No. 130. Honderd en achlsle jaargang. 1900 DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Mi bTn nen l andT DINSDAG 5 JUNI. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoo»autMer 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. ALKMAARSC URANT. Alomaria is tevreden. Want terwjjl de Pinksterdagen vroegePaascbdagen leken,met bar guur voorjaarsweder z nder zomerwarmte en zonder zonneschijn, moet, naar men ons van betrouwbare zijde verzekerde het zonnetje lekkertjes geschenen hebben in de kas van >Alcmaria'\ zoodat deze vereeniging er op dit oogenblik vrjj warmpjes in zit, (en wanneer althans do komende Zondag niet alles bederft) niet bang behoeft te wezen van een kende reis thnis te komen zooals het vele der feestgenooteu zal zjjn gegaan. Zóó kond was het, dat een ondernemend ca'éhonder die voor zjjn raam een bordje had geplaatst met er op: »Hier brandt men de kachel", waarschjjnljjk prachtige zaken zon hebben gemaakt. En toch het sleohte weer moge velen van bniten hebben doen besluiten, niet naar Alkmaar te gaan, anderen hebben, waar een uitstapje naar bniten zoo goed als onmogeljjk was, zich naar den muziektempel op bet Doeleveld begeven. De Grieksche Orphens baalde zjjn vrouw en uit de onderwereld de Alkmaarsche haalde de zjjne, in casu het Publiek uit stad en omgeving. Zaterdagavond was het bezoek evenwel niet heel drnk. Omstreeks half acht waren in de feesteljjk-versierdezaal van >Diligsntia« een aantal gsnoodigden met hnnne dames aanwezig, om de plechtige opening van het ooncours bjj te wonen. Nadat het bestnur met den heer O. D. Dontth, voor zitter van het eere-comité, voorzitter der afdeeling Alk maar der maatschappij ter bevordering van Toonkunst, secretaris dezer gemeente, op bet podium gezeten, eenigen tjjd tevergeefs had gewacht op de jury, welke elders een vergadering hield in verband met de vast te stellen regelen voor de beoordeeling, nam eindeljjk de wakkere voorzitter ven »Alcmaria« de heer P. Borjeson Jr., het woord en hield een kort maar kernachtig toespraakje, waarin hg de aanwezigen welkom heette, in het bjjzonder een harteljjk woord van dank bracht aan den heer J. F. Moens, voor diens krachtigen finantieelen steun en aan den heer P. N. Leguit voor diens groote welwillendheid en kranig werk, waarvoor deze, de felecitatie ontving van de jnry. Met groote instemming vernamen de aan wezigen, dat onze burgemeester, de heer G. Ripping, ofschoon toevend ver vanhier, zjjn gemeente en het concours niet had vergeten en van zjjn meeleven in deze onderneming had getuigd door het zenden van het vol gende telegram •BADNAUHEIM. Aan U en het bestuur mjjne barteljjke gelukwenschen bjj de opening van het concours. Een welverdiend succes moge uw moeite en inspanning bekronen. Burgemeoster Ripping. De beer Borjeson eindigde, na speciaal de wethouders dezer gemeente, de heeren J. de Wit en mr. A. Baelmans ter Spill begroet en bedankt te hebben met het woord te geven aan den eere-voorzitter, den hesr Donath, die de feestrede zon uitspreken. Nadat het applaus, gevolgd op de woorden van den president was bedaard, hield de eere-voorzitter een rede, welke ongeveer als volgt luidde Dames en heeren Het is de wensch van de feestgevende en feestvie rende vereeniging, dat de voorzitter van het eere comité bij deze gelegenheid een enkel woord tot U zal spreken. Wat kan dat anders zijn dan een woord van hartelijk welkom aan U allen te dezer plaatse f Het eere-cotnité heeft met groote spanning dezen dag zien naderen, een spanning die werd opgewekt door den bijzonder groeten ijver, welke de vereeniging „Alcmaria" aan den dag legde, een spanning die werd opgewekt door den grooten steun, welken die vereeni ging van alle zijden mocht ondervinden bij het maken van de