No. 133. Honderd en achtste jaargang 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 8 JUNI. Hinderwet. Nationale Militie. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents TelefooMBEWMer 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij vjli. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Uit de Per8. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Alkmaae brengen ter algemeens kennis, dat lieden op de gemeente secretarie ter risie is gelegd bet aan hen ingediende verzoek met bg lagen ran J. G. H. Elfring, aldaar, om rergnnning tot het uit breiden ran zgn broodbakker^ door bet oprichten ran eeu heeteluohtoren, ter vervanging ran den bestaande oren, in het perceel Koningsweg Wyk B. No. 74. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten raadhuize dezer gemeente, mo n d e 1 i n g op Dinsdag 19 Jnni e.k., 's roormiddags te elf nnr en scbriftelgk róór of op dien tgd. Gedurende drie dagen róór gemelden dag kan de rerzoeker en hg, die bezwaren heeft inge bracht, op de secretarie dezer gemeente ran de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., lo.-B., Voorzitter. 5 Juni 1906. DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar gelast, krachtens bekomen aanschrgving, de onderstaande, hier wonende verlofgangers, om zich ter bgwoning der her- liallngs-oefenlngen, 's namiddags róór 4 ute, by hnn korps te vervoegen 2e Regiment Veld-artillerie, lichting 1900, garnizoen te 's Graven hage 25 Juni 1906. JACOB HOEK. 2e Regiment Vesting-artillerie, lichting 19 :3, garnizoen te Amsterdam 25 Juni 1906. JAN MET. 5e Regiment Infanterie, lichting 1899, garnizoen te Amersfoort 23 Juli 1906. WILLEM PREDERIK WILHELM JANSEN. Alkmaar, 7 Juni 1906. De Burgemeester van Alkmaar, J. DE WIT Dz., lo. Burg. Be Chlneesche Missie. Gisteren om 4 uur 20 heeft de Chineescge missie de residentie verlaten en is naar Bern getrokken. De Onder-Koning zeide de politie dank voor de voor- tretlelgke maatregelen van orde. De missie stelde f 200 beschikbaar voor bet Haagsche politiecorps. Tweede Kamer. Aan de orde was gisteren artikel 1639 m van het Arbeidscontract, (rechten vanjden mannelgken echtgenoot tot hot doen ontbinden van de overeenkomst door zgn vrouw aangegaan). De heer Limburg (Vrgz.-dem.) lichtte een amen dement op dit artikel toe strekkende om de beoordeeling van de vraag of de arbeidsovereenkomst voor de vrouw nadeelig is aan de vronw zelve over te laten. Door den heer De Klerk (Unie-L.) was een amendement, voorgesteld strekkende om in het artikel eene nieuwe bepaling op te nemen luidende »De rechter willigt het verzoek (tot ontbinding der arbeidsovereenkomst van de vrouw) niet in, indien hg de meening des mans ongegrond oordeelt, indien de man de gemeene woonplaats heeft verlaten, of door zgne mis dragingen aanleiding heeft gegeven, dat de vrouw dezelve verlaten heeft, of indien de man door verkwisting of ander slecht levensgedrag het huisgezin aan ondergang blootstelt.* Nog werd een amendement toegelicht door den heer Heemskerk (Anti-rev.) om artikel 1689 m te lezen Indien de niet van tafel en bed geseheiden echtgenoot eener arbeidster, die niet eene algemeene machtiging als bedoeld by art. 169 heeft bekomen, bezwaar heeft tegen eene door haar aangegane arbeidsovereenkomst, waartoe hg niet nitdrukkelgk zgne toestemming had verleend kan hg zich wenden tot den reohter van het kanton waarin zgne woonplaats gelegen is met het sohriftelgk verzoek, die arbeidsovereenkomst ontbonden te verklaren. De rechter beschikt