No. 426. Honderd en achlste jaargang. 4906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Nationale Militie. WOENSDAG 30 MEI. Inkwartiering. BÏNNË NLA NOT Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoOHBs: Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Oproeping Verlofgangers. Voorbereidend Militair Onderricht. KUNST EN LETTEREN. Rechtzaken. Arrondlssementi-Rechtbank (e Alkuaar. Gemengd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT. Do BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden datin afwjjking van het vroeger bepaalde, de miliciens-verlofgangers der lichting 1B03 van het 3c regiment huzaren in dit jaar voor hethalings-oefeningen onder da wapenen zallen moeten komen gedurende het tjjdvak 30 Juli tut en met 18 Augustus. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd 29 Mei 1906. G. RIPPING. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de aangifte tot deelneming aan bovengenoemd onderricht ter gemeente secretarie moet geschieden vóór 15 Juni a.s., op welken datum de lijst onherroepelijk wordt gesloten Inlichtingen omtrent ae regeling van het bedoelde onderricht worden ter gemeente-secretarie verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 29 Mei 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat, overeenkomstig art 17 der wet van 14 September 1866, Stbl. no. 188, door hen is herzien de ljjst bevattende de namen der inwoners die in aanmerking komen voor het verleenen van Inkwartiering en onderhoud van militaire! en paarden, welke ljjst ter inzage voor een ieder is nedergelegd ter gemeente-secretarie, gedurende 14 dagen heden. Bezwaren tegen die ljjst kannen schriftelijk aan bur gemeester en wethouders worden ingediend binnen 14 dagen na afloop van den tjjd voor de inzage der ljjst bestemd. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING Voorzitter. 29 Mei 1906. DONATH Secretaris. Hofberichten. Met een speoialen trein vertrokken gisterenmorgen de hoofden en voornaamste leden der Chineesche missie naar het Loo. Ten Paleize het Loo had een dejenner ter eere der missie plaats. Gisteravond omstreeks hall acht keerde de missie te Den Haag terng. De overige leden van de missie, welke niet naar het Loo gingen, maakten gisterenmiddag een rjjtoer, o. a. naar het Westland. Heden zal door de missie een bezoek worden gebracht aan het gebouw der Tweede Kamer. Er moet een belangrjjke wjjziging zjjn gekomen in de plannen voor de daarop volgende dagen. Zon aanvanke- ljjk Vvjjdag Amsterdam en Zaterdag Rotterdam bezocht worden, thaGS moeten de Chineesche hoeren het voor nemen hebben Vrjjdag a.s. hnn bezoek aan Holland voor eenige dagen te onderbreken om in Brussel de hoofden van eene aldaar verbljjf houdende missie te gaan be< groeten. Tweede Kamer. Gisteren wo den door de Kamer verschillende wets ontwerpen behandeld. In de eerste plaats kwam aan de orde een wetsontwerp tot uitvoering van enkele bepalingen der te 's-Gravenhage gesloten verdragen tot regeling der wetsconflicten met betrekking tot regeling der voogdjj van minderjarigen enz. Op art. 3 daarvan dat luidt„De voltrekking van huweljjken binnen het Rijk in Europa door diplomatieke of con sulaire ambtenaren overeenkomstig art. 6 van het verdrag in art. 1 dezer wet genoemd, wordt toegelaten en als rechtsgeldig erkend," was een amendement voorgesteld door den heer De Beaufort, (L.) om aan art. 3 toe te voegen: „Voor de toepassing van art. 440 Wetboek van Strafrecht worden deze ambte naren gelijk gesteld met de ambtenaren van den Burgerlijken Stand. Dit amendement