toebereidselen tot dit feest. Het eere-comité heeft eveneens met de allergrootste belangstelling en bewondering den feesttempel op het Doelenveld, het gewrocht van onzen kundigen stadge noot, den heer Leguit, zien verrijzen, welke ons bij voorbaat vele uren van kunstgenot beloofde en waarin straks zoovele vereenigingen van zangeressen en zangers gereed zullen staan om elkander den eerepalm der overwinning te betwisten. En zoo is dan de groote dag heden eindelijk aange broken Wij wenschen alle zangeressen en zangers, die aan den wedstrijd zullen deelnemen van ganscher harte welkom in ons midden. Wij hopen dat zij reden zullen hebben zich te verheugen over de kennismaking met de ingezetenen van onze gemeente; dat zij veel van onze stad en hare schoone omgeving zullen zien flat zij vele aangename herinneringen van hun verblijf te Alkmaar zullen medenemen naar hunne woonplaatsen. Wat ons aangaat, wij willen gaarne de verzekoring geven, dat onze waardeering voor hetgeen zij hier ten beste zullen geven, geheel evenredig zal zijn aan de groote moeite en de vele zorgen, welke zij zich in de laatste weken en maanden hebben moeten getroosten om zich vcor den wedstrijd voor te bereiden. Wanneer wij van den wedstrijd spreken, dan denken wij niet alleen aan de vereenigingen die daaraan zullen deelnemen, maar niet minder ook aan de mannen, die zijn uitverkoren en die zich hebben bereid verklaard om als scheidsrechters in dezen strijd op te treden de heeren leden van de jury. Hoe gaarne had ik ook hen een woord van welkom toegesproken, indien zij zich thans in ons midden hadden bevonden. Hoe bet zij, wij hopen, dat hunne taak in de allerhoogste mate moeilijk moge zijn. Dan toch zou blijken, dat de mededingende vereenigingen slechts rijpe vruchten hadden aan te bieden. Aan hen dan de evenzeer aan gename als eervolle taak om uit die rijpe vruchten slechts de schoonsten te mogen uitkiezen en ter bekroning voor te dragen. Wij zijn er van overtuigd, dat zjj scherper zullen toeluisteren, juister en recht vaardiger zullen oordeelen dan iemand onzer en wij verklaren plechtig, dat wij bij voorbaat gaarne zullen instemmen met hun wijze beslissing, ook al mochten wjj, met ons minder geoefend oor, een andere beslissing hebben voorspeld. Een enkel woord aan de vereeniging, die het stoute denkbeeld, om in deze gemeente een wedstrijd te organiseeren. heeft opgevat en daaraan op zoo hoogst verdienstelijke wijze uitvoering heeft gegeven. Een woord van bij zonderen lof aan haar diligent bestuur en haar wakkeren directeur, den heer de Geus. Gij kunt, mijne heeren, tot op dit oogenblik toe, met groote voldoening op uw arbeid terug zien. Moge het einde uw werk kronenMoge de wedstrijd, die straks een aanvang neemt, tot ons aller genoegen, maar bovenal tot uw volle tevredenheid ten einde worden gebracht. Dan, maar dan ook alleen zult gij hebben een passende belooning voor uw waarlijk hoogst ver dienstelijken arbeid. D&ires en Heeren, ik ben er ganschelijk van over tuigd de tolk te zijn van allen, die, in welko qusliteit ook, aan den wedstrijd zullen deelnemen, als ik laide hulde breng aan de jeugdige vereeniging „Alcmaria", die al dadelijk op zoo lofljjke wijze is op den voorgrond getreden en als ik haar een lang en voorspoedig leven toewensch. Hiermede verklaar ik, namens de feestvierende ver eeniging, den wedstrijd voor geopend en noodig ik U uit ons te willen volgen naar het terrein van den strijd." Voordat aan dezen laatsten wensch van den eere- Voorzitter werd voldaan bedankten de aanwezigen hem met een harteljjk applaus voor deze óp .vekkende openings rede daarna werd de eerewjjn rond gereikt en de aan wezigen dronken een glas op het succes, dat men Alcmaria» toewenschte. En hierna trok men gezamenljjk