B. en W. ter zake opnieuw overleg gepleegd met de Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwjjs, waarvan het resultaat is, dat zjj hun bovenbedoeld voorstel eenigszins wenschen te verduideljjken en aan te vullen. Ook de heer M. Koopman, die met het begin van den cursus 1896/1897 is in functie getreden, verkrjjgt bjj aanneming der verordening op eene verhooging aanspraak, zoodat het bedrag der kosten aan de ver hoogingen verbonden, reeds dadeljjk t 445 bedraagt. B.en W. zouden nu in hunne ontwerp verordening art. willen royeeren en vervangen door een nieuw ai'tikel, waaruit duideljjk bljjkt, dat het aantal lesuren aan de bovenbedoelde heeren op te dragen op de in art. 1 a en 2 vastgestelde belooningen niet meer dan 9 per week zal bedragen en dat, voor zoover aan hen buiten het geval van ziekte of ontstentenis van andere leeraren meerdere lesuren worden opgedragen, voor die meerdere lesuren f 1,per lesuur wordt uitbetaald. Mocht dit denkbeeld ingang vinden, dan moet nog op eene zaak worden gelet, i e heer van der Ploeg is n.l. aangesteld op eene jaarwedde van f 350, onder de stilzwijgende voorwaarde evenwol, dat aan hem 12 tot 15 lesuren kunnen worden opgedragen. Wordt daarvan gebruik gemaakt, dan zou hjj in minder gunstige conditie komen te verkeeren dan zjjne ambtgenooten. Immers als aan een der andere leeraren bovengenoemd 15 lesuren worden opgedragen, dan in zes meer dan het normale getal, dus 168 uren over den geheelen zevenmaandeljjkschen cursus verdeeld, dan wordt aanspraak verkregen op f 250 f 168 f 418, terwijl de heer van aer Ploeg, be halve f 100 voor de akte M. O., nimmer meer dan f 350 zou kunnen maken. Die ongunstige conditie bljjft voor den heer van der Ploeg bestaan als hem 5 en zelfs als hem slechts 4 uren boven het normale getal van 9 wordt opgedragen. Alleen waDneer hjj niet meer dan 12 uren les geeft, dus 3 uren boven het normale getal, is het voor hem voordeeliger te worden beloond naar f 350 per zevenmaandeljjkschen cursus. Om deze redenen achten B| en W. het niet wensche- ljjk om, ten aanzien der belooning van den heer Van der Ploeg, eene uitzondering in de verordening op te nemen. Ziet de heer Van der Ploeg er zjjn voordeel in op geljj ken voet als de andere leeraren te worden be handeld, dan zal hjj daartoe aanvrage kunnen doen en dan zal, naar den te stellen algemeenen regel, zjjn aanvangsjaar wedde worden beschouwd f 250 te bedra gen, terwjjl f 1 per lesuur zal worden uitbetaald voor de uren gedurende welke hjj, in normale omstandig heden, met meer dan 9 zal zjjn belast. Is dit zijn voordeel niet, dan bljjft op hem art. 5 toepasseljjk. In verband met het bovenstaande nemen B. en W. art. 4 uit hun ontwerp terug en stellen daarvoor in de plaats een nieuw art. van den volgenden inhoud Art. 4. Het aantal lesuren van de leeraren, bedoeld sub a van art. 1, bedraagt 9 per week. Evenwel kan de di recteur der school hen bjj ziekte of verhindering van andere leeraren, met een maximum van 12 lesuren per week belasten. Voor zoover deze leeraren, buiten het geval van ziekte of verhindering van andere leeraren, met meer lesuren dan 9 per week worden belast, hetzjj bjj splitsing der klassen als anderszins, genieten zjj voor die meerdere lesuren f 1.per uur. De leeraren bedoeld sub b van art. 1 kunnen door den directeur met 15 lesuren per week worden belast. Paardentram Alkmaar—Helloo. Uit Alkmaar werd van den 26sten Mei aan de N. Rolt. Ct. gemold „Naar wij vernemen, bestaat bij de Alkmaarsche Tramveroeniging alhier het voornemen, om de lijn Groote KerkVier Staten door te trekken langs Nieuwp:ortslaan en verder door de bosschen van jhr. mr. P. van Foreest naar Heiloo, ten einde eene recht- streeksche paardentramverbinding tot stand te brengen tusschen Heiloo en het station der H. IJ. S. M." Wjj zijn op informatie uitgegaan en hebben vernomen, dat dit bericht jnist is, behalve dat niet de Alkmaarsche