No. 135. Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALMAAR EN OMSTREKEN. 1906 AAlVDACr 11 JUNI. BINNENLAND, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoOBBHwwer S. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam O 9. Rechtzaken. Uit Hof- en Hoofdstad. ALKNIAARSCHE COURANT. Tweede Kamer. N> oordzeekanaal. Verhooging en aanvulling van het IXe hoofdstak der Btaatsbegrooting voor 1906. (Uitgaven Noordzeekauaal enz.). Ter voldoening aan den in het voorloopig verslag uit gesproken wensch, dat een opgavo worde verstrekt van hetgeen, met inbegrip der verbeteringswerken, waarop het ingediende wetsontwerp betrekking heeft, en totaal door het rjjk is uitgegeven ten behoove van het Noordzee kanaal, kan worden medegedeeld, dat dit een bedrag vormt van f 47.917 804.79. In mindering komt de bjjdrage ad 10 °/0 van de ge meente Amsterdam in de verschillende verbeteringswei ken ad f 851.393.60'/,, bljjft f 47.066.411.18'/,. De vraag of het plan voor de electriscbe bewegings- inriohtingen der nieuwe Hembrng reeds door de H. IJ. S. M. is ingezonden en of dit is goedgekeurd, kan be vestigend worden beantwoord. Binnenkort zal het pro gramma der eischen, waaraan deze inrichtingen znllen hebben te voldoen, aan eenige bekende firma's worden toegezonden, opdat zjj hare aanbiedingen voor de uitvoering knnnen indienen. Medegedeeld wordt, dat het in de bedoeling ligt te trachtea ook de electrische verlichting van het Noordzee kanaal met 1 Jnli 1907 te doen gereed zgn. Wel? ver- verbindingsmiddel ook over het kanaal gemaakt moge worden, toch znllen de werken zgn te maken om de tram over de ponten te knnnen doen gaan. De minister van Landbonw, Nijverheid en Handel, tijdelgk belast met het beheer van het departement van Waterstaat, Handel en Ngverheid, zet in zgn antwoord tevens uiteen, wat de oorzaak was van de samenkoppeling der uitgaven voor het Noordzeekanaal aan de overige in het wetsontwerp voorkomonde. De Tweede Kamer hoopt 29 Jnni met hare werkzaam heden gereed te zgn en dan niteen te gaan. Ball. In den laatsten tgd varschjjren er in de bladen her haaldelijk berichten over het gereed honden van troepen voor Bali (het eiland dat door een zeestraat van Java gescheiden is). Alle berichten bjj elkaar vattende, maakt de N. R. Gt de gevolgtrekking, dat men in IndiB met het oog op het groote aantal soldaten, dat reeds te velde is, voorloopig liever niet naar Bali gaat; dat men echter gereed wil zgn om, zoo de honding van een der vorstjes daartoe bepaaldelgk noodzaakt, dadeljjk te knnnen optreden dat er aan de Vile Atd. van het Indische Departement van Oorlog (Generale stal) hard gewerkt wordt aan het sa menstellen van de expeditie naar Bali, die toch noodig zal zgn dat inderdaad (zie ook de talrjjke mntaties oa- der de inlanterie-offioieren) eenige bataljons geheel gereed gebonden worden; doch dat, onvoorziene omstandigheden, die een onmiddellijk optreden bepaaldelijk noodzakeljik maken, uitgesloten, in de eerste maanden nog wel geen expeditie naar Tabanan, Badoong, Gianjar, enz. zal wor den afgezonden. Risico-ongevallenwet. De gemeenteraad van Groningen heeft Zaterdag ver worpen het voorstel van Bnrg. en Weth., om toe te treden tot de Onderlinge Bisioo-vereeniging van Nederlandsohe gemeenten in aansluiting aan de Centrale Werkgevers Riaioobank te Amsterdam, zoodra d*ze vereeniging wettig zon zjjn geconstitueerd. Tentoonstelling te Milaan. De Nederlandsche afdselingen op de tentoonstelling te Milaan zgn gereed. Zjj znllen heden morgen om 11 nnr zonder plechtigheid geopend worden. Do te Milaan wonende Nederlandeis zjjn nitgenoodigd daar bjj tegen woordig te zjjn. De Regeeringscommissaris de heer Scholten is naar Milaan vertrokken, mede in veroand met het vertrek van den gedelegeerden commissarisden heer Cremers die als zoodanig zjjn fnnctie op 15 dezer neerlegt. De architect der installation, do heer W. Kromhont Cz., keert over eenige dagen nit Milaan terng. Ontwerpen Vredespaleis. Van de 217 ontwerpen van het Vredespaleis valt het gemis aan karakteristieke gedachte bjj de meeste ont werpen waar te nemen, De meeste ontwerpen verheffen zich niet boven het middelmatige. De jury deed een gelukkige kenze. 