toelichtende, zeide de voorsteller het ongewenscht te achten dat de bedienaren van den godsdienst van te voren eenige huwelijksplechtigheid verrichten. Na discussie werd het amendement en daarna het geheele ontwerp goedgekeurd. Het tweede wetsontwerp dat in behandeling kwam was dat tot wijziging van art. 41 der wet tot regeling der grondbelasting. Op art. 2 daarvan (voor droogmaking of bedijking van buitengewone kostbaarheid van 500 H.A. of minder kan de termijn van vrijdom van belasting worden verlengd) lichtte de heer S m e e n g e (U. L.) een amendement toe, strekkende om de Kroon bevoegd te verklaren, mede dien termjjn te verlengen voor hoogstens tien jaren voor bijzondere omstandigheden voor droogmaking of bedjjking van buitengewone kost baarheid, ter oppervlakte van meer dan 500 H.A. voor zooveel de gronden betreft, die op het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt nog niet aan de belasting of de verhoogde belasting zjjn onderworpen en zulks geheel op billijkheidsgronden, gelijk de voorsteller in zijne toelichting uiteenzette. Amendement en wetsontwerp werden na eenig debat aangenomen. Goedgekeurd werden verder de volgmde wetsontwerpen en conclusiestot wjjziging en aanvnlling der begrooting en der aitgaven van bet Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerljjke ambtenaren voor 1905 en 1906 bekrachtiging van eene overeenkomst met de Ned.-Ind- Telefoonmaatschappij te Batavia tot overneming van hare bezittingen enz.conclusie omtrent de inlichtingen naar aanleiding van het adres van J. H. A. van Haarlem te Amsterdam, betreffende hem vorleend eervol ontslag; conclusie omtrent het adres van J. W. Hissink, kapitein artillerie Ind. leger over diens aanspraken op daggelden ter zake van eene in-commissiestelling beschikbaarstelling van gelden wegens door het dept. van Oorlog gedane verstrekkingen in 1906wetsontwerp tot onteigening ten behoeve van een spoorweg van Neede naar Hsliendoorn conclusie van het verslag der commissie omtrent de in* lichtingen op het adres van D. Okhnizen, eervol ontslagen ingenieur voor het stoomwezen te Breda houdende ver zoek hem recht te doen geschieden onder meor door herstel in zjjn vroegere functie. De conclusie van het verslag der commissie omtrent de inlichtingen op een adres van A. Massink, gep. O.-I. ambtenaar te Soekaboemie om uitbetaling van verhoogd pensioen, werd ingetrokken daar een nieuw onder weg is. Goedgekeurd werden voorts nog de nataralisatiëu van D. F. O. Braokel en negen anderen en van H. Christoffel, zoomede de conclnsiën op twee adressen van Willem de Ruiter, koopman te Zwolle, hoadende verzoek om betaling van eene niet tjjdig door hem ingezonden declaratie. Heden wordt de beraadslaging over het Arbeidscontract voortgezet. Ueboorte eu sterfte statistiek. Uit een statistiek der geboorten en der sterfte naar den leeftjjd en de oorzaken van den dood in Nederland over Maart 1906, opgenomen in een bjjvoegsel der »Sfaats- conrant* van 27 Mei 1906 blgkt het volgende: Het aantal inwoners op l Januari 1906 bedroeg 5,509,659 levend geborenen 15,704, overleden met inbe grip der levenloos aangegevenen op 1000 inwoners per jaar 16 83. 