No. 139. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 15 JUNI. STRAATBELASTING. Stremming van het verkeer. BINNENLAND. l)e tentoonstelling te Milaan. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoouBMier 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Ljjst van Kiesgerechtigden voor Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat het primitief kohier der Straatbelasting, dienst 1906, den 30en Mei 1906 door den Gemeenteraad vastgesteld en bij besluit van den 6en Juni d.a.v. door de Gedeputeerde Staten van Noordholland goedgekeurd, op heden aan den Gemeente ontvanger ter invordering is uitgereikt, terwijl een afschrift daarvan gedurende vijf maanden ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Bezwaren tegen de aanslagen kunnen op ongezegeld papier bij den Gemeenteraad worden ingediend binnen drie maanden na den dag der uitreiking van de aan slagbiljetten, welke is bepaald op 20 Juni 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. DE WIT Dz., Voorz., lo. B. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 13 Juni 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, met machtiging van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie, ter kennis van belangheb benden, dat wegens^het herleggen van een gaszinker, liggende door het Noordhollandech Kanaal op ongeveer 14 meter benoorden het midden van de Schermeervlotbrug alhier, de scheepvaart op dit punt zal zijn gestremd van Dingdag 19 «Taal 1906 des namiddags V uur tot Woensdag 20 Juni 1906, des naald dagg 7 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz., Voorz. 1°. B. 18 Juni 1906. DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER van ALKMAAR Gelet op het Koninkljjk Besluit van 4 Mei 1896 (Staatsblad no. 76) tot vaststelling van een Algemeen Reglement voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken Noodigt hen, die niet op de in het jaar 1904 vast gestelde Kiezerslijst voorkomen, maar aanspraak kannen maken om op de K ezersljjst te worden geplaatst, uit, daarvan vóór 1 Juli a.a. ter gemeente-secretarie aangifte te doen volgens het daarvoor vastgestelde for mulier, waarvan aldaar exemplaren kosteloos verkrijg baar zjjn. Art. 6 van het Reglement bepaalt, dat men om kiezer van leden eener Kamer te zjjn, moet voldoen aan de beide volgende voorwaarden A. Kiezer zgn Tan leden van don Raad der gemtente naar de Kamer is gevestigd B. Aldaar bestuurder of mede-bestuurder zjju en ge durende twaalf achtereenvolgende maanden zgn geweest, van een bedrjjf van handel of nijverheid. Alkmaar, De Bargemeester voornoemd, 1 Jnni 1906. J. DE WIT Dz. 1°. Burg. Hofberichten. EI. M. de Koningin-Moeder, die a.p. Zaterdag uit het buitenland op Soestdjjk zal terugkomen, is voornemens den 20 Juni de Wagnsr-uil voering te Amsterdam Het Park. Aan een correspondentie in het Berl. Tagebl. uit Milaan ontleenen we het volgende. De vraag of internationale tentoonstellingen, die zich uitstrekken over de verschillende takken van industrie, trohniek en kuns', in onzen tgd van veel nut of zelfs mogelgk' zgn, wordt door de tentoonstelling te Milaan niet beves tigend beantwoord. Meer nog dan van de laatBte wereld tentoonstellingen krjjgt men van deze den indruk dat het onmogeljjk is op een tentoonstelling door allerlei groepen een overzicht te geven van den velerlei arbeid die in de landen van Europa verricht wordt. De aibeid is daarvoor te uitgebreid. Men heeft geen overzicht meer vrn het geheel, omdat de verschillende deelen te ver van elkaar zgn tentoongesteld en zoo kan men ook geen v«rgeljjkingen meer maken. Daarbg komt