No. 1 Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD V00B ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONDERDA 21 JUNI, Dierenbescherming. BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Ryk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefooa»mMw«ür Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. zy, die zlcb met 1 «fall op ons blad abonneeren, ontvangen de tot die» datum versohy nende nummers gratis. Ter Gemeente-Secretarie te Alkmaar is tegen betaling van twee gulden ver krijgbaar een afdruk van het door Burgemeester en Wethouders aan den gemeenteraad uitgebrachte ver slag omtrent den toestand der gemeente over 1905. Alkmaar, 19 Juni 1906. De Secretaris van Alkmaar, DONATH. Een mensch moet zich zelf beschermen ieder doe wat hg kan om gezond te bljjven en immer lictaaamljjk ster ker te worden woning, kleedjj, voedsel zijn van groote beteekenisniemand verzuime wat zjjn geestelijke ont wikkeling kan ten goede komen en verwaarlooze aller minst zjjn innerlgk, zjjn karakter en gemoedsleven. Een mensoh moet de zijnen beschermen ge zjjt ver antwoordelijk voor het lichaamlgk, geestelijk en zedeljjk welzjjn der nwen en der n dagelijks omringenden, maar ook voor zoovele anderen op wie ge invloed kant oefenen. Wat er van hen wordt, is voor ee» deel het antwoord op de vraag »wie zjjt, wat doet gg P" Op grond van het besef van aansprakelijkheid jegens anderen, jnichen wjj toe alle wetten, voorschriften, maatregelen, die be oogen de behartiging van der menschen belangen ver- bigden we ons in het bestaan van vele gesfcickten, in richtingen, vereenigingen, in alles wat gedaan wordt persoonlijk zoowel als gemeenschappelijk ten bate vaa jong en oud, van klein en groot, van gezondeu en zieken. Doch wjj breiden onze bescherming nit. Immershet sterke moet het zwakke, het raohtige hei teedere beveiligen en beschutten. Als ge wandelt door plantsoenen en parken, dan wordt nw aandacht voortdurend getrokken door bordjes waarop verzocht wordt niet over bet gras te loopen, geen bloemen af te plukken, niets te teschadigon. Een uitnoodiging die niet noodig moest wezen. Maar er zjjn menschen jeugdige en volwaas men die geen eerbied hebben voor anderer en voor aller eigendom. Er zjjn menschen, ruw en vernielzuchtig van nature, die behagen scheppen in vernietigen en het ontrooven van genot van anderen., 't Is droevig dat velen hnn perken moesten sluiten voor het publiek, omdat er waren die zich vergrepen aan andermans goed. Een opgevoed, beschaafd mensch behoeft bovengenoemd vtrzoek niet. Hg zal er toe meewerken dat anderen even beschaafd zullen worden en hg zal vernielwoede tegen gaan zooveel bjj vermag. Eerbied tegenover de natuur 1 Wekt om u heen ouders ea onderwijzers in de eerste plaats dien eer bied voor de bloemen- en plantenwereld. Schoolwande- lingen zjjn hoog noodig en minstens even nattig en heilzaam als menig nnr op de school. Waarom geschieden zjj zoo zelden Laat het mooie zien en men leert het iieihabben. Floraliavertrage nimmer 1 Mecschenbescherming, natnmbescherming en Dierenbescherming. Esre aan B. en W. te dezer plaatse die aan de ver schillende scholen een aanbeveling zonden op carton en met groote letters gedrukt, met verzoek die in de lokalen op te hangen en zjj lnidt: »Het is laf en dom Mensehen «n dieren, waar ook, lastig te vallen, te plagen of te mishandelen de vogels In bosch en veld van hun nesten en eieren te berooven, in plantsoenen, boBSchen en tuinen de boomer, grasvelden, bloemperken en banken te beschadigen of te vernielen. Een flinke, ferme jongen, een degelijk meisje, eerbie digen het eigendom van een ander; hoe zouden zjj het vinden, indien men vernielde wat hun of hunnen ouders toebehoort Flink gedaan I Een groot carton, groote lette s. 