SAIFftUISrOSB Stoombootdienst „Alkmaar—Packet." Gegarneerde DAMES- en KINDERHOEDEN Nederlandsch-Indisclie Exploratie lii. Banketbakkerij en Lunchroom Alkmaarsche Reisgids, MENEER FOCUS, iger A. J. SUKKEL, Ritsevoort RMM's ntn TOFFIE extra Room-Toffie, Firma DE WIJS k 15" LE7 1W" Vanaf heden A 18. L. DE JONG, TT H. LIIVD, MIEWT 2 3. 13anket-, Koek- en Luxebakkerij. O. S. GROENE WOUD, FEUILLETON. Verdronkenoord 64, PRIJZEN NETTO A CONTANT. Vraagt 5 DIVERSE SMAKEN, as CENTS por Pakje, CENTS per Pakje. Koopman, Oudegracht 252, G. W. van der Veen, W. H. SLINGER, I I is en blijft het BESTE, SNELSTE, MEEST AFDOENDE middel tegen bloedarmoede en zenuw-zwakte De Sanguinose HELPT, en dat is toch het voornaamste! Prys per* flacon f 1,50, 6 fl. 1 8, 12 11. 1 IS. Maak eens kennis met ons nieuw middel ,V IJ G E N HONIG" voor hoestenden Vraag- prospectus). Langs de Zaan. Van ALKMAAR 5. 6.—, 8.—, 10.—12.15", 2.30, 47 6.—, 7 30* uur. AMSTERDAM 6,30, 8.15* 9.30, 11.30 2 30,4.—, 6.—, 7 30*, |TT| uur. Alleen op 2, 3, 4, 5, 10, 17 en 24 Juni. De Directeur. Alvorens naar het strand te gaan, ver- znime men niet eenige Gebakjes, Taar tjes, Koekjes, fijne Chocolade, Bon bons, Drops of Saucijzebroodjes of Amandelbroodjes mede te nemen uit de tegenover Station en Prins Hendrik-stich ting. ALLES DAGELIJKS VERSCH. Hofleverancier. alle uren van aankomst en vertrek der treinen, booten, enz Uitgave N. V. HERMS. COSTER ZOON. bevelen U aan kennis te maken met onderstaande merken TH. van der KLEI, Horloges - Pendules met Ij/per PAKJES fÜÊfe. NAAM geeft de hoogste waarde voor HUISRAAD en INBOEDELS. Dagelijks versch gevnide Aardbeieabakjes, Banketbakker. JPnidsen 71. Kok. Heden verscheen: Verkrijgbaar bij de Heereu L. FRANKENBERG Langestraat. D. OLIJ, M. MANTEL W. WEBER, Hof. J. TANDER, Nieuwesloot. J. VAN DIJK, Schouten straat. P. HARTOG, Scharloo. J. L. WALL AST Algemeene Muziekhandel, Hekelstraat en bij den Uitgever Langestraat 61, over het Stadhuis. MARKTBERICHTEN. Dit ondervond ook de heer Kuipers, Marnixkade 49, Amsterdam, die ons machtigde tot de hiervolgende mededeeling On dergeteekende verklaart gaarne dat hjj de SANGUINOSE, welke hp kocht bjj den heer Th. de Zwart, Nassankade 361, tot zjjne voldoening gebruikt heeft. Niet alleen gevoelde fejj, na het gebruik van eenige flacons, dat zjjne zenuwen versterkt werden, maar de Sanguinose wekte hem op, eu bevorderde zjjn eetlust. U knnt dit gerust bekend maken. Amsterdam. KUIPERS. Marnixkade. De SangniuoBe heeft honderden geholpen toen niets meer hielp. De zwakste magen, de teerste gestellen verdragen haar. Maagpijn, gebrek aan eetlnst, hoofdpjjn met brakingen, benauwdheid, moedeloosheid, slapeloosheid, gebrek aan kracht en aan energie worden snel en afdoende overwonnen door de Sangninose. Te Alkmaar verkrggbaar bg NIEROP SLOTBOUBER, SCHOUTEN Cr., ANSINGH MESMAN, Apothekers. VAN DAM b Oo., Den Haag. Alleen op 3, 4, 10, 17 en 24 Juni. <*cr ^"Itache Q»»<-Afrlkt-H|n. Inlichtingen kantoor, Voornteer. alle |>r||cen en modellen. Mxtra groote Keuze. Zéér l>llll|ke prijaen. Steeds het nieuwste. P.S. Alle Moeden z|)b vervaardigd door bekwame modlsten. Aanbevelend ALGEMEENE VERGADERING van AANDEELHOU DERS op Dinsdag 12 Juni a.s., des voormiddags ten 11'/, nre, in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen te 's Gravenhage. Onderwerpen van Behandeling: 1. Jaarverslag. 