1 Overleden zjjn op den leeftjjd van minder dan een jaar 1619, 1-4 jaren 742, 5—13 jaren 298,14—19 jaren 229, 2029 jaren 381, 30—89 jaren 396, 40—49 jaren 427, 50-64 jaren 1047, 65 79 jaren 1848, 80 jaren en daarboven 852, onbekend 3. Onderzoek naar de Zuidernee-vlsscher(|. Met het oog op den achteruitgang van de welvaart der vissehersbevolking langs de Zuiderzee in de laatste jaren, die aan het visschen met kuilnetten in dit water gebied wordt toegeschreven, zjja de Commi. sarissen der Koningin in de aan de Zuiderzee gelegen provinciën door den Minister van Landbouw, Ng verheid en Handel uit- genoodigd dienaangaande een onderzoek over de laatste ▼jjf jaren in te stellen en in het daarvan uit te brengen rapport toe te lichten waaraan genoemde achteruitgang naar hun gevoelen moet worden toegeschreven. Zondagsrust. De Nederlandsche Veroeniging tot bevordering van Zondagsrust, beschermvrouw de Koningin-Moeder, zal in April 1907, bjj gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, een tweede nationaal congres voor Zondagsrust honden te s-Gravenhage. De Koningin beeft zich bereid verklaard, evenals in 1901 van het eerste congres, na weder als beschermvrouw op te treden, terwgl de Prins der Neder landen het eerevoorzittersohap heeft aanvaard. Het groote nut van abattoirs. Men sohrjjft aan de Tel. Nog steeds verzetten zich tal van stedeljjke gemeente besturen tegen het oprichten van abattoirs, vooinameljjk wegens de daaraan verbonden kosten en wegens de lasten, welke daardoor op de schondors van de slagers worden gelegd. Het is, naar onze meening, plicht van een ieder, waar mogeljjk een steentje bjj te brengen tot het overwinnen van de geopperde bezwaren. Wjj meenen na een steentje gevonden te hebben en wel in het dezer dagen verschenen rapport van den directeur van het abattoir te Leiden over 1905. VVe lezen tocb daarin Door de aanstelling van een opzichter-hnlp-kenrmeester zal de dienst beter kannen worden nagekomen. Terwjjl in 1934 1771 gevallen van tnbercnlose werden onder zocht, klom dit in 1905 tot 2143alzoo moesten gemid deld 7 gevallen van tnbercnlose per dag worden onder zocht op een totaal aantal slachtdieren van 15758. Dit cgfer is enorm hoog, n.l. 20.1 pCt. van alle volwassen runderen, van de koeien alléén 37.9 pCt., van varkens 9 pCt. Het hoogste cgfer der tuberculose bjj volwassen run deren viel in Jam met 45.8 pCt., het laagste in Decem ber met 27 pCt. Zallen de oogen nu nog langer gesloten bljjven voor het nut van abattoirs en daardoor de volksgezondheid bjj voortdnrisg in ernstig gevaar worden gebracht 't Is te wenscben van niet. Henrl de Tries. De Londensche correspondent van 't Handelsblad schrijft een en ander over Henri de Vries, die met zjjne eMitgenoote naar Holland vertrektom voornamelijk zjjn zon.ervacantie in Scheveningen, later in Duitschland door te brengen, en een en ander van zjjn bevindingen in Amerika medegedeeld heeft. Hoezeer hjj ook met de Hollanders sympathiseert, toch verlangt hjj niet naar Holland terug, om er zich te vestigen, daarvoor is het hem in Amerika te voorspoedig gegaanhjj is echter over New York en de Amerikanen niet al te best te spreken. Voor hem is New-York een uiterst geschikte stad, daar de Amerikanen een waardeerend publiek zjjn hoewel 't niet aan hun applaus te merken is, want hieimede zjjn ze heel zuinig. Ze volgen 't spel evenwel met intellect en gevoel. »Met de Jonge Jams, zeide de Vries, »heb ik zeer veel succes gehad, maar mjjn geld heb ik verkregen door 't voordragen in verschillende groote clubs aldaar Die lui betalen goed, en vinden duizend dollars per avond niet te veel. Ik hoop, als ik in New-York weer teruggekeerd ben Shylock e n Othello te spelen, voor die twee rollen heb ik altjjd zeer veel gevoeld. Eerst zal ik echter optreden in een stuk, dat'voor mjj geschreven wordt door Lee Arthur, wiens werken veel succes hebben. In mijn vacantiereis zal ik naar stukken uitzien voor mjjn verder optreden in Amerika. De Jonge Jan heeft nu afgedaan, het is voor de Amerikanen op den duur niet geschikt, zjj houden meer van een vrooljjk slot, bovendien hebben tweede- en derde-rangs-acteurs en actrices het idee ge gapt, een hunner zelfs 't geheele stuk en laat het in New- ork spelen. Daar is niets aan te doen ze kunnen er echter mg en mjjne positie in Amerika geen kwaad meer mee doen.