't Moet dus gelezen worden. Telkens komt het onder de oogen. Er wordt door oudeien op gewezen, 't Moet helpen, niet op eens doch allengs. Een hart ook een kinderhart is geen keisteen. Wie tot het hart spreekt, vindt ten laatste gehoor. Niets goeds gaat verloren, ook geen goed woord. Wie zeggen en die virdt men overal ,,'t geeft toch niet" zjjn heel dom, want zjj miskennen de geschie denis en eigen ervaring; deze zijn de ongeloovigen bjj uitnemendheid, want zjj gaan uit van wantrouwen in den mensch en van ongeloof in de goede kern die toch in een ieder is. De beschaving gaat no eenmaal langzaam. Reeds in een wetboek van eenwen vóór onze jaartelling schreef de lsraëlietische wetgever o.b. deze woorden t (zie üenteronominm 22 4, 6 en 25 4 »Gjj moogt, als gg uwa broeders ezel of rund op den wog ziet vallen er u niet aan onttrekken, maar moet hem helpen om het dier wrer op te richten 1» Wanneer door u een vogelnest woidt aangetrcffen op den weg, in een boom of op het land, met jongen of eieren, zoo zult gg niet de moeder met de jongen nemen.» •Gg zult het rnnd bjj het doischon niet muilbandon.» De Vereeniging Dierenbescherming* ga voort haar goed werk te verrichten. Onderwjjzeis, onders bljjven doen tegenover hunne leerlingen en kindereu wat cok in deze hun dure plicht is. Aan ons allen de taak om immer meer dezen van het besef te doordringen dat wreedheid jegens dieren den mensch verlaagt en ruw maakt, hen te overtuigen hier van, dat deze rnwheid de moeder kan worden van wreed heid jegens menEchen. Wjj moeten edele eerzucht wekken en altoos maar weer een beroep doen op het beste in den mensch en aankloppen aan de deur van zjjn hart. Zjj moge lang gesloten bljjven. Eiodeljjk wordt zjj toch geopend. De aanhonder wint.» 't Wordt telkens bewezen. J. F. T. A. üonlakiyk bezoek. De Koningin-Moeder en de Vorstin vau Bentheim met gevolg, bestaande nit freule Van Ittersnm, freule Van de Poll en Jhr. Van Tets kwamen naar hot N. v. N. meldt, gisteravond met den trein van 5.1 aan het Centraal Station te Amsterdam aan, ter bjjwoaing van de opvoering van •Parsifal" in den Stadsschouwburg. Daar het bezoek een geheel particulier karakter droeg, was ter ontvangst aan bet station niemand aanwezig dan de chef, de heer Van Vassen. Het gezelschap vertoefde tot circa 6 nnr in de koninklijke wachtkamer en arriveerde even later aan den Stadsschouw burg. De Koningin-MGeder en de Vorstin van Bentheim maakten gebrnik van het rjjtnig van den burgemeester. Daar Koningin Emma last had van pjja in den rag, steande zjj op een zwarten stok. Zjj was geheel in het zwart gekleed en droeg een lila mantel. Ter ontvangst in den Stadsschouwburg waren behalve het bestuur der Wagnervereeniging aanwezig mr. W. F. Van Leeuwen, burgemeester van Amsterdam. De Koningin en Haar Zuster namen plaats in loge I, vlak naast de Koningsloge. In de groote pauze werd het diner gebruikt, geleverd door den heer Couturier, dat in een der kleinere zalen van den schouwburg geserveerd werd. Op dezelfde wijze uitgeleide gedaan als Zij ontvangen waren, vertrokken de Koningin en Haar Zuster en verlieten de hoofdstad met een extra-trein, die om kwart voor 12 het Centraal Station uitstoomde. Tweede Hamer. Gisteren werd de beraadslaging voortgezet over het Arbeidscontract en wel over art. 125 B (indiening van het verzoekschrift der eischende partij om den dag te bepalen waarop de zaak zal dienen). De heer Lncasae (anti-rev.) lichtte een jloor hem en den heer Van Sasse van