STADSNIEUWS. ITüTt e NLA ND. Zitting van den Gemeenteraad BU RGEÏU ÜKE STAND. Laatste Post. Algemeen Overzicht. LAATSTE BERICHTEN. het bekende middelde Bordeauxsche pap. Deze proeven gaan uit van de Rjjkslandbouwwinterschool te Schagen. ■otordlenHt KolhornMclmgen. Den 28 had te Kolhorn de eindrekening plaats van de likwidatie, zjjnde naamlooze vennootschap motor- bootdienst Kolhorn—Schagen. De oprichtersaandeelen bleken geheel verlorenaan de houders van later uit gegeven preverente aandeelen, kon ruim 98 pet. worden uitgekeerd. Brongai Kolhorn. Het aanleggen van brongas geeft te Kolhorn kwestie. Om school en kerk wordt de waterstand door afdamming hoog gehouden, en wel in 't belang der gezondheid. Zulks geschiedt van Gemeentewege en in overleg met het betrokken polderbestuur. Aanlegger eener gasput kan nu zjjn water niet loozen, tengevolge van dien hoogen waterstandsteekt de afdamming door en is klaar maar nu is de sloot als in een modderpoel veranderd. Men is benieuwd! naar oplossing dezer zaakalhoewel de man, voor hij tot aanleg overging, een onderzoek had moeten instellen, zoo gaat 't toch ook niet aan als hjj aan de gas-inrichting niets heeft. En moet het water op de hoogte blijven, als tot heden, dan zijn Je honderden guldens aan den aanleg besteed, weggeworpen geld. Scheurende viaducten. Aan de viaducten behoorende tot de nieuwe spoor- wegwerken aan Brouwervaart en .lansweg te Haarlem vertoonen zich nu reeds scheuren. (JV. Crt.). Ken ontrouw ambtenaar. Naar geneld wordt, heett de vroegere gemeente secretaris-ontvanger te Breskens die gearresteerd werd, sedert negen jaar de kohieren van den hoofdelijken omslag vervalscht, door de ingezetenen meer te doen betalen, dan was vastgesteld. Pluimvee. Door het bestuur der afd. Utrecht der V. P. N. is van H. M. de Koningin en van Z. K. H. den prins der Nederlanden eene zilveren medaille ontvangen als eereprijs vooi de tentoonstelling van pluimvee enz., die te Amersfoort zal worden gehouden ter gelegenheid van het 58e Landhuishoudkundig Congres op 6, 7 en 8 Junia.s. In den telefoonpaal. 't Gebeurde in de Schermlaan te Rotterdam. Daar was juist voor een paar dagen een telefoonpaal geplaatst van gemeente-wege. De jongens waren er al zoo n beetje dralende langs geloopen eens even dien paal bekijkend, berekenend of 't nu niet mogelijk zou zijn zich daar eens tot in den top tegen op te werken. Maar geen had 't nog gewaagd tot gisterenmorgen eindelijk één, zoo'n 10-jarige bengel, de lust niet kon weerstaan toch eens te probeeren. Hoog en hooger schoof hij, de knieën stijf tegen den paal omdat diewut glad was en werkelijk na een paar minuten daar zat ie er boven in 't Krachtig hoera geroep, en 't luide aanmoedigen van de kameraden had niet weinig bijgedragen tot die overwinning, maar dit zou juist zijn ongeluk worden 't gejuich had de aandacht van oen agent getrokken. Uit een zijstraatje kwam hij op den paal af schrik van den paalklimmerAgent vatte post bij den paal overpeinzend hoe de akkerd te pakken. Nog een agent verscheen ten tooneele uit een andere straat nog een, even later waren er vier toeschouwers stroomden toe. De klimmer wist zich daar boven veilig, maar hij moest naar school hij weifelde, daalde een stukje, nog wat.... wilde den sprong naar beneden wagen om dan weg te loopen, bedenkt zichd et weer of hij neer wilde komen, durfde toch niet goed waagde 't ten slotte lu d gejuich en acht handen pakken hom beet en voort gaat de klimmer naar 't politie bureau. Grasmaaiers. Te Leeuwarden en Sneek zjjn Maandag, ongeveer 200 grasmaaiers uit do provincie Groningen aangekomen, meorendeels afkomstig uit de omstreken vau Winschoten. Bad-etablissement Ie Schiermonnikoog. Naar