naar Orpheus. De Ramen met zjjn bonte feestdos zag er prachtig uit in het vele licht van de electrische manen en aan weers zoden had zich een dichte haag van menschen opgesteld. De politie zorgde er voor dat al te nieuwsgierigen zich zelf niet te veel op den voorgrond plaatsten. Het gebonw, dat met de bescheiden middelen, waarover de architect had te beschikken, moeiljjk mooier had kunnen zgn, leek eerst niet erg vol, maar langzamerhand vulde het zicb meer en meer en al vertrokken er in de pauze heel wat dames en heeren, voor de daardoor ont stane leegten kwamen er dichtbezette plekken, waar die zangers plaats namen, die hun taak hadden volbracht. Da voorzitter deelde voor den aanvang van den wed- strjjd mede, dat de heeren Joh. Wagenaar en Jac. Bonset, componisten te Utrecht en Amsterdam, verhinderd waren te komen, zoodat de jnry bestond uit de heeren Fred. J. Roeske, componist, Amsterdam, Ludw. Felix Brandts Bnjjs, componist Rotterdam, Barend Kwast, componist Amsterdam, J. Henri Oushoorn, componist Alkmaar, Th. H. H. Verhey, componist Rotterdam, J. de Geus, directeur van »Alcmaria» te Alkmaar en E. Wettig Weissenborn, muziekdirecteur te Hengelo. En nu traden echtereenvolgens (met of zonder banier) opKunst na arbeid te Purmerend (23 zangers), Workman's Kunstgenot te Wormervser (61), Helder's Mannenkoor (28), Kunst na arbeid te Haarlem (66), Euterpe te Schagen (25), Kunst en vriendschap te Am sterdam (80), Excelsior te Beverwjjk (40), Mannenkoor afdeeling van Helders Gemengd koor (27), Excelsior te Alkmaar (30), Wester's Mannenkoor te Amsterdam (45), Cecilia te Wognum (33). Waar de kritiek berust bjj de jury, daar mogen wjj ditmaal volstaan met het maken van eenige algemeene opmerkingen. En dan constateeren wjj in de eerste plaats dat de troost, welke wjj in het nummer van Zaterdag gaven aan vereenigingen, die niets of weinig wonnen, maar die hier konden leeren wat haar ontbrak in het bgzonder kan gelden voor één der vereenigingen. Wjj zullen baar maar niet bjj haren naam noemen zjj zal begrepen hebben, dat een vereeniging, welke aan een concours deelneemtaan zekere eischen heeft te voldoen en dat het kiezen van uit te voeren zangnummers en de opvatting daarvan zekeren smaak vereischt, wil men succes hebben. Van de kleinere koren maakte vooral Helders mannen koor (directeur de heer J. C. W. Rusting) een aangenamen indruk. Dit was trouwenB ook het geval met >Excelsior< alhier (directeur de heer J. F. de Haae), wat het tweede nummer betreft. Was het eerste stuk evengoed geweest, dan zou de heer Roeske, die den uitslag bekend maakte Excelsior* eerder genoemd hebben, dan bjj thans kon doen. Wat de grootere gezelschappen aangaat toen Wester's mannenkoor uit Amsterdam had gezongen waren er zeer velen, die het den eersten prjjs toe dachten, een uitspraak, welke door de jury werd gedeeld, de zang van •Kunst na Arbeid* was heel goedmisschien ietwat ruw, terwjjl de Beverwjjksohe »Exoelsior« uitmuntte door zuiver klankgehalte. De Haarlemsche Typo- en Litogra- fisohe-vereeniging verdient een pluimpje voor de zuivere uitspraak van het Fransohe lied, waarbjj maar enkele vlekjes waren te hooren. Het was al vrjj laat toen de jnry zich verwjjderde en het duurde lang vcordat ze terugkwam om den uitslag mede te deelen. In de zaal verkortten vele zangers zichzelf en anderen den tjjd door te zingen niet altjjd even harmonieus. Eindelijk verscheen de jury op het podium en nauweljjks had de heer Roeske, om één uur medegedeeld, welke vereeniging den eersten prjjs had behaald, of een donderend gejuich, aangeheven in het rechter gedeelte van de zaal en voortgezet over alle linies, steeg op. De woordvoerder der ju»y trachtte de opgewonden gemoederen tot bedaren te brengen maar ja wel, de bljjdschap moest eerst uitgezongen en uitgejubeld zgn. En na elke nieuwe mededeeling klonken de vreugde kreten onder het houten dak en binnen de houten wauibn. Soms scheen er geen eind aan te zullen komen. Ds uitslag in deze derde afdeeling mannenkoren was aldus le. prjjs, Wester's mannenkoor, met 5 tegen 2 stemmen. 