No. 127. Honderd en achtste jaargang. 190d DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONBERDA& 31 MEI. Zitting van den Gemeenteraad Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoor.a»nnsr 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. van ALKSAAB, op Woensdag, 30 Mei 1006, das namiddags 1 nar. (Vervolg). 2. Uitbreiding stadsziekenhuis. De voorzitter opsnt tbans de discussie over voorstel B der regenten, ten aanzien van het maken eener gelegen heid tot klasseverplegisg. De heer Van Bag sen is voor eene klasseverpleging, maar zal tegen het voorstel B stemmen, daar hg van oordeel is, dat zoodanige verpleging de gemeente geen geld moet kosten, en daarvan is bjj bij dit voorstel niet overtuigd. De heer Glinderman naakt de opmerking, dat klasseverpleging altjjd geld zal kosten. Ook hjj zal tegen stommen, maar uit andere overwegingen dan de heer Van Bajjsen. De heer Van den Bosch vraagt nadere toelichting van de berekening der kosten aan de klasseverpleging verbonden door regenten bg het voorstel gevoegd. Hoe komen regenten tot het vermoeden dat er op 6 klasse-patienten per jaar mag worden gerekend. De heer De Wit (wetb.) zegt, dat regenten meenden dat getal veilig te kannen aannemen en geeft bovendien de verzekering, dat de berekeningen zeer consentiens zjjn gemaakt. Men wilde den raad, om 't zoo eens alt te drukken, geen kat in den zak doen koopen. De heer Van den Bosch wil dat aannemen, maar acht dat geen antwoord op zjjn vraag. Waarop baseert men dat getal van 6, 5 tweede en le klasse-patient gedurende het geheele jaar De heer de Wit stemt toe, dat regenten dat ojjfer niet met absolute zekerheid hebben opgegeven, maar zeer zeker is het niet geflatteerd. De heer Van den Bosch vooraf latende gaan, dat naar zijne meening degenen die de klasseverploging hebben gevraagd niet in de eerste plaats zich tot regenten hadden moeten wenden, maar tot den raad, betoogt verder, dat het niet op den weg van de gemeente ligt, om een ziekenhuis met klasseverpleging in te richten. De gemeente dient alleen gelegenheid te geven tot ver pleging tegen den kostenden prjjs in gemeenschappelijke zalen. De adressanten, die zich tot regenten gericht hebben, vergelgken de zorg voor de zieken mot het onderwijs, doch daarin is heel wat verschil. Ook is er op onderwijs gebied een streven waar te nemen, om de scholen voor de verschillende klassen van bevolking af te schaffen en te komen tot de algemeene volksschool. Komende tot de berekening van regenten geeft spr. eenige cijfers omtrent de klasseverpleging, ontleend aan de R. C. ziekecinrichting alhier, waar in één jaar 30 2e klasse en 10 le klasse patiënten zjjn verpleegd, met respectievelijk 585 en 258 verpleegdagen, terwjjl regenten hier rekenen op 365 verpleegdagen le klasse, een patient gedurende het heele jaar en 5 keer 365 verpleegdagen 2e klasse. Ook nit de cjjfers, ontleend aan het verBlag van het gemeente-ziekenhnis te Schiedam bljjkt volgens spr., dat de cjjfers maar nit de lacht zjjn gegrepen. Te Schiedam werden in 1905 verpleegd 11 patiënten in de le klasse en 12 in de 2e tegen een tarief van f 5 en f 6 voor de le klasse en f 2.50 voor de tweede. In de jaren 1902 tot 1905 was het getal patiënten der 2e klasse vrjjwel stationair. Voorts merkt spreker op dat, indien men rekent voort durend op 6 klasse-patienten, men niet volstaan kan met twee zusters meer. Ia elk opzicht verklaart spreker zich dus tegen het plan tot klass9nv6rpleging en allereerst, daar bjj meent, dat het niet tot de taak der gemeente behoort