Tramveroeniging, maar haar bestuurders het initiatief hebben genomen, om het plan, zoodra dit gereed is en de toestemmingen verleend zijn, de Alkm. Tr.imvereen. aan te bieden. Welwillend werden ons inlichtingen over dit belangrijke plan verstrekt, zoodat wij in staat gesteld zijn, de volgende bijzonderheden mede te deelen. Ten behoeve van de nieuwo lijn (welke bijna 3 K.M. lang zal zgn), zal er allereerst over de Zandersloot bjj de Vier Staten een 8 M. lange, vaste brug worden gelegd. De ljjn loopt dan langs de Nienwpoortslaan, kruist de Langelaan loopt langs den Hsereweg. Doze wordt verbroed, zoodat naast do lgn een wandelweg blplt. Vervolgens gaat de lgn door de Plantage- of Middellaan en eindigt te Heiloo, tegenover de >Rastende Jager», het café van den heer Van dor Horst. Eene remise met koetsierswoningon zal in de nabijheid worden gebonwd. Natuurljjk is dit alles nog toekomstmuziekmaar het ia zeer wel mogeljjk dat het plan nog dit jaar verwezen lijkt wordt en de nieuwe tram uog in dit seizoen loopt. Men hoopt dit althans. De heer jhr. mr. P. van Foreest heelt zgn sympathie met het plan getoond door welwil lend toe te staan dat de tram loopt door de fraaie Plantagelaan, welke, zooals men weet, bem in eigendom behoort. Door deze laan worden das rails gelegd, waar tusschen bestrating. Bg den gemeenteraad van Heiloo is reeds concessie aangevraagd, terwjjl tevens wordt verzocht de belangstelling in dit plan te toonen, door het nemen van een zeker bedrag aan aandeeleneen verzoek dat eveneens aan particulieren zal worden gedaan. Ook aan onzen gemeenteraad zal concessie worden aangevraagd tot het aanleggen van de lgn over gemeentegrond en voor de overgangen van de wegen, welke onze gemeente in onderhoud heeft. Wanneer deze lgn tot stand komt, zal zjj een heerljjk ritje door mooi natuurschoon bieden, zooais zeker in niet vele plaatsen van ons land kan worden gemaakt. Zjj zal Alkmaar en Heiloo uog nader tot elkaar brengen. Voor een goed geregelden dienst zal zoide men ons worden zorggedragen, zoodat bjjv. inwoners van Heiloo 's avonds nog laat van uit Alkmaar naar hun woonplaats kunnen terngkeeren, en o. m openbare uitvoeringen hier 'er Btede tot het einde kannen bjjwonen. De trams zullen zoo loopsn dat een goede aansluiting wordt verkregen op alle treinen en trams, die hier aankomen en vertrek ken. Wordt voor goedkoope tarieven zorg gedragen dan zullen ongetwgfald duizenden jaarlijks van deze ui an we gelegenheid om van uit AlkmaarHeiloo of van nit Heiloo—Alkmaar te bereiken, gebruik makan en door den aanleg gebaat worden. Arrondissements-Heehtbsiak te ilksiaar, Uitspraken van heden. Tjiesse IJ., gedetineerd, verduistering, 2 maanden ge vangenisstraf. Cornelis Z., Ooster-Blokker, mishandeling, 2 maal ge pleegd, f 10 boete, subsidiair 7 dagen hechtenis. Petrus N., Andjjk, eenvoudige beleediging, f 5 boete, subsidiair 5 dagen hechtenis. Jacob B., Bergen, vernieling, f 4 boete, subsidiair 4 dagen hechtenis. Corn. R., Haringkarspel, mishandeling, f 5 boete, sub sidiair 5 dagen hechtenis. Jan B., Broek op Langendjjk, huisvredebreuk, 5 dagen gevangenisstraf. Ofllclcele feestgids. De offioierle faes'gids voor de muziekfeesten is verschenen. Hat boekje is ongeveer 200 pagina's dik en zonder dezen gids zal men moeiljjk den weg kannen vinden in de vele feestelijkheden, concerten etc, welke ons in de dagen, va 2, 3, 4 en 10 Jnni zjjn te wachten. Allereerst vindt men in dit boekje, uitgegeven bjj den lieer W. H. Slinger, portretten van een drietal heeren goede bekenden iu de Alkmaaische muziok-wereld, n.l. van den directeur van »Alcmaria«, den heer J. de Geus en de beide componisten J. Henri Oashoorn en Fred. Roeske. Het bestuur van onze als gastvrouw fungeerende zang vereniging zet nog even kort de voorgeschiedenis van dezen Nationalen Zangwedsirgd niteen en getuigt van dankbaarhoid voor de »me.ir dan buitengewone mede werking», welke