No. 138. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONDERDAG 14 JUNI, Stremming van het verkeer. STRAATBÈLASTINCb Gevonden oor werpen. BINNENLAND. Een Doema-zitting. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents TelefooaBHMiner S. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. ALKMAARSGHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, met machtiging van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie, ter kennis van belangheb benden, p dat wegens" het herleggen van een gaszmker, liggende door het Noordhollandech Kanaal op ongevoer 14 meter benoorden het midden van de Schermeervlotbrng alhier, de scheepvaart op dit punt zal zijn gestreaad vaa Dinsdag 19 dual 1909 des namiddags uur tot Woensdag 29 Juni 1906, des narnld dags 7 uur. Bargemeester en Wethouders*,voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., Voorz. 1 B. 13 Jnni 1906. DONATH, Secretaris, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat het primitief kohier der Straatbelastingdienst 1906den 30en Mei 1906 door den Gemeenteraad vastgesteld en bij besluit van den 6en Juni d.a.v. door de Gedeputeerde Staten van Noordholland goedgekeurd, op heden aan den Gemeente ontvanger ter invordering is uitgereikt, terwjj leen afschrift daarvan gedurende vjjf maanden ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Bezwaren tegen de aanslagen kunnen op ongezegeld papier bjj den Gemeenteraad worden ingediend binnen drie maanden na den dag der uitreiking van de aan slagbiljetten, welke is bepaald op 20 Juni 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. DE WIT Dz., Voorz., lo. B. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 13 Juni 1906. Te bevragen aan het politiebureau van 912 uur. Vpf portemonnaie's met en zonder geld, een porte- monnaie inhoudende een rozenkrans, een jongensfront, drie zilveren armbanden, een zilveren horloge met ket ting, een'"draagriem voor pakjes, een halskettinkje met gouden sluiting, een notitieboekje, een nickel lepeltje, een bonte duif, een band van een kinderwagen, een haarspeld, 'een njjptang, twee zakmesjes, een bassleutel, een hond (Foxterrier), een vermoedelgk gouden achter kast van een dameshorloge, eenjceintuur, een kinderzak met rozenkrans, een kinderzak inhoudende doek en por- temonnaie met eenig geldleen gouden br cbe, een ge merkte gouden ring, een vrouwenzak inhoudende porte- monnaie enz., een kindersohoentjs, een rozenkrans in óiui, een insignefen een'stjjgertouw. Alkmaar De Commissaris van Politie, 13 Juni 1906. S. M. S. MODDERMAN Jr. een Tweede Kamer. In de zitting van gisteren is de beraadslaging voort gezet over artikel 1639 V van het Arbeidscontract, regelende de bevoegdheid van beide part yen om een overeenkomst op te zeggen die voor_ langer dan twee jaren is aangegaan, indien deze langer dan twee jaren heeft geduurd De heer Van Deventer (V.-D.) lichtte amendement op dit artikel toe, strekkende om den ter mijn van twee jaren voor den maximum geldigheidsduur van de overeenkomst op vijf jaren te brengen. De heer Troelstra (S.-D.) lichtte een amendement toe, strekkende om den termijn van twee jaren te bohouden, doch alben aan den arbeider de bevoegdheid te geven om me^ twee jaren o te zeggen, indien de overeenkomst voor laager tijd is aangegaan. Spr.'s praktijk als advocaat heeft hem geleerd, dat dit zeer gewenscht kan zijn. Misschien zal men de opmerking maken, dat dit amendement eenzijdig is, maar dan wees spr. er op dat bij dit ontwerp meermalen bepalingen zijn gemaakt, die uitsluitend in het belang van den arbeider zijn. Ook in buitenlandsche wetgevingen wordt het recht dat hier bij dit amendement gevraagd wordt aan de werknemers toegekend. Na discussie wijzigde de heer Troelstra zijn amon- dement en braoht don termijn van twee op vijf jaar, en den opzeggingstermijn op 6 maanden. Het amendement aldus gewijzigd werd aangenomen, waardoor dat van den heer Van Deventer verviel. Aan de orde was daarna artikel 1639 w (bevoegdheid van den rechter om tussehentijds wegens gewichtige redenen de overeenkomst ontbonden te verklaren). De heer Ruys de Beerenbrouck (R.