« Zitting van Dinsdag 29 Mei. Meineed. In den nacht van 1 op 2 April 1905 werd de Enk huizer visscher Klaas Simons aldaar in een vechtpartjj op vreeselgke wjjze toegetakeld. Hg ontving een snede over den neus, z^odat dat lichaamsdeel er gedeelteljjk bjj neer hing en hjj was verplicht, »ft op het bureau vin politie voorloopig verbonden te zjjn, zich te stellen onder behandeling van een geneesheer. Men verdacht van deze bloedige mishandeling den Bunschoter visscher Johannes Blokhnis. Tegen hem werd dan ook een strafvervolging ingesteld, doch door ontstentenis van den voornaamsten getuige, gemelden Klaas S., kon de openbare behandeling dezer zaak eerst plaats hebben gedurende een bjjzondere terechtzitting op Vrjjdag 5 Januari. Beklaagde, bggestaan door mr. A. Prins, ontkende ten stelligste zich aan het hem ten laste gelegde misdrjjf te hebben schuldig ge maakt, terwgl het getuigenverhoor zoo weinig positiefs opleverde, dat het O. M., vertegenwoordigd door den anbs. Off. mr. Gnopius, met leedwezen wegens gebrek aan i wettig en overtuigend bewjjs voor beklaagde vrjjspraak verzocht, in welken geest de rechtbank dan ook uitspraak deed. Ontegenzeggolgk was op deze zitting door ver schillende getuigen de waarheid verbloemd, doch wat geschiedt? Een der getuigen, de Enkhnizer Roelof de Boer, gevoelde zioh r& de vrjjspraak van Blokhuis be zwaard en bg zekere gelegenheid wendde hg zich tot den inspecteur van politie De Groot, aan wien hg zgn ge moedsbezwaren mededeelde en hem vergiffenis verzocht op grond hjj op de terechtzitting niet de waarheid had verklaard. De inspecteur liet hem nog eens bg zioh komen en na bekende De Boer, dat hg in strgd met de waarheid, uit medelgden met den beklaagde, had ver klaard, dat bg niet zeker meer wist, dat beklaagde Blok huis in een gevecht met Klaas Simons, dozen een snjj- dende beweging nabg het gelaat van Simons had zien maken, iets wat hg in den nacht van den strgd zeer beslist op bet bureau van politie had medegedeeld. Natuurljjk liet de inspecteur van politie niet na, deze onthullingen ter kenniese te brengen van den heer officier van justitie en 't gevolg was, dat niet alleen tegen ge melden Roelof de B., doch ook tegen een anderen getuige, den Bunschoter visscher, Klaag de G, eeu vervolging werd ingesteld wegens meineed. Immers had deze visscher, een bjjzondero vriend van beklaagde, op do zitting als getnige déoharge door den verdediger gedagvaard, onder eede steeds beslist verklaard en volgehouden, dat beklaagde Johannes B. den geheeien avond met hem in gezelschap was geweest, dat zg tezamen van de her- berg direct naar boord van hnn vissohersohnit de B. U. 72 waren gegaan en dat er niets bjjzonders was voorge vallen. Nn echter Roelof de B. zgn verklaring herriep, sprak het als het ware van zelf, dat ook de getuigenis van de G. in strgd met de waarheid was geweest en de heer officier sloeg, om 't nu zoo maar eens te noemen, twee vliegen in één klap. Dinsdag kwam dan als eerste beklaagde voor bedoelde Roelof de B., om zich omtrent de door hem afgelegde meineed te verantwoorden. Tegen hem waren 4 getuigen gedagvaard, doch de jonge man, zeer ontroerd