men verneemt, zal hes bad-etabiissement op h't eiland Schiermonnikoog ook dit jaar niet worden reëx ploiteerd. Do oorzaak is, dat da eigenaar graat Bernsdorlf dacrvoorjn geldeljjk opzicht te bezwarende voorwaarden stelt. Proces-verbaal tegen.... hoofdofficieren. Te Steeg is door de gemeentepolitie tegen eenige hoofdofficieren proces-verbaal opgemaakt wegens het te paard burjjden van het rijwielpad in de Middachterlaan. Het gebeurde te Wehl. Wjj hebben er de vorige week melding gemaakt dat een man te Wehl zwaar aan het hoofd gewond werd door zjjne vrouw of zjjn zoon of wel door beiden. Het levensgewaar is nu geweken. De verdachten zijn gisteren voor de justitie te Arnhem gehoord. Tegen hen is rechts ingang verleend met last tot instructie. Werkstaking te Leldea. In Leiden is een staking uitgebroken onder de tim merlieden. Het aantal stakers wordt op ruim 150 geschat. Enkele gezellen werden onder geleide der politie van huncen winkel naar huis geleid. Frans Rosier. Frans Rosier bljjkt een jjzeren wil te bezitten, zegt de M>b. Hoewel hg met den dag aan gewicht afneemt, weigert hg n^g steeds alle voedsel en moet bem dit 3-maal daags in vloeibaren vorm worden ingespoten door dr. Seipgens. Ook bljjft hij een hardnekkig stilzwggen bewaren, zoowel bjj het verhoor als tegenover zjjn be wakers. Hg ziet er thans zeer bleek en vermagerd uit. JülnnenMd. Uit minnenjjd heeft Maandagavond te Haarlem een polderwerker, Van L. genaamd, den glazenwasscher Zwanenburg zoodanig met een mes gestoken dat de getroffene stervende in 't gasthuis is opgenomen, waar hem de H. Sacramenten zjjn toegediend. Zigeuners. Verleden Zaterdag kwam te Helenaveen (N. B.) aan een troep Zigeuners, die hun bivak gingen opslaan op grond van de Maatsoh. Helenaveen, Den bakker-winkelier v. O, werd vervolgens een bezoek gebracht. Deze verkocht hun brood en kaas; maar het geld werd niet gegeven. De dorpsveldwachter, wiens hulp ondertnsschen was ingeroepen, vermocht er niet veel tegen te doen. De marechaussee dwong hnn evenwel in de richting der grens te vertrekken. Deze bende, bestaande uit een 30-tal personen, schgot een onderdeel te zjjn van een grootere, van 2C0, die zich vóór eenigen tjjd samen in Roermond vertoonden. Ongelukken. Maandag, viel de 20-jarige matroos Sigard Hansen nit den mas' van de op de reede te VlÏBsingen geankerd liggende Duitsche bark »Plos.« Hg was terstond dood. Te Oostrum is Maandagavond, bg het uitgaan der kerk de 70 jarige R. Mejjer, waarscbgnlgk door de duis ternis misleid, in het Kanaal geloopen en verdronken. Gisteren is zjjn Ijjk door een roeier opgevischt. In den tuin van den caféhouder T., te Rotterdam, is de 19* jarige G. P, door hst breken van een touw van een schommel, waarop hg met andeien stond., gevallen. Hg word inwendig ernstig gekneusd. De Rotterdamsche politie heeft in het Ziekenhuis aldaar gebracht den Engolschen matroos Oh. G., die in de Parklaan, in beschonken toestand tegen den bjjwagen van een voorbjjrjjdende eloctrisohe tram is geloopen. Hjj sloeg achterover, word aan het hoofd verwond en inwen dig gekneusd, De hoer S. H., houtzaag-molenaar te Almennm (Fr.), die de vorige week door een stuk hout, wegvlie gende van onder een cirkelzaag, ernstig aan de borst werd gewond, is heden tengevolge dier verwonding in het verplegingsticbt te Harlingen overled, r. Gisteren is de aannemer W. K. te Goes, die mot. drie werklieden bezig was op het dak van de stokerij der gasfabriek, door het breken van het houtwerk, door het dak gevallen. Hg viel van een hoogte van ongeveer vjjf meter eu brak in zjjn val nog een jjzeren spanning. Gshael bewusteloos werd hjj opgenomen en huiswaarts gebracht. Daar is hjj tot bewustzgu gekomen bij was