Honderd en achtsle jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MENEER FOCUS, i\o. 129. ZATÜRDiG 2 JUNI. BUITENLAND. FEUILLETON. Amsterdamsche Brieven. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven, Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—, Afzonderlijke nummers 3 Cents TelefooBBBiawer 3; Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Iets over 't Corset. Als grootmoeder van haar jeugd vertelde en t had over den luitenant met zijn „slanke taille", waarmede hij alle harten der dames veroverde, riep dit bij hare toehoorders een toegevend lachje te voorschijn. Zooiets is al zoo oud Maar niets is zoo oud, of het komt plotseling weer eens te voorschijn. De mode is een raar ding. 't Behoort dan ook niet tot de onmogelijk heden, dat do taille der hoeren weder hun trots zal uitmaken. De tegenwoordige snit der jassen wjjst er reeds op. Frankrijk en Engeland hebben den toon aangegeven en het corset voor de frak weer in de mode gebracht. Moiie vooruitzichten, niet waar 't Is nog geen honderd jaar geleden, dat de heeren even goed van een coreet gebruik maakten als de dames. De mode is echter niet zoo grillig, als men het wel eens doet voorkomen, zij gaat wel degelijk naar een weloverdacht plan te werk. De overheersching der dunne middeltjes voorloopig alleen maar bij de dames is niets dan een reactie op de reformkleeding-beweging, die tevergeefs allerlei middelen beraamde om het corset te doen verdwijnen, maar daarbij één ding over het hoofd zag: dat de mode maar zelden „verstandig is. Dokters en kunstenaars kunnen nog zoo lang tegen het misraaken van 't lichaam door inrijgen, vechten, de wereld zal deze dwaasheid niet verbannen, zoolang men verstand en smaak niet onder één hoedje kan vangen. Daar t corset een vijand is, dien men terdege moet bestrijden, doet men maar 't beste met hem van zeer nabjj te leeren kennen en uit zijn geschiedenis de redenen voor zijn gevaarlijke eigenschappen af te leiden. Men zal er bij ervaren, dat niets zoo slim of zoo goed is, of 't houdt er van de eenzijdigheden aan te toonen en dat de vrouwenschoonheid met of zonder oorset niet zoo licht ondergaat. In elk gevaldoodzwijgen geeft op den duur niets, vooral niet bij de mode de strijd tegen 't corset zal dus waarschijnlijk opnieuw ontbranden. Er is geen twijfel meer, de dunne middeltjes krijgen weer de overhand, 't Stijve rijgcorset zal weer zijn heersehappi voeren. Een beetje heeft men zich altijd geregen, dat is al eeuwen zoo; als de reform-voorstandsters en standers zich op de oude tijden beroepen, vergissen zij zich wel degelijk, want zelfs de Atheensche en Romeinsohe dames wilden gaarne een slanke taille hebben. Schrijvers uit dien tjjd gingen evenzeer als tegenwoordig te keer tegen de ijdelheid der dames, die hun dochters zoo snoerden, dat ze bijna geen adem konden halen. Zij gebruikten daarvoor stijve banden, want de eer van de uitvinding van 't eigenlijke corset komt den middeleeuwen toe. De vrouwen persten zich toen, de ijdelheid ten offer, in stijve ijzeren pan'sers tic veel op harnassen geleken. Later werden ze in plaats van uit ijzor uit leer vervaardigd, nog later uit fluweel en eindelijk uit zijde, verbonden door baleintjes. Wanneer lofredenaars „den goeden ouden tijd" be zingen en 't huidige geslacht zijn ijdelheid ve'rwijteD spreken zij onbewust onwaarheid of getuigen van een roerende onkunde omtrent modezaken, want onze grootm edersen moeders brachten do mode en ijdelheid deze begrippen kunnen v%ak worden sa mgevat voel grootere offers dan de vrouwen van den tegen- woordigen tjjd. Dit geldt bijzonder ten opzichte van de slanke tailles. Voor een meisje en jonge vrouw uit goeden huize was een dun, fijn middeltje nood zakelijk en geen offer was hun te groot, om dit doel te bereiken. Groote, stijve, onbuigzame corsets werden door V. ÜE SINCLAIR. Uitgave VAN HOLKEMA WARENDORF, Amsterdam. Ingenaaid f 1.90. Gebonden f 2.25. (Auteursrecht verzekerd.) 