en bljjk- baar vol berouw, legde de meest openhartige bekentenis af. Raeds aanvankeljjk hadden de Bunschoters hem aan gezocht om ten voordeele van beklaagde B. te getui gen, doch eerst op den dag dor zitting 5 Januari ging bjj tot de daad over, zulks op advies van een kastelein's- bediende Jan Sieriks, die hem aanraadde den man maar niet te verzwaren. Gemelde Jan Sieriks mede op e zit ting als getuige gedagvaard, moest voor zgn lichtvaardig advies, dat iemand op de bank der beschuldigden bracht èa van den president mr. Umbgrove èn van den heer Officier van Justitie heel wat minder aangenaams booren. De heer Officier van Justitie vond in zgn omstandig requisitoir da zaak eensdeels heel treurig, doch van den anderen kant had hij ook reden van dankbaarheid omdat hg door het nieuwe licht, dat than* op h&t gebeurde viel, dank zjj de veranderde stemming van beklaagde De B. er wellicht in zou slagen de zaak tegen Blokhuis ander maal aan te vatten en bg misschien kon bewerkstelligen dat bjj in appèl werd gestraft. Hot verheugde mr. Caopius dat beklaagde had ingezien hoe verkeerd hjj had gehan deld doch hoawel zgn uit eigen aandrift gedane pogiug om de begane fout te herstellen, den Officier ongetwijfeld gunstig voor hem stemde, ging het toch niet aan zgn misdrjjf, waardoor een belangrjjke strafzaak nagenoeg mislukt en aan de rechteljjke macht veel last was be zorgd, ongestraft te laten. Ook richtte de heer Officier zich speciaal tot getuige den kastelein Sieriks, en waarschuwde hem ernstig zich in 't vervolg van dergeljjke roekelooze en gevaarljjke raadgevingen te ontbonden en zich alleea te bemoeien met datgene waar hjj verstand van had, hot bedienen van zgn klanten. Voorts overwegende dat er veel reden was om clementie uit. te oefenen ten opzichte van beklaagde, rrqaireerde ZEd, slechts 2 maanden gevangenisstraf Des namiddags verscheen de tweede beklaagde, Klaas de G,, visscher te Spakenburg, op de bank der beschul digden, eveneens verdacht van meineed in het door ons korteljjk omschreven strafproces tegen Job. Blokhuis. Tegen hem traden niet minder dan twaalf getuigen op en het verhoor van deze nam nagenoeg den geheolen middag in beBlag. B -klaagde bleef evenwel halstarrig ontkennen zioh aun meineed te hebben sohuldig gemaakt en liet zioh meer malen vrjj heftig uit tegen de getuigen, die bg beschul digde, 'n valsohe eed te hebben afgelegd. Hjj bleef beweren dat Johannes Blokhuis met hem naar boord was terug gekeerd, terwgl hjj tevens te kennen gaf dat de broeder van Jan Blokhuis, Peter Blokhuis de mishandeling zou hebben gepleegd. Volgens verklaring van beklaagde de G. had deze Peter znlka zelf gezegd in tegenwoordigheid van verschillende andere Bneschoter visschers, toen zjj in de roef van hnn vaartuig bjjeen waren. Na het getuigenverhoor achtte de heer Officier van Justitie zich dan ook verplicht, van de reohtbank schorsing der zaak te verzoeken, teneinde de door beklaagde op genoemde personen alsnog te hooren. Hoewel de hear Off. voor zioh overtuigd was, dat bekJ. de G. inderdaad zich aan het afleggen van een meineedige verklaring had schuldig gemaakt, vooral omdat Roelof de B. thans als getuigen tegen de G. optredende, stellig beweerd had, dat juiBt de G. hem had traohten over te halen tot het afleggen van een met de waarheid strjjdige verklaring, meende Z.E.A. toch, dat aan beklaagde de G. de gelegen heid om zgn onschuld te bewgzen niet ontnomen mocht worden, reden waarom Z.E.A. bovengemelde propositie deed. De rechtbank ging daarop in raadkamer en beval, ni een langdntige