Ysselt voorgesteld amen dement toe, strekkende om het verzoekschrift op onge zegeld papier in te dienen, terwijl verder door hem werd voorgesteld een amendement op art. 125 C (kennisgeving aan partijen van dag en uur waarop de zaak zal dienen) strekkende om de kennisgeving van den griffier van het kantongerecht niet als aangetee- kenden maar als dienstbrief te doen toezenden aan partijen. Verder stelde het amendement voor, dat de kantonrechter een verschijndag kan weigeren als hem de vordering aanvankelijk niet ontvankelijk of ongegrond voorkomt. Wordt door den kantonrechter een verschijn dag geweigerd dan moet hij die weigering motivoeren, waartegen geen hooger beroep is toegelaten. De Minister van Justitie (de heer Van Raalte) had tegen het indienen van het verzoekschrift geen bezwaar en was bereid het amendement op art. 125 B over te nemen. De heer D r u c k e r (V.-D.) verklaarde namens de commissie van rapporteurs, dat zij geen bezwaar heeft tegen de overneming, waarna de Minister het amende ment overneemt. Ten aanzien van het amendement op artikel 125 C zeide de Minister, geen bezwaar te hebben tegen verlenging van den termijn waarop de zaak ter terechtzitting zal dienen na ontvangst van het verzoekschrift. De préjndicieele beslissing acht de Minister overbodig en gedeeltelijk verkeerd. De heer Van Sasse van IJsselt (RK.) dankte voor de overneming van het eene gedeelte van het amendement. Spr. betreurde het, dat de regeling der procedure eerst na het afdeelingsonderzoek in het ontwerp is gebracht, waardoor de gelegenheid heeft ontbroken bezwaren in te brengen. Wanneer de kan tonrechter een request van een der partijen ontvangt dat naar niets gelijkt, dan zal hij dit aan de partij teruggeven om te verbeteren. Doet de partij dat niet, dan zal hjj de vordering bij gewone dagvaarding moeten instellen. Het gaat toch niet aan den werkgever te verplichten telkens te verschijnen op niet ontvankelijke requesten. Deze wijze van procedeeren bestaat ook reeds in andere wetten, o. a. in de Beroepswet, en heeft in de practijk geen aanleiding gegeven tot moeielijkheden. Met dit amendement zal de arbeider spoediger tot zijn recht komen en de patroon minder aan plagerijen blootstaan. Spr. kon dus niet inzien, dat de preleminaire procedure minder goed zal werken en hij bleef het amendement aanbevelen. De heer Drucker zeide dat hij het zou betreuren wanneer het amendement werd aangenomen daar dit een belangrijke verzwakking der eenvoudige procedure zoude zijn. Wanneer de kantonrechter de procedure weigert kan de eischende partij toch op de gewone wijze dagvaarden en wordt dus de zaak omslachtiger. De arbeider zal met het amendement belangrijk achter uit gaan. Spr. hoopte ook, dat de griffiers bij het kontongerecht de rechtzoekende arbeiders zullen helpen, wanneer zij met een kattebelletje aankomen waaruit niet is wijs te worden. Voor plagerijen van patroons was spr. niet bevreesd, want de arbeiders zullen gauw genoeg ontwaren, dat dit zoo gemakkelijk niet gaat. Met het bloot indienen van een verzoekschrift, toch is de eischende partij niet klaar. Tijdverlies zal wel terughouden van het indiener van ongemotiveerde klachten. De heer L u c a s s e verdedigde nader het amendement, stelde er evenwel een sub-amendement,op voor, om de on- gegrondverklaring uit het amendement te lichten, welk sub-amendement de voorstellers overnamen. De M i n i s t e r wjjzigde den aanhef van art. 125c, zoodat die thans luidtDe kantonrechter bepaalt, indien hem bljjkt, dat het geschil betrekking heeft op eene zaak in art. 125 a genoemd, den dag en het uur waarop die zaak ter