15) lie Hroonprins van Bzjlboetl. Natuurlijk komt het amusement van den heer Botman daardoor in 'n nog veel onschuldiger daglicht en vele Ottermuidenaren spraken dan ook altijd van Baron Botman omdatnu ja, omdat het gekleed staat, als er in 'n gemeente 'n adellijke wethouder is. De overige gemeenteraadsleden waren boeren en op enkele kleine persoonlijke ruzies na, heerschte er altgd een bewonderingswaardige eensgezindheid. Tot de notabelen van Ottermuiden hoorden voorts notaris Glim, die altgd lachte, in gezelschap weinig zei, maar elk jaar groote stukken land voor eigen rekening kocht en die 't mooiste huis had van de heele plaats: ile ontvanger, meneer Held, 'n klein mannetje met 'n woest gezicht en 'n hazennatuur, die zich op allerlei wijzen wrong om maar intiem te kunnen worden met den baron en nog eenige andere heeren, die we vanzelf in den loop van de geschiedenis te zijner tijd zullen ontmoeten. In de burgemeesterskamer van 't stadhuis stond Bitter, de nachtwacht met z'n pet in de hand voor Snoek, die hem ontboden had. «Niks bizonders Bitter, vannacht?* «Nee burgemeester niks, de kastelein en z'n vrouw hebben weer mot gehad, maar dat blijft binnenshuis «Ka-je 't buiten hooren «O je, ja.» s't Slaan of 't schelden?» hiervoor gebruikt on reeds zeer jong onderwierpen de jonge meisjes zich aan dit martelwerktuig. Een mid deltje van 55 centimeter was voor oen jong meisje al t maximum en er waren er veel, die het tot een nog kleinere maat konden inpersen. Bijzonder in Fransehe en Engelsohe pensionaten werd deze corset-training beoefend en in verscheidene is het tegenwoordig nog zoo. Begrijpelijkerwijze moest hiermede reeds op zeer jeugdigen leeftijd worden be gonnen. hoogstens met dertien of veertien jaar en er moet niet op gezondheid en beweegbaarheid gelet worden. Zelfs des nachts werd het vastgesnoerde corset niet losgemaakt en op deze manier middeltjes van 45, 40 en zelfs van 36 centimeter verkregen. De gevolgen hiervan blijven natuurljjk niet uit, maar wat vraagt de ijdelheid naar gezondheid Daarvoor geniet °'t slachtoffer van deze barbaarsche mode immers den triomf, haar middeltje met hmr eveneens zorgvuldig verpleegde, kleine handjes te kunnen omspannen. De dames in de modemagazijnen te Parijs moeten natuur lijk al t mogelijke doen voor de reclame om hunne kostbare dunne middeltjes te behouden, zij doen 't n et altijd uit ijdelheid. Een proces in Engeland bracht voor eenigen tijd een interessante geschiedenis aan 't licht. In een groot Londensch modemagazijn noesten de reclame-dames intern zijn. Onder toezicht van de directrice moeBten de jonge meisjes zich dan in vreeselijk nauwe en s'ijve corsets snoeren, die zij nooit mochten losmaken daarom werden de koorden met een slot je vastgemaakt en de directrice bewaarde het sleuteltje. Dikwijls bleven de jonge meisjes 8 dagen of soms nog linger onafgebroken in hun nauw pantser inge sloten Zeer waarschijnlijk is het, dat er nog meer dergelijke praktijken in zwang zijn. Verstandige mensohen zullen het echter veroordeelen. zij zullen er tegen strijden en verder tegen de mode vechten. XXVII. Twee geldelijke aanvragen gingen „er door" in de Raadszitting van Woensdag maar niet met glans. Althans niet de subsidie, aangevraagd door de Amsterdamsobe Onderwijzers, bedragende de kapitale som van f 500, ten behoeve van een door hen te organiseeren feest voor behoeftige kinderen. Dit had heel wat voeten in de aarde Wel