No. 128. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Oproeping onderzoek verlofgangers. VRIJDAG 1 JUNI. Nationale Militie. Dinsdag, den 26en Juni [S, Drankwet. BINNBNL AN D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele JRyk 1 I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents, TelefoonuamMer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEBMs. COSTEK ZOONVoordam O 9. Voorbereidend Militair Onderricht. Gevonden Voorwerpen. ALKMAA OURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar roepen bjj deze op, de verlofgangers van de militie te land binnen deze gemeente verbljjf houdende, om zich oi dezes jaars, des voormiddags te tien ure, te laten vinden in |de Nieuwe Doelen, aan de Doelenstraat, om aldaar door of van wege den Militie Commissaris te worden onderzocht, gekleed in uniform en voorzien van al de door hen van het korps medegebrachte kleeding- en uit rustingstukken, benevens zakboekje en verlofpas. Aan het onderzoek zullen behooren deel te nemen alle verlofgangers der militie te land, onverschilligjtot welke lichting zij behooren, dus ook zjj, die zijn ingedeeld voor de lichtingen 1898, 1899 en 1900, met uitzondering echter van de verlofgangers, welke in 1906 vóór het voor het onderzoek behaalde tjjdstip uit anderen hoofde dan krachtens art. 124 of art. 131 der Militiewet 1901 onder de wapenen zjjn geweest, of die bestemd zjjn om in 1906 krachtens art. 108, art. 109 of art. Ill van voormelde wet onder de wapenen of in werkeljjken dienst te worden geroepen, en met uitzondering van de verlofgangers die krachtens de derde zinsnede van art. 123 der wet zijn vrijgesteld van de verplichting om het onderzoek bij te wonen. Ingeljjfden bjj de militie, die krachtens art. 113 der wet van den werkeljjken dienst zjjn ontheven of aan wie krachtens art. 114 der wet uitstel van eerste oefening of van verblijf onder de wapenen is verleend, zjjn gedu rende den tfld dat zjj in het genot zjjn van de ontheffing of van het uitstel mede niet aan het onderzoek onder worpen. Evenmin wordt aan het onderzoek deelgenomen door verlofgangers, die in dit jaar bestemd zjjn tot het ingevolge art. 3 der wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad No. 1591 bq de Landweer volbrengen van een verlengden militie-diensttijd, of ingevolge art.! 134 der Militiewet 1901 naar de Landweer over te gaan. De verlofgangers worden daarbij herinnerd aan de na volgende bepalingen der Militiewet 1901. Art. 117. Het Crimineel Wetboek en het reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op de manschappen der militie te land, die zich onder de wapenen bevinden, van toepassing, en met opzicht tot de verschillende gevallen van desertie, op al de bij de militie te land ingelijfden. De manschappen worden geacht onder de wapenen te zijn: 1°. zoo lang zjj zich bij hun korps bevinden 2°. gedurende den tijd, dien het in art. 125 bedoeld onderzoek duurt; 3°. in het algemeen, wanneer zij in uniform zijn ge kleed. Art. 127. De verlofganger verschijnt bij het onderzoek in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje en van zjjn verlofpas. Art. 128. Behoudens het bepaalde in art. 117 kan een arrest van twee of zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring door den militie-commisaris worden op gelegd aan den verlofganger 1°. die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden, niet voorzien is van de in het voorgaand artikel vermelde voorwerpen 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken, bij het onder zoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander behoorende, als de zijne vertoont. Art. 129. Is de verlofganger, wien, krachtens het voorgaande artikel, arrest is opgelegd, bij het onderzoek tegenwoordig, dan kan hij dadelijk onder verzekerd ge leide in arrest worden gebracht. Is hjj niet tegenwoordig en onderwerpt hij zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt hij, op schrif telijke aanvrage van den militie-commissaris, te richten aan den Burgemeester der woonplaats van dien verlof ganger, aangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of het naastbijzijnde huis van bewaring overgebracht. Art. 130. Onverminderd de straf, in art. 128 ver meld, is de verlofganger verplicht, op den daartoe door den militie-commissaris te bepalen tgd en plaats, en op de in art. 129 voorgeschreven wijze, voor hem te ver schijnen om te worden onderzocht. Art. 131. De verlofganger, die zich bjj herhaling schuldig maakt aan het feit, sub 4" van art. 128 be doeld, of niet overeenkomstig art. 130 voor den mili tie commissaris verschijnt, of aldaar, verschenen zjjnde, in het geval verkeert sub 2°. en 3°. van art. 128 vermeld, wordt in werkeljjken dienst geroepen en daarin gedu rende ten hoogste drie maanden gehouden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald. Art. 133. De verlofganger der militie, die niet vol doet aan eene oproeping voor den werkeljjken dienst, wordt als deserteur behandeld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 30 Mei 1906.DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de aangifte tot deelneming aan bovengenoemd onderricht ter gemeente secretarie moet geschieden vóór 15 Juni a.s., op welken datum de ljjst onherroepelijk wordt gesloten. Inlichtingen omtrent de regeling van het bedoelde onderricht worden ter gemeente-secretarie verstrekt. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 29 Mei 1906, DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter openbare kennis, dat bjj hnn ooilege zjjn in gekomen verzoekschriften van P. Swier en de wed. N. Ood, aldaar, ter bekoming van verlof tot den verkoop van alcohol- hondenden anderen dan sterken draak en van uitsluitend alcoholvrijen drank respectievelijk in de perceelen MUnt, B. No. 28 en Kennemersiagel, E. No. 21. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ider tegen het verleenen van do verloven sohrifteljjke be zwaren indienen. Bnrgemeester en Wethouders voornoemd J. DE WIT Dz., Voorzitter, L°. B. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 31 Mei 1906. Een hnisalentel, een linnenzak, een zilveren veilig heidsspeld, twee portemonnaies met en zonder geld, een gonden medaillon, een paar glacé dameshandschoenen, een vrouwenzak inhoudende portemonnaie, een dameeportret, een zilveren hoedenspeld, een damesparaplnie, twee zak mesjes, een geiten hoofdstel, een dameshandschoen, een doosje watten, een beugeltasohje, twee postduiven, een hootsnjjmesje, een beenen broche, een notitieboekje, en een ceintuur. Voorts wordt bekend gemaakt, dat er drie vaten vet, alsmede een mand met kippeneieren, indertjjd gevonden, ter voorkoming van bederf, bereids zjjn verkocht en de opbrengst daarvan aan het politie-bureau gedeponeerd is. Verder is nog te bevragen een haan, die, ter voorkoming van bederf, binnen enkele dagen zal worden verkocht. Alkmaar, De Commissaris van Politie, 30 Mei 1906. S. M. S. MODDERMAN Jr. Hofberichten. Een deel van het Chineesche gezantschap bezocht giste ten Haarlem. Bezocht werden de school van Kanctngver- heid, het museum voor