No. 137. Honderd en achlsle jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 13 JUNI. BINNENLAND. Brieven uit Noorwegen. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rjjk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoORüBmater 3 Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Hronlag van kening Haakon. Uit de Pers. ALKMAAR RANT. Hofberichten. Dinsdag 19 dezer zal in bet Park van het Koninkljjk Domein >Het Loo» een matinés plaats hebben. Z. M. de kening van Spanje heelt aan de leden der Nederlandsohe zending bjj gelet enhoid van Zr. Ms. hawe- ljjk, nu weder te 's Gravenhage teruggekeerd, onder scheidingen ontleend. Naar men uit Apeldoorn aan de Avondp. meldt, zal de onderstalmeester van de Koningin, de heer B e hield, binnenkort zjjn betrekking nederleggen en zou deze funotie niet meer vervuld worden; daarvoor in de plaats wordt een nieuwe betrekking gecreëerd, die van stalmeester, waarvoor in aanmerking zou komen de le luitenant der huzaren jhr. van Reigersberg Versloys, ordonnans-officier van de Koninsin. Gisteren ontving H. M. de Koningin in audiëntie de missie die H. M. vertegenwoordigde bjj het huweljjk van den Spaanschen koning. PrinB Hendrik wordt Zaterdag terugverwacht. H. M. de Koningin zal bjj de kroning van Z. M. koning Haakon van Noorwegen worden vertegenwoordigd door baron Van Herckeren van Keil, gezant bjj het Noorsohe hof, die van Christiania aan boord van het oorlogsschip >Tromp> naar Drontheim zal reizen. Da «Tromp» zal gedurende de kroningsfeesten ter reede van Drontheim bljjven liggen. Vorstelijke verloving. Te 's Gravenhage is de verloving tusschen prins Wilhelm von Wied en prinses Sophie von Schoenborg- Waldenburg bekend gemaakt. Dr. Kuyper. De oud-minister dr. Kuyper is Zondag ontvangen door den president der Fransche republiek, den heer Failures en door de ministers Sarrien en Bourgeois. Dr. Knyper betuigde hun zjjn erkenteljjkheid voor de harteljjke ont vangst door de vertegenwoordigers der Fransche regeering in Algiers en Tunis, op zjjne reis door Noord Afrika, He lieer Van Hol hersteld. De heer Van Kol, lid der Tweede Kamer, is na lang durig verbljjf in het buitenland tot herstel zjjner gezondheid weder teruggekeerd tot bjjwoning der in deze zittings- periodde nog te houden vergaderingen der Kamer. llaalschappy van weldadigheid. Onder leiding van den heer mr. W. H. de Beaufort werd gisteren do jaarvergadering gehouden van afgevaar digden van afdeelingen der Maatschappjj van Weldadigheid. In 't jaarverslag kwam o.a. 't volgende voor »Een gezin vertrok uit de volks planting, terwjji een ander ontbonden en in Rustoord II, voor ouden van dagen, werd geplaatst. Er gingen 33 personen onder wie 8 gehuwd uit deze kleine, de groote Maatschappjj met vertrouwen op de toekomst in. Het getal bestede lingen steeg weder en wel van 278 tot 297, waarbjj wordt opgemerkt dat het zeer wenseheljjk is, dat alleen kinderen op zeer jeugdigen leeftjjd wotden opgenomon. De beide Rustoorden bljjken meer en meer aan de bestemming te voldoen. In eeredienst en onderwjjs kwa men geen veranderingen voor. De opzichter der gebouwen geeft onderwjjs in bouw kundig-, twee hoofden van scholen in handteekenen. De vier meisjesscholen werden door 54 leerlingen bezoeht. Een 40-tal jongens van 10 14 jaar oefenen zich cnder een bekwaam instructeur in exerceeren en schijfschieten. De fabrieken, als manden- en stoelenmakerjjen, hadden bestendig werk. Zelfs werden eenige partgen stoelen naar Engeland afgeleverd. Particuliere corretpondentie.) Cheistiania 6 