No. 436. Honderd en achlste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BINSDAG 12 JUNI. Brieven uit Noorwegen. Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents TelefocanaMmer 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOONVoordam O 9. URANT. Alkmaar, 12 Juni. Ia een der Fransche bladen lazen we gisteren het volgende telegram Belgrado 9. Het officierenkorps organiseert voor deze dsgen een banket ter eere van de koningsmoordenaars. De commandant van de stad heeft reeds de noodige machtiging gegeven. Dat was een eigenaardig bericht op den dag van den koningsmoord. Gisteren toch was het drie jaren geleden, dat de wereld werd opgeschrikt door het bericht, dat in den voorafgaanden nacht koning Alexander en zjjn echtgeroote Draga in den konak te Belgrado werden vermoord. Wjj leven snel tegenwoordig en de indrukken van wereldgebeurtenissen volgen elkaar met kinomato- grafiaohe vlugheid op. Took is die Serviiche bloednscht in het geheugen gebleven, omdat hjj zoo geheel lsg buiten de ljjn der beschaving, welke Europa aflegt. Het was zoo iets ongeloofijjks, onmeuscheljjks, wat Reuter in den ochtend van den llden Juni 1903 seinde en de bijzonderheden van de bloedige gebeurtenis waren zoo afsohuweljjk, dat de herinnering er aan wel moest bljjven voortduren en nu, bjj het lezen van bovenstaand telegram, weer helderder voor den geest moest komen. Men weet dat Servië een der ongelukkigste staten van den Balkan is. De laatste van de Obrenowitschen, de zoon van Milan, was een despoo'. Hjj, Alexander had een weinig gunstig uiterljjk en zjjn innerljjk scheen daarmede geheel in overeenstemming te zjjn. Zjjn echt- genoote was een vrouw met een verleden, dat niet stem men kon tot ingenomenheid bjj het Servische drie-mil- lioenen volk, toen het buweljjk werd gesloten. Daaibjj kwam, dat de zwakzinnige koning weldra een instrument werd in haar hand, dat zjj gebruikte ten bate van haar familieleden. Het waren haar broers die in den Konak het meest te zeggen hadden en die feiteljjk regeerden. Het Servische stelsel, in naam van den koning uitgevoerd, was despotisme. Het stelsel werd gehand haafd door middel van een staatsgevangenis waarin poli tieke misdadigers werden geworpen. De misdrijven waren dikwjjls zoo gering, en de straf zoo zwaar 1 Geen wonder dat het meer en meer onder de Servische bevolking oegon te gisten. Enkele maanden voor den bloedcacht behaagde het den koning de grondwet te schorsen en de beide Kamers te ontbinden. Toen was zjjn vonnis geleekend. Maschin Mischtisch Popowitsch, Novakovitsch en hoe ze verder mogen heeten, zetten een welgelukte paleis revolutie op touw. Zjj hebben achterna beweerd, dat het niet in hun bedoeling lag het koninkljjk echtpaar te dooden, wat met dat al dan toch maar gebeurd is. En dien nacht is het van uit den Konak uitgeroepen •Alexander Obrenowitsch is dood, leve Peter Karageorge- witsoh". Peter werd Koning, maar Servië daardoor niet ge- lakkig. De groote mogendheden, met Engeland vooraan, eischte de straffing van de koningsmoordenaars. Geschiedde dit niet, dan zonden zjj Peter niet als zoodanig erkennen en hun diplomaten terngtrekken. Hoe kon de koning evenwel de steunpilaren van zjjn troon ja, meer dan dat Istraffen Dós werden de diplomaten nit Belgrado terageeroepen. Zwaar heeft dit gedrukt op het Servische volk. Er waren ten aanzien van deze kwestie verschillende stroomingen in den lande en dit heeft geleid tot allerlei verwikkelingen, waarbjj minister-crisissen de hoofdrol speeld. Wjj woten niet precies hoeveel ministeries in die drie jaren zjjn gekomen en gegaan', doch gelooven niet dat ket getal 15 te hoog is. Eindeljjk is Koning Peter er in geslaagd een oplossing te vinden, welke Engeland scbjjnt te bevredigen, tenminste de Servische gezant te Berljjn gaat naar Londen. Dat de straf niet erg zwaar uitgevallen is, bljjkt voldoende nit {Particuliere correspondentie.) Pinksteren tn IVeorvregen. Christiania 4 Juni. Een Engelsohe Zondag is van spreekwooideljjke ver velendheid, maar ook in Noorwegen biedt de dag des Heeren voor degenen, die hem voor het eerst meemaken eigenaardige verrassingen. Vanaf des Zaterdagsmiddags 12 unr mag nergens sterken drank worden verkocht, de winkels gaan dien avond extra-vroeg dicht, vele reeds om 7 nur en de calé's mogen Zondagmorgen niet voor 12 nur openen. Vele bljjven trouwens den geheelen dag gesloten. Gelukkig dat de trams geregeld blijven rjjden, na is het tenminste mogeljjk zich in do sohoose omstreken der stad te vermeien. Dat verbod van het verkoopen van sterken drank op Zondag, dat trouwens tengevolge heeft dat des Zaterdag morgens bjj flesschen wordt ingeslagen wat anders slechts bjj glazen zon worden gebrnikt, beeft zjjn oatBtaan te danken aan de hoogst eigenaardige omstandigheid dat de meerderheid der leden van het Storthing geheelonthouder is. Er bestaat nog zoo'n eigenaardige drankwet. In alle gemeenten moet om de 5 jaren een volkstemming gehouden worden of aldaar alcoholische dranken verkocht zuilen mogen worden. Zoo zjjn er verscheidene dorpen waar in 't geheel geen bittertje, sneeuwballetje of glaasje cognac verkrjjgbaar is. De metbode is even rationeel als een voudig, dat moet gezegd worden, ofschoon het twijfel achtig is of een dergeljjke democratische negatie van de wenschen der mindorheid aanbeveling verdient. Maar in eenvoud en democratie hebben de Noren b6t ver gebracht. Daarvan getuigt o. a. de huiseljjke wjjzo waarop de koning die druk bezig is zich bjj het volk zeer bemind te maken) met ieder die hem ontmoet, omgaat. Ook bljjkt het heel duideljjk uit het antwoord dat eon N orsoh diplomaat gaf op de viaag waarom Noorwegen zich v.m Zweden hetfc afgescheiden, en dat ongeveer aldus luidde •Och wjj Noren zjjn een klein volk dat bjjna geheel uit visscheis en landbouwers bestaat met een klein troepje meer ontwikkelde mmschen. Wjj passen niet bjj de bovenstaand telegram. Koning Peter zal nu als erkend vorst Eaorpeesche hoven bezoeken en militaire attaché'» zenden naar de hoofdsteden van verschillende rjjkeo. Er zjjn evenwel nog te veel staatkundige kwestiesdan dat men in een gelukkige toekomst van het Ssrvisohe volk mag hopen. Schrjjvende over het kleine Servië denken wjj onwille keurig aan het groote RuBland. Er is zooveel gelijk soortigs in de geschiedenis van dezen staat en dit staatje, tasschen de regeering van Tsaar Nicolaas en die van Koning Alexander 1 Allereerst dient echter worden ge wezen op een punt van groot verschilhet huwelijksleven. Het haweljjk van den Tsaar met Alexandra Van Hessen is een gelukkig haweljjk en het draagt de goedkeuring weg van het Russische volk. Maar nu de punten van overeenkomst. In de eerste plaats is ook de Tsaar een werktuig in de hand van zjjn familieleden, van de grootvorsten, over wie wjj liever niet spreken. Ten tweede is de Tsaar despoot; in de Doema spreekt men herhaal- deljjk van «constitutioneel vorst», hetgeen de Tsaar even wel zeer onaangenaam moet zjjn. In de derde plaats heelt men in Rusland nog sltjjd en in hooge mate het straffen van politieke misdadigers. En ten rlotte: ook de Tsaar schjjnt het plan te hebben de Doema te ontbinden en te vervangen door eeu lichaam met beperkte reehten en gekozen uit zuiver oonservatieve kringen. De gevolgen van een dergeljjke daad kannen haast niet anders dan vreeseljjk zjjn. Reeds nu loest men herhaaldelijk, dat het volk de Doema niet wil misseu en op ruwe wjjze geeft het dit te kennen. Trouwens het schjjot dat de geest vau ruwheid onder de Russen sofarikbirond toe neemt. De Nowoj» Wremya bevatte eemge dagen geleden een artikel: »het rjjk der roofdieren". Daarin wordt betoogd, dat het volk met onverschilligheid kennis neemt van de aanslagen en dat de pers ze op naturalistische wjjze be- schrjjft. Zoo