Kunstnjjverheid, het Koloniaal museum, het Teyler's museum, en de werf »Conrad«. Van daar reden de heercn naar Heemstede om het stoom gemaal »De Cruquils* te bezichtigen. Om half zee keerde de misBie naar Den Haag terug. Voor zoover op dit oogenblik vaststaat zal de Chinee- sohe missie aanstaanden Dinsdag 5 Juni, na terngkomst uit Brussel, Rotterdam bezoeken. Voorts ligt het in het voornemen van den Chineeschen gezant om op een van de heide Pinksterdagen een diner aan te biedon in het restaurant van het hotel Kurhans te Soheveaingen aan hoofd- en verdere ambtenaren van de verschillende departementen die medewerking verleen den hetzjj bjj de bezoeken der missie aan instellingen of door het bewerken van gegevens, bijdragende tot de kennis van ons land, welke aan de missie van regeerings- wege zjjn of worden verstrekt. Aan het diner zullen dan ook de leden der missie, die niet medegaan naar Brussel, deelnemen. Een bezoek aan de Kurzaal door de Chineesche heeren ligt na afloop van het diner in het voornemen. Tweede Kamer. Na het gisteren door ons medegedeelde, voerde de heer Troelstra (S.D.) nogmaals het woord. Spr. kwam op tegen het braafheidsvertoon, dat werd ten toon gespreid en ontzeide ieder het recht plichtsbetrachtingen goeie trouw te wantrouwen in hem en zjjne partjjgenooten. De con clusies van den heer van Nispen kunnen den toets der moraliteit die ook spr. zeer hoog stelt niet door staan. Tegenover de braafheid van de heeren van Nispen, Talma en de hunnen werd de snoodheid der soc. dem. gesteld en er werd als voorbeeld aangehaald, dat van twee conrantenloopers van Het Volk het stellen van bor gen werd geëischt. Wat een bewjjs. Spr. kwam er tegen op, dat de ohristeljjke partgen in plaats de bedoelingen der soc.- dem. juist wear te geven, die verdraaien om daarmede effect te maken bjj de ohristeljjke arbeiders. Ook be twistte spr., dat Het Volk de beteekenis van dit ontwerp miskent en verkeerd voorstelt. Wat hier tot stand ge bracht is en wordt, is allerminst van groote beteekenis voor den arbeider. Dat zegt niet alleen Het Volk, maar dat zeggen personen van alle partgen. De tweede rnbriekwaarin spr. zjjn rede indeelde, werd gevormd door de getuigenissen uit andere landen. Spr. stelt daar tegenover andere getuigenissen. De in lichtingen ontleend aan het buitenland kunnen slechts een relatieven indruk maken. Zoo is zeker de Duitsche methode de echte soc.-dem. vakbeweging, ma&r tooh kun nen wij daarom de Fransche niet veroordeelendie in geheel andere omstandigheden werkt. Yoor zoover in Nederland de Duitsche methode mogeljjk is, wordt zjj door de soc.-dem. toegepast. Noch Duitsoü alleen, noch Fransch alleen doch rekening houdend met Nederland- sche toestanden zjj onze vakbeweging. Ook in Engeland zouden de Trade-Unions een wetteljjk staangeld en een wetteljjken opzeggingstermijn afkeuren. Soheiding tusschen rechtvaardige en onrechtvaardige werkstakingen kon spr. niet maken. Wie zal uitmaken of een staking rechtvaardig is Aan de rechterlijke maobt zou spr. dit niet graag overlaten. Het staangeld is immo reel. In de steenindustrie worden de arbeiders weerhouden om betere voorwaarden te bedingen bjj andere werkgeve s door het staangeld. Gold het hier niet de werkstaking, dan zou spr. geen tegenstander zjjn van opzeggingster mijnen. Vaa groote beteekenis acht spr. de erkente nis, dat er werkstakingen zonder opzeggingstermijn in acht te nemen, soms rechtvaardiging kannen vinden. Spr. hield vol, dat de staking kan zjjn in het directe belang van den arbeider en van de vakorganisatie. Wie voor de arbeiderseischen strijdt, die strjjdt voor de organisatie. De Boc.