terechtzitting zal dienen, die dag zal niet langer mogen worden gesteld dan 14 dagen na ontvangst van het verzoek ter griffie. De griffier geeft aan beide par- tjjen bjj te adviseeren dienstbrief kennis van den dag en het uur waarop de zaak ter terechtzitting zal dienen. Tusschen den dag waarop de kennisgeving is verzonden en de verschijning, zullen minstens vjjf dagen moeten verloopen. De heer Lucas se liet daarop in zjjn amendement vervallen de bevoegdheid van de eischende partjj, wier verzoekschrift niet ontvankeljjk is verklaard bjj peju- dicieele beslissing om haar verordening bjj gewone dag vaarding in te stellen. De Minister bracht vervolgens eene wjjziging in het artikel, waardoor wordt overgenomen de bepaling, dat de kantonrechter zijne weigering om zjjne medewer king te verleenen moet motiveeren, zoodat nu alleen nog met het amendement het verschil blijft bestaan, dat de kantonrechter zjjne medewerking kan weigeren, wanneer hjj het verzoekschrift niet onvankeljjk acht. De heeren LucasseenVanSasse vanIJsselt nu ook hun amendement De hee:' Troelstra (S.-D.l achtte de redactie van het Regeeringsartikel onjuist. De bedoeling is, dat de kantonrechter zjjne medewerking moet weigeren, indien de zaak geen arbeidsgeschil betreft. In het artikel staat nu juist het omgekeerde. De Minister erkende de juistheid dier opmerking en bracht alsnog eene wjjziging aan, zoodat de bewuste zinsnede luidde, uweigert de kantonrechter op grond, dat het geschil geene betrekking heeft op een zaak. bedoeld in art. 125a (arbeidsgeschil), zjjne medewerking te verleenen, dan doet hjj dit bij gemotiveerde beslissing. De heer Limburg (vrjjz.-dem.) waarschuwde tegen de aanneming van het amendement, dat principieel ons procesrecht zou bederven. De wetgever heeft zich wel fewacht het woord »niet ontvankeljjk« te gebruiken. De antonrechter zou voor een zeer moeieljjke quaestie ge plaatst worden, daar hjj telkens zou komen te staan voor de vraag, of er in het verzoekschrift ook iets niet ontvankelijks is. Dat moge een goede hersengymnastiek zjjn, maar zjj bederft ons procesrecht. De heer De Savor ninLohman (Chr.hist.) vond het het beste de zaak zóó te regelen, dat de kantonrechter het verzoek van dagbepaling kan afwjjzen als het ver zoekschrift niet voldoet aan de eischen in art. 125 b genoemd. De he ar Heemskerk (Ant.-rev.) was niet zoo be vreesd voor het woord niet-ontvankeljjk en hjj geloofda, dat men een goede practische daad doet in het belang der justiciabelen als men het amendement wèl aanneemt. De hoer Lucas se wjjzigde daarop zijn amendement weer in overeenstemming met de regeeringBredactie. De hear L o h m a n achtte zich verplicht nog twee amendementen voor te stellen lo. om in het eerste lid in te voegen de woordenen dat hot verzoekschrift vol doet aan de eischen, gesteld in art. 1256; 2o. om in verband daarmede het zesde lid te wgzigen. De Minister bleef het amendement-Lacasse ont raden. Tegen het amendement-Lobman had de minister niet de bedenkingen, die de heer Troelstra daar tegen aanvoerde. De heer Lnoasse trok zjjn amendement in. De heer Drucker zeide, dat de Commissie van Rap porteurs geen bezwaar heeft tegen de aangebrachte regee- ringswjjzigingen en dat zjj adviseerde tot aanneming der amendemeaten-Lohman, waarna deze zonder hoofdeljjke stemming worden aangenomen. Artikelen 1255 en 125c en d werden eveneens aan genomen. Op artikel 125e (facultatieve in winning van adviezen van Kamers van Arbeid) lichtte de heer De Ridder (anti-rev.) oen amendement toe om bjj dea rechter te laten de zelfstandige beslissing of het advies eener Kamer van Arbeid zal worden ingewonnen, terwjjl in de gekozen redactie niets den rechter belet om aan te nemen, dat de wenscheljjkheid van het inwinnen van advies al reeds gebleken is, waar slechts een der partgen die wensche- ljjkheid te kennen gaf. De heer Van Idsinga (Chr.