No. U3. Honderd en achlste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 20 JUNI, BINNENLAND. I)eze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk tl,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON, Voordam O 9. Rechtzaken. OURANT. Te)efO<MB*»M8F 3 -- »l), die zich met 1 .Inll op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum versehy«ende nummers grails. Onderstaande personen wordsn verzocht E?' sich ten spoedigste ter secretarie dezer ge- St- meerite aan te melden ELISABETH KAAGMAN, gekomen nit de gemeente Amsterdam. CORNELIS JONKER, gekomen uit de gemeente Amsterdam. IS. II. He Koningin Bloeder. H. M. do Koningin-moeder, die heden met Haar zuster, de Prinses van Bentheim Steinfort de Wagneruitvoering in den Stadsschouwburg te Amsterdam gaat bgwonen, zal des nachts te 12.02 met een extra trein te Baarn terugkeeren. H. M. de Koningin-moeder is voortemens net Zendingsfeest, dat op 4 Juli a. s. gehouden wordt in de bosechen van het domein Soestdjjk, met een bezoek te vereeren. Voor de hooge bezoekster zal een afzonderlijke tribune worden opgericht. Herste Hamer. De Eerste Kamer heeft gisteravond vergaderd. Voorlezing werd gedaan van een ingekomen se' rij ven meldende het overlijden van den Minister van Staat, oud-lid der Kamer mr. J. G. Gleichman. De voorzitter deelde mede, dat dit schrijven reeds met een brief van rouwbeklag is beantwoord. Verder werd medegedeeld dat is ingekomen een schrjjven van mr. J. D. C. baron van Heeckeren van Keil, houdende verzoek de door hem bij deze Kamer aanhangig gemaakte aangelegenheid als afgedaan te beschouwen. Dit schrijven werd in handen gesteld van deicommissie voor de verzoekschriften. Besloten werd heden verschillende wetsontwerpen in de afdeeling te onderzoeken, terwijl het wetsontworp tot toekenning van een bijdrage van f 250.000 voor herdijking van den Bathpolder, tegen Donderdag voor sectie-onderzoek wordt aangewezen. Voorts werd besloten a.s. Donderdagmiddag 3 uur in openbare vergadering te behandelen de wetsontwerpen welke alsdan voor afdoening zullen gereed zijn. De vergadering werd hierna gesloten. Tweede Kamer. Gisteren werd allereerst behandeld en aangenomen het wetsontwerp tot het verleenen van een bijdrage van f 250.000 in de kosten van herstel en versterking van de bedijking van den Eersten Bath polder. Het telegram in ons nummer van gisteren gaf reedB kort het verloop der discussies aan. De heer Van Foreest (L.) betoogde, dat men geen f 24,000 voor een nieuwe afwatering in rekening behoefde te brengen. Spr. waarschuwde nogmaals tegen het gevaar lijk antecedent, dat men zou scheppen dóór te verklaren, dat het loepen van een spoorwegdam door een polder een motief is om dien polder te subsidieeren. Wordt subsidie gegeven dan zal men nog herhaaldelijk last krijgen van de eischen der polders. Spr. trad vervolgens, met eerbiediging van 's Ministers verantwoordelijkheid, die hg volkomen erkende, in eenige teehnische details, ten betooge, dat de krnin van den spootwegdjjk tcch nog altijd 25 c.M. blgft boven den hoogsten vloed van Maart j.l. door de jongste ophooging, welke die djjk heeft ondergaan. Voor de kracht van den golfslag behoeft men ook niet te vreezen. Het gat in den polderdjjk behoeft dus niet te worden dich.gem akt voor de veiligheid van den spoorwegdam. Maar dat dit gat niet zon worden dichtgemaakt, neemt spr. zoo spoe dig niet aan. Belanghebbenden zullen niet geheel worden uitgekleed, als zjj genoodzaakt worden tot herdijking, maar de heeren, die de vcombinatie* vormen, zijn den Minister te gauw gewcea-. Zjj zien de winst in van de herdjjking als de Staat hun hierin bjjapringt. Spr. zag niet in wat de Minister hier onder Sanguntum verstaat in zjjn uitroep: sSsnata delibsrante peri it Saguntum*. Willen de Staten niet medewerken, laat de Minister dan zjjn ambtgenoot van oorlog uitnoodigen de geniesoldaten het gat te laten dicht maken. Dit zal een nuttige bezigheid voor hem zjjn. De heer De Savornin Lohman (Chr.