Cou pon boekjes geldig voor le Rang, inhoudende negen toegangskaarten, voor alle wedstrijden en concerten, prfls f 5,00* Eene nette JONGEN Teekenen en Schilderen. Draaier gevraagd, R. G. C. Schroder, Zanguitvoering Opening Kiiiiw te Egmoiid aan Zn, Firma J. J. SCHRIEKE, Kant, Knoopen, L ,ZI Naaisters Fournituren. M. A. ERKAMP, Fnidsen C 60. Marine* Openbare aanbesteding Verkrijgbaar by de Heeren: beperkte voorraad. een MEISJE Maïsstijfsel 8% ct. per pond- Maizena 12 ct. per pak. Lucifers 3^ 4, 41|2 ct- per pak. Huishoudzeep Atlas. Ritsevoort 14, Arts, Keukenmeid. Aardappelen D. J. LEVERT, ADV E R T E N T JENT Schermerhorn. Wordt GEVRAAGD Geldbelegging. I JS/L A Te Huur: HEERENHLIS, Magazijn „de Kroon." 2 Persoon» Zeegras BEDDESTELLEN „De Kroon", Groot Nieuwland. heeft de praktijk hervat. BEDROG. Laruche. ZWENDEL. Maramar. Vrijdag 1 Juni 1906, Keukenmeid Steeds de nieuwste modellen verkrijgbaar. op Vrijdag 1 Juni 1906* Laat 59, Alkmaar, Groote sorteering in ENTEEDEUX GESPEN, LINT De Medailles zijn geëta leerd bij den Heer Mient, Alkmaar. P. HARTOG Jr., N. H. y. n. BRINK, Firma P. BLAAUW ZOON, P. DE FRENNE, Scharloo. Zevenhuizen. Heilooerpoort. Laugestraat. M. MANTEL, Laugestraat. J. v. DIJK, Schoutenstraat. Algemeene Muziekhandel, Hekelstraat. LORJÉ's Boekhandel, Laugestraat. MARKTBERICHTEN. 78A 93* 94* 101 504 63* 33* 41 16* 522 57* 68A 183* 78* 91* 101* 26* 43* 46* 171* 26* 34* 65* 38* 150* 78* 93* 94* 101* lOOi 73} 75* 76* 80* 74* 75* Te koop aangeboden: Zeer solide Woonhuizen, mooi gelegen. Billijke prijs. DE BESTE ENÜELSC1IE: 4 CENT PER STUK. kan direct geplaatst worden. des avonds ten 8 uur, Deuren geopend 7 uur. Waarom heeft Zulk Succes Omdat het sterk is, net en aange naam past en zeer billijk is van prijs. HOtTTTIL 16. HOUTTIL 16. van het De BURGERIJ van Egmond wordt beleefddoch dringend uitgenoodigd, op VRIJDAG I JUNI, ter gelegenheid van deze heugelijke gebeurtenis haar ingenomenheid te betuigen, door het uitsteken der vlaggen. Het BESTUUR van de Vereeuigiug tot Bevordering van het Vreemdelingen Verkeer te Egmond aan Zee. Adres voor Fotografie-arti kelen en Gramophones, be slist versche PLATEN en PAPIEREN. TH. van der KLEI, Horloges - Pendules GEHEUGDE KOOR-VEREEHIGI1TG „ALCMARIA." De heer de Groot ia van gevoelen, dat beide plan nen wel degelgit verband met elkaar hebben. Voor plan A geld uit te geven acht spr. onverantwoordelijk, het dak van de zaal voor Pbysica ia, als de baren der zee, zeer slecht. De heer de Wit beBtrjjdt dat het dak waarvan de heer de Groot spreekt, boven de zaal van Pbysica ligt. De hoer de Groot zegt, dat dat mogeljjk zoo is, maar als men begint te breken weet men niet, wat er voor den dag komt. De heer Cohen Staart meent, dat het op deze wjjze als de heeren de Wit en de Groot zoo'n verschil van meening hebben, voor den raad zeer moeiljjk wordt. Hjj vraagt of de heer de Groot een onderzoek heeft in gesteld. De heer de Groot zegt, dat hjj overal in de in richting is geweest en het hem overal is tegengevallen. Ook de architect is van dat gevoelen en zon een andere verbouwing verkiezen. De Voorzitter vindt die laatste mededeeling wel zonderling, daar het voorstel is gedaan in overleg met den architect. Da heer de Groot hondt zjjn meening vol en zegt dat het ziekenhuis volgens het (lan A een bokken- boel zal