't Bekroonde onderwerp van den heer Cordonnier heeft een zeer rationeele indeeling en slnit zioh meer aan bjj het algemeen oachet der Hollandsese knnst dan menig ontwerp. Rjjk geornamenteerd en toch statig maakt het een prettigen indrnk met zgn leeien dak en rooden baksteen. Ook de andeie bekroonde ont- werpen zgn verdirnsteljjk, terwijl onder de niet-bekroonde vooral uitmunten een Hollandsch ontwerp onder den titel »Pax Vobiscam» en een Italiaansch ontwerp, motto Michel Angelos, dat een der geniaalste is van de geheele expositie. Vele ontwerpen zochten hnn kracht in renzenkoepals en wanstaltige exotische motieven. benoemd dr. P. H. Ritter, oud-president van de Remon- strantsche Broederschap, hoofdredacteur van het N. v. d. D. te Amsterdam. Oud-Zouaven. De kantonrechter te Hoorn heeft Zaterdag uitspraak gedaan in de vroeger medegedeelde Zonaven-kwestie. Het verzoek van den heer Zjjpte Venhuizen, voor zitter der Centrale Liberale Kiesvereeniging in het district Enkhuizen, werd van'de hand gewezen. Deze had verbetering aangevraagd van de kiezersljjsten der gemeentoa Grootebroek en Westwond door daa van af te voeren de namen'van eenige ond-panselgke zonaven. De kantonrechter plaatste zich bjj deze nitspraak op het standpunt, dat de verzoeker had bsbooren te bewjjzen het gemis der£koninkljjke tosstemming; niet, dat de oud- zonaven het bezit van die toestemminglhadden moeten aantoonen. Landbouwtentoonstelling. Zooals men weet zal dit jaar een internationals land bouwtentoonstelling van nog al eenigeu omvang worden gehonden te Den Haag. Thans is vastgesteld dat de tentoonstelling zal gehonden worden van 14 tot 23 Sep tember. Journalist-Hoogleeraar. Als opvolger van den op verzoek eervol ontslagen hoogleeraar in de letteren en wijsbegeerte aan de univer siteit te Utrecht, jhr. dr. B. H. C. K. van der Wjjck, is «Politicus," die in de Opr. Haarl. Ct. «Van het Bin- nenhof''1 schrijft, behandelt ditmaal luit.-gen. Bergansius. De sohrjjver herinnert aan de verdediging van de «militaire wetten" door den tegenwoordigen minister van staat, destjjds pas-opgetreden als lid van het Kabinet Knjjper. «Zoowel op 't stuk van tnoht-handhaving als ook wat bevorderingpensionneering etc. betreft men her innert zioh het complex van nienwe bepalingen 1 had generaal Bergansins, aanhanger van de onde militaire school heel wat ooncess ën moeten doen dan hetgeen hom, persoonlijk, sympathiek was En van nit de Kamer, speciaal van de allerroodste en andere anti-mili taristisch gezinde fraotiënkwamen al-maar nienwe eischen Wat voor iemand als generaal Bergansins in 't militaire dierbaar en onaantastbaar moet wezen, werd door menig lid der Kamer beschimpt met onbarm hartig cynisme En de »3norrebaard", de onde mili taire traditiën, hadden héél wat te verduren 1 Da heer Bergansins wist zich, tegenover al die verwoede aanvallen kranig in ijzeren zelfbedwang te honden. Een heel enkele maal, wanneer het geschut wat bar-grof was, bespemde men hoe de gelaatskleur van den kleinen, bejaarden heer aan de ministerstafel wat hooger werd en hoe hjj met extra-driftig gebaar trok en pinkte aan den zwaren, dik ken, sneenwwitten