zoodanige verpleging in te stellen. Misschien zou men het kunnen doen, om Alkmaar meer aantrekkelijk te maken als er zoodanige verpleging niet reeds bestond. Waar evenwel ce particuliere gelegenheid er is, die allen voldoen kan, bljjkende nit het feit, dat er 9 Boomsch-katholieke patiënten 2e klasse werden ver pleegd tegen 21 van andere gezindten en 5 Raomsch- katholieke patiënten le klasse tegen evenzooveel andere, vervalt dat argnment. Spr. wjjst ten slotte op de voordeelen die voor de ge meente uit de aanwezigheid van een dergeljjke uitstekend voldoende partienliere inrichting voortvloeien en waar schuwt voor den stap die men door aanneming van dit voorstel zon gaan doen. Hjj acht bet verkeerd, dat de gemeente tegen dergeljjke inrichting gaat concnrreeren. De heer De Wit (weth.) acht het hetzelfde of adressanten zich richten tot regenten of tot den raad De raad heeft ten slotte toch te beslissen. Ter motiveering van de cjjfers van beeren regenten zegt hjj, dat waar het totaal aantal verpleegdagen aan de inrichting in de Emmastraat 9C00 bedroeg, regenten meenden, dat een getal van rnim 1800 voor klasse-patienten niet over dreven was. De cjjfers aan Schiedam ontleend zjjn ook ook spreker bekend, doch de nabjjheid van Botterdam, is oorzaak, dat er niet zooveel klassen-patientea zjjn. Regenten heb ben niet de zaak rooskleurig voorgesteld. 1800 klasses- verpleegdsgen is zeker niet te veel. De heer Van Bajjsen geeft enkel cjjfers ontleend aan het Stedeljjk Ziekenhuis te Delft en komt naar aan leiding daarvan ook tot de slotsom, dat de cjjfers van regenten te boog zjjn. De Voorzitter merkt op, dat het moeiljjk is, de gemeenten te vergelyken als men niet met alle toestanden op de hoogte is. De heer van Bnjjsen beantwoordt verder de op merking van dan heer Glin erman, dat eea klassenver- pleging altgd geld zal kosten. Die meaning deelt hjj niet. Hjj heeft met hetgeen hjj daaromtrent zeide, be doeld, dat voor de gemeente voor die verpleging geen uitgaven noodig moeten zjjn. De verpleegden moeten den kostenden prjjs betalen. Dat de gemeente verkeerd zon doen een klasseverpleging in het leven te roepen is bjj met den heer Van den Bosch niet eens. Hjj kan ziel* bovendien zeer goed voorstellen, dat er, al zonden de leden van den raad er geen bezwaar tegen hebber, er vele ingezetenen zjjn, die een verpleging in een niet-katholiek gesticht zonden verkiezen. Daarom ook meent bjj, dat er van concurrentie geen sprake is. De heer Van den Bosch maakt naar aanleiding van bi tgeen de heer de Wit heeft gezegd, de opmerking, dat de cjjfers niet jnist zijn. Men moet te rade gaan met het aantal verpleegdagen van gelijksoortige patiënten, en dan bljjkt bjj vergelijking met andere, ook gemeenteziekenhuizen, dat de cjjfers te hoog zjjn. Nog wjjst hjj er op, dat oen partienliere inrichting, als die aan de Emmastraat, altjjd goedkooper kan ver plegen, daar de zusters geen salaris ontvangen. Bovendien ontvangen die inrichtingen dikwgls giften, waarop een gomeento natnnrljjk niet kan rekenen. Hjj geeft den heer Van Bnysen toe, dat er zjjn, die ia een R.K. ziekenhuis niet verpleegd wenscben te worden, daarvan is het adres van regenten een niting, al hecht hjj niet zooveel aan het verzamelen van haudteekeningen. Maar wanneer er zoodanigen zjjn, moet de gemeente jnist daarom voor een klasse-verploging zorgen Laten die personen dan zelf een nentraal ziekenhuis oprichten dan kannen zjj zelf ook van de winsten daarvan profiteered, als zjj meenen, dat die klassenverpleging winst voor da inrichting kan