worden. De Voorzitter verklaart meer gewicht te hechten aan het oordeel van den gemeente-architect dan aan dat van den heer de Groot, die er slechts is doorgewandeld. De heer de Wit merkt op, dat de heer de Groot met de president-regent een wandeling door het gesticht makend?, heeft gezegd, dat het gesticht hem zoo meeviel. De heer Van den Bosch zegt dat ook de medici, onder anderen Dr. Dirken, het plan A wel zoodanig aohten, dat men het er mee kan doen, doch dat het nog lang niet is wat bet wezen moet. Deze plannen zjjn al twee jaren in bewerking, hjj vindt bet jammer, dat men die twee jaren heeft voorbjj laten gaan, waar er zoo geklaagd wordt over gebrek aan ruimte. Nogmaals vraagt spr. om zich allereerst te verklaren voor of tegen de klassen verpleging, om daardoor te voorkomen, dat men nu een plan A zal aannemen, dat binnen enkele jaren weer onvoldoende zal zjjn. De Voorzitter wjjst er op, dat het niet aan B. en W. of regenten ligt, dat er twee jaar is gewacht dat is een gevolg van de quaestie met Physica. Verder doet de Voorzitter nog voorlezing van een gedeelte van een brief van regenten, waaruit bljjkt, dat onafhankeljjk van de klassenverpleging, zjj de ver- bonwing van plan A weaschen. De heer Glinderman vraagt, of B. en W. er zeker van zjjn, dat de verbouwing kan plaats hebben met het oog op den toestand. De Voorzitter beroept zich op het oordeel van den gemeente-architeot. De heer De Groot kan, indien zjjn voorstel niet aangenomen wordt, meegaan met het voorstel Van den Bosoh. Hjj waarschuwt nogmaals tegen plan A. Hjj zegt verder, dat de doctoren Dirken en Wicherink de voorgestelde plannen niet afdoende achteD. De heer Cohen Stuart vraagt of er overleg met de doctoren is gepleegd waarop toestemmend wordt geantwoord. De heer d e W i t waarschuwt den heer de Groot, dat een nienw ziekenhuis een verbazende uitgaaf vereisoht. De heer Vonk vindt, dat het wel wat moeiljjk is nu men staat voor de quaestie of het ziekenhuis de verbou wing waard is. De heer Glinderman zegt, dat er in 't geheel geen deskundig onderzoek is geweest, noch door den arehiteet, noch door den heer de Groot. De heer De Groot wjjst er nogmaals op, dat ook volgens het oordeel der directrice en den president regent, de voorgestelde verbouwing geenszins afdoende is. Hjj noemt het een prullenboel. De heer Cohen Stuart stelt voor over het voor stel van den heer De Groot te stemmen. De heer Van Bujjsen begrjjpt wel dat deze ver bouwing den heer De Groot niet voldoet, maar men heeft op het oogenblik daarmede genoegen te nemen, daar men door een niet te groote uitgave een gewentchte ver betering krjjgt. Het voorstel De Groot wordt daarna met op een na algemeene stemmen verworpen. Het voorstel Van den Bosch om plan B niet te behandelen wordt daarna verworpen met 10 tegen 4 stemmen. Vóór stemden de heeren Van den Bosch, Wanna, Dorbeck en Glinderman. Alsnu komt in bespreking plan A van regenten. De heer Cohen Stuart maakt nog eenige opmer kingen aangaande de barak en wjjst er op dat regenten niet zeggen hoe zjj aan de bezwaren van Dr. Hamburger tegemoet wensohen te komen. De heer De Wit zegt, dat regenten daarvoor een ander terrein zullen zoeken, zoo mogeljjk buiten de gemeente. Deze barak acht Dr. Hamburger echter voor sommige besmetteljjke ziekten voldoende. De Voorzitter