knevelwelke zonderling-forschen indrnk maakt op 't kleine, kogelronde hoofdje van den minister. Maar de generaal, opgegroeid in eene school waar men zioh leert bedwingen, hield zich zich goed 1 Een medelijdend lachje gleed soms even over zgn gelaat, wanneer de Troelstra's of Hngenholtzen «aan 't uitpak ken'' warendan vatte hjj 't potlood en noteerde even aanteekening voor repliek van straks En wanneer de minister dan aan het woord kwam, was bij zichzelf weör volkomen meester. Dan was in het vrjj-zwakke, wat-eentonige stemgeluid geenerlei emotie te ontwaren. En bjj wist zich hoe fel en verwoed de aanval ook mocht geweest zjjn te honden, steeds, binnen de grenzen van zakeljjke, hoffjljjke, deftige ge matigdheid. Van toorn, van pathos nooit sprakeDa kalme, rnstige, eerljjke eenvoud werd nooit ofte nimmer verbroken. Generaal Bergansins maakte g'ljjk gezegd geenerlei indrnk door oratorische gaven, doch wel gevoelde, besefte de Kamor, boe de man, die daar sprak, bepleitte of bestreed nit kracht van wat hem nit 't diepat van zgn eerljjk, rondborstig gemoed naar de tong welde Dit is dnrf ik wel zeggen Bergansins' kracht geweest. Men had, hoever men in velerlei opvattingen ook van dezen opper-officier-minister verwijderd was, eerbied voor de enorme werkkracht van den grjjsaard, wiens aandacht gedurende al die dagen en weken van afmattend, soms martelend debat steeds even frisch bleef die «erbjj was,» even kranig en «bjj de pinken» wanneer de beraadslaging te 11.15 nnr een aanvang nam als wanneer de Kamer, tegen halfvjjf 's middags, stond te hnnkeren naar de schorsing der debatten Wie er genoeg van mocht hebbenwie al geeuwend en nitgepnt van 't luisteren-alléén met vakerige oogen naar de klok stond te tnren en dan widr onrnstig- wreveligon blik wierp naar het presidiaal bntean, of nn nög niet zonden komen de verlosaende woorden «Maar wegens het vergevorderde nnr worden etc niet aldns de hoogbejaarde generaal Bargansins 1 Hjj zat daar, fiks en frisch en monter, in zgn zwartlakenscho gewaad, militair-correct, vóór zgn bandels papsrassen, gereed om met de heeren verder te gaan, zonder dat eimand ook slechts 't geringste spoor van vermoeidheid bjj hem kon ontdekken 1 Over de zeer belangrjjke rol, door generaal Bargansins gespeeld in de woelige stakingsdagen van 1903, is zeker niet alles bekend. De hoogste onderscheiding der be noeming tot minister van Staat hem na zgn aftreden als minister van Oorlog te benrt gevallen stond daarmee stellig in verband Wel weet men, dat toen anderen, ook in hooge en verantwoordelijke positie ge plaatst, den klats kwjjt raakten te midden van de drei gende anarohie, 't Bergansins was, die met koel hoofd, met scherp en kalm-bezadigd doorzicht, toonde, dat bij» in de are des gevaats, inderdaad de bevelhebber was, aan wiens vaste band men mot veitronwen mocht over geven het bestaar der zaken.Wis Bergansins kennen, weten ook, met welk een rnstigen eenvoud en ook met hoeveel echte, ware bescheidenheid, welke in nanw ver band stond met zgn boog plichtsbesef, hjj steeds zjjn weg is gegaan, welke ook do taak was, welkehem werd toevertrouwd In luit,-generaal Bergansins bezit Nederland niet een staatsman van den eersten rang, mrar wel een dier kranige vertegenwoordigers van de onde militaire school, die, wanneer zjj hervormingen hebben tegengehouden, tot verontwaardiging van de vrienden der «moderne richting", dit deden uit kracht hunner innige overtuiging, hos 's lands welzjjn slechts daardoor gediend, gebast wordt De eerljjke tegenstander zal niet aarzelen aan dezulken met ongeveinsde achting het eere saluut te brengen I De Haagscho kouter van de Prov. Gron. Ct. heeft