afworpen. Spr. zon de offervaardigheid bewonderen en de onderlinge concnrrentie niet schromen, doch toejuichen. Die concnrrentie moet evenwel niet ge- vond worden door de gemeente. De heer Glinderman zegt, dat in verband met inlichtingen over andere ziekenhuizen de kosten van verpleging zeer zeker te laag zjjn geraamd. In dien geest zal de klasseverpleging aan de gemeente^zekor geld kosten. Verder markt bg op, dat hg nooit gehoord heeft, dat er zooveel bezwaar wordt gemaakt tegen do verpleging in een B. K. gesticht. Wat de heer Van Bajjsen zegt is ook maar een zoor algemeene waarheid, 't Ia spr. nooit ter oore gekome.- dat de verpleging er niet nentraal zon zjjn. Da gemeente zou zeer zeker het bestaande ziekenhuis aan de Emma straat concnrrentie aandoen. Waar de wethouder De Wit er op gewezen heeft, dat men ook rekenen moet op patiënten van bniten, zegtspr.dat Alkmaar niet geroepen is voor de verpleging van degenen, die elders wonen te zorgen, dat is geen argnment. Spr. zon ten slotte kannen meegaan, als men werkeljjk den kostenden prgs liet betalen. De heer Fortuin motiveerd zjjn stem voor het voorstel tot klasseverpleging. Hg meent, dat de heer Van den Bosch zich te bang maakt voor de concarrentie. Spr. gaat geheel mee met den beer Van Bajjsen, die volgens hem den spjjker op den kop heeft geslagen er is voor velen bezwaar tegen een verpleging in het R. K. gesticht. Aan een dergeljjke stichting wensoht men niet gebonden te zjjn, en zeer zeker kan Alkmaar aanspraak maken op een inrichting waar alle gezindten verpleegd kannen worden. Als spreker ingaat op hetgeen de heer Glinderman heeft gezegd met betrekking tot personen van buiten, dringt de Voorzitter op beperking aan. De heer Fortuin zegt kort te zullen zjjn on eindigt ten slotte met zich te verklaren voor het voorstel van regenten, ook al zou later bljjken, dat de kosten wat laag zjjn berekend. De heer Van den Bosch protesteert tegen de woorden van den heer Fortuin die het voorstelt, alsof spreker bang zon zjjn voor de concurrentie en dus hier zou jjveren voor de particuliere inrichting. Hg spreekt alleen als lid van den raad en zegt wat hg in 't belang der gemeente acht. Voor het belang van allen is ge zorgd door de inrichting aan de Emmastraat, daarom is spreker er tegen, dat de gemeente dat gesticht concnr rentie gaat aandoen. Waar men meent dat spreker niet steeds handelde in het belang der gemeente, daar moge de stembus nitspraak doen. De heer Fortnin zeidedat wat de heer Van Bajjsen opmerkte der cloa was de qnaestie, het spjjt spr. dat znlks in het openbaar wordt nitgesproken. Hjj meont dat het hier niet geldt een stemming voor of tegen de Boomscben. De heer D e W i t zegt dat de zaak steeds principieel is opgevat. Het geldt hier eenvoudig de vraag, of de gemeente gerechtigd is een klasseverpleging in te stellen, dat is de clon van de zaak en niet het andere. Deze vraag dient allereerst te worden beantwoord en daarna kan men nitmaken of men met plan B va heeren regenten kan mee g&an. De heer Van Bajjsen heeft alleen lof voor do in richting aan de Emmastraat. Maar een vraag is, of er niet een aantal personen zijo, die zich niet bjj voorkeur in een R. K. ziekenhuis willen laten verpl g?n. Waar die porsonen er zjjn, ligt het daar niet op den weg dor gemeente, de klasseverpleging mogedjjk te maken, als die aan de gemeente geen geld kost? E- is het dan niet beter een bestaande inrichting daarvoor brnikbaar te maken dan met partioniier kapitaal een nieuwe inrichting in 't leren te roepen P De hter Boelmans