Juni. Eindeljjk, eindeljjk begint men hier iete te merken van de ophanden zjjnde kroning, ofschoon het programma der feesteljjkheden nog steeds door slechts in hoofdzaken bekend is. Uit Amerika is een groote deputatie hier aangekomen van de aldaar wonende Noren om de kroning van Koning Haakon bjj te wonen, 't Is voor die Noorsche Amerikanen wel de moeite waard een deputatie te zenden er wonen nameljjk in Amerika niet minder dan een millioen Noren, dat is das de helft van het aantal inwoners van Noor wegen. Ter eere dezer deputatie is gisterenavond op Sanet Hans Hangen een feest gegeven. Sanot Hans Hangen is een heuvel in de onmiddelljjke nabjjheid van Christiania. Hjj heeft drie terrassenop het eerste bevindt zich een restaurant, op het tweede een caté, op het derde, dat den top van den heuvel vormt, een vjjver met fontoin. Het water, dat voor dezo fontein wordt opgevoerd stroomt van nit den vjjver door een kunstmatig rots beekje vol watervallen en kleine vjjvertjes den heuvel af. Het tweede terras was gisteravond met veel Noorsche en enige Amerikaansche vlaggen getooid en omstreeks half negen verschenen daar de leden der deputatie met hunne gaetheeren, het comité van ontvangst, waarmee ze tevoren in het restaurant beneden hadden gedineerd. Ook was er een zeer groot aantal belangstellenden, die het geheele terras vulden. Terwjji in een der beide muziektenten een muziekge zelschap bjjna voortdurend speelde, schaarden de aanwezigen zich om de andere tent, waar sprekers zouden optreden. Eerst werd een hoera voor den koning, daarna een voor Door de afdeelingen werd f 3710 in 't fiaancieel tskort gestort. Onder dr jaareljjksche giften ad f 810 komt die der Koningin voor tot een bedrag van f 500. Als legaten kwamen inf 10,000 van wjjlen jhr. R'chard van den Bosch (Brussel)f 10.0G0 van wjjlen den heer Dirk Laan te Wormerveer; f 1000, een gift van No. 58 nit 's-Gravenhageen eero toezegging vaa f 1000 van C. W. Graaf van Limburg Stirum, te Arnhem. De ontvangsteu overtreffen do ni'gaven met f21.549, want behalve de giften en legaten ad f 21.017 werd f 24.464 ontvangen nit de nalatenschap van wjjlen majoor van Swieten. De voorzitter deelde nog mede dat een stak grond in de maatschappjj, de Ronde Blesse genoemd, voor f 6000 was verkocht. Internationale tentoonstelling te 's Gravenhage. De Vereeniging voor tentoonstellingsbelangen, die zich hier te lande gevormd heeft om leiding te geren aan de deelneming van Nederland aan wereldtentoonstellingen, heeft hot plan geopperd binnenslands een wereldtentoon stelling te honden bjj gelegenheid van de opening van het Vredespaleis. Dit comité, waarvan voorzitter is de~heer Scholten, heeft zich tot de Regeering gewend met verzoek om stenn, zoo van moreelen als van financieelen aard, voor het verwezenljjken dezer plannen, waarop ten antwoord ontvangen werd: dat een subsidie nit 'sRjjks schatkist wordt beschikbaar gesteld. De Regeering meent, dat het geene algemeene tentoon stelling moet zjjn, maar dat zjj beperkt zon knnnen worde» tot Koloniën, Scheepvaart, Visacherjj, Kunst- njjvorhaid en Kunst* Uitgesloten werd landbouw, omdat, een speciale internationale testoons'elling op dat gebied reeds in staat van voorbereiding is, die zich eveneens in de belangstelling en medewerking van de Nederlandsche regeering mag verheugen. Onderzoek naar Huisarbeid. De Kamer van Arbeid voor de Tabaksindustrie te Rotter dam, heeft een onderzoek ingesteld naar den hnisarbeid, die voor rekening der patroons in het tabaksvak in deze stad verricht wordt. Aan 