een bezoek gebracht aan het Scheveningschs inhalatorium «Jaren geleden, toen nog het Stede!jjke Badhuis er stond werd dit paviljoen voor concerten en tooneelver- tooningen gebruikt. Daarna maakte het eenvoudige Bad huis plaa's voor een grootsch, monumentaal/gebouw, doch de beide eind-paviljoens dia hier even weinig bjj be hoorden als een paar stemmige burger-juffers tnsschen een rjjk uitgedost heerschap, bleven behouden. Van dit linker-paviljoen nn is met overleg en smaak eene inrich ting voor hét inademen van geneesmiddelen ten behoeve der ademhalingsorganen gemaakt, welke gerost met Ems vergeleken mag worden. Een woordspeler zei er van Men mag getnigen, dat zonder eenige inhaligheid het inhalatie-systeem hier is ingehaald.» Allerlei werktuigen, glanzende in hnnne fonkelaienwheid worden daar in beweging gebracht ten behoeve der patiënten. Dr. Hartog, onze baddoctor, die de gezegende gave bezit om op bijzonder heldere wjjzo zijne kennis mee te deslen, gaf er eene belangwekkende nitlegging van al die anel-draaiende, blazende, op en neerspiingende toe stellen, alles in navolging van Ems. Doch in plaats van in het stik-warme Ems tot verbetering zjjner ademhalings organen te vertoevenvindt de patient hier, aan het frissohe Noordzeestrand, waar het ozon hem mild toe vloeit, de heerljjks'o gelegenheid ter genezing. Het doel toch van het inhalatorinm is: de slijmvliezen der ademhalingsorganen onmiddellijk met verschillende geneesmiddelen in aanraking te brecgen. Men kan dit op verschillende wjjzen bereiken. B.v. door eene kamer waarin zich de patient bevindt, te vnllen met waterdamp, zoo fijn mogoljjk verdeeld, waarin het geneesmiddel is opgelost. In dien nevel ademt de patient, zittende en pratende, helzjj in een afzondeiljjk vertrekje, hstzjj in gezelschap van anderen, het geneesmiddel in. Ook door toestellen, die het geneesmiddel, eveneens zoo fijn mogeljjk verdeeld, en tot eene bepaalde temperatnor verwarmd, door een mond- of nensstnk naar het orgaan voeren, dat men behandelen wil. Voorts door pnenmatische toestellen, wier vernuftige inrichting het mogeljjk maakt, verdichte lacht in te ademen of nit te ademen in ver dunde lacht. In één woord alles wat Ems voor ljjders aan derge ljjke keslkwalen biedt, heeft Scheveningen in zjjn inhala torinm bijeengebracht.» Da Haagscho briefschrijver van het Dagbl. v. Gouda beschrjjft aardg het debat in den gemeenteraad der Hofstad, gevoerd naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen in de politieverordening in verband met het in werking treden der motor- en rjjwMwet. 't B gon al dadeljjk met den hoer Vas Dias, die èi auto's èi fietsen in de stad niet harder wilde laten rjjden dan stapvoets. Maar verschillende leden konden zich bet stapvoets rjjden van automobielen en rijwielen met den besten wil der wereld niet voorstellen, 't Bleek nn, dat de heer Vas Dias bedoelde: «zooals een paard stapvoets rjjdt.» Wonderschoons redactie Een stapvoets rjjdend paard I Wie beeft daar nn ooit van gehoord. Een paard loopt stapvoets, en de wagen, waarvoor het gespannen staat, of de rniter, dien het op zgn rng heeft, rjjdt 1 Maar daar dacht niemand aan. En 't is toch zoo, nietwaar Van een paard, dat U, zonder voertuig achter zich, of rniter op den rng, passeert, b.v. in de wei, zult ge toch ni'-t zeggen ziet eens, dsar rjjdt een paard 1» Eigenljjk is ook dat heele woord «stapvoets» onmo gelijk «Wel betoogde de heer Warneke heel grappig dat «Stapvoets rjjden» voor wielrjjders onraogeljjk is en stelde het daarom bjj de behandeling der verbodsbepaling om de drnkke Hoogstraat, Veecestraat Spuistraat en Vlaming straat met metori jjtnigen en rgwielen te berjjden