ter Spill (weth.) ondersteunt het voorstel van den heer De Wit, te meer waar er zooveel verschil van gevoelen is, als bjjv. tnsschen de beeren Van Bajjsen, die om de kosten tegen jvoorstel B zal stemmen en Fortnin, die zelfs tegen meerdere kosten niet zon opzien. De heer Cohen Stuart herinnert er aan, wat een principieele beslissing den raad soms kan kosten. Hjj meent, dat regenten hnn voorstel B. wel terng knnnen nemen, nn er toch geen meerderheid voor te vinden zal zij a en naar aanleiding der discussie later met een ander plan knnnen komen. De heer Glinderman ondersteunt dit denkbeeld alsook de heer de Groot. De heer De Wit bljjft echter aandringen op een prirc:pieels beslissing, Enkele leden als de heer Dorbeck on de heer Glin derman zjjn van oordeel, dal de stemming onzuiver zal zjjn. Het vooiïtel van den heer de Wit, waarbjj de raad zich uitspreekt voor eene klasseverpleging, wordt daarop aangenomen met 9 tegen 4 stemmen. Tegen stemden de beeren Van den Bosch, Wanna, Dor beck en Glinderman. De heer Cohen Staart bleef bniten stemming. Een tweede voorstel van den heer De W»t om de voor stellen B terng te zenden naar regonten ter fine van nader advies wordt eveneens aangenomen en wel mat 10 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de heeren Van der Bosch, Wanna en Dorbeck. Than3 bleef de heer Glinderman bniten stemming. (De heer Dorbeck vertrekt). Op voorstel van den Voorzitter wordt pont 3 der agenda tot het einde der vergadering verschoven en komt aan de orde 4. Meerdere publiciteit aan het kohier van den hoofdelUken omslag. B. en W. stellen voor aan den heer J. Mulder, als beschikking op zjjn adres d.d. 2 April 1.1. te berichten, dat de Baad van de wenrcheljjkheid omtrent het pnbliek verkrjjgbaar stellen van de boekjss, vermeldende de aan slagen op het kohier van den hoofdeljjken omslag, niet overtuigd is, weshalve aan zjjn verzoek niet kon worden voldaan. De heer Glinderman merkt op. dat de heer Mnlder in zjjn adres zegt, dat verschillende aanslagen te laag zjjn, als men ziet de leefwjjze en het niterljjk vertoond. Het verwondert hem, dat van een belastingambtenaar te hooren. Hjj zal toch wel weten, dat men in deze geenszins op het niterljjk vertoon kan afgaan. De beer Cohen Staart verklaart geen tegen stander te zjjn van meerdere publiciteit als de hoor Glinderman. Hjj zal echter thans geen bepaald voorstel doen, maar wil toeh opmerken, dat als men het aan het geweten dor menschen overlaat, men nog in slechter conditie is, dat zal do heer Glinderman zeker wel toe stemmen. Het voorstel van B. en W. wordt daarna Zonder hoofdeijjke stemming aangenomen. 5. Commissie voer het liandwerkonderw()s. Ter voorziening in de vacatures, ontstaan door het aan Mevronw HoekLoosjes en Mevrouw van Delden Kronenberg verleend eervol ontslag, worden de volgende voordrachten aangeboden Voor de eerste vacature 1. Mavrouw A. F. Kooy—Olivier. 2. A. Bnekers—Lingbeek. Voor de tweede vacature: 1. Mevronw F. Brunner—Brouwer. 2. Mejaffronw J. M. Cohen Stuart. Baso-md worden mevr F. BrnnnerBrouwer en mevr. A. F. Koog—Olivier. 6. Rekening van de gezondheidscommissie, dienst 1905. De commissie voor de belastingzaken enz., stelt voor de rekening en verantwoording goed te kenren in ontvang op f 975 en in uitgaaf op f GH.Oö'/j, met 6en batig saldo van f 360.93), als eersten post van ontvang te verantwoorden op de rekening over 1907. Conform besloten. 