dat in ver schillende afdeeliDgen nog niet alles is aangekomen of uitgestald, zoodat het voorloop'g niet doenlgk is studies te maker. Misschien is er nog veel zeer mooi goed niet uitgepakt, dat wellicht de kleinere tentoonstellingen in de schaduw zou stellen. Deze komen echter nu des te beter uit, niet zoozeer door hetgeen ze te zien geven als wel door de soberheid en bjjzonder nette wjjze waarop ze tot in de puntjes verzorgd zgn. Een internationale tentoonstelling geeft niet alleen een blik in hetgeen de verrchillende Staten kuinen voort brengen. Men kent er ook den volksaard uit. Maar al te zeer triffen die tegenstellingen van keurige afwerking en slordigheid. Er is te weinig o:de op een internationale tentoon stelling, en op deze te Milaan vooral. Hoeveel nuttiger zou het zgn in plaats van een wereldtentoonstelling voor zooveel mogelgk takken van arbeid, die toch vol gebreken blgft, er een te houden van al wat gepresteerd wordt in één tak van arbeid. Daar zou men vollediger kunnen zgn, meer orde zou het overzien van 't geheel gemak kelijker maken, en er zou veel leering uitgetrokken kunnen worden zoowel door vakman als leek. De tentoonstelling te Milaan heeft bovendien het groote gebrek dat zg in twee deelen is verdeeld die veel te ver van elkaar verwgderd zgn. Het Park, waarin men o.a. het eereplein vindt, het paleis voor schoone kunsten, bjj te wonen. H. M. zal daarbg vergezeld worden door hare zuster, H. D. H. de Prinses van Bsntheim-Ste nfurt. Tweede Hamer. In de Kamer werd gisteren het debat voortgezet over het artikel van het Arbeidscontract, bepalende dat de werkgever van den arbeider staangeld mag bedingen tot een maximum bedrag van 12 dagen loon. Na verwerping der voorgestelde amendementen, gisteren door o: s vervuld, werd het artikel goedgekeurd. Aan de orde waren alsnu de artikelen 1638b, i en j (loonbetaling in vreemde munt). De Minister lichtte de wijzigingen toe in deze artikelen gebracht. De voornaamste wijziging is, dat de uitbetaling van loon in vreemd geld niet zal zijn verboden in grensgemeenten. De bedoeling is en blgft echter nog altijd om knoeierij tegen te gaan. De uit betaling van loon in vreemd geld is alleen toegestaan, wanneer dit is bepaald bij reglement of schriftelijke overeenkomst. De minister van Financiën krijgt in zijn strijd tegen het vreemde geld een krachtigen bondge noot in de vakorganisatie. Aan de provincie Limburg is een concessie gedaan door haar geen schriftelijke overeenkomst te eischen voor de uitbetaling van loon in vreemd geld aan omwonende arbeiders. De heer B o 1 s i u s (R.K.) lichtte een amendement toe om onbeperkt de betaling van loon in vreemd geld in de grensgemeenten toe te laten, behoudens de bevoegd heid van den arbeider om uitbetaling van zijn loon in Hollandsch geld te eischen. Hierna volgden eenige besprekingen over de regeling der werkzaamheden. Zonder stemming werd besloten het Indisch Regee ringsreglement van de agenda af te voeren. Daarna kwam in stemming het voorstel Pierson, om alsnog vóór het recès in behandeling te nemen de wet op de personeele belasting. Dit voorstel werd verworpen met 39 tegen 32 stemmen. Hierna werd de behandeling der genoemde artikelen voortgezet. De heer P i e r s o n (L. U.) achtte door de aangebrachte wijzigingen de bezwaren daartegen geheel ondervangen, De Minister wees er op, dat door aannemine van het amendement van den heer Pierson het regeerings artikel zijn karakter geheel zou verliezen. De heer Nolens (R. K.) zette uiteen dat deze zaak hier niet geregeld moet worden, daar zjj thuis behoort bjj de muntpolit'ek. De