-K.) liehtte een amendement op dit artikel toe strekkende om niet slechts veranderingen in den persoonlijken of vermogenstoestand van den verzoeker als gewichtige reden aan te nemen maar ook die van do wederpartij. De heer Van Idsinga (Ch.-H.) lichtte een amendement toe om behalve de gewichtige redenen ook de dringende redenen in de vorige artikelen ge noemd als gewichtige redenen aan te merken die den rechter bevoegdheid geven een dienstcontract ontbonden te verklaren. De Ministor nam beide amendementen over. Het artikel werd goedgekeurd en eveneens art. 1639 x. Aan de orde was thans artikel 1638 s (het slaangeld). De heer Limburg (V.-D.) lichtte toe een tweetal amendementen voorgesteld door hem en den heer P a t ij n Het eerste amendement strekt om het staangeld beding alleen dan geldig te verklaren, wanneer het staangeld door beide partijen is gedeponeerd en het tweede om te bepalen, dat zoodra do dienstbetrekking is geëindigd op eene wijze waardoor de werkgever niet tot het betalen eener schadevergoeding gehouden is hij of zijne rechtverkrijgenden de vrije beschikking krijgt over het ten zijnen name ingelegd bedrag. Voorts bepaalt het amendement dat ieder der partijen het recht behoudt te beschikken over de renten van de ten zijnen name staande inlage gekweekt. De heer Troelstra lichtte een amendement toe strekkende om het heffen van staangeld eenvoudig te verbieden daar dit de vakbeweging benadeelt. De be doeling der voorstellers is door een verbodsbepaling het ook bjj ons insluipend misbruik van het staangeld tegen te gaan voor zoover dat bq deze wet mogeljjk is. Het kwaad zit hem niet zoo zeer in het bedrag dat wordt ingehouden dan wel in de bedoelingde werkstaking te belemmeren. De heer De Klerk (U-L.) lichtté een amendt. toe, strekkende om het maximumbedrag van het staangeld, Uit St.-Petersbnrg wordt aan het Berliner Tageblait gesohreven over indrukken nit de Doemazaal. Het vol gende is daaraan door ons ont eend. De lang verwachte dag, waarop de Regeering de Doema haar «verklaring» zou voorleggen wa» eindeljjjk aange broken. Reeds lang voor de opening der zitting waren de voor het pnbliek op de galerij bestemde plaatsen bezet en kon men er ongeveer hetzelfde schouwspel gadeslaan als eerste rang en parterre in den keizerlijken schouwburg bieden, als daar de premtare van eenig stuk zal gaan. Schoon er van de grootvorsten maar een enkele aanwezig was, zoo was toch het publiek dat op een of andere wjjze in betrekking staat met hot Hof, en daarvan vooral de zwakkere of betere helft in grooten getale op de galerjjen. Hier kon men belangwekkende indrukken opdoen. Evenals by een schouwburg-voorstelling ging het bonbondoosje in de loges van hand tct hand en jonge garde-officieren en beambten van het ministerie van baiter, landtche zaken brachten hun hulde aan de dames. Toen Goremykin onder een doodeljjïe stilte in de zaal de programrede der Rogeering had voorgelezen en zelf voldaan langs zjja baard had gestreken, vermoedde hjj zeker niet dat deze tamrljjk onschuldige en nietszeggende woorden door zulk een storm van verontwaardigings- uitingen en aanklachten