2e prjjs a, Cecilia, van Wognum, directeur A. Maand", met 5 tegen 2 stemmen. 2e prjjs b, Kunst na Arbeid te Haarlem directeur J. Brugge, met 5 tegen 2 Btemmen. 3e prjjs o, Helder's mannenkoor, direotenr C. W. Rusting met 4 tegen 3stemmen. 3s prjjs b, Excelsior te Beverwjjk, directeur J. J. Zwart, met 4 tegen 3 stemmen. 4e prjjs a, Workman's Kunstgenot te Wormerveer, directeur, A. C. Provily, met 4 tegen 3 stemmen. 4a prjjs b, Euterpe, te Schagen, direotenr G. M. Muisman, met 4 tegen 3 stemmen. 5o prjjs a, Exelsior te Alkmaar, direotenr J. F. de Haas. 5e prjjs b, Kunst en Vriendschap te Am sterdam, directeur G. Th. Strikwold, beide met algemeene stemmen. De prjjzen waren vjjt verguld zilveren medailles met 100, twee met 50 en twee met 25 gulden en vier zilve ren medailles. De heer Joh. Wagenaar, uit Utrecht, had in deze afdeeling nog geen zitting genomen. Toen de geheele uitslag bekend gemaakt was, werden er directeuren van gezelschappen gecomplimenteerd, zeltsop de schouders door de zaal gedragen, werd er met luide stemverheffing uit vele kelen beweerd, dat die of die zangvereeniging »nooit verloren" ging, of dat die of die stede- of dorpelingen hadden >overwonnen''. In dichte drommen verliet men het feestgebouw. Bjj het verlaten van >Orpheus" hoorden we, dat er van uit Diligentia kelners gerequireerd werden het was daar stampvol. Hier zoowel als in andere oafé's zal men das het feest hebben voortgezet. Over de wedstrjjden op de beide Pinksterdagen schrjjft onze muziek- verslaggever Zondagmiddag 1 uur werd de wedstrgd voort gezet met de 3e afdeeling gemengde koren, vereenigingen die in deze afdeeling een vierden en vjjfden prjjs, of nog nimmer een prjjs behaalden. Hespe van Amsterdam is 'n g-lnkkig directeur, want Zondagmiddag behaalde hjj weder nummer één, nu met zgn gemengd a capella koor «Crescendo.* Maar 't kan op zoo'n wedstrgd ook vreemd loopen. •Nieuw leven* van Oudorp o. a. dat met een koortje begon wat de leden wel konden droomen, zong »Avond« van van Milligen lang niet mooi, de zoo noodige rust ontbrak en met 't volgende nummer »Lied des vertrou wens* van Gade, dat veel moeiljjker is, ging het veel beter. Helaas was er ook weer een gezelschap dat door zjjn zingen de lachlust van het publiek opwekte. Zoolang het niet verbeterd heeft: uitspraak, klank, zuiverheid, moet het heusoh niet bjj dergeljjke gelegenheden optreden. Gelukkig was er maar één zóó, de overigen zongen meerendeels zeer goed. De heer Brandts Buys maakte den uitslag bekend le Prjjs Crescendo, Amsterdam (282) dir. W. Hespe, 5—2 stemmen. 2e P. jjs Cecilia, Bareingerhorn (39), dir. Joh. de Groot, 4 3 stemmen. 3e Prjjs A Zaug en Vriendschap, Krommenie (58), directrice mej. P. W. Klerk, 5 2 stemmen. 3s Prjjs B Enpbonia, Sehager- brng, dir. G. L. Kroonenburg, 4 3 stemmen. 4e Prjjs A Nieuw Leven, Oudorp (46), dir. H. Lindeboom, met algemeene stemmen. 4e Prjjs B Kulhorn, te Kolhorn (31), dir. W. de Boer, 4 3 stemmen. 5e Prjjs A Enphonia, Schagen (48) dir. L, A. Schouten, 4 3 stemmen. 5e Prjjs B Aurora, Wormerveer (85) dir. A. C. Provily, met algemeene stemmen. De Utrechtsohe vereeniging bracht het publiek in verrukking door de wjjze waarop het de aangekondigde nummers vertolkte en het mannenkoor der Delftsche Njjverheid gaf een wedergave van «Zondag op het meer*, die vol wjjding was. De heer Tb. H. H. Verhey deelde nu mede, dat de le Prjjs wa3 toegekend aan Aurora (162) te Aurora (62) Utrecht, dir. A. Vrancken, met algemeene stemmen. 