-hist.)zeide dat hem niet is aangetoond dat Ged, Staten van Zeeland hun plicht niet hebben gedaan. Hem is nog niet gebleken, dat het hier een provinciaal belang gold. Het spoorweg- belang is een Rjjksbelaug en indien vaststaat dat Gad. Staten een juist standpunt hebben aangenomen, dan is er geen roden om het.ontwerp af te stemmen. De regeering heeft zich op dat punt niet duidelijk uitgelaten en het komt spr. voor, dat hier een quaestia is, die niet zoo gemakkelijk is op te lossen. Hier hebben wij, naar epr'a inzicht to doen met een speciaal geval dat nooit een antecedent kan scheppen. Dit staat vast, dat als het subsidie niet gegeven wordt, de djjk dit jaar niet tot stand komt. Tegen dat gevaar moet spr. ernstig waar schuwen. De heer De Waal M a 1 e f g t Ant.-rev.) roplicee rende, zette uiteen dat Gedepnteorde Staten niet verplicht maar bevoegd zjjn in te grjjpen. Gaarne zou spr. van den Minister vernemen, waarom niet geadviseerd is, art. 38 der Waterstaat wel toe te passen. Uit legislatief oog punt bleef spr. aanneming van het subsidie aanraden. De heer F r u y t i e r (R. K.) repliceerende, wees op de maeieljjkheid, waarin Gedeputeerde Staten van Z if land verkeerden bjj het nemen eener beslissing en verdedigde nader het beleid van Gedep. Staten. Spr. bleef de aanneming van het voorstel aanbevelen De heer Van Wassenaer van Catwjjok (Chr H.) vestigde er de aandacht op, dat wanneer dit wets> ontwerp wordt verworpen, daarmede besloten is den spoordijk tot zeewering te maken, maar daarmede zjjn wjj dan niet klaar, want w\j zullou dan krijgen een zesdjjk tot aac het Sloe en om de polders bekommert men zioh dan niet meer. Veel beter is het te zorgen, dat men goed land behoudt. Da Minister van Waterstaat, (ad interim), de heer Veegens, dupliceerende, stelde op den voorgrond, dat over de beginselen van het Waterstaatsrecht tusschon den beer LGy en de regeering geer. verschil van meening bestaat, hetgeen niet wegneemt, dat er hier een bjjzonder geval aanwezig was om daarTan af te wjjkon, met het oog op den spoorwegdjjk en den spoed, die hier vereisoht, wordt. De Minister wees er met. eenige feiten op, dat ook vroeger subsidiön voor dergelijke gevallen verleend werden vaa Staatswege als er spoedig gehandeld moest worden. Voor den minister ligt er iels in, dat hem tegon den borst stuit om belanghebbenden door dwangmiddelen er toe te brengen de bezittingen goedkoopar af te staan aan den Staat voor privaat-rechtelgke speculatiëa. Nogmaals zeide de Minister, dat de directeur-generaal van Landbouw buiten deze zaak staat. Aao den heer IJzerman vroeg de Minister, wat gebeurd zou zjjn, wanneer men volstaan had met alleen hot Noordeljjk Dad te versterken en er waren weer zware stormen gekomen Zou de Minister dan gedekt zjjn geweest 1 Dat de Minister zioh bjj eene eventueele verwerping zal neerleggen, daarvan kan men hem toch geen griet maken. De heer Lely meende dat er nu geen quaestie meer van doorbraak van den spoordjjk zonde zjjn, maar de deskundigen der Rsgeering zjjn van een ander oordeel en aohten herdjjking van den Bathpolder noodig. Na zjjn rede van j. 1. Vrjjdsg heeft de Minister den ingenieur- directeur^Bekaar telegrafisch advies gevraagd on doze is tjjue meening gebleven datjherdjjking van den Bath polder noodig is of anders verhooging en versterking van don spoordjjk. Niet alleen tooh heeft men rekening te houden met den vloed, maar ook met den golfslag. De heer Lely (U.