bespreking met beklaagde en enkele getuigen, dat de zaak voor onbepaalden tjjd zou worden geschorst verschillende nieuwe en ook eenige reeds ge hoorde getuigen opnieuw zouden worden opgeroepen met last tot terugzending van de stukken aan den rechter commissaris, voor heropening en aanvulling der reeds ge voerde instructie. Verduistering. Wegens de weder niet verschjjaing van den behoorljjk gedagvaarden getnige, den lombardhouder en uitdrager Jan Kikkert te Helder, moest de bekendestrafzaak tegen den ex-godsdienstleeraar Hermanns L. te Anna Panlowna wederom uitgesteld worden en werd de verdere behandeling verdaagd tot op de zitting van Dinsdag 12 Juni. Getuige Kikkert zal opnieuw worden gedagvaard, terwgl van zgn niet verschjjning op de terechtzitting van heden op ver zoek van den heer Officier aanteekening werd gedaan op het andiëntieblad. Diefstal van een kaas. De 29-jarige vrachtrjjder Jan R., te Uitgeest, had op 26 April de brutaliteit op het stationsomplacemant aldaar een kaas te ontvreemden nit een met dit kosteljjk Noordhollandsch zuivelproduct gevulden goederenwagon. Hjj ontzag zich niet daartoe de schuifdeur van den wagon weg te duwen en de kaas onder zjjn jas weg te smokkelen. Later peuzelde hjj er nagenoeg de helft van op, on liet ook 'n anderen op 't station werkenden kolensjouwer, Hendrik Bakker edelmoedigljjk meesmuilen. Zgn oneerljjke handeling was echter gezien door den spoorwegarbeider Jan Alfrisk, die er den stationschef Hendriks mee in kennis stelde. De chef deed onderzoek naar het gebenrde en ontdekte het toen nog overgebleven kaasfragment in n aan R. toebehoorenden zak. Voor dezen diefstal stond laatst gemelde heden terecht. Hoewel bg evenwel tegenover den chef dadeljjk had bekend, beweerde hg nu de kaas onder den goederen wagon te hebben gevonden. Ook aarzelde hg niet te trachten de betrouwbaarheid van den heer Hendriks door ljjke insinuaties in een ongunstig licht te stellen, welk verdedigingssysteem natuurljjk niet geschikt wae hem de sympathie van H.H. Rechters en Officier te bezorgen. Mr. Cnopius was dan ook van meening dat zgn onhebbelijke praatjes niet geschikt waren om zgn zaak beter te maken, waarop Z.E.A., na hulde ta hebben ge bracht aan den notieven Alfrink tegen R. 3 weken ger. requireerde. Wederspannig held. Eiideljjk moesten zioh nog verantwoorden een tweetal werklieden nit Oosterhout, Adriaan L. en Cornells v. d. G., die onlangs werkzaam waren aan den bouw van een R. K. kerk te Bovercarspel. In den nacht van 24 op 25 Maart bevonden zjj zich met eenige vrienden nit do Streek in Enkhnizen en maakten daar in de Westerstraat veel rumoer, met gevolg dat eenige surveilleerde agen ten hen tot kalmte aanmaanden. Toen zjj hieraan geen gevolg gaven, werdon zjj aangepakt teneinde van de straat verwjjderd te worden, doch hiertegen verzetten zjj zich krachtdadig en do politie was daarom verplicht proces verbaal op te maken ter zake van wederspaunigheid. Tegen de niet verschenen beklaagden vorderde het O. M. elk 3 weken gevangenisstraf. Uitspraak in alle zaken, uitgenomen de zaak oontra K. de G., Dinsdag 12 Juni a.s. Volgende week geen strai- zitting. Hollandsche Hfpotlieekbank. Naar gemeld wordt znllen de zaken van jhr. De Geer en Lefèfvra de Montigny, naar alle waatschjjnlgkheid in October a.s, worden behandeld. Aardappel besproeiing. Weer, evenals 't vorige jaar, zullen te St.-Pancras bjj eenige akkerbouwers proeven worden genomen met bet besproeien van aardappelen tegen de ziekte en wel met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1