niet op het verzoekechrift dan na verhoor of behoozlgke oproeping van de vronw en van den werkgever. Da rechter willigt het verzoek in t-enzg bem blgkt dat de man de algemeene woonplaats heeft verlaten enz. (gelgk het amendement-De Klerk) met toevoeging van de woorden of dat de arbeidsovereenkomst noodzakelgk is tot voorziening in de behoeften van haar zelve of het huisgezin. Voorts volgen als dan deze slotalinea's. Indien de rechter het verzoek inwilligt, bepaalt hg op welk oogenblik de dienstbetrekking zal eindigen. Tegen de beschikking is geenerlei voorziening toege laten onverminderd de bevoegdheid van den proc.-generaal bg den Hoogen Raad om zich alleen in het belang van de wet tegen die beschikking in cassatie te voorzien. De heer Van den Bergh (Den Helder) lichtte een amendement toe, strekkende om te bepalen dat de rechter het verzoek niet toewgst dan na verhoor of behoorlyke oproeping van de vronw en vervolgens van den werk gever, daar het geval zich kau voordoen dat ra het verhooren van de vrouw het hooren van den werkgever niet meer noodig is voor den rechter, om zich een juist oordeel te vormen over het verzoek tot verbreking van de arbeidsovereenkomst. De heer Schaper (soe. dem.) zag het gehesle artikel gaaruo verdwgneu, de Minister van Justitie verdedigde het everwei, terwyl de beer Schaper steun vond bg de heeren Van Doorn (Unie lib.) en L i m- b u rg, en de M i n i s t e r by den heer Schokking (Christ. Hist.). De heer Heemskerk trok zgn amendement in. De heer Druoker (Vrgz. Dem.) zeide, dat de Comm. v. Rapp. het amendement-De Klerk aanbeveelt. Het amendement-Limburg wordt door een lid der Commissie aanbevolen, 3 zgn er tegen. Ten aanzien van het smen- demen'-Van den Bergh bestaat bezwaar tegen het woord «vervolgens». De heer Van den Berph nam het woord «vervolgens* uit zgn amendement, dat hierna door den Minister werd overgenomen. In stemming komt daarna het amendement-Limburg (alleen bevoegdheid te geven tot ontbinding, wanneer de arbeidsovereenkomst nadeelig is voor het huisgezin) dat verworpen werd met 36 tegen 32 stemmen. Het amendement-De Klerk (beperking van de bevoegd heid van den man om ontbinding te vrager) werd [z. h s. aangenomen. Het artikel werd hierna verworpen met 35 tegen 33 stemmen. De artikelen 1639a en 1639o werden goedgekeurd. Op artikel 1689p (verbreking der dienstbetrekking zonder opzegging met schadeloosstelling) was een amen dement voorgesteld door den heer Van Doorn, strekkende om geen schadeloosstelling te eisfcen, warneer de weder party genoegen neemt met de verbreking der overeen komst zonder inaohtneming van den opzeggingster mgn. Da heer Van Idsinga (anti-rev.) kwam op tegen het stelsel van den minister, waarin rechtsgevolgen wor den verbonden aan niet dnidelgk uitgesproken bedoelingen der partgen. Thans blgft het quaestieus welke daden tengevolge zullen hebben de beëindiging der dienstbetrekking. De Minister achtte het amendement Van Doorn overbodig.'Ook'zonder dat amendement meende da M n'ster dat dit artikel voor iedereen duidelpk is. Naar aan leiding van hetgeen door den heer Van Idsinga werd aangeroerd, merkte de Minister op, dat de bepaling welke hier wordt voorgesteld brëindiging der overeenkomsten betreft door den wil van part {jee. De Minister meende dns, dat het artikel volkomen goed in elkaar is gezet. De heer Van Idsinga bleei van oordeel, dat het artikel de rechtszekerheid tasschen partgen zal doen verdwgneu. Het amendement-Van Doorn zoomede artikel 1639 p, werden zonder stemming