gevolgd zou worden. Van alle kanten werden aanklachten en beschuldigingen raar het hoofd der Regeering geworpen, de sinds tientallen jaren onderdrukte onwil en haat tegen de Regeering uitte zich nu. Iets anders ken men evenwel niet verwachtennu eindeljjk de vrjjheid werd gegeven zjjn ware gevoelens vrq uit te spreken. De Regeering heeft in den eersten tjjd niet anders dan beschuldigingen van de Doema te verwachten en men kan zich elechtB verwonderen over de naï retort of den moed van het Kabinet dat gedurende al die uren van aanklacht het volhield op het zondaarsbankje en dat zich, toen ten slotte het votnm van wantrouwen zou worden uitgesproken, nog juist nog bjjtjjds uit de voeten wist te maken. Over de echo's die de verklaring der regeering en de redevoeringen van de afgevaardigden boven op de galerjjen haddenvolgen hier eenige onbescheiden bij zonderheden die er een go ad beeld van geven met hoe gemengde gevoelens de lieden uit de toonaangevende kringen de historische verandering in Rusland besohouwen voorgesteld op 12 dagen loon, te bepalen op 6 dagen. Da heer Drucker (V.-D.) lichtte een amendement van de Comm. v. Rapp. toe, strekkende om te doen uitkomen dat het artikel niet beoogt eene aanmoediging van staangeldheffing maar eene wettelijke beperking. De Minister van Justitie zette uiteen dat door het ontwerp geregeld wordt een tot dusver onge- regelden toestand. De minister vond in dit artikel dezen zedelqken grondslag dat de arbeider zich nooit aan zijn verplichtingen tegenover den patroon zal kunnen ont trekken op grond van onmacht. Wanneer men het staangeld verbiedt zal men, gelijk de heer Drucker zoo juist betoogde, een anderen vorm kiezen om hetzelfde doel te bereiken. Het amendement-Limb'urg-Pa'-ijn is door en door verkeerd gedacht, spr. vergeleek het bij een chinoiserie. Spr. zou nog liever het amendement- Troelstra dan het amendement Limburg tot wet verheven zien. Met het amendement der C. v. R. stemde spr. in. Nog voerden enkele andere sprekers het woord. Ball. Zooals men weot zal er oen expeditie naar Bali gaan. Uit Batavia wordt geseind dat tot chef van deze expe ditie benoem! is generaal-majoor M. B. Rost van Ton nisgen en tot chef van den staf majoor C. H. van Riet schoten, met verlof in Nederland. Voorloopig is het nog niet vast bepaald wanneer de expeditie zal vertrekken. De troepeamaoht is echter gereed. Exploitatie van kinderen. Schandelijke staaltjes van kinder-exploitatie zjju te Djokja aan het licht gekomen. Velen hebben er zich daar a^u g»flrgard. Eeo oorrespondent van het Soerab. Hbl. te Djokja meldt er hot volgende van »In tandakteuten, let welin meer dan één tent, waren kinderen aan het tandakken 's morgens, 's middags en 's nachts, niet meer in staat geluid uit te brengen, wankelend van vermoeieuis, kinderen van 9 tot II jaar, terwjjl de vader of moeder of wel de exploitant dier kiuderon voor aan den ingang het geld in ontvangst nam, kalm zjjn strootje rookeod. Verder zien wjj hand- draaimolens, voortbewegen d ;or kinderen, ook niet ouder dan 10 jaar, die 12 A 13 uron en langer verplicht waren, de draaimolens rond te zwaaiendie arme stumperde ziet men geslagen woeden, omdat zjj niet meer duwen kunnen, maar geen politie heeft hiervoor gevoel. Als er evenwol in de sekatendagen een paard bezwjjkt voor een andong, dan treedt de dierenbescherming op, de koetsier wordt bekeurd, bet paard krjjgt een dag rust, doch de arme kinderen, door gewetenlooze monschen geëxploiteerd, dienon immers tot verhooging der ftestvreugde, hun helpt geen neervallen, voort moeten zjj tot het einde van de sekaien I» »Wat vreeseljjk lomp