No. 142. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het geluk van het kind. BINSDAC 19 JUNI. Hinderwet. Brieven uit Noorwegen. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefooEMBMHier 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij vlh. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Ljjst van Kiesgerechtigden voor Leden van do Kamer van Koophandel en Fabrieken. ALKNIAARSCHE COURANT De BURGEMEESTER tan ALKMAAR Gelet op het Koninklijk Besluit ran 4 Mei 1896 (Staatsblad no. 76) tot vaststelling van een Algemeen Reglement voor de Kamers ym Koophandel en Fabrieken Noodigt hen, die niet op de in het jaar 1904 vast gestelde Kiezerslijst voorkomen, maar aanspraak kunnen maken om op de Kieierslgst te wonen geplaatst, uit, daarvan vóór 1 Juli a.s. ter geme*nte-B«cretarie aangifte te doen volgens het daarvoor vastgestelde for mulier, waarvan aldaar exemplaren kosteloos verkrjjg baar zijn. Art. 6 van het Reglement bepaalt, dat men om kiezer van léden eener Kamer te zijo, moet voldoen aan de beide volgende voorwaarden A. Kiezer zgn van leden van den Raad der gemeente waar de Kamer is gevestigd B. Aldaar bestuurder of mede-bestuurder zjjn en ge durende twaalf achtereenvolgende maanden zgn geweest, van een bedrjjf van handel of npvarheid. Alkmaar Da Burcemoester voornoemd, 1 Juni 1906. J. DE WIT Dz. 1". Burg. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zjj bp besluit van 14 Juni 1.1. voorwaardelijk vergunning hebben verleend aan P. REINIERSCE, aldaar, tot, bet oprichten van eene berstelplaats voor rpwielen, waarin veldsmidse, in het achtergedeelte van het perceel Verdronkenoord, C. No. 125. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, J- DE WIT, Voorzitter. 1° B. 16 Juni 1906. DONATH, Secretaris. Gezondheid, opgewektheid en levenslust Ziedaar de onmisbare factoren voor het geluk van het Weinig is er noodig om het gezonde kind levenslust en opgewektheid te verschaffen. Moeiljjk, maar uitertst dankbaar is de taak om de kwjjnende, zwakke jeugd iu deze voorrechten te doen deelen. Ginds klautert, joelend en zingend, een vroolpke kin derschaar op een duintop. Straks, onder gezelligen kout, graven de kleinen kuilen en gangen op het strand, die in hun jeugdige verbeeldingskracht zich vormen tot meren en kanalen, of werpen zjj dammen op tegen de bran dinggolfje?, verdedigend elk plekje gronds met de taaie volharding van het Hollandsche volk. Da zon, op 't hoogst gestegen, teekent het middaguur. Het vooruitzicht van het heerljjk maal, maakt het scheiden van de gewrochte schatten gemakkelijk. Even later zien we ze terug in het Koloniehu's, aan elke tafel een hongerig iroepje met een geleidster aas het hoofd, drie kleine gezinnen in één groot vertrek. Na het eten gaan allen ter rust. Daarna bpgint spel en zang opnieuw, om eerst te eindigeu als de avond allen naar bed wenkt. Het avondmaal besluit een bear 1 jjken dag, die wordt gevolgd door ongestoorden, zegen- rijken slaap. Voor elk, die iets gevoelt voor het kind, die bewogen is met het lot van het zwakke kind, is het een genot de gezondheidskolonie van nabp te besohouwen. Wie slechts eens met die kolonies mag kennis maken, gevoelt dadeljjk de onschatbare waarde dezer hoogst sympathieke instellingen. Moede en mat, schuw en verlegen komen de kleintjes in hun tjjdeljjk tehuis, slecht denkend aan dat ééne terug naar moeder 1 Particuliere corretpondtniie.) Tbondhjem, 13 Juni. Tan een kleine