vier en twintig twee voor elk der twaalf tegenstanders, die, voor zoover mij bekend, alle recht van lijf en leden zjjn en, lichamelijk gesproken, mannen uit één stuk. Vermoedelijk waren deze tegenstemmers niet op de hoogte van oen zeer verdiensteljjk bewerkt, leerzaam, maar tevens aangrijpend rapport, een jaar geleden ongeveer uitgebracht door de Amsterdamsche onderwijzers'over de vraag, hoe de kinderen uit de heffe des volks hun zomervacantie hadden doorge bracht. Door dat rapport zijn treurige dingen aan het licht gekomen en wonder was het niet, dat de mannen en vrouwen, die dagelijks iets kunnen op merken van de ellende, waarin sommige en vele hunner leerlingen verkeeren, zich opmaakten, om den armsten der armen althans in hun vacantie te doen gevoelen, dat het vacantie is en dat er vacantievreugd bestaat. En ze klopten aan de be kende liefdadigheidsadressen in de hoofdstaden «Allebei burgameester.« "Dan zal ik ze toch eens 'n wenk geven goed, dus anders niks geen automobielen Bitter grinnikte. «Goddank nietdie zelle hier wel vandaan big ven «Dat 's te hopen Bitter, dat 's te hopen dat zijn uitvindingen, die ze maar in de zondige groote steden moeten houdenwg eenvoudige menschen hebben al dat duivelstuig niet noodig.» »0, zoo,ft beaamde Bitter. «Maar Bitter, a propos van automobielen. Je krggt daar nog een rijksdaalder van voor Bello.« «Jawel burgemeester «Ik zal je die maar vast geven de kantonrechter heeft die zaak heel humaan behandeld, heel humaan en dan kun je wel gaan Bitter.« «Jawel burgemeester, dank u wel Bitter vertrok, nadat hg 't geldstuk had opgeborgen en de heer Snoek vouwde z'n courant open en stak z'n eerste morgensigaar op. Even daarna trippelde Botman binnen. «Bonjour, bonjours, sprak deze heer met 'n krom ge bogen arm de hand van Snoek drukkend, «wat nieuws y-a-t-il De heer Botman was zoo thuis in vreemde talen, dat hg vaak door z'n Hollandsch heele zinnen Fransch. En gels',h of Duitsch vlocht. «Ik begin net Barons, zei Snoek, «gaat u zitten.» «Och, ik ga dadelijk wegthank you, much obliged indeed, ik wou u maar even vragen cf we morgen niet 'n half uur later kunnen beginnen met vergaderen, want ich wolte gem auf der Jagd gaan en dan kom ik zoo licht te laat s «Wel ja, dat kan best. Pekel zal d'rjook wel niks tegen hebben. Wordt er geklopt? Ja!s Een mager jongmensch trad uit de aangrenzende kamer, boog eerbiedig. «Telegram burgemeester «Heb je al geteekend «Jawel burgemeester.» «Goed dankje.s 't Jonge mensch verdween weer. ze openden zelf de niet al te weelderig gestoffeerde beurs en wendden zich, evenals verleden jaar, ook tot het gemeentebestuur om subsidie. „Niet gevenpre-adviseerde verleden jaar de meerderheid van B. en W. „We doen 't wel," zei echter de raad en de subsidie werd verleend. Eu thans De meerderheid van het college van B. en W dacht, volgens den wethouder Josephus Jitta, over de zaak nog juist zooals verleden jaar; maar, ver moedende, dat de Raad er ook nog juist zoo over dacht als verleden jaar, adviseerde ze tot het in willigen van het verzoek. Deze houding vond de heer Jitta volkomen logischEvenals schrijver dezes zal de logica er van, dunkt me, velen ontgaan. Intusschen wie van het gunstig advies van B. en W. had gemeend, dat het subsidie scheepje gemakkelijk van stapel zou loopen, had zich vergist twaalf paar handen poogden het tegen te houden en om verschillende redenen. „Gevaarlijke precedenten" en „zich zelf helpen" en „'tis maar gemakkelijk, om het geld uit de stadskas te nemen" waren hun juist niet gloednieuwe en, wat het laatste betreft, weinig edelmoedige argumenten Maar ien slotte het scheepje ging te water met een kracht van een en twintig paar handen. De