heele zaak is een schjjnbestrjjding van het betalen in vreemd geld. Men behoort het te vinden in een andere toepassing van de Muntwet. De he r Drucker V. D.) wees erop dat de benadee ling des arbeiders door betalingen' in vreemd geld inder daad pk ats vindt, al is dat in Limburg niet het geval. In vele plaatsen komt 1 et voor, vooral bjj kleine werkgevers. Na nog eenige gedachtenwisseling werd het amende ment Bolsius metj 55 tegen 30 stemmen aangenomen. Artikel 1638h werd aangenomen. Door de commissie van rapporteurs werd voorgesteld in artikel 1638 i, een wjjziging van redactie aan te brengen. De Minister van Justitie had daartegen geen bezwaar en nam het amendement overeveneens een paar andere kleine redactiewijzigingen der comm. v. rapp. op de artikelen i en j, waarna die artikelen worden goedgekeurd. Daarna was aan de orde, artikel III van het ontwerp (aanneming van werk) rat werd aangenomen. de feestzaal, de nabootsing van dec Simplon-tunnel, is voor de bewoners van Milaan gemakkelijk te bereiken, maar in het andere gedeelte (verkeorswezen, hyg ëne, automobiel-industrie er-z.) in de woeste vlakte van Piazza d' Armi (het exercitieveld) kan men slechts langs lange stoffige wegen Itomm of met een elrctrische tram ciede twee terreinen verbindt, maar om daar in te kannen komen moet men juist op een der afdeelingen zgn. Zonderling is het ook dat het plan volgens hetwelk de tentoonstelling gemaakt is, zoo ondoelmatig is, dat alles dooreen staat. Zo bjjv. ligt het gebouw voor de decoratieve kunst in het Park en bevat tentoonstellingen van Italië, Japan, Engeland, Hocgarjje en Nederland. Was het nu niet eenvoudiger dat de andere landen, die in deze afdeeling hebben ingezonden, ook hier aanwezig waren? Maar Frankrjjks gebouw voor decoratieve kunst staat in het andere gedeelte en zoo moet men al een bjjzonder steik geheugen of een zeer dik notitieboek bg tioh hebben wil men een een'gszins ernstige vergeljjkings- studie in deze afdeeling maken. Natuurljjk moedigt dit de bezoekers niet aan en cog erger wordt dit als bun bg onderzoek bljjkt dat een in dit labyrinth onmisbare katalogus niet te krjjgen is en dat de ifficieele gids, de »Guida uffioiale» veel te weinig bijzonderheden geeft. Er is nog iels dat dadeljjk op deze tentoonstelling in het oog valt: er ontbreekt een eigenljjke clou. In 1899 te Paijjs was het de E Seltoren, in Dusseldorf was het de rrïne met het vergezicht op den Rjjn, waar alle bezoekers kwamen in Milaan evenwel is er niets dat »men bepaald gezion moet hebben», niets dat een bljj- vindü herinnering geeft. Ja, de nagebootste Simplon-tnncel is er, een mooi stuk werk, maar dat is niet iels dat zal inslaan. De donkere gangen zgn ook weinig geschikt voor schoone vrouwen in lichte toiletten. Laat ocs nu eenB een wandeling door het Park maken. Wie in 1900 de tentoonstelling te Parjjs bezocht heeft zal terstond bg het binnentreden op het eercplein zich deze tentoonstellirg herinneren. Men krjjgt in dit ovaal vormige gebonw bg het binnenkomen den indruk van iets machtigs; in de zuilenrjjen zgn hier en daar breedo openingen, die 1 nks den weg wijzen naar het gebouw voor de geschiedenis van het verseer, rechts naar dat voor de vissoherg en het quarium, teiwjjl in het midden Mede werd goedgekeurd Art. I van het ontwerp (ver schillende wjjzigingen in het eerste boek en het derde boek van het B. W.) Vervolgens was aan de orde artikel IV (wijzigingen in het vierde boek van het B. W.) De heer Van Veen (Chr.