hej van alls zjjden mocht ontvangen. Het acht zich hierdoor reeds in ruime mate beloond voor de moeite en inspanning, welke het zich heeft getroost. Ea dan komen de namen van het eere comité, het bestuur der veraenigingde plaatsvervangende bestuursleden het reglement; van den wedstrjjd, bepalingen voor de zangere(essen) de prijzen en ten slotte de programma's en de tekst van de te zingen liedcon en do vertalingen. Men weet de deelname is zeer groot on ook deze jary zal eon zware taak hebben. Zjj bestaat nit de herrenFred, J. Roeske, Amsterdam, Lndw. Felix Brandts Bays, Rotterdam, Joh. Wagenaar, Utrecht, Barend Kwast, Amsterdam, J. Henri Oashoorn, Alkmaar, Tb. H. H. Verheg, Rotterdam, J. de Gens, Directeur van >Alcmaria«, Alkmaar, Jac. Bonset, Amsterdam, en P. Wettig Weissnborn, Hengelo (O.) Meer znllen we aan dit boekje maar niet ontleenen de uitgever zon dat zeker niet wenscben. Ongetwijfeld zal deze gids in de komende feestdagen veel geraadpleegd worden en een gaarne gebruikte vraag baak zgn, zoowel in als buiten het gebonw »Orpheus«. Be versleringen voor het Zangersfeest. In de Ramen is men met spoed bezig de versieringen voor het Zangersconcours in orde te brengen. Aan weerskanten van de straat zjjn reeds palen opgericht, die geverfd worden en waarlangs de geleidingsdraden voor de electrische verlichting worden gespannen. Voor »Diligentia« zal de eerste eerepoort worden gemaakt. Boven aan vier palen zjjn twee beschilderde oordenmet een nwelkoma er op aangebracht. Deze palen zullen door draden worden verbonden en in 't midden daarvan komt een electrische booglamp. Voor de poort van het Doelenveld komt een dergeljjke eere- boog met booglamp en tusschen deze beide bogen komen er in de Ramen nog twee. Witte Krols. In de week van 21 tot 26 Mei zgn in het badhuis van het Witte Kruis genomen: 57 kuipbaden, 68 regen baden le klas, 157 regenbaden 2e klas, te zamen 282 baden. Tot lid der examen-commissie voor surnumerair bjj de rjjksbelasti&geu is benoemd de heer H, Feisser, ontvanger der rijksbelastingen te Sohagen. lot Djjkgraal van den polder Schagerwnard is don 26 dezer herkozen de heer P. Raap. Als bode van de polders Waard en Groet werd den 26sten benoemd de hear P. Rempt te Kolhorn. Uemeenteljjlie aanbesteding. Mijnheer de Redacteur Nn in de naaste toekomst in onze gemeente veel werk zal worden aanbesteed, men donke b.v. aan het abattoir, dat 2^ ton kost, is het een aangelegenheid zoowel van algemeen belang a's van dat der ingezetenen, om de wjjze waarop het werk wordt aanbesteed, dat wil zeggen het bestek en de voorwaarden daarvan, in een veel gelezen dagblad dezor gemeente, aan tene bespreking te onderworpen. Het komt nameljjk aan ondergeteekende voor, dat de gemeeute die in onzen tjjd do grootste werkgeefster is, haar belang boter kon behartigen, indien zooveel mogeljjk elke soort van werk afzonderljjk werd aanbesteed. De concurrentie wordt daarmede bevorderd en do aflevering bespoedigd. Bjj meerdere splitsing, dan tot heden gebruikeljjk is, zouden naar alle waarschjjnljjkheid de ingezetenen dezer gemeente, die toch ook mede de belastingen moeten dragen, in staat worden gestold tot mededinging, terwjjl thans alleen door een beperkt aantal aannemers het werk uitvoerbaar is. Het zjj vergund dit met een enkel voorbeeld toe te lichten. 14 December 1905 werd aanbesteed het maken en stellen van een nieuwe jjzoren draaibrug als mede het daarvoor benoodigende metsel-, timmer- en hoiwork. Dit voorbeeld wordt jnist gekozen, omdat het voor ieder daideljjk is, dat jjzer- en metselwerk van geheel anderen aard en soort is. In paragraaf 23, van dit bestek (tjjdsbepaling) staat »de brug most voor hot verkeer opgeleverd worden in good beweegbaren staat voor of op 15 Mo- 1906. Voor iederen dag latere oplevering boven den gestelden termjjn verbeurt de aannemer een bedrag van 1 25. Hoever deze bepaling van het bestek is