52 ondernemingen werden vragenljjaten verzonden, waarvan er 38 inlichtingen hebben verstrekt. De totaal uitslag van het onderzoek is, dat 71 sigaren makers na fabriekstjjd hnisarbeid voor den patroon ver richtten, makende 17,150 sigaren en 20,000 8'gaar-siga- retten per week; 10 sigarenmakers werkten geheel thnis en maakten 16,000 sigaren per week. Voor al dat werk was het loon geljjk als op de fabriek. Bovendien plakten 52 sorteerdeis en vaste werklieden 's avonds thnis kistjes, enz., 25 personen zakken en 8 stripten thnis tabak. De Kamer zal nn aan alle Kamers van Arbeid, waar onder het tabaksvak ressorteert het verzoek richten een zelfde onderzoek in te stellen. Vergadering Wed. Helde-My. Gisteren vergaderde de afdeeling Amsterdam van de Nedorlandeche Heide Mg., onder leiding van den keer C. A. A. Dndok de Wit, vice-vo >rzitter. Deze wees er in een inleiding over het ontwerp-visscherjjwet op, dat in de vergadering der Nederlandsche Heide-Mjj. alle artikelen der nieuwe wetsvoorstellen besproken zjjn, dat aan de regeering zal worden verzocht, waar noodig, wjjzigingen in het ontwerp te brengen. Over èèa pant is echter verschil bljjven bestaan, n.l. over de hengelrechten. De vraag is: zullen de altoos beslaan hebbende bengelrechten met deze nienwe wet worden opgeheven In hst nienwe wets voorstel komen zjj niet voor, do hengelsport beweegt hemel en aarde om ze weder te doen opnemen, 't Meerecdeel der beroepsvisschers is er tegen. Spreker president Roosevelt ingesteld. Dat hoera-roepen doet men hier op een heel eigenaardige wjjze. Niet een enkele langgerekte uitroep, waarin alle stemmen wild dooreen klinken en die hoogstens drie.viermaal wordt herhaald, telkens voorafgegaan door hst traditioneele hiep I hiep hiepHier klinkt nit alle kelen tegelijk, zniver in de maat hoera, hoera, hoera, kort afgebeten elk woord, maar twintig, dertig of meer malen herhaald. En in- tusschen begint de muziek een toepasielgk lied te spelen en allen ontblooten het hoofd, luisteren zoo toe tot het lied geëindigd is en danken dan de mnzikanten met een kort maar krachtig handgeklap. Er werden gisteren twee belangt jjke redevoeringen gehouden, de eene door den president van het Storting, Berner, een vriendeljjk kleia mannetje met wit haar en korten witten ringbaardde andere door doctor Daao (epreek uit Dos) nit Chicago, als antwoord op de woor den van den president. Behalve eenige plichtplegingen bracht de Storting-president dank aan de Amerikanen voor hunne belangstelling, verleden jaar bjj den crisis vertoond. Beide gloedvolle redevoeringen handelden over het plan een vereeniging te stichten, die alle Noren welke in den vreemde vertoeven omvatten zal. Dat moet iets dergeljjks worden als het Algemeen Nederlandsch Verbond, doch de vereeniging zal waarschjjnljjk een meer politiek karakter dragen, zooals ook nit de omstandigheden waaronder zjj ontstaan is volgt. Gedurende beide speeches gat het publiek bjjna voort durend bljjk van zjjn belangstelling en goedkeuring. Bjjna geen volzin of hg werd door een herhaald bravo gevolgd en herhaaldeljjk brak na zoo'n bravo een spontaan applaus los. Zoo ook toen de heer Daac aan het eind van zjjn redevoering den mimster Michelsen den president van het Storting de Amerikaansche vlag over den schouder legde. Nadat de redevoeringen geëindigd waren, zong een nam de hengelsport tegenover de beroepsvisscherjj in bescherming, en verdedigde haar goed recht. Tweede Hsuer. In het Kamertelegram in het nummer van gisteren is medegedeeld, dat de heer Troelstra (soc. dem.) bij de voortgezette behandeling nader hef amendement verdedigde, om alle werkstakingen uit te zonderen en ze dus niet als contractbreuk te beschouwen. De heer Van Idsinga (Chr.