gedragen die afgevaardigden der boeren zich tegenover da Ministers», zei de vorstin U, zich tot den Landmaarschalk van hst gouvernement Saratof wendend. «Heeft u wel gezien hoe die Aladjin met zjjn vinger steeds naai' de Ministerloge weis?» «En dat is nog zoo erg niet», kwam de gravin K. er tusschen, «maar hg heeft ze eigenljk domkoppen genoemd. Zóóver is het reeds gekomen!» «Waarom zou Goremykin daar zoo stom als een wassen pop zitten, zander die brutale rebellen te antwoorden vroeg de vrouw van een lid van den Rjjksraad aan vorstin G., een wandelende kroniek van alle intieme en politieke febenrtenissen aan het Hof. «Dat kan ik u wel zeggenbjj was in het geheel niet voorbereid. Gisteravond hebben wa ernog over gesproken, maar men was algemeen van meening dat de Doema- ledon het niet wagen zouden iets van belang in 't midden te brengen». «Weet n ook, Doorluchtigheid», hoorde men de stem van een senator, «waarom Goremykin eigenljjk tot premier is benoemd?» «Jawel. Zjjne Majesteit is mee gedeeld hoe warm Iwan Loginowitsch (Goremykin) ham voor eenige weken in den Rjjksraad verdedigd heeft, toen graaf Witte zioh tegen ae afkondiging der nieuwe grondwet uitsprak». «Alleen dói om?» Ja, maar vergeet niet, in zulke tjjden als de onze is een dergeljjk man hem veel waard, al deugt hg ook nergens voor.» «Wat denkt u Graaf,» aldus sprak de oude Doorluchtigheid een naast hem staanden, hoogeren ambtenaar ö«u, «zou hot inderdsad tot esngedwongen onteigening van het land komen Ik weet zeer goed hoe de Regeering er op het oogeublik voorstaatmaar alles wel beschouwd ljjkr het mjj toch toe dat de eenige uitweg is toe te geven. Bovendien zal u toch zelt moeten bekennen dat gjj niet eens al uwe landgoedoren kent, nog minder gebruikt. Ea zoo zjjn er zeer velen. Hoevelen uit onze kringen zjjn er niet, die bjjna het gansche jaar in Mrnte Carlo of Pargs leven en die bigde zjjn als de Staat hunne bezittingen die bun veel last bezorgden, hun afkoopt. De rentmeesters bestelen hen en men ergert zich steeds, of men moet het grootste gedeelte van het jaar op het land doorbrengen.» »U heeft gelijk Doorluchtigheid, want dat, wat de de Regeericg voor het oogenbiik weigert zal zjj toch na een halfjaar moeten toestaan. De boeren moeten wat meer bezit hebben dan tot-nn- toe; maar n heeft gezien hoe zjj de toezegging der Regeering hebben opgenomen. Ze hebben die gehoond en Kir. Van Tleuhoven. Wij deelden gisteren reeds mede dat de Commissaris van onze provincie, de heer mr. G. van Tienhoven, dien dag het 40-jarig gedenkfeest vierde van zijn bevordering tot doctor in de rechten. Hq ontving tal van geluk- wenschen. Het feest werd niet officieel gevierd. Zondagsrust. In het orgaan der „Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust" vinden wij een „proeve van een nieuwe Zondagsrust." In deze „proeve" worden als openbare rust- en vierdagen beschouwddo Zondagen, Goede Vrijdag, gelooven ze niet I" «Kwaljjk kan men dat de boeren echter niet nemen», mengde zich een ander in het gesprek, „want de Rageering is haar beloften al te dik— wjjls niet nagekomen." «En wat denkt ge, dat wjj voor rekruten krjjgen om af te richten na het uitspreken van dit votum van wantrouwen?» vroeg een oud-generaal. «Men zal het nog beleven, dat zelfs een soldaat van het Semonofsche regiment, als eon officier kommaudeert: vuurhem de tanden uit den mond slaat. Met wat ge hier ziet, mjjneheere», valt niet te spotten, het is het begin van eindo.» «Maar Excellentie,» richtte een dame zich tot den oud-gediende, op wiens borst het Georgekruis bloak, «kan men nu dezen hoop boeren niet uiteen jagen en in de