vertelde een officier van den bommenaanslag 'e Sewastopol, waarvan de Europeesohe pers weinig notitie heeft genomen daar deze ongeveer samenviel met den Madrileensehen. Het plein vour de kerk schrjjft hjj was (na den aanslag) als bezaaid met afgerukte ledematen, stukken vleescb, hersenen en bloed waren naar alle richtin gen gespat. Voor mjj lag een vrouw, wier gelaat bjjua geheel ontvleesd was, borst en buik waren ééa groote open wonde, men zag de inwendige organen en de vrouw leefde nog 1Wjj zullen deze lugubere beaohrjjving niet verder voortzetten, de bovenstaande woorden zeggen reeds genoeg. Het Tsarisme loopt ten einde alles wjjst hierop. Het was de vorige Zaterdag 10 jaren geleden, dat Tsaar Nicolaas gekroond werd. Bleekbevend met wanke lenden schreden, alsof de hsrmeljjnen mantel te zwaar drukte op zijn schouders, liep hjj destjjds naar de kerk, waar de kroning plaats vond. Zjjn regeeriog is niet ge- lokkig geweest. Moge hjj niet worden »de laatste der Romanows", zooals Alexander van Servië is geworden de laatste der Obrenowitsch 1" De Amsterdamsche briefschrijver van de Zwol. Ct. heeft het ook over de vervroegde winkelsluiting »In de meeste zaken, waar ik belangstellend het personeel, waaronder vele jonge dames, interviewde, kwam ik tot ontmoedigende gevolgtrekkingen, zoodat ik het hoogst gewenscht achtdat de ontwerp-verordeningwelke spoedig in den raad zal worden gebracht, een algemeen verbeterde regeling verzekert. Of de regeering óf de stadsbesturen zullen de koe bjj de hoorns moeten vatten, want in den boezem der winkeliersvereeniging heerschen zooveel verschillen in belangen en inzichten, dat het Zweden waar het allemaal graven en baronnen zjje. Wjj kennen heelemaal geen adel en we wenschen niets liever dan eenvoudig en vreodzaam te leven.» Inderdaad toont Noorwegen in alle opzichten den vrede te willen en dat is wel noodig, want de verhouding tasschen de beide landen, die pas geheel van elkander gescheiden zjjn, is niet zoo geheel normaal als men in het buitenland schjjnt te decken. In een particulieren brief, dien de Noorsehe gezant te Stockholm onlangs aan zijn broeder te Christiania schreef, deelde hjj mede, dat de Zweden zeer prikkelbaar zijn en zjjn toestand in het vreemde land dan ook alles behalve benijdenswaardig was. Aanstaanden Donderdag 7 Joni, zal het jnist een jaar zjjn geleden, dat het Storthing het besluit nam, het land tot eiken prjjs van Zweden ai te scheiden. Die dag moet feesteljjk herdacht worden, maar om den Zweden zoo min mogeljjk aanstoot te geven znllen te festiviteiten karakter worden ontdaan en kinderfeest heeten. Op het oogenblik bevinden zich te Christiania verschei dene offioieele personen, die met bet oog op Ibsecs be grafenis hierheen gekomen zjjn en thans nog eenige dagen hier bljjven om verschillende zaken, veelal in verband staande met de aans'aande kroningsfeesten te regelen- Het spreekt vanzelf dat deze heeren gedurende du beide Pinksterdagen niet beter weten te doen dan de omstreken der stad te bezichtigen, want ook officieele bezoeken kun nen niet worden afgelegd. Zoo ben ik dan den (etsten Pinksterdag met twee Doitschers, de bekende theateidirector SiegmundLauten- burg, die hier deze dagen moet ovetblgven omdat de koning hem tegen morgen, Dinsdagochtend te zjjnent heeft ontboden, en een fregattenkapitein, „aide se camp de sa majesté l'empereur, attueié naval d'AllemBgne,'' naar Holmeskolien en Vohsenkollen geweest. Holmenkollen is een bnitesgewom fraai toeristonhotel met dependenses, sportba-, dokterswoning en sanatoriam. Het hotel zelf is verreweg het merkwaardigste gebouw. Hst is, als alle andere, geheel van hout opgetrokken. Wat een brandgevaar I zal men zeggen. Ja, dat is inder daad heel ernstig, temeer daar alles elsctrisch is verlicht, er behoeft maar even kortsluiting te ontstaan en men jeugdige winkelpersoneel wel vergrjjsd