Moorsche stad. Oischoon het seizoen voor Noorwegen met Juni aan vangt en ook Hamburg-Amerika on Welsomlpn dan hunne pleiziertochten langs de westkust beginnen, zjjn hier thans nog zeer weinig toeristen. Zjj wachten zeker tot na de kroningsfeesten, bevreesd als ze zgn, geen of dure kamers en voedingsmiddelen té zullen kunnen krjj- gen. Nu, daar 1b wel reden toe, want hoewel hier vele en groote hotels zjjn, zooals men dat in een stad met uitgebreid vreemdelingenverkeer verwachten kan, is voor de kroningsweek in geen daarvsn meer één kamer te krjjgen. Bp particulieren zjjn voor dien tjjd wel is waar nog kamers in overvloed te huur, maar tooh allen tegen gepeperde prjjzen. Acht of 10 kronen per dag voor het slapen al'één, wel to verstaan, want pension of ont bijt wordt daarbjj niet verstrekt is al het minste wat men besteden kan. En dan zullennaar ik hoor, de prpzen voor de verschillende maaltjjden ook overal worden verhoogd. Er is nog een reden, waarom men toekomstige toeristen of toeristen, die thuisgebleven of elders heengegaan zpn, geluk kan wenschen. Het weder is hier de laatste dagen buitengewoon ruw, guur en koud, zoodat het maken van uitstapjes zooal niet onmogeljjk dan toch verre van aan. genaam is. En in het stadje zelf is, voor wie geen harts tochteljjk museumdoorsnuffelaar is, weinig te beleven De grootste merkwaardigheid, de domkerk, is trouwens tot de kroning voor het publiek niet toegankeljjk. Het gevolg van een en ander is, dat de hotels, die de Een paar dagen later, cn zjj vormen de vroolpke groep jes, hierboven geschetst. Straks, na eenige weken, is het alleen de gedachte naar huis, naar ouders, broertj s en zusjes, die hen het scheiden gemakkelpk maakt van de liefderjjke geleidsters en kameraadjes in het koloniehuis. Gebruind door de zon, gesterkt door goeds voeding en versche lacht, gaan ze heen, mot een flinken voorraad weerstandsvermogen, waardoor ze later schadelijke in vloeden kunnen weeistaan. De verslapte veer heeft zich ontspannen, eer deze voor immer verlamt. Gezondheid, opgewektheid en levenslust hebben ze ont vangen. Gezondheid, opgewektheid en levenslust nemen ze als vergaarde Bcbatten met zich mede. Iu de zedeljjk en hygiënisch reine omgeving is het lichaam gesterkt en het karakter gevormd. Vols bljjde gewoonten hebben zjj zich aangewend, veel goeds hebben zjj geleerd. De geleidsters, tpdelpk gekomen uit gerieflijke huizen en villa's, zich opofferend dag en nacht ter wille van het kind, hebben een hoogst moeiljjke, maar even dankbare taak. Hun eenige belooning bestaat uit de voldoening van te hebben medegewerkt tot een waarachtig groot, maat schappelijk werk. Enkele jareu geleden waren het in Nederland slechts esn zevental bevoorrechte plaatsen, welke kinderen kon den uitzenden naar Gezondheidskolonies, Zeer langzaam is dit aantal gestegen. Practische bezwaren maakten de organisatie dezer instellingen, inzonderheid voor kkinere plaatsen, hoogst moeiljjk, zoo niet onmogeljjk. Om de verpleging van de zwakke jeugd in de Gezond, heidskolonies voor geheel Nederland mogeljjk te maken werd voor eenige jaren opgericht een vereeniging, aan welke mannon en vrouwen van naam en invloed uit alle partpen en gezindten hunne medewerking hebben ver leend. Die vereeniging heet Het Centraal Genootschap voor KindebhebstellingS' en Vacantie kolonies, (Seer. Mr. L. N. Roodenburg, Banstr. 