-L.) herhaalde, dat de wet van 1900, bjj niet toepassing soheurpapier is. Wat de spoordjjk aan gaat, blgft spr. van oordeel, dat voor het eerste jaar alle gevaar ia uitgesloten. Hjj betreurt het, dat de Minister geen antwoord heeft gegeven op de beschouwing van den heer Lobman, die, naar sprs. meening, de verplichting van Gedep. Staten geheel uit het oog heeft verloren. Gedep. Staten hebben'niet alleen het provinciaal belang te be hartigen,maar zjj zjjn bjj de wet van 1900 de agenten van het Rjjksgezag. A's zoodanig hebben zjj te beoordeelen of een werk noodzakelijk is. Wanneer wjj dit ontwerp aannemen, geven wjj daarmede te kennen, dat wjj on machtig zjjn Gedep. Staten, die zeer waarscbjjnljjk weiger achtig zjjn gebleven de herdjjking te bevelen, te dwingen. Dan kunnen wjj onze Waterstaatawet wel verscheuren en daaraan doetfspreker niet mede. Do Minister hoeft er in het minst niet aan ge dacht de wet van 1900 of welke wet dan ook, tot scheur papier te maken. Dat valt niet nit zjjn rede op te maken, evenmin dat Gadeputeerde Staten van Zeeland weigerachtig of nalatig zjjn geweest. De wet van 1900 is zeer fraai en doelmatig, maar men moet vau haar niet vragen wat zjj niet geven kan. Hier was zjj niet bruikbaar. Da beraadslaging werd gesloten en het wetsontwerp in stemming gebracht en aangenomen met 45 tegen 37 stemmen. Tegen stemden de heerenTer Laan, v. Deventer, Nolens, Trenb, Honnrquin, Pierson, Hngenhollz, Doynstee, Schaper, Troelstra, Roodhoyzen, Drucker, Patjjn, De Beaufort, Merchant, Tydeman, Brnmmelkamp, Tak, Plate, De Waal Malefijt, Jannink, Lotfi, Do Boer, v. Sassen van Ysselt, Bos, Van Foreest, Nolting, Ketelaar, v. Styrnm, Thomson, v. Kol, Van Idsinga, Limburg, Van Gjjn, Lely, Blooker en de voorzitter. Hst Arbeiderscontract kwam daarna aan de beurt. Aan de orde was de voortzetting der beraadslaging over art. 125 a van het Wetb. van Burg. Reohtv. [procedure en het daarop voorgestelde amendement-Schaper (permanent ooilege van advies)]. De heer Limburg (Vrjjz.-Dem.) betoogde dat door dit amendement de rechtspraak meer achteruit dan voor uit gaat. Spr. ried aan de voorstellers hun amendement in te trekken, ter wille van het goede boginsel. De Minister ontraadde ten stelligste de aanneming van dit amendement, zich refereerende aan de daartegen aangevoerde bezwaren. De heer Schaper (Soc-Dem.) zetto zjjn amendement om in een motie luidende De Kamer, van oordeel, dat de uitbreiding der arbeidswetgeving meer en meer da noodzakelijkheid schept om daarover een afzonderlijke reohtspraak in te stellen, gaat over tot de orde van den dag. Dsze motie zal later worden behandeld. Artikel 125 a werd goedgekeurd. Heden 11 uur voortzetting. Handel ln vronwen. Het wetsontwerp tot goedkeuring van het tractaat, 18 Mei 19C4 te Parjjs tnssehen de meeste Europee che mogendheden gesloten tot beperking van den z.g. handel in vrouwen en meisjes* werd met algemeene ea groote sympathie ia de afdeelicgen ontvangen. Slechts heereebte eenig verschil van meening omtrent de vraag, of de »autoritoit«, die belast zon worden met het bjjeenbrengen van alle inlichtingen nopens de ronselarjj van vrouwen op een bepaalde plaats, een ambtenaar moet zijn of liever een man, die zich speciaal met de bestrjjd'Bg van bot gewraakte maatschappelijk euvel bezig houdt. Hoe de meening van de Regeering daaromtrent is, werd gevraagd. Ernstig bezwaar bestond bjj velen, dat het wetsontwoi p bjj artikel I een overeenkomst goedkeurt, die ook in de Nederlandsche Koloniën zal gelden, terwjjl artikel II juist het voorbehoud maakt, dat de Regeering overeen komsten kan maken tot niet toepasseljjkhe d dezer over eenkomst in diszelfde koloniën. Sterk wordt in deze zelfs het diplomatiek beleid vuu de Regeering gecritiseei d, Ook wor.1t bestreden, dat de afwjjking in Ned.