aangenomen. Aan de orde was artikel 1639 q (opsomming van hetgeen als dringende redenen voor den werkgever valt te be schouwen). De Minister bracht eenige wgzigingon in het artikel onder anderen wordt daardoor als dringende reden aan gegeven het opzettelgk valsche inlichtingen geven door den arbeider omtrent de wyze waarop zyn vorige dienst betrekking is gewyzigd. Naar aanleiding van deze wgziging trok de heer Scha per een door hem en anderen voorgesteld amendement in. Ds heer Van Doorn lichtte een amendement toe strekkende om de opgesomde voorbeelden van driegende redenen niet als facultatief maar als imperatief aan te nemen, daar er anders altyd onzekerheid blyft bestaan. Met dit artikel meende spreker dat men v. n den reehter een klasserechter maakt in den ergslen zin des woords. Door de heeren Tydeman en Plate was als amendement voorgesteld om na arlikel 1639 q eene nieuwe zinsnede in te voegen, bepalende dat ook als dringende reden wordt beschouwd wanneer de arbeider opzettelgk of roekeloos zich zelf of zgne mede-arbeiders aan gevaar blootstelt. Ds heer S o h a p e r had bezwaar tegen enkele der in het artikel genoemde dringende redenen voor verbreking van het dienstcontract door den werkgever. Zoo bgv. tegen de bepaling, «wanneer bg zieh overgeeft aan dronkenschap of ander liederlyk gedrag,* beter ware wanneer men gesohreven had «zich herhaaldelijk aan dronkenschap overgeeft ondanks herhaalde waarschuwing*, zooals dit in de Oostenrgksche gewerbeordnang voorkomt. Ook kan spreker, zich niet vereenigen met de bepaling dat een dringende reden is het opzettelgk of roekeloos beschadigen van des werkgevers eigendom of het bloot stellen aan ernstig gevaar van diens eigendom. Ook bier zou weer eene waarschuwing moeten voorafgaan. Ook met de hardnekkige weigering om aan de bevelen ol opdrachten van den werkgever te voldoen als dringende reden, kon spreker zich niet vereenigen, als het de collectiviteit, dus de werkstaking, geldt. De heer Drucker bestreed hef amendeuient-Yan Doorn, dat een zeer abnormale bevoegdheid zou geven aan een der partgen. De afdeelingen van de Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs over de wetsontwerpen tot uitvoering van een wettelgken tgd en betrekkelgk voorbehoud der bevoegdheid tot hot sluiten van overeenkomsten, betreffende de toetreding van Mogendheden die op de internationale Vredesconferentie van 1899 niet vertegenwoordigd zgn geweest, tot het op 29 Juli 1899 te 's-Gravenhage ge sloten verdrag voor de vreedzame beslechting van inter nationale geschillen de heeren Van Wichen, Ce Beaufort, Van Idsinga, Jansen ('s-Gravenhage) en Van Wijnbergen over het wetsontwerp tot nadere wgziging en aanvulling van de wet van 17 November 1872 (Stbl. no 130) hou dends vaststelling der tarieven van in-, uit- en doorvoer in Ned.-Ind., de beeren Van de Velde, Plate, Talma, Van Veen en Van Vuuren en over de raming der vorr de Tweede Kamer benoodigde uitgaven in 1907, de heeren Dolk, Hnbrecht, Schokking, Van Alphen en Van Dedem. Samenzwering ln Djember. Naar aanleiding van de gevangenneming van de 65 samenzweerders in 't Djembersche op Oost-Java deelt men o. a. 