zal zijn in den dienst, alvorens een meer gezonde toestand zal zjjn ge schapen. Dit bleek al heel duideljjk in de vergadering van den 31 Mei j.l., de éen eischte sluiting van alle lokalen, waar het publiek toegang heeft, dus ook van café's, ingeval de winkels hun verkoop op een bepaald avonduur moeten staken. Een ander wilde het bedienend personeel wel wegzenden, maar zjjn zaak open houden wjjl het nachtelijk uur voor hem het voordeeligst was. Een derde beriep zich op het beginsel van individueele \rjjheid, waarbjj officieele dwang uitgesloten was. Een vierde integendeel meende, dat de winkelier thans bjj de late sluiting slaaf van het publiek was. De vergadering verliep zeer rumoerig en eindigde met een kleine overwinning van vroegsluiters. Ik zie slechts heil in het wetteljjk regelen van den arbeidsduur van het winkelpersoneel en in het overigens geheel vrjjlaten van den eigenaar in het uur van sluiting. Als de overheid een moment van sluiting gaat voorschrijven, maakt ze de straten doodsch en benadeelt ze de ge meentekas op gevoelige wjjze, omdat het verbruik van gas en electrisch licht danaanzienljjk vermindert. Boven dien zjjn er vele lieden, die wegens hunne verrichtingen des avonds eerst heel laat in de gelegenheid zijn hun bjjzondere inkoopen te doen. Men legge het particuliere initiatief, de persoonlijke vrjjheid van den winkelier dus niet aan banden, maar bescherme de loontrekkende be dienden. Er is één zaak in de Kalverstraat, die het groepenstelsel toepast, waarbjj op hoogst oordeelkundige wjjze telkens aflossing plaats heeft, zoodat ieder employé slechts 7 uur achtereen dienst heeft, naar ik meen. O, dat aanprijzen van artikelen, dat voortdurend in de weer zjjn en dat aanhoudende babbelen is voor onze winkeljuffrouwen zoo vermoeiend en enerveerend. Daarbjj komt nog, dat zjj die in den wedloop met de kameraden achter bljjven en dus minder gelukkig in den verkoop zjjn, aan het gevaar zjjn blootgesteld ont slagen te worden Die arme winkeldames Hard werken voor een schamel stukje brood5 of 0 gulden in de week en dikwjjls den Zondag er in begrepen is geen zeldzaamheid I Een enquete zou heusch bedroevende dingen aan het licht brengen. Aan den Amsterdamschen brief van de Prov. Geld. en Nijm. Ci. ontleenen wij h1 volgende »Er zal nu weer een adres circuleeren, ditmaal uit gaande van «Patrimonium.» Ia 't algemeen dweepen wjj niet met dergeljjke adressende ernst is bjj vele onderteekenaars verre te zoeken. Doch de zaak, waarom het nu gaat, is geheel en al een practische en daarom is zjj niet alleen sympathiek, doch is het gevaar ook kleiner dat er een «mop« van gemaakt zal worden, door het laten teekenen van kinderen etc. Het gaat nl. om de verbreeding der Oosterdoksluis, die noodzakeljjk is als men den scheepsbouw in Amsterdam wil behouden. Die verbreeding zal dus weer werk en welvaart geven, nu en later. Werk op den winkel zal trouwens het Damrak binnenkort ook wel opleveren, want ondanks de geruststellende verzekeringen scheurt ons Beursje er nog maar lustig op los, zoodat meer en meer de over tuiging veld wint, dat hier binnen niet al te langen tijd wat af te breken zal zjjn. De Beursj doet 't nogal netjeszjj scheurt hoofdzakeljjk van achter, dus aan ie zjjde der Beursstraat, waar vanwege de ongezelligheid en de nauwte absoluut niemand loopt die er niet zjjn moet, zoodat zjj niet die waardeering vinden, waarop zjj meenden te mogen rekenen. Wat niet wegneemt, dat elke vreemdeling toch de scheuren gaat kijken al moet hjj er ook naar zoeken. Naar Amsterdam geweest zonder de scheuren gezien te hebben, staat gelq'k aan een bezoek aan Rome, waar men den H. Vader heeft vergeten. Baedeker moet beslist een supplementje laten drukken. En waar de jongens nu ook al zingen heeft een brand waarbjj aan bluazchen niet meer te denken valt. In 1895 was dit hotel afgebrand omstreeks mid dernacht. Ia ééa