-hist.) lichtte een amen dement toe op de artikelen 2005 en 2008 B. W. om de loonvorderingen van arbeiders, wier loon telkens na hoogstens een kwartaal moet worden uitbetaald, te doen verjaren door één jaar, die van andere arbeiders na twee jaar, terwijl de Regeering 2 en 5 jaar voorstelt. De Minister zou zich tegen dit amendement niet verzetten, doch wilde eerst het gevoelen van de Comm. van Rapp. hooren. De heer Drucker verklaarde, dat de Comm. van Rapp. meer licht van den minister had verwacht, die over meer gegevens beschikt. De Comm. van Rapp. had geen bezwaar tegen het amendement en nam dit over. Art. IV en V (wijzigingen in het Wetb. van Kooph.) werden goedgekeurd. Aan de orde was art. VII (wijziging van artikel 39 3e lid der wet op rechterl. organisatie en het beleid der Justitie strekkende om ook de geschillen betreffende arbeidersc vereen komsten en collectieve arbeidsovereen komsten onder de competentie van den kantonrechter te brengen). Art. VII werd goedgekeurd. Aan de orde was art. VI (rechtspraak). Op art. 125a Burgl. Rechtsv. (behandeling van zaken betrekkelijk een arbeidsovereenkomst) lichtte de heer -Schaper (Soc.-Dem.) een amendement toe strekkende om de arbeidsgeschillen door den kantonrechter te doen berechten onder bijstand van een college van vier per sonen, bestaande voor de helft uit meerderjarige werk gevers en voor da andere helft uit meerderjarige arbeiders. De heer Janssen (R.-K.) somdd het groote gevaar op van leekenrechtspraken met een bepaald politieke kleur, die men reeds in het buitenland aantreft. De taak van het college van bijstand, in het amendement-Schaper bedoeld, achtte spr. zeer vaag aangeduid. Spr. kwam op tegen de bewering van den heer Schaper, dat de kan tonrechters de sociale zijde van de geschillen, die hun worden voorgelegd, voorbijzien. Ook achtte spr. het hier de plaats niet om de verandering aan te brengen, welke het amendement vr lagt. De heer Van Sasse van Y s s e 11 (R.-K) ver- ded gde mede de kantonrechters tegen het zi. onver diende verwijt van den heer Schaper, spreker sloot zich voorts aan bij het betoog van den heer Janssen. Vredesconferentie. Het wetsontwerp tot het verleenen van een crediet met het oog op de aanstaande vredesconferentie, gaf in de afdeelingen der Kamer aacleid'og tot principieel debat over het nut van vredesconferentiëu ton opzichte van de sventueele vermindering van het aantal oorloger. Op de bekende gronden werd dit nut eenorzgds ontkend, ander zijds volgehouden. Door hen, die dit laatste deden werd aan hun piincipieel betoog toegevoegd, dat de komende oonferentie speoiaal voor ons land van boteekenis zal zgn, omdat het vraagstuk van de neutraliteit en dat der contrabande zal behandeld worden, waardoor voor een kleine, koloniale mogendheid de kans op verwikkelingen verminderd kun worden. Overigens werd verlangd, dat bg de aanvraag om eea orediet ook het voliedig program voor de conferentie zou worden gevoegd, desgewenscht alleen ter inzage van de leden. Het vraagstuk der geleideljjke ontwapening meende men mocht niet ontbreken. de twee duistere ingangen naar den Simplon-tunnel zgn geleger. Door andere ingangspoorten ziet men door groene boomen en weidei omzoomde wegen, witte paleizen en het wapperend doek van vele vlaggen en vanen. Het eerst treden wjj den Simplon.tunnel binnen, wat ons dadeljjk aantrekt omdat we er juist in werkelijkheid coorheen zgn gestoomd. Thans kan men, wat straks toen de trein ons snel door den tunnel voerde, voor 't oog vetloten ging: den aanleg der galerjjen, den reusachtigen arbeid dien dit werk heeft gevraagd, op zgn gemak be- kjjken. De nabootsing is inderdaad meesterlijk. In de gangen zgn hier en daar