2. Balans en Winst- en Verliesrekening. 3. Vaststelling van het Dividend. 4. Voorziening wegens periodiek aftreden vau den Directeur en een Commissaris. 5. Vootstel van het Bestuur tot teruggave aan het Ned.-Indische Gouvernement van de Concessie Ra joe Aroe Bongkoe. De Balans en Winst- ou Verliesrekening liggen van al heden voor Aandeelhouders ter visie ten Kantore der Vennootsohap, Hofstraat 19 te 's Gravenhage. Aasdeelen kunnen tot en met Zaterdag 9 Jnni a s. worden gedeponeerd te 's Gravenhage, ten kantore der Maattcbappjj Hofstraat 19. te Amsterdambn de Herren DUNLOP ik VAN ESSEN, te Alkmaar ten kantore van bet Aoordbollandsch Laudbouw-Crediet. Mjjn liefste is een sigaar bjj uitnemendheid, en kost sleehts f 1.25 per kist. Komt, rookt, oordeelt. Elegant model vanaf f 0.95,/ 1.1.10, 1.20, 1.40, 1.50, 1.75, f 2.2.50 enz. per kistje van 100 stnks. Steeds voorradig goede kwaliteit rook-tabak vanaf 10 cents tot f 5.per pond. KAAï, Kooltuin 7 Alkmaar. Aanbevelend, vermeldende Verkrijgbaar a 3 cents. door V. WK SINCLAIR. Uitgave VAN HOLKEMA WARENDORF, Amsterdam. Ingenaaid f 1.90. Gebonden f 2.25. (Auteursrecht verzekerd.) 11) Het succes van z'n experimenten had den lieer Focus stoutmoedig gemaakt, 'n eigenschap, die hjj anders ten eenenmale tuiste, maar nu aan z'n persoon iets vreemds, bjjna krankzinnigs gaven. «Slaap ik wil, as dat je slaapt,riep hjj Leentje toe, terwjjl hjj eenige passen voor- en achteruit deed, ten einde zich in te stellen. «Maar ik heb geen slaap meneer toe IA me nou asjeblief maar gaan 1« smeekte Leentje, die 't huilen nader stond dan 't lachen. «Slaap zeg ik ugilde Focus met z'n stem, hoog van inspanning «ze zjjn hier poddorie allemaal even st- rk bji den hemel, ik wil «Doe je oogen dichtfluisterde mevrouw Focus snel. Leentje, hoewel er niets van begrgpend, kneep haar oogen toe. »A la bonne heurezei de heer Focus, «daar h< b ik nou eindeljjk 't heele stelletje bjj mekaar 1 Ha, ha, ha hjj lachte en z'n lachen deed de drie slacht- oflers huiveren van angst «Wie had dat gisteren gedacht? Maar nou zullen we es kjjken, hoe 't met de bevelen gaat Hjj naderde de stoel van z'n schoonmoeder, die onder 'n klein kiertje van haar oogleden door keek en al slapend met haar stoel nog iets naar achter week. «Steek je rechter arm omhoogbeval Focus. Mevrouw Stigmaat gehoorzaamde. «Nou de linker..: goed zool.:, steek je tong es uit l« sprak de Mevrouw Stigmaat sperde haar kaken open, stak haar long naar voren, ot ze gewurgd werd. «Netjes die is er voorgoed bjj heer Focus, «nou Carolien Iljj naderde de stoel van z'n vrouw. «Klap es in je handenmooi fluit es Mevrouw Focus spitste haar lippen en bracht 'n soort geblaas voort, want fluiten kon ze niet. De heer Focus was er echter tevreden mee. «Zoo gaat-ie goed, nu dat products Dat was Leentje, die met klimmende angst al de rare gebeurtenissen om haar heen had gadegeslagen, de oogen half toegeknepen. «Trappel es met je voeten l« gelastte Focus. 