-Indië zou noodig zjjn. Ulectromotoren. Het wetsontwerp, dat de door electromotoren gedreven inrichtingen onder de Hinderwet wil brengen vond in do aldeelingen tegonatand. Wél werd toegegeven, dat de inrichting door den minister in de Memorie van Toelich ting genoemd onder de Hinderwet moest worden ge bracht doch meende men het gevaar, de schade of de hinder sproto1 hier niet voort uit de krachtbron, die was aangewaud en daarom gaat bet niet aan alle inrichtingen, alleon omdat zjj electromotoren gebruiken, onder de Hinderwet te brongen, van welke bepaling vooral de klein-industrieel voel nadeel zal ondervinden. Deze meening werd echter niet onweersproken gelatsn, ook omdat de toepassing zou worden beperkt tot motoren, die een bepaalde capaoiteit te boven gaan. Nog werd teleurstelling uitgesproken, dat bjj gelegen heid van deze partieele wjjziging der Hinderwet niet tevens een aantal andere, noodige aanvullingen ter hand genomen zjjn. Prov. Staten tNoord-Holland. De eerste bijeenkomst zal plaats hebben op Dinsdag 3 Juli v.m. elf uur. De rapporten en de ingedienee stukken zullen worden behandeld in een vergadering op Donderdag 12 Juli, v.m. 10) uur, zoo noodig voort te zetten op Vrjjdag 13 Juli, v.m. 10j uur. Opcenten voor Woord-Holland In 1907, Door Ged. Staten wordt voorgesteld om iu 1907 voor de provincie te heffen 9 opcenten op da hoofdsommen der belastingen op dc gebouwde en ongebouwde e'gen- dommen en eveneens op die van het personeel. Kiesdistricten Over(|sel. Door Gedepnteerdo Staten van Overjjsel is een missive aan de Staten gericht, naar aanleiding van de opmerkingen in de jongste najaarssitting van den heer Bljjdsnstein, over de verdeeling der provincie in kiesdistricten voor de benoeming der leden van de Provinciale Staten De bestaande indeeling van 1852 dateerend, past niet meer bjj de tsgenwoordige, belangrjjk gewijzigde toestanden, waardoor een zeer uiteenloopande verhouding is ontstaan tusscben het aantal afgevaardigden en het aantal inge zetenen der verschillende districten. Ged. Staten zjjn ook van oordeel, dat de toestand, zoo als hjj nu is, niet is vrij te pleiten van onbilljjkheid. En zjj doen daarom aan de Prov. Staten het voorstel, dat wellicht tot d<- zoo dringende verbetering aanleiding zal kunnen geven, en wal om bjj wege van adres de aandacht van H. M. de Koningin op deze aangelegenheid te vestigen. «nwMnanMM» Uemecnteiljke omslag rlslco-vereenlgtng. De gemeenteraad van Zwolle heeft Maandag behandeld een rapport van de commissie ad hoe tot nader onder zoek van de ontwerp-statuten der op te richten gsmcen- teljjke omslag-risico-vereeniging tot het dragen van het risico volgens da Osgevsllonwet. Da commissie adviseerde de badoelde versenigicg op te richten, te samen met Laeuwarden, Dordrecht en eventueel andere gemeenta», de statuten goed te keuren en de noodige stappen te doen, die uit deze beslissing voortvloeien. Dit voorstel werd met op een na algemeene stemmen goedgekeurd. Het Vredespaleis. Het bericht van de Daily Telegraphals zon het be stuur der Carnegie stiohting zich met geen enkel der ontwerpen voor da oprichting van bet Vredespaleis kun nen veteenigen en als zouden nieuwe adviezen aan mede dingers, wier plannen vsn den eindkamp waren uitge