ksmers voor de ingenieurs, verderop werkt een boormachine en nog verder is een aantal strere arbeiders bezig het wate; dat plotseling uit het rotsgesteente is beginnen op te borrelen, weder aftevoeren. Door een zggang komt men in een vertrek waar het werk in details voor oogen wordt gesteldook kan men hier zien op welke wjjze versche lucht naar de gangen wordt toegevoerd en hoe de slechte wordt ver wijderd. Zelfs een lerk voelt bjj 't b schouwen van dit werk, bg de gedachte aan de groote moeilijkheden, die zich steeds weer zullen hebben voorgedaan voor men alles gereed had, ontzag voor de geestkracht en de energie van de mannen die dit alles hebben tot stard gtbrach bedoeld wordt natnurlgk de werkelgke tunnel ofschoon de nagemaakte ook zeer bezienswaardig is. Als we door den tunnel zgn gegaan en ook een kjjkje genomen hebben in de zaal, waar teekeningen, fotogrtfieën, gesteenten enz. nog meer den bouw verduidelijken, dun richten we ons naar het paviljoen voor de visscherg, waar vooral de Duitsche expositie van belang is. Doch we vertoeven hier niet larg en gaan dan naar het gebouw voor de verkeersgeschiedenis. Hier zgn zeker veel merkwaardigheden te zien als bjjv. een verguld galarjjtuig, dj karos, waai in in 1867 Garabaldi (na de nederlaag van Mentans) werd weggevoerd ea waa>van het lederwerk door vele kogels doorboord is, enz. Er is in één woord alles wat verzamelaars naar hebben knnnen bijeenbrengen. Tre dt men weder uit dit pavi joen, dan gaat men langs de kleinere gebouwen met de bu:eanx voor verschillende comi'é s en de ontvangvertrekken het gebonw voor post- en telegraaf en de pers, naar het paieis, dat de arohitect Locati gebouwd heeft voor de schoone kunsten, Eveneens wenschte men te worden ingelicht, in welk gebonw de vredesconferentie zal bjjesnkomen en wanneer ongeveernog in 19C6 Vertaling van OfftcU'ele stukken. Het is bekend, dat bjj het wetsontwerp tot goed keuring der sanitaire overeenkomst, den 3en December 1903 te Parjjs gesloten, geen Nederlandsche vertaling was gevoegd, omdat vhet leveren van een juiste over zetting van verscheidene technische termen, woorden v in collectieve beteekenis enz. op ernstige, moeiljjk te overkomen bezwaren zou sluiten. Van verschillende zjjden is tegen deze meeniDg der regeering protest aangeteekend en uit het thans ver schenen Voorloopig Verslag bljjkt, dat ook bjj het onderzoek van het wetsontwerp in de afdeelingen der Tweede Kamer dit standpunt der regeering werd ver oordeeld. Ministerieel bezoek. Woensdag is door den Minister van Binnenlandsche Zaken die vergezeld was van twee afdeelingsohefs, een bezoek gebracht aan het Rgks-krankzinnigengestioht te Medemblik. Mr. J. F. Th. van Valkenburg, f Te Amsterdam is overleden mr. J. F. Tb. van Valken burg, oud-president bg het gerechtshof aldaar, welke bo trekking bjj tot 1901 met de grootst?) nauwgezetheid vervulde. Mr. Johan Frsderik Theodoor van Valkenburg werd in 1817 te Haarlem geboren en promoveerde in 1839 aan de universiteit te Loiden tot doctor in de rechten. Van 1875—1884 was hg vies-president en van 1884 1901 pres'dent van het gerechtshof in de hoofdstad. Mr. Van Valkenburg werd herhaalde malen tot lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland gekozen en was geruimen tjjd buitergewoon lid van Gedeputeerde Staten: Mr. Van Valkenburg was commandeur in de orde van den Nrderlandschen Leeuw. Statistiek wan werkstakingen. Door het Centraal Bureau voor de statistiek is het jaaroverzicht gepubliceerd van de werkstakingen en uit sluitingen (in 1905 uitgebroken. De statistiek der werk stakingen en