-hist.) motiveerde zijn stem tegen alle die amendementen. Onthield spr. zijn steun aan de amendementen dan is dit niet om de formeele bezwaren maar om de bedoeling. Die bedoeling is goed te praten oen daad die nooit is goed te pratende werkstaking zonder inachtneming van den opzeggingstermijn, die spr. altijd blijft be schouwen als contractbreuk. Ook een uitsluiting zonder opzeggingstermijn keurde spr. onverbiddelijk af. Een deugdeljjken grond om aan een van beiden rechtsgevolgen te verbinden gelijk hier worden voor gesteld kon spr. niet vinden. De heer Limburg (vrijz.-dem.) betoogde, dat het amendt. Troelstra niet is dringend reoht, dus een doode musch, daar elke werkgever van de bepaling zal af wijken. Spr. wijzigde het amendement in dien zin, dat de rechter in het algemeen de bevoegdheid krijgt om de schadevergoeding geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. De heer De Klerk (Unie-lib.) repliceerende verde digde nader zijn amendement dat beoogt de staak-maar- raak-beweging tegen te gaan. Het is zeer gemakkelijk om alle amendementen hier maar af te breken, maar als men er niets voor in de plaats weet te geven, dan ware het maar 't beste het artikel ook af te stemmen. De heer Van Nispen (R.-K.) hield vol dat ook bij aanneming van het amendement-Troelstra handelin gen in strijd met de hoofdbepalingen van een contract contractbreuk blijft. Het deed spr. genoegen dat het amendement-De Klerk gewijzigd is maar ook nu nog zal spr. daarmede niet kunnen meegaan. Ook na de wijziging verschilt het amendement maar weinig van dat van den heer Troelstra. De heer De Savornin Lohman (Chr.-Hist.) meende dat het gewijzigde amendement-Limburg in strijd is met het gister aangenomen artikel 1639s. Dat artikel stelt vast wat voor den arbeider de schadever goeding zal zijn. Daarover behoeft niet meer geproce deerd te worden, dat staat vast. En nu komt het amendement dat weer omver werpen. De heer Talma (ant.-rev.) zette nogmaals uiteen wat hij onder werkstaking in algemeenen zin verstaat. De heer Van Idsinga zag zjjns inziens voorbjj dat er tweeërlei begrip van werkstaking isde geoorloofde en de ongeoorloofde. Met den heer Lohman was spreker het eens, dat het gewijzigde amendement-Limburg in strijd is met het aangenomen art. 1689s. Hij zou dan ook tegen dit amendement en tevens tegen de beide andere amendementen stemmen. De heer Van Doorn (Unie lib.) zette nogmaals zijne bezwaren uiteen tegen de amendementen-Troelstra en Limburg. Het oene reageert en het andere is overbodig. De heer Troelstra, voor de derde maal het woord voerende, zeide van den heer Van Idsinga nu daden te verwachten. Hij, de scherpzinnige, logische denker, zal nu toch niet voor het Regeeringsartikel kunnen stemmen. Dat volgt uit zijn eigen woorden. De heer Van Idsinga: Dat heb ik niet gezegd, de fout zit in artikel 1639 p, daar ben ik genoeg tegen opgekomen. Do hoer Troelstra hield vol, dat de consequentie eischt, dat de heer Van Idsinga tegen bet Regeerings artikel zal stemmen, hetgeen deze heftig g sticulecrende ontkende. Overigens hield spreker vol, dat het maarniet aangaat eenvoudig tegen amendementen te stemmen zonder er iets voor in de plaats te gevon. studentenzangvereeniging, dezelfde die verleden jaar in Amerika is geweest en daar zeer veel succes heeft gehad, een aantal vaderlandsche liederen. Daarbjj was