arme kinderen zullen dus althans één dag feestvieren in de a.s. zomervacantie. Er was voorts door B. en W. een som van f 5000 aangevraagd voor verlichting van de voor malige Rembrandt-woning in de Joden Breestraat, en van het Rembrandt-plantsoen, alsmede voor een af te steken vuurwerk op den Amstel. Of de meerderheid der Amsterdamsche burgerij het besluit van den Raad zal toejuichen, waarbij B. en W. t 5000 werd toegestaan, door hen, in verband met de Rembrandt-feesten, te besteden op een wijze, zooals hun zal believen, betwjjlel ik sterk. De heer Simons gaf n 1. boven vuurwerk de voorkeur aan een vertooning van lichtbeelden, betrekking hebbende op Rembrandt, een denkbeeld, dat ook B. en W. wel scheen toe te lachen, zoodat besloten werd, aan de toegestane f 5000 nog geen bepaalde bestemming te geven, doch aan B. en W. over te laten, wat ze ons zullen aanbieden vuur werk of lichtbeelden. Ik hoop voor mijn medeburgers, dat het vuurwerk zal zijn De Amsterdammer kan zich nauwelijks een volks feest denken zonder vuurwerk. Reeds eeuwen geleden laboreerden we aan deze pyromanie. Een bezoek van Catharina de Medicis....vuurwerk van Czar Peter vuurwerk van een stadhouder vuurwerk; geboorte van een prinsje, kroning, huwelijk, jubileum van vorst of vorstin vuur werk. En zoo is er op het IJ en vooral op den Amstel in den loop der tijden al heel wat „de lucht ingegaan", om met het volk te spreken. Ik heb een stille hoop, dat B. en W. dit schrijven onder de oogen zullen krijgen »'n Telegram hé 1 de commissaris zal toch niet komen mompelde Snoek, 'n beetje verward, omslachtig 't couvert lossnijdend. Dan vouwde hjj 't papier open en las Z. K. H. de kroonprins van Dzjiboeti wenscht hunnebed uwer gemeente te bezichtigen. Komt morgen voormiddag 10 uur per auto met gevolg. Verzoeke beleefd medewer king en bescherming plaatselijke autoriteiten. Witslio, Consul. «God bewaar me sprak Snoek onthutst, «dat is al heel onverwacht lees es.s Botman zette z'n lorgnet op en las. «Ma foi dat is 'n groote eer voor de gemeente.... kolossaal, dat doet me genoegen Snoek dat is juist iets voor mg «Jawel zeker zeker maar 't is voor mg ook,» vond Snoek, die erg bang was om op den achter bord gedrongen te worden «me dunkt ik zal Bitter en den veldwachter orders geven om die heeren den weg te wijzen Botman glimlachte wijsgeerig. «Nee beste Snoek vous savez, ik bemoei me nooit met n anders zaken, maar mag ik je entre nous... als vriend niet eens 'n raad geven «Waarachter, zeker graag,» accepteerde Snoek «Zgn koninklijke hoogheid moet officieel ontvangen worden «Och kom maar daar staat niks van in 't telegram.» «Juist lachte Botman, en hg legde z'n vinger langs z'n neus, «anders zou er staan incognito, maar dat staat er niet en hg komt met gevolg.e Snoek's gezicht betrok. «Tja tja je hebt geljjk dat is ook zoo ik wou, dat die kerel maar wegbleef.» Botman glom van genoegen. «Waarachtig niet ik vind het verduiveld aardig het vermeerdert altgd weer je kennis het werkt beschavend op de heele bevolking, zoo'n vorstelijk be zoek en dan wat 'n eer om eens triviaal te zgn, wat 'n reclame voor Ottermuiden Z. K. H. Er is ernstig sprake van, dat de Chineesehe missie, die voor wetenschappelijke doeleinden Europa en ook ons land bezoekt, en reeds, zooals U bekend is, bij onze Koningin heeft gemiddagmaald, ook de hoofdstad zal bezoeken. De missie is 36 personen sterk 36 steeneu des aanstoots voor de Amsterdamsche straatjeugd Als ik er aan denk, krimpt mijn hart ineen Hoe zal de jeugd zich houden P Maar ook wat zal de houding der volwassenen zijn? Zullen ze, als levende vraag- en uitroepteekens op de straten blijven staan, om de vreemdelingen na te staren Een gerechtigde