uur tjjd was alles afgaloopsn, twee jjskoelers en een tafel, meer was er niet van overgebleven. Maar in '96 werd het nieuw opgebouwd, zoo fraai, dat het gebouw op zichzelf een groote bezienswaardigheid is. De ruime, fraaie eetzaal beneden met zjjn fraai besneden wanden, vol porselein en koperwerk, en zjjn afzonderljjke, san osne zjjde opene kamertjes, door knnstig besneden, met fraai geweven doek behangen, sohntten er tasschen, is even rjjk ais karakterestiek en gezellig. Rechts daarvan is een ontbjjt- en souperzaal voor de pensionnees. De wanden van dat zaaltje worden gevormd door geklemde bas reliefs, voorstellende fantastische figuren nit Noorsehe legenden, de zolder is eveneens van hout snijwerk. Links van de eetzaal bevinden zich een rook- en damessalon deftig modern gemeubileerd. Boien be vinden zich behalve as apartomenien van den directenr en eenige kamers, die alzoadorlgk verhuurd worden (de Zweedeche gezant Gael'er woonde er thans) particuliere rook- en eetkamers, een Ditm&rschen stobe en een koninklijke zaal. In laatstgenoemde zaal hangen in een ljjstje aan den wand de handtoekeningen van koning Oscar van Zweden en keizer Wilhelm van Duitschland, die bsiden dit hotel mot Lnn bezoek vereerden. Al deze kamers zjjn buitengewoon fraai en zeer karakteristiek gemeubileerd. Het houtsnjjwerk aan de wanden, waar van zelfs iedere boom van de opeenstapeling van boomsn die eeu maar vormen, ahonderljjk is besneden of ge schilderd, bljjtt eenter steeds domineeren. Zoo ook in de particuliere woonhnizen, die ever. eens alle van hont zjjn vervaardigd. Men denke echter met dat zoo'n houten huisje weinig geld kost. De groudstoi misschien wel, maar er is ontzag.jjk veel arbeid aan. De woning van den dokter op Holmenkollen bjj v., een viiia met aebt kamers, waarvan echter slechts vier flinke afmetingen hadden, de andere klein en onbeduidend waren, had naar men zeide omstreeks 5000 kronen, d. i. 33000 gulden gekost. Van Holmenkollen komt men na ongeveer een unr stjjgena te Vohsenholleu, den top van den berg, waar een klein csfé en een reusachtig sanatorium voor long- Heb jjj niet die kleine scheur gezien 't Is er eentje van een duin» of tien. Kunnen we aannemen, dat scheuren-attractie ook een der clou's voor de a.s. Rembrandtfeesten zullen zjjn.» Hugo van de Leeuwarder Ct, spreekt over »Naatj# Eendracht». »Da bladen vertellen, dat Naatje weggaat van den Dam, voorgoedomdat ze naar men^flaistert een gevaarljjk individu is, gevaarljjk voor haar msde- menschen. Naatje mist een arm daar hebt ge misschien van gehoord. Nu staan er op den Dam meer arme mannen en vrouwen, die een of ander lichaamsdeel missen en in de overbljjvende zelden verkochte tramkaartjes vast klemmen. Maar Naatje staat te hoog om op dergeljjke wjjze haar kost te verdienen. Zjj heeft zich na eenmaal op een zeker standpunt geplaatst en verkiest daarvan niet te wjjken, al vallen haar alle lichaamsdeelen af. Bedelen wil ze niet en tramkaartjes verkoopen ook niet. Zjj heeft zoo iets als hoogmoedswaanzin en verbeeldt zich, dat ze de Eendracht voorstelt, zoo leeljjk geschon den als ze is En na bsweert men hardnekkig, dat ze weg moet, met gewelddat spoedig in het Gemeenteblad een voor dracht zal verschjjeen tot wjjziging van het Damplein en dat Naatje dan ook zal verjaagd worden. Dat stemt weemoedig. Naatje was een stadslype. Ze etaat op alle prentbrief kaarten, die hot koninkljjk paleis weergeven en ze is getuige van alle bezoeken van haar gelieide vorstin in dat donkere hooge huis daar vóór haar. En we kannen haar niet goed miBsen. Want in den maanbel:ohten avond, dan is zjj de donkere bloem van poëzie in deze groote stad van tramgegons en kargeratel en eleotriscbe straal bundels. Mooi is ze niet, maar fier en standvastig; en hoe ljjdt ze, dag aan dag en nacht aan nacht, om haar leeljjkheid, haar geschonden zjjn, kille bronzen tranen, die