No. 141. Honderd en achlsle jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MAANDAG 18 JUNI. Nationale Militie. Brieven uit Noorwegen. BINNEN LA ND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kyk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefocaBBMmer 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEBMs. COSTER ZOON Yoordam C 9. Oproeping voor herhalingsoefeningen. ALKMAARSCHE COURANT. Z|j, die zich met 1 Juli op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Da BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar gelast, krachtens bekomen aanschrjjvicg, de onderstaande ver verlofgangers, om zich ter bijwoning der herhalings oefeningen, 's namiddags vóór 4 me, bg ban korps te vervoegen Pontonniers, lichting 1901, garnizoen Dordrecht: 2 Juli 1906THEODORUS JOHANNES KUETER. Pontonniers, lichting 1903, garnizoen Dordrecht 9 Juli 19C6. JAKOBUS WESSELS en TIEMON VISSER. 4e Regiment Vesting-artillerie, lichting 1903, garni zoen Helder: 9 Juli 1906. MEINDERT GERARDUS VEEN, PIETER POEZE, CORNELIS BIJL, JOHANNES SCHOUTEN, WILLEM TIMMERMAN, HUGO SCHUT, LAUREN- TIUS PLOEGER, JOHANNES HENDRIK MEIJER. 10e Regiment Infanterie, lichting 1899, garnizoen Hoorn 16 Juli 1906. JOH AN HENDERICH WILHELM LUT- JEHARMS. 10e Regiment Infanterie, lichting 1899, garnizoen Helder 16 Juli 1906. LEENDERT JOHANNES BAKKER, JOSEPHUS HENDR1CUS REVERS, CORNELIS DEN- NEMAN, EMELIUS GERARDUS WAGENAAR, JO HANNES KOOGE. ANTONIE PALLEMANS, ALBERT JAN HAZES, JACOBUS RUIS, CORNELIS HENDRIK LEIJMANS. 10e Regiment Infanterie, lichting 1899, garnizoen Haarlem 16 Juli 1906. MATTHIJS PEPERKAMP. Ie Regiment Infanterie, lichting 1899, garnizoen Assen 16 Juli 1906. HUBERTUS WORTEL. Pantserfort-artillerie, lichting 1899, garnizoen Helder 16 Juli 1906. REIJER LODDER, JACOB BRUIJN, FREDERICUS GERARDUS DE MUNK. Pantserfort-artillerie, lichting 1901, garnizoen IJmuiden 23 Juli 1906. JOHANN LUDWICH LUTJEHARMS, CORNELIS HART. 7e Regiment Infanterie, lichting 1899, garnizoen Amsterdam 30 Juli 1906. DIRK GOSEWIJN VAN BEEK. Ie Regiment Infanterie, lichting 1901 garnizoen Assen 30 Juli 1906. GEERHARDUS VAN BUUREN. 6e Regiment Infanterie, lichting 1901, garnizoen Breda 13 Augustus 1906. BERNARDUS LODEWIJK VAN LEEUWENSTIJN. 3e Regiment Infanterie, lichting 1901, garnizoen Bergen op Zoom 13 Augustus 1906. PIETER PIETERS E VLEGGEERT. 3e Regiment Vesting-artillerie, lichting 1899, garni zoen Gorinchem 20 Augustus 1906. FRANS CLEMENS CARL ZIGEN- HORN. Grenadiers en Jagers, lichting 1901, garnizoen 's Gra- venhage (Particuliere corrupondtntie.) De Hronlngsstad. Tbondhjem, 11 Juni, Dc gewone wjjze om de oude Noorsohe Kroningsstad te bereiken is met den trein van Christiania over Hamar. Te Hamar stapt men dan over omdat de rails daar nog nanwer zjjn dan elders in Europa en dos de gewone treinen er niet op kunnen rjjden. Men gaat hier door een eenigszins woeste en daardoor zeer mooie streek. Hoe verder men komt des te hooger worden de dicht met dennenhout begroeide borgen, die zich ter weerszijden van de spoorbaan verheffen. Een paar malen ook passeert men een fraai groot meer. Gedurende het laatste gedeelte van de reis gaat de trein langs de helling van een berg keten. Links in de diepte breidt het dal zich uit en af en toe ziet men daar te midden van het donkere ge boomte eenige kronkelingen van een wild bruisenden be'getroom. Op den aohtergrond verheffen zich hooge bergen, waarvan de toppen geen plantengroei meer ver- toonen, doch meest alle gedeelteljjk mot