't Meisje gehoorzaamde en dit scheen hem dadeljjk voldoende voor te komen. De heer Focus lachte op nieuw, trad eenige passen achteruit. »'n Mooi gezicht,mompelde hjj, zelfvoldaan, «ze slapen als ossen maar nu zullen we d'r maar es 'n eind an maken, want anders is 't misschien onge zond wat drommel I» De heer Focus kon zich 't woord niet herinneren. «Had 'k 't nou maar opgeschreven sakkerju1 't was iets van 'n leeuw of nee met rat rat l« 'n Beetje benauwd krabde hjj zich aan z'n hoofd. «'k Zal maar es probeeren Hjj ging weer voor mevrouw Stigmaat staan. «Ratten 1 hattai Lapsa! Mevrouw Stigmaat reageerde niet, bleef onveranderd met haar oogen stjjf dicht. «Bliksem nog toe peinsde Focus, «nou wordt 't gekker verbeeld je, dat 'k ze niet meer in orde krjjg «Rattabaratratriep hjj nogmaals. De oude dame verroerde zich niet. «Goeie gusjes l zuchtte de heer Focus, teneinde raad en allesbehalve op z'n gemak «ik weet 't waarachtig niet meer wat ben 'k begonnen in gods naam 'k zal nog effen naar de Professor hollen I» HTIE1 St. Estèphe Medoc/"^O-ÖO La Rose Ludon0.72 St. Emilion0.90 Petit Bourgogne.0.99 Witte Bergerac0.99 Muscaat Frontignan„71-35 Graves Blanc Haut Sauternes Wachenheimer Hochheimer 0.72 1.35 0.63 0.81 Oude Roode Portwijn Extra Oude Roode Portwijn Extra Oude Roode Portwijn Oude Witte Portwijn Extra Oude Witte Portwijn Pine Old Pale Sherry f 0.99, Fine Madeira Madeira Superior Prima Rum Punch Oude Genever 1.08 1.44 1.80 1.08 1.80 1.22 1.08 1.44 1.25 0.72 KOOLTUIN, ALKMAAB. Grootste keuze Reparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. en Aanbevelend, „Vraag uw vrlakeller naar onze Pendules" 1« ook aan buis te ontbieden. -MM Aten lette s. v. p, goed op het adres. «Latten schreeuwde hij nog eens, om 'n laatste poging te doen. Maar de drie vrouwen bleven onbeweegljjk zitten, met de oogen stjjver dichtgeknepen dan ooit. De heer Focus liep de kamer uit, greep z'n hoed, rukte de voordeur open en snelde de straat op. Eerst toen 't geluid van z'n voetstappen was weg gestorven, opende mevrouw Stigmaat haar oogen. «Hjj is vort I» zuchtte ze. »M n God, wat moeten we doen jammerde haar dochter. «Wat scheelt meneer beetde Leentje. «O Leentje t is afgrjjseljjkriep de oude dame, «meneer is gisteren door 'n hond gebeten en die hond was dol en nou «Allejezis, dan ga 'k naar me moedergilde de meid, terwjjl ze doodsbleek werd. «Wat riep hjj toch sprak z'n vrouw. «Rattenratten i« antwoordde haar moedor, Focus stem nadoende «dat is het juist dolle menschen zien altjjd ratten «Ze motten hem smorenriep Leentje. «Goddank dat hjj nog niet gebeten heeftsprak Garolien. «Hjj heeft mij aangeraakt sprak de oude dame, «zoo heeft hjj met z'n vingers gedaan al maar langs mn wangen ol 'n afschuweljjk gevoel 'k kreeg er rillingen van over m'n rug «En wat keek-ie woest l» viel Leentje in. «W at zullen we doen?» vroeg mevrouw Focus. «Laat Leentje dadeljjk naar den dokter gaan,» zei haar