9, Den Haag). Verleden jaar zonden voor het eerst 4 afdeelingen nauweljjks 30 kinderen naar het Koloniehuis van het Centraal Genootschap. Dit jaar zpn het 23 afdeelingen, welke met 300 kin. deren 3 tehuizen steeds vullen. Het volgend jaar? "Het aantal is niet te benaderen Waar de resultaten van 30 kinderen een zoo groote uitbreiding ten gevolge heeft dat nog week aan week nieuwe afdeelingen worden gesticht, is met recht te ver wachten eene aansluiting in de naaste toekomst van alle plaatsen in ons land. Wat nu nog een utopie ljjkt, is gemakkelpk te ver wezenlijken, als het Centraal Genootschap gesteund wordt door kindervrienden uit alle rangen en standen. G?ld, veel geld is noodig om overal afdeelingen te kunnen vestigen, om tal van koloniehulzen te kunnen inriohten. Voor wie het lidmaatschap van 5 gld. 's jaars te hoog is, bestaat gelegenheid begunstiger te worden met een bjjdrage naar keuze.J Het groote doel kan alleen bereikt worden met mede werking van tienduizenden. Hon wenkt de lof van het komende geslacht. Egmond aan Zee. A. C. BOS. Tredesconferentle ea Vredespaleis. Het Milaneesche blad Fora verneemt uit Rome, dat besloten is tot bjjeenroeping van de tweede Vredescon ferentie en dat deze reeds dit jaar zal bjjeenkomen. Alles zou afhangen van de gebeurtenissen in Rusland. Wat de ontwapeningfquaestie betreft, Italië en Engeland zouden, alvorens in deze het initiatief te uemen, de bewjjzen van adhaesie van andere mogendheden afwachten. volgende week overvol zullen zpn, thans het grootste gedeelte van hunne kamers onbezet zien, wat voor de weinige gasten ook niet juist gezellig is. De table d'fcöte in bet Brittannia hotel heb ik nu al een paar malen als volgt zien verloopenom twee uur holt een jongen luid klingelend met ecu bel alle gangen van het hotel door om de gasten voor den maaltjjd bpeen te roepen. Ik treed de groote en druk versierde eetzaal binnen, waar behalve een paar groepjes aan afzonderlijke tafeltjes, die reeds eenigen tjjd bezig zpn, nog geen me.sch zit. Een poosje gewaoht, er wordt soep opgediend. Als die vei- orberd is, komt nog een heer binnen en gaat aan hot andere uileinde der tafel zitteneenigen tjjd later ver schijnen er nog een paar. Van conversatie is geen sprake want de heeren gaan alle zoo ver mogeljjk van elkaar zitten. Elk hunner beschouwt met groote belangstelling het menu en gaat heen, zoodra hp ziet dat er geen schotel meer komt, die van zpn gading is, zoodat ik bp het dessert weer, evenals bp de soep, geheel alleen zit. En toch niet zóó alleen of zes kellners, die nu eenmaal voor de, dikwjjls zeer groote, table d'hóte bestemd zpn, flad deren maar steeds door de zaal. Het straatleven in Trondhjem leven ook al weinig merkwaardigs op, Het is, zooals in alle kleine steden, doordat alle mensohen elkaar kennen, tegeljjkertjjd intiem en gedwongen. Alleen is het voor hem, die uit zuidelijker streken komt merkwaardig dat de altjjd zeer betrek kelijke drukte, hier ongeveer den geheelen naoht doorduurt, als men tenminste van een nacht spreken mag, waar het volstrekt niet donker wordt. Dat is ook de reden, waarom men hier 's nachts om 12 of 1 uur dames en kinderen zonder geleide aantreft en waarom eenzame wegjes, waar 's avonds verliefde paartjes gaan wandelen, hier niet bestaan, althans in dezen tjjd van De Daily Telegraph meldt, dat het bestuur dor Carnegie, stichting zich met geen enkel der ontwerpen voor de oprichting van het Vredespaleis zon kunnen vereenigen en dat nieuwe adviezen zouden zjjn