echter vrjj ernstig verwond. De geneesheer, die den man behandel', geeft echter hoop op herstel. Onze stadgenoote, mej. M. van Soest, is geslaagd voor het examen voor candidaat in de Nederlandsche lettoren. Ons feuilleton is getiteld «Meneer Focus.» Het boek is echter samengesteld uit verschillende verhalen, waar van het eerste slechts over dezen persoon handelt. Een tweede verhaal waarmee in ons feuilleton van heden een aanvang is gemaakt, is getiteld «De Kroonprins van Dzjiboeti.» Ulenwe aardappelen. Hedenmorgen werden alhier aan do veiling de eerste nieuwe aardappelen van den konden grond aangevoerd door den heer J. Kloosterboer te Sf.-Pancras, aangekocht door den heer W. Scheepmaker, alhier. Ken drenkeling. Hedenmorgen reed een fietsrjjder, die kruidenierswaren rondbracht, op de Zaadmarkt in het water. De heer J. Schoonhoven, in dienst van de firma Potgieser, zag dit, snelde er heen, sprong den fietsrgder na en smaakte zooals roeds zoovele koeren het gonoegen den drenkeling behouden op het droge te brengen. Leger des Hells. Men schrgft ons A.s. Vrjjdag 1 Juni zal ook Alkmaar de eer ten beurt vallen, bezocht te worden door het Kadetten-zangkoor van het Leger des Heils en wel in de kleine zaal van de Harmonie. Dit zangkoor is reeds geruimeu tijd op reis en heeft in da verschillende steden van ons land bjjzondere zanguitvoeringen gegeven. De mooie recensies in de Nieuwsbladen alsmede de bjjvalsbetooningen geven bljjk van het gehalte der zang en zoo vertrouwen wjj, dat het Alkmaarsche publiek ten zeerste voldaan zal zjjn. Wjj veroorloven ons iedereen op te wokken tit een bezoek aan deze zanguitvoering, zoodat bot koor in deze stad succes zal hebben. De opbrengst komt tag bate van het kweekschoolfonds tot aankoop van een grooi gebouw, wa .r de jonge officieren bun opleiding znllen ontvangen. De samenkomst zal beginnen te 8 nut terwjjl de deuren reeds te 7 uur geopend zjjn. Kwade droes. Door den plaatsvervangende districts-veearts is een twijfel, achtig geval van de besmetteljjke ziekte kwade droes» geconstatesrd bjj een inmiddels gestorven paard van den stalhouder M. Bregman, aan den Frieschen weg alhier. Het paard liep in de weide, bjj den ingang waarvan eek kenteeken is geplaatst met opschrift: «Verdacht vee. Kwade droes». Kurhaus te Kgmond aan Zee. Man deelt ons mede, dat aan den heer S. Pluimgraaff, ten behoeve van het Kurhaus te Egmond aan Zse, door H, M. de Koninginbuitengewone vergunning ïb ver leend, tot verkoop van sterken drank in het klein. GETROUWD: 30 Mei. Gerrit van Amstel en Alida Büder. GEBOREN 30 Mei. Pieter, s. van Jan Schipper en Adriana Maria van dsn Berg. Elisabeth, d. van Garardus van der Post en Fokje Kuyper. ipoorplan Station—dorp IVoordsc bar wonde Men schrijft ous Door de commissie, benoemd door de afdeelingen Noordscharwoude, Haringkarspel en Sint Maarten der Naamlooze Landbouw- en Handelsvereeniging «Langen- djjk en Omstreken» is thans eene vergadering belegd op 10 Juli a.s. te Haringkarspel, teneinde de uitvoer baarheid van het spoorplan Station—dorp Noords rhar- woude, te bespreken. Tot bjj woning dezer vergadering zjjn uitgenoodigd de Raden der gemeenten Noordschar woude, Oudkarspel, Haringkarspel en Sint Maarten, als mede de polderbesturen van Noordscharwcude, Oudkar spel, Haringkarspel, Sint-Maarten, Schagerwaard, Valkoog en Woudmeer. Ongelukkig huwcljjk. Aan den Buitenkant te Zwolle leefden in een bierhuieje zekere van der Graaf en ign vrouw in voortdurende onmin. Maandagavond kreeg Van der Graaf nog zoo'n pak slaag, dat hg naar 't politiebureau vluchtte. Gister middag heeft de vrouw zich vergiftigd met een glas extract van azjjn. 