moeder, klappertandend 'n glas water drinkend. «Mensch, je neemt het glas, waar hjj uit gedronken heeltgilde haar dochter. Mevrouw> Stigmaat liet 't glas uit haar handen vallen, spoog met n ontzettend misbaar 't water uit. «De dokter I de dokter I» gilde ze «met 'n tegengif! vlieg Leentje vlieg ik word gek ik word dol 1 Toen zonk ze half bewusteloos op 'n stoel neer. Te heer Focus jjlde midderwjjl naar het terrein van A ceut per stuk. Ambtudam 28 Mei De prjjsen der Aardappsle* 'aren heden ah volgt Friesohe M. B. f 1.20 a 1.60 id. bonten f 0— a f 0.—. id. Borgers f O.-a 0.—, id. blauwen f 2.50 a 56 0 id. Pooters f 0.a 0.Zeenwscfae bonten f 1.a 0.75, id. blauwen f 1.a 1.30, id. Eigenheimers f6.25 a 5.10, id. pooters f 0.50 a 0.30, Duitsefee ïïüiubur^ers f 4.50 a 5.20, id. roode* f 1.60 a 1.99, id. blauwen fl.80 a 3.50, id, blanken f 0.a 0.Saksische jammen f 1.60 a 4.—, Zand Eigenheimers f 1.20 a 0.—, ZandthomasBeu f 4.50 a 5.—, Geldnrsche bknwea f 2.— a f 2.25, Malta's spüng 14 en 14J ct. per k.f. Malta's 7J a 10 cent per K.g. Fransehe jammen f 3.40 a 3.60. Rottbbdam, 48 Mei. Op de veemarkt werden aangevoerd 0 paarden 0 venlens 1 ezelsmagere en 425 vette runderen, en 533 vette en magere graskalveren, 0— nucb. tere kalveren, 290 schapen en lammeren, 358 varken 0 biggen 1 bokken 0 geiten. Prijzen per Kg Rundvl. Ie kw 74 a ct., 2e kw.60 ct 3e kw 50 ct Ossenvl. Ie kw 74 ct., 2e kw. 60 ct. 3e kw. 50 ct stierenvl. Ie kw. ot. 2e kw. ct 3e kw ot. kallsvl- f 1.00 2e kw. 0.90 3e kw 70 ct' de kermis, bereikte, eer hjj 't wist, de tent van professor Mulder. Maar hoe hjj ook riep, met z'n stok tikto en eindeljjk brutaal van radeloosheid de heele tent, het kamertje en het terrein met woonwagens achter de kramen af zocht, hjj kon van den geleerden heer, noch van miss Aurora 'n spoor ontdekken. «Dat's 'n afschuwelijk avontuur l« zuchtte hjj, «nou was ik net zoo bljj, dat ik het kon en nu zou ik wel 'n tientje willen geven, als ik 't nooit gekend had l« Verbeeld je, dat ze d'r in bleven l Hu die hypno tische wetenschap was toch 'n afgrjjselijk iets i t Eenige wat-ie kon doen, was naai- den dokter te loopen, want dokters wisten het woord, dat sprak. De heer Focus ijlde van 't kermisterrein weer terug naar huis. t Geluk diende hem. Tien huizen voorbjj 't zjjne kwam de dokter juist aan, wat 'n toeval I Hjj vloog op hem toe. Maar tot z'n verbazing weerde de dokter hem met z'n stok af. «Nee nee meneer Focus bljjf nu kalm l« «Kalm? Och god dokter, ik wou juist naar u toe komen riep Focus uit. «Zoo nou dat's goed dat's best on doet het pijn?» «Pjjn wat bedoelt u De dokter bleef, bljjkbaar 'n beetje ongerust, op 'u tameljjk grooten afstand van Focus. «Nou ja enfin we zullen maar even binnen gaan ik heb 't al gehoord.» «Gehoord heb u t gehoord wat van wie «Leentje is me komen roepen.» «Leentje en Leentje sliep «Dat weet ik niet, maar bljjf nu vooral kalm..;, niet opwinden... 'k zie 't volstrekt niet ernstig in...» Ze waren nu in de gang van Focus' huis. Wordt vervolgd.) Druk vau Herma. Ooster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4