gevraagd aan mede dingers, wier plsnnen van den eindkamp waren uitgesloten. Onderzoek naar het vaderschap. Door het comité tot ondersteuning van het wetsontwerp betreffende het onderzoek naar het vaderschap is een adres veizonden aan de Tweede Kamer der Staten-Geue- raal, ter begeleiding van de dezen winter op verschillende openbare vergaderingen aangenomen moties, behelzende de wjjzigingen, die het comité voornoemd zou wenschen te zien aangebracht in het wetsontwerp betreffende het onderzoek naar het vadersohap, en die in hot kort zjjn samen te vatten als volgt lo. dat de buiten-echtelijke vader en moeder beiden, iedor naar draagkracht, voor opvoeding en onderhoud van hun kind worden aansprakelijk gesteld 2o. dat den vader de verplichting worde opgelegd bjj te dragen in de kosten van bevalling, cn, zoo noodig, voor het onderhond der moeder, gsdnrende de laatste, daaraan voorafgaande weken 3o. dat meerder waarborgen worden gegeven, dat de bijdragen des vaders werkoljjk ten bate van het kind worden aangewend 4o. dat een eenvoudige weg worde aangewezen, om don Voogdjjraad onverwijld in aanraking te brengen met de kinderen, die zpn? bescherming behoeven. Uestrtyülng; der pandjeshuizen. In een op 21 Mei te 's Gravenhage gehouden verga dering van belangstellenden word eeu comité benoemd »tot bestrjjding van het maatschappelijk euvel der pand- jeahuizen.* De dames en heeren hebben thans een circulaire rondgezonden, waarin zjj mededeelen, dat op den derden Maandag van September te 's-Gravenhage een protest- meeting zal worden gehouden en wel met een drieledig doel »bjj de Rageering en Volksvertegenwoordiging aan te dringen, ten spoedigste maatregelen to willen treffen, welke een einde maken aan de ssohandeljjke neringen,* die de economisch zwaksten in onze maatschappij vaak tot volkomen ondergang brengen bjj de betrokken economisch zwakken en de breede schare van met hen levende arbeideis meerdere kennis te verspreiden over de gevaren, waaraan zjj blootstaan, door zich in betrekking te stellen met de houders van pandjeshuizen bjj de meergegoeden in onze maatschappij het besef te wekken, dat er een giftplant tiert, welke te helpen uit roeien ook hun dure plicht is.« Het comité is vau oordeel, dat de protest vergadering zal moeten uitgaan van plaatselijke vereenigingen en landeljjke bonden te 's-Gravenhago gevestigd, maar om dat ook buiten do residentie het kwaad een grooten om vang heeft en de bestrjjding een quaestie van algemeen maatschappelijk belang is, wordt adbaes e en geldelijke steun verzocht van vereenigingen buiten 's-Gravenhage gevestigd. Op Zaterdag 1 September zal een vergadering worden gehouden ter voorloopice bespreking. Aan bet slot van het rondschrijven is de volgende ooncept-adhaesie-betuiging geplaatst »Ondergeteekenden betuigen hun volkomen adhaesie aan de beweging tegen de pandjeshuizen, uitgaande van den Vrouwenbond tot V. v. h. z. b., afd.'s-Gravenhage. Zjj erkennen de groote ellende, die over de behoeftigen van ons volk komt door deze inrichtingen en de urgentie van doeltreffende maatregelen tegen dit kwaad. Zjj zjjn overtuigd, dat voorshands de meest afdoende maatregelen tegen dit sociale kwaad zullen zjjn a. een zoodanige Rijksregeling der Gemeenteljjke Banken van Laening, dat deze zich aanpasten aan do behoeften van het publiek en h. het verbod tot het houden van particuliere leenings- banken, onder welken vorm ook, zonder wotteljjke ver