gevangenis zetten. Dat is toch zoo dikwjjls gebeurd, of kan de Regeering deze boeren en andere minderen niet eenvoudig omkoopsn. Hebben wjj dan werkeljjk zoo weinig geld als algemeen gezegd wordt Als dat zoo is dan kan er toch immers papieren geld gedrukt worden.» «Neen, neen, mevrouw, daar komt u bg deze menschen niet mee klaar. Deze boeren zgn niet met geld tot zwjjgon te brengen en sommin la'eu zjj zich met de bajonet uit elkaar jagen. Ik ben er vast van overtuigd, dat geen van deze afgevaardigden van zjjn stoel zon opstaan, als er een gewapende patrouille de zaal binnaa drong. Het is het geweten van het volk dat ge hier hoort, de stem «ais het Russische volkdie laat zien niet orakoopen, die is ook tiet meer tot zwjjgsc te brengen. Als deze afgevaardigden zwegen zou de gebeele wereld er tsgon protesteeren." De oade generaal had uit vollo overtuiging gesproken, dat zag men aan de uitdrukking van zjjn gelaat. «Waarom verontrust ge de dames met zulke voor stellingen, generaal?» vroeg graaf U., dsar de wending die het gesprek genomen had pjjnljjk werd en man op voler gezichten zekere verlegenheid bon gadeslaan. «Apro pos, laten we we naar Ernest rjjden en daar eten, want ik hab na al dat geredeneer honger gakregon. Weet ge waarom Kriwoschein tot lid van don Rjjksraad benoemd is?» «Dat kan ik u wel zeggen», antwoordde de wan delende Hofkroniek. «Dmikri Feodrowitsch (generaal Trepoff) beeft hem aaabsvolen.» «Wat heeft deze man dan gedaan?» vroeg een senator die wit meer op den achtergrond stond, „op zou'n maaier kan men iedereen wel lid van den Rjjkuaad maken». «De leden van den Rgksraad», zoo vervolgde de veelwetende dame, «hebben Paschen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. Op deze dagen zullen gesloten zijn de bureelen der departementen van algemeen bestuur, de provinciale on stedelijke bureelen, allo winkels moeten ook gesloten zijnde winkels en magazijnen voor levensmiddelen (brood, vleesch, visch en melk) mogen echter van 1 April tot ultimo September geopend zijn tot negen uur 's morgens eu van 1 October tot ultimo Maart tot 10 uur 's morgens. Op rpenb.ire rust- en vierdagen is het verboden koopwaren en dergelijken op markten, straten, pleinen of andere openbare plaatsen uit te stallen, te verkoopen of dit op eenigerlei wijze overluid aan te prijzenis verboden alle arbeid op het veld die niet. bepaald urgent is. Alle inrichtingen tot verkoop van sterken drank in het klein, alle gelegenheden tot verkoop van melk en chocolade en alle inrichtingen waar vervorschingen van wolken aard ook worden verkocht, zullen op deze dagen gesloten blijven tot des namiddags vier uur; uitzondering hierop wordt alleen toegestaan voor de restauratie-kamers der spoorwegstations in het belang van den aankomenden of vertrekkenden passagier. Openbare muziekuitvoerin gen, concertei en andere openbare voorstellingen en vermakelijkheden, wedstrijden en dergeljjken mogen op deze dagen niet plaats hebben vóór acht uur des avonds. Zonder speciale vergunning is evenwel geoorloofd de arbeid in het bedrjjf der brood- en banketbakkers, in het slagers- en vleeschhouwersvak, in het tappers- en barbiersvak, in badinrichtingen en in melkinrichtingen, voorts rondbrengen en bestellen van levensmiddelen en andere ook van elders aangebrachte goederen, die aan aan bederf onderhevig zjjn, alles tot vóór middags 10 uur. Ook de arbeid bjj het transport te water en te land bjj post-, telegraaf- en telephoondienst, voor zoover noodzakeljjk om het verkeer in het binnenland en ui internationaal verkeer te onderhouden, is geoorloofd. Enkele speciale vergunningen kunnen