ei een, door zekeren Panlsen in Amerika, op zjjn dierbaar vaderland gedicht. Ten slotte klonk het bekende »Ja, wi elsker détte lande* het eigenlgke volkslied en allen stonden op en ontblootten het hoofd om dit aan te hooren. Toen het lied geëindigd was trad een der comitéleden op het podium en deelde mee dat morgen, dus heden een conBtitneerende vergadering zon worden belegd, ten einde met de geheele organisatie klaar te komen, zoo dat de bond op den 7den Jnni kan worden opgericht. Men vindt het een soort symboliek dazen bond te stichten cp denzelfden datnm waarop feitelijk Noorwfgees onafhankelijkheid werd geproclameerd. Die 7de Jani big kt hier troawons d a nationale feestdag te zullen worden, een soort vrjjheidsfeeat, waaraan reder rechtgeaard Noor deelneem*. Het herhaald applaus en hoerageroep, dat we gister avond hoorden, de groote neiging om volksliederen staande en met ontbloote hoofden aan tn hooren, dat alles bewjjst wel dat de ware teestzin hier zoo langzamerh..nd begint te ontwaken. Het maakt evenwel den indrnk alsof de 7de Jnni daarop van meer invloed is dan het uitzicht op de kroningsfeesten. De vraag blijft altjjd nog of deze groot en belangrjjk genoeg zuilen zjjn om de belang stelling van het volk tot enthousiasme op te voeren. E;n Noor komt daar nu eenmaal niet gemakkeljjk toe. Hij hondt van zijn land en die liefde spreekt in den tegenwoordigen tjjd buitengewoon sterk. Het aantal Noorsche vlaggen, dat men in alle winkels en caté's, op allerlei huizen waar maax even iets bgzonders aan do band is, ziet, is eenvoudig ontelbaar. Wie hier verleden jaar een zaakje in vlaggen heeft op touw gezet, moet er ncodzakeljjk rjjk dr/>r geworden zjjn. De mensohen Da heer Limburg vroeg voor de derde maal het woord onder teekenen van protest en geroep van Stem men I Stemmen 1 Da spreker kwam op tegen het betoog van den heer Lohman. In het amendement wordt precies dezelfde bevoegdheid gevraagd voor den rechter, die hem in artikel 1638 u gegeven is ten aanzien van een ander schade bedrag. Da Minister ontkende, dat er stijjd is tussohen dit artikel en artikel 1639 q en zette nogmaals zjjne zienswjjze omtrent werkstakingen en beë ndiging der dienstbe trekking uiteen. Da beer Drukker verdedigde de comm. van rappor teurs tegen het verwjjt, dat het ontwerp technisch niet goed in elkaar zit. In het algemeen genomen krjjgen wjj denzelfden toestand als in Daitiohland, die in de practjjk zeer bruikbaar is gebleken, al is de heer Troelstra er natuurljjk niet erg mee ingenomen. Een werkstaking met opzeggingstermijn zal de heer Troelstra als hjj er twee minuten over denkt, zeer goed kunnen klaar spelen, al verklaarde hg zioh ten einde raad. Wat de amende menten en wjjzigingen aangaat, verklaart de commissie mede te gaan met de door de Regeering aangebrachte wjjziging. De commissie ontraadde eenstemmig de aanneming van de amendementen Troelstra en De Klerk. De meer derheid der commissie ontraadde ook bet amendement- Limburg. De minderheid beval dit amendement aan. Da beraadslaging werd gesloten en da amendementen werden in stemming gebracht. Het amendement-Troelstra (gean schadeloosstelling bjj tnsschentjj tsche staking of uitsluiting) werd verworpen met 65 stemmen tegen 10 stemmen. Vóór stemmen de heeren Tak, Troelstra, Hu- genholtzTerlaan, Roodhuyzen, Van Kol, Thomson, Nolting, Schaper en V. d. Zwaag. Het amendement-De Klerk (geen schadeloosstelling bjj staking wegens loon regeling ot arbeidsverhoudingen) werd verworpen met 64 tegen 11 stemmen.Het cmendement-Limburg (de