gunning, beperkende bepalingen en behoorljjke conti óle het jaar niet. Men denke nu ochter niet, dat bedoelde paartjes hier niet bestaan of niet dezelfde neigingen hebben als bjj ons. Integendeel, de cathegorie is hier zeer talrjjk en daarom worden de eenzame wegjes hier vervangen door rjjtnigjes. Wanneer om 11 of 12 uur de Hjorten, het eenige en werkeljjk flink geïnstalleerde caféchantant alhier uitgaat staat daar voor de denr een file rjjtuigjes, waarvan door velen »een druk gebruik* gemankt wordt. Daartoe draagt niet weinig bjj, de gemakkelijkheid waar mede het publiek hier in aanmerking kan komen met de vBUsnendamen.* De dames vervelee zich natuurljjk liederljjk in zoo'n gat, een adres, alleen aan ingewjjden bekend, ontbreekt en ergo komen ze, zoolang het haar benrt van optreden niet is, kalm tusschen de toeschouwers zitten, die dan zonder eenige moeite een gesprek kannen begiacen, waarvan door de jeunesse dorée (er is n inder daad een lezer 1 getuige de vele champagnefiessohen die worden ontkurkt) een gretig gebruik wordt gemaakt. Hoog-comisch is het dan om te zien en te hooren hoe een Noor, die anderhalf woord Engelsch verstaat, aan een Frar^ise, die van die taal al even weinig kent, zjjn gevoelens van »Bchting en bewondering* wil kenbaar maken of hoe een piepjong, Dnitsch hakkelend kantoor heertje, een gesprek met een radtongige zangeres tracht aan te knoopen. Van Hjorten gaan ook veel bezoekers met de elcetrische tram, waarvan de conducteurs de eigenaardige eigonschap hebben, dat zjj niet meer dan 15 of 16 jaar tellen, de stad weer in. M?n rjjlt dan eerst langs Hevelden, een groot plein, met plantsoen er om heon. Daar staat een muziektent, die thans wordt gemstamorphoseeid iu ko- ninkljjk paviljoen voor het hier ie houden volksfeest, en een mooie fontein, die dag en nacht Uoorspuit. Op het plein spelen gewoonljjk veel kinderen en ook wel vol- zooals dit in andere landen, b.v. in Engeland, geschiedt.» Daar het onmogeljjk is alle vereenigingen en bonden, in het bjjzonder de kleinere vakvereenigingen en diaco- n:eëa per circulaire te bsreiken, verzoekt het Comité dien besturen, welke geen eiculaire ontvangen, zich te willen richten tot de secretaresse, mej. G. S. van Dorp, Kanaal- weg 29, Soheveningen. De aanvaring door de Piet Hein. Het Hbld. zegtdat in 't algemeen na een ernstig ongeluk op zoo or een snel onderzoek moet worden ingesteld, en vooral thans, waar het geldt een aanvaring tusschen een Nederlandsch oorlogsschip en een vreemd schip. De Raad van Tucht is niet bevoegd. Ware het aangevaren schip een Nederlandsch schip geweest, dan had de Raad van Tucht de opdracht kunnen krijgen een onderzoek in te stellen. Het onderzoek zal dus, niet in het openbaar, door een krijgsraad geschieden. Ook is het mogelijk, dat de reeder of assuradeur van de Meuse een civiel proces tegen den Nederlandschen Staat zal beginnen. Dan zou de civiele rechter uit spraak doen, doch zich wellicht niet wagen aan beschouwingen als van den Raad van Tucht te wachten zouden zijn, maar alleen uitmaken wie in strijd met de bestaande bepalingen gehandeld heeft. Wjj hopen daarom, dat bij onze wetgevende macht het besef zal wakker worden, dat een snel en openbaar onderzoek na elke ramp ter zee noodig is, zoowel wanneer het een oorlogsschip geldt als wanneer sleohts handelsstoomers er bij betrokken zijn. Want wij ge- looven, dat zulk een openbaar onderzoek juist voor den goeden naam van onze