sneeuw zjjn be dekt. Nog wat verder noordeljjk komt de spoorweg vlak langs de rivier te loopen, dan ziet men het woeste water, wit schuimend bjj elk der vele stroomversnellingen in zjjn onmiddelljjke nabjjheid en daarachter de bergen stjjl omhoog gaande. Vlak bij Trondbjem loopt de baan nog een eindweegs langs den nitgebreiden vlakken water spiegel van den bjj gunstig weer zeer kalmen Trond bjem Fjord. Trondjem zelf is een klein onbeteekenend plaatsje. Het heeft omstreeks 40 dnizond inwoners. Maar het is mooi gelegen, to midden van de hooge met sneeuw bedekte bergen aan het spiegelgladde water van den Fjord. De straten zjjn fraai en breed, de haizen voor ren groot gedeelte van hont, mee.-tal zeer eenvoudig. Voor een groot gedeelteomdat daarbjj alle kleinere arbeiders woningen moeten worden gerekend. Overigens is het aantal steenen hnizen reeds vrjj groot en verdringt dat der houten voortdurend, want volgens een gemeenteljjke verordening is het bouwen van hout hier niet meer ver oorloofd met het oog op brandgevaar. Dat brandgevaar in deze streken zeer groot is vindt o.a. een bewjjs in de bnitengewoon degeljjke inrichting der brandweer. In welke plaats van deze grootte zou men overal, in bjjna iedere 3 September 1906. WICHERT BUISMAN. 5e Regiment Infanterie, lichting 1903, garnizoen Amersfoort 10 September 190G. BARTELD HOTSTEDE. 9e Regiment Infanterie, lichting 1903, garnizoen Leeuwarden 10 September 1906. MOLEURUS DE VRIES. De opgeroepenen hebben, zoo noodig, recht op vrjj transport naar hun korps en daggeld dat ter gemeente secretarie kan worden aangevraagd. Alkmaar, Da Bo'g'maastar van Alkmaar, 14 Juni 1906. J. DE WIT Dr., lo. Borg. Hofberichten. H. M. de Koningin-Moeder 's, na gedurende vier weken in het Kurhaus te St. Blasien vertoefd te hebben Zaterdag een kwartier na tien uur aan de halte Soestdijk aangekomen. Ter verwelkoming waren aanwezig graaf Schimmelpenninckcommissaris der KoniDgin in de provincie Utrecht de burgemeesters van Baarn en Soest en dr. Greidanus, hofarts. Z. K. H. de Prins wordt hedenmiddag 3 uur uit Duitschland op Het Loo terug verwacht. Biqaéte tramwegpersoneel. Zaterdagmiddag ten 2 uur heeft de tjjdeljjke Minister van Waterstaat, mr, Veegens, in het gebonw van dat dnDartement geïnstalleerd de bjj Koninkljjk besluit van 29 Mei j.l. ingestelde Staatscommissie van Enquête om trent het tramwegpersoneelaan welke commissie is opgedragen een onderzoek in te stellen omtrent de diénst- voorwaarden van het personeel, werkzaam in het inter communaal tramwegbedrjjfhet vereenvoudigd locaal- spoorwegbedrjjf daaronder begrepen. Minister Veegens hield bjj deze gelegenheid de vol gende toespraak Mjjne Heeren 1 Ik heet n welkom in deze eerste bijeenkomst der Staatscommissie, door H. M. de Koningin op mjjn voor dracht ingesteld tot het houden eener ecquête omtrent het tramwegpersoneel. Dit onderzoek is te beschouwen als een vervolg op de enquête betreffende het spoorweg personeel die het jaar 1903 gehouden werd door een Staatscommissie waarvan ik zelf de eer had voorzitter te zjjn. Die commissie die wegens de toenmalige omstandig heden aan een zeer beperkten tjjd gebonden waskon haar werkzaamheden niet tot de tram wat en uitstrekken ofschoon dit bjj haar instelling in de bedoeling gelegen hsd. Met goedvinden der regeering heeft zjj destjjds dit deel van haar onderzoek achterwege gelaten. Intusschen komen de dienstvoorwaarden ook van het tramwegperso neel ongetwjjfeld in hooge mate in aanmerking voor een onderzoek. Het