7. Af- en overschrijvingen op de begrooting van het burgerlijk Armbestuur, dienst 1903. De commissie voor de belastingzaken enz. stelt voor': het Bnrgerljjk armbestnnr te machtigen tot afschrjjving van een bedrag van f929.19 van 2 en overschrijving daarvan op 3 andere volgnummers hunner begrooting voor 1905. Alsvoron. 8. Rekening van het stedelijk muziekkorps, dienst 1905. De commissie voor de belastingzaken enz. stelt den Baad voor die rekening goed te kenren in ontvangst en in uitgaat op f 3812.86 Alsvoren. 9. Rekening algemeene bewaarschool, dienst 1993. Door de commissie voor de belastingzaken enz. wordt voorgesteld de rekening goed te kenren in ontvang cp f 2305.77 en in nitgaif op f 2335.031, alzoo met een nadeelig saldo vau f 29.26), als eersten post van nitgaal te brengen op don dienst van 1906, Alsvoren. 10. Vaststelling van het primitief kohier der straatbelasting, dienst 1906. B. en W. noodigeu den raad nit om over te gaan fot vaststelling van bovengenoemd kohier tot een invorder baar bedrag van f 12638.35. Goedgekeurd. 11. Drinkwaterfonteinen. Voorstel van B. ets W. om naar aanleiding van een verzoek der Vereeniging tot bevordering vati den lind- bonw in Hollands Noorderkwartier te besluiten A. Burgemeester en wethouders te machtigen tot het doen plaatsen van een drinkweïerfontein op het Waag- plein, waarvan de kosten pl.m. f 105.en een in den Hout, waarvan de kosten pl.m. f125,zullen bedrage" B. Genoemd ooilege nit te noodigen te zjjner tjjd de noodige financieels voorstellen te willen doen tot vinding der sab A bedoelde kosten. De beer Glinderman spreekt de vrees nitdat de fontein in den Hout te ljjden tal hebben van de jongd en dat de politie daarop niet voldoende kan toezien. De Voorzitter acht dat Uch geen bezwaar tegen hat plaatsen van die fontein; men kan de jeugd daardoor wat beschaving leeren. Bljjkt het echter, dat ze te veel te ljjden heeftdan kan men ze weer wegnemen, OA is hjj er niet op tegen ze alleen des Zondags in werking te stellen. De heer Glinderman kan zich er dan mede ver eenigen, waarna conform wordt besloten. 12. Ret dempen van een sloet langs den Schermerweg. B. en W. stellen voor in te willigen het verzoek van den heer Jb. Mul om hem vergunning te veriaenen tot het dempen van ongeveer 19 M. sloot langs zjjn perceel aan den Sohermerweg, onder uader omschreven voor waarden. Aangenomen. 13. Uitwegen op den Westerweg. B. en W. stellen den raad voor aan den heer Af jas Ez als beschikking op zjjn adres d.d. 1 Mei 1 1., andermaal te berichten, dat zjjn verzoek om een beiaarden doorgang te maken van de Westlaan tot den Westerweg, niet wordt ingewilligd. De heer De Groot begrjjpt niet, waarom B. en W. de inwilliging van bet verzoek niet wenscheljjk achten. Voor het maken van dezen doorgang behoeft geen enkele boom te worden weggenomen. Het nadeel voor de ge meente, indien het verzoek wordt toegestsan is hem niet duideljjk. De heer Boelmans ter Spill antwoordt hierop, dat het niet de eerste maal is dot Asjes zich met dat verzoek tot den raad wendt. Er dient nn eens een eind aan te komen. Adressant heeft reeds een doorgang en als men hem nn dezen ook nog toestaat is er kanB, dat de buron ook komen. Daar de boomen tusschen West laan en Westerweg den Hout beschermen is hot niet raadzaam daar veel doorgangen to maken. Als er hnizen stonden was het een ander geval. Bovendien is het niet noodig het verzoek toe te staan, daar er een doorgang ia. Adressant behoeft van zjjn tuinen af maar een klein eindje om te rjjden door de Westlaan. De heer Uiteubosch had gehoopt op een ander preadvies van B. en W. Juist hst herhaald verzoek is, dnnkt hem, het bawjjs dat adressant behoefte