't volgende mede aan de N. Crt. Te Djember wilde men den heiligen oorlog uitroepen. Deze samenzwering heeft niets verrassenends. Per sonen, die in die streken goed bekend zyn verzekeren dat het in het Djembersche al sedert eenige jaren kookt dat de bevolking er ontevreden is. Djember is by uitstek hot land van de tabak. Daarvoor wordt de grond door de Europeesche ondernemers ge huurd van de inlandsche grondbezitters, die het recht behouden de verhuurde velden in den regentyd met ryst te beplanken, terwyl de huurder het recht heett, in den drogen tyd al het ingehuurde of een deel daarvan met tabak te beplanten of te doen beplanten. Deze beplanting geschiedt door den verhuurder, tenzij de huurder die aan een ander opdraagt, de huurder verstrekt de kweekplantjes. De planter levert echter de tabak niet altyd aan den ondernemer, maar aan anderen, die meer betalen. Daar door zyn in Djember misstanden ontstaan, die de Indische regeering heeft trachten weg te nemen, door bepalingen vast te stellen omtrent het vervoer, den verkoop en de opschuring van tabak en tabaksbladeren, die misschien de Europeesche tabakscultuur zeer ten goede zijn ge komen, maar aan den anderen kant de vryheid van be weging en van handel van den inlander zoodanig aan banden heeft gelegd, hem in zijn huisrecht zoo hebben beperkt en hem zoo hebben overgeleverd aan plagerijen zijner hoofden dat ontevredenheid en verzet wel niet konden uitblijven. Pensioen voor het Spoorwegpersoneel. Door het bestuur van dec aotisociaal-democratischan bond tan Nederlacdseh spoorweg-personeel Recht en Plicht zal aan de Koningin een adres aangeboden worden, waarin de bond aandringt op verbetering in de peneion- neering in dier voege, dat bg ouderdom of invaliditeit 7/t van het laatst genoten traotement worde uitgekeerd en weduwen en weezen de helft daarvan genieten, hetgeen nog geen ton gouds zou kosten per jaa'. Men zal alvorens het adres aau te bieden, zooveel mogelgk handteekenicgen daarop trachten te verkrggen. Ken belangwekkend onderzoek. Naar wg vernemen, heeft een van de hoofdambtenaren van het staatstoazioht op de volksgezondheid zich onlodig gehouden mat het onderzoek van het middel genaamd Tuberculofhobine. Er bestaat alle kans. dat de ui slag van dit belangrijk onderzoek weldra bekend zal worden Nv. d. D.) H i|ks(oezlcht op de vlsscbersvloot. Naar men verneemt is een adres gezonden aan den voorzitter der Tweede Kamer, waarin de wenschelgkheid betoogd wordt van een Rijkstoezicht op de visschersvloot Schoolopziener-Hoorn. De heer J. Jelgerhuis Swildens heeft ontslag gevraagd als schoolopziener in het arrondissement Hoorn, in ver band met zgn gezondheidstoestand. IVederlnndsch Onderwijzers (genootschap. Bg het hoofdbe'tour van 't N. O. G. is eeu klacht in gekomen over oen schoolopziener die leden van de voor dracht voor h. e. s. weert, omdat zg lid zgn van N. O. G Diamant-Industrie. De Amsterdamsche Juweliers-Vcreeniging heeft beslo ten het looncontract, door haar aangegaan met den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkers-bond met ingang van 1 Juli e.k. niet te hernieuwen. Deze opzegging geschiedde by een schryven van den secretaris, den heer Herman J. Hartop, waarin o. m. voorkwam Waarom dat contract niet te handhaven was, zullen wjj onder deze omstandigheden, u wel niet hier be hoeven te herhalen, genoeg zjj het om slechts te her inneren aan het door u volmondig erkende feit, dat de werklieden gaarne van het contract gebruik maakten om hun minimum-verdienste volkomen gewaarborgd te zien, maar dat zij ^'een oogenblik geaarzeld hebben om, wanneer zjj even de kans schoon zagen, van de werk gevers hoogere loonen af te dwingen. Wjj zullen alle nadeelen van het contract niet op sommen, waar toch zoowel uw dagelyksch bestuur als ons bestuur daarvan ten volle overtuigd zyn en op dien grond een nieuw cjntract niet wenscheljjk achtten. Wjj hebben natuurljjk ook voor onze leden niet ver zwegen, dat een ernstig punt van overweging bjj onze Besturen heeft uitgemaakt de vraag of men niet het geheele garantiestelsel moest overboord werpen en ver vangen door een netto stukloon. Wjj zullen nu moeten afwachten hoe de opheffing van het contract voor onze ny verheid werkt en wjj verklaren ons gaarne bereid om, zoodra het belang onzer industrie zulks eischt, met u nader overleg te plegen, omtrent de in de toekomst te volgen gedragslyn.