'g Avond: om half negen overleed ze onder hevige pjjnen in 't ziekenhuis. De Russische Doem a vetgadert rustig door; zjj deed eenige kleinere zaken af, besloot den minister van biu- nenlandsche zaken te interpelleeren over de arrestatie van een dorpsonderwjjzer, besprak de rechtspraak en be handelde daarna oen door 111 loden geteekend voorstel, betreffende de algemeene herziening van het regeerings- stelsel cp den grondslag »alle staatsburgers tan beiderlei geslacht zjjn voor de wet geljjk*. Het ontwerp beoogt afschaffing van alle oadersoheiding naar maatschappeljjkü klasse, nationaliteit, godsdienst en geslacht. Het werd met applaus begroot, Daarna behandelde men de agra- risohe kwestie. Onder de Franscho bisschoppen zjjn teu aanzien vau de wet op scheiding van kerk en staat, naar gameid wordt, drie stroomingen. De eene, onder leiding van de aartsbisschoppen van Ronen en Bordeaux, wil toestem ming van den Paus voor de openljjke erkenning van do wet, daar hierdoor het Katholicisme, als in de Veree- nigde Staten, den socialen invloed op da. massa's der bevolking terug krjjgen kan. Een twerde partjj wil beslist tegenstand bieden en de leiders hiervan zjj a de aartebisschop van Lyon en de bissohoppea van Nancy en Montpellier, tenslotte wil een derde groep op de vergadering der bisschoppen een be middelingsvoorstel indienen. De Paus moet, volgens het Tagthl. een voorstander zjjn van kanonieke vereenigingen, In elke parochie moeten personen, die zich onder eede verplichten de volgens het kanonieke recht gegeven voorschriften betreffende het beheer van kerkgoederen op te volgen en zich onder werpen aan de bisschoppen en aartsbisschoppen, gerasch- tigd sgp, de door de soheidingswet ten aanzien van de kerkgoederen voorgeschreven vereenigingen te vormen. De toestand in Oostenrjjk is zoo slecht als zelden tevoren. Wel wordt do besliste houding van den minister president Hohenlohe in Weenen vrjj algemeen goedgekeurd, doch men betreurt het, dat het zoover moest komen en weet niet, hoe men uit deze krisis moet geraken. Er worden reeds een reeks namen van toekomstige kabinets formateurs genoemd, maar een beslissing is op dit oogenblik nog niet geaomen. Zooals wjj eenigen tjjl geleden opmerkten, scheen Hohenlohe een goede kans te hebben, het kiesrecht-ontwerp aangenomen te krggen. Hg wordt thans weer stadhouder van Triest en zjjn opvolger moet nu maar trachten de Oostenrjjkcche staafsmachini; weer aan don gang te brengen. In een te Weeceu gehouden vergadering van 75 afge vaardigden der «Deutsche Volkspartei*, sprak de heer Prado onder algemeene instemming diep leedwezen uit over het ontslag van het kabinec-Hobenlohe, en v»n den minister-president die voor de eerste maal zich verzet tegen het overwicht van Hongarg'9. Da vergadering besloot, dat de heer Prade met drie afgevaardigden zioh naar den president der Kamer zullen begeven, om tegen diens handelingen te protesteeren en da onmiddelljjke bgeenroeping van de Kamer te verzoeken. Da president had n.l. de zitting opgeheven en gezegd, dat sehrifteljjk de eerstvolgonde zitting bekend gemaakt zou worden. Da 75 afgevaardigden vonden dezo handel- wjjze van den president niet in overeenstemming met het reglement van orde. De president doelde aan de afgevaardigden mede, niet bjj machte te zgn do Kamer heden (Woensdag) bgeen te roepen, daar het kabinet ontslag had gevraagd, maar dat hg had beloofd binnen kort de leiders der partgen bgeen te roepan. Nadat de vergadering een motie van wantrouwen jegons den president had verworpen, ging zjj zonder verdere incident uiteen. Voorts werd op de vergadering besloten een dringende motie te formuleeren over den rolitieken toestand en deze motie in te dienen in een nieuwe conferentie der partijleiders, die