brengt thans pnnt A in stemming met de opmerkingen van regenten vervat in hnn brief van 22 Mei. Het voorstel wordt met 12 tegen 2 stemmen aange- romen. Tegen stemden de heeren de Groot en Van den Bosch. De beer de Groot zeide vooraf, dat hjj de ver- antwoordeljjkheid van dit besluit niet wersohte te dragon. De Voorzitter herinnert er aan dat het Gemeen teblad zegt dat de leden stemmen met voor of tegen zonder eenige bjjvooging. Op voorstel van den heer de Wit werd by ■■eerderheid van stemming tn beginsel uitge maakt dat van gemeentewege tot klassever- pleging zal worden overgegaan, en dat plan B teruggezonden aal worden naar regenten om nader advies. De zitting duurt voort. Snsgk 29 Mei. Aangevoerd 8614 en 218 vn Maak Is keur f 44 50. Vereeniging le keur f 48.00.2e f a3e f a—4e ww. laagst f Fabrieks aanvoer 12213 en16 v.f 45.00. Kaas 1206 KG. Nieuwe nagel prjjs 39. AMSTERDAM. pCt 29toMei.30 Mei. Oert Nsderlaad, N. W. Bthuld.... ?..i. I ditodito3 dito, ObligS Oostenrijk, Obl. in pap. fl. 1000 Fabr.-Aug. 5 iito, dito April-0«t.. dito, Kronen 2000 bal.rrjje(Kronenr.)K*i-Nor. 4 100A dito, dito 2000 bel.vrij»(Krouenr.) Jan.-Juli 4 100} Portugal le ser. 3°/„ 1 20-1003 70* dito, Sa id. Amert. Schuld 3*/, franes 500 4 67* Rneland, Iwang. Dombr. Obüg4* 85* dito, Binnanlandacba 18944 dito, 1880 geeoni. Z. R. 115-62513 Mai-Nov. 4 75 A dito, 18891» A2a»er.l Jan.1 Apr.l JnlilOet. 4 76 dito, 1894, Donati-Spoorw4 72* dito, 1867/69 l 20-100 Mai-Sov.4 80 dito, Groota 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. B. 500 18984 75 dito, Tranae. 8pw. Oblig; Z. B. 126/628. 3 dito, Zuid-W. apw. Oblig. Z. K. 625.... 4 74* dito, 1889...3 dito, ln goud 1884, 13 Jan. 13 Juli...., 5 83 Spanja, Obl Bait. Parpatuala4 Turkije, gepriv. Conv. taening 1890........ 4 98 Recap, geünificeerd# schuld free. 500-2500., 4 Sgjpte, Obl. leaning 18764 104} *#xieo, Obl. Binn. Seh. afloeb. oblig6 dito dito 1899 6 103* 7«nasnela ObligatiSn 1881....4 '1. V. Noord-Holl. Orond-Crediat. Pandbr.. 4 N. W. A Fae. Hyp. Pdbr Vaderland, Cult. Maateeb. d. Voratel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandaaltn dito, Nad. Ind. Handaleb. Aands dito, Kon. Mad Mij. t. «pi. petr. br.A. dito, Patr. Mij. 8umatra-Palembang A. dito, Aand. lad. Ind.Expl.Mjj Amerika, New Orleans Railw. O. Cert v gew Aand' United States Steel Corp. Pern. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr. Spoorw. Aand. f 250 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1876/80 gast. Italia, Spoorwagleaning 1887/89-.Si. 3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl3 Polen, Wars.-Waanan Aandeel Rutland,Wladik. 1886 6 Z.B. 625 Oblig.... 4 Amerika, Atebiaon Topcka Cert. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl. .............a..... 4 Rock Island somp. Cert. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Aand.... dito, Kansai City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kane. Texas Cer v. Aand.. dito, dito, le HypB..8 4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, gond le hyp... dito South. Pacific, gew. Aand.B dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pae. Hoofd. O. v. A.s Union Pac. Convert Gold. Bond..4 dito Wabaah Ct. v. pref. Aand51* Nederland, Stad Amsterdam f 100.3 111* HongarijeTheiaa Loten4 168-n, Oostenrijk, Staatsl. 