verheugt mjj dat drie leien van de vroegere Enquête-commissie, waaronder uw voorzitter, zich bereid verklaard hebben ook in deze commissie zitting te nemen. De te verrichten, omvangrjjke arbeid is hun niet vreemd terwjjl zjj op waardige wgze worden aangevald door de bside andere leden, bekend door warme belangstelling in arbelderstoestanden en door grondige kennis van het tramwegbedrjjf. Naar het mjj voorkomt zjjn, alvorens tot het hooren van getuigen wordt overgegaan, vele feiten omtrent het onderwerp der erquête te verzamelen, waartoe uw com missie opgetwjjfold de medewerking van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten en van de onder dien Raad staande distriet-insfecteurs zal inroepen. Dezerzjjds zullen de noodige instrnotiëu worden gegeven om die medewerking te bevorderen. Tot dezen en verderen voorarbeid is vrjj wat tjjd be- noodigd zoodat de bjjeondere bevoegd heden door de wet aan een staatscommissie van enquê'a toe te kennen, niet aanstonds behoefde te worden verleend. Daarom is uw oommissie bjj Koninkljjk besluit benoemd, alvorens een de:geljjke wot bestond. Ik stel mjj intusschen voor de I indiening van een wetsontwerp te bevorderen, waarbjj de bedoelde bevoegdheden gedurende zekeren tjjd, te beginnen met een bepaalden datom in het volgend jaar, aan uw commissie worden toegekend. Voor overleg tnsschen uw commissie en den Minister of den heer administrateur der Afdeeling Spoorwegen, strekkende om aan uw commissie, zal de gelegenheid steeds openstaan. Ik vertrouw dat uw commissie ook bjj mogeljjk ver schil van moaning in haar midden, steeds op even aan gename wgze zal samenwerken als dit met de vroegere enquête-commissie omtrent het spoorwegpersoneel het geval was en hoop van ganscher harte, dat haar arbeid vruchtbaar zal zjjn en zal te baat komen aan de belangen van het tramweg-personeel. Ik verklaar uw commissie geïnstalleerd en geef den hamer in uw bekwame banden, mjjnheer de voorzitter, over.» De voorzitter der commissie, de heer A. S. Talm», beantwoordde deze rede, waarna de commissie haar werk zaamheden aanving. straat meerdere brandsehellen vinden en een geschoold brandweerkorps hebben met verscheidene hand- en stoom spuiten die steeds door kant en klaar tot uitrukken gereed staan Een minder prjjzenswaardige eigemchap is, dat van de nevenstraten de meesten niet zjjn gepla veid, wat natuarljjk bjj regenweer vreeseljjke modder poelen doet ontstaan. Schilderachtig daarentegen is de onmiddelljjko omgeving der stad. Daar tegen de helling der bergen zjjn zooals haast van zelf spreekt nog meerdere haizen gebonwd. Men heeft zich hier echter niet aan rooiljjnen gehouden en zjjn geen straten aangelegd, maar alles staat dooreen en aangezien vele haizen inderdaad fraai zjjn, is ongemerkt een prachtig villapark ontstaan dat de geheele stad omsluit. Behalve een uitgebreid brandweercorps heeft Trondhtjem nog verscheidene instellingen die aan een groote stad doen denken. Daar is bjjvoorbeeld de aanwezigheid van electrisch licht en gaslicht, een groot aantal groote hotels, het stationneeren van hnarrjjtnigen op verschillende plaatsen der stad dag en nacht, een electrische tram, uitsluitend voor het verkeer binnen de stad, een vrjj grooten schouw burg, een variététheater dat avond aan avond een wel voorzien programma geeft en daarmee ook veel volk trekt, verscheidene bibliotheken en mnsea en een groot aantal, zeer goed gesorteerde winkels. Dat is ook logbch. Een stad die zóó afgezonderd ligt, moet wel alles zelf