2a Prjjs Proza en Poëzie, vanTIaarlem (79), dir. C. Pblip- peau, met 5 2 stemmem. 3s Prjjs Wormerveer's Man nenkoor (59), dir. M. Lürsen, met algemeene stemmen. 4e Prjjs Mannenkoor der Delftsche Njjverheid (50), dii. W. van Thienen, eveneens met algemeene stemmen. Daarna begon men direct met de tweede afdeeling gemengde koren. Dit waren gezelsehappen die in deze afdeeling een tweeden of derden prjjs hadden behaald. Er waren er vjjf, waaronder twee groote één van 101 en éan van 129 leden. Allen goed. «Lentezang* van Frans Coenen, door »Kunstgenot« van 's Gravenhage, zeer verdienstelijk. »Exandi Deus* van Balthasar Florens en »Oost West, thuis best* van Loots, door D i. n. d. u. a. van Haarlem, werkeljjk mooi; het Kleine Koor, alt Purmerend, gaf een uitstekend ensemble, de voor drachten van «Crescendo* uit Noord-Soharwoude vielen zeer in den smaak en het groote koor door den heer Jacob Hamel gedirigeerd behaalde een enorm succes met Sandmttinchen van Doeske. Als 't waar is, wat men ons vertelde, dat er van dit koor ook een Hollandsche tekst is waarom die dan niet genomen 't Is hier een nationale wedstrjjd. le Prjjs, Artiet Charitatie (129) dir. Jacob Hamel van Amsterdam 43 stemmen. 2e Oefening baart Kunst, Purmerend, (49) dir. J. P. Groot, 4—3 stemmen. 3e D. i. n. d. u. a. Haarlem, (101) dir. H. Berghuis 4—3 stemmen. 4e met algemeene stemmen, aan Cresendo Noord- Scharwoude (44) dir. W. Dorsman. 's Avonds tweede afdeeling mannenkoren, vereenigingen die in deze afdeeling geen eersten prjjs gewonnen hebben. Vier uitstekende koren. Proza en Poëzie* uit Haarlem, met 79 zangers, waar van 65 opgekomen maakte veel indruk met Psalm 8, van Mol, het koor van den heer Ltttsen zong met 'n keurig klankgehalte, met smaak en bezieling. Maandag 1 uur kwamen de deelnemers in de eerste afdeeling aan de beurt. Het waren koren die reeds een eersten prjjs gewonnen hadden. Vjjf gezelschappen hadden zich opgegeven, die, behalve een nummer naar keuze, een verplicht koor moesten zingen. Dit bestond uit een compositie van onzen stadgenoot J. Henri Onshoorn •Serenade* op woorden van Nic. Beets. 't Was vooral voor de plattelandskoren een ondank bare taak, want het Btuk ging, om het in de puntjes uit te voeren, boven hun kannen. Van de drie kleine vereenigingen was Apollo* van Wieringerwaard nog het gelukkigst. Behalve dit goor dongen mede »Concordia« van Westzaan en Niedorp'e mannenkoor met dames- afdeeling van Nienwe Niedorp. Met het nummer naar kenze deden voornameljjk de twee eerstgenoemden zioh van hun beste zjjde kennen. De groote vereenigingen waren beter tegen de moei- ljjkheden opgewassen. De bekroonden waren dan ook (de heer Oushoorn maakte dit bekend) le prjjs, gouden medaille en ƒ300 «Onderling Kunstgenot*, dir. Alb Hejjloo, 54 stemmen 2e prjjs, gouden medaille en 100' Onder Ons* dir. H. Pielage, met algemeene stemmen. En nu nog de eerste afdeeling mannenkoren. Daarin traden op koren, die reeds in de le of 2a afdeeling een eersten prjjs ontvangen hadden. Dezen avond zal men niet lioht vergeten. Zjj waren san elkander gewaagd, de deelnemers en de heer Roeske, de oomponist van het verplichte koor, dat Zigeunerleven heet en op een tekst van A. Dubarton is gecomponeerd, was zoo gelukkig zgn werk te hooren uitvoeren door zangers, die de party in hun macht hadden. De heer Roeske bracht men een ovatie en ook de heer Brandts Buys, uit Rotterdam, jurylid, werd tweemaal warm toe gejuicht voor twee werken van zgn hand, die als nummers naar keuze werden gezongen. Het was een heerljjke avond. De heer Roeske, na eerst zangers en directeurtn bedankt te hebben voor de uit voering van zjjn werk, maakte namens de jury, waarin nu ook de heer Johan. Wagenar, uit Utrecht had plaats genomen het volgende bekend le prjjs, groote gouden medaille en f 600, >de Stem des volks", directeur Otto de Nobel, Amsterdam, met 6 tegen 3 stemmen. 