zich zullen verbinden haar met algemeene stemmen te doen aannemen, indien er heden een zitting zou worden gehouden. Daardoor zou het dan onmogeljjk worden den Rijksraad te verdragen. Mocht dit toch het geval zgn, dan moesten alle leden der Oostenrjjksche delegatie hun mandaat ter beschikking stellen. Men ziet het de toestand is ernstig. Daarentegen is hjj in Hongarjje beter dan hij in langen tqd is geweest. De minister-president, de heer Wekerle, hield in de Kamer een rede, welke op alle banken met geestdrift werd ontvangen en zoowel de constitntioneele als de Koseuth-partjj getuigden, dat zjj vertrouwen stelden in dit Kabinet. De heer Wekerle verklaarde, dat de regeering hare beginselen van politieke rechtvaardigheid handhaaft en op den bodem van de vereeaiging van twee Staten onder denzeifden vorst 'taan hg ontvouwd een program over verschillende quaesties, kondigt een kiesrechther vorming op den grondslag van het algemeen kiesrecht aan, benevens hervorming dar belastingen in progressieven zin bjj zal voorstellen doen betreffende regeling van het muntwezen en met Oob en rij» onderhandelingen aan- knoopen tot vervanging van de handels-nnie door een handelsverdrag. Ingediend werd door de regeering een ontwerp-donane- tarief en een wetsontwerp, ten doel hebbende den minister van buitenlandsche zaken tot nader order te machtigen bjj ordonnantie de handelsverdragen die met de overige staten gesloten zjjn, van kracht te verklaren. Men maakt blgkbaar haast met het gebruik maken van do toestemming, door Keizer Frans Jozef verleend. In Afrika hebben de inboorlingen succes op de Duitsche troepen. Van den 21sten tot 25 Mei zgn er nieuwe gevechten in Zuid-West-Afrika geleverd door de Hottentotten. De Duitschers verloren in het geheel vier officieren en 36 ruiters, waarvan twee officieren en 17 ruiters sneuvelden. Do Engelsche troepen zjjn gelukkiger geweest in Natal. Maandagmiddag werd een Engelsohe afdeeling troepen onder commandant Leucbars door de rebellen aangevallen: Na twee uur veohtees trok de vjjand zich terug met 70 man verlies en vele gewonden. Aan BriUche zjjde word één man gedood en een groot aantal gewond. Uit China komen weer geheimzinnige berichten. Da keizer zou ernstig ziek zjjn, verdachte plakkaten tegen de vreemdelingen worden in de buurt van Peking aan geplakt, de Obineezen protesteeren tegen de opening van Japansohe winkels Tweede Hamer. sGRAVENHAGE, 30 Mei. In de Tweede Kamer, bjj de voortgezette behandeling van het Arbeidscontract be streed in een uitvoerige rede de heer T r 0 e 1 s t r a (S.-D.) de bepalingen, betrekkelijk een wetteljjken opzeggings termijn en staangeld als belemmerend voor de vrjje ont wikkeling der vakorganisatie en de vrjje gebruikmaking van het strgdmiddel der werkstaking. Spr. critiseerde echerp de houding der burgerljjke partjjen door wier toedoen in plaats van sociale vrede, beroering en agitatie in de arbei derswereld wordt opgewekt. Kei onbetrouwbare notaris. LEEUWARDEN, 30 Mei. Heden stond voor de Arr- Rechtbank alhier, terecht H. J. S., M jaar, vroeger notaris te Leeuwarden, thans gedetineerd. Hem is ten laste gelegd 1. Valschheid in geschrift in een rekening-courant tusschen hem en G. B. C. Visser te Leeuwarden, ge pleegd in het begin van 1906; 2. Opzetteljjk gebruik maken van die valsche rekening courant, als ware ze echt en onvervalscht 3. Verduistering van f2000, ten nadeele van genoemden Visser 4. Verduistering van f 500, ten nadeele van S. Fok- kema te Leeuwarden. Als raadsman van beklaagde trad op mr. A. Burger. De Oostenrijksche Kriels. WEENEN, 29 Mei. De bjjeenkomst der partijleiders van het Huis van Afgevaardigden nam de volgende motie aan, die in de Kamerzitting