toewjjzing der schadevergoeding aan den rechter overlaten) werd verworpen mot 51 tegen 24 stemmen. Het artikel word aangenomen met 62 tegen 9 stemmen. Tegen stemden de heeren SchaperV. d. ZwaagTakHugenholtz, Troelstra, Van Kol, Verhey, Thomson en Terlaan. Heden II uur voortzetting. He clou. In verband met een ingezonden stuk van den heer A. Fortuin in dit nummer ontleenen wjj alsnog aan de Nieuwe Noord-Hollander het volgende >Naar aanleiding der gevoerde discussie», de kwestie der uitbreiding van het stedeljjk ziekenhuis en der oprichting eener gemeenteljjke klassenverpleging be treffende, merken wjj op: le. Dat de heer v. d. Bosch met beslistheid aan toonde, dat de berekening der regenten, in zake klas- senverplegiDg, grheel bestond uit uit de lucht gegrepen cjjfers, die wat betreft het aantal verpleegden, waarop men in een klasse klassenverpleging zoude kannen rekenen, voor meer dan J/, verkeerd waren en dat desniettegenstaande door den wethouder De Wit, de cjjfers van regenten werden voorgesteld, als de uitkomst eener conscientieuse berekening. 2e. Dat de heer v. Buysen de gemeenteljjke klas senverpleging verdedigde tegen den heer v. d. Bosch, die er op had gewezen, dat hi ar in Alkmaar eene uitstekende klassenverpleging bestond, voor allen ge schikt, op grond, dat er toch wel eenigen zonden worden gevonden, welke van deze klassenverpleging geen gebruik zouden willen maken wjjl deze eene Roomsche inrichting was. De heer van Buysen was het echter eens, dat de berekening van regenten fontief was, wilde een hooger tarief voor de verplegingskosten en in geen geval, dat de klassenverpleging der gemeente geld zoude kosten. 3e. Dat de heer Fortuin, de vertegenwoordiger van den hier zien in die vlag het symbool hunner vrjjbeid, die hun bui.ongewoon dierbaar is. Maar dat is nog geen reden om van hun gewone koelheid af te wjjken. Van die koelheid is het volgende een eigenaardige illustratie. Errige heeren, vreemdelingen, liepen langs een der meest bezochte wandelwegen buiten Christiania. Daar waren kleine jongens die bouquetjes in het wild geplakte bloemen te koop eanboden. Een der heeren kocht er een, en bood dit dien ander aan. Deze accepteerden het met de woorden: Vergun mjj dat ik het op mjjn beurt aan een dame ten geschenke geef. De eerste de besta aardige dame die we tegenkomen, krjjgt dit bouquetjs van mg. Twintig dames achtereenvolgens heeft hg met een beleefde buiging de bloemen aangeboden. De een lachte even, een tweede keek boos, een derde ver wonderd, een vierde heels maai onverschillig, doch geee van allen namen ze het geschenk aan. Tenslotte was het een klein meisje van oen jaar of negen, dat den galanten heer van zjjn bloemen ontlastte. En nu denke men niet dat bier gebrek aan gevoel voor bloemen in het spel is, nergens ziet men er zooveel in ceintuur en knoopsgat dragen als hier. Maar ofschoon men niet kan beweren, dat alle vrouwen zoo zjjn, ofschoon zelfs met de meerderheid met een be- schrjjviog overeenstemt, het lype van de Noorsohe vrouw is toch altjjd nog het forsche gezonde lichaam, met groote blauwe oogen, die veel staren, blonde haren, die in lange vlechten neerhangen en een gelaatsuitdrukking alsof ze steeds denken aan dingen, die niet van deze wereld zjjn. Het is alsof haar geest niet in haar lichaam thuis is, maar telkens en telkens weg dwaalt naar de fantastische beelden van htt zonderlinge, woeste gebergte. P.S. De Nederlandsche gezant, baron van Hseckeren van Keil, is zooevon hier aangekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1