« 58e Izandhulshoudkundlg Congres te Amersfoort. Gisterenmorgen werd t congres weer geopend. Aan de orde was a. Zou het mogelijk zijn, in Nederland een goed cavaleriepaard te fokken Zoo ja, waar, van welk ras en hoe duur aan het rijk te leveren, 4 jaar oud P b. Zou het rijk het geld, nu voor het hengstendepot te Bergen-op Zoom uitgegeven, niet nuttiger kunnen besteden P Verschillende cavalerie officieren woonden bij deze bespreking 't congres bij. De heer Metelaar van Bronkhorst leidde dit punt in en betreurde het, dat elk jaar f 240.0C0 voor den aankoop van cavalerie- paarden naar 't buitenland gaat. Hij wensoht hier zulke paarden met rijkssubsidie te verkrijgen, door goedkoope geschikte volbloedhengsten te stationneeren, en, althans in 't begin, hooge prijzen bij aankoop van remontepaarden in ons land te besteden. Het depot te Bergen-op-Zoom mag volgens hem wel verdwijnen, Hierna kwam 't volgende punt aan de orde: Is het met het oog op de belangrijkheid van den Nederlandschen schapenhandel op Engeland niet wen- sohelijk, dat ernstige samenwerking plaats hebbo in Nederland tot verbetering van het schapenras Namens de Neder), kamer van koophandel te Londen trad als inleider op mr. Rozengaarde Bisschop, die opmerkte, dat het Nederl. schaap veel te vet is en te weinig vleesoh heeft voor Engeland. Ze moeten kleiner en lichter worden, liefst 55 ft 65 Kg. Het schapenvleesch uit Zuid-Holland is dikwijls te grof. Alleen in de omstreken van Arnhem acht inleider den toestand tamelijk bevredigend. Overal elders moet men geschikte fokrammen uit Engeland laten komen, welke door een commissie uit verschillende deelen van ons land op de Royal Agricultural Society Show (de groote Engelsche veetentoonstelling in 't laatst van Juni) worden aangekocht. Deze moeten door de landbouwmaatscbappijen worden ingevoerd, maar publiek verkoope men ze. Na 4 h 5 jaar hebben wij dan in ons land zelf een geschikt schapenras. Regeeringssubsidie is noodig om de tekorten te dekken, maar deze behoeft volgens inleider niet hoog te zijn. De heer Löhnus, inspecteur van den landbouw, beide, dat de zaak zeer actueel is, want de schapenfokkerij wordt wat voordeeliger in de laatste jaren. Het doet den inspecteur leed, dat zich hier geen schapenfokkers laten hooren. Wat het invoeren van Engelsche rassen betreft, dat is voor ons land geen nieuwe zaak. ln Noordholland zijn reeds veel Engelsche schapen inge voerd en daar zgn mooie resultaten verkregen mot het Wenslydale ras. Als plaats vcor 't volgende congres werd Ghorinchem gekozen. Na de pauze werd nog behandeld de vraag Welke middelen staan ten dienste der botercontrole- stations, om de consumptie en het export van gecon troleerde boter te bevorderen Het praeadvies werd door den heer F. E. Posthuma, namens den Federatieven Nederlandschen Zuivelbond uitgebracht. De botercontrólestations zorgen voor het contróleeren der bij hen aangesloten producenten en handelaren, ten einde aan de afnemers de zekerheid te geven, dat de