sloten, gevraagd zijn, wordt door Het Fad. met beslist heid tegengesproken. He Sociaal-aiemocratlsche Arbeiderspartij. Het Volk sehrjjft Het Partijbestuur der S. D. A. P. heeft een rond- sehrjjven gericht aan de leden der partjj, waarin het, bjj het optreden als partijleiding, zjjn inzichten en voor nemens aan de partijleden mededeelt, Na de verklaring, dat het de volstrekte zelfstandigheid der partjj op den voorgroid stelt, oordealt het partij bestuur, dat de toestand der partjj het gewenscht maakt, zjjn taak aan te vangen met een volledig zelfonderzoek. Dit zelfonderzoek dioat zich nit te strekken zoowel tot de theoretische grondslagen dar parijj, zooals die in haar program zjjn neergelegd, als tot de organisatie en propaganda dar partjj, hare afieolingon, hare pers en hare propagandisten, Het partijbestuur wil deze herziening doen voorbereiden door een commissie, waarin alle in de partjj aanwez'gc stroomingea vertegenwoordigd zullen zjjn, en reads op het volgende congres aan de orde stellen. cm swaw—wwa* Uc Internationale Bakkerij-ti'uioonstsilllng De Internationale Bakkerij tentoonstelling waaraan 225 exposanten hebben deelgenomen, zoodat alle groote zalen van het Paleis voor Volksvlijt zijn gevuld werd gisteren te Amsterdam officieel geopend. Tal van genoodigdo autoriteiten verzamolden zich tegen 1 uur in de zalen. De oommissaris der Koningin, mr. G. v, Tienhoven, en Amsterdam s burgemeester mr. W. F, v. Leeuwen waren mede tegenwoordig, militaire autori teiten ontbraken evenmin en onnoodig te zeggen, dat de autoriteiten op bakkerij-gebied uit het geheele land zeer talrijk waren opgekomen. Tegen 1 uur kwam Z.Exc. de minister van Buiten landsche Zaken, jhr. Tets van Goudriaan in het Paleis aan. Z.Exo. minister Veegens kon tot zijn leedwezen persoonlijk niet aanwezig zijn maar deed zich ver tegenwoordigen door mr. Salverda de Grave, adminis trateur hoofd der afdeeling Nijverheid en Handel. De heer H. Franken Sr., president van het uitvoerend comité, hield daarop een toespraak tot de verzamelde heeron, waarin hij de beteekenis dezer tentoonstelling uiteenzette. Spr. wees er laarbij op, dat als men zich de vraag steltheeft een vaktentoonstelling reden van bestaan, erkend zal moeten worden, dat in de eerste plaats een bakkerij-tentoonstelling daarvoor in aanmerking komt. Na deze redevoering nam de minister van Buiten- landsche Zaken het woord. De Minister vond het een goede gedachte van den Bakkersbond zijn 25 jarig bestaan met een tentoonstelling te vieren, en zoo iu ruimen kring te toonen wat kan worden gepresteerd en om zijn voordeel met het voorbeeld van anderen te doen. Immers het bedrijf gaat steeds vooruit, vooral daar waar ook meer de electriciteit toepassing vindt. Z.Exc. loofde de werkzaamheden van het uitvoerend comité, 't Was hem een groote eer als eere-voorzitter te hebben mogen optreden. De Minister bracht een welkomstgroet aan allen, in het bijzonder aan het uit voerend comité. Het bakkersbedrijf is een belangrijke tak van nijverheid, waarbij de Minister alleen maar had te herinneren aan de bede „Geef ons heden ons dagolijksch brood De Minister gaf in korte trekken een overzioht van het geëxposeerde. Daarna herinnerde de Minister aan hot ijveren der gezellen voor afschaf fing van den nachtarbeid. Spreker geloofde niet, dat hier bestaat tegenstrijdigheid van belangen, vooral waar de verbruikers hebben te bedenken, dat het brood dat niet heet uit den oven komt gezonder is en beter zal smaken omdat er geen nachtrust voor is opgeofferd. De Minister geloofde dat de wetgever de bakkersge zellen ter hulpe zal moeten komen. Z.Exo. besloot