door de provin ciale en de stedelijke besturen worden toegestaan, apotheken mogen den ganschen dag geopend zjjn, waar meer dan óén apotheek gevestigd is, zullen ze bjj toerbeurt enkele uren gesloten zjjn. Musea en tentoon stellingen, waar geen entréeg dd geheven wordt, mogen op de bovenbedoelde dagen geopend zjjn van twee tot vjjf uren. Jaarljjks zullen zes algemeene vacantiedagen worden gehouden en wel op den derden Woensdag in de maanden Januari, Maart, Mei, Juli, September en No vember. Mocht op dien Woensdag een der in artikel 2 bedoelde feestdagen vallen, dan wordt de vacantiedag verschoven naar den eerstvolgenden Woensdag. Overtredingen worden gestraft met een boete van f 25, subs. 6 dagen gevangenisstraf, bjj herhaalde over treding verdubbeling. Alle te koop aangeboden goederen worden verbeurd verklaard en de inrichtingen voor één maand gesloten. Een memorie van toelichting vergezelt deze »,.roeve.» Ia April 1907 zal b*t h jofdbestuur vaa de veresniging bij gaiejzenbeid van fcair 25-jarig bestaan een tweede nationaal congres van ZonJagsrast bijeenroepen te Gravenhage. Werfdepot. Naar men verneemt zal op 1 Januari a.s. het beheer van het Koloniaal Werfdepot te Harderwjjk, tot dusverre resorteerende onder het Departement van Oorlog, over gaan bjj het Departement van Koloniën en dientenge volge zullen ook Indische officieren met verlof bjj dit depot worden ingedeeld. niets anders to doen dan rustig te zgn. Ik weet thans zeker, dat ieder die nergens anders voor deugt, tot senator benoemd zal worden. Zoo lang de Staatskas hst toelaat tenminste.» «Waarom Dnrnowo naar het buiten land is gegaan klonk het iets verder. «De oouranten schrjjven van een geheime zending. Dat is echter onzin. Ge weet dat de oouranten niets dan onwaarheid ver melden. Peter Nikolajewitsoh (Durnowo) is naar Parjjs gegaan om daar iets nadeis te vernemen van den grooten anarchis ten-aanslag, die de Pargscbe anarchistengroep tegeo alle helden van den laatsten oorlog hebben beraamd. Al die helden zgn tot den dood veroordeeld. De arme grootvorst Alexis weet niet meer waar hg heen moet». «En staan Rodjestwenski en Koeropatkine ook op de ljjst?» «Ja, ze willen schoon schip maken, zooals Peter Nikolajewitsoh dat noemde. Die arme kerel, hg zelf staat op een andere ljjst en zal voor zoover ik weet niet moer naar St.-Pe tersbnrg terugkeren». «Ea Rodjestwenski heeft zgn ont slag gekregen als adjudant-generaal, dat is in de ge schiedenis een op zich zelf staand geval». «Ja, 't was wel jtmmer», liet de kroniek zich hooren, «maar Zjjne Majesteit kon niet anders handelen. Ik weet dat een groote hoeveelheid brieven in don laatsten tjjd asn Zjjne Majesteit gestuurd zjj», waarin teruggekeerde offioieren zich beklaagden o-er de or,be voegdheid van Rodjestwenski. Rodj stwenski heeft goweand toen dit vernam en daarop zjjn ontslag aangevraagd. Zulk een tjjd van tegenspoed beleven wjj na, er dreigt moer in de lacht, nog zwaardere tjjden staan ons te wacntan. «Wat is uw meening over den tegenwoordigea toestand, Excellentie?» vroeg de vrouw van een opperhofmeester aan esc senator, die wegens zgn liberale ïdeeëa algemeen bekend is. «De Regeering en de Doema hebben heden bewezen dat ze de wetten en het rechtswezen evenals de behoeften en de reobten van het volk goheel van een tegenovergesteld staudrunt, beschouwen. Ik hob den indruk gekregen dat door wat 'heden is voorgevallen de afstand tcsschen volk en regeering nog grooter zal wordenwant men zal zeker eerst gaan tosgeven als het te laat is». In de zaal beneden werd de zitting nn opgeheven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1