niemand ziet Wie lang luistert, hoort haar den dichter nafluistoren Mjja rechterstronk is de dos, dien mjj schonk De zon, om den sterfiing te sparen, Wien mjjn lichtlooze blik zou bleeken van schrik En mjjn droeve gestalte vervaren •Scheiden that Weh I O Naatje Eendracht van den Amaterdamtchen Dam.» De meeste briefschrijvers uit Amsterdam spreken, en hos kau hit anders? over het bezoek der Chineesehe missie. De man van de Zwolsche Ct. vindt dat die gele menschen absoluut niet den indrnk maakten van vorste- ljjke personages of hoogwaardigbeidsbekleeders. •De een droeg een leeren kapje op het hoofd en een langs pij aan het lichaameen tweede had een soort portierspet met gele randen en een jekkertje; esn derde droeg een rond fantasiehocdje met een demi-saison, kortom van Btaatsie was geen sprake, naar onze westerEche opvatting althans. Een der omstanders maakte naar mjjn meening de zeer juiste opmerkicg, dat ze voor onze oogen zoodan g allen op elkander geljjken, dat ze gemak- keljjk van tenue zouden kunnen verwisselen zonder dat mm er iets van zou bemerken. Hun verschjjning in de hoofdstad was slechts een visioen, want raadhuis, werk- tnigenfabriek en stoomdiamantBljjperjj werden alle binnen Blechts enkele nren bezooht. Ik voor mjj houd er voor, dat die heeren naar hier komen, eerder om eens te nenztn dan wel nit bepaalde zocht naar stadie of intensieve belangstelling voor de Europeesohe kunst en indnstrie, want daarvoor is een oogopslag in tal vau inrichtingen ton eenenmale onvoldoende te achten. Zjj doorloopen in een minimam van tjjd een maximum van mnsea en indnstiieele stichtingen, waardoor de indruk onmogeljjk langer dan het vericbjjnsel kan duren.» ljjders staan. Gedurende die geheele wandeling, evenals vanaf het terras voor het toeristenkótel of het platform nabjj het caié Vohsonholler, heeft men praohtige ver gezichten op Christiania en de Christiania-fjord. Het berglandschap op den voorgrond, het heldere water waar uit de rotsige kusten en oilanden, groen van de aitge- Btrekte sparrenbossohen, waartussohen hier en daar witte huizen opdniken, daarachter, dit alles levert inderdaad een leëeriek schouwspel op en de combinatie van zee- en berglandschap is de mooiste die men zich denken kan. Ook de wandelweg van Holmenkollen naar Christiania, rjjzeed en dalend tasschen de dichte sparren wonden, waar men tal van fraaie landhuizen passeert, is buitengewoon interessant. Maar interessant ook waren de gesprekken, welke wjj gedurende deze wandeling voerden. Een enkel staaltje: Een der heeren moest eers in Menaco den directenr van den schouwburg spreken. Deze was echter jnist aan de repetitie ea verzocht den bezoeker even n zjjn particuliere loge te wachten. Terwjji aan dit verzoek werd voldaan en de vreemdeling in de loge zat vanwaar hjj het orohest niet kon zien, klopte de kapelmeester af ec even later kwam iemand den zanger, die zich jnist op het podinm bevond iets zeggen, een Italiaansche volzin waarin het woord maestro* voorkwam. Hat bleek later dat de mededeeling lmdae >De meester wensebt dat u dit zoo en zoo zingen zult.» Heftig antwoordde de zanger »ik bon zelf mooter en zal zingen zooals me dat goeddunkt.» Heftig ramoer in de orkestruimte, iemand stoof naar boven het tooneel op en wilde den zanger teljjf, doch werd door eeu aantal anderen tegengehonden. Het was de orohesl-dirigent en wel niemand minder dan Leon Cavallo, die zoo diep verontwaardigd was dat men hem zgn meesterschap wilde betwisten. Zoo waren er meerdere anecdotes doch niet alles is geschikt voor een brief aan een dagblad, vooral met als die brief in kvestie toch al lang genoeg is. In elk geval, de geeatdoodende Pinksterdagen waarop zelfs tot Maandagmiddag 5 unr het billardspelen verboden was, kwamen er mee door en morgen gaat het gewone dageljjksch leven weer aan den gang.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1