betrokken boter onvervalscht is. De export wordt het best bevorderd door veel reclame te maken in het buitenland en te controleeren waarheen onze boter gaat. Blijkt het nu dat de gecontroleerde boter in handen der knoeiers kan komen, dan moet een ander afzetgebied gezooht worden. De heer Mesdag, zuiveloonsulent voor Friesland, meende dat het niet op den weg ligt van de botercon- t roles tat ions aldus hun werkzaamheden uit te breiden. De heer A. Bos, zuiveloonsulent te 's-Gravenhage ging niet mede met den heer Mesdag. Hij meende, dat de binnenlandsche handel wel degelijk onder controle moet komen en blijven. Een botorwet zal ons niet helpen, alleen is heil te verwachten van een uitbreiding van de rijkscontrole. Hierop werd het congres gesloten. Het korps mariniers. Da hear McLeod behandelt ia aan slotarfcikul in Het Nieuws van den Dag do vraag, wat er gedaan moot wor den met do nog bestaande marinier-officieren. »D betrokking van inspecteur van ds mariniers ia, schrgft hg, op te dragen aan den hoogston in raag van da marino officieren, den tegenwoordigen kolonel, en later, by opvolging, aan de anderen. Op den kolonel volgen thans drie luitenant-kolonels. Waran dezen er niet en woonden de mariniers, die niet varende zgn, in logemeni,-schepen, dan zouden deze schepen door kapitein-lnitonants ter-zee gecommandeerd kannen wer den en hetzelfde zou ook het geval kannen zgn met kazernes, waarin mariniers of ander volk zon wonen. Ds (x-lnitenant-kolonel der mariniers kannen das zonder eenige bedenking hot bevel over een logementiohip of eene kazerna voeren. Da kapiteins mogen geacht worden dezelfde bekwaam heden te bezitten als de loitenants ter zee der le klasse behalve die, welke voreischt worden voor de zeevaart eu het torpedowezen, welke laatsten zy zich echter door studie eigen kannen makes. Men kan dus de kapiteins plaatsen in ulla betrekkingen, waarin geen zeevaartkun de wordt vereischt, on aangezien de torpedodienst een 8; eciial vak is, behoeft de vraag, of zg daarby zonden kunnen geplatst worden, niet te worden overwogen. Het behoeft waarlgk gejue moeite te kosten, om op de wacht-, instructie- en logemeatschapen, bsnevensin de kazernes, plaatsen te vinden, waarin de ex-kapiteins dar marinieis uitstekende diensten kunnen bewgzen, terwgl ook nog op de groote varende schepsn z;er goed eeu offieior tan dien rang kan geplaatst worden, die niet in het bezit is van zeevaartkundige kennis. Van de luitenants dar mariniers kan hetzelfde ge zegd worden. Teneinde misverstand te voorkomen, dieaoa de tegen woordige titels der marinier-officieren vervaugeu te worden door de gewone titels der zeeofficieren van gelgken rang.* Ten aanzien van de officieren van administratie zegt de schxyver: «Behoudens missohien eenige atwikkeling van tegen woordige zaken, houdt de afzonderlijke administratie van het korps marinie.s op te bestaan. Voor de offi cieren dier administratie moet dus een andera werk kring aangewezen worden. Voor den luitenant-kolonel- intendant is die aan bet Departement van Marine of bg eene der direct ëa wel te vinden (wg denken hier o. a. aan de «intendance* voor oorlogstgd). De overige officierr-nkwortiermeesters kunnen ingelgfd worden in het korps dar administratie van de zeemach', waaruit zg allen afkomstig zyn. Naar hnn datum van aanstel ling in de ranglgst herplaatst, zullen zg echter boven de sterkte moeten govoerd warden, opaal anderen u'et in hunne bevordering Ij r.aJ. old worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1