-Hist.) lichtte een amendement toe om in het artikel te lezen in plaats van «advies* »beiichl». Voorts wilde hjj een nieuw lid aan het artikel toe voegen luidende: Indien het bericht van de Kamer van Arbeid schrifteljjk is ingezonden, wordt het onver wijld ter griffie van het kantongerecht nedergelegd ter kostelooze inzage van partgen. Wordt hst mondeling gegeven of toegelicht, dan geschiedt dit ter openbare terechtzitting, na behoorljjke oproeping van partgen." Spr. stalde als sub-amendement op het amendement- De Ridder voor om te lezen in plaats van «bericht* •advies*. De heer De Klerk (IJ.-L.) betoogde, dat als het ameEdemen'-De Ridder wordt aangenomen, veel van het goede uit het artikel wordt weggenomen. Ern bezwaar tegen het artikel is voor spr., dat de Kamers van Arbeid geen dwingend rech' hebben om getuigen te hooren. Nn kan hot gebeuren, dat aan die Kamers advies gevraagd wordt en zjj oenige personen noodig hebben om van advies te d.econ, maar dezen weigeren, zoodat ds Kamer dan geen advies zal kunnen geven. Heeft de minister daar wellicht reeds iets op govouden Of zal hg trachten daarop iets te vinden De heer Van Veen (Fr.-Chr.-Hist.) k wam er tegen op, dat hier aan den kantonrechter eene verplichting wordt opgelegd, welke bjj voor zich zelf niet noodig acht. Hetgeen hier worde voorgesteld, is in strjjd mot het be ginsel dszer wet, waarbjj juist zooveel vrgheid aas den kantonrechter wordt gelaten. Wanneer het amendement wordt aangenomen, zal de arbe.der vlugger tot zjjn recht kunnen komen en znllen chicanes vau den werkgever gekeerd kannen worden. De Minister meende dat het amendement-De Riader eigenlgk gericht is tegen het instituut van de Kamers van Arbeid zelf. De kantonrechter toch bljjft vijj en is aan het advies van de K. v. A. niet gebonden. Meu heeft kier eenvoudig te doen met een voorlichting van den kantonrechter en daarom voelde de Minister veel voor het idee van den heer Van Idsinga om »advies< door «bericht* te vervangen. Gewanscht komt het den Ministor voor de zaak te splitsen, zoodat zoowel partgen als da kantenreohter den wansoh kunnen te kennen geven advies (bericht) in te winnen. In hst eerste geval is het niet noodig, dat het advies ter openbare terechtzitting worde uitgebracht. De Minister wjjzigde het artikel in dien zin. De heer Van Idsinga trok zjjn amendement be treffende de verandering van het woord «advies* in bericht* na de Regeeringstvijziging in. De Minister nam het overgebleven amendement- Van Idsinga over, nadat daarnit zjjn weggenomen de woorden :*»na behoorljjke oproeping der'partjjen.*1 De heer De Ridder veranderde in zjjn amende ment ook bet woord »advies« in »berioht« en brengt het verder in overeeastemming met het gewjjzigde Regeerings artikel. De heer D r u c k e r zeide, dat de Comm. v. Rapp. de Regoeringswgzigingen goedkeurt en het amendement kan aanbevelen. De beraadslaging werd gesloten en het amendement verworpen mot 49 tegen 20 stemmen. Artikel 125e werd goedgekeurd. Aan de orde was het nieuw voorgestelde artikel 125 f (voeging en tusschenkomst van personen die partjj zjju bjj collectieve arbeidsovereenkomst) zonder rechteljjke tusschenkomst mogeljjk te maken. Het artikel werd goedgekeur Vervolgens is aan de orde art. 872 (kostelooze behan deling voor den arbeider bjj arbeidsgeschillen als het dagloon minder d&n f 4 bedraagt). De heer Van