vraag, want het is bekend, dat wij, inwoners van Amsterdam met zijn half millioen inwonerswij die ons gaarne bewoners eener wereldstad noemen, toch in onze houding tegenover vreemdelingen nog wel wat achterlijk zijn Ik hoop ten zeerste voor de eer mijner stadge- nooten, dat de Chineezen, mochten zij onze stad inderdaad komen bezoeken, den indruk zullen mee dragen, dat Amsterdam vreemdelingen behoorlijk weet te ontvangen, al dragen ze lange staarten en kleeden ze zich niet met jas en vest Nog een hoop Dat de heeren der missie niet per s e de Beurs zullen willen zien Want die schijnt in haar nadagen te komen. t Is, helaas, bij scheuren niet meer gebleven. Een paar dagen geleden, lieten er stukken zand steen los Groote toeloop van nieuwsgierige Amsterdammers Honderdon en honderden stonden rechts van den hoofdingang den steenenval gade te slaan en den val der Beurs af te wachten. Doch de eerste hield weldra op en laatste laat zich wachten. Hoe lang De leden der Beurs-commissie zijn 't aan 't on derzoeken en uitrekenen. We zijn brandend nieuws gierig naar hun rapport. Intusschen was de directeur van publieke werken, de heer Van Hasselt, spoedig ter plaatse, om den toestand in loco op te nemen, gelijk hij gedu rende de laatste maanden reeds menigen voetstap op de Beurs heeft gezet, steeds maar om op te nemen en te constateeren en te onderzoeken 't Moet een verdrietig werk voor hem zijn te verdrietiger, omdat, naar men hier fluistert, de onzalige Beursgeschiedenis de aanleiding is geweest tot zijn aanvrage om eervol ontslag uit zijn hoogst gewichtige betrekking een aanvrage, die deze week door den Raad is ingewilligd. Hoe de vork juist in den steel zit, is niet bekend, maar 't schijnt, dat de heer Van Hasselt als offer der question brfl- lante gevallen is. Dit is zekerofficieus, noch officieel, is 't tegen gesproken en wél opmerkelijk is liet, dat de Bur gemeester, „in afwijking der gewoonte," zooals hij zelf zei, warme hulde bracht aan den ijver en de toewijding van den aftredenden directeur maar de reden tot diens ontslagaanvrage geheel onbe- bezoekt in Nederland, Amsterdam, Den Haag en Ottermuiden 1» «Ja, dat's waar, dat's waar,» sprak Snoek, wiens ge zicht een beet je opklaarde en genoegelgk herhaalde hg' «Amsterdam, Den Haag en Ottermuiden. «Je hebt kans op 'n en Botman wees op z'n knoopsgat. Snoek lachte gestreeld en bescheiden. «Och kom enfin je weet, ik jaag geen uiterlgken tooi na hoe heet die orde?» «Ja, dat weet ik uiet aarzelde Botman, «ik denk zoo iets van de rgzende zon of de vallende ster.... die soort landen werken nogal met hemellichamen.» «Dzjiboeti,las Snoek, 't woord spellend, «o, dat ligt in e «Ja .-in e vervolgde Botman en toen zwegen ze allebei. «Indië geloot ik hé?« sprak Snoek. «Ja, tenminste in de buurt» meende Botman, «maar we mogen wel drommels gauw enze toebereidselen maken.» «Ja God sprak Snoek zenuwachtig en ongedecideerd. «Stuur even om Pekel,» adviseerde Botman, «dan kunnen we samen overleggen, want de gemeente zal 'n rediet moeten verleenen voor de ontvangst eerewijn rijtuigen 'n dejeuner «Nee, daar ben ik tegen,» begon Snoek, «we zitten toch al zoo krap «l at zou toch niet diplomatiek zgn tegenover eer>e andere natie Snoek slikte zenuwachtig en zei niets. «Daar loopt Pekel net I» riep Botman opspringend en hg tikte tegen 't raam. 'n Oogenblik later trad de wethouder Pekel binnen. «Móge heerensprak hg luidruchtig en met iets winderigs in z'n stem, dat den oud militair kenmerkte. «Móge majoor,sprak Snoek. «Bonjour 1» klonk Botman's stem amicaal. «De prins van Dzjiboeti komt morgen hier sprak Snoek gewichtig. Wordt vervolydf) AARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1