hebben, want van af en toe een dagje naar een andere stad gaan kan voor de inwoners hier geen sprake zjjn. Eens per dag gaat er een trein naar Christiania en eens per dag komt er een aan. Dan nog eenige booten die niets dan toeristen aanbrengen, voila tont 1 De overige treinen zjjn van looalen aard. De trein nit Christiania is de eenige die de post nit de hoofdstad en tevens uit geheel Earopa aanbrengt. Eens per dag kan men berichten ontvangen en eens per dag ze wegzenden, meer niet. Onder zalke omstandigheden moet de stad wel in alle opzichten zich zelven helpen. Maar welke belangrjjke instellingen daar door ook mogen ontstaan zjjn, welke fraaie- omstreken ook duizenden toeristen mogen trekken, het fraaiste van Trondbjem is toch haar Domkerk. Dat is haar trotsch, haar glorie. D.e Domkerk is het ook geweest, die oorzaak was van het beslnit de kroning hier te doen plaats vinden. Of dit besluit overigens zoo heel verstandig is geweest zal de tjjd moeten leeren. De kerk is inderdaad een buitengemeen fraai gebouw. Het is huisvormig, van groote zuiver afgeslepen blokken He Hijksnlddelen. De voortgaande stijging in de opbrengst Jder Rjjksmid- delen kan ook over de afgeloopen maand Mei worden ge constateerd. Was toch het totaal over Mei van het vorig jaar f 14,466,441,955, in Mei van dit jaar kan op een bedrag van f 15,154,989,86® gewozen worden. Meer dan in Mei 1905 hebben in de afgeloopen maand opgebracht: de grondbelasting f31,000; het per soneel f35,000 de bedrijfsbelasting f244,000,- de ver mogensbelasting f 50,000; de invoerrechten f38,000; de snikeraccjjus f 172,000; de wgnaocjjns f 1000; het gedistilleerd f7000 de acojjns op bier en azjjn f 10.000; die op het geslacht f 31,000; de belasting op gouden en zilveren werken f300; de zegelrechten f 119,000; de registratierechten f51,000; de hypotheekrechten f2000; de domeinen 159,000; de rjjkstelegraaf f11,000; en de loodsgelden f 29,000. Minder leverden op: de zontaccjjns f 10,000; de successierechten f 281 000 en de posterjjen f 6COO. Hieruit bljjkt dat de meeste bronnen van inkomst ruimer gevloeid hebben en dat het voornameljjk de wisselvallige successierechten zjjn, die oorzaak waron dat de vermeerdering niet nog grooter was. De opbrengst over de eerste vgf maanden van 1906 vergeljjkende met die over hetzelfde Ijjdperk van 1905, zjjn de volgende uitkomsten op te merken Meer weid ontvangen op het pe sonsel f 148,000 de bedrijfsbelasting f 318,000; de vermogensbelasting f 141,000; de invoerrechten f 387,000; suikeraccjjns f 757,000 de wjjnacogos f 35,000het gedistilleerd f 200,000; de zoatacojjna f 11,000; de accjjns op bier en azjjn t 28,000die op het geslacht f 207,000 de graniet opgetrokken. Zoowel aan bniten- als binnenzgde is magnifiek beeldhouwwerk aangebracht. Aangezien de verschillende gedeelten van het gebonw in zeer verschil lende tij den zjjn gebouwd, vindt men er ook allerhande stjjlen in vertegenwoordigd. Het geheele gebouw bevond zich tot voor korten tjjd in zeer vervallen toestand. Thans ia men echter sinds eenige jaren met de restauratie bezig. Eerst over tisn of 15 jaar zal die klaar zjjn, men begrgpt dos dat er op het oogenblik nog veel aan ont breekt. Feitelgk is alleen afgewerkt de oosteljjke helft van het schip der kerk in machtigen spitsbogenstijl. Tot nog toe was dan ook dit gedeelte, waarin de dienst ge houden werd en waarin zich het altaar bevindt, door een schut van de rest der kerk afgescheiden. Men heeft echter thans dit schut weggenomen, het orgel