heeft aan dien doorgang, die hem toegestaan kan worden zonder dal één boom behoeft te vallen. Wat het omrjjden be treft, merkt spr. op, dot de rjjweg in de Westlaan lang niet best is. Hg stelt voor het verzoek toe te staar. Nadat de heer Glinderman als zjjne meening heeft te kennen gegeven, dat beharding van dien rijweg het bezwaar van den verderop gelegen doorgang opheft en de Voorzitter heeft toegezegd, dat men zal zorgen dat die weg nog verbeterd zal worden, wordt het voor stel van B. en W. met 11 tegen 2 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren De Groot en Uitenbosoh. 14. Vaststellen pensioensgrondslagen voor leeraren by het Hooger en middelbaar Onderwas. In verband met de peasioansaansprakec van de vaste leeraren aan het stedeljjk gymnasinm en de Burgeravond school, voorzoover de laatste tevens onderwijzer zjja bg het O. L. Oadorwjjsals gevolg van de wjjzigingen in de wet op het Hoogar en Middelbaar Onderwjjs, stellen B. en W. voor over te gaan tot de bepaling dor grond slagen, voor die pensioenen, zooals nader in bot besluit is aangegeven. Conform besloter. 15. «Faarweddesj van Onderwijzers aan openbare lagere scholen. In verband met een verzoek van de hoofden van scholen om hnnne salarisregeling te willen herzien, stellen B. en W. voor de desbetreffende verordening zoodanig te wjjzi- gen dat aan deze ambtenaren in plaats van twee tien- jaailjjksche, drie vjjfjasrlijksohe verhoogingen van f 100 kannen worden toegektnd. Door den heer Cohen Staart woidt opgemerkt, dat de adviezen van de schoolopzieners en de school commissie niet ter visie hebben gelegen. De Voorzitter zegt, dat dit geen verzuim is, doch in die brieven werd nog een andere zaak behandeld, die nog niet ter visie gelegd kon worden. Het voorstel wordt daarna zonder hoofdelgko stemming aangenomen. 16. «eldleenlng. B. en W. stellen voor om over te gaan tot hetslniten van een goldleening, g>oot f 177000 h 3) °/0 'sjaars tegen een koers van 97), en deze leening aan te gaan met het pensioenfonds voor weduwen en weezen van bnrgerljjke ambtenaren. Do heer de Lange betn'gt zjjn ingenomenheid met de wjjze waarop deze leening wordt aangegaan. Een paar ponten in de voorwaarden acht hjj minder gunstig, waarom bjj vraagt of het pensioenfonds mogsljjk de voorwaarden heeft bepaald. De Voorzitter antwoordt daarop bevestigend ea daar die voorwaarden altijd zoo zjjn, hebben B. en W. zicb daarmede moeten contenteeren. De heer De Lange beeft dan geen bezwaar, waarna conform het voorstel van B. en W. wordt besioten. 17. (Tijdelijke geldleeiilng. B. en W. stellen voor om onder verband van de inkomsten der gemeente, tegen den koes van den dag, bij de Nederlandsehe Bank of eene andere crediatis-strl- littg, eene tgdeljjke geldleening san te gaan, groot f 16800 (met ds bedoeling deze te oouverieerea bjj gelegenheid eener in 1907 te bluiten Abattoir-leenicg), op te nemen op ds tijdstippen, welke daartoe door burgemeester en wethouders zulten worden aangewezen. Da heer Vonk vraagt of het salaris van den opzichter- teekenaar geheel ten laste komt van het abattoir, daar bedoelde persoon in dsn laatsten tjjd niet voor het abat toir werkzaam was. De Voorzitter zegt, dat de man een enkelen dag niet bepaald voor 't abattoir heeft gewerkt. Da heer Uitenbosoh meent te weten, dat hjj in den laatsten tjjd wutkzaum was aan den uitleg der ge r eente. De Voorzitter antwoordt, dat dit niet voortdurend het geval was. Het voorste! vau B. en W. wordt daarna goadgokenrd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1