marine noodzakeljjk en gewenscht is. Vegen gedwongen sluiting. Reeds 1600 Amsterdamsche winkeliers (geen barbiers etc.) uit verschillende stadswjjken hebben hun handtee- kening geplaatst onder het adres tegen de voorgestelde gedwongen slniting. Het laat zich aanzien dat dit aantal nog belangrjjk zal Tjju vergroot, als het adres door het Oomi'é tegen de gedwongen winkelsluiting eerlang aan den Raad zal worden verzonden, zegt de N. Ct. Post-automobielen In Indlë. Het Departement van Koloniën heeft, naar de N. R. Ct. verneemt, aan eene firma te Utrecht de levering opge dragen van vjjf automobielen, ten dienste van het post verkeer in Indië. Celebes. Het verzet van Mandhar, waar onlangs een aanval werd gedaan op de woning van den controleur en eenige woningen van aanzienlijke inlanders werden verbrand blijkt ernstiger, dan aanvankelijk geloofd werd. Het rapport van den assistent-resident kleurt den politieken toestand donker. De Siboga, een schip van de Indische militaire marine, is onder overste Laming naar Mandhar vertrokken. De hoofden van Madjone en Pambaoegang zijn gevlucht. Vlsscherij Vakschool. Ta IJmniden zal een vaksohool voor da visschers wor den gesticht, waarbjj ook zal behooren een schoolschip, om te voorzien in theoretisch onderlegd personeel voor de visschersvaartnigen. Het Rjjk geeft daaraan subsidie, de gemeente Velsen zelfs f 1500 en nu stellen Ged. Staten van Noord-Holland voor nog voor dit jaar f500 te geven en verder elk jaar f 1500. Krankzinnigenverpleging. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen voor f 600,000 toe te staan voor den bouw enz. van het nieuwe krankzinnigengesticht to Castricum. Verleden jaar was dat f 350,000. Alleen voor de ver pleging van behoeftige krankzinnigen is f 286,218 noodig. wassenen verleden Zondag beoefende een gezelschap dames en heeren er het edele croquetspel. Die heeren zjjn veelal leerlingen van da Technische school alhier (herkenbaar aan hnn lichtblauwe petten) jongelui dus als uit hoogste klasse H. B. S. of eerste studiejaren Technische Hooge ■chool. Stel u voor onze Delftsche studenten of bjjna Delftsche studenten aan het orequet spelen op de openbare straat 1 En deuk dan eens aan Nederlandsche jonge damos. De spelers hier hadden wel bewondering, maar niet den minsten overlast van de straatjeugd noemt Nederlanders 1 Erenwel, onschuldige bloedjes zjjn Trondhjomscho straatjongens ouk niet. Ik heb al etleljjke scheldwoorden naar rage hoofd gehad, waarvan de vertaling mg door een welwillend collega verstrekt, geenszins voor afdrukken geschikt is. Oartaak daarvan was hot dragen van een bril of van een, hier niet bepaald inbeemsobnn, hoed. Van hoeden gesprokeu men ziet nergons zooveel cilinders, hooge doppen, kachelpijpen, of hoe men ze verder wil noemen als bier, ook door eenvoudige men- scheo dragen. Allerhande kantoorklerken, handelaars enz, achten zich tegenover hnns geljjken vrplicht, althans '3 avonds, als ze nitgaan, een hoogen hoed op te zetten. Zalfs heb ik er één heer mee op de fiets gezien. Fietsen zjjn hier natandjjk ook inheemscb. Maar toch ziet men er hier minder dan eldeis. Oorzaak daarvan is waarschijnlijk de sterke geacoidenteerdheid van het terrein, die fiatstoerisme onbestaanbaar maakt, althans in dien ruimen zin, waann wa het in Holland kennen. Geen wonder dus, dat men hier een oneyenredig groot aantal krukken op de fiats ziet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1