Sasse van IJsselt liohte een amen dement toe strekkende om vrjjdom van zegel te verleenen voor alle arbeidsgeschillen. De beer O k m a (anti-rev.) lichtte een amendement toe om gelijkheid van recht te scheppen in zake de gratis- procednre voor patroons als arbeiders. De heer Troelstra bestreed dit amsndement. Rechts gelijkheid maar hier gaat de keer Okma hem te ver es de minister gevoelt veel voor het denkbeeld, daarom kan bg niet met het amendement meegaan. De Minister merkte nog op, dat wanneer het amen- dement-Okma wordt aangenomen, men het van den arbeider iaat aihangen of de patroon gratis zal prccedeoreo. Dat ia toch eon zonderling gedwongen regeling, die de Minister allerminst kan aanbevelen. De beer Troelstra bljjft het amendement, dat zgas inziens een anomatie schept, zoo kraohtig mogeljjk be- strjjden; De Minister nam het amendement-Lacasse (gratis- re qaest) over. De heer Drukker zeide, dat twee leden der Com missie van Rapporteurs het amen de nont Okma ontraden en twee leden het aanlevelen. Het amendement werd aangenomeu met 38 tegen 30 stemmen. Artikel 872 werd goedgekeurd met 38 tegen 28 stemmen. Op art. 874a is een amendement voorgesteld door de hoeren Lncasse en Van Sasse van Ysselt om bg enkele overlegzing van een bcsrjjs van onvermogen gratis prooedaro toe te laten voor arbeiders met een hooger loon, dan vier galden. Dit amendement werd ingetrokken, maar weder ingediend door den heer Limburg. Heden 11 nar voortzetting. Dr. Kufper. Uit goede bron kan De Tijd mededeelen, dat nn vast staat, dat dr. Knyper binnen betrekkeljjk korten tjjd weer aan het aotieve politieke leven gaat deelnemen. Hg zal in de Tweede Kamer den zetel van dr. Brandts innemen, welke door Z.E. zal worden ingeruimd en ook de hoofdredactie van De Standaard zal weer door dr. Knyper worden waargenomen. De mialster ln het kaap. Gistermorgen te 10J aar bracht de Minister van Oor log een bezoek aan de legerplaats te Donderen. Z E. hield, volgens de P. G. Ct., ongeveer de volgende toespraak Het verhangt mjj in het kamp alles zoo netjes te vinden en dat de exercitiëz, hoewel na niet aan alle eischen voldoende, toch niet veel te wenschen overlaten. Het ligt natnniljjk voor de hand, dat er enkelen onder n zijn, die klachten znllen hebben, omdat het militaire Itven weer GSgewoon is geworden. Ik zal evenwel van m-jn kant het mogeljjke doen om aan alle klaohten een eind te maken en om te bewerken, dat du manschappon, die voor hnn bnishonding vergoed ng noodig bebben, die vsigoeding uitgekeerd krjjgea. Verder hoop ik, dat de manschappen door troawe plichtsbetrach ting bot verlorene znllen iuhalen voor vaderland en Konin gin. De Koningin rekent op a. I.andvoogd Idenburg. Men schrijfi aan 't Bat. Nbld, nit Suriname over den landvoogd Idenburg o.a. 't volgende: Eg onze nieuwen landgenoot, den heer Idenburg, is hetzelfde verschjjnsel waar te nemen, dat andeten ver- toosen die na lange jaren in Oost-Ind:ë te hebben door gebracht, door han werkkring naar de Amerikaansche koloniën gevoerd worden. Voor Hollanders, die van het tropenleven niets at wetin en dan te Paramaribo komen, is hot bestaan gemakkeljjk geno-g en zjjn de gewoonten nog zoo kwaad niet. Maar voor ben, die op Java geleerd hebben, hoe men op de beste en meest piactische wjjze de eischen vaa het klimaat en de Earopeesche levenswjjze kan vsreenigen, zjjn de Sarinaamsche zeden weinig ge en weinig geschikt om het verbljjf tasschen de keerkringen drageljjx te maken. Gelukaig, dat do goevorteur en zjja lamilie weinig behoefte hebben aan ontspanning en de heer fdenbnrg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1