van heden zal wor den ingediend «De Kamer protesteert krachtig tegen het feit, dat de thans bestaande rechtstoestand, gegrond op de wetteljjke afkondiging van het gemeenschappelijk toltarief, gewjjzigd wordt door het eenzjjdige optreden van de Hongaarsche regeering, zonder toestemming van den Rijksraad. Ken bootongeluk. RIGA, 29 Mei. Een stoomboot, die bestemd was voor de badplaats Duebbeln sloeg, wegens overbelasting, op het oogenblik der afvaart om65 personen verdronken. Mel buweljjk van koning Alfonso. MADRID, 29 Mei. De buitengewone gezantschappen werden heden door den koning en de koningin in groote audiëntie ontvangen. De ontvangst had plaats in de troonzaal. Alle prinsen begaven zich vervolgens naar de Koningin-Moeder, om haar te begroeten. De opstand In Xoeloeland. NEKANDHLA (Zoeloeland) 29 Mei. Kolonel Machengie heeft met een sterke troepenmacht de opstandelingen aangevallen in de vallei van de Insuzi-rivier. Hjj joeg den vjjand in 't bosch. De vjjand verloor 40 man aan dooden, de Engelschen verloren een soldaat: van ALK8AAB, op Woensdag, 30 Rel 1006, des namiddags 1 nar. Voorzitterde heer G. Ripping, burgemeester. Secretaris: de heer C. D. Donath. Tegenwoordig 14 leder. Afwezig de heeren Kraakman, Kool en Bosman met kennisgeving. De notnlen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1. Rededeellngen en IngekoMen stukken. Do Voorzitter deelt mede a. Dat is ingekomen een echrjjven dd. 25 Mei 1.1., No. 14 G170 van den Commissaris der Koningin, hou dende bericht, dat aan den burgemeester verlof is ver* leend om z;ch gedurende de maand Juni a.s. buiten de gemeente op te houden. Voor kennisgeving aangenomen. b. Alsvoren, een schrgven dd. 9 Mei 11. van mej. 0. van de Kommer, houdende dankbetuiging voor hare be noeming tit stads-vroedvrouw. Alsvoren. e. Alsvoren, een schrgven d.d. 16 Mei 1.1., van mej. J. M. C. Aalbers, houdende verzoek om ontslag als lid der commissie van toezicht op het handwerkonclorwjjs. Eervol verleend. d. Alsvoren, een adres d,d. 20 Mei 1.1. van den heer G. L. Schuurman, betreffende het in exploitatie brengen van een bouwterrein. Gesteld in banden van B. en W. om bericht en raad. Alsvoren, een adris d.d. 29 Mei 1.1. van de heeren A. J, Caspars o.s., om de verordening tot regeling van de belooningen van het personeel van de Burgeravond school, met 1 Januari 19Ö6 in werking te doen treden. Ta behandelen bjj punt 3 der agenda. f. Alsvoren van J. Pot, naar aanleiding van een be slissing in zake de Bouwverordening. Gesteld in handen van B. en W. om bericht en raad. g. Alsvoren van don heer V. d. Ploeg, met betrekking tot do wjjziging in de salaris-regeling voor de leeraren aan de Burgeravondschool. Te behandelen bjj punt 3. k. Alsvoren van de afdeelingen Alkmaar van het N. O. G. en den Bond van Ned. Onderwjjzers, in zake do overbevolking op de openbare scholen. De V oorzitter stelt voor dit adres voor kennis geving aan te nemen na de mededeeling dat B. en W. den toestand kennen, eerlang den raad daaromtrent voorstellen willen doen. 2. Uitbreiding Stadsziekenhuis. Door B. en W. wordt voorgesteld, le het Bestnor van het Stadsziekenhuis te machtigen om over te gaan tot de uitbreiding van de genoemde instelling, zooals in zjjn schigven d.d. 18 October 1905 nader is aangegeven; 2e aan het Bestuur te berichten dat er bjj den raad geen bezwaar bestaat tegen het vragen van machtiging hunnerzjjds aan de Ged. Staten van Noord-Holland, om te mogen overgaan tot verkoop van een gedeelte van het op hst Grootboek der N. W. S. ten name van het Zieken huis ingeschreven kapitaal, tot een bedrag geljjk aan de kosten der bedoelde uitbreiding. De Voorzitter deelt mede, dat de bcvengenoemdo plannon in handen