nageleefd, daar omtrent kan ieder zioh overtuigen, die de Turfmarktbrug gaat zien. Het werk is niet gereed op den bepaalden tjjd men is er pas mede begonnen. De vraag doet zich voor, of dit werk niet eerder gereed ware gekomen, indien het naar den aard van den arbeid waro verdeeld. Gesteld b.v. dat het jjzerwerk afzonderljjk ware aan besteed, dan hadden de machinefabrieken, die voor talk werk ingericht zijn, van 15 December tot 15 Mei gemak kelijk gereed kannen komen. Bg den uitslag van de aanbesteding bleek dat geen der machinefabrieken van deze gemeente ingeschreven had. Dat bg gesplitste aanbesteding het metsel-, timmer- en heiwerk gereed had kunnen zgn, behoeft niemand te betwjjtelenimmers het gzerwerk was de hoofdschotel, pl. m. twee derde van het geheel; timmer- en heiwerk was bijzaak. Wellicht zal mon opmerken, dat het er weinig toedoet, of eon brug wat eerder of later gereed is. Doch wie deze opmerking maakt, geeft daarmede te kennen, dat hjj geen vakman is. Van de voorwaarden van het bestek waaronder ook begrepen is de tgd van aflevering, zjjn omstandigheden die op den aannemingsprjjs influenceeren. Indien een werk wordt aanbesteed, doch de tjjd van aflsvering werd niet bepaald, men kon b.v. afleveren naar verkiezing, dan zoude dit op den prgs ongetwjjfeld van invloed zgn. Bg bruggen is oen tgd van levering zeer noodig evenals een boete, bepaald in dit geval op f 25 per dag, fe verbeuren door den aannemer, zonder dat er eren wel bg staat ten behoeve van wien. De aan nemer zoude kunnen antwoorden, indien de gemeente vroeg, betaal mjj 1 25 voor iederen dag gedurende b.v. 6 weken of 42 dagen, ik wil de boete wel betalen, maar niet aan de gemeente, in het bestek staat het er niet bg.» Het gevolg van de niet splitsing van het werk is bovendien dit: de aannemer van het geheel is bljjkbaar niet in etaat geweest om het gzerwerk klaar te hebbeu op den vastgestelden on bedongea tgd, zoodat de gemeente het jjzerwerk gegund heeft, wel is waar niet boven de raming, maar niet aan iemand, die voor bruggenbouw ;.,ühi:ol ingericht is. H-.,t zal derhalve wel noodig zjjn, dat de ingenieur die bestek 6n teekening heeft nagezien ook het werk bjj aflevering eveneens go dkenrt. Deskundig toezicht op de gemeentewerken en splitsing naar de soort van ieder werk, ziedaar twee eischen, die in het belang van werkgevers en aannemers zgn. Ge- meentearehiteoten hebben genoeg te doen en kannen niet overal verstand van hebban en missen wellicht soms den tgd om gedachtig te zgn aan de belangen der uitvoerders van werken en der werklieden wier belangen daarmede nanw samenhangen. EEN BELANGSTELLENDE. Zooals wel was te voorzien, kouron de liberale bladen in Rusland ten zeerste de verklaringen af, welke de minister-president Goremykin Zaterdag" hoeft afgelegd. Alleen do Nowoja Wremja, het regoeringaorgaan, laakt het, dat de Doema een motie van wantronwen heoft aan genomen. De Rjetsj, het hoofdorgaan der partjj van de volkavrjjheid, zegt, dat het votum, noch de vrjjwillige ontslagaanvrage, noch het naar huis zenden van het kabinet tengevolge zal hebben, daar do regeering op het standpunt staatdat het wegzenden van het ministerie geen recht der opperste staatsmacht is, terwjjl aan den anderen kant het kabinet zich tegen de ontbin ding van de Doema zou hebben uitgesproken. Regeering en Doema zouden elk hun gang gaan hoe dat moge ljjk is, is ons niet recht duidelijk. In Peterhof word het aannemen van de motie van wantrouwen in het Kabinet met groote verbazing en verontwaardiging ontvangen. Men vreest er dat Moeromzow den Tsaar persoonljjk over de rederlaag van hes Kabinet zal inlichten. Men tracht dat te vermjjden. Er wordt voorts gemeld dat de beruchte Trepow alles doet, om de Doema te ontbinden. Een ander gerucht zegt nog, dat het Kabinet nog een maand aanbljjven zal, ter bevrediging van eigenliefde eu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2