dat er tegen aan stond tjjdeljjk op een voor deze gelegenheid in den korten arm van het huis gebouwde galerjj ge plaatst en de zoldering, die de toren voorloopig afsloot eveneens verwjjde'd. Zoo kan men dan thana de gehorde kerk zien, alleen de west.zjjde, de eigeoljjke koningsdeur is nog in geheel bouwvalligen staiL Ook is de westeljjke helft van het schip der kerk nog volstrekt niet klaar, alleen met hot onderste gedeelte is men gereed, de rest wordt tjjdeljjk door een linnen dak afgedekt. Hiermede en met het leggen van een houten vloer die ter weers zoden van bet 100 meter lange middengedeelte amphi- tbeaterschgewjjze oploopt, is men thans bezig. In het midden der kerk, onder den toren worden twee tronen gebouwd, een voor den koning en een voor de koningin. Aan de weslzjjde, voor den tegenover het altaar gelegen ingang, waardoor de vorsten en vorsteljjke gisten zullen binnentreden, wordt een paviljoen geboowd, om hen te ontvangen en van daaruit in de kerk te geleider. Langs den weg, dien de ijjtuigen zullen nemen, om dit pavilloen te bereiken, worden groote trrbunea gebouwd. Dit alles is op het oogenblik nog slechts gedeelteljjk in wit hout gereed, maar er wordt met grooten jjver gewerkt, om toor den 19den, den dag van aankomst der koninkljjke familie, klaar te komen. Maar men is hier met alles laat. Hedenmiddag heb ik een kjjkje genomen in het koninkljjk paleis, een oud, groot, houten gebouw alhier. Daarin was nog niets klaar. Geen kamer of er waren timmerlieden oa schilders aan het werk slechts in een eukele zaal waren de behangers nn reeds! Het geheele gebonw heeft bljjkbaar tot nog toe in een veiechrikke- Ijjken staat van verval verkeerd en moet nu hals over belasting op gouden en zilveren werken f 12,000 de zegelrechten f 50,000; de registratiekosten f 175,000; de hypotheekrechten f 16,000; de domeinen f 138,000; de posterjjen f 191,000; de rjjkstelegraaf f 95,000, en de loodsgelden eveneens f 95,000. In hetzelfde vjjfmaandeljjksch tjjdperk braohten dit jaar minder opde grondbelasting f 9000 en de suooeE- siereohten niet minder dan f 804,000. Tot nu toe werd dit jaar ontvangen f 60,370,347,33}, tegen f 58,078,452,15 in 1905, zoodat we nu bjj verleden jaar f 2,591,895.1s1 vooruit zjjn. Het prov. wapen van Noord-Holland. Naar verluidt, is een voordracht te verwachten tot wijziging van het wapen der provincie. Ouderdoaia- en Invaliditeitsverzekering, In verband met de behandeling van het vraags'uk der ouderdom?- en invaliditeitsverzekering, heeft het bestuur der Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek den heer mr. J. A. van Hamel te'Am sterdam uitgenoodigd een zakeljjk overzicht samen te stellen van den stand dezer aangelegenheid in Duitschland en Oostenrjjk. Deze heeft aan die uitnoodiging voldaan en het genoemde bestuur heeft nu dit overzicht in druk laten verschijnen, in afwachting van de praeadviezen over het onderwerp, die eerlang volgen. Mr. Van Hamel heeft aan zijn overzicht een korte schets laten voorafgaan, die vooral betrekking heeft op Duitschland en de richting aanwjjst, waarin opheffing der gebreken, welki de verplichte arbeidersverzekering daar aankleven, z. i. moet worden gezocht. Bclasllngbervorailng. Naar Be Noordbrab. uit goede bron verneemt is de Regeering thans gereed met haar belastingplan. Het zal zjjn de invoering van eene rjjksinkomstenbelasting en afschaffing dientengevolge van de vermogens- en bedrijfs belasting. Xedaillcs voor Hjjks-werklleden. Bij ministerieele beschikking is