van 's middags 12 tot 's avonds 9 nnr, als amendement voor, om zoodoende te bereiken dat anto's in de voorname winkelstraten wel toegelaten zond>n worden, maar rjjwielen niet, een amendement, dat ook bg de wethouders veel bjjval vondmaar toch veroorloof ik mg de vijjheid het met den heer Warneke niet heclemaal eens te zjjn. En daarom zeg ik, dat tegenstanders Tan 't fietsen in genoemde hoofdstraten in plaats van teleurgesteld, juist big mogen wezen dat het amendement van den heer Warneke ten slotte toch niet aangenomen is. Want in plaats van geen, zonden er veie fietarjjders door die straten gaanOmdat het niet waar is dat «stapvoets rjjden» met een ijjwiel onmogeljjk is. Ia letterljjken zin, jt. dasr heefs hjj geljjk in, maar we weten nn wat er mede bedoeld werd (en dat de beer Warneke zich niet aan de letter hield, bljjkt nit 't feit, da' bjj 't voor anto's wel mogeljjk acht) en voor dit kunststuk, zooals de heer Warnek-j 't noemde, behoefde hjj ons niet naar «Scala» te verwjjzen. Want hoe hon derden malen ziet men geen fietser op straat heel kalm naast een hem vergozellenden voetganger rjjden 1 Eu langzamer dan oen wandelaar hoeven de anto's toch ook niet te gaan Was het amendement van den heer War neke aangenomen, dan zonden er in plaats van geen, zeer veel fietsrjjdeis door de straten gaan, en had't das een verkeerde uitwerking gehad. En hiermede bsn ik nn tevens gekomen aan de voor liefde van een groot deel des raads voor auto's. Want niet w >s men tegen het rjjden met anto's door de drnkke Hoog-, Veene-, Spni- en Vlamingstraat, maar fietsen wilde men er niet door hebben. Maar, nu 't motief I Om de talrjjke groote winkeliers aldaar niot te schaden. Zonderling 1 Een automobilist of lista, die een magazjjn in een dier straten zon willen bezoeken, maar geen kans ziet met de anto voor de dear te sloppen, zegt «nn, dan wil ik ook met dat magazjjn niet te maken hebben en ga ergens anders,» maar een wielrjjder of rjjdster die 't zelfde magazjjn niet met zgn (haar) karretje kan be reiken, die zegt heel zoet, onderworpen en gedwee wel, dan ga ik op mjjn voetjes naar toe 1 Ik zeg,zonder ling «Dezelfde heer Vas Dias, die alle anto's en fietsen door geheel Den Haag «Stapvoets» wilde laten «rjjden», m. a. w. ze als sneller vervoermiddel al hnn waarde wilde doen verliezen (bljjkens is bjj dns heel erg benauwd voor de veiligheid) wilde later bet speciaal voor voetgangers be stemde hooge schelpenpad van den Vjjverberg voor de fietsers openstellen, hoewel daar een uitstekende breede straatweg is. Vreemde tactiek. Eerst wil bg door zgn begrafenis tempovoorstel (dat gaat ook «stapvoets») voor wielrjjders het bezit van een fiets binnen Den Haag waardeloos maken en wil ze dan als vergoeding daarvoor een rjjpad meer binnen Den Haag nog wel, geven Je moet de menschen te vriend honden Valerius van de Opr. Haarlem. Ct. heeft het over de afscheidsrede van Professor Matthes, die wegens het bereiken van zijn 70sten verjaardag moest aftreden als hoogleeraar in bet Hebreeuwsch aan de Amsterdamsche Universiteit. De schrijver zegt o. m. „Er was nog iets zeer bijzonders in de afscheidsredo van Hoogleeraar Matthes. Hij kon op een zeer ge wichtig feit wijzen, op het feit, dat de jonge vrouw, tijdens"zijn professoraat, voor het eerst toegelaten is tot de colleges. „Dit jaar" is zelfs de Theologische faculteit voor 't eerst een vrouwen-student rijker ge worden, zoodat ik ojk nog in mijn laatste jaar heb kunnen waarnemen, hoe een jonge dame zioh op Hebreeuwsch en Oud-Testamentisch gebied beweegt. Wel is de toekomst van vrouwelijke theologische studenten nog niet zoo zeker als die van hare zusteren in de andere