1860.;..... s s 5 dito dito 1864 .................ji Rutland Staateleening 1864 Loten6 dito dito 1866. Dito... T arkije Spoorwegleening Vast doch stil. 49* 103* 227* 96} 81* 507 66} 40} 16* 52} 68P* 133 A 79 91* 101* 26* 46^ 26* 100* 89* 102 65} 88* l50A De Notaris F. B6S te Hoorn, zal op Dinsdag 29 Hei 1906, 's namiddags 6 ure, ten huize van den heer K. MORSCH te Oudorp, publiek verkoopen voor de Erven den heer P. SCHUFFELEN te Oudorp: Twee perceelen rietland tussohen den Oosterdjjk en de Ringsloot onder Oudorp, Bamen groot 1 hectare 99 aren 90 centiaren als -. 1. Het zuideljjkst perceel sectie B no. 126, groot 89 aren 30 centiaren, en 2. Het noordeljjkst perceel sectie B no. 157 groot 1 hektare 10 aren 60 centiaren. De notaris P. BOS te Hoorn zal op Woensdag 30 Hel 1906, 's nsmiddsgs 6 uur, ten huize van den heer D. LEEUWENKAMP aan het Waagplein te Alkmaar, voor den heer G. ADMIRAAL te Oudorp, A publiek verkoopen Het grasgewas in vereohillende perceelen, op het terrein door paalljes aangeduid, van zjjn kabel land onder Schermerhorn, groot 10 hectaren 70 aren 40 centiaren, en B publiek verhuren Het elgroen van bovenbedoelden kabel in 4 perceelen. GEVRAAGD voor kantoor en magazjjn werk, Koorstr. 10- voor halve dagen. Adres Mevrouw Pieyer, Voordam. Adres: V 6 8Stationsstraat. Gelegenheid voor DAMES om gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus in de omstreken van Alkmaar en Berger, buiten te teekenen en te schideren, onder leiding van een daartoe bevoegd kunstenaar, die zich twee maal per week beschikbaar wil stellen, alsook voor privaatlessen. Brieven onder letter P 13 aan 't Bnreau dezer Oonrant. e» ab vega, Fr. Br. onder letter N 13, Bureau van dit Blad. IX f 247 per |asr. Te bevragen bjj J. LIND, Alkmaar. BEMIU ADHH8. (Bed, peluw, 2 kussens) 'Aware Tyk, prima Zeegras t ft,AO. Laes de Brochures van R. WITTE, Arnhem. Franco toezending 15 cent. aen zal in de kleine zaal van »Harmonie" eene bjjzondere gegeven worden door het Kadetten Zaugkoor, onder leiding van Majoor DE GROOT, bjjgestaan door een aantal officieren. H.H. Musici, alsmede beoefenaars der Zangkunst noo- digen wjj door deze vriendeljjk uit. Ueres. plaatsea 6 6.25 Overige plaatsea 6,16 Tegea Augustus gevraagd een nette niet beneden 25 jaar, die genegen is huiswerk te ver richten, goed kunnende koken en werken en v: g. g. v. Loon f 130 en f 26 watchcreld. Fr. Br. left. R aan de Boekh. Firma A. VERNOUT, Haarlem. Van Nieuwkuyk's Schoenwerk EN ALLE KOOLTUIN, ALKMAAR. Grootste keuze Reparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. i bjj de DIRECTIE der MARINE te Willemsoord, op Donderdag 7 Juni 1966, voormiddags ten 11 ure, van de levering der benoodigde gedurende het tjjdvak 1 Juli tot en met Uit. October 1906, ten behoeve der equipages van Hr. Ms. schepen en vaartu.gen van Oorlog ter reede Texrl en in hot Nieuwe Diep en voor het Marine-Hospitaal te Willemsoord. De voorwaarden van levering liggen gedurende de werk dagen op de gewone kantooruren ter Griffie der Marine te Willamsoord voor gegadigden ter inzage. De inschrjjtingen op gezegelde biljetten, ingericht vol gens artikel 4 der Algemeene Voorwaarden moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zpn in de bus, geplaatst in het Direotie-gebouw te Willemsoord.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3