volgens De Tijd vast gesteld, dat aan de werklieden bjj de inrichtingen, be- hoorende tot de landmacht, die in gevolge de bepaling, voorkomende in het nieuwe werkliedenreglement op 60-jarigen leeftjjd zjjn ontslagen met recht op pensioen, en die, bjjaldien zjj bjj langer verbljjf in 's Rjjks dienst binnen vier jaar aanspraak zouden hebben gehad op de gouden ot zilveren medaille voor langdu- rigen dienst, eene tegemoetkoming zal worden uitge keerd van f 80 voor de gouden en f 40 voor de zilveren medaille. Vacantlekaartew. Gedurende de maanden Juli, Augustus en September zullen door de Sfaatsspoorweg-Maatschappjj weder ver- krjjgbaar worden gesteld de bekende algemeene en bijzondere vacantiekaarten. Sluitingsuur voor koffiehuizen. De gemeente Middelburg is een der zeer enkele in ons land, waar nog geen sluitingsuur voor koffiehuizen bestaat. De commissie voor de strafverordeningen heeft nu in de door haar ontworpen wjjzigingen der verorde ning van algemeene piaatseljjke politie, een artikel met deze strekking opgenomen welke 't sluitingsuur op midder nacht bepaalt. kop opgekalefaterd wordau. Alle ameublement dat er op het oogenblik in is zijn wat stoelen, een paar halve kronen en een Btnk of 6 bedden. De feestzaal, die veel te klein was voor de ontvangst van zoovele gasten als hier bjj bal en diner vereenigd zullen zjjn wordt met een nitbonw in den tnin van het paleis vergroot. De tuin wordt intn9sehen ook nog inder haast even aangelegd, want het is een wildernis. Het ergste van al is echter dat, dank zjj de noodzakeljjkheid om alle houtwerk nieuw te schilderen, door het geheel gebouw een ondraagljjke verflucht hseracht die er, als de vorsten komen, wel niet uitgeweken zal zjjn. Niet alleen met het in gereedheid brengen van de noodige gebouwen is men laat, alles komt op het laatste n'ppertje. Op bet oogenblik is het programma der fees telijkheden nog niet eens bepaald. Eerst gisteren zon het Noorsche lid van hot hoofdbestuur der internationale journalistenreroeniging de regeering advies geven, welke van de blsden die zulks hebben aangevraagd (er waren er toen ik in Christian a was 68) een van de 40 voor de buitenLndsche pers beschikbare plaatgen in de kerk zullen krijgen. Wanneer in dezen nu een besluit is ge nomen moet dit nog aan die bladen worden medegedeeld en de meenten huneer znllan natuarljjk eerst dau hunne vertegenwoordigers afzenden. Het persbureau alhier is daa ook nog niet geïnstalleerd. Dit iaat zjjn, dit te laat zjjn feitelgk van alle «oor bereidingen is ook de oorzaak van de hsteljjke artikels door De Standard gepubliceerd. Daarin heette hst dat van de journalisten betaling voor deelname aan aeu banket zou worden gevraagd. De zaak was dat het comité hier, toen de Standard inlichtingon vroeg, ze zelf nog niet had en dus schreef geen deelname te kannen toezeggen doch daarbjj mededeelde dat de verslaggever eveca s zoovele andere personen voor den gewonen prjjs, 24 kronenzon kannen mede aanzitten. Afgezion van het feit dat d9 onderstelling dat dit noodig zou zjjn wat zot is is dit antwoord, toch vloeiend uit de pon van iemand die zelf nog geen voldoende inlichtingen heeft, begrjjpelgk. Tnana is bekend geworden dat alle bnitenlandsohe journalisten, welke een kaart voor de kerk krjjgen op het bedoelde backet (dat door de gemeente wordt aan geboden) zuilen worden geinviteerd. De eenige vraag is nu maar of alles op tjjd zal klaar zjjn en niet te sterk naar de verf rieken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1