aldus In het vertrouwen dat de tentoonstelling rijke vruchten moge afwerpen voor het bakkersbedrijf, ver klaar ik de tentoonstelling voor geopend en noodig ik u allen ter bezichtiging van de zalen uit. (Applaus). Aan de uitnoodiging werd gaarne voldaan. In de openingszaal teruggekeerd werd de eerewijn rondgediend. Toen werd de expositie tevens voor het publiek geopend. De officieele opening had plaats in de z. g. koffie* zaal, die gedrapeerd en met planten versierd was. De tentoonstelling ziet er keurig en interessant uit en is een bezoek overwaard. Het fanfarekorps van de Kon. Ned. Gist- en Spiritus fabriek kwam te half een met muziek aan en had van het station den weg door de stad spelende afgelegd, onder veel toeloop van publiek. Gisteravond was er een feestmaaltijd, waaraan o. m. de heeren mr. G. van Tienhovon, Commissaris der Koningin en mr. van Leeuwen burgemeester deelnamen. Kacbtarbcid ln het bakkersbedrijf. Tergelegenkeia van de opening van bovengenoemde tentoonstelling had gisteren te Amsterdam een druk bezochte vergadering plaats, uitgeschreven door de Christelijke Bakkersgezellen-vereeniging, waarin voor de afschaffing van den nachtarbeid gesproken werd door mgr. Konings, adviseur van den Roomsch-Katholieken Volksbond, J. Huizenga namens het Christelijke Ardeids- secretariaat, J. P. A. te Boekhorst, redacteur van de Bakkersbode. Vele sympathiebetuigingen werden voor gelezen van zustervereenigingen. De volgende motie werd aangenomen »De bakkersgezellenorganisaties sin openbare vergadering bijeengekomen te Amster dam, den 19en Juni 1906, ter bespreking van de toe zegging van den minister van landbouw in |zake de indiening van eene partieele regeling in het bakkers bedrijf, in hoofdzaak wat betreft de afschaffing van den bakkersnachtarbeid so ver wegende, dat de invoering van de afschaffing van den bakkersnachtarbeid dringende noodzakelijkheid wordt geacht; dat door intrekking van reeds drie een poging tot dat zoo noodige doel te s betreurende, wetsontwerpen, niet is gedaan sspreken den wensch uit, dat het ministerie de toe gezegde partieele regeling in het bakkersbedrijf met zoodanige spoed zal indienen, dat het in deze parlemen taire periode nog kan tot stand komen.» De commissi zal trachten voor deze motie over het geheele land zooveel mogelijk de adhaesiebetuigingen te verkrijgen. Arrondlssements-Keclitbank te Alkmaar. Zitting van Dintdag 19 Juni. Een onbetrouwbare Huisknecht. Wjj hebben indertjjd gemeld, dat de huisknecht Rom- mort P., in dienst bg notaris Backx te Wieringerwaard, zioh heunelgk met ecu bedrag san geld en tffsc'en, ten nadee'o san genoemden notaris, uit de voeteu had gemaakt, dat de Offic er van Justitie zjjn aanhouding voor ditieit had verzocht en dat. hg te Bazel in Zwitserland werd aangehouden, door welt land hjj aan de Nederlandsche Regeering werd uitgeleverd en naar Alkmaar in het huis van bewaring werd overgebracht. P. mo«Bt heden als eerste beklaagde terecht staan. Hem was mr. A. P. H. de Langs als verdediger toegevoegd, doch daar dezo verhinderd was, was mr. A. Prins in zjjc plaats zijne verdediging opgedragen. Beklaagde, door den brigadier dor Rjjksveldwacht Dek ker, de zaal binnengeleid, ziet er op het oog zeer ongun stig uit. Hg is volgens zjjn opgaaf 44 jaar. Volgen» de digvaarding is hem ten laste gelegd, dat hjj op 10 Maa't zich het volgende heelt toegeëigend3 Kotterdamscbe PreouieloteB, 2 Theisloten, 4 Loten Paleis voor Volks vlijt, 4 aandeelen Lotisico te 's Hagu, eenige aandeelen Hypotheekbank, eon aandeel gemeente Schoorl, 2 aan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1