2e prjjs, gouden madaille en f 250, •Orphens", directeur Corn. A. Galesloot, Utrecht, met 7 tegen 2 stemmen. 3e prjjs, verguld zilveren medaille en f 150, Amstel's werkman, directeur W. Robert Jr., met 7 tegen 2 Btemmen. 4e prjjs, Caecilia, directeur H. PielageHaarlemmet algemeene stemmen (zilveren medaille) Het grootste deel van den wedstrgd is dus aigeloopen. Er wacht ons a.s. Zondag alleen nog de eerewedstr jjd, waarin de le en 2e prijswinnaars tegen elkaar zullen strjjden. Moge de prettige geest die op deze feestdagen in het gebouw >Orpheus" steeds heerschte, ook dan aanwezig zgn. Een andere medewerker schrjjft Gisteravond liep het storm naar »Orpheus» en daar alles gecontroleerd moest worden, was 't geen wonder dat bjj de poort van het Doelenveld een gedrang ont stond. Een der poorten was gesloten, zoodat een veel te kleine opening vrjj bleef om de groote massa te kan nen doorlaten. Politie posteerde zich voor de poort en trachtte zooveel mogeljjk de menigte bjj gedeelten naar binnen te laten. Hoe meer het echter naar acht uur liep des te breeder werden de rijen die van alle kanten toestroomden, des te moeiljjker ook werd de taak van do politiemannon. Schouder aan schouder stonden zo, hun lichamen drukkend tegen de opdringende massa. Ook van de beide kanten kwam een stroom, wat de verwarring nog grooter maakte. Achteruit noul menschen, niet dringen daar 1» zoo klonk 't steeds bjj de poort. Maar 't gaf niet. Pas hadden de agenten met inspanning van gazamenljjke kracht de dichte drom eenige decimeters teruggeduwd of men sohoof weer vporuit. Vlak vooraan was 't niet te honden, daar werd men zoo geperst van voor en achter dat 't ademhalen moeilgk viel. Op de gezichten kon men juist gadeslaan de gevoelens die de gepjjnigde menschen bezielden. Daar zag men nu eens sporen van woede, dan angst ook wel bjj som migen een spotlachje over zooveel inspanning die men zich getroostte. De menschen waren zoo opeengepakt, dat toen een wagen noodwendig mosst passeeren aan geen uitwjjken viel te denken. De voorsten, bevieesd voor het paard, dat zoo dicht met zgn kop bjj hen kwam, deden wat ze konden om plaats te maken maar achteraan bleef men onmeedoogend opduwen. Zóó, langzaam, voetje voor voetje, gelakte het na heel waf worsteling en tegen spoed de opening te bereiken. En vele znllen de zochten van verlichting geweest zgn, geslaakt door personen die zich uit de kluwen hadden losgewerkt en het Doelenveld betraden. Dat was de keerzjjde van de medaille. Maar waarom moet die medaille altjjd omgekeerd worden, waarom moet een deel van hut publiek bjj dergeljjke gelegenheden bjjna overal zich onhebbeljjk gedragen Hofberichten. Sedert 't vertrek van Z K. H. den Prins der Neder landen naar bet buitenland, doet H. M. de Koningin dageljjks rjjtoeren en wandelingen in gezelschap van H. Ms. Grootmeesteres baronesse Van Hardenbroek, die thans ten Paleite Hst Lso logeert. Heden bezoekt de Chineesche Mssie Rotterdam, morgen zal een bezoek aan Amsterdam worden gebrach'. Dósr zal een bezoek worden afgelegd bjj den burgemeester in diens werkkamer ten Raadhuize. Voorts zal een bezoek worden gebracht aan de Nederlandsche fabriek van werk tuigen en rollend materiëel. Daarna zal de Missie per boot naar de woning van mr. Van Leeuwen gaan, die de heeun aan een niet officië.l déjeuner vereenigt. Vervolgens bezoek aan de diamantsljjporjj van dtn heer Assoher, en dan, indien daarvoor nog tgd beschik baar bljjft, een bezoek aan het Rjjksmnsenm, waarna de MiBsie naar 's Gravenhage terugkeert.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1