-dem. hebben getraoht door amen dementen te verbeteren, wat hun niet goed voorkomt. Wil de Kamer daarin niet met hen méégaan, goed, zjj zullen daarin berusten, overtuigd hun plicht te hebben Wetsontwerpen. Naar men verneemt, zjjn bij den Raad van State wetsontwerpen aanhangig tot wetteljjke regeling der ziekteverzekering en tot wjjziging der Ongevallenwet, met invoeging daarin van een aantal nieuwe artikelen. Deze wetsontwerpen hebben reeds eenige weken ge ledon het departement van landbouw, njjverheid en handel verlaten. De minister van landbouw wenscht, geljjk reeds meer malen door hem verklaard is, de behandeling en invoering ervan zooveel mogeljjk te bespoedigen. Hnqoéte voor het traMiregperioieel. Bij Kon. Besluit is ingesteld eene Staats-commissie van Erqnfl e omtrent het tramwegpersoneel, aan welke commissie is opgedragen een onderzoek in te stollen omtrent de dienstvoorwaarden van het personeel, werk zaam in het intercommunaal tramwegbedrjjf, het vereen' voudigd locaalspoorwegbedrjjf daaronder begrepo». In die commissie zjjn benoemd tot lid en voorzitter A. S. Talma, te 's-Gravenhage, oud-lid der Staatacom missie van Erqoée omtrent het spoorwegpersoneel, in gesteld krachtens de wet van 11 April 1903 tot ledenjhr. mr. S. Laman Trip, te 's-Gravenhage dr. A. M. A. J. Ariens, te Steenderen, beide ond-leden der genoemde Staatscommissiemr. E. A. Smidt, te 's Gravenhage, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, en A. Plomp, te Dedemsvaart, ond-directeur der Dedemsvaartsohe Stoomtramwegmaaischappg terwjjl aan de commissie zjjn toegevoegdals secretaris mr. J. H. Bondewjjnse, te 's Gravenhage, en als adjunct-secretaris jhr. O. Laman Trip, te 's Gravenhage. Koninklijke Militaire Academie. Uitslag der overgangsexamens Van het le naar het 2e studiejaar gaan over Infanterie h. t. I.A F. Borren, L. F. E. Cobljjn*, H. W. B. Croiset van Uchelen, W. K. R. Diemont, K. W. F. Doorman*, I. Engers*, E. H. C. van Gent*, G. J. H. E. JHillinga, C. L. Hollertt, N. L. Holwerda* C. A. van Keulen, J. Kortenoever, C. Land, J. E. Land, J. G. J. van Loo, L. J. Moggenstorm, J. F. Oberholzer, S. E. Palache*, T. J. Reeser* jhr. A. W. Snoeck*, A. D. van Steenbergen, jhr. J. J. Teding van Berkhout*, 5- A. Tenhaeff, J. G. van der Veen*, "W. C. J. Versteegh*. Infanterie Oost-IndieW. E. Boers, J. C. J. Bongers, A. Boonacker, A. E. Brunet de Rochebrune, A. J. O. Bujjsman*. G. H. Claasen, J. J. van Delden, E. G. Döb- keD, H. C. M. Dorren, J. Drewes, L. H. F. van Driel, W. F. Eisma, F. H. J. Engelman. K. van Erpecum, A. A. Gelpke*, J. van Haalmael, G. D. E. J. Hotz, J. R. Jochem, D. D. de Jongh*, L. E. M. Ketting Olivier, L. J. M. Koremans, J. A. Legerstee, H. P. Maassen, P. L. Mulder, R. J. E. Muring, J. C. F. Ohlhardt, P. A. Ravelli*, K. C. W. Rotteveel, B. A. W. Schlimmer, H. A. Soetens, J. A. Valken, P. R. A. van Vlodrop*, L, J. Willemsen, W. P. H. van Zutphen. Cavalerie h. O l.jhr. F. Beelaerts van Blokland, L. baron van Heeckeren van Brandsenburg, R. van Luttervelt. Cavalerie Oost-Indie: L. P. J. Savalle, H. A. van der Slujjs Veer, F. C. Thomson. M '.Thomson. Van het 2e naar het 3e studiejaar gaan over Inf anterie h. t. I. F. D. M. II. A. van Aelst, W. K. F. Bisschoff van Heemskerck, L. A. C. de Bock, jhr. A, B. C. von Bose, P. J. van den Briel, W. A. de Brujjn*, M. F. Cajjaux*, H. A. M. Daalmejjer, W. Doeff, L. van Duren, A. G. Everts, P. C. Geus, J. C. Inklaar, J. H. Janssen', J. B. de