faculteiten, maar waar in Amerika reeds meer dan 30Q0 godsdienstprediksters werkzaam zijn, is het volstrekt niet onmogelijk, dat allengs in Europa en ook in Nederland zioh een practische werkkring voor vrouwelijke theologanten gaat openen." Wat de zaak op zich zelve betreft, is Hoogleeraars meening, dat, waar zoovele wetenschappelijke vraag stukken op oplossing wachten, de medewerking van alle intelligenten|welke hunne sekse ook[zij hoogst gewenscht is. Laten daarenboven geen anderen over de werkzaamheid der vrouwen beslissen dat zij zelve. „Dat <*e scheidsmuren vallen I Leve de vrijheid ook voor de vrouwen Wonder-wel stemmen de woorden van professor Matthes saam met de meening van Yignaud, den be kenden Franschen socioloog, op welke in deze zelfde week De Telegraaf de aandacht vestigde.J Naar aanleiding ,van eenige kinderachtige manifestaties bij gelegenheid der verkiezingen schreef Yignaud, „dat er een ander, een bete feminisme in Frankrijk bestaat, dat allerminst, wil, dat de vrouw blijve aan het hoekje vad den haard. De vrouw neme dienst in het groote leger van don arbeid. Zij neemt er reeds een plaats in, die bewonde- renswaard is. In Frankrijk zijn de vrouwen kiezers voor de Kamer van Koophandel, kiezers en verkiesbaar in de Gemeenteraden voor onderwijs, in de Staats- comité's voor onderwijs en arbeid. Zij hebben zich een naam gemaakt in de letteren, in de wetenschappen zij heb oen zioh een plaats veroverd als advocaat en dokterzij redigeeren dagbladen, besturen hoogere burgerscholen, normaalscholen, groote handelshuizen, nemen als voorzitsters deel aan politieke en sociale vergaderingen, waar haar woord wordt gehoord en gewaardeerd. In Frankrijk zijn legio vrouwelijke ambtenaren, zoo wel hoogere als lagere. Zij zgn postbode, wissel wacht ster, trommelslager, telegraphiste, opziehteres in fabrieken, in dienst bij de spoorwegen enz. Zoo iets der vrouw het stemrecht moet verzekeren, dan zijn het deze overwegingen, meer dan enkele kinderachtige manifestaties of onsympathieke uitingen. De vrouw is niet tot middelmatigheid gedoemd, zij kan zelfs tot het sublieme geraken, met het behoud harer gratie en vrouwelijke deugden. De feministe van de goede soort zal er haar eer in stellen vóór alles vrouw te blijven. In haar omgeving zal de man beleefder, beschaafder worden en haar macht een veel grootere zgn dan van hare zusters, die op een man trachten te gelijken en dezen be schimpen, critiseeren en daarmede haar eigen waar digheid te grabbel gooien." De scbrjjver van de brieven in de hoofdstad in de ProvGron. Ct., vermeldt de voornaamste ontwerp- bepalingen voor een B iroepsverordening voor genees kundigen «I. Ieder geneesheer m iet met nauwgezetheid zgn plicht vervullen; volkomen zwijgen orer al hetgeen bjj omtrent gezondheids- en familieaangelegenheden verneemt, en zoowel in- als buiton functie de eer en het aanzien van den stand hoog honden. II. Reclame-maken is daarmede in strjjd. III. Als specialist optreden om gewone practjjk te krgeen is niet- geoorloofd. IY. Het is in strjjd met de waardigheid geheime middelen voor te schrjjven of omtrent hun werking verklaringen af te geven. Behandeling uitsluitend per brief is tiet geoorloofd. Y. Afkeurende critiek in het openbaar van andere collega's, ook handelingen van dezelfde strekking, doen schade aan den geheelen (tand. YI. Patiënten, die onder behandeling zgn, zal men, zonder kennisgeving aan den behandelden medions, niet overnemen. VII. Wordt wegens niet te voren aangekondigde afwezigheid cf verhindering van den huisarts bg een patient een ander geneesheer geroepen, dan moet hg den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1