uitsluitingen is nu over het tjjdvak 1901 1905 bewerkt en uitgegeven. Hieruit bljjkt o. a. bet volgende Er braken 126 stakingen in 1905 uit, tegen 85 in 1904, 149 in 1903, 128 in 1902 en 115 in 1901 of gemiddeld 120.6 per jaar. In 1905 bedroeg het aantal stakers 4657 (het aantal is sleohts bekend van 125 stakingen) tegen 4432 in 1904 (84 stakinger), 33.487 in 1903 (136 sla- kinger), 12,652 in 1902) 119 stakingen), en 4182 in 1901 (85 stakinget) of gemiddeld 11,882 per jaar (104,4 stakingerHet aantal betrokken ondernemingen bedroeg 318 in 1905 (het aantal ia slechts bekend van 124 sta kingen), 123 in 19C4 (83 stakinger), 327 in 1903 (132 stakirger 394 in 1902 (113 stakingen) en 192 ia i 901 (84stakingen) of gemiddeld 270.8 per jaar (107.2 stakinger). Vronwenkuast-tentoonstelllng Ie Parjjs. Namens het bestuur Tan de Nederltndsche afdeeling van het iConcours des Arts de la Femme" uitgeschreven door de Gauloii, verzoekt men ons mede te derlen, dat wegens den grooten omvang dezer tentoonstelling en de daarmede gepaard gaande administratie de inzenders pas na 20 Juli weder in het bezit van hunne inzendingen zullen geraken. dat vele slanke torentjes heeft en ook de groote feestzaal bevat. Da schilder- en beeldhouwkunst zgn alleen ver tegenwoordigd door Italiaansohe kunstenaars en wat in deze zaal is te zien is alles zeer net geëxposeerd. Ook is hier een goede katalogus te bekomen, zoodat men zich terstond kan orlënteereri Hier is veel moois bjjeen ge bracht en menig werk van deze verzameling werd reeds meerdere keeren aan de andere zjjde der Alpen bewon derd op tentoonstellingen. Naast veel middelmatigs en veel dat in de uitvoerirg en idee te koket, te gezocht of al te gewaagd scbjjnt, merkt men op dat bij het in deze zalen tentoongestelde werk hot streven valt waar te nemen om weer ernstig gevonden, met zorg bestudeerde kunst te geven. In hst geheel zgn er vier en vjjftig zalen met kunstgewrochten gevold, zotdat het eenigszins goed bezien van deze afdeeling alleen reeds een zee van tgd kost. Zro good als de indruk is dien men van deze afdeeling voor kunst krjjgt, zoo onvoldaan gevoelt men zioh als men de uitgebreide tentoonstelling van deooratieve kunst ziet, waar wjj nu komen. Een groot gedeelte hiervan is nog niet gereed en eea ander groot gedeelte jamoer genoeg het grootste doet denken aan een reusacht'g warenhuis. Slechts de Hongaarsche afdeeling is door haar zorgvuldige rn smaakvolle uitvoering de moeite waard om te bezieht;gen. Hier ziet men ook een uitvoering van een nieuwe gedaohte, n. 1. om bg de decoratie de motieven van het eigen land te gobrniken en toch te voldornaan de moderne eischen. Misschien dat als deze geheele afdeeling gereed -s ook hier veel schoons velt op te merkervoorloopig echter is er nasar zeer wein:g dat boeit. Hier is het dus het verstandigst af te wachten. Wat verder nog in het Paik te vinden i», laat zich snel vertellen een paar kleine paviljoens, die reeds gereed zgn en andere waaraan nog gewerkt wordt, een toren waar men boveLop kan komen met een l.ft en waar vanaf men Milaan en de Alpen kan zien (als men gelukkig is ten minste), dan een gebouw waar men inliehtingen kan inwinnen overdo voorzorgsmaatregelen voor arbeiders op ver schillende phatsen en tenslotte de Arena, die in 1805 op bevel van Nspolcon I gebouwd werd en die onder leiding van den architect Boagi is nagemaakt. In dat groote, ru'ma gebouw wo den vreedzame wedsirgden ge houden tcsschen brandweerlieden van varsebdiende lander. Dit zgn de bezienzwaardigheden van het Park.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1