Jongh, W. R. Kempers*. A. W. de Koningh, C. van Lennep, M. J. G. E. Lestrade, A. P. Lieuwens, H. A. Luppes', A. Polis, C. Ie Rojj, J. J. Rutgers, H. Schmiedeman, J. J. H. Smeenk, H. H. Thoden van Velzen, H. Voorwalt, J. de Vries, L. A. A. H. Weijt- landt*. "W. L. A. C. van Woerden. Infanterie Oost-Indie N. J. van Andel, T. Bakker, G. J. Berenschot, K. A. Boers, A. A. D. Bouwhofl, P. Een hoorn, W. K. H. Feuilletau de Brujjn, J. H. Fuchter W. H. F. Giel, H. Groenemeijer, P. B. J. van Hille*' A- Hillen', W. F. van der Hof!, W, F. Hofstede*, G Keers, N. A. H A. van Kempen E. D. Langenhagen," H. M. Lutejjn, R. E. P. Maier, J. C. Neys, E. H. de Njjs Bik, B. J. Onderwater, W. H. van Pesch, A. A. de Rijk T. H. Schol, W. C. M. Slabbekoorn, F. C. J. Snoep, E. Snoek, W. Stevels, B. Stom, jhr. B. C. C. M. van Such- telen, A. G. van Tricht*. Cavalerie h. t. I.P. J. Boogaert, F. E Everwjjn Lange, jhr. J. A. Röell, K. G. W. baron van Wassenaer. Cavelerie Oost-IndieE. J. Bruinis*. Omtrent één cadet zal nader worden beslist. Voorwaardelijk. Alg. Ned. Politiebond. »De Algemeene Nederlandsche Politiebond« heeft zich o.m. ten doel gesteld het in het leven roepen, financiëel steunen en doen beheeren van eene stichting, die ten doel heeft hulp te verleenen aan politiemannen, leden van den Bond, die door langdurige of ernstige ziekte ondersteuning behoeven. Ingevolge artikel 34 der statuten stelt de Bond ieder jaar eene som beschikbaar voor de stichting, minstens bedragende een vierde gedeelte van het batig saldo van het vorige dienstjaar. Bovendien schonk hij haar reeds de f 500, hem indertjjd gelegateerd door wjjlen den heer mr. B. O. Th. H. Westenberg, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, terwjjl ook de provinciale af- deelingen van den Bond een gedeelte van haar batig kassaldo gaven. Verder hoopt de Bond op vrjjwillige giften. Het hoofdbestuur van den Politiebond en vele autori teiten bevelen de stichting bjj het publiek aan. „Uit de Hgmonden". Openbare Vergadering van den Gemeentoraad van Egmond aan Zee op Woensdag, 80 Mei des avonds om 7 uur. Voorzitter: de heer P. Pranger, burgemeester. Tegen woordig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering. De Notulen der vorige worden golezen en goedgekeurd. 1. De Voorzitter deelt mede, dat van Ged. Staten zjjn terugontvangen a. de gewjjzigde verordening op 't vervoer van melk in bussen deze verordening is goedgekeurd, b de verordening op 't loozen van water op publieke wegen deze is niet goedgekeurd. De bemerking hierbjj was, dat deze bepaling feiteljjk thuis hoorde in de gemcenteljjke bouwverordening en eerst het advies der gezondheidscommissie er over gehoord moeit worden. De heer Zwaan merkt op, dat de bouwverordening alleen slaat op nieuwe gebouwen en niet op reeds bestaande. De heer Conga zegt, dat ook voor de nieuwe gebouwen een dergeljjke bepaling niet bestaat. De Raad beslcit, de bouwverordening in dien geest aan te vallen met de bemerking er bjj, dat men de bepaling ook van toepassing wenschte op de reeds be staande gebouwen. 2. Alsnu leest de Voorzitter een bepaling voor, gemaakt naar aanleiding van een verzoek der oommissie tot wering van schoolverzuim. Hierbjj krjjgt de politie de bevoegd heid, schoolpliohtige kinderen, die onder schoaltjjd zonder verlolkaart zich op de publieke wegen (uitgezonderd de duinen) bevindsn, naar school ts brengen conform aangenomen. 