gesteld zgn der Gezondheidscommissie daarop is het advies dezer commissie gezonden naar het college van regenten. Naar aanleiding daarvan verklaren regenten, dat zjj bereid zgn met het oog op lgders aan besmettelijke ziekten een nieuwe barak daarvoor in te nchten. Overigens erkennen zjj niet de bezwaren tegen het bouwplan op zich zelf. De V oorzitte r deelt nog mede, dat ook afge scheiden van de klassen-verpleging regenten met een voorstel tot verbouwing volgens plan A zouden zgn ge komen en stelt thans voor het eerste gedeelte van het voorstel te behandelen. De heer de Groot ingenomen met het initiatief der regenten tot het verbouwen van het ziekenhuis, stelt voor om het plan der regenten in handen te stellen van een commiss'e nit den raud en de commissie voor de volksgezondheid. De V 0 0 r z i 11 e r wil dit voorstel dadelgk behandelen om mogeljjk lange discussies heden te voorkomen. De heer Boelmans ter Spill (weth.) zou graag de motiveering van dat voorstel hooren. Do heer de Groot zegt daarop, dat bg van oordeel is dat het gebouw op zich zelf zoo slecht is, dat eene verbouwing roekeloos zou zgn. Over een jaar of wat zal men, naar bjj meent, dezo verbouwing bespreken. Deze beweringen worden door spreker met verschillende voor beelden geslaafd, noch alle zalen voor de verpleging, noch de kamers voor de znsters, wier belangen toch zeker ook in het oog moet worden gehonden acht hjj voor de aangewezen doeleinden geschikt. Indien een oommissie, als door spreker bedoeld, nog eens eon onderzoek instelt, dan gelooft bjj dat men tot een hetere verbouwing kan komen. Da hoer Van den Bosch zon beter vinden, bjj de behandeling der zaak, eerst plan B te behandelen en zich eerst nit te spreken over 't al of niet wenseheljjke van klassen verplegingof zon de raad het voorstel van den heer Van den Bosch kannen steanen en acht men het beter, dat niet de plannen der regenten, doch een eventueel plan van de voorgestelde commissie wordt behandeld Daardoor kan misschien de uitgave van geld, dat later zou b jjkon nutteloos te zjju uitgegeven, kunnen worden voorkomen. De heer Cohen Stuart licht nader het advies der gezondheids commissie toe, en meent, dat men op de eerste woorden van dat advies te veel den nadrnk legt. De heer de Wit (weth.) spreekt tegen dat het ziekenhuis zou zjjn een bouwval. Door don architect is een onderzoek ingesteld, o.a. ook naar het dak van de zaal vroeger door Physica gebruikt. Voorts wjjst spreker erop in aansluiting op hetgeen de heer Cohen Staart hejft gezegd, dat het een groot voordeel is, dat het zieken huis geljjkvloers zou zgn. Nog wjjst spr. er op dat er niet opgebouwd zal worden, althans niet volgens plan A., en dan kan men het zonder gevaar doen en kan men een ziekenhuis krijgen, dat iaren lang voldoet. De heer D 0 r b e c k gelooft, dat men zich te veel aan banden ligt als men zich nu reeds uitspreekt over de klassen vei plegiug zonder de kosten te weten. De heer Van den Bosch deelt dat bezwaar niet. Hij stelt Logmaals voor het plan B te behandelen en daarna plan A. Mogelijk dat indien B verworpen wordt, dat plan A gewjjzigd wordt. De heer van Bujjsen gelooft, dat het voorstel van den heer de Groot tengevolge zon hebben, dat men nog lang van een goede inrichting verstoken zou zgn. Een geheel nieuw ziekenhuis zal, meent hjj, te groote nitgaven vorderen. Hjj is er voor, dat men zich daarom met het mindere tevreden moet stellen en gaat daarom mede met den heer de Wit. Zich uit te spreken over de klassenverpleging aoht bjj niet gewenscht, terwjjl hg ook niet inziet, waarom eerst plan B moet worden behandeld, een plan waar spr. zioh tegen verklaart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2