3. Ontvangen is een adres van de Ver. tot Bsv. v. b. Vr. van Egmond aan Zee, waarin verzoek, om betere tjjdregeling op de gemeenteklok en er nog drie wjjzer- platen bjj op aan te brengen. De Voorzitter z.gt, dat, hoe gaarne hg ook met de strekking van het verzoek meegaat, tooh de uitvoering te kostbaar zal worden voor de gemeente. De heer Van Hall merkt op, dat de tgdregeling veel te wenschen overlaat hij zag liever geen klok dan zoo'n klok. Hg vraagt: »Kan het echter ook niet aan den klokkenist liggen f De Voorzitter kan dit natuarljjk niet direot beant woorden, maar men kan van dien man niet alles verlangen voor f 20 in 't jaar. De heer Conjjn stelt voor een onderzoek te laten instellen door een deskundige en dan naar bevind van zaken te handelen. De Raad besluit hiertoe. 4. Van de heeren Pluimgraaf, Van Sohaik en Da Graaflf is een sohrjjven ingekomen, dat zjj, wat 't toezicht be trof, zioh konden vereenigen met 't besluit, in de vorige zitting daaromtrent genomen, doch dat zjj, vóót eenige opgaaf te doen, gaarne vernamen den prjjs, dien de Raad voor eiken strekkenden M. strand weisahte vast te stellen. Er ontspint z:ch hierover een langdurige en soms vrjj verwarde disoussie, welke moeiljjk te volgen is. Het slot is, dat bepaald wordt a. Aan de bad-exploitanten zal 't strand verhuurd worden voor f I per strekkenden Meter. Ds huurder kan dan op zjjn terrein, zonder eenige verdere onkosten aan huur, zooveel badwagens, stoelen, tafels enz. plaatsen als bjjzelf wenscht. b. Aan eiken ondernemer van 't pka'.sen van stoelen f 1 per stoel. c. Voor elke kiosk, die een plaats zal aangewezen wor den, f 5 per kiosk. d. Voor elke biertent op 't strand f 10 met voor eiken daarbjj geplaatsten stoel f 1. 5. Van de ooncessie-aanvragers voor de paardetram is een opgave ingekomen omtrent de breedte van rails en wagens, respectievelijk 1.07 M. en 1.93 M. Verder van den heer Je. Bult 0.8. een adres, waarin bezwaren tegen het aanleggen van de tram in de Voor straat en een adres van den heer Laubesheimer c.s., waarin de voordeelen De heer Gouda bepleit ds mogeljjkheid der logging zonder dat het boomgewas beschadigd wordt. De heer Zwaan ia er, om 't gevaar, beslist tegen. De heer Van Pel sluit zich bjj den heer Gouda aan. Ds heer Van Hall steunt ten krachtigste den heer Z vaan. In stemming gebracht, staken, daar een lid blanco Btemt, de stemmen, zoodat deze concessie-aanvrage aan gehouden wordt tot de volgende vergadering. 6. Op het adrts van den beer G. Ruigewaard c.s. aan het Ministerie van H. L. en N. om aansluiting bjj het intercommunale telefoonnet is antwoord gekomen met advies van den directeur-geueraal der postergen. Hieruit blijkt, dat het rjjk zal zorgen voor een spreok- csl, doob de gemeente voor de bediening. Dit acht de Raad wel een bezwaar. Daar echter door adressanten ook particuliere aanslui ting bedoeld is, zal de Voorzitter h.eromtront nog eens correspondeeren. Bij de rondvraag vraagt de heer van Hall, of de ver ordening op de Zondagsrust niet zegt, dat des Zondags pas na 4 uur foesteljjkheden als ooncerten enz. mochten aanvangen en verleden Zondag begon hier reeds een con cert om 3 uur. De Voorzitter merkt op, dat hier een dusdanige ver ordening niet bestaat, dooi dat hjj persoonljjk voor deze idee wel was. Niemand voor de openbare vergadering meer het woord verlangende, g at de Raad in geheime zitting over ter behandelirg van het kohier van den hoofdeljjken omslag. Uond voor Ziekenverpleging. Gisteren is in hotel «Nieuw Bussums te Amsterdam de 14de jaarvergadering gehouden. Dr. Van Moll was voorzitter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1